Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem - Πολωνία
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar - Γερμανία
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) - Βέλγιο
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal - Βέλγιο
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar - Bέλγιο
 Διαστάσεις και βάρη για ορισμένα οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα ***II
 Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ***I
 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit - Βέλγιο
 Πρόοδος ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013
 Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ
 Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem - Πολωνία
PDF 482kWORD 72k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem, από την Πολωνία) (COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))
P8_TA(2015)0041A8-0036/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0013 – C8‑0010/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0036/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αυτή περιλαμβάνεται στις δύο τελευταίες που εξετάστηκαν δυνάμει του κανονισμού ΕΤΠ του 2006 και ότι η έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(4) αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία υπέβαλε την αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις απολύσεις 615 εργαζομένων στην Zaklady Chemiczne Zachem και 2 προμηθευτές, που συνδέονται με την διακοπή της παραγωγής και την αναδιοργάνωση της εταιρείας, η οποία ασκεί τις δραστηριότητές της στον κλάδο 20 της NACE αναθ. 2 «Κατασκευή χημικών και χημικών προϊόντων» στην περιφέρεια NUTS 2 της επαρχίας Kujawsko-Pomorskie· λαμβάνοντας υπόψη ότι 404 άτομα από τους 615 απολυθέντες εργαζομένους καταχωρίσθηκαν ως άνεργοι στο επαρχιακό γραφείο εργασίας του Bydgoszcz· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολύσεις λόγω πλεονασμού πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς από 31 Μαρτίου 2013 έως 31 Ιουλίου 2013 και συνδέονται με μείωση του μεριδίου αγοράς της Ένωσης στη χημική βιομηχανία·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ανέρχεται σε 115 205 EUR (50% του συνολικού προϋπολογισμού)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

1.  σημειώνει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, συμφωνεί συνεπώς με την Επιτροπή ότι η Πολωνία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι πολωνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 9 Οκτωβρίου 2013 δυνάμει του κανονισμού ΕΤΠ, ημερομηνία που αφήνει χρονικά περιθώρια για την εξέταση, και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 21 Ιανουαρίου 2015·

3.  εκφράζει ανησυχίες για τη διάρκεια της διαδικασίας από την ημερομηνία των πρώτων απολύσεων έως την αξιολόγηση της αίτησης· υπενθυμίζει ότι ο στόχος του ΕΤΠ είναι να προσφέρει βοήθεια στους απολυθέντες εργαζομένους το συντομότερο δυνατόν·

4.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι πολωνικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους στις 4 Μαρτίου 2013, πολύ πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

5.  σημειώνει ότι το μερίδιο της Ένωσης στην παγκόσμια αγορά των χημικών προϊόντων μειώθηκε δραστικά από το 1992 έως το 2012, ξεκινώντας από 35,2% το 1992 και φτάνοντας στο 17,8% το 2012(5)· παρατηρεί ότι η τάση των τελευταίων ετών κατέδειξε τη μετατόπιση της παρασκευής χημικών προϊόντων προς την Ασία και ιδίως την Κίνα όπου η παραγωγή χημικών προϊόντων από μερίδιο 8,7% το 2002 αυξήθηκε σε μερίδιο 30,5% το 2012, λόγω της αύξησης των πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές και του χαμηλότερου κόστους εργασίας, της πρόσβασης στις αγορές, των επιδοτήσεων, των φόρων και των ρυθμιστικών πλαισίων· κατά συνέπεια, θεωρεί ότι οι απολύσεις στην Zachem και στους δύο προμηθευτές της συνδέονται με μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης·

6.  υπογραμμίζει ότι η Zachem ήταν ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιοχής και ότι στη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, το ποσοστό των εργαζομένων που είχαν απολυθεί άμεσα ή έμμεσα από την Zachem ισούταν με το 60% του συνόλου των προσφάτως καταχωρισθέντων ως ανέργων ατόμων στο επαρχιακό γραφείο εργασίας του Bydgoszcz·

7.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στην Zachem και τους προμηθευτές της αναμένεται ότι θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην επαρχία Kujawsko-Pomorskie η οποία είχε το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στη χώρα, που ανερχόταν στο 17,4% τον Ιούλιο 2013, παρά την οικονομική ανάπτυξη από την οποία έχει ωφεληθεί η περιφέρεια·

8.  σημειώνει ότι τα μέτρα που θα στηρίξει το ΕΤΠ απευθύνονται στους 50 εργαζομένους που ευρίσκονται στην πλέον μειονεκτική θέση και περιλαμβάνουν τα εξής δύο μέτρα: κίνητρα για προσλήψεις και εργασίες παρέμβασης·

9.  σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους των εξατομικευμένων υπηρεσιών θα διατεθεί σε κίνητρα για προσλήψεις που θα αφορούν 45 εργαζομένους, θα είναι δε υπηρεσίες που αποσκοπούν στην παροχή κινήτρου σε εργοδότες οι οποίοι αποφασίζουν να προσλάβουν αυτούς τους εργαζομένους για τουλάχιστον 24 μήνες·

10.  σημειώνει ότι μικρότερης κλίμακας στήριξη παρέχεται σε 5 απολυμένους ηλικίας άνω των 50 ετών για να καλύπτουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισής τους· παρατηρεί ότι η εν λόγω ηλικιακή ομάδα διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο παρατεταμένης ανεργίας και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας·

11.  επιδοκιμάζει τη συμπληρωματικότητα των μέτρων ΕΤΠ με τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· σημειώνει ιδιαίτερα ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει στόχο να συμπληρώσει τα πολυάριθμα τρέχοντα μέτρα που διατίθενται για τους απολυόμενους εργαζομένους στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ανθρώπινο Κεφάλαιο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και τα άλλα μέτρα που εφαρμόζονται από τα γραφεία απασχόλησης στην περιοχή· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτών των συμπληρωματικών δράσεων αποτρέπεται η διπλή χρηματοδότηση·

12.  σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες προβλέπεται να παρέχονται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ότι, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα, 36 άτομα έχουν βρει νέα απασχόληση λόγω της συμμετοχής στις υπηρεσίες που προβλέπονται στη δέσμη μέχρι σήμερα· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προγραμματισμένου προϋπολογισμού έφτασε στο 59% στο τέλος του έτους 2014·

13.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η επιτροπή κοινωνικού διαλόγου της επαρχίας συζήτησε τις δυνατότητες παροχής βοήθειας σε εργαζομένους που απολύθηκαν από τη Ζachem και τους προμηθευτές της και ότι η προτεινόμενη δέσμη εξατομικευμένων μέτρων συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου απασχόλησης στο Bydgoszcz, μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, επιχειρήσεων και τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων της κυβέρνησης·

14.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζομένου·

15.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και η πολιτική κατά των διακρίσεων εφαρμόστηκαν και θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται κατά τα διάφορα στάδια της εφαρμογής του ΕΤΠ και κατά την πρόσβαση στο ΕΤΠ·

16.  τονίζει ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

17.  εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 , μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem από την Πολωνία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/469.)

(1) ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855).
(5)Η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία. Facts & Figures 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar - Γερμανία
PDF 474kWORD 75k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, από τη Γερμανία) (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))
P8_TA(2015)0042A8-0030/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0726 – C8‑0012/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0030/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις απολύσεις 657 εργαζομένων, 390 από την Aleo Solar AG, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο 26 «Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων» της NACE αναθ. 2, και 267 από τις δύο θυγατρικές της, με αναμενόμενη συμμετοχή 476 ατόμων στα μέτρα, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από 7 Μαρτίου 2014 έως 7 Ιουλίου 2014 και μετά την περίοδο αυτή, απολύσεις που συνδέονται με μείωση του μεριδίου αγοράς της Ένωσης στις εταιρείες ηλιακών προϊόντων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

1.  σημειώνει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ, συμφωνεί ως εκ τούτου με την Επιτροπή ότι η Γερμανία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι γερμανικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 29 Ιουλίου 2014 και τη συμπλήρωσαν με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2014, και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 16 Δεκεμβρίου 2014·

3.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι γερμανικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους στις 11 Απριλίου 2014, πολύ πριν από την απόφαση και μάλιστα και από την αίτηση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

4.  θεωρεί ότι οι απολύσεις στην Aleo Solar AG συνδέονται με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή διεξαγωγής του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, με το μερίδιο των εσόδων της Κίνας να σημειώνει αύξηση από 11% σε 45%, ενώ αυτό της Γερμανίας σημειώνει μείωση από 64% σε 21% μεταξύ 2005 και 2011· σημειώνει ότι λόγω της τεράστιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας ηλιακών συλλεκτών της Κίνας, την οποία ούτε οι δικοί της καταναλωτές ούτε η παγκόσμια αγορά είναι σε θέση να απορροφήσουν, οι τιμές της ΕΕ μειώθηκαν κατά 40 % το 2011 σε σύγκριση με το 2010 και επομένως κάτω του κόστους παραγωγής της Aleo Solar· σημειώνει ότι το 2013 η ΕΕ ενέκρινε την επιβολή πρόσθετων δασμών στους ηλιακούς συλλέκτες προελεύσεως Κίνας και μια ελάχιστη τιμή, η οποία είναι, ωστόσο, χαμηλότερη του κόστους παραγωγής των γερμανών παραγωγών·

5.  σημειώνει ότι το 2010 η Aleo Solar AG είχε κύκλο εργασιών 550 εκατομμυρίων EUR και κέρδος 43 εκατομμυρίων EUR το οποίο όμως μειώθηκε απότομα από το 2011 και έως το 2013 είχε μετατραπεί σε απώλειες ύψους 92 εκατομμυρίων EUR· τονίζει ότι οι καταβλήθηκαν διάφορες προσπάθειες για αναδιάρθρωση και βελτίωση της αποδοτικότητας, αλλά ότι, δυστυχώς, η εταιρεία δεν κατόρθωσε να επιστρέψει στην κερδοφορία·

6.  σημειώνει ότι αυτή είναι η δεύτερη αίτηση ΕΤΠ όσον αφορά τον τομέα παραγωγής ηλιακών συλλεκτών και θα ακολουθήσουν κι άλλες·

7.   σημειώνει ότι οι απολύσεις στην Aleo Solar αναμένεται ότι θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις περιοχές Prenzlau / Brandenburg, όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι σαφώς χαμηλότερο του εθνικού μέσου εισοδήματος και το ποσοστό ανεργίας είναι το υψηλότερο στη Γερμανία ανερχόμενο σε 15,5% και 16,4 % αντιστοίχως· τονίζει ότι ο συνυπολογισμός των απολύσεων από την Aleo Solar θα αυξήσει το ποσοστό αυτό κατά 0,9%· εκφράζει τη λύπη του, διότι δεν υπάρχει άμεση προοπτική να εξεύρουν οι απολυμένοι ισοδύναμες νέες θέσεις εργασίας λόγω σχετικά χαμηλής πυκνότητας πληθυσμού και έλλειψης δυνάμει εργοδοτών· η περιοχή έχει κυρίως μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, και μόνο 10 επιχειρήσεις (0,3 %) απασχολούν περισσότερους από 249 εργαζομένους (η Aleo Solar ήταν ένας από αυτούς τους μείζονες εργοδότες)·

8.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συγχρηματοδοτηθεί περιλαμβάνει τα εξής μέτρα για την επανένταξη στην αγορά εργασίας των 476 απολυθέντων: επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματικός προσανατολισμός, ομάδες ομοτίμων / εργαστήρια, επιχειρηματικές συμβουλές, διαπεριφερειακές συμβουλές, αναζήτηση εργασίας από ειδικό στην αναζήτηση θέσεων εργασίας, επακόλουθη καθοδήγηση για τους εργαζομένους που βρήκαν νέα εργασία αλλά ενδέχεται να χρειάζονται συμβουλές για να την διασφαλίσουν ή επειδή συνεπάγεται μετεγκατάσταση, επίδομα κατάρτισης ύψους 60% του προηγούμενου καθαρού εισοδήματος του εργαζομένου σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ·

9.  σημειώνει ότι οι αρχές σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό 35 % του συνολικού κόστους για επιδόματα και κίνητρα υπό τη μορφή επιδομάτων κατάρτισης (Transferkurzarbeitergeld) που συνιστούν το 60 % ή 67 % του προηγουμένου καθαρού εισοδήματος ενός εργαζομένου – συναρτήσει της κατάστασης του νοικοκυριού του δικαιούχου – το οποίο συνάδει με την πρακτική οσάκις εργαζόμενοι καθίστανται άνεργοι στη Γερμανία· σημειώνει ότι το επίδομα κατάρτισης δεν υποκαθιστά τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας και συνδέεται με αυστηρές προϋποθέσεις για παρακολούθηση εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων που έχουν διοργανωθεί·

10.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των στοχευόμενων δικαιούχων λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό της περιοχής και το επιχειρηματικό περιβάλλον·

11.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζομένου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που απολύονται αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

12.  σημειώνει ότι 164 από τους εργαζόμενους της Aleo Solar AG που απολύθηκαν στο Prenzlau προσλήφθηκαν εκ νέου από ασιατική κοινοπραξία η οποία αγόρασε τη μονάδα από τον εκκαθαριστή· σημειώνει ότι η συλλογιστική των γερμανικών αρχών για να παρασχεθεί η δυνατότητα σε αυτούς τους εργαζομένους να επωφεληθούν από τα μέτρα που θα χρηματοδοτήσει το ΕΤΠ είναι ότι τη στιγμή εκείνη η νέα τους απασχόληση δεν ήταν ασφαλής·

13.  σημειώνει ότι οι 104 εργαζόμενοι στο κέντρο διοίκησης στο Oldenburg που απολύθηκαν δεν περιλαμβάνονται στα μέτρα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠ· σημειώνει ότι η κατάσταση της απασχόλησης σε αυτή την περιοχή είναι πολύ περισσότερο ελπιδοφόρα·

14.  εκφράζει τη λύπη του, διότι ο κίνδυνος ανεργίας μακράς διαρκείας για του απολυμένους είναι υψηλός και τονίζει συνεπώς τη σημασία των μέτρων που ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να προβούν σε αναζήτηση πέραν της άμεσης περιοχής τους και να δεχθούν προσφορές απασχόλησης που μπορούν να εξευρεθούν σε άλλες περιφέρειες·

15.  θεωρεί ότι για τους εργαζόμενους που εμπίπτουν στις ομάδες ηλικίας 55-64 και 15-29 ετών είναι υψηλότερος ο κίνδυνος παρατεταμένης ανεργίας και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας· κρίνει συνεπώς ότι, όσον αφορά την προσφορά εξατομικευμένης προσέγγισης, οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν ιδιαίτερες ανάγκες·

16.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕTΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προλαμβάνει τις μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να συνάδει με τη μεταστροφή προς μία αποδοτική ως προς την αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμη οικονομία·

17.  τονίζει ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

18.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, από τη Γερμανία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/473.)

(1) ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.
(2) EE L 347, 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) - Βέλγιο
PDF 482kWORD 76k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), από το Βέλγιο) (COM(2014)0725 – C8-0013/2015 – 2015/2019(BUD))
P8_TA(2015)0043A8-0031/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0725 – C8‑0013/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0031/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(4) αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, για την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, για την επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο υπέβαλε την αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut steel για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις απολύσεις 708 εργαζομένων σε δύο εταιρείες, απολύσεις που συνδέονται με το κλείσιμο της Duferco και με τη μείωση του προσωπικού στην NLMK, που ασκούν τις δραστηριότητές τους στη NACE αναθ. 2 κλάδος 24 («Παραγωγή βασικών μετάλλων») και είναι αμφότερες εγκατεστημένες στην La Louvière στην περιοχή Hainaut· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολύσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από 22 Ιανουαρίου 2013 έως 22 Οκτωβρίου 2013 και συνδέονται με μείωση του μεριδίου αγοράς της Ένωσης στον τομέα της παραγωγής χάλυβα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά που ζητείται από το ΕΤΠ ανέρχεται σε 981 956 EUR (50 % του συνολικού κόστους)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

1.  σημειώνει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού για το ΕΤΠ, συμφωνεί συνεπώς με την Επιτροπή ότι το Βέλγιο δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 27 Σεπτεμβρίου 2013 δυνάμει του κανονισμού ΕΤΠ, ημερομηνία που αφήνει χρονικά περιθώρια για την εξέταση και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 9 Δεκεμβρίου 2014·

3.  εκφράζει ανησυχίες για τη διάρκεια της διαδικασίας από την ημερομηνία των πρώτων απολύσεων έως την αξιολόγηση της αίτησης· υπενθυμίζει ότι ο στόχος του ΕΤΠ είναι να προσφέρει βοήθεια στους απολυθέντες εργαζομένους το συντομότερο δυνατόν· επισημαίνει ότι η αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ υποβλήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2013, το οποίο σημαίνει ότι μέχρι να ψηφιστεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών είχε περάσει σχεδόν ενάμισης χρόνος·

4.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι βελγικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους την 1η Ιουνίου 2013, πολύ πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

5.  θεωρεί ότι οι απολύσεις στην Duferco και NLMK συνδέονται με μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, δεδομένου ότι ο τομέας της παραγωγής χάλυβα έχει υποστεί σοβαρή οικονομική διαταραχή, ιδίως ταχεία μείωση του μεριδίου αγοράς της ΕΕ· πέραν αυτού, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης και μιας σχετικής αύξησης του κόστους παραγωγής, η μορφή του παγκόσμιου εμπορίου επιδεινώθηκε εξαιτίας άλλων παραγόντων, όπως η μείωση της ζήτησης χάλυβα στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των κατασκευών·

6.  σημειώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται από τις βελγικές αρχές(5), μεταξύ του 2006 και του 2011, η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην ΕΕ- 27 μειώθηκε από 206,9 εκατομμύρια τόνους σε 177,7 εκατομμύρια τόνους (− 14,1 %· – 3,0 % της ετήσιας ανάπτυξης(6)), ενώ, σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή αυξήθηκε από 1 249 εκατομμύρια τόνους σε 1 518,3 εκατομμύρια τόνους (+ 21,6 %· + 4,0 % της ετήσιας ανάπτυξης)· αντιλαμβάνεται ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεριδίου αγοράς της ΕΕ-27 στην παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα κατ’ όγκον, από 16,6 % το 2006 σε 11,7 % το 2011 (− 29,4 %· – 6,7 % της ετήσιας ανάπτυξης) και επισημαίνει, για λόγους σύγκρισης, την αύξηση του μεριδίου της αγοράς της Κίνας από 33,7% σε 45,0% κατά το ίδιο χρονικό διάστημα·

7.  σημειώνει ότι αυτή είναι η πέμπτη αίτηση ΕΤΠ στον τομέα του χάλυβα, τρεις βασίζονταν στην παγκοσμιοποίηση και μία στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση· επισημαίνει την ανάγκη για μια αποτελεσματική και συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να καταπολεμηθεί η απασχόληση στον χαλυβουργικό τομέα·

8.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στις Duferco και NLMK αναμένεται ότι θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην περιοχή Hainaut, πρώην περιοχή εξόρυξης άνθρακα και παραγωγής χάλυβα στην οποία η απασχόληση εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την παραδοσιακή βαριά βιομηχανία και τον δημόσιο τομέα, όπου το 2012, το ποσοστό ανεργίας ήταν 17,7 %, σε σύγκριση με 15,8 % κατά μέσο όρο στη Βαλονία και 11,2 % σε εθνικό επίπεδο(7) και έφθασε στο 39% για τα άτομα ηλικίας από 18 έως 25 ετών· τονίζει ότι το χαμηλό επίπεδο των επαγγελματικών προσόντων των ατόμων που αναζητούν εργασία (το 51 % δεν διαθέτουν ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε σύγκριση με το 47 % στη Βαλονία) συνιστά πρόσθετη δυσκολία για την αναζήτηση εργασίας·

9.  παρατηρεί ότι, δεδομένων των οικονομικών συνθηκών και του αριθμού των απολύσεων στον μεταλλουργικό κλάδο της περιοχής, θα υποχρεωθούν οι εργαζόμενοι της Duferco και της NLMK, εφόσον επιθυμούν να βρουν νέα απασχόληση στην περιοχή, να επανεκπαιδευθούν για να εργαστούν σε άλλους κλάδους και σε άλλες εργασίες·

10.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συγχρηματοδοτηθεί περιλαμβάνει τα εξής μέτρα για την επανένταξη των 701 απολυθέντων στην αγορά εργασίας (ομαδοποιημένα ανά κατηγορία): (1) εξατομικευμένη βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, διαχείριση ατομικών περιπτώσεων και γενικές υπηρεσίες πληροφόρησης, (2) κατάρτιση και επαγγελματικός αναπροσανατολισμός και (3) προώθηση της επιχειρηματικότητας·

11.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι διάφοροι κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις συμμετείχαν στον γενικό συντονισμό και την υλοποίηση των μέτρων μεταξύ άλλων: τα συνδικάτα (FGTB, CSC), η FOREM (η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και κατάρτισης της περιφέρειας της Βαλονίας), τα τομεακά κέντρα επαγγελματικής και τεχνολογικής κατάρτισης που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια της Βαλονίας, ο οργανισμός της Γαλλικής Κοινότητας Βελγίου που είναι αρμόδιος για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η κυβέρνηση της Βαλονίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα συνδικάτα συμμετέχουν απευθείας στη διαχείριση των γραφείων αναπροσανατολισμού που δημιουργήθηκαν ειδικά για κάθε μια επιχείρηση χωριστά·

12.  επιδοκιμάζει τα ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που προτάθηκαν για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων που απολύθηκαν· υπενθυμίζει ότι τα επιδόματα δεν περιλαμβάνονται στις εξειδικευμένες υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ·

13.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζομένου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που απολύονται αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά και στις δυνατότητες της περιοχής·

14.  παρατηρεί ότι τα προτεινόμενα μέτρα απευθύνονται επίσης σε ομάδα διευθυντικών στελεχών των ενδιαφερομένων εταιριών·

15.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και η πολιτική κατά των διακρίσεων εφαρμόστηκαν και θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται κατά τα διάφορα στάδια της εφαρμογής του ΕΤΠ και κατά την πρόσβαση στο ΕΤΠ·

16.  τονίζει ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

17.  σημειώνει ότι μέτρα που είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τη βελγική ομοσπονδιακή νομοθεσία για τις ομαδικές απολύσεις και τα οποία εφαρμόζονται ως μέρος των συνήθων δραστηριοτήτων από τα Γραφεία Αναπροσανατολισμού (π.χ. βοήθεια για την επανένταξη στην αγορά εργασίας, κατάρτιση, υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας και παροχή συμβουλών σε θέματα σταδιοδρομίας κ.λπ.) δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση ΕΤΠ· παρατηρεί ότι περισσότερες από τις μισές συνολικές υπολογιζόμενες δαπάνες προορίζονται για υπηρεσίες αναδιάταξης και συγκεκριμένα για μέτρα ενίσχυσης, καθοδήγησης και ενσωμάτωσης·

18.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013 , μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), από το Βέλγιο)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/468.)

(1) ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) EE L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855).
(5)Πηγή: World Steel Association, Στατιστική επετηρίδα χάλυβα 2012.
(6)Σύνθετος ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης.
(7)Πηγή: Steunpunt WSE.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal - Βέλγιο
PDF 487kWORD 77k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, από το Βέλγιο) (COM(2014)0734 – C8-0014/2015 – 2015/2020(BUD))
P8_TA(2015)0044A8-0035/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0734 – C8‑0014/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία , της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0035/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, για την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, για την επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο υπέβαλε την αίτηση EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις απολύσεις 1 285 εργαζομένων στην εταιρεία ArcelorMittal Liège S.A., εταιρεία που ασκεί τις δραστηριότητές της στη NACE αναθ. 2 κλάδος 24 «Παραγωγή βασικών μετάλλων», με αναμενόμενη συμμετοχή στα μέτρα 910 ατόμων, κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 1η Μαΐου 2014, απολύσεις που συνδέονται με σοβαρή οικονομική διαταραχή, ιδίως ταχεία μείωση του μεριδίου αγοράς της Ένωσης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

1.  σημειώνει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, συμφωνεί ως εκ τούτου με την Επιτροπή ότι το Βέλγιο δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 22 Ιουλίου 2014, εντός 12 εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία ικανοποιήθηκαν τα κριτήρια παρέμβασης και τη συμπλήρωσαν με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2014, και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 9 Δεκεμβρίου 2014·

3.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι βελγικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους την 1η Ιανουαρίου 2014, πολύ πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

4.  θεωρεί ότι οι απολύσεις στην ArcelorMittal Liège S.A συνδέονται με μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, καθώς μεταξύ του 2007 και του 2013 η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην ΕΕ-27 μειώθηκε από 210,1 εκατομμύρια τόνους σε 166,2 εκατομμύρια τόνους(4) (-20,9 %· – 3,8 % της ετήσιας ανάπτυξης(5)), ενώ, σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή αυξήθηκε από 1 348,1 εκατ. τόνους σε 1 649,3 εκατ. τόνους (+22,3 %· +3,4 % της ετήσιας ανάπτυξης). Σημειώνει ότι η μείωση του μεριδίου της Ένωσης στην παραγωγή χάλυβα από το 16 % της παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα το 2007 στο 10 % το 2013 ήταν σημαντικότερη απ’ ό,τι στις ΗΠΑ και στη Ρωσία, ενώ παρατηρείται πολύ μεγάλη αύξηση στο μερίδιο της Ασίας, από 56 % σε 67 % κατά την ίδια περίοδο, με αποτέλεσμα ο τομέας της μεταλλουργίας στη Λιέγη να συρρικνωθεί τα τελευταία έτη, από 6 193 θέσεις εργασίας σε 40 επιχειρήσεις το 2007 σε 4 187 θέσεις εργασίας σε 35 επιχειρήσεις το 2012, σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 32 % της απασχόλησης στον τομέα·

5.  τονίζει ότι τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου επιδεινώθηκαν εξαιτίας άλλων παραγόντων, όπως η μείωση της ζήτησης χάλυβα στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των κατασκευών στην Ένωση λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς και μιας σχετικής αύξησης του κόστους παραγωγής (πρώτες ύλες, ενέργεια, περιβαλλοντικοί περιορισμοί κ.λπ.). Οι παράγοντες αυτοί έχουν πλήξει την ανταγωνιστικότητα της χαλυβουργίας στην Ένωση και έχουν προκαλέσει την απώλεια μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας στον τομέα του χάλυβα τα τελευταία έτη λόγω του κλεισίματος μονάδων παραγωγής και της αναδιάρθρωσης που πραγματοποίησαν πολλοί παραγωγοί χάλυβα στην Ευρώπη·

6.  επισημαίνει την ανάγκη για μια αποτελεσματική και συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να αντιστραφεί η πτωτική τάση που χαρακτηρίζει τον χαλυβουργικό τομέα της Ένωσης· επισημαίνει την ανάγκη ορθών και στοχοθετημένων επενδύσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η καινοτομία θα είναι η κινητήρια δύναμη της ανταγωνιστικότητας της χαλυβουργίας της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι οι θέσεις απασχόλησης θα παραμείνουν στην Ευρώπη·

7.  επισημαίνει το συμπέρασμα της έκθεσης προόδου σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη που περιέχεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013, βάσει του οποίου έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή οι μισές από τις δράσεις που προβλέπονται στην ανακοίνωση· επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των σχετικών δράσεων προκειμένου να υπάρξουν εκείνα τα απτά αποτελέσματα που θα δώσουν νέα ορμή στον χαλυβουργικό τομέα της Ένωσης·

8.  σημειώνει ότι πρόκειται για την τέταρτη αίτηση ΕΤΠ του τομέα της χαλυβουργίας, τρεις από αυτές συνδέονται με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης(6) και μία με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση(7)· προτρέπει την Επιτροπή να προλάβει περαιτέρω απολύσεις στον τομέα αυτό μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής μέτρων πρόληψης και τόνωσης·

9.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στην ArcelorMittal Liège S.A. αναμένεται να έχουν τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στην περιοχή της Λιέγης, μια περιοχή που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τομέα της μεταλλουργίας, όπου ο αντίκτυπος της συρρίκνωσης της ArcelorMittal είναι ακόμη πιο σημαντικός, δεδομένου ότι το μερίδιο της ArcelorMittal στην τοπική απασχόληση είναι 78,9 % στον μεταλλουργικό τομέα και 14,3 % στον μεταποιητικό τομέα·

10.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί καλύπτει τρεις κύριους τομείς: αναπροσανατολισμός, κατάρτιση και επανακατάρτιση και προώθηση της επιχειρηματικότητας· επισημαίνει πόση σημασία έχει να εξασφαλιστεί ότι η παροχή των υπηρεσιών επανακατάρτισης διεκπεραιώνεται κατά τρόπο που συνάδει με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας στην ενδιαφερόμενη περιοχή·

11.  τάσσεται υπέρ της χρησιμοποίησης στο μέλλον των διατάξεων του κανονισμού ΕΤΠ για την παροχή στήριξης σε νέους της περιοχής που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης·

12.  επιδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με τους στοχευόμενους δικαιούχους και τους κοινωνικούς εταίρους·

13.  παρατηρεί ότι περισσότερες από τις μισές συνολικές υπολογιζόμενες δαπάνες προορίζονται για υπηρεσίες αναδιάταξης και συγκεκριμένα για μέτρα ενίσχυσης, καθοδήγησης και ενσωμάτωσης· σημειώνει ότι τις εν λόγω υπηρεσίες θα παράσχει ο FOREM (δημόσια υπηρεσία για την απασχόληση και την κατάρτιση της Περιοχής της Βαλλονίας) που λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας για την εφαρμογή της παρούσας αίτησης·

14.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζομένου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που απολύονται αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

15.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕTΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

16.  τονίζει ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

17.  σημειώνει ότι μέτρα που είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τη βελγική ομοσπονδιακή νομοθεσία για τις ομαδικές απολύσεις και που εφαρμόζονται συνήθως από τα Γραφεία Αναπροσανατολισμού (π.χ. βοήθεια για την επανένταξη στην αγορά εργασίας, κατάρτιση, υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας και παροχή συμβουλών σε θέματα σταδιοδρομίας κ.λπ.) δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση ΕΤΠ·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι έχει χορηγηθεί στο παρελθόν χρηματοδοτική υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε έργο (En Train – En Transition-Reconversion-Accompagnement), το οποίο είχε στόχο την ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθόδων για τα γραφεία αναπροσανατολισμού εν γένει και διότι τα πορίσματα αυτού του έργου ενδέχεται να αποδειχτούν χρήσιμα κατά την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων·

19.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

(αίτηση EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, από το Βέλγιο)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/472.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4)Πηγή: World Steel Association, Steel Statistical Yearbook 2014.
(5) Με βάση τον όγκο παραγωγής.
(6)Περιπτώσεις EGF/2009/022 BG/Kremikovtsi (αίτηση που απορρίφθηκε από την Επιτροπή), EGF/2012/010 RO/Mechel [COM(2014)0255, 7.5.2014], EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) [COM(2014)0725, 9.12.2014] και EGF/2013/002 BE/Carsid [COM(2014)0553, 5.9.2014].
(7)Περίπτωση EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich. Απόφαση 2011/652/ΕΕ της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 (ΕΕ L 263 της 7.10.2011, σ. 9).


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar - Bέλγιο
PDF 470kWORD 73k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar, από το Βέλγιο) (COM(2014)0735 – C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD))
P8_TA(2015)0045A8-0033/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0735 – C8‑0015/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0033/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, για την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, για την επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο υπέβαλε την αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις απολύσεις 1 030 εργαζομένων στην Caterpillar Belgium S.A., εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο 28 «Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.» της NACE αναθ. 2, με αναμενόμενη συμμετοχή στα μέτρα 630 ατόμων, απολύσεις που επήλθαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 30ή Απριλίου 2014 και μετά την εν λόγω περίοδο και οι οποίες συνδέονται με τη μείωση της ζήτησης στην Ευρώπη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

1.  σημειώνει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ, συμφωνεί ως εκ τούτου με την Επιτροπή ότι το Βέλγιο δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 22 Ιουλίου 2014, τη συμπλήρωσαν με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2014, και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 9 Δεκεμβρίου 2014·

3.  σημειώνει ότι ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 2 038 090 EUR, από τα οποία 73 378 EUR προορίζονται για την εκτέλεση, και ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ ανέρχεται σε 1 222 854 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει 60 % του συνολικού κόστους των μέτρων που προτείνονται·

4.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι βελγικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους την 1η Απριλίου 2014, πολύ πριν από την απόφαση και μάλιστα και από την αίτηση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων· σημειώνει ότι αυτές οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που ήδη παρέχονται θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΠ·

5.  θεωρεί ότι οι απολύσεις στην Caterpillar Belgium S.A. συνδέονται με μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, όπου η παραγωγή και εισαγωγή εξοπλισμού από την Ασία στην Ευρώπη έχουν καταστεί φθηνότερες από την παραγωγή στην Ευρώπη για μια φθίνουσα αγορά· σημειώνει ότι η μονάδα παραγωγής Gosselies πάσχει από αρνητικές επιπτώσεις τόσο ανάντη όσο και κατάντη με τα προϊόντα χάλυβα και τα μεταλλικά προϊόντα στην Ευρώπη να έχουν πληγεί από τον ανταγωνισμό από τις αναδυόμενες οικονομίες και την κρίση του 2009 να έχει αποδυναμώσει τους ευρωπαϊκούς τομείς κατασκευών και εξόρυξης, οι οποίοι είναι οι πιο σημαντικοί πελάτες της Caterpillar·

6.  σημειώνει ότι η ζήτηση για μηχανήματα του τομέα των κατασκευών υπέστη πλήγμα λόγω μείωσης των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων σε υποδομές η οποία προκλήθηκε από τις χαμηλές επιδόσεις της παγκόσμιας οικονομίας·

7.  σημειώνει ότι πρόκειται για την δωδέκατη αίτηση ΕΤΠ του τομέα «Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.», με τις μισές προηγούμενες αιτήσεις να έχουν υποβληθεί παραπέμποντας στο κριτήριο των διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και τις άλλες μισές παραπέμποντας στο κριτήριο της οικονομικής κρίσης·

8.  εκφράζει τη λύπη του, διότι πολλοί από τους ανέργους στην περιοχή του Σαρλερουά είναι άτομα χαμηλών δεξιοτήτων (το 59 % δεν έχουν ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και το 43 % έχουν παραμείνει άνεργοι για περισσότερο από 2 έτη· εκφράζει τη λύπη του, διότι το ποσοστό απασχόλησης στο Σαρλερουά είναι από τα χαμηλότερα στη Βαλλονία ανερχόμενο σε 52,26 %· χαιρετίζει συνεπώς το ότι οι αρχές αποφάσισαν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης από το ΕΤΠ για να βοηθηθούν οι απολυμένοι·

9.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στην Caterpillar αναμένεται να έχουν τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στην περιοχή του Σαρλερουά, στην οποία η κατάσταση της αγοράς εργασίας είναι πολύ δύσκολη λόγω της υπέρμετρης στήριξής της στην παραδοσιακή απασχόληση στον βιομηχανικό τομέα και της έλλειψης νέων βιομηχανιών· επισημαίνει ότι τα χαμηλά επίπεδα προσόντων των εργαζομένων που απολύθηκαν δυσχεραίνει την εύρεση νέας εργασίας από αυτούς σε ένα δυσμενές οικονομικό πλαίσιο· συνιστά να διεξαγάγει η Επιτροπή έρευνα για να προσδιορισθούν επιτυχημένα παραδείγματα επιχειρηματικότητας στην περιοχή και να βοηθηθούν οι απολυμένοι με ιδέες έργων οι οποίες αντλούν έμπνευση από τις βέλτιστες περιπτώσεις·

10.  σημειώνει ότι 18 % των απολυμένων στους οποίους απευθύνονται τα μέτρα και οι οποίοι αναμένεται να συμμετάσχουν σε αυτά αντιμετωπίζουν το φάσμα του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας καθόσον εντάσσονται στην ομάδα ηλικίας των 55-64 ετών·

11.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί καλύπτει τρεις τομείς: αναπροσανατολισμό, κατάρτιση και επανακατάρτιση και προώθηση της επιχειρηματικότητας·

12.  σημειώνει ότι άνω του ημίσεος του συνολικού κατ’ εκτίμηση κόστους πρόκειται να δαπανηθεί για την παροχή υπηρεσιών αναπροσανατολισμού, ήτοι μέτρων στήριξης, καθοδήγησης και ένταξης· σημειώνει ότι αυτές οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τη FOREM (τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και κατάρτισης της Περιφέρειας της Βαλλονίας), η οποία δρα ως ενδιάμεσος φορέας στην υλοποίηση αυτής της παρέμβασης·

13.  επιδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με τους στοχευόμενους δικαιούχους και τους κοινωνικούς εταίρους λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό της περιοχής και το επιχειρηματικό περιβάλλον·

14.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζομένου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες εργαζομένων που απολύονται αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

15.  πρεσβεύει για μελλοντική χρήση των διατάξεων του κανονισμού ΕΤΠ την παροχή στήριξης στους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) στην περιοχή αυτή·

16.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προλαμβάνει τις αναμενόμενες μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να συνάδει με την μεταστροφή προς μία αποδοτική ως προς την αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμη οικονομία·

17.  τονίζει ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

18.  χαιρετίζει το ότι χρηματοδοτική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει δοθεί στο παρελθόν σε έργο (En Train – En Transition-Reconversion-Accompagnement) το οποίο αποσκοπούσε στην ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθόδων για τα Γραφεία Αναπροσανατολισμού εν γένει και ότι οι διαπιστώσεις από αυτό το έργο πιθανότατα θα αποδειχθούν χρήσιμες στην υλοποίηση των σχεδιαζόμενων μέτρων·

19.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar, από το Βέλγιο)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/471.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Διαστάσεις και βάρη για ορισμένα οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα ***II
PDF 451kWORD 57k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές (11296/3/2014 – C8-0294/2014 – 2013/0105(COD))
P8_TA(2015)0046A8-0032/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (11296/3/2014 – C8-0294/2014),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0195),

–  έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Επιτροπή, κατά τη σύνοδο ολομελείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να αποδεχθεί τη θέση του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση, καθώς και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 18ης Δεκεμβρίου 2014, να εγκρίνει την εν λόγω θέση, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 8 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 69 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0032/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  προτείνει η πράξη να λάβει την ονομασία «οδηγία Leichtfried-Lupi σχετικά με τα βάρη και τις διαστάσεις των επαγγελματικής χρήσεως οχημάτων»(3)·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 10 Μαρτίου 2015 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές

P8_TC2-COD(2013)0105


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2015/719.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του πλαισίου για την έγκριση τύπου

Η παρέκκλιση από το μέγιστο μήκος για τους αεροδυναμικούς θαλάμους και τις αεροδυναμικές διατάξεις στο πίσω μέρος βαρέων φορτηγών οχημάτων (τροποποίηση της οδηγίας 96/53/EΚ) απαιτεί τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο για την έγκριση τύπου (συγκεκριμένα, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1230/2012).

Η Επιτροπή επανεξετάζει επί του παρόντος τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με στόχο τη βελτίωση της γενικής ασφάλειας των οχημάτων. Όπως ζητεί το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009, η Επιτροπή θα υποβάλει, το 2015, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που θα συμπεριλαμβάνει, εφόσον απαιτείται, προτάσεις για την αναθεώρηση του κανονισμού αυτού ή άλλων σχετικών ενωσιακών πράξεων που αφορούν τη συμπερίληψη άλλων, νέων στοιχείων ασφαλείας, ιδίως για τα φορτηγά. Πρόθεση της Επιτροπής είναι να προτείνει, το 2016 το αργότερο, τις απαιτούμενες τροπολογίες, μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους και, κατά περίπτωση, εκτίμηση επιπτώσεων.

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 133.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 15.4.2014, P7_TA(2014)0353.
(3) Οι Jörg Leichtfried και Maurizio Lupi ηγήθηκαν των διαπραγματεύσεων σχετικά με την πράξη από πλευράς του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αντίστοιχα.


Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ***I
PDF 434kWORD 74k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD))
P8_TA(2015)0047A8-0021/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0462),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0209/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 30ής Ιανουαρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 10ης Δεκεμβρίου 2014, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7‑0211/2014),

–  έχοντας υπόψη τις τροπολογίες που ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή του στις 17 Απριλίου 2014(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, της 18ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τα εκκρεμή θέματα από την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο,

–  έχοντας υπόψη τη συμπληρωματική έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0021/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Μαρτίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

P8_TC1-COD(2013)0214


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/760.)

(1) ΕΕ C 67, 6.3.2014, σ. 71.
(2) ΕΕ C 126, 26.4.2014, σ. 8.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2014)0448.


Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I
PDF 512kWORD 66k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα (COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))
P8_TA(2015)0048A8-0022/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0550),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0241/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 5ης Φεβρουαρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 21ης Ιανουαρίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0167/2014),

–  έχοντας υπόψη τις τροπολογίες που ενέκρινε στη συνεδρίασή του της 3ης Απριλίου 2014(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με εκκρεμή ζητήματα από την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο,

–  έχοντας υπόψη τη συμπληρωματική έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0022/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Μαρτίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες

P8_TC1-COD(2013)0265


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/751.)

(1) ΕΕ C 193, 24.6.2014, σ. 2.
(2) ΕΕ C 170, 5.6.2014, σ. 78.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ίδια ημερομηνία, P7_TA(2014)0279.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit - Βέλγιο
PDF 495kWORD 86k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, από το Βέλγιο) (COM(2015)0009 – C8-0011/2015 – 2015/2017(BUD))
P8_TA(2015)0049A8-0034/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0009 – C8‑0011/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0034/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι οποίες επιδεινώνονται σημαντικά από την οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση, και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να είναι επαρκής και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για την τελευταία αίτηση που θα εξετασθεί δυνάμει του κανονισμού του 2006·

Δ.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επέκταση των στόχων και των κριτηρίων του κανονισμού για το ΕΤΠ που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2013, με στόχο να ενσωματωθούν και να διευκολυνθούν οι αιτήσεις από πιο αραιοκατοικημένες περιοχές και χώρες·

E.  επιδοκιμάζει την αύξηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, την επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο υπέβαλε την αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, ύστερα από τις απολύσεις 257 εργαζομένων λόγω του κλεισίματος της μονάδας του ομίλου Saint-Gobain Sekurit (SGS) η οποία βρίσκεται στην περιοχή Auvelais και παρήγε υαλοπίνακες ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολύσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από 31 Αυγούστου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 και μετά από αυτήν και συνδέονται με μείωση της παραγωγής υαλοπινάκων ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά που ζητείται από το ΕΤΠ ανέρχεται σε 1 339 928 EUR (50 % του συνολικού κόστους)·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι η αίτηση δεν πληροί τα κριτήρια που ορίζει το άρθρο 2 στοιχείο α) και το άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, εμπίπτει στην κατηγορία των εξαιρετικών περιστάσεων που επιτρέπουν παρόλα αυτά την κινητοποίηση του ΕΤΠ·

1.  συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής ότι το Βέλγιο που υπέβαλε αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 19 Δεκεμβρίου 2013 δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του άρθρου 2 στοιχείο γ), το οποίο απαιτεί να αιτιολογούνται δεόντως οι εξαιρετικές περιστάσεις, παρά το γεγονός ότι οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού για το ΕΤΠ δεν πληρούνται· υπογραμμίζει ωστόσο ότι η επίκληση του άρθρου 2 στοιχείο γ) θα πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση και δεν θα πρέπει να γενικευθεί ως μέθοδος για την κινητοποίηση του ΕΤΠ όταν δεν πληρούνται βασικές προϋποθέσεις·

2.  τονίζει ότι το ΕΤΠ είναι ειδικός μηχανισμός που επιτρέπει στην Ένωση να αντιδρά σε συγκεκριμένες απρόβλεπτες περιστάσεις και θα πρέπει να διατηρήσει τον κύριό του σκοπό, ο οποίος είναι να παρέχει στήριξη στην περίπτωση όπου στη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς μεγάλος αριθμός των εργαζομένων (κατ’ ελάχιστον 500) απολύονται ως αποτέλεσμα μειζόνων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει ότι το ΕΤΠ δεν πρέπει να καταστεί υποκατάστατο άλλων ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πρέπει δε να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά προς αυτά τα ταμεία· δηλώνει με έμφαση ότι οι εξαιρετικές περιστάσεις που επιτρέπουν την κινητοποίηση του ΕΤΠ δεν πρέπει να παρεκκλίνουν από το ως άνω πεδίο·

3.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 19 Δεκεμβρίου 2013 δυνάμει του κανονισμού ΕΤΠ, ημερομηνία που αφήνει χρονικά περιθώρια για την εξέταση και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 21 Ιανουαρίου 2014· εκφράζει τη λύπη του διότι είναι ανεπαρκείς οι πληροφορίες που παρέχονται όσον αφορά τις εξαιρετικές περιστάσεις των οποίων γίνεται επίκληση· υπογραμμίζει ότι αυτές οι εξαιρετικές περιστάσεις πρέπει να αποτιμώνται δεόντως για να χορηγηθεί παρέκκλιση από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού ΕΤΠ·

4.  εκφράζει ανησυχίες για τη διάρκεια της διαδικασίας από την ημερομηνία των πρώτων απολύσεων έως την αξιολόγηση της αίτησης· υπενθυμίζει ότι ο στόχος του ΕΤΠ είναι να προσφέρει βοήθεια στους απολυθέντες εργαζομένους το συντομότερο δυνατόν·

5.  προτρέπει τα κράτη μέλη και όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για τη βελτίωση των διαδικαστικών και δημοσιονομικών ρυθμίσεων με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών κινητοποίησης του ΕΤΠ· επισημαίνει επ’ αυτού τη βελτιωμένη διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων, διαδικασία με την οποία η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την επιλεξιμότητα μιας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ· λαμβάνει υπό σημείωση τη θέσπιση του νέου κανονισμού για το ΕΤΠ (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013) που επιτρέπει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, λογοδοσία και προβολή του ΕΤΠ·

6.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να αξιοποιήσουν ιδίως την πείρα των κρατών μελών και περιφερειακών και τοπικών αρχών που έχουν ήδη δημιουργήσει εθνικά δίκτυα πληροφοριών για το ΕΤΠ, στα οποία συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και οι ενδιαφερόμενοι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να υπάρχει μια καλή υποδομή παροχής βοήθειας σε περίπτωση που ανακύψουν οποιεσδήποτε συνθήκες δικαιολογούν την εφαρμογή του ΕΤΠ·

7.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι βελγικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους την 31η Αυγούστου 2013, πολύ πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

8.  σημειώνει ότι ο τομέας της παραγωγής υαλοπινάκων ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία έχει υποστεί σοβαρή οικονομική διαταραχή, η οποία οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι η μείωση της παραγωγής υαλοπινάκων ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ένωση, η αύξηση των μεριδίων αγοράς των ανταγωνιστών από κράτη που δεν είναι μέλη της Ένωσης και η αύξηση των εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων στην Ένωση· σημειώνει ότι οι δραστηριότητες της SGS Benelux ήταν στενά συνδεδεμένες με τις τάσεις παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία, δηλαδή επηρεάσθηκε από το γεγονός ότι η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων μειώθηκε από 21,9 εκατομμύρια μονάδες σε 19,5 εκατομμύρια μονάδες μεταξύ 2007 και 2012, ενώ η αντίστοιχη παραγωγή στον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκε από 47,5 εκατομμύρια μονάδες σε 60,6 εκατομμύρια μονάδες στο ίδιο χρονικό διάστημα· διαπιστώνει ακόμη ότι παρατηρήθηκε γενική τάση των κατασκευαστών και των προμηθευτών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας να μεταφέρουν την παραγωγή εντός της Ένωσης, από τη Δυτική Ευρώπη (ιδίως από τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ισπανία) στην Ανατολική Ευρώπη·

9.  σημειώνει ότι ενώ δεν έχουν υποβληθεί άλλες αιτήσεις ΕΤΠ οι οποίες να αφορούν ειδικά τον τομέα των υαλοπινάκων για την αυτοκινητοβιομηχανία(4), έχουν υποβληθεί πολλές αιτήσεις που αφορούν κατασκευαστές της αυτοκινητοβιομηχανίας ή προμηθευτές εξοπλισμού για την αυτοκινητοβιομηχανία(5)·

10.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στην επιχείρηση SGS αφορούν κυρίως εργάτες στη γραμμή παραγωγής (83 % του προσωπικού που επλήγη από τις απολύσεις έχουν καθεστώς ‘εργάτη’)· θεωρεί ότι δεδομένης της κατάστασης της αγοράς εργασίας στην πληγείσα περιοχή οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν θα πρέπει να επανακαταρτιστούν για να βρουν εργασία σε άλλα επαγγέλματα και/ή άλλους τομείς·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι λόγω της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και των γειτονικών της περιοχών (Charleroi, Namur), οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν από την SGS Benelux έχουν περιορισμένες δυνατότητες απασχόλησης στις περιοχές αυτές, καθώς υπάρχει ανταγωνισμός με πολλούς άλλους ακόμη εργαζομένους, οι οποίοι διαθέτουν ανάλογα προσόντα και ανάλογη πείρα για πολύ περιορισμένο αριθμό θέσεων εργασίας στον τομέα των υαλοπινάκων· υπενθυμίζει ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλό επίπεδο διαρθρωτικής ανεργίας, με σχετικά υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας και χαμηλό επίπεδο προσόντων και δεξιοτήτων· τονίζει ότι οι απολύσεις στην SGS Benelux εντάσσονται σε ένα δύσκολο τοπικό κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο·

12.  σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που απαριθμούνται στην αίτηση συνίστανται σε διάφορα μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση της επιστροφής των εργαζομένων στην αγορά εργασίας και την παροχή βοήθειας προς αυτούς για τις διοικητικές διαδικασίες, αναμένεται δε ότι η πλειονότητα αυτών των υπηρεσιών θα παράσχει στήριξη προς όλους τους απολυθέντες εργαζομένους·

13.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συγχρηματοδοτηθεί περιλαμβάνει τα εξής μέτρα για την επανένταξη των 257 απολυθέντων στην αγορά εργασίας (ομαδοποιημένα ανά κατηγορία): (1) εξατομικευμένη βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, διαχείριση ατομικών περιπτώσεων και γενικές υπηρεσίες πληροφόρησης, (2) κατάρτιση και επαγγελματικός αναπροσανατολισμός και (3) προώθηση της επιχειρηματικότητας·

14.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι διάφοροι κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις συμμετείχαν στον γενικό συντονισμό και την υλοποίηση των μέτρων μεταξύ άλλων: τα συνδικάτα (FGTB, CSC), η FOREM (η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και κατάρτισης της περιφέρειας της Βαλονίας), τα τομεακά κέντρα επαγγελματικής και τεχνολογικής κατάρτισης που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια της Βαλονίας, ο οργανισμός της Γαλλικής Κοινότητας Βελγίου που είναι αρμόδιος για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η κυβέρνηση της Βαλονίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα συνδικάτα συμμετέχουν απευθείας στη διαχείριση των δύο γραφείων αναπροσανατολισμού που δημιουργήθηκαν ειδικά για κάθε μια επιχείρηση χωριστά·

15.  επιμένει στην ανάγκη να ενισχυθεί και να προαχθεί η παροχή βοήθειας που θα χαρακτηρίζεται από αυτονομία και ευκολία πρόσβασης σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να εφαρμοστεί μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, η οποία να ενισχύει την αναζήτηση τοπικών λύσεων σε περιφερειακό επίπεδο, σε περίπτωση που ανακύπτουν συνθήκες που δικαιολογούν την εφαρμογή του ΕΤΠ·

16.  λαμβάνει υπό σημείωση τα μέτρα που προτάθηκαν για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων που απολύθηκαν· υπενθυμίζει ότι τα επιδόματα δεν περιλαμβάνονται στις εξειδικευμένες υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ·

17.  σημειώνει ότι τα μέτρα που είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τη βελγική ομοσπονδιακή νομοθεσία για τις ομαδικές απολύσεις και τα οποία εφαρμόζονται ως μέρος των συνήθων δραστηριοτήτων από τα Γραφεία Αναπροσανατολισμού (π.χ. βοήθεια για την επανένταξη στην αγορά εργασίας, κατάρτιση, υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας και παροχή συμβουλών σε θέματα σταδιοδρομίας κ.λπ.) δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση ΕΤΠ·

18.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζομένου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που απολύονται αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

19.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και η πολιτική κατά των διακρίσεων εφαρμόστηκαν και θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται κατά τα διάφορα στάδια της εφαρμογής του ΕΤΠ και κατά την πρόσβαση στο ΕΤΠ·

20.  χαιρετίζει το ότι οι κοινωνικοί εταίροι συμμετείχαν στην εκπόνηση του κοινωνικού σχεδίου καθώς και στην υλοποίηση των μέτρων·

21.  τονίζει ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

22.  εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με την Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 , μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, από το Βέλγιο)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/470.)

(1) ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4)Βάση δεδομένων ΕΤΠ, διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.
(5)Βλ.σχέδια προτάσεων της Επιτροπής στις περιπτώσεις EGF/2007/001 FR/προμηθευτές της Peugeot [απόφαση COM(2007)0415 της 12.7.2007], EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo [απόφαση COM(2008)0094 της 20.2.2008], EGF/2008/002 ES/Delphi [απόφαση COM(2008)0547 της 9.9.2008], EGF/2008/004 ES/Castilla y León / Aragón automoción [απόφαση COM(2009)0150 της 20.3.2009], EGF/2009/007 SE/Volvo και EGF/2009/009 AT/Steiermark [απόφαση COM(2009)0602 της 27.10.2009], EGF/2009/013 DE/Karmann [απόφαση COM(2010)0007 της 22.1.2010], EGF/2009/019 FR/Renault [απόφαση COM(2011)0420 της 11.7.2011], EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción [απόφαση COM(2010)0453 της 2.9.2010], EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive [απόφαση COM(2010)0616 της 29.10.2010], EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium [απόφαση COM(2011)0212 της 14.4.2011], EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive [απόφαση COM(2011)0447 της 20.7.2011], EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive [απόφαση COM(2011)0664 της 13.10.2011], EGF/2012/004 ES/Grupo Santana [απόφαση COM(2014)0116 της 5.3.2014], EGF/2012/005 SE/Saab [απόφαση COM(2012)0622 της 19.10.2012], EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland [απόφαση COM(2014)0699 της 10.11.2014], EGF/2013/012 BE/Ford Genk [απόφαση COM(2014)0532 της 22.8.2014].


Πρόοδος ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013
PDF 589kWORD 164k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 (2014/2217(INI))
P8_TA(2015)0050A8-0015/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1949 για την καταστολή της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της πορνείας τρίτων,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης της 15ης Σεπτεμβρίου 1995 που εγκρίθηκαν από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, καθώς και τα συνακόλουθα έγγραφα που προέκυψαν και εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 (2010),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, και ιδίως το άρθρο 6 για τις γυναίκες με αναπηρίες, της 13ης Δεκεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα (οδηγία για τις γυναίκες σε διοικητικές θέσεις (COM(2012)0614)),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020) της 7ης Μαρτίου 2011(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών: Χάρτης για τα δικαιώματα των γυναικών» (COM(2010)0078),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 2013, με τίτλο «Ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών» (2010-2015) (SWD(2013)0339),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2013, με τίτλο «Έκθεση προόδου όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2012» (SWD(2013)0171),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2013, με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων» (COM(2013)0833),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) με τίτλο «Επισκόπηση της εφαρμογής της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ: Βία κατά των γυναικών – Υποστήριξη των θυμάτων» που δημοσιεύθηκε το 2012,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 5ης-6ης Ιουνίου 2014, σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων(6),

–  έχοντας υπόψη ότι από το 1975 υφίστανται ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τις διάφορες πτυχές της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών (οδηγία 2010/41/EΕ(7), οδηγία 2010/18/EΕ(8), οδηγία 2006/54/EK(9), οδηγία 2004/113/EΚ(10), οδηγία 92/85/EΟΚ(11), οδηγία 86/613/EΟΚ(12) και οδηγία 79/7/EΟΚ(13)),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2013, σχετικά µε τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την εκπαιδευτική και εργασιακή κινητικότητα των γυναικών στην ΕΕ(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με την 57η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας: Εξάλειψη και πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαΐου 2012, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2009(21), της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2010(22) και της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2011(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων(24),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Απριλίου 2011, σχετικά με τις προτεραιότητες και τα γενικά χαρακτηριστικά ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(25),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαρτίου 2011, σχετικά με το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(26),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης(27),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών(28),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την πορνεία και τον αντίκτυπό τους στην ισότητα των φύλων(29),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με τις γυναίκες και τη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση(30),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(31),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (οδηγία για την άδεια μητρότητας (COM(2008)0637)),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 για την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(32),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2013, για τους στόχους της Βαρκελώνης με τίτλο «Η ανάπτυξη των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών νηπιακής ηλικίας στην Ευρώπη για μια διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «Στατιστικά στοιχεία για τις γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) του Μαρτίου 2014 με τίτλο «Βία κατά των γυναικών: πανευρωπαϊκή έρευνα» η οποία, για πρώτη φορά, συνέλεξε στοιχεία σχετικά με την έκταση, την φύση και τις συνέπειες διαφόρων μορφών βίας σε βάρος των γυναικών, καθώς επίσης τις αντιδράσεις των θυμάτων σε βίαια περιστατικά και την συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων τους,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δημόσια υγεία, και ιδίως την παράγραφο 7, η οποία ορίζει ότι «η δράση της Ένωσης αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0015/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζεται από τις Συνθήκες ήδη από την Συνθήκη της Ρώμης του 1957 και τον Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ότι, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει πολλά κείμενα για να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση για άνδρες και γυναίκες και για να καταπολεμήσει κάθε μορφής διακρίσεις λόγω φύλου και ότι η Ένωση έχει αναλάβει το ειδικό καθήκον της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες της δραστηριότητές της, η πρόοδος που έχει σημειωθεί παραμένει ανεπαρκής και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών προϋποθέτει την απουσία κάθε μορφής διάκρισης, άμεσης ή έμμεσης, και όσον αφορά τη μητρότητα, την πατρότητα και τον καταμερισμό των οικογενειακών υποχρεώσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καίρια σημασία να συνεκτιμηθούν οι πολλαπλές και διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες και κορίτσια στην Ευρώπη (λόγω αναπηρίας, καταγωγής μετανάστη, εθνοτικής ομάδας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, εγκυμοσύνης, κατάστασης στέγασης, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, του ότι είναι θύματα βίας, κλπ.) και το γεγονός ότι έχει επιδεινωθεί η κατάστασή τους κατά τα τελευταία χρόνια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για τη διασφάλιση μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης του ποσοστού απασχόλησης στο 75% και της μείωσης του αριθμού των ανθρώπων που πλήττονται ή απειλούνται από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια έως το 2020, οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν μόνον εάν τα κράτη μέλη εφαρμόσουν καινοτόμες πολιτικές υπέρ της πραγματικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη επηρεάζουν κυρίως τον δημόσιο τομέα, στον οποίο οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη παρουσία και αποτελούν τους κυριότερους δικαιούχους, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να πλήττονται διπλά, και ότι οι εν λόγω πολιτικές αυξάνουν την επισφαλή εργασία, ιδίως λόγω της αύξησης της μερικής απασχόλησης (32% μεταξύ των γυναικών σε σύγκριση με το 8,2% μεταξύ των ανδρών) και των προσωρινών συμβάσεων εργασίας, χωρίς να παραβλέπονται οι μειώσεις μισθών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και αποκλεισμού, ιδίως οι ηλικιωμένες γυναίκες, των οποίων οι συντάξεις είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερες κατά 39% από τις συντάξεις των ανδρών, και οι ανύπαντρες μητέρες, είναι περισσότερες από τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για οικογενειακούς λόγους, οι γυναίκες απασχολούνται πιο συχνά από τους άνδρες σε θέσεις μερικής απασχόλησης, με συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου, και ότι η φτώχεια των γυναικών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επισφάλεια της εργασίας τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της φτώχειας είναι ένας από τους πέντε μετρήσιμους στόχους που πρότεινε η Επιτροπή για τη στρατηγική Ευρώπη 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 10 της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας) θα ενθαρρύνει την έγκριση εθνικών πολιτικών για την προστασία ιδίως των γυναικών από τον κίνδυνο της φτώχειας, εξασφαλίζοντας ασφάλεια εισοδήματος για τις μονογονεϊκές οικογένειες ή τις ηλικιωμένες γυναίκες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό γεννήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνεται και ότι η εν λόγω τάση εντείνεται με την κρίση, δεδομένου ότι η ανεργία, η επισφάλεια και η αβεβαιότητα όσον αφορά το μέλλον και την οικονομία πιέζουν τα νοικοκυριά, και ιδίως τις πιο νέες γυναίκες, να μεταθέσουν για αργότερα την απόφασή τους να τεκνοποιήσουν, γεγονός που συμβάλλει περαιτέρω στην πανευρωπαϊκή τάση γήρανσης του πληθυσμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φορολογικά συστήματα που εφαρμόζουν σήμερα ορισμένα κράτη μέλη αντικατοπτρίζουν μια περιοριστική αντίληψη της δομής της οικογένειας ευνοώντας τις οικογένειες στις οποίες εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο συζύγων, αποθαρρύνοντας συχνά την απασχόληση των γυναικών και μη παρέχοντας επαρκή στήριξη στις μονογονεϊκές οικογένειες, τις πολυμελείς οικογένειες και τις οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι οι γυναίκες αντιστοιχούν στο 60% σχεδόν των κατόχων πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών στην ΕΕ, η εκπροσώπησή τους στις υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις και στις θέσεις-κλειδιά είναι δυσανάλογα χαμηλή, και το ποσοστό των επιστημόνων και των μηχανικών της ΕΕ που είναι γυναίκες είναι μικρότερο από το 33% ενώ αποτελούν σχεδόν το 80% του ενεργού πληθυσμού στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της πρόνοιας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ισχυρός οριζόντιος διαχωρισμός ή καταμερισμός της αγοράς εργασίας βάσει του φύλου, με περίπου το ήμισυ των γυναικών που εργάζονται να περιορίζεται στα 10 από τα 130 επαγγέλματα της διεθνούς τυποποιημένης ταξινόμησης επαγγελμάτων (ISCO) που έχει καταρτισθεί από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), και μόνο το 16% των εργαζομένων να απασχολείται σε τομείς με ίση αναλογία ανδρών και γυναικών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% των ευρωπαϊκών εταιρειών και εξασφαλίζουν τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, έχει καίρια σημασία για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τη διασφάλιση μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις το 31% των επιχειρηματιών στην ΕΕ είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό επιχειρηματικότητας μεταξύ γυναικών στην ΕΕ είναι 10% σε σύγκριση με το 19% των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των γυναικών πρέπει να προωθείται και να υποστηρίζεται·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 42% του τακτικού αγροτικού πληθυσμού στην ΕE είναι γυναίκες και ότι οι 3 στις 10 ευρωπαϊκές γεωργικές εκμεταλλεύσεις τελούν υπό γυναικεία διαχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και η εξασφάλιση της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή, και ιδίως στη γεωργία, πρέπει να αποτελούν διαρκή μελήματα σε επίπεδο Ευρώπης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αγγίζει το 63%, ότι οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών ανέρχονται σε ποσοστό 16,4%, ότι το 73% των βουλευτών σε εθνικό επίπεδο είναι άνδρες, ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 17,8% των μελών στα διοικητικά συμβούλια μεγάλων επιχειρήσεων και αφιερώνουν τρεις φορές περισσότερο χρόνο την εβδομάδα στις οικιακές εργασίες σε σύγκριση με τους άντρες (π.χ. φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες και εκτελώντας οικιακά καθήκοντα)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 37% των βουλευτών του νεοεκλεγέντος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 9 από τους 28 νέους Επιτρόπους και 7 από τους 28 δικαστές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γυναίκες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι υποεκτιμημένο, δεδομένου ότι πολλές γυναίκες δεν έχουν εγγραφεί ως άνεργες, και ιδίως εκείνες που ζουν σε αγροτικές ή απομονωμένες περιοχές, καθώς και πολλές από αυτές που ασχολούνται αποκλειστικά με τις οικιακές εργασίες και τη φροντίδα των παιδιών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί σε ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε δημόσιες παροχές (επιδόματα, σύνταξη, άδειες μητρότητας, άδειες ασθενείας, πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση κ.λπ.)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τον ρυθμό αυτό, ο στόχος του 75% όσον αφορά τη γυναικεία απασχόληση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί πριν από το 2038, ενώ ο στόχος της ίσης αμοιβής θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα το 2084· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα διοικητικά συμβούλια ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θα μπορούσε να επιτευχθεί το 2034, αλλά ότι η ίση κατανομή των οικιακών εργασιών δεν θα καταστεί δυνατή πριν το 2054·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία προώθησης πολιτικών που προσφέρουν μια ισορροπία μεταξύ της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής γενικά και η έλλειψη προσιτών από οικονομική άποψη και ποιοτικών παιδικών σταθμών και υπηρεσιών παροχής φροντίδας για τους ηλικιωμένους και τα άτομα που χρειάζονται ειδική φροντίδα, ιδιαίτερα, θέτουν σημαντικά εμπόδια στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και στην άνοδό τους σε θέσεις ευθύνης, καθώς και στην ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων και ως μέσων για την πρόληψη και μείωση της φτώχειας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιμερισμός των οικογενειακών και οικιακών ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών, μέσω κυρίως της αύξησης της χρήσης της γονικής άδειας και της άδειας πατρότητας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ένα τέταρτο των κρατών μελών δεν προβλέπεται άδεια πατρότητας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων και τα στερεότυπα εξακολουθούν να έχουν μεγάλη επιρροή στην κατανομή των ρόλων μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, στον χώρο εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα, περιορίζοντας συνεπώς τις επιλογές απασχόλησης και ατομικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των γυναικών και εμποδίζοντάς τες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους ως άτομα και οικονομικοί φορείς·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα μέσα ενημέρωσης τόσο στη διάδοση των στερεοτύπων, την υποβάθμιση της εικόνας της γυναίκας, την υπερβολική σεξουαλικοποίηση των νεαρών κοριτσιών, όσο και στην εξάλειψη των στερεοτύπων των φύλων, την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την προαγωγή της ισότητας των φύλων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ακόμη δεν έχει λάβει επίσημη θέση μετά την έγκριση των δύο νομοθετικών ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου που αφορούν μείζονα θέματα ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως τα ψηφίσματά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας για την άδεια μητρότητας και της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεσή της, της 6ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ, η Επιτροπή θέτει ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας 26 κρατών μελών με τις νέες διατάξεις της εν λόγω οδηγίας(33)·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) του Μαρτίου 2014, μια στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ έχει υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική επίθεση, ενώ μια στις πέντε έχει υποστεί σωματική βία μετά την ηλικία των 15 ετών και σχεδόν μια στις δύο έχει υποστεί ψυχολογική βία· ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχει πιθανές σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες, επηρεάζει όλα τα στρώματα της κοινωνίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, εκπαίδευσης, εισοδήματος, κοινωνικής θέσης και χώρας καταγωγής ή διαμονής, και είναι ένα από τα εγκλήματα που καταγγέλλονται λιγότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία σε βάρος των γυναικών αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για την πραγματική ισότητα ανδρών και γυναικών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών στο διαδίκτυο βαίνει αυξανόμενη, ενώ εξαιρετικά ανησυχητική είναι εν προκειμένω η συμπεριφορά των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων θα περατωθεί το 2016· ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Eurostat του 2014 για την εμπορία ανθρώπων, η μεγάλη πλειοψηφία (80%) των καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας στην ΕΕ είναι γυναίκες και κορίτσια·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έξι κράτη μέλη δεν έχουν υπογράψει ακόμη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) και ότι μόνο οκτώ την έχουν επικυρώσει·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων, κατανεμημένων ανά φύλο, έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα θέματα υγείας και συμμετέχουν λιγότερο συχνά σε κλινικές δοκιμές σε σύγκριση με τους άνδρες, ενώ οι εν λόγω διαφορές έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των γυναικών·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες, ιδιαίτερα εκείνες ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών, αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στη σωματική δραστηριότητα σε σχέση με τα αγόρια και τους άνδρες, και ότι ο αθλητισμός λειτουργεί ως μέσο προσωπικής επιβεβαίωσης και ολοκλήρωσης καθώς και ως μέσο αλληλεγγύης και ενεργοποίησης του πολίτη και ότι η τακτική σωματική άσκηση βελτιώνει την πνευματική και σωματική υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών, τα στερεότυπα, οι μισθολογικές διαφορές και τα εμπόδια όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις, είναι φαινόμενα που παρατηρούνται και στον τομέα του αθλητισμού·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα αποτελούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαμόρφωση και η εφαρμογή πολιτικών για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί εργαλείο ύψιστης σημασίας για να αξιολογηθεί η εξέλιξη της κατάστασης των γυναικών στην Ευρώπη·

Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020

1.  ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τα θέματα ισότητας των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των ευκαιριών κατά την χάραξη των πολιτικών τους, κατά την κατάρτιση των δημοσιονομικών διαδικασιών τους και κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων και δράσεων της ΕΕ, μέσω προονητικών μέτρων, ιδίως στα πλαίσια της παροχής δέσμης κινήτρων, και με τη διενέργεια εκτιμήσεων αντίκτυπου με βάση το φύλο για κάθε περίπτωση ξεχωριστά·

2.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι στόχοι της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015 σύντομα θα αποδειχθεί ότι απέτυχαν, ιδίως όσον αφορά την οικονομική ανεξαρτησία, εν μέρει λόγω της απόσυρσης της πρότασης οδηγίας για την άδεια μητρότητας· υπογραμμίζει ότι, ταυτόχρονα, οι οικονομικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών έχουν σημειώσει σταδιακή άνοδο·

3.  ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν έναν πυλώνα για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, προκειμένου να εκτιμηθεί η πρόοδος στη μείωση του χάσματος απασχόλησης μεταξύ των φύλων και να μεταφερθούν τα μέτρα πολιτικής που περιέχονται στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης στις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ)·

4.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα γενικό επενδυτικό σχέδιο για τις κοινωνικές υποδομές, καθώς εκτιμάται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο που ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου θα συμβάλει στη σταδιακή αύξηση του ευρωπαϊκού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ), κατά 2,4%επιπλέον μέχρι το 2018 σε σχέση με αυτό που θα πετύχαινε χωρίς το επενδυτικό σχέδιο·

5.  επισημαίνει ότι η ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τις οικονομικές δυνατότητες της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα τον δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα της· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η πλήρης σύγκλιση των ποσοστών συμμετοχής των δύο φύλων θα επέφερε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατά 12,4% έως το 2030·

6.  θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπισθεί κατεπειγόντως η φτώχεια στις γυναίκες, και ιδίως τις ηλικιωμένες και τις μόνες μητέρες, αλλά και τις γυναίκες που είναι θύματα βίας λόγω φύλου, τις γυναίκες με αναπηρίες, τις μετανάστριες και τις γυναίκες από μειονότητες· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν περισσότερο αποδοτικές στρατηγικές ένταξης και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τους πόρους που επενδύονται στις κοινωνικές πολιτικές, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα διαρθρωτικά ταμεία·

7.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών πολιτικών στην μείωση της φτώχειας έπεσε κατά 50% σχεδόν το 2012 σε σύγκριση με το 2005 σε οικογένειες με ένα μόνον ενήλικα, μια κατάσταση που περιλαμβάνει κυρίως χήρες και μόνες μητέρες· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών πολιτικών σε ορισμένα κράτη μέλη αντιστοιχεί μόλις στο ένα τρίτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις κοινωνικές πολιτικές που έχουν στόχο κυρίως τους ανέργους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση της φτώχειας, ιδίως της φτώχειας των γυναικών·

8.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη την διάσταση του φύλου σε σχέση με την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) που έχουν εγκριθεί έως τώρα στο πλαίσιο των ετήσιων κύκλων των ευρωπαϊκών εξαμήνων δεν έχουν ευθυγραμμιστεί επαρκώς με τους στόχους για την απασχόληση και τους κοινωνικούς στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητεί οι συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) να λαμβάνουν συστηματικά υπόψη τις διαρθρωτικές αιτίες της γυναικείας φτώχειας·

9.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους την εξέλιξη των οικογενειακών δομών κατά τη χάραξη των οικείων πολιτικών φορολογίας και παροχών, μεταξύ άλλων ενισχύοντας οικονομικά τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους ηλικιωμένους μέσω της παροχής φορολογικών εκπτώσεων ή ενισχύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης·

10.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μεριμνήσουν ώστε η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου να λαμβάνονται υπόψη και να προωθούνται κατά την προετοιμασία και εφαρμογή των ταμείων για την πολιτική συνοχής καθώς και στα προγράμματά της, μεταξύ άλλων όσον αφορά την παρακολούθηση, τη λογοδοσία και την αξιολόγηση·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση δεν αποτελεί πλέον παρά μόνο ένα έγγραφο εργασίας που προσαρτάται στην έκθεση για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητεί μετ' επιτάσεως από την Επιτροπή να αποδώσει στην εν λόγω έκθεση πλήρη πολιτική νομιμότητα προωθώντας την επίσημη και χωριστή έγκρισή της·

Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στους τομείς της απασχόλησης και της λήψης αποφάσεων

12.  επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των φύλων σε θέματα αμοιβών και σύνταξης μέσω και της επίλυσης του θέματος της σταθερής συγκέντρωσης των γυναικών σε θέσεις μερικής, χαμηλόμισθης και επισφαλούς απασχόλησης και της εξασφάλισης εγκαταστάσεων φροντίδας ικανοποιητικής ποιότητας για παιδιά και άλλα εξαρτώμενα άτομα· εκφράζει την βαθειά αγανάκτησή του για το γεγονός ότι πλέον του ενός τρίτου των ηλικιωμένων γυναικών που ζουν στην ΕΕ δεν λαμβάνουν κανενός είδους σύνταξη· ζητεί, εν προκειμένω, μετ' επιτάσεως από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων που προβλέπονται από την οδηγία 2006/54/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ίσης αμοιβής και της μισθολογικής διαφάνειας, και να επανεξετάσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες στον τομέα της ίσης μεταχείρισης με σκοπό την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό τους· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάζει τακτικά την μεταφορά των οδηγιών για την ισότητα των φύλων και ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει αναδιατύπωση της οδηγίας 2006/54/ΕΚ το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το άρθρο 32 της εν λόγω οδηγίας και βάσει του άρθρου 157 της ΣΛΕΕ, εν συνεχεία των λεπτομερών συστάσεων που παρατίθενται στο παράρτημα του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2012·

13.  εκφράζει την βαθειά του αγανάκτηση για το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν λαμβάνουν τον ίδιο μισθό στις περιπτώσεις που καταλαμβάνουν τις ίδιες θέσεις εργασίας με τους άνδρες ή θέσεις εργασίας ίσης αξίας, και καταδικάζει, εξίσου, τον οριζόντιο και κάθετο διαχωρισμό· τονίζει επίσης το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χαμηλών μισθών και σχεδόν το σύνολο των πολύ χαμηλών μισθών αφορά τη μερική απασχόληση, και υπενθυμίζει ότι περίπου το 80% των φτωχών μισθωτών είναι γυναίκες· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, η μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων θα αυξήσει την οικονομική ανάπτυξη κατά 0,1%, και για τον λόγο αυτόν η εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος είναι εξαιρετικά σημαντική στο περιβάλλον της οικονομικής ύφεσης που επικρατεί· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη, τους εργοδότες και τα συνδικαλιστικά κινήματα να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν χρήσιμα και συγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης της εργασίας, τα οποία θα συμβάλουν στον προσδιορισμό τού τι αποτελεί εργασία ίσης αξίας, ώστε να εξασφαλισθεί έτσι ίση αμοιβή γυναικών και ανδρών·

14.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προορατικές πολιτικές προς όφελος της ποιοτικής απασχόλησης των γυναικών με σκοπό την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ιδίως μέσω της καταπολέμησης των στερεοτύπων και των οριζόντιων και κάθετων διαχωρισμών στην αγορά εργασίας, της προώθησης της μετάβασης από τη μερική στην πλήρη απασχόληση, καθώς και μέσω της εστίασης στα άτομα εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)· καλεί τα κράτη μέλη να θέτουν συγκεκριμένους στόχους απασχόλησης στο πλαίσιο των εθνικών μεταρρυθμιστικών τους προγραμμάτων προκειμένου να διασφαλισθούν για τις γυναίκες ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή στην αγορά εργασίας·

15.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προορατικές πολιτικές για να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να ακολουθήσουν σταδιοδρομίες στις επιστήμες και να προωθήσουν, κυρίως μέσω εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τη είσοδο των γυναικών σε τομείς δραστηριότητας που παραδοσιακά χαρακτηρίζονται «ανδροκρατούμενοι», κυρίως στον τομέα των επιστημών και των νέων τεχνολογιών, με σκοπό να επωφεληθούν πλήρως από το ανθρώπινο δυναμικό που αντιπροσωπεύουν οι γυναίκες της Ευρώπης· τονίζει, συγκεκριμένα ότι οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών προσφέρουν νέες ευκαιρίες και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να ληφθεί πλήρως υπόψη η διάσταση του φύλου στην προτεραιότητα που δίδεται στο ψηφιακό θεματολόγιο στα επόμενα πέντε χρόνια·

16.  τονίζει ότι η οικονομική ανεξαρτησία αποτελεί καίριο μέσο διασφάλισης της ισότητας και ότι η επιχειρηματικότητα των γυναικών συνιστά ένα υποτιμημένο και ανεκμετάλλευτο δυναμικό για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) να συλλέξει περισσότερα και καλύτερα στοιχεία για την επιχειρηματικότητα των γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή, άλλα αρμόδια όργανα, όπως εμπορικά επιμελητήρια, και την βιομηχανία, να ενθαρρύνουν, να προωθούν και να στηρίζουν την επιχειρηματικότητα των γυναικών διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πίστωση, περιορίζοντας την γραφειοκρατία και άλλα εμπόδια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου στις συναφείς πολιτικές, προωθώντας τη δημιουργία μιας ενιαίας και πολυγλωσσικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληροφοριών και ανταλλαγής εμπειριών για τις γυναίκες που ασχολούνται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, μέσω της υποστήριξης περιφερειακών και ευρωπαϊκών δικτύων καθοδήγησης και διομότιμων δικτύων·

17.  πιστεύει ότι για την επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, είναι απαραίτητη μια πολυδιάστατη πολιτική (στην οποία εντάσσεται η επαγγελματική κατάρτιση και η δια βίου μάθηση, και η προώθηση πιο σταθερής απασχόλησης και εξατομικευμένα εργασιακά πρότυπα) και εφιστά την προσοχή στην γενίκευση του ελαστικού ωραρίου· επισημαίνει ότι το αίτημα για ευελιξία προέρχεται κυρίως από εργαζόμενους με μερική απασχόληση, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν δικαίωμα που πρέπει να προστατευθεί στο βαθμό που συμβάλλει στην καταπολέμηση των διακρίσεων και την διασφάλιση και ενίσχυση δικαιωμάτων·

18.  τονίζει το γεγονός ότι η αυξημένη ευελιξία στις εργασιακές ρυθμίσεις μπορεί να αυξήσει τις ευκαιρίες των γυναικών να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας, αλλά επισημαίνει, συγχρόνως, ότι αυτή η ευελιξία μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους μισθούς και τις συντάξεις των γυναικών· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις για την ισορροπία εργασίας και ιδιωτικής ζωής, και ενθαρρύνει άνδρες και γυναίκες να επιμερίζονται με πιο ισορροπημένο τρόπο τις επαγγελματικές, οικογενειακές και κοινωνικές τους ευθύνες, ιδίως σε ό,τι αφορά την παροχή βοήθειας σε εξαρτώμενα άτομα και τη φύλαξη των παιδιών·

19.  ζητεί από τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν, στο πλαίσιο προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου, στρατηγικές για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας για τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές που θα τους επιτρέπουν να λαμβάνουν αξιοπρεπείς συντάξεις, πολιτικές που ευνοούν την εκπροσώπηση των γυναικών στα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά φόρα του εν λόγω τομέα και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στις αγροτικές περιοχές σύμφωνα με την πολυλειτουργικότητα της γεωργίας·

20.  τονίζει την διαρκώς αυξανόμενη συναίνεση εντός της ΕΕ όσον αφορά την ανάγκη να προωθηθεί η ισότητα των φύλων μέσω, μεταξύ άλλων, της παρουσίας των γυναικών στην διαμόρφωση οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων και δεδομένου ότι η επικρατούσα κατάσταση δείχνει ένα δημοκρατικό έλλειμμα, αποτελεί θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων και δημοκρατίας· επικροτεί, ως εκ τούτου, τα θεσμοθετημένα συστήματα ίσης εκπροσώπησης και τις ποσοστώσεις όσον αφορά τα δύο φύλα που έχουν υιοθετηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη και ζητεί από το Συμβούλιο να λάβει θέση σχετικά με την οδηγία για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, με σκοπό να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατό η νομοθετική διαδικασία· ζητεί από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή να θεσπίσουν τα αναγκαία μέτρα για να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μέτρα που καθιστούν δυνατή την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στους διάφορους τομείς λήψης αποφάσεων· ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στο Σώμα των Επιτρόπων και στα υψηλά αξιώματα όλων των θεσμικών οργάνων, λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμπερίληψης ρητρών σχετικά με το φύλο στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις προκειμένου να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να επιδιώξουν την ισότητα των φύλων στο προσωπικό τους· αναγνωρίζει ότι αυτή η ιδέα μπορεί να αναπτυχθεί μόνο με σεβασμό στο δίκαιο του ανταγωνισμού της ΕΕ·

Συνδυασμός επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής

22.  συγχαίρει τη Σουηδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο για την επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης και ζητεί από τα υπόλοιπα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους· ζητεί από τα κράτη μέλη να προχωρήσουν πέρα από τους στόχους της Βαρκελώνης και να υιοθετήσουν μια πιο συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία θα εφαρμοσθεί από κοινού από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, σε θέματα εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών προσχολικής μέριμνας, ιδίως για τα πολύ μικρά παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει χρηματοοικονομική ενίσχυση στα κράτη μέλη ώστε να μπορούν να προσφέρουν στους γονείς οικονομικά προσιτά συστήματα φύλαξης παιδιών, ιδίως βρεφονηπιακούς σταθμούς, ακόμα και μέσω της δημιουργίας τέτοιων δομών στους χώρους εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής/οικογενειακής ζωής μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν οι ενδιαφερόμενοι έχουν πραγματική ελευθερία επιλογής, από οικονομική και κοινωνική άποψη, και υποστηρίζονται από πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, χωρίς αυτό να τους θέτει σε μειονεκτική θέση, και εφόσον διατίθενται οι απαραίτητες υποδομές· ζητεί από τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους για την υποστήριξη των παιδιών, μεταξύ άλλων μέσω της διεύρυνσης του δημόσιου δικτύου παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των υπηρεσιών που παρέχουν εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά· καλεί επίσης την Επιτροπή να συμπεριλάβει την έλλειψη οικονομικά προσιτών παιδικών σταθμών στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

23.  εκφράζει τη βαθειά αγανάκτησή του για το γεγονός ότι παρά το επίπεδο της διαθέσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ (κατά την περίοδο 2007-2013 διατέθηκαν 3,2 δισεκατομμύρια EUR από τα διαρθρωτικά ταμεία για τη στήριξη των κρατών μελών με στόχο την ανάπτυξη εγκαταστάσεων φύλαξης παιδιών και την προώθηση της γυναικείας απασχόλησης), ορισμένα κράτη μέλη προέβησαν σε περικοπές του προϋπολογισμού που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα (π.χ. κλείσιμο παιδικών σταθμών) και την ποιότητα (π.χ. μείωση του αναγκαίου προσωπικού) των υπηρεσιών φύλαξης παιδιών και οδηγούν στην αύξηση του κόστους τους ·

24.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν άδεια πατρότητας μετ' αποδοχών ελάχιστης διάρκειας 10 εργασίμων ημερών και να προωθήσουν μέτρα, νομοθετικά ή άλλα, που να παρέχουν τη δυνατότητα στους άνδρες, και ιδίως στους πατέρες, να ασκούν το δικαίωμά τους να συνδυάζουν την ιδιωτική με την επαγγελματική ζωή, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης της γονικής άδειας, που θα μπορεί να λαμβάνει είτε ο πατέρας είτε η μητέρα, χωρίς όμως δυνατότητα μεταβίβασης, έως ότου το παιδί φτάσει σε ορισμένη ηλικία·

25.  εκφράζει τη λύπη του για τα εμπόδια που θέτει το Συμβούλιο όσον αφορά την οδηγία για την άδεια μητρότητας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να επαναλάβουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις και επισημαίνει την βούλησή του να συνεργασθεί·

26.  ζητεί από τα κράτη μέλη να συστήσουν οικονομικά προσιτές, ευέλικτες και προσβάσιμες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τη φροντίδα των ατόμων που αδυνατούν να εκτελέσουν μόνοι τους τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής λόγω έλλειψης επαρκούς λειτουργικής αυτονομίας, με στόχο τη συμφιλίωση της προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής·

Καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών

27.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την επικύρωση σε εθνικό επίπεδο και να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν τη διαδικασία προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· υπογραμμίζει ότι η άμεση προσχώρηση όλων των κρατών μελών στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής και στην προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών·

28.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει, δυνάμει του άρθρου 84 της ΣΛΕΕ, πρόταση νομοθετικής πράξης για τη θέσπιση μέτρων ενθάρρυνσης και στήριξης της δράσης των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, στηρίζοντας ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο πολιτικής σχετικά με τη βία λόγω φύλου, το οποίο να εστιάζει στην πρόληψη, στη δίωξη των δραστών, στην προστασία των θυμάτων και στην κατάλληλη και επαρκή παροχή υπηρεσιών, καθώς και στην εκπαίδευση σε θέματα ισότητας, και θεσπίζοντας κυρώσεις για συμπεριφορές που εισάγουν διακρίσεις και βία κατά των γυναικών· ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη να καταβάλουν συστηματικές προσπάθειες για να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να αναφέρουν περιστατικά βίας στις αρχές, καθώς και για την εκπαίδευση και κατάρτιση των ειδικών που έρχονται σε επαφή με τα θύματα·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει, με χρήση επαρκών πόρων, την αποτελεσματική εφαρμογή της ανακοίνωσής της για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

30.  ζητεί από το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη ρήτρα «γέφυρας» και να εκδώσει ομόφωνη απόφαση με την οποία να αναγνωρίζει την έμφυλη βία ως έναν από τους τομείς εγκληματικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, στους οποίους περιλαμβάνεται ήδη η εμπορία ανθρώπων και η γενετήσια εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών·

31.  ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει τους κανόνες για την ψηφιακή αγορά με στόχο την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών από τη βία στο διαδίκτυο·

32.  συνιστά στα κράτη μέλη να θεσπίσουν, στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης για την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας, την υποχρέωση παροχής στήριξης στις μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που παρέχεται στις γυναίκες με νόμιμο καθεστώς, χωρίς να απαιτείται από τους αρμόδιους φορείς να αναφέρουν τέτοιου είδους περιπτώσεις στις αρχές·

33.  συνιστά στα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες υγείας τους με στόχο τη στήριξη όλων των γυναικών που υφίστανται βία, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης της χωρητικότητάς τους και της παροχής εξειδικευμένης αρωγής σε γυναίκες διαφορετικών ιθαγενειών και σε γυναίκες με αναπηρία·

34.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανακηρύξουν το έτος 2016 Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και να διαθέσουν επαρκείς πόρους για την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης· τονίζει, εν προκειμένω, ότι είναι αναγκαία η κατάλληλη εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων αρχών και υπηρεσιών καθώς και επαγγελματιών, όπως αστυνομικών, ιατρών, δικαστών, δικηγόρων, εκπαιδευτικών και όσων άλλων μπορούν από τη θέση τους να παράσχουν βοήθεια σε γυναίκες θύματα βίας·

35.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει ένα μητρώο ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η προθεσμία για την μεταφορά στο δίκαιο των κρατών μελών της οδηγίας 2011/99/ΕE σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας έληξε στις 11 Ιανουαρίου 2015·

36.  αναγνωρίζει ότι στις εμπόλεμες ζώνες η βία σε βάρος των γυναικών αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και εκδηλώνεται μέσω της ταπεινωτικής και εξευτελιστικής μεταχείρισης των γυναικών· τονίζει ότι η ισότητα των φύλων είναι ουσιαστικός παράγοντας στην οικοδόμηση ειρήνης ενώ εκφράζει την αναγκαιότητα πρόληψης αλλά και καταπολέμησης φαινομένων όπως αυτά που θίγουν τις γυναίκες·

37.  καλεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και την Eurostat να συνεχίσουν να συλλέγουν συγκρίσιμα δεδομένα, και ιδίως εναρμονισμένα δεδομένα σχετικά με τη βία, ώστε να προσφέρουν στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα απαραίτητα μέσα για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εστιάσουν την προσοχή τους στην κατάσταση στα κράτη μέλη όσον αφορά τους θεσμικούς μηχανισμούς για την προώθηση της ισότητας των φύλων, ώστε η οικονομική κρίση και οι συνακόλουθες μεταρρυθμίσεις να μην επιβαρύνουν τους εν λόγω μηχανισμούς, λαμβάνοντας υπόψη ότι χωρίς αυτούς η οριζόντια προτεραιότητα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, που περιλαμβάνεται στο σύνολο των εφαρμοζόμενων πολιτικών, και με τις ιδιαιτερότητες που συνεπάγεται η διαχείριση της, δεν θα παράγει αποτελέσματα·

38.  ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ, τόσο από άποψη χρηματοδότησης όσο και προβολής του, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα και ιθαγένεια» προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα στις οργανώσεις που εργάζονται για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών να συνεχίσουν το έργο τους·

39.  ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για τη βία λόγω φύλου (κατά το πρότυπο του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων), υπό τη διεύθυνση ενός ευρωπαϊκού συντονιστή για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

40.  παροτρύνει την Επιτροπή να καταδικάσει απερίφραστα τις εκστρατείες και άλλα μηνύματα στα μέσα ενημέρωσης που παρουσιάζουν τα θύματα σεξουαλικής βίας ως υπεύθυνα για τέτοιου είδους πράξεις, δεδομένου ότι οι εν λόγω αντιλήψεις αντίκεινται σε όλες τις βασικές αρχές της ισότητας των φύλων·

Καταπολέμηση των στερεοτύπων που συνδέονται με το φύλο

41.  υπογραμμίζει τον αποφασιστικό ρόλο της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση των φυλετικών στερεοτύπων και στην εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου· επαναλαμβάνει την ανάγκη συμμετοχής των αγοριών και των ανδρών στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει αποφασιστική πολιτική δράση για την καταπολέμηση των στερεοτύπων για τα φύλα και προτείνει στα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ευαισθητοποίση σχετικά με θέματα ίσων δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες στα εκπαιδευτικά τους συστήματα·

42.  ζητεί από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή να θεσπίσουν μέτρα που να εξασφαλίζουν ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χρησιμοποιούν τη γλώσσα με μη σεξιστικό τρόπο, μεριμνούν για την ενεργό συμμετοχή και την ισορροπημένη εκπροσώπηση των γυναικών, φροντίζουν για την ποικιλομορφία εικόνων και των δυο φύλων, πέρα από γενικευμένες ιδέες περί ομορφιάς και σεξιστικά στερεότυπα για τους ρόλους τους σε διάφορους τομείς της ζωής, και ιδιαίτερα όταν το περιεχόμενο απευθύνεται σε παιδιά και νέους·

43.  καλεί τα κράτη μέλη και τους φορείς ρύθμισης των μέσων ενημέρωσης να εξετάσουν τη θέση των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης, ιδίως δε στην τηλεόραση, τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη, μεριμνώντας κυρίως για την αποτροπή προσβολών σε βάρος της γυναικείας αξιοπρέπειας, της διάδοσης στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και της τάσης για υπερβολική σεξουαλικοποίηση των μικρών κοριτσιών·

44.  ζητεί από τα κράτη μέλη, σε συνέχεια της έγκρισης των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό, να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει ο αθλητισμός για την προώθηση της ισότητας των φύλων, ιδίως μέσω του προσδιορισμού συγκεκριμένων σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση των στερεοτύπων και της βίας, για την ενθάρρυνση της ισότητας μεταξύ των επαγγελματιών αθλητών και αθλητριών και για την προώθηση του γυναικείου αθλητισμού·

Κοινωνικές προκλήσεις

45.  επισημαίνει ότι διάφορες μελέτες δείχνουν ότι τα ποσοστά των αμβλώσεων σε χώρες στις οποίες η διαδικασία είναι νόμιμη είναι παρόμοια με εκείνα σε χώρες όπου απαγορεύονται, και μάλιστα ότι συχνά είναι υψηλότερα στις τελευταίες (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2014)·

46.  επισημαίνει ότι η διαμόρφωση και η εφαρμογή πολιτικών για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα καθώς και την σεξουαλική εκπαίδευση αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών· τονίζει, ωστόσο, ότι η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην προαγωγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

47.  τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν τον έλεγχο της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας τους και των συναφών δικαιωμάτων, κυρίως μέσω της ευχερούς πρόσβασης στην αντισύλληψη και την άμβλωση· στηρίζει, συνεπώς, μέτρα και δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και για την καλύτερη ενημέρωση των γυναικών σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις διαθέσιμες υπηρεσίες· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα και ενέργειες για να ευαισθητοποιήσουν τους άνδρες σε ό, τι αφορά τις ευθύνες τους σε σεξουαλικά και αναπαραγωγικά ζητήματα·

48.  τονίζει τη σημασία ύπαρξης ενεργών πολιτικών πρόληψης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τους έφηβους, τους νέους και τους ενήλικες ούτως ώστε οι πολίτες μας να μπορούν να απολαμβάνουν καλή σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, αποτρέποντας έτσι τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες και τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες·

49.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε κλινικές δοκιμές κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014 σε κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια όσον αφορά τη σύνθεση από άποψη φύλου των συμμετεχόντων· ζητεί από την Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της κατάλληλης εφαρμογής του ως άνω κανονισμού, να παρακολουθεί συγκεκριμένα τις πτυχές που αφορούν την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

50.  υπενθυμίζει ότι, στις 22 Ιανουαρίου 2011, η ΕΕ επικύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν και να προωθήσουν την πλήρη εφαρμογή όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλα τα άτομα με αναπηρία χωρίς καμία διάκριση με βάση την αναπηρία, καθώς και να απέχουν από την εμπλοκή οιασδήποτε πράξης δράσης ή πρακτικής που είναι ασυμβίβαστες με τη σύμβαση·

Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ

51.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει αποφασιστικά την ισότητα των δύο φύλων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες, ενισχύοντας έτσι μια συνολική στρατηγική προσέγγιση σε θέματα ισότητας· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς με σκοπό την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των γυναικών·

52.  καλεί την ΕΕ να θέσει τέλος στις πολιτικές που δημιουργούν εξάρτηση μεταξύ των μελών της οικογένειας στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να χορηγήσουν στις μετανάστριες ένα αυτόνομο καθεστώς διαμονής, ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας·

53.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμπερίληψη της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλες τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και σε όλες τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 181, 29.6.2013, σ. 4.
(2) ΕΕ L 315, 14.11.2012, σ. 57.
(3) ΕΕ L 338, 21.12.2011, σ. 2.
(4) ΕΕ L 101, 15.4.2011, σ. 1.
(5) Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0105.
(7) ΕΕ L 180, 15.7.2010, σ. 1.
(8) ΕΕ L 68, 18.3.2010, σ. 13.
(9) ΕΕ L 204, 26.7.2006, σ. 23.
(10) ΕΕ L 373, 21.12.2004, σ. 37.
(11) ΕΕ L 348, 28.11.1992, σ. 1.
(12) ΕΕ L 359, 19.12.1986, σ. 56.
(13) ΕΕ L 6, 10.1.1979, σ. 24.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0375.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0073.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0247.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0074.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0045.
(19) ΕΕ C 353 E, 3.12.2013, σ. 47.
(20) ΕΕ C 264 E, 13.9.2013, σ. 75.
(21) ΕΕ C 341 E, 16.12.2010, σ. 35.
(22) ΕΕ C 199 E, 7.7.2012, σ. 65.
(23)3 ΕΕ C 251 E, 31.8.2013, σ. 1.
(24) ΕΕ C 33 E, 5.2.2013, σ. 134.
(25) ΕΕ C 296 E, 2.10.2012, σ. 26.
(26) ΕΕ C 199 E, 7.7.2012, σ. 77.
(27) ΕΕ C 236 E, 12.8.2011, σ. 79.
(28) ΕΕ C 67 E, 18.3.2010, σ. 31.
(29) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0162.
(30) ΕΕ C 233 E, 28.9.2006, σ. 130.
(31) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0126.
(32) ΕΕ L 204, 26.7.2006, σ. 23.
(33) Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση) (COM(2013)0861).


Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ
PDF 624kWORD 191k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (2014/2158(INI))
P8_TA(2015)0051A8-0019/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2014, επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2013 (COM(2014)0249) και το συνοδευτικό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής (SWD(2014)0148),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως τα άρθρα 101 έως 109,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EK) αριθ. 169/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, περί εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στους τομείς των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013, για την ποσοτικοποίηση της ζημίας σε αγωγές αποζημίωσης που στηρίζονται σε παράβαση των άρθρων 101 ή 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2011, με τίτλο «Δημόσια διαβούλευση: Προς μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση των μέσων συλλογικής έννομης προστασίας» (SEC(2011)0173),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013, με τίτλο «Προς ένα ευρωπαϊκό οριζόντιο πλαίσιο για τα μέσα συλλογικής ένδικης προστασίας» (COM(2013)0401),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2013/396/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές αρχές εφαρμοστέες στους μηχανισμούς συλλογικών αγωγών παράλειψης και αποζημίωσης στα κράτη μέλη όσον αφορά παραβιάσεις αναγνωριζόμενων από το ενωσιακό δίκαιο δικαιωμάτων(5),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που δημοσίευσε το θεματικό τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών με τίτλο «Η συλλογική ένδικη προστασία στην αντιμονοπωλιακή νομοθεσία», τον Ιούνιο του 2012,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013, που δημοσιεύτηκε δυνάμει του άρθρου 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου στην Υπόθεση AT.39740 – Google(6),

–  έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που προσφέρονται στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου στην υπόθεση COMP/39.398 – Visa ΠΔΠ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («κοινοτικός κανονισμός περί συγκεντρώσεων»)(7),

–  έχοντας υπόψη τη διαβούλευση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον έλεγχο συγχωνεύσεων εκ μέρους της ΕΕ – σχέδιο αναθεώρησης της απλουστευμένης διαδικασίας και εκτελεστικός κανονισμός για τις συγκεντρώσεις,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης(8) (ανακοίνωση για τον τραπεζικό τομέα),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2008, με τίτλο «H ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης: περιορισμός των ενισχύσεων στο ελάχιστο απαραίτητο και διασφαλίσεις έναντι αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού»(9) («Ανακοίνωση για την ανακεφαλαιοποίηση»),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την αντιμετώπιση των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων στον κοινοτικό τραπεζικό τομέα(10) (ανακοίνωση για τα απομειωμένα περιουσιακά στοιχεία),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2009, περί της αποκατάστασης της βιωσιμότητας και αξιολόγησης των μέτρων αναδιάρθρωσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων(11) (ανακοίνωση για την αναδιάρθρωση),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2008, με τίτλο «Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης»(12) (το αρχικό προσωρινό πλαίσιο),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Προσωρινό πλαίσιο της Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης»(13) («Το νέο προσωρινό πλαίσιο, που αντικαθιστά εκείνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010»),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή, μετά την 1η Αυγούστου 2013, των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των τραπεζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης(14) («Τραπεζική ανακοίνωση»),

–  έχοντας υπόψη το θεματικό έγγραφο της Επιτροπής προς την ΟΔΕ σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά την αναδιάρθρωση των τραπεζών,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιουνίου του 2011, που εκπόνησε το θεματικό τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών με τίτλο «κρατικές ενισχύσεις – κανόνες για την κρίση στον χρηματοπιστωτικό τομέα και την πραγματική οικονομία»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στην αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος(15),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/21/EE της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, για την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος(16),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας (2011)»(17),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος(19),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2012, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις» (COM(2012)0209),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις(20),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2012, για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1998, για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές (COM(2012)0730),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ (COM(2012)0725),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την περιφερειακή πολιτική ως μέρος ευρύτερων καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων(22),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(23) (εφεξής «συμφωνία πλαίσιο»), και ιδίως τις παραγράφους 9, 12, 15 και 16,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 22ας Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με την 23η έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού το 2003(24), της 4ης Απριλίου 2006 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού το 2004(25), της 19ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού το 2005(26), της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις εκθέσεις για την πολιτική ανταγωνισμού το 2006 και το 2007(27), της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού το 2008(28), της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού το 2009(29), της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού(30), της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού(31) και της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού(32),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2013, με τίτλο «Για αποτελεσματικότερο έλεγχο των συγχωνεύσεων»,

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «Για αποτελεσματικότερο έλεγχο των συγχωνεύσεων»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού - μελλοντικές προοπτικές(33),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτρόπου Ανταγωνισμού Margrethe Vestager, στις 6 Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις έρευνες των φορολογικών κρατικών ενισχύσεων,

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα επιδόσεων του ψηφιακού θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2014,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 52 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0019/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι τομείς της ενιαίας αγοράς παραμένουν διαιρεμένοι από εθνικά σύνορα και τεχνητά εμπόδια, ενώ, παράλληλα, ανησυχητικές πρακτικές όπως το κοινωνικό ντάμπινγκ ή η διασπάθιση των διαρθρωτικών ταμείων, προκαλούν ανησυχίες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για τον ανταγωνισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί το ίδιο ικανοποιητικά σε όλα τα κράτη μέλη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί αυτή καθεαυτή εργαλείο για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, στο μέτρο που αποτρέπει την υπερβολική συγκέντρωση οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ισχύος στα χέρια λίγων, η οποία θα υπονόμευε την ικανότητα των πολιτικών αρχών της Ευρώπης να ενεργούν με ανεξαρτησία από τους μεγάλους βιομηχανικούς και τραπεζικούς ομίλους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική ανταγωνισμού βασισμένη σε ίσους όρους ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο μιας ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και απαραίτητο εργαλείο για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας μιας δυναμικής, αποτελεσματικής, βιώσιμης και καινοτόμου εσωτερικής αγοράς, που να προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα· λαμβάνοντα υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση δεν πρέπει συνεπώς να αποτελέσει πρόσχημα για τη χαλάρωση των κανόνων ανταγωνισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε έτος σημειώνονται συνολικές απώλειες 181 έως 320 δισεκατομμυρίων EUR – περίπου 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης – λόγω της ύπαρξης συμπράξεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνολικές κρατικές ενισχύσεις προς τις τράπεζες στην ΕΕ κατά την περίοδο από το 2008 μέχρι τα τέλη του 2011 ισοδυναμούν με 1,6 τρισεκατομμύρια EUR·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροδιαφυγή, η φορολογική απάτη και οι φορολογικοί παράδεισοι εκτιμάται ότι στοιχίζουν στους φορολογούμενους της ΕΕ 1 τρισεκατομμύριο EUR το έτος λόγω απώλειας εσόδων, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά μεταξύ των εταιρειών που πληρώνουν φόρους και αυτών που δεν πληρώνουν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θέλουν δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτές·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυστηρή εφαρμογή των αρχών του δικαίου του ανταγωνισμού ωφελεί κυρίως τον καταναλωτή, ενώ η έλλειψη ανταγωνισμού οδηγεί σε διασπάθιση πόρων και χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από άποψη ενεργειακού κόστους οι επιδόσεις της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς είναι χαμηλότερες από αυτές της αγοράς των ΗΠΑ, καθόσον η διασπορά των τιμών ανέρχεται σε 31% έναντι 22% στις ΗΠΑ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ενός «διοικητικού διαβατηρίου για την ενιαία αγορά» θα μπορούσε να περιορίσει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς, ενισχύοντας έτσι το αναπτυξιακό δυναμικό της ευρωπαϊκής οικονομίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχημένη ανάπτυξη των ΜΜΕ σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού είναι μια από τις ουσιαστικότερες προϋποθέσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις επενδύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη οι ΜΜΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 98 % των εταιρειών της ΕΕ, πλήττονται από έντονη πιστωτική ασφυξία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίου είναι ουσιαστική για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προστατευτισμός μπορεί να περιορίσει τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια ζωής των συμπράξεων, μέχρι την αποκάλυψή τους, κυμαίνεται από 6 έως 14 έτη από τη δημιουργία τους, με αποτέλεσμα να πλήττεται η οικονομία λόγω της υψηλότερης επιβάρυνσης των πελατών και, τελικά, των καταναλωτών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ΕΕ συνιστά βήμα προς τα εμπρός για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και θα πρέπει όλα τα κράτη μέλη να το υιοθετήσουν·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσίευση των επονομαζόμενων εγγράφων «LuxLeaks» από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων αναδεικνύει την ανάγκη για τη διεξαγωγή μιας διεξοδικής και ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τις πρακτικές φορολογικών συμφωνιών των κρατών μελών και τη συμμόρφωσή τους προς τους ενωσιακούς κανόνες ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία της ΓΔ Ανταγωνισμού είναι ύψιστης σημασίας για την επίτευξη τόσο του στόχου αυτού όσο και των άλλων στόχων της·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επικροτεί το γεγονός ότι η οικονομική διάσταση της ΕΕ θεμελιώνεται στις Συνθήκες ως «ανοιχτή αγορά με ελεύθερο ανταγωνισμό»· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προώθηση του ανταγωνισμού προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι όσον αφορά την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, δεδομένου ότι ο βιώσιμος και αποτελεσματικός ανταγωνισμός φέρνει τις επενδύσεις, προσφέρει οφέλη για τους τελικούς χρήστες και κινεί την οικονομία· υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που έχει η εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού στη δημιουργία ενός πλαισίου ισοτιμίας που προωθεί την καινοτομία, την παραγωγικότητα, την απασχόληση και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά και για όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, με πλήρη σεβασμό της εθνικής ποικιλομορφίας· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες και τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τον έλεγχο των συγχωνεύσεων, για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της κοινωνικής προόδου·

2.  εκτιμά ότι η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά εξαρτάται επίσης από την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα του περιβάλλοντος· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάζει τον κοινωνικό και εργασιακό αντίκτυπο των παρεμβάσεών της στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, ιδίως στις περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας, και να ενσωματώνει αυτή την ανάλυση στις αποφάσεις της·

3.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται να ληφθούν κατάλληλα μέτρα στους τομείς του ανταγωνισμού και της φορολογίας, για να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκοί βιομηχανικοί όμιλοι και οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να εντοπίσει τις πιθανές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού, όπως επίσης τα αίτια και τον οικονομικό αντίκτυπο των ανισοτήτων αυτών·

5.  υπογραμμίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ενίσχυση της ολιστικής προσέγγισης της ενιαίας αγοράς με στόχο να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της Ευρώπης· καλεί την Επιτροπή να σέβεται στην πράξη τις ανάγκες των πολιτών, των καταναλωτών και των ΜΜΕ θέτοντας τις ανησυχίες τους στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ώστε οι προτεινόμενες πολιτικές ανταγωνισμού να μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία για τους ευρωπαίους πολίτες·

6.  επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την ανακατεύθυνση πόρων από παρωχημένες ή υποχρησιμοποιούμενες θέσεις του προϋπολογισμού στη ΓΔ Ανταγωνισμού· επισημαίνει ότι πρέπει να διατεθεί στην Επιτροπή κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να διευρύνει και να εμβαθύνει τις έρευνές της στον τομέα των φορολογικών κρατικών ενισχύσεων όπως οι φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και η φοροαποφυγή, έτσι ώστε να ακολουθηθεί πιο ενεργή στάση στην άσκηση της πολιτικής ανταγωνισμού· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει επίσης επαρκή νομική ικανότητα για τον περαιτέρω εντοπισμό κενών όπως αυτά που διαπιστώθηκαν μέσω των αποκαλύψεων για τα στοχευμένα φορολογικά καθεστώτα που εφάρμοζαν διάφορα κράτη μέλη· συνιστά, ιδιαίτερα, την ενίσχυση μονάδας της ΓΔ Ανταγωνισμού που είναι υπεύθυνη για τις κρατικές ενισχύσεις, υπό το φως των αποκαλύψεων LuxLeaks·

7.  αναμένει την επικείμενη δημοσιοποίηση του απολογισμού της Επιτροπής, μια δεκαετία από τη θέσπιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 για την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό, και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλες τις πρωτοβουλίες που θα προκύψουν· καλεί την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή του κανονισμού στα νέα νομικά δεδομένα που έχουν προκύψει, ιδίως σε συνέχεια της έγκρισης της οδηγίας για τις αγωγές αποζημίωσης·

8.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι πρέπει να παρακολουθείται στενά η ανεξαρτησία των εθνικών αρχών ανταγωνισμού·

9.  υπογραμμίζει ότι τα μέσα της πολιτικής ανταγωνισμού δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για την εφαρμογή φορολογικών μέτρων· καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει με σαφήνεια τους προβληματισμούς της στον τομέα της φορολογίας·

10.  θεωρεί ότι οι βασικές αρχές και οι σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής ανταγωνισμού θα πρέπει στο μέλλον να εκπονούνται και να συμφωνούνται σε στενότερη συνεργασία με το Κοινοβούλιο, προκειμένου να αυξηθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση των αρχών ανταγωνισμού·

11.  επικροτεί την κοινή προσέγγιση που ακολουθείται στη διαδικασία εκσυγχρονισμού των κρατικών ενισχύσεων με στόχο την προώθηση αποτελεσματικότερων δημοσίων δαπανών σε ένα πλαίσιο περιορισμένων δημοσιονομικών περιθωρίων, ιδίως στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση·

12.  αναγνωρίζει ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού απαιτείται οι δικαστικές ερμηνείες να διέπονται από συνέπεια και συνεκτικότητα·

13.  επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται διαρκώς περισσότερο σε αποφάσεις περί δεσμεύσεων· πιστεύει, εντούτοις, ότι απαιτείται περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά την ουσία των ισχυρισμών, όπως επίσης ότι πρέπει να υπάρξουν περισσότερα νομικά προηγούμενα. θεωρεί ότι τούτο ισχύει ιδίως σε υποθέσεις που αφορούν μονοπώλια σε νέους τομείς, όπως οι αγορές ψηφιακών αγαθών, στους οποίους οι εταιρείες δυσκολεύονται ενδεχομένως να προσδιορίσουν κατά πόσο μια συμπεριφορά συνιστά παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού·

14.  πιστεύει ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και να μετριαστούν κάποια από τα μειονεκτήματα των αποφάσεων περί δεσμεύσεων ενώ παράλληλα να διατηρηθούν τα βασικά οφέλη τους, πρέπει να δημοσιεύεται ο πλήρης κατάλογος των αιτιάσεων που απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους εναγόμενους·

Κρατικές ενισχύσεις και υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος (SGEI)

15.  επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών στα κράτη μέλη, και πιστεύει ότι η αποτελεσματικότερη παροχή τους (σε σύγκριση με άλλες υπηρεσίες) μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη· επιβεβαιώνει τη σημασία του χαρακτηρισμού SGEI για τις υπηρεσίες καθολικής πρόσβασης που έχουν ζωτική σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες, από την υγειονομική περίθαλψη έως την κοινωνική ασφάλιση και τη στέγαση, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την ευθύνη της Επιτροπής όσον αφορά την εξασφάλιση της συμβατότητας των αντισταθμίσεων που χορηγούνται στις υπηρεσίες αυτές με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις·

16.  επαναλαμβάνει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται με τρόπο που υποστηρίζει αμέσως ή εμμέσως τη μετεγκατάσταση υπηρεσιών ή της παραγωγής σε άλλα κράτη μέλη·

17.  πιστεύει ότι απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για τα αθλητικά σωματεία (ιδιαίτερα τις ποδοσφαιρικές ομάδες) που ενώ χρωστούν εκατομμύρια στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν εξοφλούν τις οφειλές τους ούτε το κράτος εγείρει σχετική απαίτηση, δεδομένου ότι αυτό μπορεί στην πράξη να συνιστά κρατική ενίσχυση·

18.  τονίζει ότι είναι σκόπιμο να αξιολογηθούν οι σωρευτικές επιπτώσεις της φορολογίας των επιχειρήσεων και των ενισχύσεων·

Αντιμονοπωλιακά μέτρα και συμπράξεις

19.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας από τα κράτη μέλη και να μεριμνά για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεών της σε ολόκληρη την Ένωση·

20.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η χρησιμοποίηση των προστίμων ως της μοναδικής διαθέσιμης κύρωσης δεν είναι αρκετά αποτελεσματική· ζητεί εκ νέου την ανάπτυξη πιο σύνθετων μέσων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος κυρώσεων· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, να εξετάσει τη σκοπιμότητα μιας γενικής αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα, του 2006, και ζητεί την ενσωμάτωση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα συμπλήρωσης των προστίμων που επιβάλλονται για τη δημιουργία συμπράξεων με κυρώσεις σε προσωπικό επίπεδο, όπως ατομικά πρόστιμα και απαγόρευση άσκησης καθηκόντων σε διευθυντές· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι επιχειρήσεις που παραβαίνουν τον νόμο να μην υφίστανται επιπτώσεις που υπερβαίνουν την αναλογική αποκατάσταση της παράβασής τους·

21.  καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει ειδικές ομάδες στελεχωμένες με προσωπικό από διάφορες ΓΔ, για την παρακολούθηση τομέων οι οποίοι, λόγω των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών τους (όπως υψηλά εμπόδια στην πρόσβαση ή υψηλό κόστος αλλαγής παρόχου για τους πελάτες), είναι επιρρεπέστεροι σε παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να συμβάλει στη θέσπιση ενός θεσμικού μηχανισμού που να εξασφαλίζει ότι κάθε φορά που λαμβάνεται μια αντιμονοπωλιακή απόφαση από κάποια εθνική αρχή θα διεξάγεται αυτόματα έλεγχος επακολούθησης μέσω του οποίου η Επιτροπή θα εξετάζει αν υφίστανται παρόμοια ζητήματα στις αγορές σε άλλα μέρη στην Ευρώπη, όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκαν οι κυρώσεις·

23.  υποστηρίζει την τρέχουσα συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ΕΔΑ), που προσδίδει συνοχή στην επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού από τις δημόσιες αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ, και παροτρύνει για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου·

24.  ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει σαφείς διαδικασίες για τα χρονοδιαγράμματα και τις προθεσμίες, προκειμένου να επιταχυνθεί η διεξαγωγή των ερευνών και να αποφεύγονται αδικαιολόγητες παρατάσεις· ζητεί να θεσμοθετηθούν τα δικαιώματα όλων των θιγομένων και εμπλεκομένων μερών σε υποθέσεις που αφορούν μονοπώλια και συμπράξεις, και να δοθεί η απαιτούμενη έμφαση στην αρχή του τεκμηρίου αθωότητας·

25.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει διεξοδική νομική και οικονομική αξιολόγηση των υποθέσεων που αφορούν μονοπώλια και συμπράξεις, ιδίως στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, προκειμένου να υπάρχει σαφής εικόνα της δομής και των τάσεων της αγοράς, και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών·

26.  επισημαίνει ότι η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να εστιάζεται κυρίως στην προστασία των καταναλωτών, στη βελτίωση της ευημερίας τους, στην ενίσχυση της καινοτομίας και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης·

27.  ζητεί στο πλαίσιο αυτό να δοθούν λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους οι μητρικές επιχειρήσεις που ασκούν σε κάποιο βαθμό επιρροή στις θυγατρικές τους μπορεί να θεωρούνται εις ολόκληρον υπεύθυνες για παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας από τις τελευταίες, ακόμη κι αν οι ίδιες δεν έχουν άμεση ανάμιξη·

28.  σε σχέση με την υποτροπή, επαναλαμβάνει το αίτημα για σαφή σύνδεση της παράβασης που αποτελεί το αντικείμενο έρευνας με τις παραβάσεις που διαπράχτηκαν κατά το παρελθόν από την εμπλεκόμενη επιχείρηση·

29.  επισημαίνει ότι ο αριθμός αιτήσεων για μείωση των προστίμων λόγω αδυναμίας πληρωμής έχει αυξηθεί, ιδίως εκ μέρους επιχειρήσεων παραγωγής ενός μόνο προϊόντος («mono-product»), και ΜΜΕ· τονίζει την ανάγκη για προσαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν τα πρόστιμα ώστε να ληφθούν υπόψη οι επιχειρήσεις που παράγουν ένα μόνο προϊόν και οι ΜΜΕ·

30.  φρονεί ότι η κατοχή δεσπόζουσας θέσης στην αγορά μέσω ανάπτυξης, καινοτομίας και επιτυχίας δεν αποτελεί αυτή καθαυτή πρόβλημα για τον ανταγωνισμό· θεωρεί, ωστόσο, αναμφίβολα την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά σοβαρό πρόβλημα για τον ανταγωνισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διαφυλάξει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα των διαδικασιών των διαγωνισμών·

31.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα όλες τις υποθέσεις που ήρθαν στο φως στο πλαίσιο των τρεχουσών ερευνών για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να τεθεί τέλος στις επιζήμιες πρακτικές και να αποκατασταθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός·

Έλεγχος συγχωνεύσεων

32.  συμφωνεί ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος συγχωνεύσεων αποτελεί σημαντικό μέσο επιβολής του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι συμβάλλει στη διατήρηση της ανταγωνιστικής πίεσης για τους συμμετέχοντες στην αγορά·

33.  ζητεί από την Επιτροπή να επιδείξει προσοχή στις περιπτώσεις όπου αμέσως μετά την έγκριση μιας συγχώνευσης αυξάνονται οι τιμές για τους καταναλωτές ή παρατηρείται σχετική πτώση της ποιότητας ενός προϊόντος·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση που έλαβε η Επιτροπή στις 5 Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την απλούστευση των συγχωνεύσεων, και για τις προτάσεις της πρόσφατης Λευκής Βίβλου(34), ζητεί ωστόσο σαφώς βελτιωμένους ορισμούς για το μερίδιο της αγοράς, όπως επίσης για την ισχύ και τον προσδιορισμό της αγοράς·

35.  τονίζει την ανάγκη να εξεταστεί αν η ισχύουσα πρακτική του ελέγχου συγχωνεύσεων λαμβάνει υπόψη τη διεθνοποίηση των αγορών, ιδίως σε σχέση με τον γεωγραφικό προσδιορισμό της αγοράς· θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα μιας τέτοιας εξέτασης στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κανόνων για τον έλεγχο συγχωνεύσεων·

36.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει αναλυτικά μήπως υπάρχουν κενά στις εξουσίες της για εξέταση μεριδίων μειοψηφίας χωρίς δυνατότητα ελέγχου·

Εξελίξεις ανά τομέα

Ενέργεια και περιβάλλον

37.  υπογραμμίζει τη σημασία του προσιτού, βιώσιμου και ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού για την ευρωπαϊκή οικονομία και την ανταγωνιστικότητά της· θεωρεί ότι ο τριπλός αυτός στόχος πρέπει να ληφθεί υπόψη στην πολιτική ανταγωνισμού, για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού που επικρατεί στην αγορά, για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση της τρίτης δέσμης μέτρων ελευθέρωσης της αγοράς αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, για την προώθηση της αποδεσμοποίησης των υπηρεσιών χονδρικής από τις υπηρεσίες λιανικής προκειμένου να προλαμβάνονται πρακτικές αντίθετες προς τον ανταγωνισμό, και ως συμβολή στην παροχή οικονομικά προσιτής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις· αναγνωρίζει ότι οι νέες «Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας», της Επιτροπής, μπορεί να περιορίσουν τις προσπάθειες ορισμένων κρατών μελών για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· υπογραμμίζει ότι η ρύθμιση των κρατικών ενισχύσεων για βιώσιμους ενεργειακούς πόρους πρέπει, στον βαθμό του δυνατού, να γίνει με το ίδιο πνεύμα όπως και στους άλλους τομείς, και με συνεκτίμηση των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 και των εθνικών ιδιαιτεροτήτων·

38.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αποφευχθούν οι μονοπωλιακές πρακτικές προκειμένου να επιτευχθούν οι συνθήκες για πλήρως θεμιτή δραστηριότητα και πλήρη ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την εξάλειψη των μονοπωλιακών προμηθευτών και των πρακτικών που συνεπάγονται διακρίσεις επιζήμιες για τους καταναλωτές· θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου θα πρέπει να εξελιχτεί σε Ενεργειακή Ένωση με δίκαιες και σταθερές τιμές, μέσω της καλύτερης διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και της πρόσβασης σε στρατηγικές υποδομές·

39.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει τη διεξαγωγή ερευνών και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι υφιστάμενες γραμμές διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι πλήρως διαθέσιμες στην αγορά ενέργειας μέσω των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την υποστήριξη της επίτευξης των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 με το χαμηλότερο δυνατό κοινωνικοοικονομικό κόστος σε επίπεδο Ένωσης·

40.  καλεί την Επιτροπή να προβλέψει την υποχρέωση των εισηγμένων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτηση εισαγωγής στο χρηματιστήριο στην εσωτερική αγορά, να γνωστοποιούν τα αποθέματα ορυκτών καυσίμων και τις δυνητικές εκπομπές CO2 και να υποβάλλουν ακριβείς και αξιόπιστες συγκεντρωτικές περιβαλλοντικές εκθέσεις, όπως επίσης να δημοσιοποιούν τα επίπεδα αποθεμάτων και εκπομπών χρησιμοποιώντας κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές λογιστικής, δεδομένου ότι αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε μια βιώσιμη επενδυτική αγορά·

41.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τον βαθμό στον οποίο η συγκέντρωση προμηθευτών κρίσιμων πρώτων υλών μπορεί να οδηγήσει σε άνισους όρους ανταγωνισμού και να ζημιώσει τη δραστηριότητα των κλάδων των πελατών τους, και να δημιουργήσει εμπόδια στην επίτευξη μιας οικολογικά αποδοτικότερης οικονομίας· θεωρεί ότι ορισμένα από τα υλικά αυτά έχουν καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη των οικολογικά αποδοτικών τεχνολογιών και καινοτομιών που απαιτούνται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων·

42.  επαναλαμβάνει ότι η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να συμβάλλει στην προώθηση της διαφάνειας, των ανοικτών προτύπων και της διαλειτουργικότητας, προκειμένου να αποτραπεί ο τεχνολογικός εγκλωβισμός των καταναλωτών και των πελατών από εμπορικούς παράγοντες του ενεργειακού τομέα· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά το επίπεδο του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι οι τρεις μεγαλύτεροι συμμετέχοντες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άνω του 60% της αγοράς φυσικού αερίου, παρά το σταδιακό άνοιγμα των αγορών στα μέσα της δεκαετίας του 1990· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας, προκειμένου να βελτιωθεί η κρατική στήριξη στην καινοτομία και την πρόσβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

43.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίζει ότι οι κανονισμοί και οι οδηγίες στον τομέα της ενέργειας μεταφέρονται και εφαρμόζονται σωστά σε όλα τα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να επαγρυπνά ιδιαίτερα όταν οι τιμές υπερβαίνουν τον μέσο όρο της ΕΕ, δεδομένου ότι οι υψηλές τιμές στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και ζημιώνουν τους καταναλωτές·

Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και μέσα

44.  πιστεύει ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο των προσπαθειών της ΕΕ για την επίτευξη προόδου ως προς τους στόχους της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της ανάπτυξης και των επενδύσεων· αναγνωρίζει τον ρόλο της πολιτικής του ανταγωνισμού στην επιδίωξη μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς· πιστεύει ότι το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ χρειάζεται να προσαρμόζεται γρήγορα στις εξελίξεις της αγοράς· καλεί την Επιτροπή να ελέγξει τα υφιστάμενα μέσα στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού προκειμένου να διαπιστώσει αν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής· πιστεύει ότι οι προτεραιότητες που καθορίζονται στην έκθεση «Προτεραιότητες για μια ψηφιακή ενιαία αγορά στην περιοχή της Βαλτικής» θα μπορούσαν να καταστούν φιλοδοξίες για ολόκληρη την ΕΕ·

45.  επικροτεί την ανακοίνωση της αρμόδιας για τον ανταγωνισμό Επιτρόπου σχετικά με περαιτέρω έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αντιανταγωνιστικές πρακτικές της Google στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας και στην ψηφιακή αγορά γενικότερα· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι παρά τις έρευνες τεσσάρων ετών και τρεις δέσμες προτάσεων για δεσμεύσεις, η Επιτροπή δεν έχει επιτύχει απτά αποτελέσματα όσον αφορά την αντιμετώπιση του βασικού προβλήματος για τον ανταγωνισμό στην υπόθεση μονοπωλιακής συμπεριφοράς της Google, δηλαδή την προτιμησιακή αντιμετώπιση που προσφέρει η Google στις δικές της υπηρεσίες στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων των αναζητήσεων· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διευθετήσει επειγόντως το θέμα της Google, προκειμένου να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού, έτσι ώστε να διατηρηθεί η αξιοπιστία της στρατηγικής της για το ψηφιακό θεματολόγιο· καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει αποφασιστικά για να εξαλείψει όλα τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί, να λάβει ισχυρά μέτρα, στη βάση της αρχής της ισοτιμίας, κατά των παραβιάσεων της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό στις διαρκώς μεταβαλλόμενες και δυναμικές ψηφιακές αγορές όπως η αγορά αναζητήσεων στον Ιστό και οι αγορές διαφημίσεων, και να βρει μια μακροπρόθεσμη λύση για μια ισόρροπη, δίκαιη και ανοιχτή δομή αναζητήσεων στο Διαδίκτυο·

46.  ζητεί από την Επιτροπή να επικεντρωθεί στην επιστράτευση μέσων πολιτικής ανταγωνισμού και εμπειρογνωσίας της αγοράς για την κατάλληλη υποστήριξη του θεματολογίου απασχόλησης και ανάπτυξης, μεταξύ άλλων και στον τομέα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· στο πλαίσιο αυτό, κρίνει σημαντικό να συνεχίσει να αναπτύσσει μια οικονομική και νομική προσέγγιση στην αξιολόγηση των ζητημάτων ανταγωνισμού, και να αναπτύξει περαιτέρω την παρακολούθηση της αγοράς για την υποστήριξη των ευρύτερων δραστηριοτήτων της Επιτροπής·

47.  υπογραμμίζει ότι στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων της επόμενης γενιάς τα πρώην μονοπώλια διαθέτουν κραυγαλέο μερίδιο της αγοράς που υπερβαίνει το 80%· υπενθυμίζει ότι ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός συνιστά τη μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη αποδοτικών επενδύσεων και παρέχει τα μέγιστα οφέλη στους καταναλωτές όσον αφορά την ποικιλία, την τιμή και την ποιότητα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εφαρμόζει κατάλληλα τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, τόσο εκ των υστέρων όσο και εκ των προτέρων, ώστε να αποφεύγονται η υπερβολική συγκέντρωση της αγοράς και η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, δεδομένου ότι η ανταγωνιστική πίεση είναι καθοριστική προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να επωφελούνται όσο το δυνατόν περισσότερο από υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές·

48.  τονίζει ότι ο περιορισμός του ανταγωνισμού δεν είναι πιθανό να οδηγήσει στην αύξηση των επενδύσεων σε ευρυζωνικά δίκτυα, ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς στην Ευρώπη έχει επιτευχθεί πλήρης κάλυψη των βασικών ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω ενός ρυθμιστικού πλαισίου που διασφαλίζει την πρόσβαση στα δίκτυα των κυρίαρχων φορέων εκμετάλλευσης·

49.  πιστεύει ότι οι επενδύσεις σε ευρυζωνική υποδομή της επόμενης γενεάς διαδραματίζουν σαφώς κεντρικό ρόλο για την επίτευξη μιας ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας· εντούτοις, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι επενδύσεις, οι πολιτικές τηλεπικοινωνιών πρέπει να επιτρέπουν σε όλους τους παράγοντες της αγοράς να πραγματοποιούν αποδοτικές επενδύσεις παρέχοντάς τους ουσιαστική πρόσβαση σε μη αναπαραγώγιμα στοιχεία ενεργητικού δικτύων και σε κατάλληλα προϊόντα πρόσβασης χονδρικής·

50.  ζητεί από την Επιτροπή να βασίζει τις αποφάσεις της και τις προτάσεις πολιτικής της στη διεξοδική και αντικειμενική ανάλυση ορθών, αξιόπιστων και ανεξάρτητων συνόλων δεδομένων· υπογραμμίζει, ειδικότερα, τις αμφιβολίες του όσον αφορά την ορθότητα των δεδομένων που παρουσιάστηκαν σε σχέση με τις χαμηλές επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένων των ταχυτήτων για τους τελικούς χρήστες, των επενδύσεων υποδομής και της οικονομικής κατάστασης του κλάδου σε σύγκριση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές του·

51.  υπενθυμίζει ότι η ουδετερότητα του δικτύου είναι υψίστης σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν γίνονται διακρίσεις στις διαδικτυακές υπηρεσίες και ότι ο ανταγωνισμός είναι πλήρως εγγυημένος·

52.  υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση του κατακερματισμού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, μεταξύ άλλων με τη διερεύνηση της φύσης των υπαρχόντων εμποδίων σε καίριους τομείς της αγοράς, τη διασφάλιση του ανοιχτού χαρακτήρα του Διαδικτύου και την παγίωση της ουδετερότητας του δικτύου στη νομοθεσία της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία στη διαχείριση της κυκλοφορίας των δεδομένων στο Διαδίκτυο, χωρίς διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμβάσεις, αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την προαγωγή του ανταγωνισμού και την ώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, και για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον ψηφιακό τομέα· θεωρεί ότι τα ανοικτά πρότυπα και η διαλειτουργικότητα συμβάλλουν στον θεμιτό ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές ανάγκες και να λαμβάνει υπόψη τους νέους τρόπους διαδικτυακών πωλήσεων·

53.  υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες για την προώθηση ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού μέσα από την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, καθώς και άλλων πτυχών του τομέα των υπηρεσιών, θα πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των καταναλωτών και των ΜΜΕ· επαναλαμβάνει ότι οι προσπάθειες αυτές θα διευρύνουν το φάσμα επιλογών των καταναλωτών και θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι ΜΜΕ και οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να επιδεικνύουν μεγαλύτερη καινοτομία και δημιουργικότητα· πιστεύει ότι η άμεση αντίδραση των ρυθμιστικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση παραπλανητικών και αθέμιτων πρακτικών είναι καθοριστική για την εφαρμογή της πολιτικής του ανταγωνισμού·

Συνεργατική οικονομία

54.  ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους για να ενταχθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας η παρατηρούμενη ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας· πιστεύει ότι η προσαρμογή αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να υπάρχουν ίσοι όροι και να εξασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ όλων των συμμετεχόντων·

55.  πιστεύει ότι οι εταιρείες που σχετίζονται με τη λεγόμενη συνεργατική οικονομία πρέπει να πληρώνουν φόρους και να συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς όπως και οι κανονικές επιχειρήσεις, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν προκαλείται απλώς νόθευση του ανταγωνισμού, αλλά και υπάρχουν και αρνητικές δημοσιονομικές συνέπειες για την οικονομία των κρατών μελών·

56.  τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ελέγχεται αποτελεσματικά η συμπεριφορά εταιρειών που κατέχουν δεσπόζουσα θέση, και να υπάρχει άμεση αντίδραση σε περίπτωση αθέμιτης συμπεριφοράς, δεδομένου ότι οι παράνομες πρακτικές μπορεί να προκαλέσουν την πρόωρη έξοδο μικρών και καινοτόμων ανταγωνιστών τους από την αγορά·

57.  επισημαίνει ότι η έλλειψη ρύθμισης στη συνεργατική οικονομία προσφέρει αθέμιτο πλεονέκτημα σε ορισμένες εταιρείες, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα κίνητρα για επενδύσεις στους αντίστοιχους τομείς·

Δημόσιες συμβάσεις

58.  καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν έγκαιρα σε εφαρμογή τους νέους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τα κριτήρια που αφορούν αφενός το αντικείμενο της σύμβασης, όπως τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά, και αφετέρου την ηλεκτρονική διοίκηση, τις ηλεκτρονικές προμήθειες και τη διαίρεση σε παρτίδες, προκειμένου να ευνοείται ο θεμιτός ανταγωνισμός και να εξασφαλίζεται η βέλτιστη οικονομική απόδοση για τις δημόσιες αρχές· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πληρέστερη δυνατή εφαρμογή τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκαλούν η νόθευση διαγωνισμών, η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και οι διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση των ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να εντάξει τη δράση της σε ένα γενικό πλαίσιο, συνδέοντας την ενωσιακή πολιτική ανταγωνισμού στην Ευρώπη με την υποστήριξη του ανοίγματος αγορών δημόσιων συμβάσεων εκτός ΕΕ·

59.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να δίνει η Επιτροπή αναλυτικές και σαφείς οδηγίες στις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, και στις δημόσιες αρχές, προκειμένου να τις διευκολύνουν στην κατανόηση της νομοθεσίας που θεσπίστηκε πρόσφατα για τις δημόσιες συμβάσεις και, ειδικότερα, των νέων περιθωρίων ευελιξίας που προσφέρει·

60.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά τη συγκέντρωση των αγορών στις αγορές δημόσιων συμβάσεων, προκειμένου να προλαμβάνει την υπερβολική συγκέντρωση αγοραστικής δύναμης και τις αθέμιτες συμπράξεις, και να διατηρεί τις ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά για τις MMΕ σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Small Business Act»·

61.  καλεί την Επιτροπή, κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων μέσω των Γενικών Διευθύνσεων και εκτελεστικών φορέων της, να αναθέτει περισσότερες συμβάσεις χαμηλής αξίας και συμβάσεις που υπερβαίνουν τα 193 000 EUR αντί να χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά συμβάσεις-πλαίσια που εμποδίζουν το άνοιγμα της αγοράς δημόσιων συμβάσεων στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, καθώς ευνοούν μόνο τις μεγάλες εταιρείες και συμπράξεις που είναι εγκατεστημένες κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων·

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

62.  ζητεί για τέταρτη συνεχή φορά να δοθεί σύντομα τέλος στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων λόγω κρίσης για τον τραπεζικό τομέα· αναγνωρίζει ότι η ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή τον Αύγουστο του 2013 σχετικά με τον τραπεζικό τομέα δεν επαρκεί για την προστασία των ευρωπαίων φορολογουμένων και τον περιορισμό της ενίσχυσης που μπορούν να λάβουν οι τράπεζες· υπογραμμίζει ότι η κρατική ενίσχυση προς το τραπεζικό σύστημα ούτε αύξησε την πιστοδότηση ούτε αποκατέστησε την εμπιστοσύνη· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τον τραπεζικό τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στις ευρωπαϊκές τραπεζικές αγορές και ως εκ τούτου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τους πολίτες της Ένωσης· τονίζει τη σημασία της επιστροφής στη συμβατική εφαρμογή του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, μόλις αυτό καταστεί συμβατό με τη βιωσιμότητα του τραπεζικού τομέα·

63.  υπογραμμίζει τη συμβολή της επιβολής των κανόνων για τις συμπράξεις στην αύξηση της διαφάνειας του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

64.  θεωρεί αποδοκιμαστέο το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των καταχρήσεων που διαπράχθηκαν στην αναδιάρθρωση των ιδιωτικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζημίωσαν μικροκαταθέτες και μικροϊδιοκτήτες χρηματοοικονομικών μέσων όπως προνομιούχων μετοχών, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είχαν πωληθεί χωρίς πλήρη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της ΕΕ·

65.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τον χρηματοπιστωτικό τομέα, προκειμένου να ενισχύει τον ανταγωνισμό και την προστασία των επενδυτών και των καταναλωτών στην ευρωπαϊκή αγορά τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών· επισημαίνει ότι η εξυγίανση του τραπεζικού τομέα έχει οδηγήσει στην αύξηση του μεριδίου αγοράς ορισμένων χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά που διέθεταν πριν από την κρίση, ενώ παράλληλα έχει μεγεθυνθεί ο κλάδος των χρηματοοικονομικών επενδύσεων, χωρίς κανένα όφελος για την πραγματική οικονομία της Ένωσης· πιστεύει ότι για τη διατήρηση μιας πλήρως λειτουργικής ενιαίας αγοράς πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους παράγοντες του χρηματοπιστωτικού κλάδου και να ληφθούν μέτρα ώστε να αποφευχθούν η μείωση της διαφάνειας και η ανάπτυξη δομών τύπου σύμπραξης·

66.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει από την αρχή της κρίσης ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων ως μηχανισμός αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης των προβληματικών τραπεζών·

67.  πιστεύει ότι ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης θα πρέπει να επικεντρωθεί τόσο στην σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος όσο και στην αντιμετώπιση της αθέμιτης κατάτμησης των πιστωτικών όρων καθώς και των διακρίσεων εις βάρος των ΜΜΕ στην ενιαία αγορά·

68.  πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο της εξάρτησης των κρατικών ενισχύσεων προς τις τράπεζες από την παροχή πίστωσης σε ΜΜΕ·

69.  πιστεύει ότι οι τραπεζικοί κανόνες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι μικροί οργανισμοί διαθέτουν λιγότερους πόρους για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους, και χρειάζεται συνεπώς να είναι όσο το δυνατόν απλούστεροι προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία στρεβλώσεων προς όφελος των μεγάλων τραπεζών·

70.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις αγορές του τραπεζικό τομέα στις οποίες η συγκέντρωση είναι υψηλή ή αυξάνεται, ιδίως λόγω αναδιάρθρωσης που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κρίσης· υπενθυμίζει ότι οι ολιγοπωλιακές αγορές είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε πρακτικές αντίθετες προς τον ανταγωνισμό· φοβάται ότι η συγκέντρωση αυτή μπορεί τελικά να αποβεί εις βάρος των καταναλωτών·

71.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίζει ότι οι τράπεζες, πριν λάβουν οιαδήποτε κρατική ενίσχυση, πωλούν τις συμμετοχές τους σε άλλες εταιρίες, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το βάρος για τον φορολογούμενο·

72.  θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον κατακερματισμό της αγοράς ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων όπως η απώλεια υπηρεσίας όταν ο καταναλωτής μετακινείται σε άλλο κράτος μέλος·

73.  επιδοκιμάζει την απόφαση του ΔΕΕ της 11ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τα τέλη των πιστωτικών καρτών που ζημιώνουν τον ανταγωνισμό, καθώς και για τις επιτυχημένες δράσεις που ανέλαβε η Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία τυποποίησης στον τομέα των πληρωμών δεν θα επηρεάσει την είσοδο στην αγορά και την καινοτομία· επαναλαμβάνει τη θέση του Κοινοβουλίου ότι πρέπει να θεσπιστούν ανώτατα όρια στα τέλη των καρτών πληρωμής προκειμένου να μειωθεί το περιττό κόστος για τους καταναλωτές· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία της χαρτογράφησης των εργασιών τυποποίησης για τις κινητές πληρωμές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα λαμβανόμενα μέτρα δεν θα αποκλείουν τους νεοεισερχόμενους ούτε θα ευνοούν τους κυρίαρχους συμμετέχοντες, και ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο θα είναι τεχνολογικά ουδέτερο ώστε να διευκολύνει μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις·

74.  πιστεύει ότι θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά οι εξωτερικές πτυχές των εξελίξεων στον συγκεκριμένο τομέα· εκφράζει την ανησυχία του για την ανάπτυξη διαφορετικών προτύπων μεταξύ ίσων ανταγωνιστών ως συνέπεια της τυποποίησης των κανόνων του χρηματοπιστωτικού τομέα·

75.  επισημαίνει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 2008 στη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω αντιμετώπισης του προβλήματος των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που είναι υπερβολικά μεγάλοι για να καταρρεύσουν και ως εκ τούτου εξακολουθούν να επωφελούνται από σιωπηρές επιδοτήσεις· πιστεύει ότι η αναμενόμενη έκθεση της επιτροπής ECON σχετικά με την εκτίμηση αντικτύπου και την αποτίμηση της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να περιλαμβάνει διεξοδική ανάλυση των ανταγωνιστικών πτυχών των νέων ρυθμίσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται σε όλες τις περιπτώσεις η ανταγωνιστικότητα των τραπεζών της ΕΕ με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

Κρατικές ενισχύσεις μέσω της φορολογίας

76.  εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανή ύπαρξη παράνομων πρακτικών φορολογίας εταιρειών στα κράτη μέλη και ζητεί από την Επιτροπή να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατόν τις διεξαγόμενες έρευνες για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία· ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στις έρευνες σχετικά με φορολογικές ελαφρύνσεις που ενδέχεται να συνιστούν μορφή παράνομης κρατικής ενίσχυσης· τονίζει ότι ο δικαιότερος φορολογικός ανταγωνισμός είναι απαραίτητος για την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού·

77.  επισημαίνει τη δημοσίευση των λεγόμενων εγγράφων «LuxLeaks» από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων· επικροτεί τη δέσμευση της Επιτρόπου Ανταγωνισμού να διερευνήσει διεξοδικά και ανεξάρτητα τις πρακτικές φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» εκ μέρους κρατών μελών και τη συμμόρφωση προς την ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα του ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροδιαφυγή ορισμένων επιχειρήσεων στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά· ενθαρρύνει την Επιτροπή να επιβάλλει ανελλιπώς τους ενωσιακούς κανόνες για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων·

78.  καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να διασφαλίσει την ανεξαρτησία των υπό εξέλιξη και των μελλοντικών ερευνών της Επιτρόπου Ανταγωνισμού σχετικά με πρακτικές φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» εκ μέρους κρατών μελών· επιμένει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τηρείται ενήμερο για τη γενικότερη πρόοδο των ερευνών αυτών, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι διεξάγονται με διαφάνεια και ανεξαρτησία· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν έκθεση με τα πορίσματά της· υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτρόπου Ανταγωνισμού, ότι θα εξετάσει τις ευρύτερες επιπτώσεις που έχουν στον ανταγωνισμό οι επιθετικές πρακτικές φοροαποφυγής που εφαρμόζονται από επιχειρήσεις και ενθαρρύνονται από κράτη, και θα επεκτείνει τις έρευνες όπου κριθεί σκόπιμο, μετά τη συλλογή των στοιχείων·

Κλάδος γεωργικών ειδών διατροφής

79.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στην προσεχή αναθεώρηση της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης των μεταφερόμενων κονδυλίων, να μεριμνήσει για την απλούστευση των μέτρων της EAT που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, και να αναθεωρήσει με τρόπο ουδέτερο από πλευράς ανταγωνισμού τους συντελεστές της ΕΑΤ για τις εμβόλιμες καλλιέργειες και τις καλλιέργειες που δεσμεύουν άζωτο·

80.  ζητεί από την Επιτροπή, σε συνέχεια της πρόσφατης έκθεσής της για την εξέταση του οικονομικού αντικτύπου του σύγχρονου λιανικού εμπορίου στην ποικιλία και την καινοτομία του τομέα των τροφίμων στην ΕΕ, να εξετάσει τον πιθανό αντίκτυπο των μεγάλων σουπερμάρκετ τα οποία δεσπόζουν στην αγορά σε βαθμό που η συλλογική αγοραστική δύναμή τους στρεβλώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των αλυσίδων εφοδιασμού, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο·

Φαρμακευτικός τομέας και υπηρεσίες υγείας

81.  επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος τομέας είναι κατακερματισμένος λόγω της ρύθμισης σε εθνικό επίπεδο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ στην υπέρβαση των τεχνητών εμποδίων για την πρόσβαση·

82.  ζητεί να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη στην εξέταση υποθέσεων προσωρινής τιμολόγησης τα καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικές διαδικασίες·

83.  επισημαίνει ότι η πολιτική ανταγωνισμού μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση της πρόσβασης σε γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα·

Μεταφορές και ταχυδρομικές υπηρεσίες

84.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού, που να επιτρέπουν ελεύθερο αλλά θεμιτό ανταγωνισμό σε όλα τα μέσα μεταφοράς· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι πρέπει επίσης να ληφθεί επαρκώς υπόψη μια πληθώρα ειδικών διατάξεων που προβλέπονται στις εθνικές νομοθεσίες για τις μεταφορές· τονίζει ότι η υποδομή των μεταφορών είναι ουσιαστική για την επιβίωση και την ευημερία των φυσικών και των νομικών προσώπων, ιδίως σε αραιοκατοικημένες περιφέρειες και σε απομακρυσμένα νησιά·

85.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να εγγυηθούν θεμιτό ανταγωνισμό και καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών στον σιδηροδρομικό τομέα καθώς και στη διαχείριση των δικτύων λιμένων και αεροδρομίων, ιδιαίτερα όπου η διαχείρισή τους γίνεται μονοπωλιακά από την κεντρική κυβέρνηση· υπογραμμίζει ότι ο ανταγωνισμός δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη την ιδιωτικοποίηση των υπαρχουσών υπηρεσιών· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι μεταφορείς δεν θα κάνουν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους σε ορισμένα αεροδρόμια·

86.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ της πολιτικής ανταγωνισμού και της πολιτικής στον τομέα των μεταφορών, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα των μεταφορών και να συνεχιστεί η πρόοδος για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον τομέα των μεταφορών·

87.  καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου, εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια στις ροές χρήματος μεταξύ των διαχειριστών υποδομών και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, και να βεβαιωθεί ότι όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν ισχυρή και ανεξάρτητη εθνική ρυθμιστική αρχή·

88.  τονίζει ότι η ενιαία αγορά στον τομέα των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών πάσχει λόγω της εσφαλμένης ή ελλιπούς μεταφοράς της νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη καθώς και από σημεία συμφόρησης στην διασυνοριακή κινητικότητα, που βλάπτουν τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να εξακριβώσει κατά πόσο τα τεχνικά εμπόδια ή τα εμπόδια της αγοράς, τα οποία διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, όπως το διαφορετικό εύρος των σιδηροτροχιών, η παροχή ενέργειας και τα συστήματα σήμανσης, μπορούν να θεωρηθούν παραβιάσεις των κανόνων του ανταγωνισμού·

89.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αιτιολογημένη επισκόπηση ώστε να εξακριβωθεί ποιες αεροπορικές εταιρίες επωφελούνται από πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους παρόχους υπηρεσιών μέσω ειδικών όρων ή ενδεχόμενων καταχρήσεων της δεσπόζουσας θέσης τους σε ορισμένους αερολιμένες·

90.  εκφράζει ανησυχία σχετικά με τις διαφορές στην εφαρμογή και την επιβολή των ρυθμίσεων που αφορούν τις διεθνείς οδικές μεταφορές από τα κράτη μέλη, π.χ. των ρυθμίσεων για τις οδικές ενδομεταφορές και τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης, καθώς και για το ενδεχόμενο πρακτικών ευρύτερου κοινωνικού ντάμπιγκ στον τομέα των μεταφορών, και πιστεύει ότι τα προβλήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν·

91.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής εναντίον των διεθνών εταιρειών ενοικίασης οχημάτων προκειμένου να σταματήσουν τις πρακτικές που δεν επιτρέπουν στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση στις καλύτερες διαθέσιμες τιμές με κριτήριο τη χώρα διαμονής τους· τονίζει ότι οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να εμποδίζονται να επωφελούνται από την καλύτερη διαθέσιμη τιμή όταν αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς·

92.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράση για τη μείωση του κατακερματισμού στον τομέα της ενοικίασης αυτοκινήτων, δεδομένου ότι σήμερα οι εθνικοί κανονισμοί αυξάνουν σημαντικά το κόστος των διασυνοριακών μετακινήσεων και τούτο είναι επιζήμιο για την ενιαία αγορά·

93.  τονίζει ότι οι προσπάθειες ενθάρρυνσης του ανταγωνισμού στην ΕΕ πρέπει πάντοτε να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον· αναγνωρίζει τη συνάρτηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ με την ανάγκη για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας σε δημόσιες υπηρεσίες ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών·

Πολιτισμός και αθλητισμός

94.  καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί με τις περιοριστικές και καταχρηστικές πρακτικές των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, όπως η άρνηση του δικαιώματος των μελών τους να λαμβάνουν μέρος σε εναλλακτικές αθλητικές εκδηλώσεις που δεν αναγνωρίζονται από τις αντίστοιχες ομοσπονδίες, και η δια βίου απαγόρευση στους αθλητές, τους υπαλλήλους και τους προπονητές να συμμετέχουν σε αγώνες όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα παγκόσμια πρωταθλήματα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·

Η διεθνής διάσταση

95.  ζητεί να προστεθεί στη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων κεφάλαιο για τον ανταγωνισμό, με διατάξεις που να καλύπτουν την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, τις συγχωνεύσεις, τις επιχειρήσεις κρατικής ιδιοκτησίας, τις επιδοτήσεις και την άνιση πρόσβαση στην αγορά· ζητεί ουδετερότητα στην ειδησεογραφική κάλυψη των μέτρων που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες αυτές, των σχετικών προβλημάτων και της προόδου που σημειώνεται·

96.  αναγνωρίζει και υποστηρίζει την ανάγκη να ενισχύσει η Επιτροπή τον ρόλο της πολιτικής ανταγωνισμού στη διεθνή οικονομική συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο με οργανισμούς αρμόδιους για τον ανταγωνισμό· υπενθυμίζει ότι αυτή η συνεργασία σε ρυθμιστικό επίπεδο και σε επίπεδο επιβολής συμβάλλει στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις παγκόσμιες αγορές·

97.  τονίζει ότι, για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών του δικαίου του ανταγωνισμού στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, είναι απαραίτητη η διεθνής συνεργασία· καλεί, συνεπώς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει τη στενότερη διεθνή συνεργασία σε ζητήματα σχετικά με τον ανταγωνισμό·

98.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα σύναψης συμφωνιών στον τομέα του ανταγωνισμού με περισσότερες τρίτες χώρες, οι οποίες θα διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών που διεξάγουν έρευνες· τονίζει ότι η πρόσφατη συμφωνία με την Ελβετία στο τομέα του ανταγωνισμού μπορεί να αποτελέσει εν προκειμένω υπόδειγμα για μελλοντικές συμφωνίες αυτού του είδους·

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

99.  τονίζει ότι η συμφωνία πλαίσιο προβλέπει την ίση μεταχείριση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με την πρόσβαση σε συνεδριάσεις και την παροχή πληροφοριών κατά την προετοιμασία νομοθεσίας ή μη δεσμευτικών κανόνων στον τομέα της πολιτικής για τον ανταγωνισμό·

100.  υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εκπροσώπηση των συμφερόντων των Ευρωπαίων καταναλωτών για την κατάλληλη επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού·

101.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ρόλο του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη στην οδηγία σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις της αντιµονοπωλιακής νομοθεσίας και θεωρεί ότι οι εργασίες που έγιναν για την οδηγία αυτή αποτελούν υπόδειγμα για τη μελλοντική διοργανική συνεργασία σε ζητήματα ανταγωνισμού·

102.  επαναλαμβάνει ότι κατά τη χάραξη της πολιτικής για τον ανταγωνισμό η Επιτροπή πρέπει να είναι πλήρως υπόλογη και να δίνει συνέχεια στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου·

103.  καλεί την Επίτροπο να δεσμευτεί για τη διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων με τις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου, καθώς και με την ομάδα εργασίας για τον ανταγωνισμό, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής·

104.  θεωρεί ότι το ΕΚ θα πρέπει να διαθέτει εξουσίες συναπόφασης στην πολιτική ανταγωνισμού· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι τα άρθρα 103 και 109 ΣΛΕΕ προβλέπουν μόνο διαβούλευση με το Κοινοβούλιο· πιστεύει ότι αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό· προτείνει να εξαλειφθεί το συντομότερο αυτό το έλλειμμα, μέσω διοργανικών ρυθμίσεων στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού και να διορθωθεί με την επόμενη τροποποίηση της Συνθήκης·

Προτεραιότητες της νέας Επιτροπής στον τομέα της πολιτικής για τον ανταγωνισμό

105.  υπογραμμίζει τον ρόλο της αρμόδιας για τον ανταγωνισμό Επιτρόπου στην προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης, της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, της ενεργειακής πολιτικής, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της βιομηχανικής πολιτικής και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής·

106.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες στο πλαίσιο του ΕΔΑ, οι οποίες να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία της συμμόρφωσης των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» των κρατών μελών προς τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις·

107.  επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Επιτροπής για ουσιαστική επιβολή των κανόνων του ανταγωνισμού στους τομείς της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και των συμπράξεων, των συγχωνεύσεων και των κρατικών ενισχύσεων, με τη διαρκή προσαρμογή των μέσων ελέγχου του ανταγωνισμού στις εξελίξεις της αγοράς και την παράλληλη προώθηση μιας νέας νοοτροπίας ανταγωνισμού, τόσο μέσα στην ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο·

108.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις πρόσφατες υποθέσεις μονοπωλιακής συμπεριφοράς και να δώσει απάντηση στις ανησυχίες που προκλήθηκαν όσον αφορά το τυπικό επίπεδο·

109.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει με συντονισμένο τρόπο προτάσεις στον τομέα του φορολογικού ανταγωνισμού και να τις υποβάλει στο Συμβούλιο·

110.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποβάλλει εκθέσεις στο Κοινοβούλιο, σε ετήσια βάση, σχετικά με τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις της εφαρμογής της πολιτικής ανταγωνισμού·

111.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά την ακρόασή της η Επίτροπος, ιδίως αναφορικά με τη μελλοντική συνεργασία και τη σύσφιγξη των σχέσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

112.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει ισχυρότερα μια ενεργό πολιτική ανταγωνισμού ως πυλώνα της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

113.  θεωρεί ότι πρέπει να συγκεντρωθούν περιπτώσεις που θα χρησιμοποιούνται ως δείκτες για τον ανταγωνισμό και να τεθούν σύντομα στη διάθεση καταναλωτών και επιχειρήσεων·

114.  υπογραμμίζει την ασάφεια που εξακολουθεί να υπάρχει σε πολλά κράτη μέλη, σχετικά με το αν η ενίσχυση των κέντρων για την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών θεωρείται παράνομη κρατική ενίσχυση· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι έτσι τίθεται σε κίνδυνο η χρηματοδότηση των κέντρων αυτών· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει σύντομα τα κράτη μέλη σχετικά με την αναγκαιότητα της κοινοποίησης της χρηματοδότησης αυτής, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των υπηρεσιών στήριξης των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών·

115.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αυστηρή συμμόρφωση των αρχών σε όλα τα πολιτικά επίπεδα προς τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις·

116.  ζητεί τη συγκρότηση κοινού φορέα που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, και από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, έργο του οποίου θα είναι η ανάλυση των μακροπρόθεσμων τάσεων και η μελλοντική ανάπτυξη πολιτικής για τον ανταγωνισμό σε μελλοντοστραφείς τομείς, όπως η ψηφιακή οικονομία και ο ενεργειακός τομέας·

117.  ζητεί να αναλυθεί με αμεροληψία τι συνιστά υπεύθυνη εθνική φορολογική πολιτική, ιδιαίτερα σε σχέση με αθέμιτες φορολογικές πρακτικές και με φορολογικές ρυθμίσεις και εξαιρέσεις που νοθεύουν τον ανταγωνισμό, ώστε να μπορεί μελλοντικά να αναληφθεί αποτελεσματική δράση για την αντιμετώπιση τέτοιων πρακτικών·

o
o   o

118.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις εθνικές αρμόδιες αρχές.

(1) ΕΕ L 1, 4.1.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 61, 5.3.2009, σ. 1.
(3) ΕΕ L 349, 5.12.2014, σ. 1.
(4) ΕΕ C 167, 13.6.2013, σ. 19.
(5) ΕΕ L 201, 26.7.2013, σ. 60.
(6) ΕΕ C 120, 26.4.2013, σ. 22.
(7) ΕΕ L 24, 29.1.2004, σ. 1.
(8) ΕΕ C 270, 25.10.2008, σ. 8.
(9) ΕΕ C 10, 15.1.2009, σ. 2.
(10) ΕΕ C 72, 26.3.2009, σ. 1.
(11) ΕΕ C 195, 19.8.2009, σ. 9.
(12) ΕΕ C 16, 22.1.2009, σ. 1.
(13) ΕΕ C 6, 11.1.2011, σ. 5.
(14) ΕΕ C 216, 30.7.2013, σ. 1.
(15) ΕΕ C 8, 11.1.2012, σ. 4.
(16) ΕΕ L 7, 11.1.2012, σ. 3.
(17) ΕΕ C 8, 11.1.2012, σ. 15.
(18) ΕΕ L 114, 26.4.2012, σ. 8.
(19) ΕΕ C 153 Ε, 31.5.2013, σ. 51.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0026.
(21) ΕΕ C 184, 22.7.2008, σ. 13.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0267.
(23) ΕΕ L 304, 20.11.2010, σ. 47.
(24) ΕΕ C 304 Ε, 1.12.2005, σ. 114.
(25) ΕΕ C 293 Ε, 2.12.2006, σ. 143.
(26) ΕΕ C 146 Ε, 12.6.2008, σ. 105.
(27) ΕΕ C 87 Ε, 1.4.2010, σ. 43.
(28) ΕΕ C 349 Ε, 22.12.2010, σ. 16.
(29) ΕΕ C 136 Ε, 11.5.2012, σ. 60.
(30) ΕΕ C 239 Ε, 20.8.2013, σ. 97.
(31) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0268.
(32) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0576.
(33) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0079.
(34) COM(2014)0449, 9 Ιουλίου 2014


Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013
PDF 548kWORD 111k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 (2014/2157(INI))
P8_TA(2015)0052A8-0011/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013,

–  έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 284 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 126 και το άρθρο 132 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0011/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής για το 2014, το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε κατά 0,4% το 2013, έπειτα από μείωση 0,7% το 2012, και ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής αναμένουν ανάκαμψη, με αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,2% το 2014 και κατά 1,7% το 2015· ότι οι φθινοπωρινές προβλέψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής για το 2014 αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προοπτικές ανάπτυξης, εκτιμώντας ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε μόνο κατά 0,8% το 2014 και αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,1% το 2015, με επικρατούντες καθοδικούς κινδύνους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις, η ανεργία στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε από 11,3% στα τέλη του 2012 σε 11,9% στα τέλη του 2013, και παραμένει σε υψηλό επίπεδο το 2014·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ποσοστών ανεργίας στα διάφορα κράτη μέλη, δεδομένου ότι αυτά κυμαίνονται από 5% έως 26%· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων είναι ακόμη υψηλότερα, φτάνοντας το 50% σε ορισμένα κράτη μέλη· ότι οι διαφορές στα ποσοστά ανεργίας προκαλούν περαιτέρω οικονομικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της ανακοίνωσης του προγράμματος Οριστικών Νομισματικών Συναλλαγών (ΟΝΣ) όσον αφορά τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη ως ευκαιρία για να αποφύγουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό την ενίσχυση του δυναμικού ανάπτυξης και την επίτευξη δημοσιονομικής βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα· ότι οι τάσεις όσον αφορά την απασχόληση και τη μείωση της φτώχειας δημιουργούν τον κίνδυνο να μην επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μείωσε τα βασικά επιτόκιά της τον Μάιο και για δεύτερη φορά τον Νοέμβριο, με αποτέλεσμα το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης να μειωθεί στο 0,25%· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τα πρόσθετα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουν ανακοινωθεί από τις αρχές του 2014, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης βρίσκεται πλέον στο 0,05% και το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο -0,20%·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χαμηλότερα πραγματικά επιτόκια δεν έχουν μεταφραστεί ούτε σε διευκόλυνση της πίστωσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ούτε σε αύξηση του ΑΕΠ και δημιουργία θέσεων εργασίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος ανήλθε σε 2,285 τρισεκατομμύρια EUR στο τέλος του 2013, ποσό που αντιπροσωπεύει μείωση της τάξης του 25% περίπου κατά τη διάρκεια του 2013·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσώπευσαν το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων που κατατέθηκαν ως ασφάλεια στο Ευρωσύστημα κατά τη διάρκεια του 2013 και ανήλθαν περίπου σε 25% του συνόλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη εμπορεύσιμοι τίτλοι, σε συνδυασμό με τους τίτλους που εξασφαλίζονται με περιουσιακά στοιχεία, αντιπροσωπεύουν περίπου 40% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων που κατατίθενται ως ασφάλεια·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής για το 2014, ο μέσος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε στο 1,4% το 2013, από 2,5% το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ παραμένει σε πτωτική πορεία από τις αρχές του 2014, με εκτιμώμενο επίπεδο 0,5% το 2014 και φτάνοντας στο χαμηλό του 0,3% τον Σεπτέμβριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό πληθωρισμού του συνολικού εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) σε ορισμένα κράτη μέλη μειώθηκε στο 0 % και κάτω το Σεπτέμβριο του 2014 και θα παραμείνει αρκετά κάτω από τον στόχο το 2015·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαμηλές τιμές της ενέργειας, και ιδίως του πετρελαίου, ήταν ένας από τους κύριους παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση των ποσοστών πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ έχει παραμείνει στάσιμο σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα που είχαν σημειωθεί πριν από την αρχή της κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καταστεί σύνηθες για τις μεγάλες εταιρείες να χρησιμοποιούν το περιβάλλον φθηνού χρήματος για να πραγματοποιούν επαναγορές που εξυπηρετούν τις ίδιες αντί για νέες επενδύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχετικό μερίδιο επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκεται σε σταθερά πτωτική πορεία ήδη πριν από την κρίση και έπρεπε επειγόντως να τονωθεί·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίστηκε η επιβράδυνση του ετήσιου ρυθμού αύξησης του Μ3, από 3,5% τον Δεκέμβριο του 2012 σε 1% τον Δεκέμβριο του 2013·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα σημείωσαν περαιτέρω μείωση από ήδη αρνητικό επίπεδο, με ετήσιο ποσοστό μεταβολής -2,3% τον Δεκέμβριο του 2013, σε σύγκριση με -0,7% τον Δεκέμβριο του 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πιστώσεων που πλήττει τις ΜΜΕ σε ορισμένα κράτη μέλη αποτελεί ένα από τα κύρια προβλήματα που καθυστερούν την οικονομική ανάκαμψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκε μείωση του δανεισμού προς τις ΜΜΕ ύψους περίπου 35% μεταξύ 2008 και 2013· ότι η διευκόλυνση της πιστωτικής ροής προς τις ΜΜΕ είναι θεμελιώδους σημασίας, καθώς αυτές απασχολούν το 72% του εργατικού δυναμικού της ζώνης του ευρώ και έχουν υψηλότερο μικτό ποσοστό δημιουργίας θέσεων εργασίας σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρηματοπιστωτικός κατακερματισμός εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, καθώς οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν πολύ υψηλότερο κόστος δανεισμού, ιδίως στις χώρες της ζώνης του ευρώ όπου ήδη επικρατούν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά, που επιβραδύνουν την ανάκαμψη και διευρύνουν τις αποκλίσεις μεταξύ των χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της ολοκληρωμένης αξιολόγησης των ευρωπαϊκών τραπεζών θα πρέπει να έχουν θετικό αντίκτυπο στις τρέχουσες νομισματικές πολιτικές και στην προθυμία των τραπεζών να αυξήσουν τις δανειοδοτικές τους δραστηριότητες, ιδίως προς την πραγματική οικονομία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος του ισολογισμού του Ευρωσυστήματος σημείωσε σταθερή μείωση κατά τη διάρκεια του 2013, γεγονός που αντικατοπτρίζει την επιστροφή των κεφαλαίων της πράξης πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ) από τις τράπεζες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε τον Ιούλιο του 2013 να παράσχει ενδείξεις σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, δηλώνοντας ότι αναμένει να παραμείνουν τα βασικά επιτόκια στο τρέχον ή σε χαμηλότερο επίπεδο για παρατεταμένo χρονικό διάστημα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες μιας πιθανής ποσοτικής χαλάρωσης στη ζώνη του ευρώ πιθανόν θα μετριάζονταν από την υπερβολική πιστωτική διαμεσολάβηση στον τραπεζικό τομέα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 282 ΣΛΕΕ αναφέρει ότι πρωταρχικός στόχος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 127 ΣΛΕΕ αναφέρει ότι με την επιφύλαξη αυτού του πρωταρχικού στόχου, το ΕΣΚΤ οφείλει να στηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτικές στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 123 ΣΛΕΕ και το άρθρο 21 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της ΕΚΤ απαγορεύουν στις εθνικές κεντρικές τράπεζες την άμεση αγορά χρεογράφων που εκδίδονται από την ΕΕ ή τις εθνικές δημόσιες αρχές ή οργανισμούς· ότι αυτή ήταν μια απαραίτητος όρος για την ένταξη αρκετών κρατών μελών στην οικονομική και νομισματική ένωση· ότι τέτοιες πράξεις αγοράς επιτρέπονται στις δευτερογενείς αγορές·

Νομισματική πολιτική

1.  χαιρετίζει την ταχεία αντίδραση της ΕΚΤ σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, και το γεγονός ότι η νομισματική πολιτική έχει στόχο να περιορίσει την πίεση που ασκείται στις χρηματοπιστωτικές αγορές εντός της ζώνης του ευρώ, και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στο ενιαίο νόμισμα· επικροτεί την ετοιμότητα της ΕΚΤ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωση του ευρώ· επισημαίνει τη θετική γενική μείωση των μακροπρόθεσμων εγχώριων αποδόσεων –ιδίως στις χώρες της ζώνης του ευρώ με το υψηλότερο χρέος– σε πρωτοφανή επίπεδα από την αρχή της κρίσης· επισημαίνει ότι οι χαμηλές αποδόσεις δεν απέφεραν νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, και ότι η έλλειψη των τελευταίων απειλεί τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

2.  σημειώνει ότι η προσφυγή στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και στις πράξεις μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης με πλήρη κατανομή σε σταθερά επιτόκια και η προσφυγή στη διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης, στον μηχανισμό επείγουσας ενίσχυσης υπό μορφή ρευστότητας (ELA) και στη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων παρέμειναν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του 2013, σηματοδοτώντας τη συνεχιζόμενη δυσλειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και της διατραπεζικής αγοράς δανεισμού της ζώνης του ευρώ, παρότι η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, όπως καταδεικνύει η σταθεροποίηση των επιτοκιακών περιθωρίων, η σταδιακή ομαλοποίηση στις διατραπεζικές αγορές και η μείωση των ανισορροπιών του Target ΙΙ·

3.  θεωρεί ενθαρρυντική τη σταθεροποίηση του επιπέδου των ανισορροπιών του Target II καθ' όλη τη διάρκεια του 2013· τονίζει ότι το σύστημα διακανονισμού Target II έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ·

4.  εξακολουθεί να ανησυχεί βαθύτατα για το γεγονός ότι η οικονομική δραστηριότητα παραμένει υποτονική, με τη ζώνη του ευρώ να σημειώνει αρνητική αύξηση του ΑΕΠ το 2013, για δεύτερο κατά σειρά έτος, ενώ η αύξηση του ΑΕΠ είναι ασθενής κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2014 και τα ήδη υψηλά ποσοστά ανεργίας σε πολλά κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ φτάνουν σε επίπεδα που απειλούν τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ, υπονομεύοντας τη λαϊκή και πολιτική στήριξη στο ευρωπαϊκό σχέδιο·

5.  τονίζει την ανησυχία του όσον αφορά τη συνεχή μείωση του ποσοστού πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ από το 2011 καθώς και όσον αφορά τις αποκλίσεις των ποσοστών πληθωρισμού μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει το σημαντικό κενό που παρατηρείται σήμερα μεταξύ του διακηρυγμένου στόχου της ΕΚΤ για διατήρηση του ποσοστού πληθωρισμού κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα και των υφιστάμενων ποσοστών πληθωρισμού που είναι κοντά στο μηδέν ή ακόμα και κάτω από το μηδέν σε αρκετά κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ· εκφράζει την ανησυχία, όπως αναγνωρίζει ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, ότι οι τρέχουσες αποπληθωριστικές τάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση των μεσομακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό·

6.  αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα διαδικασία προσαρμογής των ισολογισμών τόσο στον χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και στους μη χρηματοπιστωτικούς τομείς, σε συνδυασμό με την υψηλή ανεργία, συνέχισαν να επιβραδύνουν την οικονομική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ το 2013·

7.  παρατηρεί με προσοχή το ενδεχόμενο εμφάνισης κινδύνων αποπληθωρισμού· υπενθυμίζει ότι ένα ποσοστό πληθωρισμού κοντά στο μηδέν στη ζώνη του ευρώ επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής· κατανοεί ότι η ΕΚΤ αποδίδει τον ιδιαίτερα χαμηλό πληθωρισμό σε βραχυπρόθεσμες επιδράσεις και ελπίζει ότι ο μεσοπρόθεσμος στόχος θα επιτευχθεί χωρίς αποπληθωριστική φάση· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό το 2015 και 2016 αναθεωρήθηκαν περαιτέρω προς τα κάτω (μεταξύ του 0,1% και του 0,2%) από την ΕΚΤ·

8.  επισημαίνει ότι το κάτω του στόχου επίπεδο πληθωρισμού που προβλέπεται για τα επόμενα έτη θα έχει αντίκτυπο στα προγράμματα μείωσης του χρέους αρκετών κρατών μελών·

9.  επισημαίνει ότι υπό την προοπτική της εφαρμογής περαιτέρω πολιτικών διευκόλυνσης, όπως είναι η ποσοτική χαλάρωση, και έχοντας υπόψη τις τρέχουσες νομικές προκλήσεις όσον αφορά το πρόγραμμα Άμεσων Νομισματικών Συναλλαγών, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλιστεί νομική σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου για να εφαρμοστούν αποτελεσματικά αυτά τα μέσα, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαïκής Ένωσης Pedro Cruz Villalon της 14ης Ιανουαρίου 2015 στην υπόθεση C-62/14·

10.  τονίζει ότι το χαμηλό κόστος δανεισμού από τα κράτη μέλη συμβαδίζει με την αύξηση του δημόσιου χρέους, που πλησιάζει ή υπερβαίνει το 100% του ΑΕΠ σε πολλές περιπτώσεις, και προειδοποιεί ότι μια νέα κρίση θα μπορούσε να δρομολογήσει επαναξιολόγηση του κινδύνου από τις χρηματοπιστωτικές αγορές·

11.  επισημαίνει ότι οι προβλέψεις της ΕΚΤ που δημοσιεύτηκαν το 2013 δεν είχαν προβλέψει τον παρόντα συνδυασμό μηδενικής ανάπτυξης και πολύ χαμηλού πληθωρισμού, ακόμη και ενδείξεων αποπληθωρισμού· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αντιμετωπιστούν με επιφυλακτικότητα οι τρέχουσες προβλέψεις για ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού το 2015 και το 2016·

12.  πιστεύει ότι οι προβληματικοί ισολογισμοί όχι μόνο επηρεάζουν αρνητικά τις τράπεζες, αλλά έχουν επίσης δευτερογενείς επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και σε άλλους ιδιωτικούς φορείς, καθότι η έλλειψη κεφαλαίων και χρηματοδότησης περιορίζει την ικανότητα των επιχειρήσεων να παραμένουν ανταγωνιστικές και να αναπτύσσονται, και, σε τελευταία ανάλυση, να δημιουργούν και να διατηρούν θέσεις εργασίας·

13.  θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ανάκαμψη των επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας υπόψη ότι παρότι η ΕΚΤ συνεχίζει τις δράσεις της προκειμένου να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, οι επενδύσεις ακόμη δεν έχουν ανακάμψει· καλεί τα κράτη μέλη, σε αυτό το πλαίσιο, να ασχοληθούν με τις υποκείμενες αιτίες του χρηματοπιστωτικού κατακερματισμού, όπως είναι οι αποκλίνουσες δομές κινδύνου που καθιστούν τον δανεισμό ακριβότερο στις αντίστοιχες χώρες· ζητεί, επίσης, από τα κράτη μέλη να προβούν στις κατάλληλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αποκατάσταση ενός ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος, ιδίως μέσω της εφαρμογής των συστάσεων ανά χώρα·

14.  προτρέπει την ΕΚΤ να εξετάσει στο πλαίσιο της πολιτικής επέκτασης του ισολογισμού της την αγορά ομολόγων έργων της ΕΤΕπ, που χρηματοδοτούν ορισμένες από τις πλέον παραγωγικές επενδύσεις στη ζώνη του ευρώ, ιδίως από τα έργα εκείνα που έχει επιλέξει η Επιτροπή για την ευρωπαϊκή προστιθεμένη αξία τους έπειτα από ανάλυση κόστους-οφέλους, ιδίως έργα ΤΕΝ-Τ στην ενέργεια και τις μεταφορές και έργα που σχετίζονται με την ψηφιακή ενιαία αγορά·

15.  σημειώνει ότι ο Πρόεδρος Draghi, στην ομιλία του στο ετήσιο συμπόσιο των κεντρικών τραπεζών στο Jackson Hole, στις 22 Αυγούστου 2014, δήλωσε ότι απαιτούνται ενέργειες και στις δύο πλευρές της οικονομίας, επισημαίνοντας τα εξής: ότι οι πολιτικές συνολικής ζήτησης πρέπει να συνοδεύονται από εθνικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές· ότι στην πλευρά της ζήτησης, η νομισματική πολιτική μπορεί και πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, γεγονός που επί του παρόντος σημαίνει διευκολυντική νομισματική πολιτική για παρατεταμένο χρονικό διάστημα· ότι υπάρχει ελάχιστο περιθώριο για ενίσχυση του ρόλου της δημοσιονομικής πολιτικής παράλληλα προς τη νομισματική πολιτική, ειδικά εφόσον πρέπει να ληφθεί υπόψη η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους· και ότι, ενώ απαιτείται αναζωογόνηση των δημόσιων επενδύσεων για να προωθηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και για να διευκολυνθούν οι εθνικές διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις, πρέπει επίσης να δοθεί έμφαση στα κατάλληλα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής·

16.  συμφωνεί με τον Πρόεδρο Draghi ότι η υπάρχουσα ευελιξία στο πλαίσιο των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστεί καλύτερα η ισχνή ανάκαμψη και να αναληφθεί το κόστος των απαιτούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

17.  συμφωνεί με τον Πρόεδρο Draghi ότι υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί μια σύνθεση δημοσιονομικών πολιτικών πιο ευνοϊκή για την ανάπτυξη και να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση με τρόπο που δεν θα έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό·

18.  συμφωνεί με τον Πρόεδρο Draghi ότι απαιτείται επίσης συμπληρωματική δράση σε επίπεδο ΕΕ για να εξασφαλιστεί η δέουσα συνολική θέση αλλά και ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων·

19.  επισημαίνει ότι, παράλληλα προς τη μείωση των βασικών επιτοκίων και την αύξηση των πράξεων αναχρηματοδότησης, η ΕΚΤ έχει θεσπίσει καινοτόμα μέσα όπως οι στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ) και νέες στρατηγικές επικοινωνίας όπως οι ενδείξεις σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής·

20.  θεωρεί ότι ο μηχανισμός μετάδοσης δεν λειτουργεί σωστά και ότι τα εργαλεία νομισματικής πολιτικής που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ από την αρχή της κρίσης μπορεί μεν να παρέχουν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση σε προβληματικές χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά δεν έχουν οδηγήσει σε αποτελέσματα όσον αφορά την καταπολέμηση του χρηματοπιστωτικού κατακερματισμού, την τόνωση της ανάπτυξης ή τη βελτίωση της κατάστασης στην αγορά εργασίας· ενθαρρύνει την ΕΚΤ να εξασφαλίσει την καλύτερη προσαρμογή των πολιτικών της στην πραγματική οικονομία, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ·

21.  πιστεύει ότι, λόγω της σημαντικής εξασθένισης του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, τα οφέλη των αποφάσεων για μείωση των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ είναι περιορισμένα· υπενθυμίζει ότι, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τα πολύ χαμηλά επιτόκια οδηγούν σε στρεβλώσεις στον επιχειρηματικό τομέα και μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ιδιωτικές καταθέσεις ταμιευτηρίου και στα συνταξιοδοτικά προγράμματα·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την ΕΚΤ τον Ιούνιο του 2014 και τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της λειτουργίας του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής· παρατηρεί ότι με τις ΣΠΠΜΑ θεσπίζεται, για πρώτη φορά, ένας σύνδεσμος μεταξύ των δανείων τα οποία χορηγούν οι τράπεζες στον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα και του ποσού αναχρηματοδότησης που μπορούν αυτές να ζητήσουν· ελπίζει ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (AQR) θα επεκτείνουν τη χρήση των ΣΠΠΜΑ από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, προωθώντας έτσι τη μεταφορά ρευστότητας στην πραγματική οικονομία·

23.  επισημαίνει ότι η ΕΚΤ έχει ανακοινώσει ότι θα αγοράζει τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση (asset-backed securities, ABS) και καλυμμένα ομόλογα με στόχο να ενισχυθεί ο αντίκτυπος πιστωτικής χαλάρωσης των ΣΠΠΜΑ· τονίζει ότι αυτού του είδους οι παρεμβάσεις στην αγορά των ABS πρέπει να είναι αρκετά ουσιαστικές ώστε να έχουν αντίκτυπο στα επιτόκια δανεισμού των ΜΜΕ, να περιορίζουν τον κατακερματισμό και να πραγματοποιούνται με διαφανή τρόπο ο οποίος δεν δημιουργεί υπερβολικούς κινδύνους για τον ισολογισμό της ΕΚΤ·

24.  τονίζει την ανησυχία του όσον αφορά τον σημαντικό κατακερματισμό των όρων δανεισμού για τις ΜΜΕ στις χώρες της ζώνης του ευρώ καθώς και το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ των ποσοστών χρηματοδότησης που παρέχονται αφενός στις ΜΜΕ και αφετέρου σε μεγαλύτερες εταιρείες· επιμένει ότι αυτά τα μακροχρόνια προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται κατάλληλα με τα μέτρα που ανακοίνωσε πρόσφατα η ΕΚΤ για την ενίσχυση των τραπεζικών χορηγήσεων, και ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να εξετάσει τους υποκείμενους παράγοντες που εμποδίζουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στην πίστωση· καλεί την ΕΚΤ να διερευνήσει αν αυτό το χάσμα έχει οποιαδήποτε σχέση με τη συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα·

25.  υπογραμμίζει ότι, με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του 2014, ο ισολογισμός της ΕΚΤ αναμένεται να επιστρέψει στο ύψος που είχε στις αρχές του 2012· επισημαίνει ότι αυτή η προβλεπόμενη αύξηση συνεπάγεται σε τελική ανάλυση πιστωτικούς κινδύνους, με αποτέλεσμα να απαιτείται ενισχυμένη επαγρύπνηση από την ΕΚΤ·

26.  είναι της γνώμης ότι το συνολικό ποσό των έμμεσων επιδοτήσεων που έχει χορηγηθεί μέχρι στιγμής πρέπει σταδιακά να επιστραφεί προς όφελος των φορολογούμενων, μόλις ομαλοποιηθούν οι οικονομικές συνθήκες·

27.  σημειώνει το γεγονός ότι η ΕΚΤ έχει επανειλημμένα εκφράσει την ετοιμότητά της να χρησιμοποιήσει πρόσθετα μη συμβατικά μέσα στο πλαίσιο της εντολής της, και να τροποποιήσει το μέγεθος ή τη σύνθεση των παρεμβάσεών της, σε περίπτωση υπερβολικά μακρόχρονης περιόδου χαμηλού πληθωρισμού· παραμένει ανοικτό σχετικά με τη χρήση πρόσθετων μη συμβατικών μέσων, αλλά τονίζει ότι τα μέσα αυτά δεν θα επαρκέσουν χωρίς το σωστό μίγμα δημοσιονομικής πολιτικής, επενδύσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

28.  τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπερεκτιμάται ο αντίκτυπος που έχουν στην πραγματική οικονομία τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος· τονίζει ότι τα μέτρα αυτά έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και ότι κύριος σκοπός τους είναι να δώσουν χρόνο στα κράτη μέλη να εξυγιάνουν τα δημοσιονομικά τους και να υλοποιήσουν τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να φέρουν οικονομική ανάπτυξη και βελτιώσεις στην αγορά εργασίας·

29.  σημειώνει ότι η εφαρμογή μη συμβατικών νομισματικών πολιτικών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να επιτείνει τις στρεβλώσεις στην αγορά κεφαλαίων· ζητεί από την ΕΚΤ να εξασφαλίσει την ενδεδειγμένη ισορροπία μεταξύ του κινδύνου που συνεπάγεται η πρόωρη εγκατάλειψη της διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής την οποία ακολουθεί και των κινδύνων και του κόστους που προκύπτουν από τις στρεβλώσεις που ενδέχεται να ενέχουν αυτού του είδους οι πολιτικές· ζητεί επομένως από την ΕΚΤ να προσαρμόσει τις έκτακτες πολιτικές ώστε να περιοριστούν αυτές οι στρεβλώσεις·

30.  υπενθυμίζει ότι δεν είναι δυνατή η τόνωση της συνολικής ζήτησης μόνο μέσω της νομισματικής πολιτικής, και ότι θα πρέπει αυτή να συμπληρώνεται με κατάλληλες εθνικές δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές σε εθνικό επίπεδο·

31.  τονίζει ότι, όπως προκύπτει από την εμπειρία κατά τα έτη πριν από την κρίση, η διατήρηση σταθερών ρυθμών πληθωρισμού, σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ για τον ρυθμό πληθωρισμού, ενδέχεται να σχετίζεται με μια μη βιώσιμη δυναμική του ιδιωτικού χρέους, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της διαχείρισης της τεχνητής διόγκωσης των περιουσιακών στοιχείων και της πιστωτικής επέκτασης, ακόμη και όταν η σταθερότητα των τιμών είναι εξασφαλισμένη·

32.  υπενθυμίζει ότι η ανεξαρτησία της ΕΚΤ κατά την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της, όπως προβλέπεται στις συνθήκες, είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου της διασφάλισης της σταθερότητας των τιμών και της διατήρησης του πληθωρισμού κάτω από το 2%· υπενθυμίζει ότι όλες οι κυβερνήσεις και οι εθνικές δημόσιες αρχές πρέπει επίσης να αποφεύγουν να ζητούν από την ΕΚΤ να αναλάβει δράση·

33.  υπενθυμίζει ότι όλα τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ δεσμεύονται ως προς τις αποφάσεις που λαμβάνονται, οι οποίες παραμένουν εμπιστευτικές, εκτός εάν έχει αποφασιστεί η δημοσιοποίησή τους·

34.  καλεί την ΕΚΤ να περιορίσει τον ρόλο της εντός της Τρόικας, προκειμένου να ενισχύσει την ανεξαρτησία της από πολιτικές αποφάσεις·

35.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 127 ΣΛΕΕ αναφέρει ότι με την επιφύλαξη του πρωταρχικού της στόχου, η ΕΚΤ στηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτικές στην Ένωση, όπως αναφέρεται περαιτέρω στο άρθρο 282 ΣΛΕΕ· υπογραμμίζει από αυτή την άποψη τη σημασία του νομισματικού διαλόγου·

36.  τονίζει ότι ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής συνεπάγεται ότι η νομισματική αρχή δεν θα πρέπει να χορηγεί επιδοτήσεις σε ιδρύματα που επωφελούνται της παροχής ρευστότητας, καθώς αυτού του είδους η χορήγηση επιδοτήσεων συνιστά δημοσιονομική πολιτική·

37.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΚΤ έχει υπερβεί την βάσει της Συνθήκης εντολή της, όπως φαίνεται από τις επιστολές που απέστειλε ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ στην ισπανική, ιταλική και ιρλανδική κυβέρνηση·

38.  επικροτεί το βήμα προόδου της ΕΚΤ που αφορά την απόφαση για δημοσίευση περίληψης των πρακτικών των συνεδριάσεών της και αναμένει με ενδιαφέρον την έναρξη αυτής της πρακτικής τον Ιανουάριο του 2015· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι αυτό το αίτημα, που διατυπώθηκε από το Κοινοβούλιο σε όλες τις πρόσφατες εκθέσεις του για την ΕΚΤ, υλοποιήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ·

39.  πιστεύει ότι οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως πρέπει να εργαστούν ενεργά για να αποφύγουν οποιαδήποτε πολιτική θα μπορούσε να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στους άλλους· σημειώνει ότι ορισμένες κεντρικές τράπεζες ζητούν από άλλες κεντρικές τράπεζες να λάβουν υπόψη τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των νομισματικών πολιτικών πολύ καιρό αφού έχουν εφαρμόσει μονομερώς τις δικές τους πολιτικές·

40.  πιστεύει ότι πρόσφατες πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως υπογραμμίζουν τη σημασία της συνετής χρήσης της ELA στο μέλλον· υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να επιτραπεί ξανά να χρεωθεί ο τραπεζικός τομέας ενός κράτος μέλους με ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ του κατ' αυτόν τον τρόπο·

41.  προτρέπει την ΕΚΤ να συνεχίσει να βελτιώνει την πολιτική της όσον αφορά το φύλο στους διορισμούς της, προκειμένου να εξαλειφθεί το υπάρχον χάσμα· επικροτεί τον διορισμό της Danièle Nouy ως επικεφαλής του εποπτικού μηχανισμού του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, ιδίως για τα υψηλά προσόντα της και το ισχυρό βιογραφικό της·

42.  πιστεύει ότι η μεγαλύτερη επικέντρωση στην ανάπτυξη και τις δημόσιες επενδύσεις (π.χ. με τη δέσμη επενδύσεων ύψους 300 δισεκατομμυρίων EUR που πρότεινε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean Claude Juncker), θα εξυπηρετούσε τις προσπάθειες της πολιτικής της ΕΚΤ για αύξηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην Ευρώπη·

Δημοσιονομική σταθερότητα

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ), ο πρώτος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις 4 Νοεμβρίου 2014· σημειώνει ότι αυτό το σημαντικό βήμα προς την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική ενοποίηση πραγματοποιήθηκε χάρη στην επιτυχή ολοκλήρωση του προπαρασκευαστικού έργου, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (AQR)· ευχαριστεί την ΕΚΤ που χρησιμοποιεί την αξιοπιστία της για να στηρίξει το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα· τονίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση μεταξύ εποπτικών λειτουργιών και λειτουργιών νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ·

44.  σημειώνει ότι ο AQR και η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, έχουν αποκαλύψει εμμένουσες αδυναμίες στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα· ελπίζει ότι τα αποτελέσματα του AQR έχουν λάβει επαρκώς υπόψη όλους τους κινδύνους, προκειμένου να αποφευχθεί η «ιαπωνοποίηση» του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα και η αέναη ανανέωση δανείων που είναι αδύνατο να αποπληρωθούν·

45.  θεωρεί ότι η ΕΚΤ έχει μεγάλη ευθύνη να εξασφαλίσει ότι οι μελλοντικές ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών θα πραγματοποιούνται μέσω προγράμματος διάσωσης με ίδια μέσα, όταν η πρόσβαση στις αγορές είναι δυσχερής ή ανέφικτη·

46.  καλεί την ΕΚΤ να διασφαλίσει στις καθημερινές της πρακτικές ότι υπάρχει απόλυτη οριοθέτηση μεταξύ της νομισματικής πολιτικής και του ρόλου της ως τραπεζικού επόπτη·

47.  τονίζει ότι ο ΕΕΜ αποσκοπεί στην εξασφάλιση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα της ζώνης του ευρώ και, κατ’ επέκταση, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα· υπενθυμίζει ότι η δημοκρατική λογοδοσία του νέου ΕΕΜ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του νέου καθεστώτος εποπτείας· τονίζει, κατά συνέπεια, τη σημασία της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της ΕΚΤ, του Νοεμβρίου του 2013, σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την άσκηση της δημοκρατικής λογοδοσίας στο πλαίσιο του ΕΕΜ, και επισημαίνει ότι η συμφωνία αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως·

48.  υποστηρίζει την ιδέα ότι για να καταστεί η διάσωση πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική, πρέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία να προβεί σε διαχωρισμό των πιο επικίνδυνων επενδυτικών δραστηριοτήτων από την παραδοσιακή τραπεζική δραστηριότητα·

49.  είναι της γνώμης ότι οι τελευταίες ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων αποκαλύπτουν σαφώς τα όρια της υπάρχουσας διοργανικής σύνθεσης, καθώς το σενάριο του αποπληθωρισμού δεν λαμβανόταν υπόψη στις ασκήσεις αυτές, παρόλο που οι κίνδυνοι αποπληθωρισμού δεν είναι σε καμία περίπτωση ατεκμηρίωτοι·

50.  επισημαίνει ότι, παρά τη σχετικά χαμηλή κερδοφορία τους, οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ συνέχισαν να ενισχύουν τις κεφαλαιακές τους θέσεις μέσω ενός συνδυασμού αυξήσεων κεφαλαίου και μείωσης των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, και επίσης μέσω της δημόσιας στήριξης· αναγνωρίζει ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις κεφαλαίου πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής από τα κράτη μέλη·

51.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη συνεχιζόμενη εξάρτηση πολλών τραπεζών της ζώνης του ευρώ από τη χρηματοδότηση της κεντρικής τράπεζας· θεωρεί ουσιώδους σημασία τη δημιουργία μιας καλά ρυθμισμένης Ένωσης Αγορών Κεφαλαίου, ώστε να μειωθεί η υπερβολική εξάρτηση των οικονομιών της ζώνης του ευρώ από το τραπεζικό σύστημα·

52.  επισημαίνει ότι η ενίσχυση της χρηστής διοίκησης των τραπεζών θα αυξήσει την εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα και, ως εκ τούτου, θα συμβάλει επίσης στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

53.  επισημαίνει ότι η δραστηριότητα σε τίτλους δημοσίου εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή κέρδους για τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ, ενώ η παροχή πιστώσεων στον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα παραμένει υποτονική· θεωρεί ότι το τεχνικό και νομοθετικό έργο για τους κινδύνους που συνδέονται με το δημόσιο χρέος πρέπει να επιταχυνθεί· καλεί την ΕΚΤ να απευθύνει προειδοποίηση προς όσες τράπεζες εξακολουθούν να αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε κρατικά ομόλογα, μειώνοντας παράλληλα την πίστωση προς τον ιδιωτικό τομέα·

54.  επικροτεί τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα· επισημαίνει ότι παρόμοιες μεταρρυθμίσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί σε αρκετά κράτη μέλη· καλεί την ΕΚΤ να συνεργαστεί με τους άλλους συναφείς οργανισμούς για μια βιώσιμη διαρθρωτική μεταρρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα διακόψει τις επιδοτήσεις σε συναλλακτικές δραστηριότητες μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

55.  υπενθυμίζει ότι ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (ΕΜΕ), ο δεύτερος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης, θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2015· τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η ανάπτυξη του τρίτου πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης·

o
o   o

56.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου