Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2119(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0236/2015

Předložené texty :

A8-0236/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Hlasování :

PV 09/09/2015 - 8.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0299

Přijaté texty
PDF 341kWORD 83k
Středa, 9. září 2015 - Štrasburk
Dohoda s Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (usnesení)
P8_TA(2015)0299A8-0236/2015

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. září 2015 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE)2015/2119(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11667/2012),

–  s ohledem na návrh protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau v odvětví rybolovu (11671/2012),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu předloženou Radou na základě článku 43 a čl. 218 odst. 6 druhého pododstavce písm. a) a odstavce 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0278/2014),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2012 o zprávě EU o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2011(1),

–  s ohledem na zprávu o hodnocení ex post prováděcího protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (rámcová smlouva FISH/2006/20, dílčí smlouva č. 27 ze září 2010),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 9. září 2015(2) o návrhu rozhodnutí Rady,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 druhý pododstavec jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0236/2015),

A.  vzhledem k tomu, že hlavním cílem protokolu je pozvednout spolupráci mezi Evropskou unií a Republikou Guinea-Bissau v odvětví rybolovu v zájmu obou stran prostřednictvím zavedení rámce pro partnerství, jehož cílem je rozvíjet politiku udržitelného rybolovu a také udržitelného a odpovědného využívání rybolovných zdrojů ve výlučné ekonomické zóně Republiky Guinea-Bissau a získání příslušného podílu dostupných přebytečných zdrojů ryb odpovídajícího zájmům loďstev EU;

B.  vzhledem k tomu, že Evropská unie by měla dělat vše, co je v její moci, aby zajistila, že dohody o udržitelném rybolovu uzavřené s třetími zeměmi budou ve vzájemném zájmu EU a daných třetích zemí, a to včetně jejich obyvatelstva a rybářského průmyslu;

C.  vzhledem k tomu, že první dohoda o rybolovu uzavřená mezi EHS a Guineou-Bissau pochází z roku 1980 a od tehdy do 15. června 2012 měla rybářská loďstva členských států EHS/Unie možnost rybolovu ve vodách této země prostřednictvím několika po sobě následujících platných protokolů;

D.  vzhledem k tomu, že rybolovná práva přiznaná loďstvům Evropské unie v rámci dotyčného protokolu se stanoví takto: 3 700 GRT (hrubé registrované prostornosti) pro mrazírenské trawlery lovící garnáty a 3 500 GRT pro mrazírenské trawlery lovící ryby žijící při dně a hlavonožce, 28 mrazírenských plavidel lovících tuňáky a používajících dlouhé lovné šňůry a 12 plavidel lovících tuňáky na pruty; vzhledem k tomu, že dohoda o rybolovu mezi Evropskou unií a Guineou-Bissau je velmi důležitá, jelikož je jednou z mála dohod Evropské unie o rybolovu, které umožňují přístup ke smíšenému rybolovu;

E.  vzhledem k tomu, že částky převáděné Guineji-Bissau v rámci této dohody jako kompenzace za přístup ke zdrojům představují významnou část rozpočtu této země; vzhledem k tomu, že převody prováděné v rámci spolupráce v rybolovném odvětví byly v minulosti pozastaveny z důvodu určitých problémů s jejich čerpáním ze strany Republiky Guinea-Bissau;

F.  vzhledem k tomu, že Guinea-Bissau čelí nedostatkům ohledně sociálně-ekonomického rozvoje obecně a zejména v rybolovném odvětví v důležitých oblastech včetně odborné přípravy, struktury odvětví a uznání úlohy žen v tomto odvětví;

G.  vzhledem k tomu, že výkonnost odvětvové spolupráce není doposud celkově uspokojivá; k tomu, že přesto bylo dosaženo pokroku v monitorování, kontrole a sledování rybolovných činností, kapacitě hygienické inspekce a zapojení Guiney-Bissau do regionálních rybolovných organizací; vzhledem k tomu, že je zde stále prostor ke zlepšení, pokud se týče dosažení toho, že dohoda ještě více přispěje k šíření transparentnosti a odpovědnosti v rámci spolupráce v tomto odvětví a k podpoře udržitelného rozvoje odvětví rybolovu Guiney-Bissau a souvisejících činností a průmyslu s cílem zajistit, že v samotné Guineji-Bissau zůstane větší podíl přidané hodnoty vytvořené využíváním přírodních zdrojů této země;

H.  vzhledem k tomu, že průmyslová rybářská plavidla překládají a vykládají své úlovky vně Guiney-Bissau (zejména v Dakaru nebo na Kanárských ostrovech), a tím snižují ekonomický přínos průmyslového rybolovu, nebo ho omezují na vytvoření hrstky pracovních míst (podle předchozího protokolu 148 místních členů posádek); že v roce 2010 v celé zemi existoval jen jeden činný podnik na zpracování ryb;

I.  vzhledem k tomu, že i přes určitý pokrok, kterého v této oblasti bylo nedávno dosaženo, vedla neschopnost dodržovat hygienické normy stanovené Unií k omezení obchodu s produkty rybolovu s EU;

J.  vzhledem k tomu, že nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov ve vodách Republiky Guiney-Bissau představuje dlouhodobý problém; k tomu, že v letech 2008 a 2009 vnitrostátní orgány přistihly 58 plavidel při porušení předpisů, z toho 11 plavidel lovících bez licence a sedm lovících v zakázaných oblastech; vzhledem k tomu, že navzdory pokroku, kterého bylo dosaženo, a prostředkům, které Guinea-Bissau vynaložila na kontrolu rybolovu, kde se jedná zejména o skupinu pozorovatelů a rychlé hlídkové čluny, některé nedostatky systému dohledu a kontroly rybolovu v teritoriálních vodách Guiney-Bissau i nadále přetrvávají;

K.  vzhledem k tomu, že prokázaný nedostatek znalostí o dopadech této dohody na mořský ekosystém a na zajištění, že bude omezen přístup k přebytečným zásobám ryb, které nemohou být uloveny místními loďstvy, a problémy spojené s neexistencí aktualizovaných biologických údajů (zejména po odchodu plavidel EU ze země v roce 2012) vedou k opodstatněným obavám a tyto problémy je nutné vyřešit co nejdříve;

L.  vzhledem k tomu, že Parlament musí být ve všech etapách okamžitě a plně informován o postupech týkajících se protokolu či jeho prodloužení platnosti;

1.  má za to, že tato dohoda má klíčový význam jak pro Guineu-Bissau, tak i pro evropská loďstva, jež loví ve vodách této země; považuje tedy výsledky spolupráce v tomto odvětví do dnešního dne za nedostatečné a vyzývá Komisi, aby přijala všechna nezbytná opatření – zavedení mechanismů pro větší transparentnost, odpovědnost a zapojení příjemců, obzvláště drobných tradičních rybářských komunit, včetně dalšího případného přezkumu a posílení složky dohody o podpoře daného odvětví, jakož i zavedení nových účinnějších podmínek pro zvýšení míry čerpání této pomoci tak, aby byl zajištěn opravdový obrat trendu posledních desetiletí;

2.  trvá na tom, že dohoda by měla podporovat účinnější udržitelný rozvoj rybolovného odvětví Guiney-Bissau, jakož i s ním spojený průmysl a činnosti, obzvláště drobné rybolovné podniky, které významně přispívají k potravinové bezpečnosti a místní obživě, a zvyšovat přidanou hodnotu, která v zemi zůstává z využívání jejích přírodních zdrojů; bere na vědomí příklady pozitivního vývoje z posledních let, je však přesvědčen, že je nutné dlouhodobě vyvinout soustředěné úsilí, aby se dosáhlo znatelných výsledků; je přesvědčen, že oblasti, jež je nutné podporovat prostřednictvím technické pomoci, ale nikoli pouze jejím prostřednictvím, mohou zahrnovat budování kapacity institucí, profesionální přípravu rybářských odborníků, partnerství s drobnými tradičními rybáři a silnější důraz na genderovou politiku s cílem dosáhnout uznání úlohy žen a jejich využití (distribuce ryb a jejich uvádění na trh, jejich skladování a zpracování v první fázi atd.);

3.  je přesvědčen, že by měly být plně využity možnosti zaměstnávání místních rybářů na plavidlech EU v souladu s protokolem;

4.  má za to, že je třeba posílit opatření k zabránění nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu ve výlučné hospodářské zóně Guineje-Bissau, mj. prováděním lepšího sledování, kontroly a dohledu prostřednictvím širokého využití systému satelitního sledování plavidel, lodních deníků, inspektorů a prováděním rozhodnutí přijatých regionálními rybářskými organizacemi;

5.  poukazuje na potřebu lepší koordinace mezi podporou odvětví poskytovanou v rámci dohody o rybolovu a nástrojů, jež jsou dostupné v rámci rozvojové spolupráce, zejména Evropského rozvojového fondu (ERF);

6.  vyzývá Komisi, aby přes již vynaložené úsilí i nadále podporovala orgány Republiky Guinea-Bissau v posilování systému dohledu a kontroly rybolovu v teritoriálních vodách této země s cílem účinněji bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

7.  zdůrazňuje, že tato dohoda obsahuje doložku o zákazu diskriminace; vyjadřuje potěšení nad tím, že v rámci vyjednávání Guinea-Bissau zveřejnila dohody o rybolovu, jež uzavřela se třetími zeměmi, a je možné do nich nahlížet; vyzývá Komisi, aby bedlivě sledovala vývoj ohledně těchto dohod a rybolovné činnosti ve vodách Guiney-Bissau;

8.  považuje za žádoucí zlepšit množství a přesnost údajů o všech úlovcích (cílových úlovcích a úlovcích ve výmětech) a obecněji o stavu zachování rybolovných zdrojů tak, aby bylo možné přesněji měřit dopad Dohody na mořský ekosystém a rybářské komunity; a je toho mínění, že by se Guineji-Bissau mělo pomoci vyvinout vlastní prostředky k získávání těchto údajů; vyzývá Komisi, aby zajistila pravidelné a transparentnější sledování uplatňování této dohody ze strany pověřených orgánů včetně společného vědeckého výboru;

9.  žádá Komisi, aby Parlamentu předávala zápisy a závěry ze zasedání smíšeného výboru uvedeného v článku 9 dohody, víceletý odvětvový program uvedený v článku 3 nového protokolu, výsledky ročních hodnocení a zápisy a závěry ze zasedání uvedených v článku 4 nového protokolu; vyzývá Komisi, aby umožnila účast zástupců Parlamentu jakožto pozorovatelů na zasedání smíšeného výboru a podporovala účast rybářských komunit Guiney-Bissau; nakonec Komisi vyzývá, aby předložila Parlamentu a Radě v posledním roce existence protokolu a před zahájením jednání o jeho prodloužení úplnou zprávu o provádění tohoto protokolu, a to bez zbytečných omezení týkajících se přístupu k dokumentům;

10.  je přesvědčen, že Komise by měla usilovat o to, aby do víceletého odvětvového programu uvedeného v článku 3 protokolu byly zahrnuty cíle, které povedou ke skutečnému rozvoji místního rybolovu, zejména tradičního rybolovu, a průmyslu zpracování ryb, a to i prostřednictvím většího počtu vykládek v Guineji-Bissau, a dalších hospodářských činností a partnerství v odvětví rybolovu;

11.  je toho mínění, že smíšený výbor uvedený v dohodě o partnerství by měl zajistit, že nebudou existovat pochybnosti o nezávadnosti veškerých mechanismů stanovených v tomto protokolu vzhledem k problému korupce.

12.  vyzývá Komisi a Radu, aby Parlament v rámci svých příslušných pravomocí ve všech etapách postupů týkajících se nového protokolu a prodloužení jeho platnosti okamžitě a plně informovaly v souladu s čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské unie;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Parlamentu Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských států a Republiky Guinea-Bissau.

(1) Úř. věst. C 72 E, 11.3.2014, s.21.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2015)0298.

Právní upozornění - Ochrana soukromí