Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2119(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0236/2015

Indgivne tekster :

A8-0236/2015

Forhandlinger :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Afstemninger :

PV 09/09/2015 - 8.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0299

Vedtagne tekster
PDF 265kWORD 71k
Onsdag den 9. september 2015 - Strasbourg
Fiskeripartnerskabsaftale med Guinea-Bissau: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (beslutning)
P8_TA(2015)0299A8-0236/2015

Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 9. september 2015 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE)2015/2119(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (11667/2012),

–  der henviser til udkast til protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Guinea-Bissau (11671/2012),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0278/2014),

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2012 om EU-rapporten 2011 om sammenhæng i udviklingspolitikken(1),

–  der henviser til rapporten om den efterfølgende evaluering af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Guinea-Bissau (Contrat cadre FISH/2006/20, Specific convention Nº 27, September 2010),

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 9. september 2015(2) om udkastet til Rådets afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, andet afsnit,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A8-0236/2015),

A.  der henviser til, at det generelle formål med protokollen er at øge samarbejdet mellem EU og Guinea-Bissau på fiskeriområdet i begge parters interesse ved at skabe en partnerskabsramme, der dels giver mulighed for at udvikle en bæredygtig fiskeripolitik og en bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene i Guinea-Bissaus eksklusive økonomiske zone og dels for at opnå en passende del af de disponible overskudsbestande, der svarer til EU-fiskerflådens interesser;

B.  der henviser til, at EU bør gøre alt for at sikre, at aftaler om bæredygtigt fiskeri med tredjelande er af fælles interesse for EU og tredjelandene, herunder tredjelandenes lokalbefolkning og deres fiskeindustri;

C.  der henviser til, at den første fiskeriaftale, der blev indgået mellem EØF og Guinea-Bissau, stammer fra 1980; der henviser til, at medlemsstaterne i EØF/EU siden da og indtil den 15. juni 2012 har haft adgang til fiskerimuligheder i Guinea-Bissaus farvande i kraft af forskellige på hinanden følgende protokoller til gennemførelse af aftalen;

D.  der henviser til, at fiskerimulighederne for EU-fartøjer i henhold til den nuværende protokol er følgende: 3 700 BRT om året til frysetrawlere (rejefiskeri) og 3 500 BRT om året til frysetrawlere (fisk og blæksprutter), 28 notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri og langlinefartøjer samt 12 stangfartøjer til tunfiskeri; der henviser til, at fiskeriaftalen mellem EU og Guinea-Bissau har stor betydning da den er en af de få blandt EU's fiskeriaftaler, der giver adgang til blandet fiskeri;

E.  der henviser til, at de beløb, der som led i aftalen overføres til Guinea-Bissau, navnlig som modydelse for adgang til fiskebestandene, udgør en vigtig del af Guinea-Bissaus statsbudget; der på den anden side henviser til, at de overførsler af midler, der er blevet foretaget som led i sektorsamarbejdet, tidligere er blevet suspenderet, fordi Guinea-Bissau havde visse vanskeligheder med at udnytte støtten;

F.  der henviser til de eksisterende mangler i Guinea-Bissau med hensyn til samfundsøkonomisk udvikling i almindelighed og i selve fiskerisektoren i særdeleshed på så vigtige områder som bl.a. erhvervsuddannelse, sektorens struktur eller anerkendelse af kvindernes rolle i sektoren,

G.  der henviser til, at de resultater, der til dato er blevet opnået med hensyn til sektorsamarbejdet, samlet set ikke har været tilfredsstillende; der henviser til, at der ikke desto mindre er gjort fremskridt inden for fiskeritilsyn, -kontrol og -overvågning, sundhedskontrol og Guinea Bissaus deltagelse i regionale fiskeriorganer; der henviser til, at der stadig er muligheder for forbedring med hensyn til at opnå, at aftalen mere effektivt bidrager til at befordre gennemsigtighed og ansvarlighed i sektorsamarbejdet og til at fremme en bæredygtig udvikling af Guinea-Bissaus fiskerisektor samt af den dermed forbundne industri og virksomhed, således at en større del af den merværdi, som udnyttelsen af Guinea-Bissaus naturressourcer skaber, forbliver i landet;

