Показалец 
Приети текстове
Вторник, 10 март 2015 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/009 PL/Zachem — Полша
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar — Германия
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) — Белгия
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal  — Белгия
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar — Белгия
 Размери и маси на пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността ***II
 Европейски фондове за дългосрочни инвестиции ***I
 Обменни такси за платежни операции, свързани с карти ***I
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit — Белгия
 Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г.
 Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията
 Годишен доклад на Европейската централна банка за 2013 г.

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/009 PL/Zachem — Полша
PDF 487kWORD 71k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/009 PL/Zachem от Полша) (COM(2015)0013 — C8‑0010/2015 — 2015/2016(BUD))
P8_TA(2015)0041A8-0036/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2015)0013 — C8‑0010/2015),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0036/2015),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им професионално интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че това заявление е сред последните две заявления, които ще се обработват по реда на Регламента за ЕФПГ от 2006 г., и че приемането на Регламент (EС) № 1309/2013(4) отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение относно повторното въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и на Съвета, чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Полша подаде заявление EGF/2013/009 PL/Zachem за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на 615 съкращения в Zaklady Chemiczne Zachem и в два от доставчиците в резултат на преустановяване на производството и преструктуриране на Zachem, което извършва дейност по разделение 20 (Производство на химикали и химически продукти) на NACE Rev. 2 в Куявско-поморското воеводство на ниво 2 по NUTS; като има предвид, че 404-ма от 615-те съкратени работници са се регистрирали като безработни в районната служба по заетостта в Бидгошч; като има предвид, че съкращенията са били предприети по време на референтния период от 31 март до 31 юли 2013 г. и са свързани със спад на пазарния дял на Съюза в химическата промишленост;

Д.  като има предвид, че исканото финансово участие от ЕФПГ възлиза на 115 205 EUR (50% от общия бюджет);

Е.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Отбелязва, че условията, посочени в член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени, и следователно изразява съгласие с Комисията, че Полша има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че полските органи са внесли заявлението за финансово подпомагане от ЕФПГ на 9 октомври 2013 г. по реда на Регламента за ЕФПГ, който не определя краен срок за проучване на заявлението, и че Комисията е представила своята оценка на 21 януари 2015 г.;

3.  Изразява загриженост във връзка с продължителността на процедурата от датата на първите съкращения до оценката на заявлението; припомня, че целта на ЕФПГ е да предоставя помощ на съкратените работници по възможно най-бърз начин;

4.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, полските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 4 март 2013 г., много преди решението и дори преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

5.  Отбелязва, че делът на Съюза на световния пазар на химикали драстично намаля за периода 1992—2012 г. от 35,2% през 1992 г. на 17,8% през 2012 г.(5); отбелязва, че през последните години тенденциите бяха белязани от прехвърлянето на производството на химикали към Азия, и по-специално към Китай, където делът на производството на химикали се увеличи от 8,7% през 2002 г. до 30,5% през 2012 г. вследствие на нарасналия обем на продажбите на нововъзникващите пазари и по-ниските разходи за труд, достъпа до пазари, субсидиите, данъците и регулирането; счита следователно, че съкращенията в Zachem и в два от неговите доставчици са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията;

6.  Подчертава, че Zachem е най-големият работодател в района и че по време на референтния период работниците, които са били пряко или непряко уволнени от Zachem, са съставлявали 60% от новорегистриралите се безработни в районната служба по заетостта в Бидгошч;

7.  Отбелязва, че съкращенията в Zachem и неговите доставчици се очаква да имат отрицателно въздействие върху Куявско-поморското воеводство, където през юли 2013 г. безработицата е достигнала най-високото в страната равнище от 17,4%, независимо от икономическия подем в региона;

8.  Отбелязва, че подкрепените от ЕФПГ мерки са насочени към най-силно засегнатите 50 работници и включват следните две мерки: стимули за наемане на работа и интервенционни дейности;

9.  Отбелязва, че най-големият дял от разходите за персонализирани услуги ще се използва за стимули за наемане на работа на 45 работника с цел да се насърчат работодателите, които решат да наемат тези работници за най-малко 24 месеца;

10.  Отбелязва, че се предоставя подкрепа от по-малък мащаб на петима съкратени работници на възраст над 50 години, за да покрият социалноосигурителните си вноски; отбелязва, че тази възрастова група е изложена на по-голям риск от дългосрочна безработица и изключване от пазара на труда;

11.  Приветства взаимното допълване на мерките по ЕФПГ с действията, финансирани от структурните фондове; отбелязва в частност, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е предназначен да допълни многобройните текущи мерки за подпомагане на съкратените работници в рамките на оперативната програма за човешки капитал, съфинансирана от Европейския социален фонд, и другите мерки, предприети от бюрата по заетостта в региона; изтъква колко е важно да се гарантира предотвратяването на двойното финансиране в случай на подобни допълващи действия;

12.  Отбелязва, че се планира персонализираните услуги да се прилагат до 30 септември 2015 г. и че по предварителни данни 36 работници са намерили нова работа благодарение на услугите, предлагани до момента в рамките на пакета; отбелязва, че степента на изпълнение на планирания бюджет в края на 2014 г. е 59%;

13.  Приветства факта, че Комитетът за социален диалог в провинцията е обсъдил възможностите за подпомагане на работниците, съкратени от Zachem S.A. и от неговите доставчици, и че предложеният пакет от персонализирани мерки е бил обсъден на заседание на Съвета по заетостта в Бидгошч, включително със синдикални организации, предприятия и представители на местните и регионалните органи на управление;

14.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера;

15.  Приветства факта, че на различните етапи на изпълнение на мерките по ЕФПГ и при достъпа до тях се прилагат и ще продължат да се прилагат принципът на равенство между жените и мъжете, както и принципът на недискриминация;

16.  Подчертава, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерки за преструктуриране на дружества или сектори;

17.  Одобрява решението, приложено към настоящата резолюция;

18.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление

(заявление EGF/2013/009 PL/Zachem от Полша)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/469.)

(1) OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4)Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855).
(5)The European chemical industry. Facts & Figures 2013 CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures).


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar — Германия
PDF 479kWORD 73k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, подадено от Германия) (COM(2014)0726 — C8‑0012/2015 — 2015/2018(BUD))
P8_TA(2015)0042A8-0030/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0726 — C8‑0012/2015),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0030/2015),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката на заявления за мобилизиране на ЕФПГ от страна на Комисията , както и от страна на Парламента и Съвета, чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициентите чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Германия подаде заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ във връзка с извършени съкращения на 657 работници, 390 от Aleo Solar AG, дружество осъществявало дейност в икономическия сектор, класиран съгласно NACE Rev. 2 като разделение 26 („Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“), и 267 от двете му дъщерни предприятия, като в мерките се очаква за вземат участие 476 души, по време и след референтния период от 7 март 2014 г. до 7 юли 2014 г., поради спад на пазарния дял на Съюза в дружества, произвеждащи соларни модули;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Отбелязва, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и следователно изразява съгласие с Комисията, че Германия има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че германските органи са внесли заявлението за финансово подпомагане от ЕФПГ на 29 юли 2014 г. и са го допълвали с информация до 23 септември 2014 г., както и че Комисията е представила своята оценка на 16 декември 2014 г.;

3.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, германските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 11 април 2014 г., много преди решението и дори преди подаването на заявлението за подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

4.  Като има предвид, че съкращенията в Aleo Solar AG са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, като делът на приходите на Китай в периода от 2005 г. до 2011 г. се е увеличил от 11% на 45%, докато този на Германия е намалял от 64% на 21%; отбелязва, че поради изградения от Китай огромен свръхкапацитет за производство на соларни модули, който не може да бъде поет нито от неговите собствени потребители, нито от световния пазар, през 2011 г. цените в ЕС са се понижили с 40% в сравнение с 2010 г., достигайки равнище, което е било под производствените разходи на Aleo Solar AG; отбелязва, че през 2013 г. ЕС одобри въвеждането на допълнителни мита за соларни модули с произход от Китай и на минимална цена, която обаче е все още под производствените разходи на германските производители;

5.  Отбелязва, че през 2010 г. Aleo Solar AG има оборот в размер на 550 милиона евро и печалба в размер на 43 милиона евро, която обаче намалява бързо след 2011 г., за да се стигне през 2013 г. до загуби в размер на 92 милиона евро; подчертава, че са направени различни усилия за преструктуриране и подобряване на ефективността на дружеството, но че за съжаление то не е успяло отново да постигне рентабилност;

6.  Отбелязва, че това е второто заявление до ЕФПГ, свързано с производството на соларни модули и че се очакват още няколко;

7.  Отбелязва, че съкращенията в Aleo Solar AG се очаква да имат значително отрицателно въздействие върху местната и регионалната икономика в Пренцлау и Бранденбург, където доходът на глава от населението е доста под средния за страната, а безработицата е най-висока в Германия, съответно 15,5% и 16,4%; подчертава, че включването на съкратените работници от Aleo Solar AG ще увеличи нивото на безработицата с още 0,9%; изразява съжаление, че няма непосредствена перспектива съкратените работници да намерят равностойни нови работни места, поради относително ниската гъстота на населението и липсата на потенциални работодатели: в района преобладават малките и средните предприятия, като едва 10 предприятия (0,3 %) имат повече от 249 работници (Aleo Solar AG е бил един от тези големи работодатели);

8.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, включва следните мерки за повторното интегриране на 476 съкратени работници на пазара на труда: професионално обучение, съвети за професионално развитие и професионално ориентиране, групи от лица в сходно положение / работни семинари, съвети в областта на предприемачеството, съвети с междурегионална насоченост, търсене на работа от експерт, специализиран в търсенето на работа, последващи насоки за работници след започването на нова работа или във връзка с необходимо преместване след намиране на ново работно място на известно разстояние от предходно жилище, помощи за обучение, възлизащи на 60% от предходните нетни доходи на работниците в съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от регламента за ЕФПГ;

9.  Отбелязва, че органите възнамеряват да използват максимално разрешените 35% от всички разходи за надбавки и стимули под формата на помощи за обучение (Transferkurzarbeitergeld), които възлизат на 60% или 67% от предходните нетни доходи на работниците — в зависимост от броя на членовете на домакинството на получателя — което съответства на практиката при съкращаване на работници в Германия; отбелязва, че помощите за обучение не заместват пасивните мерки за социална закрила и са обвързани със строги условия за участие в обучение и други организирани дейности;

10.  Приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен като са били проведени консултации с представители на бенефициентите от целевите групи и като са били взети предвид потенциалът на региона и стопанската среда;

11.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с действителната стопанска среда;

12.  Отбелязва, че 164 от работниците, съкратени от Aleo Solar AG в Пренцлау са били назначени обратно от азиатски консорциум, който е купил производствения обект от ликвидатора; отбелязва, че доводите, посочени от германските органи за даване на възможност на тези работници да се възползват от мерките, предвидени за финансиране по линия на ЕФПГ, са, че сигурността на новите им работни места не е гарантирана;

13.  Отбелязва, че 104 работници, съкратени в административния център в Олденбург, не са включени в мерките, предназначени за финансиране по линия на ЕФПГ; отбелязва, че положението със заетостта в този регион е много по-обещаващо;

14.  Изразява съжаление, че рискът от трайна безработица на съкратените работници е висок и подчертава във връзка с това значението на мерките, които насърчават работниците да търсят работа извън зоната в непосредствена близост и да приемат предложения за работа в други региони;

15.  Счита, че при работниците от възрастовите групи 55—64 и 15—29 има по-висок риск от продължителна безработица и изключване от пазара на труда; счита поради това, че тези работници имат специфични потребности при прилагане на персонализирания подход;

16.  Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че пакетът следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

17.  Подчертава, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерки за преструктуриране на дружества или сектори;

18.  Одобрява решението, приложено към настоящата резолюция;

19.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, подадено от Германия)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/473.)

(1) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) — Белгия
PDF 493kWORD 75k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) от Белгия) (COM(2014)0725 — C8-0013/2015 — 2015/2019(BUD))
P8_TA(2015)0043A8-0031/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0725 — C8-0013/2015),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0031/2015),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламент (EС) № 1309/2013(4) отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение относно повторното въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Белгия е подала заявление EGF/2013/007 BE/Hainaut steel за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на 708 съкращения в две дружества във връзка със закриването на Duferco и намаляването на персонала в NLMK, чийто предмет на дейност попада в обхвата на разделение 24 от NACE 2 „Производство на основни метали“, като и двете дружества се намират в La Louvière в региона Hainaut; като има предвид, че съкращенията са били предприети по време на референтния период от 22 януари 2013 г. до 22 октомври 2013 г. и са свързани със спад на пазарния дял на Съюза в сектора на производството на стомана;

Д.  като има предвид, че исканото финансово участие от ЕФПГ възлиза на 981 956 EUR (50% от общия бюджет);

Е.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Отбелязва, че условията, посочени в член 2, буква б) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и следователно изразява съгласие с Комисията, че Белгия има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че белгийските органи са внесли заявлението за финансово подпомагане от ЕФПГ на 27 септември 2013 г. по реда на Регламента за ЕФПГ, който не определя краен срок за проучване на заявлението, и че Комисията е представила своята оценка на 9 декември 2014 г.;

3.  Изразява загриженост във връзка с продължителността на процедурата от датата на първите съкращения до оценката на заявлението; припомня, че целта на ЕФПГ е да предоставя помощ на съкратените работници по възможно най-бърз начин; подчертава, че заявлението по ЕФПГ е представено на 27 септември 2013 г. и следователно до момента на гласуването му в комисията по бюджети е изминала почти една година и половина;

4.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, белгийските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 1 юни 2013 г., много преди решението и дори преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

5.  Счита, че съкращенията в Duferco и NLMK са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията предвид факта, че секторът на производството на стомана е претърпял сериозен икономически срив, който се изразява по-специално в бърз спад на пазарния дял на ЕС; освен това вследствие на икономическата криза и относително нарастване на производствените разходи моделите на световната търговия са били влошени от други фактори, като например намаляване на търсенето на стомана в секторите на автомобилостроенето и строителството;

6.  Отбелязва, че според данните, представени от белгийските органи(5), през периода 2006—2011 г. производството на нерафинирана стомана в ЕС-27 е намаляло от 206,9 млн. тона на 177,7 млн. тона (− 14,1%; — 3,0% годишен растеж(6)), докато на световно равнище производството се е увеличило от 1 249,0 млн. тона на 1 518,3 млн. тона (+ 21,6%; + 4,0% годишен растеж); разбира, че това е довело до намаляване на пазарния дял на EС-27 в производството на нерафинирана стомана, в количествено измерение, от 16,6% през 2006 г. до 11,7% през 2011 г. (− 29,4%; — 6,7 % годишен растеж) и посочва, за сравнение, увеличаването на дела на китайския пазар от 33,7% до 45,0% през същия период;

7.  Отбелязва, че това е петото заявление по ЕФПГ в сектора на стоманата, от които три са се основавали на критерия във връзка с глобализацията и едно — на критерия във връзка със световната финансова и икономическа криза; подчертава необходимостта от ефикасен и координиран подход на равнището на Съюза с цел борба с безработицата в стоманодобивния сектор;

8.  Отбелязва, че се очаква съкращенията в Duferco и NLMK да окажат отрицателно въздействие върху региона Hainaut, бивш въгледобивен и стоманодобивен район, в който заетостта е силно зависима от традиционната тежка промишленост и от публичния сектор, докато през 2012 г. процентът на безработицата е бил 17,7%, в сравнение със средно 15,8 % във Валония и 11,2% на национално равнище(7) и е достигнал върхова стойност от 39% за лицата на възраст между 18 и 25 години; подчертава, че ниското равнище на квалификация на търсещите работа (51% нямат средно образование в сравнение с 47% във Валония) представлява допълнителна трудност при търсенето на работа;

9.  Отбелязва, че в контекста на икономическата ситуация и броя на съкратените лица в металургичната промишленост в региона, за да намерят нови работни места в региона, работниците от Duferco и NLMK ще трябва да се преквалифицират, за да намерят работа с други професии в други сектори;

10.  Отбелязва, че в съгласувания пакет от персонализирани услуги за съфинансиране са включени следните мерки за повторното интегриране на 701 съкратени работници на пазара на труда (групирани по категории): 1) индивидуална помощ при търсене на работа, съдействие според конкретния случай и услуги по предоставяне на информация, 2) обучение и преквалификация и 3) насърчаване на предприемачеството;

11.  Приветства включването на различните социални партньори и организации в общото координиране и прилагане на мерките, в т.ч.: профсъюзни организации (FGTB, CSC), FOREM (публична служба по заетостта и обучението на регион Валония), отраслови центрове за професионално и техническо обучение от регион Валония, Агенцията за администриране на Европейския социален фонд (ЕСФ) на Френската общност в Белгия и правителството на Валония; освен това приветства факта, че профсъюзните организации пряко участват в управлението на двете звена за пренасочване, специално създадени за всяко отделно дружество;

12.  Приветства предложените активни мерки на пазара на труда с цел подобряване на пригодността за заетост на съкратените работници; припомня, че надбавките не са включени в списъка на персонализирани услуги, които ще бъдат подкрепяни от ЕФПГ;

13.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с действителната бизнес среда и с потенциала на областта.

14.  Отбелязва, че предложените мерки също са насочени към група от управители на засегнатите дружества;

15.  Приветства факта, че на различните етапи на изпълнението и при достъпа до мерките по ЕФПГ се прилагат и ще продължат да се прилагат принципът на равенство между жените и мъжете, както и принципът на недискриминация;

16.  Подчертава, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерки за преструктуриране на дружества или сектори;

17.  Отбелязва, че мерките, които са задължителни съгласно процедурите за колективни съкращения в Белгия и които се прилагат като част от стандартните дейности на звената по пренасочване (например подкрепа за професионално пренасочване, обучение, помощ при търсене на работа, съвети за професионално развитие и др.), не са включени в това заявление по ЕФПГ; отбелязва, че повече от половината от общия размер на очакваните разходи трябва да бъдат направени за услуги по пренасочване, а именно мерки за подпомагане, ориентиране и интегриране;

18.  Одобрява решението, приложено към настоящата резолюция;

19.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление

(заявление EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), подадено от Белгия)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/468.)

(1) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855).
(5) Източник: Световна стоманодобивна асоциация, Steel Statistical Yearbook (Статистически годишник за стомана – 2012 г.).
(6) Кумулативен годишен темп на растеж.
(7) Източник: Steunpunt WSE.


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal  — Белгия
PDF 492kWORD 76k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, подадено от Белгия) (COM(2014)0734 — C8–0014/2015 — 2015/2020(BUD))
P8_TA(2015)0044A8-0035/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0734 — C8‑0014/2015),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0035/2015),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Белгия подаде заявление EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal с цел предоставяне на финансова помощ от ЕФПГ след извършени 1 285 съкращения в предприятието „Арселор Митал“ Лиеж АД, чийто предмет на дейност попада в обхвата на разделение 24 от NACE 2 „Производство на основни метали“, като се очаква в мерките да участват 910 лица през референтния период от 1 януари 2014 г. до 1 май 2014 г. и след него, във връзка със сериозни икономически сътресения, и по-специално рязък спад на пазарния дял на Съюза;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Отбелязва, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и следователно изразява съгласие с Комисията, че Белгия има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че белгийските органи са внесли заявлението за финансово подпомагане от ЕФПГ на 22 юли 2014 г., в рамките на 12 седмици от датата на определяне на критериите за намеса, и са го допълвали с информация до 16 септември 2014 г., както и че Комисията е представила своята оценка на 9 декември 2014 г.;

3.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, белгийските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 1 януари 2014 г., много преди решението и дори преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

4.  Счита, че съкращенията в „Арселор Митал“ Лиеж АД са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, тъй като в периода между 2007 и 2013 г. производството на сурова стомана в ЕС-27 е намаляло от 210,1 милиона тона на 166,2 милиона тона(4) (– 20,9% ; – 3,8% годишен темп на растеж(5)), като се има предвид, че в световен мащаб производството се е увеличило от 1348,1 милиона тона на 1649,3 милиона тона (+ 22,3%; + 3,4 % годишен темп на растеж). Отбелязва, че намаляването на дела на Съюза в световното производство на стомана от 16% през 2007 г. на 10% през 2013 г. е по-голямо, отколкото в Съединените щати и Русия, докато делът на Азия се е увеличил много рязко — от 56% на 67% за същия период; в резултат на това през последните години металообработващият сектор в Лиеж бележи спад — от 6193 работни места в 40 предприятия през 2007 г. на 4187 работни места в 35 предприятия през 2012 г., което представлява намаление на заетостта в сектора с 32%;

5.  Подчертава, че последствията от тези промени в моделите на търговията са били влошени и от други фактори, като например намаляване на търсенето на стомана в секторите на автомобилостроенето и строителството в Съюза вследствие на икономическата криза и относително нарастване на производствените разходи (суровини, енергия, ограничения, свързани с околната среда, и др.). Тези фактори са засегнали конкурентоспособността на стоманодобивната промишленост на Съюза и са довели до загуба на голям брой работни места в стоманодобивния сектор през последните години поради затваряне на предприятия и извършване на преструктуриране от редица производители на стомана в Европа;

6.  Подчертава необходимостта от ефективен и координиран подход на равнището на Съюза, с цел да се обърне тенденцията за намаляване на конкурентоспособността на стоманодобивния сектор на Съюза; подчертава необходимостта от подходящи целеви инвестиции за осигуряване на иновации като основен двигател за конкурентоспособността на стоманодобивния сектор на Съюза в световен мащаб и гаранция за запазване на работните места в Европа;

7.  Отбелязва доклада за напредъка по изпълнението във връзка със съобщението на Комисията „План за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа“ от 11 юни 2013 г., в който се заключава, че половината от предвидените в съобщението дейности са изпълнени; подчертава необходимостта от осигуряване на правилно изпълнение на въпросните дейности с цел постигане на осезаеми резултати, които ще доведат до възобновяване на стоманодобивния сектор на Съюза;

8.  Отбелязва, че това е четвъртото заявление за предоставяне на финансова помощ от ЕФПГ за стоманодобивния сектор, като три от заявленията са свързани с наличието на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията(6), а едно — със световната финансова и икономическа криза(7); настоятелно призовава Комисията да предотврати по-нататъшни съкращения в този сектор чрез разработване и прилагане на превантивни и симулативни мерки;

9.  Отбелязва, че съкращенията в „Арселор Митал“ Лиеж АД се очаква да имат силно неблагоприятни последици за регион Лиеж, който е много зависим от металообработващия сектор; последствията от свиването на производството на „Арселор Митал“ са още по-значими поради факта, че делът на „Арселор Митал“ в местната заетост е 78,9% за сектора на производство на метални изделия и 14,3% за преработвателната промишленост;

10.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да се съфинансират, обхваща три основни области: пренасочване, обучение и преквалификация и насърчаване на предприемачеството; подчертава, че е важно да се гарантира, че предоставяните услуги по преквалификация отговарят на реалните потребности на пазара на труда в съответния регион;

11.  Препоръчва разпоредбите на Регламента за ЕФПГ да се използват в бъдеще с цел подкрепа на неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора (NEET) в този регион;

12.  Приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен чрез консултации с бенефициентите от целевите групи и социалните партньори;

13.  Отбелязва, че повече от половината от всички очаквани разходи следва да бъдат изразходвани за услуги по преквалификация, и по-специално за мерки за подпомагане, ориентиране и интеграция; отбелязва, че тези услуги ще бъдат предоставени от публичната служба по заетостта и обучението на регион Валония (FOREM), която играе ролята на посредник при осъществяването на дейностите по това заявление;

14.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с настоящата бизнес среда;

15.  Припомня, че съгласно член 7 от Регламента за ЕФПГ съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде проектиран така, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения, и следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, с ефективно използване на ресурсите;

16.  Подчертава, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества действия, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерки за преструктуриране на дружества или сектори;

17.  Отбелязва, че задължителните мерки съгласно процедурите за колективни съкращения в Белгия, които се прилагат като част от стандартните дейности на звената по пренасочване (например подкрепа за професионално пренасочване, обучение, помощ при търсене на работа, съвети за професионално развитие и др.), не са включени в това заявление по ЕФПГ;

18.  Приветства факта, че в миналото е била отпусната финансова помощ от Европейския социален фонд за проект (EnTrain — En Transition-Reconversion-Accompagnement), насочен най-общо към разработването на педагогически методи за звената по пренасочване, както и че резултатите от този проект могат да се окажат полезни при изпълнението на планираните мерки;

19.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

20.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

(заявление EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, подадено от Белгия)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/472.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Източник: Световна стоманодобивна асоциация, Steel Statistical Yearbook (Статистически годишник за стомана — 2014 г.).
(5)Кумулативен годишен темп на растеж
(6)Заявления EGF/2009/022 BG/Kremikovtsi (заявление, отхвърлено от Комисията), EGF/2012/010 RO/Mechel (COM(2014)0255 от 7.5.2014 г.), EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) (COM(2014)0725 от 9.12.2014 г.), EGF/2013/002 BE/Carsid (COM(2014)0553 от 5.9.2014 г.).
(7)Заявление EGF/2010/007 AT/Steiermark — Niederösterreich. Решение 2011/652/ЕС от 27 септември 2011 г. (ОВ L 263, 7.10.2011 г., стр. 9).


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar — Белгия
PDF 477kWORD 71k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar от Белгия) (COM(2014)0735 — C8‑0015/2015 — 2015/2021(BUD))
P8_TA(2015)0045A8-0033/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0735 — C8–0015/2015),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0033/2015),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение относно повторното въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета, чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Белгия подаде заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на 1030 съкращения в дружеството Caterpillar Belgium S.A., което осъществява дейност в разделение 28 на NACE 2 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“, като се очаква 630 лица да вземат участие в мерките през референтния период от 1 януари 2014 г. до 30 април 2014 г. и след него, във връзка със спад в търсенето в Европа;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Отбелязва, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и следователно изразява съгласие с Комисията, че Белгия има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че белгийските органи са внесли заявлението за финансово участие от ЕФПГ на 22 юли 2014 г. и са го допълвали с информация до 16 септември 2014 г., както и че Комисията е представила своята оценка на 9 декември 2014 г.;

3.  Отбелязва, че общият бюджет е в размер на 2 038 090 EUR, от които 73 378 EUR са за изпълнение на мерките и че финансовото участие на ЕФПГ възлиза на 1 222 854 EUR, което представлява 60% от общите разходи за предложените мерки;

4.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, белгийските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 1 април 2014 г., много преди решението и дори преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет; отбелязва, че тези персонализирани услуги, които вече са били предложени, ще бъдат допустими за финансиране по ЕФПГ;

5.  Счита, че съкращенията в дружеството Caterpillar Belgium S.A. са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, като производството и вносът на оборудване от Азия в Европа са станали по-евтини за дружеството от производството в Европа за един западащ пазар; отбелязва, че производствената база на Госелие е засегната от отрицателните последици нагоре и надолу по веригата по отношение на изделията от стомана и метали в Европа, засегнати от конкуренцията от бързо развиващите се икономики и от кризата от 2009 г., които отслабиха секторите на строителството и минното производство в Европа, които представляват най-важните клиенти на дружеството Caterpillar;

6.  Отбелязва, че търсенето на строителни машини е засегнато поради намаляването на частните и публичните инвестиции в инфраструктурата, което се дължи на слабите резултати на световната икономика;

7.  Отбелязва, че това е дванадесетото заявление по линия на ЕФПГ от сектора „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“, като предходните заявления са равномерно разпределени между критериите във връзка с търговията и икономическата криза;

8.  Изразява съжаление, че много от безработните лица в региона Шарлероа са нискоквалифицирани (59% не са завършили гимназиален етап на средното образование) и че 43% са били безработни в продължение на повече от 2 години; изразява съжаление, че равнището на заетост в Шарлероа е сред най-ниските в региона Валония — 52,26%; следователно приветства факта, че органите са решили да кандидатстват за финансиране по ЕФПГ, за да помогнат на съкратените работници;

9.  Отбелязва, че се очаква съкращенията в дружеството Caterpillar да имат голямо отрицателно въздействие върху региона на Шарлероа, който е изправен пред една много сложна ситуация на пазара на труда предвид прекомерната му зависимост от заетостта в традиционната промишленост и липсата на нови промишлени сектори; посочва, че ниското равнище на квалификация на съкратените работници затруднява намирането на нови работни места в един неблагоприятен икономически контекст; препоръчва Комисията да проведе проучване, за да определи успешните примери на предприемачи в областта и да помогне на съкратените лица с идеи за проекти, почерпени от най-добрите примери;

10.  Отбелязва, че 18% от съкратените работници от целевата група, за които се очаква да участват в мерките, са застрашени от изключване от пазара на труда, тъй като са част от възрастовата група на 55—64-годишните;

11.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да се съфинансират, обхваща три основни области: пренасочване, обучение и преквалификация и насърчаване на предприемачеството;

12.  Отбелязва, че повече от половината от общия размер на очакваните разходи трябва да бъдат направени за услуги по пренасочване, а именно мерки за подпомагане, ориентиране и интегриране; отбелязва, че тези услуги ще бъдат предоставени от публичната служба по заетостта и обучението на регион Валония (FOREM), която действа като междинно звено при осъществяването на дейностите по това заявление;

13.  Приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен чрез консултации с бенефициентите от целевите групи и социалните партньори при отчитане на потенциала на областта и на стопанската среда;

14.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

15.  Препоръчва разпоредбите на Регламента за ЕФПГ да се използват в бъдеще с цел подкрепа на младите хора, които не участват във форма на заетост, образование или обучение в този регион;

16.  Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

17.  Подчертава, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества действия, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерки за преструктуриране на дружества или сектори;

18.  Приветства факта, че в миналото е била отпусната финансова помощ от Европейския социален фонд за проект (EnTrain — En Transition-Reconversion-Accompagnement), насочен най-общо към разработването на педагогически методи за звената по пренасочване, както и че резултатите от този проект могат да се окажат полезни при изпълнението на планираните мерки;

19.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

20.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar, подадено от Белгия)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/471.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Размери и маси на пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността ***II
PDF 452kWORD 57k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (11296/3/2014 — C8‑0294/2014 — 2013/0105(COD))
P8_TA(2015)0046A8-0032/2015

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (11296/3/2014 — C8‑0294/2014),

—  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 11 юли 2013 г.(1),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0195),

—  като взе предвид поетия с писмо от 18 декември 2014 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент на второ четене съгласно член 294, параграф 8, буква а) от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 69 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A8‑0032/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на второ четене;

2.  Приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  Предлага актът да се цитира като „Директива Лайхтфрид‑Лупи относно масите и размерите на търговските превозни средства“ (3);

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 10 март 2015 г., с оглед на приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик

P8_TC2-COD(2013)0105


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2015/719.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно преразглеждането на рамката за одобрение на типа

Дерогацията относно максимално допустимата дължина на аеродинамичните кабини и на аеродинамични елементи в задната част на тежкотоварните превозни средства, както е предвидено от новата директива относно максимално допустимата маса и максимално допустимия размер на тежкотоварните превозни средства (изменение на Директива 96/53/ЕО), налага изменения, засягащи правната рамка за типовото одобрение (а именно Регламент (ЕС) № 661/2009 и Регламент (ЕС) № 1230/2012).

Комисията е процес на преразглеждане на Регламент (ЕС) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета, с цел да подобри общата безопасност на превозните средства. Съгласно изискванията на член 17 от Регламент (ЕС) № 661/2009 Комисията ще представи през 2015 г. доклад на Европейския парламент и на Съвета, включващ, по целесъобразност, предложения за изменение на настоящия регламент или съответно друго законодателство на Съюза с оглед включване на нови характеристики за безопасност, по-специално що се отнася до тежкотоварните автомобили. Комисията възнамерява да предложи необходимите изменения след провеждане на консултация със заинтересованите страни и по целесъобразност да предложи извършването на оценка на въздействието най-късно до 2016 година.

(1) OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 133.
(2) Приети текстове, 15.4.2014, P7_TA(2014)0353.
(3) Йорд Лайхтфрид и Маурицио Лупи водиха преговорите относно акта съответно от името на Парламента и на Съвета.


Европейски фондове за дългосрочни инвестиции ***I
PDF 441kWORD 73k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за дългосрочни инвестиции (COM(2013)0462 — C7‑0209/2013 — 2013/0214(COD))
P8_TA(2015)0047A8-0021/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0462),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0209/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 октомври 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 30 януари 2014 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 10 декември 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 и член 61, параграф 2 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по бюджети (A7–0211/2014),

—  като взе предвид измененията, които прие на своята сесия на 17 април 2014 г.(3),

—  като взе предвид решението на Председателския съвет от 18 септември 2014 г. относно недовършените дела от седмия парламентарен мандат,

—  като взе предвид допълнителния доклад на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0021/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 март 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции

P8_TC1-COD(2013)0214


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/760.)

(1) ОВ С 67, 6.3.2014 г., стр. 71.
(2) ОВ C 126, 26.4.2014 г., стр. 8.
(3) Приети текстове от тази дата, P7_TA(2014)0448.


Обменни такси за платежни операции, свързани с карти ***I
PDF 506kWORD 66k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти (COM(2013)0550 — C7‑0241/2013 — 2013/0265(COD))
P8_TA(2015)0048A8-0022/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0550),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0241/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 5 февруари 2014 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 декември 2013 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 21 януари 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 и член 61, параграф 2 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7‑0167/2014),

—  като взе предвид измененията, които прие на заседанието си на 3 април 2014 г.(3)

—  като взе предвид решението на Председателския съвет от 18 септември 2014 г. относно недовършените парламентарни дела от седмия парламентарен мандат,

—  като взе предвид допълнителния доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0022/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 март 2015 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/… на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти

P8_TC1-COD(2013)0265


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/751.)

(1) OВ C 193, 24.6.2014 г., стр. 2.
(2) OВ C 170, 5.6.2014 г., стр. 78.
(3) Приети текстове от тази дата, P7_TA(2014)0279.


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit — Белгия
PDF 500kWORD 85k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit от Белгия) (COM(2015)0009 — C8-0011/2015 — 2015/2017(BUD))
P8_TA(2015)0049A8-0034/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0009 — C8‑0011/2015),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0034/2015),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, драстично утежнени от икономическата, финансовата и социалната криза, и за да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде адекватна и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че това е последното заявление, което ще бъде разгледано съгласно Регламента от 2006 г.;

Г.  приветства разширяването на целите и критериите на Регламента за ЕФПГ, осъществено през декември 2013 г. с цел интегриране и улесняване на заявленията от региони и държави с по-малка гъстота на населението;

Д.  приветства повишаването на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, разширяването на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и финансирането на стимули за създаване на собствен бизнес;

Е.  като има предвид, че Белгия подаде заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на 257 съкращения във връзка със закриването на промишленото предприятие Saint-Gobain Sekurit SA (SGS), което се намира в Овле и произвежда безопасно стъкло за автомобилната промишленост; като има предвид, че съкращенията са били предприети по време на референтния период от 31 август 2013 г. до 31 декември 2013 г. и са свързани със спад в производството на безопасно стъкло за автомобили в Съюза;

Ж.  като има предвид, че исканото финансово участие от ЕФПГ възлиза на 1 339 928 EUR (50% от общия бюджет);

З.  като има предвид, че въпреки че не отговаря на критериите, посочени в член 2, буква а) и буква б) от Регламента за ЕФПГ, заявлението попада в категорията на извънредните обстоятелства, които все пак позволяват мобилизирането на ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с решението на Комисията, че подаденото на 19 декември 2013 г. от Белгия заявление за финансова помощ от ЕФПГ има право на финансово подпомагане по член 2, буква в), който изисква да се докаже наличието на извънредни обстоятелства, въпреки факта, че условията, посочени в член 2, буква а) и буква б) от Регламента за ЕФПГ, не са изпълнени; въпреки това подчертава, че позоваването на член 2, буква в) следва да се оценява за всеки случай поотделно и да не се превръща в общ метод за мобилизирането на ЕФПГ, когато основните условия не са изпълнени;

2.  Подчертава, че ЕФПГ е специален инструмент, който позволява на Съюза да реагира на определени непредвидени обстоятелства и следва да запази главната си цел, която е да предоставя подкрепа в случай че през даден референтен период голям брой работници (минимум 50) бъдат съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията и световната финансова и икономическа криза; подчертава, че ЕФПГ не трябва да се превръща в заместител на други европейски структурни и инвестиционни фондове, като например Европейския социален фонд, а да се използва за допълване на тези фондове; подчертава, че извънредните обстоятелства, които позволяват мобилизирането на ЕФПГ, не трябва да се отклоняват от горепосочения обхват;

3.  Отбелязва, че белгийските органи са внесли заявлението за финансово подпомагане от ЕФПГ на 19 декември 2013 г. по реда на Регламента за ЕФПГ, който не определя краен срок за проучване на заявлението, и че Комисията е представила своята оценка на 21 януари 2014 г.; изразява съжаление относно предоставената недостатъчна информация във връзка с позоваването на извънредните обстоятелства; подчертава, че тези извънредни обстоятелства трябва да бъдат надлежно оценени, за да се получи дерогация от условията, посочени в член 2, буква а) и б) от Регламента за ЕФПГ;

4.  Изразява загриженост във връзка с продължителността на процедурата от датата на първите съкращения до оценката на заявлението; припомня, че целта на ЕФПГ е да предоставя помощ на съкратените работници по възможно най-бърз начин;

5.  Настоятелно призовава държавите членки и всички участващи институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните и бюджетните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; отбелязва в този смисъл подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускорено отпускане на безвъзмездни средства, чиято цел е представянето на Европейския парламент и на Съвета на оценката на Комисията относно допустимостта на заявлението по ЕФПГ, заедно с предложението за мобилизиране на средства от ЕФПГ, и отбелязва приемането на новия Регламент за ЕФПГ (Регламент (ЕС) № 1309/2013), който позволява по-голяма ефективност, прозрачност, отчетност и видимост на ЕФПГ;

6.  Настоятелно приканва държавите членки да се възползват от обмена на най-добри практики и да се поучат по-специално от онези държави членки и регионални и местни органи, които вече са изградили национални информационни мрежи за ЕФПГ, включващи социалните партньори и заинтересованите страни на местно и регионално равнище, за да разполагат с добра структура за подпомагане в случай на възникването на ситуация, попадаща в обхвата на ЕФПГ;

7.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, белгийските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 31 август 2013 г., много преди решението и дори преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

8.  Отбелязва, че секторът на производство на безопасно стъкло за автомобилната промишленост е претърпял сериозни икономически сътресения в резултат от редица фактори, като например спад в производството на безопасно стъкло за автомобили в Съюза, разширяване на пазарните дялове на конкурентите от държави, които не са членки на ЕС, както и увеличаване на вноса на тези продукти в Съюза; отбелязва, че дейностите на SGS Benelux са тясно свързани с тенденциите в производството в автомобилната промишленост, като производството на леки автомобили е намаляло от 21,9 милиона единици на 19,5 милиона единици в периода 2007 – 2012 г., докато в останалата част от света производството на леки автомобили е нараснало от 47,5 милиона единици на 60,6 милиона единици през същия период; отбелязва освен това, че се наблюдава обща тенденция производителите и доставчиците в автомобилната промишленост да прехвърлят производството в рамките на Съюза, от Западна Европа (по-конкретно Франция, Белгия и Испания) към Източна Европа;

9.  Отбелязва, че въпреки че не е имало други заявления по ЕФПГ, свързани конкретно със сектора на безопасното стъкло за автомобили(4), е имало поредица от заявления, свързани с автомобилните производители или доставчиците на автомобилно оборудване(5);

10.  Отбелязва, че съкращенията в SGS касаят главно работещите на производствената линия (83% от засегнатите служители са със статут ouvrier); счита, че в контекста на ситуацията на пазара на труда в засегнатия регион, съкратените работници ще трябва да се преквалифицират, за да си намерят работа с други професии и/или в други сектори;

11.  Изразява съжаление, че като се има предвид социално-икономическото положение на съответния регион и на съседните му региони (Шарлероа, Намюр), работниците, съкратени от SGS Benelux, имат ограничени възможности за заетост в тези региони, тъй като е вероятно да се конкурират с много други работници със сходни квалификации и опит за ограничен брой работни места в стъкларския сектор; припомня, че регионът се характеризира с относително високо равнище на структурна безработица, с относително висок процент на дългосрочна безработица и ниски равнища на квалификация и умения; подчертава, че следователно съкращенията в SGS Benelux са извършени в усложнен местен социално-икономически контекст;

12.  Отбелязва, че персонализираните услуги, изброени в заявлението, включват няколко мерки, които целят да насърчат завръщането на работниците на пазара на труда и да им помогнат с административните процедури, повечето от които се очаква да подкрепят всички съкратени работници;

13.  Отбелязва, че в съгласувания пакет от персонализирани услуги за съфинансиране са включени следните мерки за повторното интегриране на 257-те съкратени работници на пазара на труда (групирани по категории): (1) индивидуална помощ при търсене на работа, съдействие според конкретния случай и услуги по предоставяне на информация, 2) обучение и преквалификация и 3) насърчаване на предприемачеството;

14.  Приветства включването на различните социални партньори и организации в общото координиране и прилагане на мерките, в т.ч.: профсъюзни организации (FGTB, CSC), FOREM (публична служба по заетостта и обучението на регион Валония), отраслови центрове за професионално и техническо обучение от регион Валония, Агенцията за администриране на Европейския социален фонд (ЕСФ) на Френската общност в Белгия и правителството на Валония; освен това приветства факта, че профсъюзните организации пряко участват в управлението на двете звена за пренасочване, специално създадени за всяко отделно дружество;

15.  Изтъква необходимостта от подобряване и насърчаване на самостоятелен и лесен достъп до подпомагане на регионално равнище, с цел прилагане на подход отдолу нагоре и създаване на възможност за приемане на местни решения на регионално равнище при възникване на ситуация, попадаща в обхвата на ЕФПГ;

16.  Отбелязва предложените мерки за подобряване на пригодността за заетост на съкратените работници; припомня, че надбавките не са включени в списъка на персонализираните услуги, които ще бъдат подкрепяни от ЕФПГ;

17.  Отбелязва, че мерките, които са задължителни съгласно процедурите за колективни съкращения според белгийското федерално законодателство и които се прилагат като част от стандартните дейности на звената по пренасочване (например подкрепа за професионално пренасочване, обучение, помощ при търсене на работа, съвети за професионално развитие и др.), не са включени в това заявление по ЕФПГ;

18.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

19.  Приветства факта, че на различните етапи на изпълнение на мерките по ЕФПГ и при достъпа до тях се прилагат и ще продължат да се прилагат принципът на равенство между жените и мъжете, както и принципът на недискриминация;

20.  Приветства факта, че социалните партньори са участвали в подготовката на социалния план, както и в прилагането на мерките;

21.  Подчертава, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

22.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

23.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

24.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

(заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit от Белгия)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/470.)

(1) OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4)Вж.базата данни на ЕФПГ на http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.
(5)Вж.проектопредложенията на Комисията по случаите EGF/2007/001 FR/Peugeot suppliers (Решение COM(2007)0415 от 12.7.2007 г.), EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo (Решение COM(2009)0094 от 20.2.2008 г.), EGF/2008/002 ES/Delphi (COM(2008)0547 от 9.9.2008 г.), Решение EGF/2008/004 ES/Castilla y Léon/Aragón automoción (COM(2009)0150 от 20.3.2009 г.), Решение EGF/2009/007 SE/Volvo, EGF/2009/009 AT/Steiermark (Решение COM(2009)0602 от 27.10.2009 г.), Решение EGF/2009/013 DE/Karmann (COM(2010)0007 от 22.1.2010 г.), Решение EGF/2009/019 FR/Renault (COM(2011)0420 от 11.7.2011 г.), EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción (Решение COM(2010)0453 от 2.9.2010 г.), EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive (COM(2010)0616 от 29.10.2010 г.), Решение EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium (COM(2011)0212 от 14.4.2011 г.), Решение EGF/2011/003 DE/Arnsberg и Düsseldorf — автомобилна промишленост (Решение COM(2011)0447 от 20.7.2011 г.), EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive (COM(2011)0664 от 13.10.2011 г.), Решение EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (COM(2014)0116 от 5.3.2014 г.), Решение EGF/2012/005 SE/Saab (Решение COM(2012)0622 от 19.10.2012 г.), EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland (Решение COM(2014)0699 от 10.11.2014 г.), EGF/2013/012 BE/Ford Genk (Решение COM(2014)0532 от 22.8.2014 г.).


Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г.
PDF 659kWORD 161k
Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г. (2014/2217(INI))
P8_TA(2015)0050A8-0015/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ),

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 18 декември 1979 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за преследване на търговията с хора и експлоатацията на чужда проституция от 1949 г.,

—  като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие от 15 септември 1995 г., приети на Четвъртата световна конференция за жените, както и документите за резултатите, приети на специалните сесии на Обединените нации „Пекин + 5“ (2000 г.), „Пекин + 10“ (2005 г.) и „Пекин + 15“ (2010 г.),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела(1),

—  като взе предвид Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета(2),

—  като взе предвид Конвенцията на ООН от 13 декември 2006 г. за правата на хората с увреждания и по-специално член 6 относно жените с увреждания,

—  като взе предвид Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската заповед за защита(3),

—  като взе предвид Директива 2011/36/EС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета(4),

—  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки (Директива относно жените в управителните съвети (COM(2012)0614)),

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенция от Истанбул),

—  като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011—2020 г.) от 7 март 2011 г.(5),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2010 г., озаглавено „По‑висока степен на ангажираност за постигането на равенство между жените и мъжете: Харта на жените“ (COM(2010)0078),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010—2015 г.“ (COM(2010)0491),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 16 септември 2013 г., озаглавен „Средносрочен преглед на напредъка на стратегията за равенство между жените и мъжете (2010—2015 г.) (SWD(2013)0339),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 8 май 2013 г., озаглавен „Доклад относно напредъка по отношение на равенството между жените и мъжете за 2012 г.“ (SWD(2013)0171),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 ноември 2013 г., озаглавено „Мерки за премахването на гениталното осакатяване на жени“ (COM(2013)0833),

—  като взе предвид доклада на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) от 2012 г., озаглавен „Преглед на изпълнението на Пекинската платформа за действие в държавите членки ЕС: насилието срещу жени: подкрепа за жертвите“,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 5—6 юни 2014 г. относно предотвратяването и борбата с всички форми на насилие срещу жени и момичета, включително гениталното осакатяване на жени;

—  като взе предвид своята резолюция от 6 февруари 2014 г. относно премахването на гениталното осакатяване на жени(6),

—  като взе предвид съществуващите от 1975 г. насам директиви на ЕС относно различните аспекти на равното третиране на мъжете и жените (Директива 2010/41/ЕС(7), Директива 2010/18/ЕС(8), Директива 2006/54/ЕО(9), Директива 2004/113/ЕО(10), Директива 92/85/ЕИО(11), Директива 86/613/ЕИО(12)и Директива 79/7/ЕИО(13)),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2013 г. относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност(14),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2013 г. относно последиците от икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените(15),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно образователната и професионалната мобилност на жените в ЕС(16),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2013 г. относно премахването на стереотипите, свързани с пола, в ЕС(17),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 февруари 2013 г. относно 57-матасесия на Съвета на ООН по правата на човека: изкореняване и предотвратяване на всички форми на насилие спрямо жени и момичета(18),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2012 г. относно условията на труд на жените в сектора на услугите(19),

—  като взе предвид своята резолюция от 24 май 2012 г. с препоръки към Комисията относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност(20),

—  като взе предвид своите резолюции от 10 февруари 2010 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз — 2009 г.(21), от 8 март 2011 г. относно равенството между жените и мъжете в ЕС — 2010 г.(22)и от 13 март 2012 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз — 2011 г.(23),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2011 г. относно жените и ръководството на предприятията(24),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 април 2011 г. относно приоритетите и очертаването на новата политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени(25),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно облика на бедността сред жените в Европейския съюз(26),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 юни 2010 г. относно аспектите, свързани с равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и финансовата криза(27),

—  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2009 г. относно преодоляването на дискриминацията на основание пол и солидарност между поколенията(28),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 февруари 2014 г. относно сексуалната експлоатация и проституцията и тяхното отражение върху равенството между половете(29),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 октомври 2005 г. относно жените и бедността в Европейския съюз(30),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 февруари 2014 г. относно борбата с насилието над жени(31),

—  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (Директива за отпуска по майчинство (COM(2008)0637)),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 май 2014 г. относно равенството между половете в областта на спорта,

—  като взе предвид Директива 2006/54/ЕО за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите(32),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 3 юни 2013 г. за напредъка по целите от Барселона, озаглавен „Разработване на услуги за грижи в ранна детска възраст в Европа с цел устойчив и приобщаващ растеж“,

—  като взе предвид доклада на Комисията от септември 2014 г., озаглавен „Статистически данни относно жените предприемачи в Европа“,

—  като взе предвид проучването на Агенцията на Европейския съюз за основните права от март 2014 г., озаглавено „Насилието срещу жени: проучване в рамките на ЕС“, което за първи път предостави данни за размера, характера и последствията от различните форми на насилие срещу жените, както и отговорите на жертвите на проявите на насилие и осведомеността във връзка с правата им,

—  като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно общественото здраве и по-специално параграф 7 от него, в който се посочва, че „действията на Съюза са съобразени с отговорностите на държавите членки що се отнася до определянето на тяхната здравна политика, както и в организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи“,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете (А8‑0015/2015),

A.  като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основно право, признато в договорите след Договора от Рим от 1957 г. и Хартата на основните права на Европейския съюз; като има предвид, че въпреки че Европейският съюз е приел редица текстове за гарантиране на равни възможности и равно третиране на мъжете и жените и за преодоляване на всички форми на дискриминация, основана на пола, и че Съюзът е приел като своя задачата да интегрира принципа на равенство между мъжете и жените във всички свои дейности, постигнатият напредък остава недостатъчен и много форми на неравенство между мъжете и жените продължават да съществуват;

Б.  като има предвид, че принципът за равно третиране на жените и мъжете предполага отсъствието на каквато и да е дискриминация, било то пряка или непряка, също и по отношение на майчинство, бащинство и на споделяне на семейни отговорности;

В.  като има предвид, че е от решаващо значение да се вземат под внимание многобройните и пресичащи се форми на дискриминация, с които се сблъскват много жени и момичета в Европа (на основание на увреждания, мигрантски произход, етнически произход, възраст, сексуална ориентация, полова идентичност, бременност, жилищен статус, ниско равнище на образование, факта, че са били жертви на насилие и т.н.) и това, че условията им са се влошили през последните години;

Г.  като има предвид, че стратегията „Европа 2020“ за интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика съдържа амбициозни цели, включително равнище на заетост от 75 % и намаляване с поне 20 милиона на броя на лицата, засегнати или застрашени от бедност и социално изключване до 2020 г., които могат да бъдат постигнати единствено ако държавите членки прилагат новаторски политики в подкрепа на истинско равенство между жените и мъжете;

Д.  като има предвид, че политиките за фискална консолидация, провеждани от държавите членки, засягат главно обществения сектор, където жените са по-силно представени и от който те се ползват в най-голяма степен, и следователно водят до двойна опасност, и като има предвид, че тези политики правят заетостта по-несигурна, не на последно място поради увеличаването на работата на непълно работно време (32 % от жените в сравнение с 8,2 % от мъжете) и на срочните договори, както и до намаляване на заплатите;

Е.  като има предвид, че жените, които живеят в бедност и социално изключване, са повече от мъжете, и това са по-специално възрастни жени, чиито пенсии са средно с 39 % по-ниски от тези на мъжете, и самотни майки; като има предвид, че поради съображения, свързани със семейния живот, жените по-често от мъжете работят на непълно работно време, на временни или срочни трудови договори и че бедността сред жените до голяма степен се дължи на несигурността на тяхната заетост;

Ж.  като има предвид, че борбата срещу бедността е сред петте измерими цели на Комисията, предложени в рамките на стратегията „Европа 2020“; като има предвид, че интегрираната насока № 10 в рамките на стратегията „Европа 2020“ (Насърчаване на социалното приобщаване и борбата срещу бедността) може да доведе до приемането на национални политики за защита на жените, в частност от риска от бедност, чрез гарантиране на сигурността на доходите на семействата с един родител и на възрастните жени;

З.  като има предвид, че кризата изостри проблема с намаляващото равнище на раждаемостта в ЕС, при положение че безработицата, несигурното положение и липсата на увереност по отношение на бъдещето и икономиката станаха причина семействата, и по-специално младите жени, да отлагат раждането на деца, което още повече засили тенденцията на застаряване на населението в ЕС;

И.  като има предвид, че сега действащата система за данъчно облагане в някои държави членки отразява ограничителна концепция за семейството, като облагодетелства семействата с един работещ дотолкова, че в много случаи възпира жените да работят и не подкрепя в достатъчна степен семействата с един родител, многодетните семейства и семействата, полагащи грижи за зависими членове на семейството;

Й.  като има предвид, че въпреки че жените представляват почти 60% от завършилите висше образование в ЕС, те са непропорционално слабо представени на позиции за висши служители и позиции, свързани с вземане на решения, а делът на учените и инженерите жени в ЕС е по-малко от 33%, докато жените съставляват почти 80% от работната сила в секторите на здравеопазването, образованието и социалните грижи;

К.  като има предвид, че съществува силна хоризонтална сегрегация или разделение на труда по пол като близо половината от жените, упражняващи трудова заетост, са съсредоточени в 10 от 130-те професии по Международната стандартна класификация на професиите на Международната организация на труда (МОТ) и само 16 % от работещите заемат работни места в сектори с равно съотношение между мъжете и жените;

Л.  като има предвид, че ролята на малките и средните предприятия (МСП), които представляват 99 % от европейските предприятия и осигуряват две от три работни места в частния сектор, е от решаващо значение за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; като има предвид, че едва 31 % от предприемачите в ЕС са жени; като има предвид, че процентът на предприемачеството сред жените в ЕС е 10 %, в сравнение с 19 % сред мъжете; като има предвид, че е необходимо да се насърчава и подкрепя увеличаването на предприемачеството сред жените;

М.  като има предвид, че приблизително 42 % от постоянно заетите лица в селското стопанство в ЕС са жени и че 3 от всеки 10 европейски селски стопанства се управляват от жени; като има предвид, че насърчаването на равните възможности между мъжете и жените, като същевременно се гарантира по-голямо участие на жените в икономическия и социалния живот, по-специално в селското стопанство, трябва да бъде една от постоянните грижи в Европа;

Н.  като има предвид, че равнището на заетост при жените е 63%; като има предвид, че разликата в заплащането на мъжете и жените е 16,4%; като има предвид, че 73% от членовете на националните парламенти са мъже и като има предвид, че жените са 17,8% от членовете на управителните съвети на големите предприятия и отделят почти три пъти повече време седмично за домакинство от мъжете (напр. грижи за деца, възрастни хора и хора с увреждания, както и извършване на домакинска работа);

O.  като има предвид, че 37% от членовете на новоизбрания Европейски парламент, 9 от 28-те нови членове на Европейската комисия и 7 от 28-те съдии на Съда на Европейския съюз са жени;

П.  като има предвид, че равнището на безработицата при жените е подценено, тъй като много жени не са регистрирани като безработни, по-специално живеещите в селски или отдалечени райони и много от тези, които се занимават само с домакинска работа и отглеждане на децата; като има предвид също така, че това положение създава неравенство при достъпа до обществени услуги (парични помощи, пенсии, отпуски по майчинство, отпуски по болест, достъп до социално осигуряване и др.);

Р.  като има предвид, че ако настоящата тенденция продължи да съществува, трябва да чакаме до 2038 г. преди да постигнем целта за равнище на заетост на жените от 75%, а равното заплащане ще бъде реалност през 2084 г.; паритетът в националните парламенти, европейските институции и управителните съвети на европейските предприятия ще бъде възможен през 2034 г., но едва през 2054 г. домакинските задължения ще бъдат еднакво разпределени;

С.  като има предвид, че липсата на насърчаване на политиките за съчетаване на професионалния и личния живот най-общо и липсата на достъпни и висококачествени институции за предоставяне на грижи за деца и услуги за грижи за деца и хора, нуждаещи се от специални грижи в частност, са основна пречка пред икономическата независимост на жените и напредъка им към отговорни длъжности, както и за равното участие на жените и мъжете на пазара на труда, включително и като начин за предотвратяване и намаляване на бедността;

Т.  като има предвид, че споделянето на семейните и домашните отговорности между мъжете и жените, по-специално посредством използването в по-голяма степен на родителския отпуск и отпуска по бащинство, е необходимо условие за постигането на равенство между мъжете и жените; като има предвид, че в една четвърт от държавите членки не се предлага отпуск по бащинство;

У.  като има предвид, че традиционните роли на половете и стереотипите продължават да оказват силно влияние върху разпределението между жените и мъжете на задълженията у дома, на работното място и в обществото като цяло, като по този начин ограничават възможностите на жените за избор на заетост и личностно развитие и по този начин ги възпрепятстват да реализират пълния си потенциал като индивиди и стопански субекти;

Ф.  като има предвид ролята, която могат да изпълняват медиите както за разпространението на стереотипи, накърняването на образа на жената, хиперсексуализацията на малките момичета, така и за преодоляването на стереотипите, свързани с пола, поощряването на участието на жените във вземането на решения и насърчаването на равенството между мъжете и жените;

Х.  като има предвид, че Съветът все още не е изразил официална позиция след приемането на две законодателни резолюции на Европейския парламент относно основни въпроси за равенството между жените и мъжете, а именно резолюцията от 20 октомври 2010 г. относно предложението за директива за отпуска по майчинство и резолюцията от 20 ноември 2013 г. относно предложението за директива за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки;

Ц.  като има предвид, че в своя доклад от 6 декември 2013 г. относно прилагането на Директива 2006/54/ЕО Комисията повдигна въпроси, свързани със съответствието на националното законодателство на 26 държави членки с новите разпоредби на директивата(33);

Ч.  като има предвид, че според проучването на Агенцията на Европейския съюз за основните права от март 2014 г. една от всеки три жени в ЕС е била подложена на физическо и/или сексуално насилие, една от всеки пет е претърпяла физическо насилие след 15‑годишна възраст и почти една от всеки две жени е преживяла психологическо насилие; като има предвид, че насилието срещу жени представлява нарушаване на основните права, което води потенциално до сериозни психологически последствия, засяга всички слоеве на обществото без оглед на възраст, степен на образование, доходи, социално положение и държава на произход или местоживеене и е едно от най-рядко сигнализираните престъпления; като има предвид, че насилието срещу жените е една от основните пречки за истинско равенството между жените и мъжете;

Ш.  като има предвид, че насилието срещу жени и момичета в интернет се увеличава, като в това отношение е изключително тревожно поведението на непълнолетни лица в социалните мрежи;

Щ.  като има предвид, че Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора ще приключи през 2016 г., като има предвид, че според доклада на Евростат от 2014 г. относно трафика на хора, по-голямата част (80%) от регистрираните жертви на трафик в ЕС са жени и момичета;

Aa.  като има предвид, че шест държави членки все още не са подписали Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул) и че само осем са я ратифицирали;

Аб.  като има предвид, че събирането на сравними, надеждни и класифицирани по пол данни е особено важно за изготвянето на обществени политики на национално равнище и на равнището на ЕС, по-специално що се отнася до насилието срещу жени;

Ав.  като има предвид, че жените имат специфични здравословни проблеми и по-рядко са обект на клинични изпитвания в сравнение с мъжете, а тези различия имат важно значение за здравето на жените;

Аг.  като има предвид, че момичетата и жените, по-специално на възраст между 15 и 24 години, участват по-малко от момчетата и мъжете във физическа активност, и като има предвид, че спортът е средство за себеизразяване и утвърждаване, както и носител на гражданственост и солидарност, и че редовното практикуване на спорт подобрява физическото и психическото здраве; като има предвид, че насилието срещу жените, стереотипите, разликите в заплащането и бариерите пред участието на жените на ръководни постове съществуват и в областта на спорта;

Ад.  като има предвид, че сексуалните и репродуктивните права са основни права на човека и следва те да бъдат взети предвид в програмите за действие на ЕС в областта на здравеопазването;

Ае.  като има предвид, че формулирането и прилагането на политики в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права са от компетентността на държавите членки;

Aж.  като има предвид, че годишният доклад относно равенството между жените и мъжете, изготвян от Европейската комисия, е инструмент от първостепенно значение за оценяване на развитието на положението на жените в Европа;

Равенство между жените и мъжете в рамките на „Европа 2020“

1.  Призовава институциите на ЕС и държавите членки да включат аспектите на равенството между половете, на правото на жените и равните възможности в изготвянето на политиките си, в бюджетните процедури и в изпълнението на програмите и дейностите на ЕС посредством проактивни мерки, по-специално във връзка с пакети за стимулиране, като изготвят анализи на въздействието в зависимост от пола за всеки отделен случай;

2.  Осъжда факта, че Стратегията за равенство между жените и мъжете 2010—2015 г. скоро ще претърпи провал в постигането на целите си, особено по отношение на икономическата независимост, отчасти и поради оттеглянето на предложението за директива относно отпуска по майчинство; същевременно подчертава, че икономическите различия между мъжете и жените постепенно се увеличават;

3.  Призовава Съвета, Комисията и държавите членки да включат в стратегията „Европа 2020“ стълб, свързан с равенството между половете, за да се измерва напредъкът в намаляването на различията между половете по отношение на заетостта и с цел да се постигне преобразуване на политически мерки в годишния обзор на растежа в конкретни препоръки за всяка държава;

4.  Призовава Комисията и държавите членки да разработят общ план за инвестиции в социалната инфраструктура, тъй като е изчислено, че при наличието на инвестиционен план, отчитащ различията между половете, европейският брутен вътрешен продукт (БВП) ще се увеличи постепенно, с 2,4 % до 2018 г., в сравнение с равнището при липса на такъв инвестиционен план;

5.  Отбелязва, че равното участие на жените и мъжете на пазара на труда би могло значително да повиши икономическия потенциал на ЕС, потвърждавайки същевременно неговия справедлив и приобщаващ характер; изтъква, че според прогнози на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) пълното сближаване на равнището на участие би довело до увеличаване на БВП на глава от населението с 12,4 % до 2030 г.;

6.  Подчертава спешната необходимост от провеждане на борба срещу бедността сред жените, по-специално бедността сред възрастните жени и самотните майки, но също и сред жените, които са жертви на насилие, основано на пола, жените с увреждания, жените мигрантки и жените от малцинствата; следователно призовава държавите членки да прилагат по-ефективни стратегии за приобщаване и да използват по по-ефикасен начин ресурсите, предоставени за социални политики, не на последно място Европейския социален фонд и структурните фондове;

7.  Изразява съжаление, че ефективността на социалните политики за намаляване на бедността спадна с почти 50 % през 2012 г. в сравнение с 2005 г. за домакинствата с един възрастен — ситуации, които включват в по-голяма степен вдовици и самотни майки; изразява загрижеността също във връзка с това, че ефективността на социалните политики, прилагани в някои държави членки, представлява едва една трета от средното равнище за Европа; следователно призовава държавите членки да засилят социалните политики, по-специално за закрила на безработните, за да се справят с все по-голямата бедност, особено сред жените;

8.  Призовава Съвета и Комисията да разгледат измеренията на бедността и социалното изключване, свързани с пола; изразява съжаление, че специфичните за всяка държава препоръки, приети до този момент като част от годишните цикли на европейския семестър, не са в достатъчна степен приведени в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“, свързани със заетостта и социалната сфера; призовава за това, специфичните за всяка държава препоръки да разглеждат системно структурните причини за бедността сред жените;

9.  Призовава Комисията и държавите членки да вземат предвид развитието на семейните структури при изготвянето на своите политики за данъчно облагане и предоставяне на обезщетения, по-специално като подкрепят финансово семействата с един родител и възрастните хора чрез данъчни кредити или помощи в областта на здравните услуги;

10.  Призовава държавите членки и Комисията да гарантират, че равенството между мъжете и жените и интегрирането на принципа на равенството между половете се вземат предвид от фондовете по Кохезионната политика и се насърчават по време на подготовката и изпълнението на нейните програми, включително по отношение на мониторинга, докладването и оценката;

11.  Изразява съжаление във връзка с това, че годишният доклад вече представлява единствено работен документ, приложен към доклада относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз и призовава настоятелно Комисията да върне на този доклад цялата политическа легитимност като насърчи официално и отделно приемане;

Равенство между жените и мъжете в сферата на заетостта и на вземането на решения

12.  Посочва наложителната необходимост да се намалят разликите в заплащането и пенсиите на мъжете и жените също и като се разгледа устойчивата концентрация на жени на работни места на непълно работно време, при ниско заплащане и на несигурни работни места и чрез осигуряване на условия за грижи с необходимото качество за деца и други зависими лица; осъжда най-строго факта, че повече от една трета от възрастните жени в ЕС не получават никакъв вид пенсия; настоятелно призовава държавите членки да гарантират цялостно прилагане на правата, предвидени в Директива 2006/54/ЕО, сред които принципът на равно заплащане и на прозрачност на заплатите, както и да преразгледат националните си законодателства в областта на равното третиране с цел да ги опростят и модернизират; призовава Комисията да продължи да транспонира директивите, свързани с равенството между жените и мъжете, които са в процес на преразглеждане и я приканва да предложи преработена версия на Директива 2006/54/ЕО възможно най-скоро в съответствие с член 32 от нея и въз основа на член 157 от ДФЕС, като следва подробните препоръки, отправени в приложението към резолюцията на Европейския парламент от 24 май 2012 г.;

13.  Осъжда най-строго факта, че жените не получават същото заплащане в случаи, при които заемат същите длъжности като мъжете или длъжности с еднаква стойност, и осъжда еднакво както хоризонталната, така и вертикалната сегрегация; подчертава също така факта, че преобладаващата част от ниските заплати и почти всички много ниски заплати са обвързани с непълен работен ден и изтъква, че около 80 % от бедните работещи са жени; подчертава, че съгласно заключенията от оценката на европейската добавена стойност, намаляването на разликата в заплащането на жените и мъжете с 1 % ще доведе до увеличаване на икономическия растеж с 0,1 %, което означава, че премахването на тази разликата е от решаващо значение в настоящите условия на икономически спад; следователно призовава държавите членки и сдруженията на работодателите и профсъюзите да разработят и да въведат приложими, специфични инструменти за оценка на длъжността, с цел да се определи трудът с еднаква стойност и по този начин да се гарантира равното заплащане между мъжете и жените;

14.  Призовава Комисията и държавите членки да въведат проактивни политики в подкрепа на качествени работни места за жените с цел постигане на целите на стратегията „Европа 2020“, като провежда борба срещу стереотипите, професионалната вертикална и хоризонтална сегрегация, като насърчава прехода от работа на непълно работно време към работа на пълно работно време, като обръща внимание особено на хората от категорията на неработещи, неучещи и необучаващи се; призовава държавите членки да поставят конкретни цели за заетостта в рамките на своите национални програми за реформа, за да гарантират, че жените имат същите възможности като мъжете за достъп и оставане на пазара на труда;

15.  Призовава Комисията и държавите членки да прилагат проактивни политики за насърчаване на жените да приемат кариери в областта на науката и да насърчават, най-вече чрез кампании за повишаване на информираността и осведомеността, навлизането на жените в сектори, традиционно възприемани като „мъжки“, особено в областта на науките и новите технологии, за да се възползват напълно от човешкия капитал, който представляват европейските жени; подчертава по-специално, че информационните и комуникационните технологии (ИКТ) предлагат нови възможности и призова Комисията да интегрира напълно измерението, свързано с пола, в приоритета на програмата за цифровите технологии за следващите пет години;

16.  Подчертава, че финансовата независимост е ключово средство за осигуряване на равенство и че предприемачеството сред жените представлява подценяван и недостатъчно използван потенциал за растеж и конкурентоспособност в ЕС; поради това призовава Европейския институт за равенство между половете (EIGE) да събира повече и по-добри данни за предприемачеството сред жените; призовава държавите членки, Комисията, другите съответни органи като търговските камари, и промишлеността да насърчават, популяризират и подкрепят предприемачеството сред жените като улесняват достъпа до кредит, премахват административната тежест и други препятствия пред нововъзникващите предприятия, създадени от жени, като интегрират принципа на равенство между половете в съответните политики, насърчават създаването на единна многоезикова платформа за електронни данни и обмен, насочена към жени предприемачи в социалната област, и като подкрепят регионалното и общоевропейското наставничество и партньорските мрежи;

17.  Счита, че за осигуряването на подкрепа за завръщането на жените на пазара на труда се изисква многостранна политика (включваща професионално обучение и учене през целия живот, както и насърчаване на по-стабилна заетост и диференцирани практики за организация на труда) и обръща внимание на нарастващия брой на случаите на гъвкаво работно време; посочва, че гъвкавостта засяга в по-голяма степен работещите на непълно работно време, по-голямата част от които са жени; следователно настоява за защита на правото на колективен трудов договор, тъй като подпомага борбата срещу дискриминацията и защитава и утвърждава правата;

18.  Подчертава, факта, че по-голямата гъвкавост на трудовите мерки може да увеличи възможностите жените да участват активно в пазара на труда, но отбелязва същевременно, че тази гъвкавост може да има отрицателно въздействие върху заплатите и пенсиите на жените; следователно посочва необходимостта от конкретни предложения за постигане на по-добър баланс между професионалния и личния живот и насърчава мъжете и жените да споделят по по-еднакъв начин отговорностите в областта на професионалния, семейния и социалния живот, най-вече по отношение на осигуряването на грижи за зависимите лица и отглеждането на деца;

19.  Призовава държавите членки да включат в програмите за развитие на селските райони стратегии, повишаващи броя на работните места за жени в селските райони, за да се гарантират на жените по този начин достойни пенсии, както и политики, насърчаващи присъствието на жените в политическите, икономическите и социалните форуми в този сектор и способстващи за подкрепата на равните възможности в селските райони в съответствие с многофункционалността на селското стопанство;

20.  Подчертава все по-големия консенсус в рамките на ЕС по отношение на необходимостта да се насърчава равенството между половете, наред с другото и чрез присъствието на жените във вземането на икономически и политически решения, което е въпрос на основни права и демокрация, предвид факта, че в момента то е отражение на демократичен дефицит; следователно приветства системите за равенство между половете и квотите за жените и мъжете, станали част от законодателството и въведени в някои държави членки и призовава Съвета да изрази становище по директивата за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, с цел законодателният процес да бъде продължен възможно най-скоро; призовава Съвета и Комисията да предприемат необходимите мерки за насърчаване на държавите членки да направят възможно участието на жените и мъжете на равни начала в различните области на вземане на решения; призовава също така институциите на ЕС да направят всичко, което е в правомощията им, за да се гарантира равенство между половете в колегиума от членовете на Комисията и на високите постове във всички институции, агенции, институти и органи на ЕС;

21.  Призовава Комисията и държавите членки да разгледат възможността за включване на клаузи, свързани с пола, в търговете за възлагане на обществени поръчки, за да се насърчат предприятията да се стремят към равенство между половете в своите структури; признава, че тази идея може да се развива само в контекста на зачитане на правото на конкуренция в ЕС;

Съчетаване на професионалния и личния живот

22.  Приветства Швеция, Белгия, Франция, Словения, Дания и Обединеното кралство за това, че постигнаха целите от Барселона, и призовава останалите държави членки да продължат да полагат усилия; призовава държавите членки да надхвърлят рамките на целите от Барселона, като приемат по‑системен и интегриран подход в областта на образованието и грижите за деца в предучилищна възраст между националните и местните органи, по-специално за най-малките под 3-годишна възраст; призовава Комисията да продължи да оказва финансова подкрепа на държавите членки, за да могат те да предоставят на родителите достъпни системи, свързани с грижите за деца, най‑вече чрез детски градини, включително посредством създаването на такива структури на работното място; счита, че съвместяването на професионалния, личния и семейния живот може да бъде постигнато единствено, ако в икономически и социален план съответните лица са реално свободни да избират и се ползват с подкрепата, осигурена чрез вземането на политически и икономически решения на равнището на ЕС и на национално равнище, без от това да произтичат вреди и при наличието на необходимата инфраструктура; призовава държавите членки да увеличат своите бюджети за подкрепа на децата, като разширят по‑специално обществените мрежи от центрове за дневни грижи, детски градини и услуги, предоставящи извънучилищни занимания за децата; призовава също така Комисията да обърне внимание в препоръките си за отделните държави на липсата на финансово достъпни заведения за полагане на грижи за деца;

23.  Осъжда най-строго факта, че въпреки наличното финансиране от ЕС (3,2 млрд. евро от структурните фондове за периода 2007—2013 г. бяха разпределени за подкрепа на държавите членки за създаване на детски заведения и насърчаване на заетостта при жените) някои държави членки направиха бюджетни съкращения, които засягат наличието (напр. в резултат на закриване на детски градини) и качеството (напр. в резултат от недостиг на персонал) на услугите за отглеждане на деца и водят до поскъпването им;

24.  Призовава Комисията и държавите членки да въведат платен отпуск по бащинство с минимална продължителност десет работни дни и да насърчават мерки — законодателни и незаконодателни, позволяващи на мъжете, по‑специално на бащите, да упражняват правото си да съчетават личния и професионалния живот, напред с другото и като поощряват използването на родителски отпуск еднакво, но без преносимост, от бащата или от майката, докато детето им навърши определена възраст;

25.  Изразява съжаление във връзка с блокирането от страна на Съвета на директивата за отпуска по майчинство; настоятелно призовава държавите членки да възобновят преговорите и отново заявява волята си за сътрудничество;

26.  Призовава държавите членки да създадат приемливи, гъвкави, висококачествени и леснодостъпни услуги за предоставяне на грижи на лица, които не могат да се справят сами в ежедневието поради факта, че не притежават достатъчна функционална самостоятелност, необходима за съвместяване на личния, семейния и професионалния живот;

Борба с насилието над жени

27.  Призовава Комисията да насърчава ратифицирането на национално равнище и да започне процедура за присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул възможно най-скоро; отбелязва, че незабавното присъединяване на всички държави членки към Конвенцията от Истанбул ще допринесе за развитието на интегрирана политика и насърчаването на международното сътрудничество в областта на борбата срещу всички форми на насилие срещу жените;

28.  Отново отправя призив към Комисията да представи, въз основа на член 84 от ДФЕС, предложение за законодателен акт за създаване на мерки за насърчаване и подкрепа на действията на държавите членки в областта на предотвратяването на насилието срещу жени и момичета като подкрепи цялостна и ефективна рамкова политика в областта на насилието, основано на пола, като постави акцент върху превенцията, наказателното преследване на извършителите, защитата на жертвите и подходящото и адекватно обезпечаване, както и равенство в образованието, и чрез създаване на санкции за дискриминационно и агресивно поведение спрямо жените; в допълнение призовава държавите членки да работят системно за овластяване на жените при докладване на случаи на насилие пред органите, както и в областта на образованието и обучението на експертите, които се занимават с жертвите;

29.  Призовава Комисията да гарантира ефективно и добре обезпечено изпълнение на своето съобщение относно премахването на гениталното осакатяване на жени;

30.  Призовава Съвета да приведе в действие клаузата за преход и да приеме единодушно решение за определяне на насилието, основано на пола, като една от формите на престъпност, посочени в член 83, параграф 1 от ДФЕС, където вече са включени трафикът на хора и сексуалната експлоатация на жени и деца;

31.  Призовава Комисията да регулира по-добре цифровия пазар с цел да се защитят жените и момичетата срещу насилието в интернет;

32.  Препоръчва на държавите членки да заложат в националните си планове за действие за премахване на домашното насилие задължението за предоставяне на помощ на жените мигрантки без документи по абсолютно същия начин, както и на законно пребиваващите жени, и да не се задължават институциите да докладват за тези случаи на органите;

33.  Отправя препоръка към държавите членки да подсилят своите безплатни обществени здравни услуги с цел да оказват подкрепа на всички жени, които са подложени на насилие, включително на бежанките, наред с другото като увеличат капацитета им, като се предоставя специализирана помощ на жените от различни националности и на жените с увреждания;

34.  Отново отправя призив към Комисията и държавите членки 2016 година да бъде определена за Европейска година за борба срещу насилието спрямо жени, като се отделят достатъчно средства за провеждането на действия за повишаване на осведомеността; подчертава, че за тази цел е необходимо да се осигури подходящо обучение на съответните органи и служби, както и на различните специалисти, например полицаи, лекари, съдии, адвокати, учители и всички онези, които, поради професията си, оказват помощ на жени, жертви на насилие;

35.  Призовава Комисията да изготви регистър на европейските заповеди за защита с оглед на факта, че крайният срок, в който държавите членки следва да транспонират Директива 2011/99/ЕС относно европейската заповед за защита, изтича на 11 януари 2015 г.;

36.  Признава, че в районите, засегнати от войни, насилието срещу жените представлява явно нарушение на техните основни права и се проявява като унизително и подронващо достойнството отнасяне спрямо жените; подчертава, че равенството между жените и мъжете е основен фактор за постигане на мира, тъй като е израз на необходимостта от предотвратяване на този тип явления, засягащи жените, и от борба срещу тях;

37.  Призовава Европейския институт за равенство между половете (EIGE), Агенцията на Европейския съюз за основните права (АЕСОП) и Евростат да продължат да събират сравними данни, по-специално хармонизирани данни относно насилието, за да предоставят на държавите членки и на Комисията необходимите инструменти за изготвяне на ефективни политики; призовава също така Комисията и държавите членки да насочат вниманието си върху ситуацията в държавите членки по отношение на въведените институционални механизми за насърчаване на равенство между половете, като целта е въздействието на икономическата криза и предприетите във връзка с нея реформи да не им навредят, като се има предвид, че без тези институционални механизми хоризонталният приоритет за равенство между мъжете и жените във всички сфери на политиката, наред със специфичните средства за управлението им, няма да доведе до резултати;

38.  Призовава Комисията да запази програмата „Дафне“ както по отношение на финансирането й, така и на нейната видимост, в рамките на програмата за права и гражданство, за да се гарантира, че асоциациите, борещи се с насилието срещу жените, могат да продължат работата си;

39.  Отправя отново призив към Комисията за създаване на европейска обсерватория за насилието над жени по подобие на съществуващия Европейски институт за равенство между половете, която да бъде ръководена от европейски координатор в областта на превенцията на насилието над жени и момичета;

40.  Настоятелно призовава Комисията категорично да осъди медийни кампании и други съобщения, представящи жертвите на сексуално насилие като отговорни за тези действия, тъй като подобни предположения противоречат на всички основни принципи на равенството между половете;

Борба срещу основаващите се на пола стереотипи

41.  Подчертава ключовата роля на образованието в борбата срещу стереотипите, свързани с пола, и за прекратяване на дискриминацията, основана на пола; подчертава необходимостта от включване на момчетата и мъжете в популяризирането на правата на жените и на равенството между половете; следователно призовава Комисията да предприеме решителни политически действия за преодоляване на стереотипите, свързани с половете, и предлага на държавите членки да повишат осведомеността в областта на равните права и възможности за мъже и жени в образователните си системи;

42.  Призовава Съвета и Комисията да предприемат мерки с цел да се гарантира, че средствата за масово осведомяване не използват сексистки изразни средства, да се осигури активното участие и балансираното представителство на жените, както и наличието на многообразие от изображения и на двата пола, излизащи извън рамките на общите представи за красота и сексистките стереотипи за ролите, изпълнявани в различни области от живота, по-специално в случаите, когато съдържанието е насочено към деца и младежи;

43.  Призовава държавите членки и техните органи за медийно регулиране да обърнат внимание на мястото, отделено на жените в медиите, особено телевизионните, както в количествено, така и в качествено отношение, не на последно място с цел да се предотврати оскърбление на достойнството на жените, да се избегне предаване на стереотипите, основани на пола, както и да се ограничи всяка тенденция за хиперсексуализирането на малките момичета;

44.  Призовава държавите членки, във връзка с приемането на заключенията на Съвета по отношение на равенството между жените и мъжете в областта на спорта, да се възползват в пълна степен от възможностите, предлагани от спорта за насърчаване на равенството между половете, включително като създават планове за конкретни действия за борба срещу стереотипите и насилието, за да се насърчи равенството между професионалистите и професионалистките в спорта и да се популяризира спортът сред жените;

Предизвикателства пред обществото

45.  Отбелязва, че различни проучвания сочат, че процентът на абортите в държавите, в които процедурата е законна, е близък до процента за държавите, в които е забранена, включително малко по-висок при вторите (Световна здравна организация, 2014 г.);

46.  Отбелязва, че формулирането и прилагането на политики в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права и на сексуалното образование са от компетентността на държавите членки; независимо от това подчертава, че ЕС може да допринесе за насърчаване на най-добри практики между държавите членки;

47.  Подчертава факта, че жените трябва да разполагат с контрол върху сексуалното и репродуктивното си здраве и права, по-специално чрез улеснен достъп до противозачатъчни средства и аборт; поради това подкрепя мерките и действията, с които се цели подобряване на достъпа на жените до здравни услуги, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве, и повишаване на осведомеността им за техните права и предлаганите услуги; призовава държавите членки и Комисията да предприемат мерки и действия за повишаване на осведомеността сред мъжете относно техните отговорности по сексуални и репродуктивни въпроси;

48.  Подчертава значението на активните политики за превенция, образование и информация, насочени към юноши, младежи и възрастни, за да се гарантира, че сексуалното и репродуктивното здраве на хората е в добро състояние и по този начин се избягват болести, предавани по полов път, и нежелана бременност;

49.  Призовава държавите членки при прилагането на Регламент (ЕС) № 536/2014 относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба да гарантират равно представителство на мъжете и жените в клиничните проучвания, като се обърне особено внимание на прозрачността по отношение на съотношението между жени и мъже при участниците; призовава Комисията, когато обмисля правилното прилагане на този регламент, да наблюдава по-специално аспектите в областта на равенството между жените и мъжете;

50.  Припомня, че на 22 януари 2011 г. ЕС ратифицира Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, съгласно която държавите — страни по нея, се задължават да гарантират и да насърчават пълноценното упражняване на всички човешки права и основни свободи от страна на всички хора с увреждания, без каквато и да било дискриминация по признак на увреждане, като се въздържат от всякакви актове и практики, несъответстващи на конвенцията;

Равенство между жените и мъжете във външните отношения на ЕС

51.  Призовава Комисията решително да насърчава равенството между жените и мъжете в рамките на външните отношения между ЕС и трети държави, като по този начин укрепи цялостен стратегически подход в областта на равнопоставеността; подчертава, че в тази връзка е важно да се засили сътрудничеството с международните и регионалните организации с цел насърчаване на равенството между жените и мъжете и повишаване на осведомеността в областта на правата на жените;

52.  Призовава ЕС да сложи край на политиките, които установяват зависимост между членовете на семейството в рамките на събирането на семейството, и призовава ЕС и неговите държави членки да предоставят на жените мигранти статут на автономно пребиваване, особено в случаи на домашно насилие;

53.  Призовава Комисията да гарантира включването на равенството между половете и правата на жените във всички споразумения за партньорство и всички преговори с държави извън ЕС;

o
o   o

54.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 4.
(2) ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.
(3) OВ L 338, 21.12.2011 г., стр. 2.
(4) OВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1.
(5) Заключения на Съвета от 7 март 2011 г.
(6) Приети текстове, P7_TA(2014)0105.
(7) ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1.
(8) ОВ L 68, 18.3.2010 г., стр. 13.
(9) ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
(10) OВ L 373, 21.12. 2004 г., стр. 37.
(11) ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 1.
(12) ОВ L 359, 19.12.1986 г., стр. 56.
(13) ОВ L 6, 10.1.1979 г., стр. 24.
(14) Приети текстове, P7_TA(2013)0375.
(15) Приети текстове, P7_TA(2013)0073.
(16) Приети текстове, P7_TA(2013)0247.
(17) Приети текстове, P7_TA(2013)0074.
(18) Приети текстове, P7_TA(2013)0045.
(19) OВ C 353 E, 3.12.2013 г., стр. 47.
(20) OВ C 264 E, 13.9.2013 г., стр. 75.
(21) OВ C 341 E, 16.12.2010 г., стр. 35.
(22) ОВ С 199 Е, 7.7.2012 г., стр. 65.
(23)3 OВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 1.
(24) OВ C 33 E, 5.2.2013 г., стр. 134.
(25) OВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 26.
(26) ОВ С 199 Е, 7.7.2012 г., стр. 77.
(27) ОВ С 236 Е, 12.8.2011 г., стр. 79.
(28) ОВ С 67 Е, 18.3.2010 г., стр. 31.
(29) Приети текстове, P7_TA(2014)0162.
(30) OВ C 233 E, 28.9.2006 г., стр. 130.
(31) Приети текстове, P7_TA(2014)0126.
(32) ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
(33) Доклад за прилагането на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена) (COM(2013)0861).


Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията
PDF 634kWORD 190k
Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията (2014/2158(INI))
P8_TA(2015)0051A8-0019/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 6 май 2014 г. за политиката в областта на конкуренцията за 2013 г. (COM(2014)0249) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD (2014)0148),

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално членове 101—109 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 169/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно прилагане на правилата на конкуренцията в сектора на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт(2),

—  като взе предвид Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията(3),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юни 2013 г. относно количествено определяне на вредата при искове за обезщетения на основание нарушение на член 101 или член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз(4),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 4 февруари 2011 г., озаглавен „Обществено допитване: към съгласуван европейски подход за колективна защита”(SEC(2011)0173),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юни 2013 г., озаглавено „Към европейска хоризонтална рамка за колективна защита“ (COM(2013)0401),

—  като взе предвид Препоръка на Комисията 2013/396/ЕС от 11 юни 2013 г. за общи принципи на механизмите за колективни искове за преустановяване на нарушения и колективни искове за обезщетение в държавите членки, свързани с нарушения на правата, предоставени съгласно правото на Европейския съюз(5),

—  като взе предвид проучването от юни 2012 г., публикувано от Тематичния отдел на Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, озаглавено „Колективна защита при антитръстови въпроси“ („Collective redress in Antitrust“),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юни 2013 г., публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета по дело AT.39740 — Google(6),

—  като взе предвид ангажиментите, предложени на Комисията в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета по дело COMP/39.398 — Visa MIF,

—  като взе предвид Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 година относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламент за сливанията на ЕО)(7),

—  като взе предвид консултациите, проведени от Комисията на 27 март 2013 г. относно контрола върху сливанията в ЕС — проект за преразглеждане на опростената процедура и на регламента за прилагане на Регламента за сливанията,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 октомври 2008 г. относно прилагането на правила за държавна помощ към мерки, взети във връзка с финансовите институции в контекста на настоящата световна финансова криза(8) (съобщението относно банковия сектор),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 декември 2008 г., озаглавено „Рекапитализация на финансовите институции в условията на настоящата финансова криза: ограничаване на помощта до необходимите минимални равнища и предпазни мерки срещу излишното нарушаване на конкуренцията”(9) (съобщението относно рекапитализацията),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 февруари 2009 г. относно обработването обезценените активи в банковия сектор на Общността(10) (съобщението относно обезценените активи),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 23 юли 2009 г. относно връщане на жизнеспособността и оценка на мерките за преструктуриране във финансовия сектор според правилата за държавна помощ в настоящата криза(11) (съобщението относно преструктурирането),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 декември 2008 г. относно временна общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза(12) (първоначалната „временна рамка“),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 1 декември 2010 г., озаглавено „Временна общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза“(13) (нова временна рамка, която замества рамката, чийто срок изтече на 31 декември 2010 г.),

—  като взе предвид съобщението на Комисията относно прилагането от 1 август 2013 г. на правилата за държавните помощи към мерките за подкрепа на банки в контекста на финансовата криза („Съобщение относно банковия сектор“)(14),

—  като взе предвид документа на Комисията, на вниманието на Икономическия и финансов комитет, относно преразглеждането на насоките за държавна помощ за преструктуриране на банки,

—  като взе предвид проучването на Тематичния отдел на Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС от юни 2011 г., озаглавено „Държавна помощ — правила по време на криза за финансовия сектор и реалната икономика“ (State aid — Crisis rules for the financial sector and the real economy),

—  като взе предвид съобщението на Комисията за прилагането на правилата на Европейския съюз към компенсацията, предоставена за предоставянето на услуги от общ икономически интерес(15),

—  като взе предвид Решение 2012/21/ЕС на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес(16),

—  като взе предвид решението на Комисията, озаглавено „Рамка на Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги (2011 г.)“(17),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. за прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, предоставяна на предприятия, предоставящи УОИИ(18),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно реформата на правилата на ЕС за държавните помощи относно услугите от общ икономически интерес(19),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 9 февруари 2012 г., озаглавено „Модернизиране на държавната помощ на ЕС“ (СOM(2012)0209),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2013 г. относно модернизиране на държавната помощ на ЕС(20),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 30 юли 2012 г. за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. по прилагането на членове 92 и 93 от Договора за създаване на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ и на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт (COM(2012)0730),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 5 юли 2012 г. за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 659/1999 за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (COM(2012)0725),

—  като взе предвид ръководните насоки на Комисията за държавните помощи за железопътните предприятия(21),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 юни 2013 г. относно регионалната политика в по-общия контекст на схемите за държавни помощи(22),

—  като взе предвид Рамковото споразумение от 20 октомври 2010 г. за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(23) (наричано по-долу „Рамковото споразумение“), и по-специално параграфи 9, 12, 15 и 16 от него,

—  като взе предвид своите резолюции от 22 февруари 2005 г. за 23-тия доклад на Комисията относно политиката в областта на конкуренцията за 2003 г.(24), от 4 април 2006 г. за доклада на Комисията относно политиката в областта на конкуренцията за 2004 г.(25), от 19 юни 2007 г. за доклада относно политиката в областта на конкуренцията за 2005 г.(26), от 10 март 2009 г. относно докладите относно политиката в областта на конкуренцията за 2006 и 2007 г.(27), от 9 март 2010 г. относно доклада за политиката на конкуренция за 2008 г.(28), от 20 януари 2011 г. относно доклада за политиката на конкуренция за 2009 г.(29), от 2 февруари 2012 г. относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията(30), от 12 юни 2013 г. относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията(31) и от 11 декември 2013 г. относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията(32),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 20 юни 2013 г., озаглавен „Към по-ефективен контрол върху сливанията“,

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 9 юли 2014 г., озаглавен „Към по-ефективен контрол върху сливанията“,

—  като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2014 г. относно споразуменията на ЕС за сътрудничество относно прилагането на политиката в областта на конкуренцията — пътят напред(33),

—  като взе предвид изявлението на члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, г-жа Маргрете Вестегер, от 6 ноември 2014 г. относно разследването на държавна помощ в данъчната област,

—  като взе предвид таблицата на Комисията с ключовите показатели за Програмата в областта на цифровите технологии за 2014 г.,

—  като взе предвид член 52 и член 132, параграф 2 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8‑0019/2015),

A.  като има предвид, че в някои сектори в рамките на единния пазар продължава да е налице разпокъсаност, породена от националните граници и изкуствено създадени пречки, а същевременно обезпокоителни икономически практики като социалния дъмпинг или злоупотребите със структурните фондове пораждат загриженост и трябва също да бъдат разгледани в рамките на политиката на ЕС в областта на конкуренцията; като има предвид, че конкуренцията не действа еднакво задоволително във всички държави членки;

Б.  като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията е сама по себе си инструмент за опазване на европейската демокрация, доколкото възпрепятства прекомерната концентрация на икономическа и финансова власт в ръцете на малко на брой лица, което представлява риск за независимостта на европейската политическа власт от големите промишлени и банкови групи;

В.  като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията, основаваща се на условия на равнопоставеност във всички отрасли, е крайъгълен камък на европейската социална пазарна икономика, както и основно средство за гарантиране на правилното функциониране на един динамичен, ефективен, устойчив и иновативен вътрешен пазар, за стимулиране на икономическия растеж и на създаването на работни места, както и за гарантирането на конкурентоспособността на световно равнище; като има предвид, че икономическата и финансова криза не трябва да бъде използвана като претекст, за да не се прилагат в необходимата степен разпоредбите в областта на конкуренцията;

Г.  като има предвид, че всяка година поради наличието на картели се натрупват загуби в размер на 181—320 милиарда евро, което представлява около 3% от БВП на ЕС;

Д.  като има предвид, че на банките в ЕС беше предоставена държавна помощ, равняваща се на 1,6 трилиона евро, през периода от 2008 г. до края на 2011 г.;

Е.  като има предвид, че отклонението от данъчно облагане, данъчните измами и данъчните убежища струват на данъкоплатците в ЕС приблизително 1 трилион евро годишно под формата на изгубени приходи, с което се нарушава конкуренцията в рамките на единния пазар между дружествата, които плащат данъци, и тези, които не плащат данъци;

Ж.  като има предвид, че европейските граждани искат висококачествено и достъпно предоставяне на обществени услуги;

З.  като има предвид, че стриктното прилагане на принципите на конкурентното право е преди всичко в полза на потребителя, докато липсата на конкуренция води до неправилно разпределение на ресурсите и по-ниска производителност;

И.  като има предвид, че по отношение на разходите за енергия показателите на европейския единен пазар са по-лоши от тези на САЩ, като статистическото разсейване на цените възлиза на 31% спрямо 22% в САЩ;

Й.  като има предвид, че със създаването на „паспорт за управление в единния пазар“ ще се намалят случаите на нарушаване на конкуренцията и разпокъсаността на единния пазар, с което ще се повиши потенциалът за растеж на европейската икономика;

К.  като има предвид, че успешното развитие на малките и средните предприятия (МСП) в условията на свободна конкуренция е една от основните предпоставки за създаване на работни места, устойчив растеж, иновации и инвестиции; като има предвид, че в много държави членки МСП, които представляват 98 % от предприятията в ЕС, са засегнати от сериозно ограничаване на кредитирането;

Л.  като има предвид, че свободното движение на стоки, услуги, лица и капитали е от съществено значение за растежа; като има предвид, че протекционизмът може да ограничи дългосрочните перспективи за растеж на националните отрасли;

М.  като има предвид, че периодът на съществуване на картелите, преди да бъдат разкрити, е между 6 и 14 години след като те започнат да действат, което се отразява негативно на икономиката, като създава по-голяма тежест за клиентите и в крайна сметка за потребителите;

Н.  като има предвид, че единният патент на ЕС е стъпка към доизграждането на единния пазар и всички държави членки следва да участват в него;

О.  като има предвид, че публикуването на документите, свързани със случая „Люкслийкс“, от Международния консорциум на разследващите журналисти показва необходимостта от провеждането на цялостно и независимо разследване на данъчните практики на държавите членки и на тяхното съответствие с разпоредбите на ЕС относно контрола на държавната помощ; като има предвид, че самостоятелността на ГД „Конкуренция“ е от първостепенно значение за успешното постигане на тази цел, както и на другите нейни цели;

Общи бележки

1.  Приветства факта, че икономическото измерение на ЕС е установено в Договорите като „отворена пазарна икономика и свободна конкуренция“; подчертава, че е необходим засилен акцент върху насърчаването на конкуренцията за постигането на амбициозните цели за работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност в световен мащаб на европейската икономика, тъй като именно устойчивата и ефективна конкуренция насърчава инвестициите и ползите за крайните потребители и задвижва икономиката; изтъква основната роля на гарантирането на прилагането на политиката в областта на конкуренцията за създаването на условия на равнопоставеност, които насърчават новаторството, производителността, създаването на работни места и инвестициите от страна на всички участници в рамките на единния пазар и за всички бизнес модели, включително МСП, при пълно зачитане на националните особености; изисква от Комисията да осигури прилагането на антитръстовото законодателство и на законодателството в областта на държавната помощ и на контрола върху сливанията с цел да се изгради един добре функциониращ вътрешен пазар и да се постигне напредък в социалната сфера;

2.  Счита, че осигуряването на условия на равнопоставеност за дружествата на вътрешния пазар е свързано също така и с борбата срещу социалния дъмпинг и с прилагането на европейското законодателство в социалната сфера и в областта на околната среда; призовава Комисията да разгледа отраженията в социалната сфера и върху труда на нейната намеса в областта на държавната помощ, особено в регионите с високи равнища на безработица, като интегрира резултатите от този анализ в решенията си;

3.  Подчертава необходимостта от предприемане на подходящи мерки в областта на конкуренцията и данъчното облагане с цел да се помогне на европейските промишлени групи и на МСП да се справят в условията на глобализацията;

4.  Призовава Комисията да установи евентуалните дисбаланси между държавите членки, които могат да доведат до нарушаване на конкуренцията, както и причините за тях и тяхното икономическо въздействие;

5.  Подчертава факта, че политиката в областта на конкуренцията играе основна роля за укрепване на цялостния подход към единния пазар, насочен към справяне с икономическите, социалните и екологичните предизвикателства пред Европа; призовава Комисията действително да зачита потребностите на гражданите, на потребителите и на МСП, като постави техните тревоги в центъра на процеса на вземане на решения, така че предложените политики да могат да осигурят добавена стойност за европейските граждани;

6.  Отново заявява, че Комисията следва да разгледа възможността за преразпределяне на средства от излишни или недостатъчно използвани бюджетни редове към ГД „Конкуренция“; посочва, че на Комисията трябва да бъдат предоставени подходящи човешки ресурси, за да може тя да разшири и да задълбочи в значителна степен своите разследвания относно фискалната държавна помощ, например данъчни решения и избягване на данъчно облагане, така че да се осигури на политиката в областта на конкуренцията достатъчно проактивна позиция; счита, че Комисията трябва също така да разполага с експертни правни ресурси, за да продължи да открива несъответствията, към които беше насочено вниманието ни посредством разкритията за целенасочените данъчни схеми, прилагани от различни държави членки; препоръчва, по-специално, укрепването на отдела за фискална държавна помощ на ГД „Конкуренция“ с оглед на разкритията по случая „Люкслийкс“;

7.  Очаква предстоящото оповестяване на резултатите от извършения от Комисията преглед на изпълнението десет години след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1/2003 относно изпълнението на разпоредбите на законодателството в областта на конкуренцията и призовава Комисията да включи Парламента във всички последващи инициативи; призовава Комисията да предприеме подходящи мерки, за да приведе регламента в съответствие с новата правна действителност, особено след приемането на Директивата за исковете за обезщетение за вреди;

8.  Напомня на Комисията, че на въпроса за независимостта на националните органи за защита на конкуренцията следва да се обърне специално внимание;

9.  Подчертава, че инструментите на политиката в областта на конкуренцията не трябва да се използват погрешно като средство за прилагането на мерки с данъчен характер; насърчава Комисията ясно да формулира съображенията си в областта на данъчното облагане;

10.  Счита, че принципите и ръководните насоки на политиката в областта на конкуренцията в бъдеще следва да се разработват и приемат в тясно сътрудничество с Парламента, за да се укрепи демократичната легитимност на органите за защита на конкуренцията;

11.  Приветства общия подход, прилаган по отношение на процеса на модернизиране на държавните помощи, насочен към насърчаването на една по-висока степен на ефективност на публичните разходи в условията на ограничени бюджетни маржове, особено в държавите-членки, засегнати в най-голяма степен от кризата;

12.  Признава, че ефикасното прилагане на политиката в областта на конкуренцията изисква съгласувано и последователно съдебно тълкуване;

13.  Отбелязва, че Комисията във все по-голяма степен разчита на решения за поемане на ангажимент; счита обаче, че е необходима повече прозрачност относно съществото на твърденията, както и установяване на по-голям брой правни прецеденти; това се отнася по-специално за случаите, когато се предприемат антитръстови мерки в нови области, например на пазара за цифрови стоки, в които дружествата могат да се окажат затруднени да преценят дали определен тип поведение представлява нарушение на разпоредбите в областта на конкуренцията;

14.  Счита, че с цел да се гарантира повече прозрачност и да се смекчат някои от недостатъците по отношение на решенията за поемане на ангажименти, като същевременно се запазят основните ползи от тях, следва да се публикуват подробно възраженията, отправени от Комисията към ответниците;

Държавна помощ и услуги от общ икономически интерес (УОИИ)

15.  Отбелязва, че УОИИ представляват значителен дял от общото предоставяне на услуги в държавите членки и отстоява позицията, че по-ефикасното им предоставяне (в сравнение с другите услуги) може да осигури значителни ползи; отново потвърждава значението на определянето на УОИИ като услуги с универсален достъп, които са от жизненоважно значение за европейските граждани, като се започне от здравеопазването и се стигне до социалното осигуряване и жилищното настаняване, като същевременно подчертава отговорността на Комисията да гарантира съвместимостта на компенсациите, предоставяни за УОИИ, с разпоредбите на ЕС в областта на държавната помощ;

16.  Отново заявява, че европейските структурни фондове не могат да бъдат използвани по начин, по който пряко или непряко се подпомага преместването на услуги или на производства в други държави членки;

17.  Счита, че следва да продължи разследването на спортните клубове (особено футболните клубове), които дължат милиони на органите за социално осигуряване, без тези суми да се изплащат от тях или да се събират от държавното управление, тъй като това може да представлява de facto държавна помощ;

18.  Подчертава целесъобразността на извършването на оценка на кумулативното въздействие на корпоративното данъчно облагане и на държавната помощ;

Антитръстово законодателство и картелиране

19.  Призовава Комисията да следи внимателно прилагането на посочената директива от страна на държавите членки и да гарантира еднаквото прилагане на нейните разпоредби в рамките на ЕС;

20.  Отново изразява загриженост, че използването на глоби като единствена възможна санкция може да се окаже недостатъчно ефективно; отново призовава за разработването на по-усъвършенствани инструменти за увеличаване на ефективността на системата от санкции; отново отправя призив към Комисията да разгледа възможността за извършване на общ преглед на нейния метод за определяне на санкции от 2006 г. и призовава тези насоки да бъдат включени в Регламент (ЕО) № 1/2003; приканва Комисията да направи оценка на възможността за допълване на глобите за картелиране с индивидуални санкции, например индивидуални глоби или лишаване от права на директори; призовава Комисията да гарантира, че дружествата, които нарушават законодателството, не търпят отрицателни последици, които надхвърлят рамките на пропорционалното обезщетение за извършеното нарушение;

21.  Призовава Комисията да създаде специални работни групи, обхващащи различни генерални дирекции, с цел да се наблюдават секторите, в които поради някои структурни особености (като например високи бариери за навлизане на пазара или високи разходи за потребителите при смяна на оператора) е налице по-голяма вероятност от извършване на нарушения на антитръстовото законодателство;

22.  Призовава Комисията да помогне за създаването на институционален механизъм, който да гарантира, че всеки път, когато национален орган вземе решение в областта на антитръстовото законодателство, автоматично се провежда последваща проверка, в рамките на която Комисията проучва дали подобни проблеми засягат различни географски пазари в Европа, на които санкционираното дружество също развива дейност;

23.  Подкрепя продължаващото сътрудничество в рамките на Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК), което позволява последователно прилагане на разпоредбите в областта на конкуренцията от публичните органи в целия ЕС, и насърчава неговото по-нататъшно развитие;

24.  Призовава Комисията да определи ясни процедури за графици и срокове, с цел да се ускори процесът на разследване и да се избегне неоправдано удължаване; призовава за официални права за всички страни по антитръстови дела и по дела за картелиране, като се наблегне по подобаващ начин върху принципа на презумпцията за невинност;

25.  Призовава Комисията да извърши цялостна правна и икономическа оценка на антитръстовите дела и на делата за картелиране, особено на бързо развиващите се пазари, с цел да се придобие ясна представа за пазарната структура и пазарните тенденции, както и да се предприемат подходящи мерки за защита на потребителите;

26.  Отбелязва, че политиката в областта на конкуренцията следва да бъде насочена по-специално към защита на потребителите, подобряване на тяхното благосъстояние, насърчаване на новаторството и стимулиране на икономическия растеж;

27.  В тази връзка призовава да бъдат определени подробно условията, при които дружествата майки, които упражняват определено влияние върху своите дъщерни дружества, могат да бъдат подведени под солидарна отговорност за нарушения на антистръстовото законодателство от страна на дъщерните им дружества, дори и ако не са участвали пряко в нарушението;

28.  Отново призовава, във връзка с повторните нарушения, за установяването на ясна връзка между нарушението на законодателството, което се разследва, и предишни нарушения, извършени от засегнатото предприятие;

29.  Отбелязва, че броят на исканията за намаляване на глобите на основание невъзможност за извършване на плащанията е нараснал, по-специално от страна на предприятията, произвеждащи само един продукт, и от страна на МСП; подчертава необходимостта от коригиране на насоките за определяне на санкциите, за да се вземе предвид особеното положение на предприятията, произвеждащи само един продукт, и на МСП;

30.  Счита, че господстващото положение на пазара, постигнато чрез разрастване, иновации и успехи само по себе си не представлява проблем по отношение на конкуренцията; счита обаче злоупотребата с господстващо положение на пазара за безспорно сериозен проблем по отношение на конкуренцията; поради това призовава Комисията и занапред да спазва принципите за независимост и обективност в рамките на процедурите в областта на конкуренцията;

31.  Призовава Комисията да действа решително по отношение на всички установени проблеми в рамките на текущите разследвания на нарушения на антитръстовото законодателство и да предприеме всички необходими мерки, за да сложи край на вредните практики и да възстанови лоялната конкуренция;

Контрол върху сливанията

32.  Изразява съгласие по въпроса, че контролът върху сливанията е важно средство за прилагане на законодателството в областта на конкуренцията, тъй като допринася за поддържането на конкурентен натиск върху участниците на пазара;

33.  Призовава Комисията да се отнася внимателно към случаите, в които веднага, след като сливането е било одобрено, цените за потребителите нарастват или е налице съответно влошаване на качеството на даден продукт;

34.  Приветства предложението на Комисията за „опростяване на сливанията“ от 5 декември 2013 г. и предложенията, изложени в нейната последна Бяла книга(34), но призовава за съставянето на значително по-добри определения за „пазарен дял“, „пазарна мощ“ и „определяне на пазара“;

35.  Подчертава необходимостта от извършване на преглед с цел да се установи дали при действащата практика за контрол върху сливанията се отчита интернационализирането на пазарите, особено по отношение на географското определяне на пазарите; счита, че Комисията следва да отчете констатациите от този преглед при преработването на разпоредбите в областта на контрола върху сливанията;

36.  Призовава Комисията да провери внимателно дали действително са налице пропуски в законодателството по отношение на нейните правомощия за надзор на миноритарни дялови участия, които не неосигуряват контрол над придобиваното предприятие;

Отраслови тенденции

Енергия и околна среда

37.  Подчертава значението на достъпността, устойчивостта и сигурността на енергийните доставки за европейската икономика и за нейната конкурентоспособност; счита, че политиката в областта на конкуренцията следва да вземе под внимание тази тройна цел, когато се предприемат мерки във връзка с настоящата разпокъсаност на пазара, когато се цели правилно и навременно прилагане на третия пакет за либерализация на пазара на газ и електроенергия, когато се насърчава отделянето на услугите на едро от услугите на дребно с цел предотвратяване на антиконкурентни практики, както и когато се допринася за осигуряването на енергия на достъпни цени за домакинствата и предприятията; признава, че новите „Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода“ на Комисията биха могли да ограничат усилията на някои държави членки за насърчаване на енергията от възобновяеми източници; подчертава, че регулирането на държавната помощ за устойчиви източници на енергия трябва във възможно най-голяма степен да се извършва по същия начин както във всеки друг отрасъл, като същевременно се вземат предвид целите на ЕС в областта на климата и енергетиката за 2030 г., както и националните особености;

38.  Подчертава колко е важно да се избягват монополистични практики, за да се постигне целта за напълно справедлив и конкурентоспособен европейски енергиен пазар; във връзка с това призовава за премахването на доставчиците монополисти и на дискриминиращите практики, засягащи ползвателите; счита, че европейският пазар на газ следва да се развива в посока на изграждане на енергиен съюз със справедливи и стабилни цени, като се подобряват диверсифицирането на неговите енергийни източници и достъпът до стратегически инфраструктури;

39.  Призовава Комисията да започне разследвания и да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че съществуващите междусистемни връзки за електроенергия се предоставят изцяло на разположение на пазара на електроенергия от операторите на електропреносната система с цел да се подобри функционирането на вътрешния пазар на електроенергия и да се подпомогне постигането на целите на ЕС за 2030 г. по отношение на климата и на енергетиката на възможно най-ниската в социално-икономическо отношение цена на равнище ЕС;

40.  Настоятелно призовава Комисията да предвиди отчети за резервите от изкопаеми горива и потенциалните емисии на CO2 от страна на дружествата, допуснати до борсова търговия, и на тези, които кандидатстват за публично предлагане в рамките на единния пазар, както и да се извършва правилно и надеждно отчитане в областта на околната среда, като се обобщят и публикуват равнищата на резервите и емисиите, с използване на подходящи счетоводни насоки, тъй като това е от съществено значение за гарантирането на равнопоставеност на пазара за устойчиви инвестиции;

41.  Призовава Комисията да проучи до каква степен концентрацията на доставчици на суровини с критично значение може да създаде условия на неравнопоставеност и да бъде вредна за дейността на отраслите-клиенти и неблагоприятна за изграждането на една по-ефективна по отношение на околната среда икономика; счита, че някои от тези суровини са от първостепенно значение за разгръщането на ефективни по отношение на околната среда технологии и иновации, които са необходими за постигането на целите по отношение на околната среда;

42.  Отново заявява, че политиката в областта на конкуренцията следва да допринася за насърчаването на прозрачността, отворените стандарти и оперативната съвместимост с цел предотвратяване на технологична зависимост на потребителите и на клиентите от който и да било от участниците на пазара в сектора на енергетиката; настоятелно призовава Комисията да следи отблизо равнището на конкуренцията предвид факта, че тримата най-големи играчи все още държат около 75 % от пазара на електроенергия и над 60 % от пазара на газ въпреки постепенното отваряне на тези пазари от средата на 90-те години на миналия век насам; призовава Комисията да гарантира подходящо ниво на конкуренция на енергийния пазар с оглед подобряването на държавната подкрепа за иновациите и достъпа до възобновяеми източници на енергия;

43.  Изисква от Комисията да гарантира, че регламентите и директивите в областта на енергетиката се транспонират и прилагат правилно във всички държави членки; призовава Комисията да бъде особено бдителна, когато цените надхвърлят средното за ЕС равнище, тъй като високите цени нарушават конкуренцията и вредят на потребителите;

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и медии

44.  Счита, че цифровият единен пазар трябва да продължи да бъде в основата на усилията на ЕС за постигане на резултати по отношение на целите за създаване на работни места, растеж и инвестиции; признава ролята на политиката в областта на конкуренцията в рамките на стремежа към изграждане на цифров единен пазар; счита, че нормативната уредба на ЕС трябва бързо да се адаптира към промените на пазара; призовава Комисията да извърши преглед на пригодността на наличните инструменти на законодателството в областта на конкуренцията, за да установи дали те отговарят на изискванията на цифровата ера; счита, че приоритетите, определени в доклада „Приоритети по пътя към изграждане на цифров единен пазар в региона на Балтийско море“, биха могли да се превърнат в цели за ЕС като цяло;

45.  Приветства обявените от члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, разследвания на Комисията относно практиките на „Гугъл“ в сектора на мобилните услуги и на цифровия пазар като цяло; изразява съжаление, че въпреки четирите години на разследване и три набора от предложения за ангажименти, Комисията не е постигнала видими резултати при справянето с основния проблем във връзка с конкуренцията в своето антитръстово дело срещу „Гугъл“, т.е. преференциалното третиране от страна на „Гугъл“ на неговите собствени услуги при показването на резултатите от заявки за търсене; подчертава необходимостта Комисията спешно да реши случая с „Гугъл“ с цел да се гарантира равнопоставеност, за да може нейната програма в областта на цифровите технологии да продължи да се ползва с доверие; настоятелно призовава Комисията да действа решително по отношение на всички установени поводи за безпокойство, да предприеме строги мерки, основани на принципа на недискриминация, срещу нарушенията на конкуренцията в бързо развиващите се и динамични цифрови пазари, като например онлайн пазарите за търсене и реклама, и да намери дългосрочно решение на въпроса за балансирана, справедлива и отворена структура за търсене в интернет;

46.  Изисква от Комисията да се съсредоточи върху мобилизирането на инструментите на политиката в областта на конкуренцията и на експертните знания за пазара, така че, ако е целесъобразно, те да допринесат за изпълнението на програмата за работни места и растеж, включително в областта на цифровия единен пазар; в тази връзка счита, че е важно да се продължи да се разработва икономически и правен подход за оценка на въпросите, свързани с конкуренцията, и да се продължи развитието на наблюдението на пазара в подкрепа на дейностите на Комисията в по-широк план;

47.  Подчертава, че по отношение на сектора за широколентов достъп от следващо поколение бившите монополи притежават изумителен пазарен дял от над 80 %; припомня, че реалната конкуренция е най-добрият стимул за ефикасни инвестиции и осигурява максимални ползи за потребителите по отношение на избора, цените и качеството; поради това призовава Комисията да гарантира правилното прилагане на разпоредбите в областта на конкуренцията, както ex-post, така и ex-ante, с цел да се предотврати прекомерна пазарна концентрация и злоупотреба с господстващо положение, тъй като конкурентният натиск е от ключово значение, за да се гарантира, че потребителите могат в най-голяма степен да се възползват от висококачествени услуги на достъпни цени;

48.  Подчертава, че е малко вероятно ограничаването на конкуренцията да доведе до повече инвестиции в широколентов достъп, дори и в отдалечените райони, тъй като пълното покритие с основни услуги за широколентов достъп беше постигнато в Европа посредством нормативна уредба, гарантираща достъп до мрежите на операторите с господстващо положение;

49.  Счита, че инвестициите в широколентова инфраструктура от следващо поколение несъмнено са от основно значение за изграждането на цифрова икономика и общество, но, за да се постигнат максимално големи инвестиции, политиките на далекосъобщителните дружества следва да дават възможност на всички участници да извършват ефективни инвестиции, като им предоставят реален достъп до неподлежащи на дублиране мрежови активи и подходящи продукти за достъп на едро;

50.  Призовава Комисията да основава решенията си и своите предложения за политики на задълбочен и безпристрастен анализ на точни, значими и независими набори от данни; подчертава по-специално съмненията относно точността на представените данни относно слабите резултати на ЕС при високоскоростния широколентов достъп, включително относно скоростта на връзката за крайните потребители, инвестициите в инфраструктура и финансовото положение на сектора в световен план;

51.  Припомня, че мрежовата неутралност е от първостепенно значение, за да се гарантира отсъствието на дискриминация между интернет услугите и да се осигури изцяло наличието на конкуренцията;

52.  Подчертава, че борбата срещу фрагментирането на цифровия единен пазар, включително чрез проучване на характера на съществуващите бариери пред достъпа до ключови сектори на този пазар, гарантиране на отворен интернет и включване на мрежовата неутралност в правото на Съюза, така че да се гарантира, че целият интернет трафик се третира еднакво, без проява на дискриминация, ограничение или намеса, е от съществено значение за стимулирането на конкуренцията и насърчаването на растежа и конкурентоспособността, както и на доверието на потребителите в цифровия сектор; счита, че отворените стандарти и оперативната съвместимост допринасят за лоялната конкуренция; подчертава необходимостта от това политиката в областта на конкуренцията да бъде съобразена с бъдещото развитие и да отчита новите начини за продажби онлайн;

53.  Подчертава, че усилията за насърчаване на свободната и лоялна конкуренция, включително чрез развитието на цифровия единен пазар, както и на други аспекти на сектора на услугите, следва да работят в интерес на потребителите и на МСП; отново изтъква, че чрез тези усилия ще се увеличи изборът за потребителите и ще се създаде среда, в която МСП и микропредприятията могат да проявят в по-голяма степен новаторство и творчество; счита, че бързите действия от страна на регулаторните органи и органите по прилагането срещу заблуждаващите и нелоялните практики са от основно значение за прилагането на политиките в областта на конкуренцията;

Съвместно потребление

54.  Призовава Комисията да анализира начините, по които нарастващата роля на съвместното потребление може да бъде отразена в европейското законодателство; счита, че това адаптиране е необходимо с цел създаване на условия на равнопоставеност, които да гарантират лоялна конкуренция между всички участващи страни;

55.  Счита, че дружествата, свързани с т.нар. „съвместно потребление“, трябва да плащат данъци и да спазват разпоредбите по същия начин като традиционните предприятия, тъй като в противен случай това не само ще представлява нарушаване на конкуренцията, но ще има и отрицателни фискални последствия за финансите на държавите членки;

56.  Подчертава, че ефективният надзор на поведението на дружествата с господстващо положение и бързата реакция в случай на злоупотреби са от особено значение, тъй като незаконните практики могат да причинят ранното напускане на пазара от страна на малки и иновативни конкуренти;

57.  Отбелязва, че липсата на регулиране по отношение на съвместното потребление несправедливо облагодетелства някои дружества, като същевременно намалява стимулите за инвестиции в засегнатите сектори;

Обществени поръчки

58.  Призовава държавите членки да прилагат новите правила на ЕС относно обществените поръчки своевременно, включително разпоредбите относно критериите, свързани с предмета на договора, в това число социалните, екологичните и новаторските характеристики, и относно електронното управление, електронните обществени поръчки и разделянето на обособени позиции, за да се стимулира лоялната конкуренция и да осигури най-доброто съотношение цена–качество за държавните органи; настоятелно призовава Комисията да гарантира тяхното прилагане във възможно най-голяма степен с цел борба с нарушенията на конкуренцията, възникващи в резултат на тръжна манипулация, злоупотреби с господстващо положение, дискриминация и липса на достъп за МСП; призовава Комисията да определи своите действия в рамките на глобална рамка чрез свързване на политиката на Съюза в областта на конкуренцията в рамките на Европа със застъпничество за отварянето на пазарите на обществени поръчки извън ЕС;

59.  Подчертава, че е важно Комисията да предостави подробни и ясни насоки за предприятията, особено за МСП, и за държавните органи, за да им помогне да разберат по-добре наскоро приетото законодателство в областта на обществените поръчки, и по-специално на новите възможности за гъвкавост, които то предлага;

60.  Призовава Комисията внимателно да наблюдава централизирането на покупките на пазара на обществени поръчки с цел да се избегнат прекомерна концентрация на покупателната сила и колюзия, както и да се запазят възможностите за достъп до пазара за МСП в съответствие със Законодателния акт за малкия бизнес в Европа (Small Business Act for Europe);

61.  Призовава Комисията, когато провежда процедури за възлагане на обществени поръчки чрез своите генерални дирекции и изпълнителни агенции, да възлага повече поръчки с ниска стойност и поръчки на стойност над 193 000 EUR, вместо почти изключително да използва рамкови договори, които представляват пречка за отварянето на пазара на обществените поръчки за европейските МСП, тъй като облагодетелстват единствено големите дружества и консорциуми, разположени в близост до центровете за вземане на решения;

Финансови услуги

62.  Призовава за четвърти пореден път за бързо прекратяване на кризисния режим на държавни помощи за банковия сектор; отчита, че съобщението на Комисията относно банковия сектор от август 2013 г. не е достатъчно, за да бъдат защитени европейските данъкоплатци и да се ограничи размерът на средствата, които могат да бъдат предоставяни като помощ на банките; подчертава, че държавната помощ за банковата система не е довела нито до засилване на кредитирането, нито до възстановяване на доверието; настоятелно призовава Комисията да продължи да следи отблизо банковия сектор с цел да се засили конкуренцията на европейските банкови пазари, като по този начин се извлекат максимално големи ползи за гражданите на Съюза; подчертава необходимостта от връщане към обичайния начин на прилагане на контрола върху държавната помощ веднага щом това стане възможно за банковия сектор;

63.  Подчертава приноса на прилагането на законодателството в областта на картелирането за постигането на по-голяма степен на прозрачност в сектора на финансовите услуги;

64.  Счита за достоен за съжаление факта, че не са предприети действия от страна на Комисията за справяне със злоупотребите, извършени при преструктурирането на частни банки, включително тези, които засягат дребните вложители и дребните собственици на финансови инструменти, като например привилегировани акции, които в редица случаи са били предлагани на пазара, без да е налице пълно съответствие със законодателството на ЕС;

65.  Призовава Комисията да следи отблизо финансовия сектор, за да се засилят конкуренцията и защитата на инвеститорите и потребителите на европейския банков и инвестиционен пазар; отбелязва, че консолидацията в банковия сектор увеличи пазарния дял на няколко финансови институции, така че този дял в момента е по-голям, отколкото в периода преди кризата, и че секторът на финансовите инвестиции се разрасна паралелно, без това да донесе никакви ползи за реалната икономика в рамките на Съюза; счита, че за да се поддържа един напълно функциониращ финансов пазар, трябва да са налице условия на равнопоставеност за участниците от финансовия сектор и да се предприемат мерки за избягване на намаляването на прозрачността и на възникването на сходни с картелите структури;

66.  Признава важната роля, която контролът върху държавната помощ играе от началото на кризата в качеството си на механизъм за преструктуриране на банки в затруднено положение;

67.  Счита, че контролът върху държавната помощ по време на кризата следва да се съсредоточи върху стабилизирането на банковата система, както и върху решаването на проблема с несправедливата сегментация на условията за кредитиране и дискриминацията, засягаща МСП на единния пазар;

68.  Счита, че Комисията следва да разгледа възможността държавната помощ за банките да бъде обвързана с условия за кредитиране на МСП;

69.  Счита, че в разпоредбите относно банковия сектор следва да се отчита фактът, че малките институции разполагат с по-малко ресурси за гарантиране на съответствието и поради това разпоредбите следва да са възможно най-опростени с цел да се избегнат нарушения на конкуренцията в полза на големите банки;

70.  Настоятелно призовава Комисията да наблюдава отблизо пазарите в банковия сектор с висока или нарастваща концентрация, която произтича по-специално от преструктурирането като реакция на кризата; припомня, че олигополните пазари са особено предразположени към нарушаващи конкуренцията практики; изразява опасения, че тази концентрация може в крайна сметка да навреди на потребителите;

71.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира, че преди да получат държавна помощ, банките продават дяловете си в други дружества, като по този начин намаляват тежестта за данъкоплатците;

72.  Счита, че следва да се обърне специално внимание на разпокъсаността на пазара на разплащанията с електронни карти, включително на ситуации като тази, при която потребителят губи услугата при преместването си в друга държава членка;

73.  Приветства решението на Съда на Европейския съюз от 11 септември 2014 г. относно нарушаващите конкуренцията такси по кредитни карти, както и успешните действия, предприети от Комисията, за да гарантира, че процесът на стандартизация в сектора на плащанията не засяга навлизането на пазара и иновациите; отново заявява позицията на Парламента, че следва да бъдат въведени тавани за таксите за разплащателни карти с цел да се намалят ненужните разходи за потребителите; в този контекст изисква от Комисията да ускори процеса на картографиране на дейностите, свързани със стандартизацията, в областта на мобилните плащания, като същевременно гарантира, че нито едно предприето действие не изключва новите участници, нито благоприятства участниците с господстващо положение, и че нормативната уредба е технологично неутрална, за да се улеснят бъдещите технологични промени;

74.  Счита, че вторичните ефекти от развитието в този сектор следва да бъдат следени внимателно; изразява загриженост относно разработването на различни стандарти сред равнопоставени конкуренти вследствие на стандартизирането на финансовите разпоредби;

75.  Отбелязва постигнатия значителен напредък от 2008 г. насам в регулирането на финансовия сектор; подчертава необходимостта от предприемане на допълнителни мерки във връзка с проблема с финансовите институции, които са „твърде големи, за да фалират“ и в резултат на това продължават да се ползват от косвени субсидии; счита, че един цялостен анализ на конкурентните аспекти на новия финансов регламент на ЕС следва да бъдат включени в предстоящия доклад на комисията по икономически и парични въпроси (ECON) относно оценката на въздействието и преглед на законодателството в областта на финансовите услуги, с цел да се гарантира, че банките в ЕС са конкурентоспособни спрямо международните финансови институции при всякакви обстоятелства;

Фискална държавна помощ

76.  Изразява загриженост относно евентуалните незаконни практики за корпоративно данъчно облагане в държавите членки и призовава Комисията да приключи текущите си разследвания във връзка с данъчни решения възможно най-бързо, като използва всички налични доказателства; призовава да се ползват с приоритет разследванията на случаи на намаляване на данъците, които е възможно да представляват форма на незаконна държавна помощ; подчертава, че наличието на по-висока степен на лоялна конкуренция в данъчната област е от жизненоважно значение за целостта на вътрешния пазар, aбсорбaционния капацитет на държавните финанси и условията на равнопоставеност при конкуренцията;

77.  Подчертава публикуването на документите по т.нар. „Люкслийкс“ от Международния консорциум на разследващите журналисти; приветства ангажимента на члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, да се проведе цялостно и независимо разследване на практиките на данъчни решения в държавите членки и на тяхното съответствие със законодателството на ЕС в областта на конкуренцията; отбелязва, че избягването на данъци от някои предприятия нарушава конкуренцията в рамките на единния пазар; насърчава Комисията да прилага бдително разпоредбите на ЕС за контрол на държавната помощ;

78.  Призовава председателя на Комисията да гарантира независимостта на текущото и на бъдещите разследвания на практиките на данъчни решения в държавите членки, извършвани под ръководството на члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията; настоява Парламентът да бъде информиран за напредъка при тези разследвания в по-общ план с цел да се гарантира, че те се извършват по прозрачен и независим начин; призовава Комисията да представи доклад относно констатациите си възможно най-скоро; припомня ангажимента, поет от члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, да се вземат предвид последиците в по-широк план за конкуренцията от практиките на агресивно избягване на данъци, прилагани от дружествата и насърчавани от държавите, и да се удължи срокът на разследването, ако това бъде счетено за необходимо, след като фактите бъдат събрани;

Хранително-вкусова промишленост

79.  Призовава Комисията, в рамките на предстоящия преглед на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), който ще извърши, да проучи съфинансирането за прехвърлените средства, призовава за опростяване на мерките относно приоритетните екологични площи, съсредоточени върху конкурентоспособността, и за неутрален по отношение на конкуренцията преглед на факторите за приоритетните екологични площи за междинните култури и за културите, които обогатяват почвата с азот;

80.  Призова Комисията, след извършения от нея наскоро преглед на икономическото въздействие на съвременната търговия на дребно върху избора и иновациите в сектора на храните в ЕС, да разгледа потенциалното въздействие на големите супермаркети, които господстват на пазара до такава степен, че колективната им покупателна способност нарушава конкуренцията сред веригите за доставка както в Европа, така и в развиващия се свят;

Фармацевтичен сектор и сектор на здравните услуги

81.  Отбелязва, че този сектор е фрагментиран вследствие на националните разпоредби; приветства приноса на политиката на ЕС в областта на конкуренцията в борбата срещу изкуствено създадените бариери за навлизане на пазара;

82.  Призовава да се обърне специално внимание на новаторските лекарствени продукти и медицински процедури при оценката на случаи, включващи текущо ценообразуване;

83.  Отбелязва, че политиката в областта на конкуренцията може да играе роля за подобряване на достъпа до генерични фармацевтични продукти;

Транспортни и пощенски услуги

84.  Призовава Комисията и държавите членки да гарантират условия на равнопоставеност, които дават възможност не само за свободна, но и за лоялна конкуренция във всички видове транспорт; отбелязва обаче, че в тази връзка надлежно трябва да се вземат предвид също така множество конкретни национални правни разпоредби в областта на транспорта; подчертава, че транспортната инфраструктура е от основно значение за оцеляването и благосъстоянието на физическите и юридическите лица, особено в слабо населените региони и най-отдалечените острови;

85.  Призовава Комисията и държавите членки да положат повече усилия, за да гарантират лоялна конкуренция и по-добро качество на услугите в сектора на железопътния транспорт, както и при управлението на пристанищните и летищните мрежи, особено когато са управлявани от централен държавен монопол; подчертава, че конкуренцията не води непременно до приватизация на съществуващите услуги; призовава също така Комисията да гарантира, че превозвачите не злоупотребяват със своето господстващо положение на определени летища;

86.  Счита, че Комисията следва да укрепи допълнително връзките между политиките в областта на конкуренцията и на транспорта с цел да подобри конкурентоспособността на европейския транспортен сектор и следва да продължи да постига напредък в посока доизграждането на единния пазар в сектора на транспорта;

87.  Настоятелно призовава Комисията да завърши прилагането на Единното европейско железопътно пространство, да гарантира пълна прозрачност в паричните потоци между управляващите инфраструктурата лица и железопътните предприятия и да се увери, че всяка държава членка има силен и независим национален регулаторен орган;

88.  Подчертава, че единният пазар в сектора на железопътните товарни превози е засегнат от неправилно или непълно транспониране на законодателството на ЕС от държавите членки и от пречките пред трансграничната мобилност, които вредят на конкуренцията и на растежа; призовава Комисията да провери дали техническите или пазарните бариери, които са от различно естество в различните държави членки, като например междурелсие, енергоснабдяване и сигнални системи, могат да се считат за нарушения на разпоредбите в областта на конкуренцията;

89.  Приканва Комисията да предостави обоснован преглед с цел да установи кои въздушни превозвачи се ползват от предимства спрямо други доставчици на услуги посредством специални условия или предполагаеми злоупотреби с тяхното господстващо положение на определени летища;

90.  Изразява загриженост във връзка с различното прилагане и изпълнение от страна на държавите членки на разпоредбите, свързани с международния автомобилен транспорт, например регулирането на каботажа и на периодите на почивка в автомобилния транспорт, както и във връзка с евентуалните практики на социален дъмпинг в рамките на транспортните услуги в по-широк смисъл, и счита, че трябва да се предприемат мерки по отношение на тези проблеми;

91.  Приветства инициативата на Комисията по отношение на международните дружества за даване на автомобили под наем, насочена към това дружествата да прекратят практиките, които пречат на потребителите да получат най-добрите налични цени въз основа на тяхната държава на пребиваване; подчертава, че потребителите не следва да бъдат възпрепятствани да се възползват от най-добрите налични цени при закупуването на стоки или на услуги на единния пазар;

92.  Призовава Комисията да предприеме действия за намаляване на разпокъсаността в сектора за автомобили под наем, тъй като понастоящем националните разпоредби увеличават в значителна степен разходите за трансгранично придвижване, като по този начин вредят на единния пазар;

93.  Подчертава, че усилията за насърчаване на конкурентоспособността на ЕС във всички случаи трябва да действат в обществен интерес; признава връзката между наличието на ефективна политика на ЕС в областта на конкуренцията и необходимостта от мащабни инвестиции в жизненоважни обществени услуги, в това число транспортни услуги;

Култура и спорт

94.  Настоятелно призовава Комисията да проучи рестриктивните и представляващи злоупотреби практики на международни спортни федерации, като например отказът да предоставят на своите членове правото да участват в алтернативни спортни прояви, които не са одобрени от съответните федерации, както и налагането на спортисти, на длъжностни лица и на треньори на доживотна забрана за участие в състезания като Олимпийските игри и световните първенства в случай на неспазване на тези изисквания;

Международно измерение

95.  Призовава за включването на глава относно конкуренцията, съдържаща разпоредби от областта на антитръстовото законодателство, на сливанията, на държавните предприятия, на субсидиите и на неравния достъп до пазара, в рамките на Трансатлантическото споразумение за партньорство в областта на търговията и инвестициите; призовава за неутрално отразяване в медиите на мерките, съдържащи се в подобни споразумения, както и на проблемите и постигнатия напредък във връзка с тях;

96.  Признава и подкрепя необходимостта Комисията да засили ролята на политиката в областта на конкуренцията в рамките на международното икономическо сътрудничество, включително чрез сътрудничество с органите за защита на конкуренцията в световен мащаб; припомня, че подобно сътрудничество при регулирането и правоприлагането помага за гарантирането на условия на равнопоставеност за европейските дружества, които развиват дейност на световните пазари;

97.  Подчертава, че международното сътрудничество е безусловно необходимо за ефективното прилагане на принципите на законодателството в областта на конкуренцията в ерата на глобализацията; поради това призовава Комисията да насърчава по-тясното международно сътрудничество по въпроси, свързани с конкуренцията;

98.  Призовава Европейската комисия да проучи възможностите за сключване на споразумения и с други трети държави в областта на конкуренцията, които улесняват обмена на информация между разследващите органи; подчертава, че в тази връзка наскоро сключеното споразумение в областта на конкуренцията с Швейцария може да служи като образец за бъдещите споразумения от този вид;

Роля на Европейския парламент

99.  Изтъква, че в Рамковото споразумение се предвижда еднакво третиране на Парламента и на Съвета по отношение на достъпа до заседанията и на предоставянето на информация при подготовката на законодателство или на разпоредби с незадължителен характер в сферата на политиката в областта на конкуренцията;

100.  Изтъква основната роля на Европейския парламент като представител на интересите на европейските потребители по отношение на правилното прилагане на разпоредбите в областта на конкуренцията;

101.  Приветства ролята на Парламента като съзаконодател по Директивата за исковете за обезщетения при нарушение на антитръстовото законодателство и разглежда работата по посочената директива като образец за бъдещото междуинституционално сътрудничество по въпросите, свързани със законодателството в областта на конкуренцията;

102.  Отново заявява, че при разработването на политиката в областта на конкуренцията Комисията трябва да подлежи на пълна отчетност и да следва резолюциите на Парламента;

103.  Призовава члена на Комисията да се ангажира с провеждането на чести срещи със съответните парламентарни комисии, както и с работната група по въпросите на конкуренцията на парламентарната комисия по икономически и парични въпроси;

104.  Счита, че ЕП следва да има правомощия за съвместно вземане на решения относно политиката в областта на конкуренцията; изразява съжаление, че членове 103 и 109 от ДФЕС предвиждат единствено консултация с Парламента; счита, че този демократичен дефицит не може да бъде толериран; предлага този дефицит да бъде преодолян в най-кратък срок посредством междуинституционални споразумения относно политиката в областта на конкуренцията и да бъде поправен при следващата промяна в Договора;

Приоритети на политиката в областта на конкуренцията на Комисията

105.  Изтъква ролята на члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, за насърчаването на създаването на работни места и на растежа, както и на цифровия единен пазар, на енергийната политика, на финансовите услуги, на промишлената политика и на борбата срещу отклонението от данъчно облагане;

106.  Настоятелно призовава Комисията да разработи насоки и процедури в рамките на Европейската мрежа по конкуренция, като гарантира ефикасен надзор на съответствието на данъчните решения на държавите членки с разпоредбите относно държавната помощ;

107.  Приветства ангажимента на Комисията за ефективно прилагане на разпоредбите в областта на конкуренцията в сферата на антитръстовото законодателство и картелирането, сливанията и държавната помощ, като се поддържат инструменти за стимулиране на конкуренцията, които съответстват на пазарните тенденции, и същевременно се насърчава култура на иновативна конкуренция – както в ЕС, така и в световен мащаб;

108.  Призовава Комисията да извърши оценка на действията си във връзка с делата от областта на антитръстовото законодателство в последно време и да предприеме действия във връзка с изразените опасения от формален характер;

109.  Призовава Комисията да изготви координирани предложения в областта на данъчната конкуренция и да ги представи на Съвета;

110.  Призовава Комисията да продължава да докладва ежегодно пред Парламента във връзка с развитието и отражението на прилагането на политиката в областта на конкуренцията;

111.  Приветства ангажиментите, поети от члена на Комисията по време на нейното изслушване, особено по отношение на бъдещото сътрудничество и на укрепването на отношенията с Европейския парламент;

112.  Призовава Европейската комисия да насърчава по-решително провеждането на активна политика в областта на конкуренцията като основен стълб на социалната пазарна икономика;

113.  Счита, че в близко бъдеще на потребителите и на предприятията следва да се предостави таблица с резултатите под формата на сборник със случаи;

114.  Отбелязва продължаващата липса на яснота в много държави членки по въпроса дали финансирането за европейските потребителски центрове се счита за незаконна държавна помощ; изразява загриженост поради факта, че в резултат на това е застрашено финансирането за тези центрове; призовава Комисията да информира държавите членки във възможно най-кратък срок за необходимостта да уведомят относно такова финансиране, за да се гарантира непрекъснатостта на дейностите за подпомагане на европейските потребителски центрове;

115.  Призовава Европейската комисия и държавите членки да гарантират, че органите на всички политически равнища се ангажират да спазват по-стриктно разпоредбите относно държавната помощ;

116.  Призовава за създаването на общ орган с участието на представители на Парламента, на Съвета, на Комисията и на научните среди, който да анализира дългосрочните тенденции и бъдещите промени при политиката в областта на конкуренцията в секторите на бъдещето, като например цифровата икономика или енергийният сектор;

117.  Призовава за безкомпромисен анализ по въпроса какво всъщност представлява отговорната данъчна политика на национално равнище, по-специално във връзка с нелоялните данъчни политики и данъчните режими и освобождавания, които нарушават конкуренцията, за да може в бъдеще да се предприемат ефективни мерки срещу тях;

o
o   o

118.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на националните органи за защита на конкуренцията.

(1) ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 61, 5.3.2009 г., стр. 1.
(3) OВ L 349, 5.12.2014 г., p. 1.
(4) OВ C 167, 13.6.2013 г., стр. 19.
(5) OВ L 201, 26.7.2013 г., стр. 60.
(6) OВ C 120, 26.4.2013 г., стр. 22.
(7) ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.
(8) ОВ C 270, 25.10.2008 г., стр. 8.
(9) ОВ C 10, 15.1.2009 г., стр. 2.
(10) ОВ C 72, 26.3.2009 г., стр. 1.
(11) ОВ C 195, 19.8.2009 г., стр. 9.
(12) ОВ C 16, 22.1.2009 г., стр. 1.
(13) OВ C 6, 11.1.2011 г., стр. 5.
(14) ОВ C 216, 30.7.2013 г., стр. 1.
(15) ОВ C 8, 11.1.2012 г., стр. 4.
(16) ОВ L 7, 11.1.2012 г., стр. 3.
(17) ОВ C 8, 11.1.2012 г., стр. 15.
(18) ОВ L 114, 26.4.2012 г., стр. 8.
(19) OВ C 153 E, 31.5.2013 г., стр. 51.
(20) Приети текстове, P7_TA(2013)0026.
(21) ОВ С 184, 22.7.2008 г., стр. 13.
(22) Приети текстове, P7_TA(2013)0267.
(23) ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
(24) OВ C 304 E, 1.12.2005 г., стр. 114.
(25) OВ C 293 E, 2.12.2006 г., стр. 143.
(26) OВ C 146 E, 12.6.2008 г., стр. 105.
(27) OВ C 87 E, 1.4.2010 г., стр. 43.
(28) OВ C 349 E, 22.12.2010 г., стр. 16.
(29) OВ C 136 E, 11.5.2012 г., стр. 60.
(30) ОВ C 239 E, 20.8.2013 г., стр. 97.
(31) Приети текстове, P7_TA(2013)0268.
(32) Приети текстове, P7_TA(2013)0576.
(33) Приети текстове, P7_TA(2014)0079.
(34) COM(2014)0449, 9 юли 2014 г.


Годишен доклад на Европейската централна банка за 2013 г.
PDF 537kWORD 106k
Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2013 г. (2014/2157(INI))
P8_TA(2015)0052A8-0011/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид годишния доклад на Европейската централна банка за 2013 г.,

—   като взе предвид устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 15 от него,

—  като взе предвид член 284, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид членове 126 и 132, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0011/2015),

А.  като има предвид, че според прогнозите на службите на Комисията от пролетта на 2014 г. БВП в еврозоната бележи спад с 0,4% през 2013 г., след отбелязания през 2012 г. спад от 0,7%, и като има предвид, че службите на Комисията очакват възстановяване, при което БВП ще нарасне с 1,2% през 2014 г. и с 1,7% през 2015 г.; като има предвид, че в прогнозите на службите на Комисията от есента на 2014 г. очакванията за ръст са преразгледани в низходяща посока, като се очаква БВП да е нараснал само с 0,8% през 2014 г. и с 1,1% през 2015 г., с преобладаващ низходящ риск;

Б.  като има предвид, че според прогнозите от есента безработицата в еврозоната се е увеличила от 11,3% в края на 2012 г. на 11,9% в края на 2013 г. и остава на високи равнища през 2014 г.;

В.  като има предвид, че съществуват големи различия между равнищата на безработица в отделните държави членки, като стойностите варират между 5% и 26%; като има предвид, че равнищата на младежката безработица, които са дори по-високи, достигат до 50% в някои държави членки; като има предвид, че различията в равнищата на безработица водят до допълнително отдалечаване на държавите членки една от друга в икономически план;

Г.  като има предвид, че успехът на обявяването на програмата за окончателни парични трансакции (ОПТ) при намаляване на лихвите по кредитите не следва да се използва от държавите членки като възможност за избягване на структурни реформи, насочени към увеличаване на потенциала за растеж и постигане на фискална устойчивост в средносрочен план; като има предвид, че тенденциите във връзка със заетостта и намаляването на бедността вероятно няма да постигнат националните цели на стратегията „Европа 2020“

Д.  като има предвид, че през 2013 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) намали основните си лихвени проценти през май и през ноември, като намали лихвения процент по основните операции по рефинансиране до 0,25%; като има предвид, че вследствие на допълнителните мерки на паричната политика, обявени след началото на 2014 г., основният лихвен процент по рефинансирането в момента възлиза на 0,05%, а лихвеният процент по депозитно улеснение е – 0,20%;

Е.  като има предвид, че намаляването на реалните лихвени проценти не доведе нито до увеличаване на кредитирането за домакинствата и за предприятията, нито до ръст на БВП и създаване на работни места;

Ж.  като има предвид, че консолидираният финансов отчет на Евросистемата достигна 2,285 трилиона евро в края на 2013 г., което представлява спад с около 25% за 2013 г.;

З.  като има предвид, че нетъргуемите активи представляват най-големия компонент от активите, предоставени като обезпечения на Евросистемата през 2013 г., и възлизат на около 25% от всички активи; като има предвид, че нетъргуемите ценни книжа, заедно с обезпечените с активи ценни книжа, съставляват около 40% от всички активи, предоставени като обезпечения;

И.  като има предвид, че според прогнозите на службите на Комисията от есента на 2014 г. средният темп на инфлацията в еврозоната е бил 1,4% през 2013 г., което представлява спад в сравнение с 2,5% през 2012 г.; като има предвид, че след началото на 2014 г. инфлацията в еврозоната е продължила да се понижава, като темпът й през 2014 г. е бил 0,5% според прогнозите и е достигнал най-ниски стойности (0,3%) през септември; като има предвид, че общият темп на инфлацията съгласно хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в някои държави членки е спаднал до 0% и дори още по-ниско през септември 2014 г. и ще остане под целта през 2015 г.;

Й.  като има предвид, че ниските цени на енергията, и особено за петрола, са една от основните причини за намаляването на темпа на инфлация в еврозоната;

К.  като има предвид, че размерът на инвестициите от публичния и частния сектор в еврозоната е в застой на нива, които са значително по-ниски от регистрираните преди началото на кризата; като има предвид, че често големите предприятия са използвали бизнес средата, осигуряваща евтини парични средства, за да извършват самоцелни обратни изкупувания, вместо да правят нови инвестиции; като има предвид, че относителният дял на инвестициите в БВП е намалявал постоянно още преди кризата и се е нуждаел спешно от тласък;

Л.  като има предвид, че годишният ръст на М3 е продължил да се забавя, от 3,5% през декември 2012 г. до 1% през декември 2013 г.;

М.  като има предвид, че кредитирането за частния сектор е достигнало нови отрицателни стойности, като годишният темп на промяна е в размер на – 2,3% през декември 2013 г., в сравнение с – 0,7% през декември 2012 г.; като има предвид, че липсата на кредити, която засяга МСП в някои държави членки, е един от основните проблеми, които забавят икономическото възстановяване; като има предвид, че между 2008 г. и 2013 г. е имало спад на кредитирането за МСП в размер на около 35%; като има предвид, че е изключително важно поддържането на кредитен поток за МСП, тъй като за тях работят 72% от работната сила в еврозоната и нивата на създаване на нови работни места при тях са по-високи, отколкото при големите предприятия;

Н.  като има предвид, че финансовата фрагментация все още представлява сериозен проблем, като МСП са изправени пред много по-високи разходи по заемите, особено в държавите от еврозоната, в които икономическите условия вече са тежки, което предизвиква смущения на единния пазар, забавя възстановяването и засилва различията между държавите; като има предвид, че резултатите от цялостната оценка на европейските банки следва да окажат положително въздействие върху настоящите парични политики и върху готовността на банките да увеличат своята дейност по кредитиране, особено за реалната икономика;

О.  като има предвид, че през 2013 г. балансовото число на Евросистемата непрекъснато е намалявало в резултат на възстановяването от страна на банките на средствата по операциите по дългосрочно рефинансиране;

П.  като има предвид, че Управителният съвет на ЕЦБ взе решение през юли 2013 г. да даде ориентир за паричната политика, като заяви, че очаква основните лихвени проценти да останат на текущите равнища или на по-ниски равнища за продължителен период от време;

Р.  като има предвид, че ефектът от евентуалното увеличаване на паричната маса в еврозоната вероятно ще бъде намален от наличието на прекомерно кредитно посредничество в банковия сектор;

С.  като има предвид, че член 282 от ДФЕС посочва, че основната цел на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) е да поддържа ценовата стабилност; като има предвид, че в член 127 от ДФЕС се посочва, че без да се накърнява тази цел, ЕСЦБ трябва да подкрепя основните икономически политики на Съюза; като има предвид, че член 123 от ДФЕС и член 21 от устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ забраняват прякото закупуване от страна на националните централни банки и от страна на ЕЦБ на дългови инструменти, емитирани от ЕС или от национални публични органи или агенции; като има предвид, че това беше задължително условие за присъединяването на няколко държави членки към икономическия и паричен съюз; като има предвид, че тези покупки са разрешени на вторичните пазари;

Парична политика

1.  Приветства бързата реакция на ЕЦБ на фона на изпълнената с предизвикателства среда, както и факта, че паричната политика е имала за цел да намали равнището на стрес на финансовите пазари на еврозоната и да възстанови доверието на инвеститорите в единната валута; приветства готовността на ЕЦБ да направи всичко необходимо за спасяване на еврото; отбелязва положителното общо намаляване на дългосрочната доходност на вътрешния пазар — по-специално в най-задлъжнелите държави от еврозоната — до безпрецедентни равнища от началото на кризата; отбелязва, че ниската доходност не е довела до създаване на работни места и растеж, както и че тяхната липса представлява заплаха за финансовата стабилност;

2.  Отбелязва, че прибягването до основните операции по рефинансиране, до операции по средносрочно и дългосрочно рефинансиране с пълно разпределение при фиксиран процент, прибягването до пределното кредитно улеснение, спешната помощ за осигуряване на ликвидност и депозитното улеснение са останали на много високи равнища през цялата 2013 г., което е сигнал за продължаващо влошаване на трансмисионния механизъм на паричната политика и на междубанковия кредитен пазар в еврозоната, при все че ситуацията се е подобрила значително в сравнение с предходните години, за което свидетелства стабилизирането на спредовете, постепенното нормализиране на междубанковите пазари и намаляването на дисбалансите по TARGET ІІ;

3.  Се чувства обнадежден от стабилизирането на равнищата на дисбалансите по TARGET ІІ през цялата 2013 г.; подчертава, че сетълмент системата TARGET ІІ е изиграла важна роля за запазването на целостта на финансовата система на еврозоната;

4.  Продължава да бъде дълбоко загрижен от факта, че икономическата активност остава слаба, като ръстът на БВП в еврозоната е отрицателен през 2013 г., за втора поредна година, ръстът на БВП е слаб през първите три тримесечия на 2014 г., а равнищата на безработица са високи в много държави членки от еврозоната и достигат размери, които застрашават стабилността на еврозоната и подкопават обществената и политическата подкрепа за европейския проект;

5.  Подчертава своята загриженост относно непрекъснатия спад на темпа на инфлация в еврозоната след 2011 г., с инфлационни диференциали между държавите членки; изтъква наблюдаваното към настоящия момент сериозно разминаване между ясно поставената цел на ЕЦБ за поддържане на темпа на инфлация под 2%, но близо до този праг в средносрочен план и настоящия темп на инфлация, който е близък до нулата и дори под нулата в няколко държави — членки на еврозоната; изразява загриженост, че — както посочи председателят на ЕЦБ — сегашните дефлационни тенденции биха могли да доведат до отклоняване на средносрочните и дългосрочните инфлационни очаквания;

6.  Установява, че продължаващият процес на коригиране на счетоводните баланси във финансовия и нефинансовия сектор, в съчетание с високи равнища на безработица, е продължил да забавя икономическата дейност в еврозоната през 2013 г.;

7.  Наблюдава с внимание възможните рискове от дефлация; припомня, че темп на инфлацията в еврозоната, който е близък до нулата, вреди на ефикасността на паричната политика; разбира, че според ЕЦБ много ниската инфлация се дължи на краткосрочни въздействия и се надява, че средносрочната цел ще бъде постигната без дефлационна фаза; отбелязва обаче, че ЕЦБ ревизира допълнително инфлационните прогнози за 2015 г. и 2016 г. в посока надолу (с между 0,1% и 0,2%);

8.  Посочва, че очакваната за следващите години инфлация под целевото равнище ще окаже въздействие върху програмите за намаляване на дълга на няколко държави членки;

9.  Посочва, че с оглед на перспективата за допълнителни гъвкави политики, като например увеличаване на паричната маса, и предвид настоящите правни предизвикателства, свързани с програмата за ОПТ, е изключително важно да се осигури правна яснота и сигурност, за да се даде възможност за ефективното прилагане на тези инструменти, като се има предвид становището на генералния адвокат на Съда на Европейския съюз Педро Крус Вилялон от 14 януари 2015 г. по дело C‑62/14;

10.  Подчертава, че ниските разходи по заемите на държавите членки вървят ръка за ръка с нарастващи публични задължения, в много случаи близки до или надхвърлящи 100% от БВП, и предупреждава, че една нова криза може да предизвика преоценка на риска от страна на финансовите пазари;

11.  Посочва, че прогнозите на ЕЦБ, публикувани през 2013 г., не са взели предвид съществуващата връзка между нулев растеж и много ниска инфлация и дори признаци на дефлация; призовава, на този фон, настоящите прогнози за по-висок икономически растеж и по-висока инфлация през 2015 и 2016 г. да се четат предпазливо;

12.  Счита, че влошените счетоводни баланси не само засягат банките, но имат и верижен отрицателен ефект върху предприятията и други субекти от частния сектор, тъй като липсата на капитал и финансови средства спъва способността на предприятията да останат конкурентоспособни, да отбелязват растеж и в крайна сметка да запазват и създават работни места;

13.  Счита, че е от изключително значение да се създадат условия за възстановяване както на публичните, така и на частните инвестиции в еврозоната, като отчита, че макар ЕЦБ да продължава своите действия за поддържане на благоприятни условия за финансиране, инвестициите все още не са се увеличили; в този контекст призовава държавите членки да предприемат действия във връзка с основните причини за финансовата фрагментация, като разминаващи се рискови структури, които оскъпяват кредитирането в съответните държави; освен това изисква от държавите членки да провеждат подходящи структурни реформи за възстановяване на благоприятна стопанска среда, по-специално чрез прилагане на специфичните за всяка държава препоръки;

14.  Насърчава ЕЦБ да разгледа в своята политика за разширяване на счетоводния баланс възможността за купуване на облигации за проекти на ЕИБ, които финансират някои от най-ефективните инвестиции в еврозоната, особено проектите, които Комисията е избрала след анализ на разходите и ползите от тях като предлагащи европейска добавена стойност, и по-специално проектите за TEN-T в областта на енергетиката и транспорта и проектите, свързани с цифровия единен пазар;

15.  Отбелязва, че в речта си по време на годишния симпозиум на Централната банка в Джаксън хоул на 22 август 2014 г. председателят на ЕЦБ Марио Драги изтъкна, че се нуждаем от действия и от двете страни на икономиката, като отбеляза: че политиките в областта на съвкупното търсене трябва да бъдат придружени от национални структурни реформи и политики; че по отношение на търсенето, паричната политика може и следва да играе централна роля, което понастоящем означава гъвкава парична политика за продължителен период от време; че има възможност фискалната политика да играе по-голяма роля, наред с паричната политика, като същевременно трябва да се взема под внимание устойчивостта на публичния дълг; и че макар да е необходимо преструктуриране на публичните инвестиции с цел допълнително насърчаване на частните инвестиции и улесняване на структурните реформи, трябва да бъде поставен също така акцент върху адекватни мерки на фискалната политика;

16.  Изразява съгласие с председателя на ЕЦБ Марио Драги, че съществуващата гъвкавост в рамките на правилата на Пакта за стабилност и растеж би могла да се използва, за да се намери по-добро решение на проблема със слабото възстановяване и да се осигурят средства за разходите за наложителните структурни реформи;

17.  Изразява съгласие с председателя на ЕЦБ Марио Драги, че има свобода на действие за организиране на фискалната политика по начин, който благоприятства растежа в по-голяма степен, и за намаляване на данъчната тежест, без това да се отразява на бюджета;

18.  Изразява съгласие с председателя на ЕЦБ Марио Драги, че изглежда са необходими допълнителни действия на равнището на ЕС, за да се гарантира подходяща съвкупна позиция и програма за мащабни публични инвестиции;

19.  Отбелязва, че в допълнение към намаляването на своите основни лихвени проценти и увеличаването на операциите си по рефинансиране, ЕЦБ прие новаторски инструменти като целевите операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР) и нови стратегии за комуникация като ориентирите за паричната политика;

20.  Счита, че трансмисионният механизъм не функционира правилно и че инструментите на паричната политика, които ЕЦБ използва от началото на кризата, макар и да са предоставяли добре дошло облекчение на бедстващите финансови пазари, не могат сами по себе си да бъдат ефективни в борбата с финансовата фрагментация, насърчаването на растежа или подобряването на положението на пазара на труда; насърчава ЕЦБ да гарантира, че политиките й са съобразени в по-голяма степен с реалната икономика, по-специално по отношение на МСП;

21.  Счита, че поради силното увреждане на трансмисионния механизъм на паричната политика, положителното въздействие от решенията за намаляване на основните лихвени проценти на ЕЦБ е ограничено; изтъква, че в дългосрочен план твърде ниските лихвени проценти водят до изкривявания в стопанския сектор и могат да нанесат щети на личните спестявания и пенсионните планове;

22.  Приветства мерките, обявени от ЕЦБ през юни 2014 г. и насочени към подобряване на функционирането на трансмисионния механизъм на паричната политика; отбелязва, че ЦОДР въвеждат за първи път връзка между кредитите за нефинансовия частен сектор, предоставени от банки, и средствата за рефинансиране, които банките могат да поискат; изразява надежда, че резултатите от прегледа на качеството на активите (ПКА) ще стимулират използването на ЦОДР от европейските банки, което ще насърчи прехвърлянето на ликвидни средства в реалната икономика;

23.  Отбелязва, че ЕЦБ обяви, че ще закупи обезпечени с активи ценни книжа и обезпечени облигации, за да се даде възможност на ЦОДР да реализират своето улесняващо кредитирането въздействие; подчертава, че подобни интервенции на пазара на обезпечени с активи ценни книжа следва да бъдат достатъчно сериозни, за да окажат въздействие върху лихвените проценти за МСП и да намалят фрагментацията, и трябва да се извършват по прозрачен начин, който не създава прекомерни рискове за счетоводния баланс на ЕЦБ;

24.  Подчертава загрижеността си във връзка със значителното фрагментиране на условията при отпускане на заеми за МСП между отделните държави от еврозоната и във връзка със съществуващото разминаване между лихвените проценти по финансирането за МСП и тези за по-големи предприятия; настоява, че тези дългогодишни проблеми не се решават в достатъчна степен чрез последните обявени от ЕЦБ мерки, имащи за цел увеличаване на банковото кредитиране, и че ЕЦБ следва да проучи основните фактори, които затрудняват достъпа на МСП до кредитиране; призовава ЕЦБ да разследва дали това разминаване има някаква връзка с концентрацията в банковия сектор;

25.  Подчертава, че се очаква при прилагане на мерките, обявени през юни и септември 2014 г., балансът на ЕЦБ да възстанови размера си от началото на 2012 г.; отбелязва, че това прогнозирано увеличение изисква строга бдителност от страна на ЕЦБ по отношение на кредитните рискове, които тя в крайна сметка понася;

26.  Счита, че общият размер на предоставените до този момент косвени субсидии следва постепенно да бъде събран в полза на данъкоплатците, когато се възвърнат нормалните икономически условия;

27.  Отбелязва, че ЕЦБ неведнъж е заявявала своята готовност да използва допълнителни неконвенционални инструменти в рамките на своя мандат и да променя размера или състава на своите интервенции в случай на прекалено дълъг период на ниска инфлация; не се противопоставя на използването на допълнителни неконвенционални мерки, но подчертава, че тези мерки няма да бъдат достатъчни без правилния микс от фискална политика, инвестиции и структурни реформи;

28.  Подчертава, че въздействието върху реалната икономика на неконвенционалните мерки на паричната политика, които в момента се използват, не следва да бъде надценявано; подчертава, че тези мерки са с временен характер и че имат за цел да осигурят на държавите членки време да консолидират фискалното си положение и да проведат необходимите структурни реформи, за да стимулират икономическия растеж и подобрения на пазара на труда;

29.  Отбелязва, че провеждането на нестандартни парични политики през продължителен период от време може да изостри смущенията на капиталовия пазар; изисква от ЕЦБ да намери подходящия баланс между риска, свързан с преждевременен отказ от водената от нея гъвкава парична политика, и рисковете и разходите, произтичащи от смущенията, които може да предизвика прилагането на подобни политики; изисква от ЕЦБ следователно да оформи нестандартните политики по такъв начин, че да ограничи тези смущения;

30.  Припомня, че паричната политика сама по себе си не може да стимулира съвкупното търсене, освен ако не се допълва от подходящи фискални и структурни реформи и политики на национално равнище;

31.  Подчертава, както показва опитът от годините преди кризата, че стабилният темп на инфлация, който е в съответствие със средносрочната цел за този темп, определена от ЕЦБ, може да се свърже с неустойчива динамика на частния дълг, и изтъква колко е важно да се управляват „балоните“ на цените на активите и увеличаването на кредитирането, дори ако ценовата стабилност е гарантирана;

32.  Припомня, че независимостта на ЕЦБ при провеждане на нейната парична политика, както е заложено в Договорите, е абсолютно необходима за постигане на целта за запазване на ценовата стабилност, т.е. за поддържане на темпа на инфлация близо до 2%, но без да се превишава този праг; припомня, че правителствата и националните публични органи следва също така да се въздържат да изискват от ЕЦБ да предприема действия;

33.  Припомня, че всички членове на Генералния съвет на ЕЦБ са поели ангажимент по отношение на взетите решения, които остават поверителни, освен ако не е взето решение за публичното им оповестяване;

34.  Призовава ЕЦБ да направи стъпка назад по отношение на ролята си в Тройката, с цел да укрепи своята независимост от политически решения;

35.  Припомня, че в член 127 от ДФЕС се посочва, че ЕЦБ, без да се накърнява нейната основна цел, подкрепя основните икономически политики на Съюза, както е посочено и в член 282 от ДФЕС; подчертава в тази връзка значението на диалога по въпросите на паричната политика;

36.  Подчертава, че ясното разграничение между паричната и фискалната политика предполага, че паричният орган не следва да предоставя субсидии на институциите, възползващи се от осигуряването на ликвидност, тъй като предоставянето на подобни субсидии е равнозначно на фискална политика;

37.  Изразява съжаление във връзка с факта, че ЕЦБ е превишила основания си на Договора мандат, както е видно от писмата, изпратени от бившия председател на ЕЦБ до испанското, италианското и ирландското правителство;

38.  Приветства стъпката напред, предприета от ЕЦБ с решението за публикуване на протоколите от заседанията ѝ, и очаква тази практика да започне през януари 2015 г.; приветства факта, че Управителния съвет на ЕЦБ е предприел действия във връзка с това искане, отправено от Парламента във всички негови годишни доклади относно ЕЦБ;

39.  Счита, че централните банки по света следва да работят активно с цел избягване на всякакъв вид политики, които биха генерирали отрицателни странични ефекти върху други;отбелязва, че някои централни банки призовават други централни банки да поемат потенциални отрицателни странични ефекти от паричните политики дълго след като са приложили едностранно своите собствени политики;

40.  Счита, че оповестената наскоро информация подчертава значението на разумното използване в бъдеще на спешната помощ за осигуряване на ликвидност; подчертава, че не може отново да се допусне банковият сектор на дадена държава членка да задлъжнее със значителен процент от нейния БВП по този начин;

41.  Насърчава ЕЦБ да продължи да подобрява политиката си в областта на равенството между половете при назначаването на служители, с цел премахване на настоящото несъответствие; приветства назначаването на Даниел Нуи за ръководител на надзора на европейския банков сектор, по-специално заради големите ѝ заслуги и убедителна автобиография;

42.  Счита, че поставянето на по-голям акцент върху растежа и публичните инвестиции (като пакета за инвестиции в размер 300 милиарда евро, предложен от председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер) би допълнило политическите усилия на ЕЦБ за повишаване на заетостта и растежа в Европа;

Финансова стабилност

43.  Приветства факта, че единният надзорен механизъм (ЕНМ), първият стълб на банковия съюз, започна да функционира пълноценно на 4 ноември 2014 г.; отбелязва, че тази важна стъпка в европейската финансова интеграция беше постигната благодарение на успешното завършване на подготвителната работа, включително ПКА; отправя благодарност към ЕЦБ, че използва доверието, на което се радва, за да подкрепи европейската банкова система; подчертава, че функциите на ЕЦБ в областта на надзора и паричната политика не трябва да се смесват;

44.  Отбелязва, че ПКА и стрес тестът, извършени от Европейския банков орган в сътрудничество с ЕНМ, са разкрили, че в европейската банкова система все още съществуват слабости; изразява надежда, че резултатите са взели адекватно под внимание всички рискове, с цел да се избегне „японизацията“ на европейското банкиране и непрекъснатото подновяване на заеми, които е невъзможно да бъдат изплатени;

45.  Счита, че ЕЦБ носи голяма отговорност да гарантира, че бъдещите банкови рекапитализации ще се извършват посредством схемата за рекапитализация чрез вътрешни източници, когато достъпът до пазари е труден или невъзможен;

46.  Призовава ЕЦБ да гарантира в ежедневните си практики, че е налице пълно разграничаване между паричната политика и ролята на ЕЦБ като банков надзорен орган;

47.  Подчертава, че ЕНМ цели гарантиране на доверието в банковия сектор в еврозоната и по този начин осигуряване на финансова стабилност; припомня, че демократичната отчетност на новия ЕНМ пред Европейския парламент е от решаващо значение за гарантиране на доверието в новия режим на надзор; поради това подчертава значението на междуинституционалното споразумение от ноември 2013 г. между Европейския парламент и ЕЦБ относно практическите условия и ред за упражняването на демократичната отчетност по ЕНМ, както и значението на пълното прилагане на споразумението;

48.  Подкрепя идеята, че с цел повишаване на надеждността и ефективността на рекапитализацията чрез вътрешни източници европейското законодателство следва да се развие в посока отделяне на по-рисковите инвестиционни дейности от традиционното банкиране;

49.  Счита, че последните стрес тестове ясно илюстрират границите на настоящата междуинституционална структура, тъй като в тези тестове не беше предвиден сценарий за дефлация, макар че подобни рискове от дефлация далеч не са необосновани;

50.  Отбелязва, че въпреки относително ниските нива на рентабилност банките от еврозоната са продължавали постоянно да укрепват капиталовите си позиции чрез комбинация от увеличаване на капитала и намаления в размера на рисково претеглените активи, а също и публична подкрепа; установява, че в няколко случая увеличаването на капитала е извършено в контекста на програми за финансова помощ от държавите членки;

51.  Изразява загриженост относно продължаващата зависимост на много банки от еврозоната от финансиране от централната банка; счита, че създаването на добре регулиран съюз на капиталовите пазари е от съществено значение, за да се намали прекомерната зависимост на икономиките на еврозоната от банковата система;

52.  Посочва, че укрепването на доброто управление на банките повишава доверието в банковия сектор, като по този начин допринася и за финансовата стабилност;

53.  Посочва, че дейността във връзка с държавните ценни книжа продължава да бъде основен източник на печалба за банките от еврозоната, въпреки че кредитирането на нефинансовия частен сектор все още е слабо; счита, че техническата и законодателната работа по рисковете, свързани с държавния дълг, следва да бъде ускорена;призовава ЕЦБ да отправи предупреждение към банките, които продължават да увеличават притежаваните от тях държавни облигации, като същевременно намаляват кредитирането на частния сектор;

54.  Приветства законодателното предложение на Комисията относно структурна реформа в банковата сфера; отбелязва, че подобни реформи вече са въведени в няколко държави членки; приканва ЕЦБ да си сътрудничи с останалите компетентни институции с оглед провеждането на устойчива структурна реформа на европейско равнище, която да сложи край на субсидиите за търговската дейност на големите финансови институции и да осигури равнопоставени условия на конкуренция за предоставянето на финансови услуги;

55.  Припомня, че Единният механизъм за преструктуриране (вторият стълб на банковия съюз) ще влезе в сила от началото на 2015 г.; подчертава, че е необходимо да се продължи работата по разработване на третия стълб на банковия съюз;

56.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на Европейската централна банка.

Правна информация - Политика за поверителност