H.  der henviser til, at de industrielle redere omlader eller lander deres fangster uden for Guinea-Bissau (f.eks. i Dakar eller på De Kanariske Øer), hvilket bidrager til, at den økonomiske fortjeneste ved det industrielle fiskeri er meget lille og begrænset til skabelse af nogle arbejdspladser (148 lokale besætningsmedlemmer i henhold til den tidligere protokol); der henviser til, at der i 2010 kun var ét fiskeforarbejdningsanlæg i drift i Guinea-Bissau;

I.  der henviser til, at handlen med fiskeriprodukter med EU er blevet forhindret på grund af manglende mulighed for at opfylde EU's hygiejnekrav, selv om der på det seneste er blevet gjort visse fremskridt på dette område;

J.  der henviser til, at IUU-fiskeriet (ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri) i Guinea-Bissaus farvande udgør et gammelt problem; der henviser til, at myndighederne i Guinea-Bissau i 2008 og 2009 sporede 58 fartøjer, der fiskede ulovligt, hvoraf 11 fiskede uden licens, og syv fiskede i forbudte områder; der henviser til, at der på trods af de fremskridt, der er blevet gjort, og Guinea-Bissaus kapacitet med hensyn til kontrol af fiskeriet - som omfatter et korps af observatører og hurtige patruljebåde - fortsat findes mangler i systemet til inspektion og kontrol af fiskeriet i Guinea-Bissaus territorialfarvand;

K.  der henviser til, at den manglende viden, der er påvist, med hensyn til aftalens indvirkning på det marine økosystem og med hensyn til at sikre, at adgangen begrænses til de overskydende bestande, der ikke kan fanges af lokale fiskerflåder, og som skyldes manglen på ajourførte biologiske data (navnlig efter at EU's fiskerflåde forlod landet i 2012), giver anledning til bekymring og bør afhjælpes snarest muligt;

L.  der henviser til, at Parlamentet på alle stadier skal informeres omgående og fuldstændigt om procedurerne i forbindelse med protokollen eller fornyelsen af den;

1.  mener, at aftalen har stor betydning både for Guinea-Bissau og for den del af EU's fiskerflåde, der skal fiske i landets farvande; mener derfor, at de resultater, der hidtil er opnået med hensyn til sektorsamarbejdet, er utilfredsstillende, og opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger – ved at indføre mekanismer for øget gennemsigtighed, ansvarlighed og inddragelse af ydelsesmodtagerne, navnlig de små ikke-industrielle fiskersamfund, herunder en mulig revision og forhøjelse af den del af aftalen, der vedrører sektorstøtte, samt tilvejebringelse af andre og bedre betingelser for at udnytte denne støtte bedre – for effektivt at ændre den kurs, der er blevet fulgt i de seneste årtier;

2.  gentager, at aftalen skal fremme en mere effektiv og bæredygtig udvikling af Guinea-Bissaus fiskerisektor samt af den dermed forbundne industri og virksomhed, navnlig det ikke-industrielle fiskeri, som i høj grad bidrager til fødevaresikkerheden og de lokale indkomstmuligheder, således at den merværdi, som udnyttelsen af Guinea-Bissaus naturressourcer skaber for landet, forøges; anerkender den positive udvikling, der er sket i de seneste år, men mener, at det er nødvendigt med en vedholdende indsats for at opnå mærkbare resultater; peger på følgende eksempler på områder, hvor der må sættes ind, bl.a. med teknisk bistand: styrkelse af den institutionelle kapacitet, uddannelse af fiskere, partnerskab med det ikke-industrielle fiskeri og større fokus på ligestillingspolitikken med anerkendelse og valorisering af kvindernes rolle (distribution og salg af fisk, konservering, første forarbejdning osv.);

3.  mener, at mulighederne for at ansætte lokale sømænd om bord på EU-fartøjer i henhold til protokollen bør udnyttes fuldt ud;

4.  mener, at foranstaltningerne til bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri i Guinea-Bissaus eksklusive økonomiske zone bør styrkes, herunder ved hjælp af forbedret tilsyn, kontrol og overvågning gennem omfattende brug af det satellitbaserede fartøjsovervågningssystem, logbøger, inspektører og gennemførelse af regionale fiskeriorganisationers afgørelser;

5.  fastholder, at det er nødvendigt med en bedre koordination mellem den sektorstøtte, der ydes inden for fiskeriaftalens rammer, og de instrumenter, der findes i forbindelse med udviklingssamarbejdet, navnlig Den Europæiske Udviklingsfond (EUF);

6.  opfordrer uanset de bestræbelser, der er blevet gjort, Kommissionen til fortsat at bistå myndighederne i Republikken Guinea-Bissau med at forbedre fiskerikontrolsystemerne i Guinea-Bissaus territorialfarvand med henblik på at intensivere bekæmpelse af IUU-fiskeri;

7.  understreger, at denne aftale indeholder en bestemmelse om forbud mod forskelsbehandling; bemærker med tilfredshed, at indholdet af de fiskeriaftaler, som Guinea-Bissau har indgået med tredjelande, er blevet offentliggjort som led i forhandlingerne og kan konsulteres; opfordrer Kommissionen til nøje at følge udviklingen i disse aftaler og fiskerivirksomheden i Guinea-Bissaus farvande;

8.  finder det ønskeligt at øge mængden og nøjagtigheden af oplysninger om alle fangster (målarter og bifangster) samt generelt at forbedre fiskebestandenes bevaringsstatus for bedre at kunne vurdere fiskeriaftalens indvirkning på det marine økosystem og på fiskersamfundene, og mener, at man bør bistå Guinea-Bissau med at udvikle sin egen kapacitet til at indhente disse oplysninger; opfordrer Kommissionen til at arbejde på at skabe en mere regelmæssig og gennemsigtig virksomhed i de organer, der overvåger anvendelse af aftalen, herunder den fælles videnskabelige komité;

9.  anmoder Kommissionen om at sende Parlamentet protokollen og konklusionerne fra møderne i den i artikel 9 i aftalen omhandlede blandede komité samt det i artikel 3 i den nye protokol nævnte flerårige sektorprogram og resultaterne af de respektive årlige evalueringer såvel som protokollen og konklusionerne fra de møder, der er omhandlet i artikel 4 i den nye protokol; opfordrer Kommissionen til at bane vejen for, at Parlamentets repræsentanter kan deltage som observatører i møderne i Den Blandede Komité, og til at fremme inddragelse af Guinea-Bissaus fiskersamfund og til i protokollens sidste gyldighedsår, og før der indledes forhandlinger om fornyelse af fiskeriaftalen, at forelægge Parlamentet og Rådet en fuldstændig rapport om anvendelsen af aftalen uden unødvendige begrænsninger i forbindelse med adgangen til dette dokument;

10.  mener, at Kommissionen bør bestræbe sig på i det flerårige sektorprogram som omhandlet i protokollens artikel 3 at medtage mål, der fører til en reel udvikling af det lokale fiskeri, navnlig det ikkeindustrielle fiskeri og fiskeforarbejdningsindustrien, bl.a. ved hjælp af flere landinger i Guinea-Bissau, samt andre økonomiske aktiviteter og partnerskaber i fiskerisektoren;

11.  mener, at Den Blandede Komité, jf. partnerskabsaftalen, i betragtning af problemet med korruption bør sikre, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved forsvarligheden af alle de mekanismer, der er omhandlet i denne protokol.

12.  anmoder Rådet og Kommissionen om inden for rammerne af deres respektive beføjelser straks at underrette Europa-Parlamentet fuldt ud i alle faser af procedurerne vedrørende den nye protokol og fornyelsen af den, jf. artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

13.  pålægger sin formand at sende Parlamentets denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Republikken Guinea-Bissaus regering og parlament.

(1) EUT C 72 E af 11.3.2014, s. 21.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0298.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik