Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
Κοινό καθεστώς εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες ***I
 Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με το Μαυροβούνιο ***I
 Ενωσιακές δασμολογικές ποσοστώσεις για το βόειο κρέας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σμιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα ***I
 Εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας ***I
 Αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας ***I
 Ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο ***
 Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη
 Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Sergei Stanishev
 Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2016 - Τμήμα ΙΙΙ
 Ετήσια έκθεση για το 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση της απάτης
 Έκθεση προόδου του 2014 για το Μαυροβούνιο
 Έκθεση προόδου του 2014 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
 Έκθεση προόδου του 2014 για τη Σερβία
 Η διαδικασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης του Κοσσυφοπεδίου
 Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015
 Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Aπασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015
 Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015
 Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο

Κοινό καθεστώς εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες ***I
PDF 432kWORD 54k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές από ορισμένες τρίτες χώρες (αναδιατύπωση) (COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD))
P8_TA(2015)0053A8-0014/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0323),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0014/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(2),

–  έχοντας υπόψη την από 13 Νοεμβρίου 2014 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0014/2015),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαρτίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες (αναδιατύπωση)

P8_TC1-COD(2014)0168


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/755.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με το Μαυροβούνιο ***I
PDF 433kWORD 51k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου αφετέρου (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0374 – C8-0035/2014 – 2014/0190(COD))
P8_TA(2015)0054A8-0051/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0374),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0035/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0051/2014),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαρτίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου αφετέρου (κωδικοποίηση)

P8_TC1-COD(2014)0190


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/752.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Ενωσιακές δασμολογικές ποσοστώσεις για το βόειο κρέας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σμιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα ***I
PDF 433kWORD 54k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σμιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0594 – C8-0169/2014 – 2014/0276(COD))
P8_TA(2015)0055A8-0052/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0594),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0169/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη της γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0052/2014),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαρτίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σμιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα (κωδικοποίηση)

P8_TC1-COD(2014)0276


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/754.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας ***I
PDF 433kWORD 52k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0586 – C8-0166/2014 – 2014/0272(COD))
P8_TA(2015)0056A8-0048/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0586),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0166/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη της γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0048/2014),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαρτίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

P8_TC1-COD(2014)0272


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/753.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας ***I
PDF 433kWORD 53k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0593 – C8-0170/2014 – 2014/0275(COD))
P8_TA(2015)0057A8-0050/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0593),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0170/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη της γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0050/2014),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαρτίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικoποίηση)

P8_TC1-COD(2014)0275


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/756.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο ***
PDF 417kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποιημένης συμφωνίας περί ιδρύσεως της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (14993/2014 – C8-0027/2015 – 2014/0274(NLE))
P8_TA(2015)0058A8-0038/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14993/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο αναθεωρημένης συμφωνίας περί ιδρύσεως της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (15458/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0027/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0038/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της αναθεωρημένης συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο.


Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη
PDF 443kWORD 54k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη (2015/2048(IMM))
P8_TA(2015)0059A8-0044/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη, η οποία διαβιβάστηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2014 από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε συνάρτηση με την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης (σχετ. E2010/3844) και που ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 28 Ιανουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη ότι ο Θεόδωρος Ζαγοράκης έχει παραιτηθεί από το δικαίωμά του να εκφράσει τις απόψεις του που προβλέπεται από το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010 και 6 Σεπτεμβρίου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0044/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Θεόδωρου Ζαγοράκη, σε συνάρτηση με ενδεχόμενη κύρωση για εικαζόμενη αξιόποινη πράξη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικράτειας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Θεόδωρος Ζαγοράκης αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης εξ αμελείας και για παράλειψη τήρησης των κανόνων ασφαλείας στο χώρο εργασίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινική δίωξη αφορά εργατικό ατύχημα που συνέβη στις 13 Μαΐου 2010 εις βάρος ενός υπαλλήλου της ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΟΚ και, συγκεκριμένα, στο γήπεδο της ομάδας αυτής στη Θεσσαλονίκη και ασκείται κατά του Θεοδώρου Ζαγοράκη υπό την ιδιότητα του προέδρου και νόμιμου εκπροσώπου της ομάδας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εικαζόμενη αξιόποινη πράξη προφανώς δεν συνδέεται με την ιδιότητα του Θεόδωρου Ζαγοράκη ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά τελεί, αντιθέτως, σε συνάρτηση με το αξίωμά του ως προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΟΚ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινική δίωξη δεν αφορά άποψη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται υπόνοιες ότι σκοπός της ποινικής διαδικασίας είναι να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή (fumus persecutionis), δεδομένου ότι η ποινική δίωξη έχει ασκηθεί πολλά χρόνια πριν την ανάληψη των καθηκόντων του βουλευτή·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Θεόδωρου Ζαγοράκη·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

(1) Απόφαση της 12ης Μαΐου 1964 στην υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier (Ελληνική ειδική έκδοση, σελ. 1089)· απόφαση της 10ης Ιουλίου 1986 στην υπόθεση 149/85, Wybot/Faure και άλλων (Συλλογή 1986, σελ. 2391)· απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση T-345/05, Mote/Parlement (Συλλογή 2008, σελ. II-2849)· απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2008 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra/De Gregorio και Clemente (Συλλογή 2008, σελ. I-7929)· απόφαση της 19ης Μαρτίου 2010 στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch/Parlement (Συλλογή 2010, σελ. II-1135)· απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 στην υπόθεση C-163/10, Patriciello (Συλλογή 2011, σελ. I-7565).


Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Sergei Stanishev
PDF 453kWORD 58k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Sergei Stanishev (2014/2259(IMM))
P8_TA(2015)0060A8-0045/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Sergei Stanishev, η οποία διαβιβάστηκε στις 24 Νοεμβρίου 2014 από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σε συνάρτηση με εκκρεμούσα διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου της πόλης της Σόφιας (αναφ. CCAN αριθ. C-280/2013), η οποία ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 15 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας ακούσει τον κ. Stanishev σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 70 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0045/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας διαβίβασε αίτηση της Εισαγγελίας της Σόφιας για τη χορήγηση άδειας προκειμένου να συνεχισθούν οι ποινικές διαδικασίες κατά του Sergei Stanishev σχετικά με αδίκημα που προβλέπεται από το άρθρο 358 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 26 παράγραφος 1, του βουλγαρικού Ποινικού Κώδικα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης δεν υπόκεινται σε κράτηση ή ποινική δίωξη εκτός εάν έχουν διαπράξει ποινικό αδίκημα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η άδεια της Εθνοσυνέλευσης ή, εφόσον αυτή έχει διακόψει τη λειτουργία της, του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης, εκτός από την περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, δεν απαιτείται άδεια για τη κίνηση ποινικής δίωξης στην περίπτωση που το μέλος της Εθνοσυνέλευσης έχει συναινέσει γραπτώς στην έναρξη της διαδικασίας αυτής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αποκλειστικά και μόνο το Κοινοβούλιο αποφασίζει εάν θα αρθεί ή όχι η ασυλία σε μια συγκεκριμένη περίπτωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο μπορεί δεόντως να συνεκτιμήσει την άποψη του βουλευτή στο πλαίσιο της απόφασης του να άρει ή μη την ασυλία του(2)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα δεν τελεί σε άμεση ή προφανή συνάρτηση με την άσκηση των καθηκόντων του κ. Stanishev υπό την ιδιότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε συνιστά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών υπό την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είχαν κινηθεί προδικαστικές έρευνες κατά του Sergei Stanishev προτού καταστεί βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διαδικασίες δεν συνδέονται, συνεπώς, κατά κανένα τρόπο με τη θέση του ως βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αρχικά ως Πρωθυπουργός και κατόπιν ως μέλος της Εθνοσυνέλευσης, ο Sergei Stanishev υπέβαλε δύο γραπτές δηλώσεις στον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης με τις οποίες συναινούσε να κινηθούν κατά αυτού ποινικές διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα υπόθεση το Κοινοβούλιο δεν έχει διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή μια αποχρώσα και συγκεκριμένη υπόνοια ότι η ότι η δίωξη ασκείται με πρόθεση να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του εν λόγω βουλευτή·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Sergei Stanishev·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και στον Sergei Stanishev.

(1) Απόφαση στην υπόθεση 101/63 Wagner κατά Fohrmann και Krier, ΕU:C:1964:28· απόφαση στην υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure και άλλων, ΕU:C:1986:310· απόφαση στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ΕU:T:2008:440· απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ΕU:C:2008:579· απόφαση στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ΕU:T:2010:102· απόφαση στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, EU:C:2011:543· απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11 Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ΕU:T:2013:23.
(2) Υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, παράγραφος 28.


Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2016 - Τμήμα ΙΙΙ
PDF 535kWORD 96k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2016, τμήμα III – Επιτροπή (2015/2008(BUD))
P8_TA(2015)0061A8-0027/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 312 και 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(4),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(5) και τις έξι επισυναπτόμενες σε αυτόν κοινές δηλώσεις επί των οποίων επήλθε συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και τις τρεις μονομερείς δηλώσεις,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση σχετικά με ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, την οποία εξέδωσε η Επιτροπή στις 26 Νοεμβρίου 2014 (COM(2014)0903), και την πρόταση κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων που εξέδωσε Επιτροπή στις 13 Ιανουαρίου 2015 (COM(2015)0010),

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο II κεφάλαιο 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0027/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι πρωτίστως επενδυτικός με έντονο αποτέλεσμα μόχλευσης, και έχει καταλυτική επίδραση στην ανάπτυξη και την απασχόληση σε ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι διευκολύνει την εφαρμογή προγραμμάτων και σχεδίων που διαφορετικά θα ήταν δύσκολη ή αδύνατη, και ότι εξασφαλίζει την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων σε ενέργειες με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, μέσω της συγκέντρωσης των πόρων και της δημιουργίας των προϋποθέσεων για οικονομίες κλίμακας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει απτό θετικό αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης, και στην εξασφάλιση επενδύσεων στους τομείς στους οποίους χρειάζονται περισσότερο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως συνέπεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, το επίπεδο των επενδύσεων στην ΕΕ έχει μειωθεί σημαντικά, και το αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της ΕΕ έχει αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων των συνεχιζόμενων οικονομικών και δημοσιονομικών περιορισμών σε εθνικό επίπεδο, ο προϋπολογισμός της ΕΕ διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή του αν η ορθότητα, η δικαιοσύνη και η αξιοπιστία του τίθενται υπό αμφισβήτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη να τηρηθούν πλήρως όλες οι δεσμεύσεις του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 και να επιλυθούν χωρίς καθυστέρηση ορισμένα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως σε σχέση με το πρωτοφανές ποσό των ανεξόφλητων τιμολογίων στο τέλος του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συσσώρευση ανεξόφλητων τιμολογίων προκαλεί καθυστερήσεις στην εκτέλεση των προγραμμάτων και των ταμείων της ΕΕ, και ότι οι πρώτοι που ζημιώνονται από την κατάσταση αυτή είναι οι πολίτες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καθυστερήσεις στις διαρθρωτικές πληρωμές θέτουν το ζήτημα του κατά πόσο θα πρέπει να χρεώνονται τόκοι για τις καθυστερούμενες πληρωμές, δεδομένου ότι οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές υποχρεώνονται να δανείζονται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές για να καλύπτουν τις καθυστερούμενες συνεισφορές της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η αποδέσμευση πιστώσεων δεν αποτελεί λύση για την κρίση πληρωμών· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 310 ΣΛΕΕ, ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 θα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα ενωσιακά προγράμματα του ΠΔΠ 2014-2020 και θα δρομολογηθεί η ενδιάμεση αξιολόγηση του ΠΔΠ·

Τα τρία στοιχεία της ανάκαμψης: Απασχόληση, επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρει και την προστιθέμενη αξία που προσδίδει στον προϋπολογισμό της ΕΕ η δημιουργία απασχόλησης και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση· υπογραμμίζει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και στην υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς επίσης τις δυνατότητες που προσφέρει για δημιουργία απασχόλησης και για ανάπτυξη η ενεργειακή στροφή και διασύνδεση· αναγνωρίζει ότι ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων της ΕΕ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα Ορίζοντας 2020, COSME και Erasmus +, συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη των στόχων αυτών· αναμένει από την Επιτροπή να θέσει στο επίκεντρο του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016 αυτά τα προσανατολισμένα στην ανάπτυξη προγράμματα και μέσα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα τους διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι·

2.  υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πάνω από 20 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ, οι οποίες αναλογούν στο 99% του συνόλου των επιχειρήσεων· πιστεύει ότι το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον και η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος, με αξιοπρεπή απασχόληση, στην ΕΕ θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν τον ρόλο των ΜΜΕ ως κυρίων δημιουργών θέσεων εργασίας στην Ένωση, ρόλος που είχε αποδυναμωθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης· υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο την ανάγκη να διευκολυνθεί η δημιουργία και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων στην ΕΕ, μέσω της διασύνδεσης των επιχειρηματιών και της προώθησης νέων σχεδίων· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να βοηθηθούν στην προσπάθειά τους αυτή, όχι μόνο μέσω της νομοθετικής απλούστευσης και της μείωσης της γραφειοκρατίας, αλλά και μέσω της πλήρους αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων του προγράμματος COSME, προκειμένου, ιδίως, να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στις αγορές και τις πιστώσεις· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων προσφέρει μεγάλες δυνατότητες στις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

3.  τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία απαρτίζουν το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ και διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την τόνωση της ανάπτυξης, και για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ έχει συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση των δημόσιων επενδύσεων σε οικονομικούς τομείς ζωτικής σημασίας και έχει επιτύχει απτά αποτελέσματα επιτόπου, τα οποία ενδυναμώνουν τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για να ξεπεράσουν τη σημερινή κρίση και να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία έγκριση των υπόλοιπων επιχειρησιακών προγραμμάτων τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η υλοποίησή τους θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη το 2016·

4.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων από το 2016, λόγω της εμπροσθοβαρούς καταβολής του συνόλου του χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος το 2014 και το 2015· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να ενταθεί περαιτέρω η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και ότι θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι δυνατότητες χρηματοδότησης για αυτό τον σκοπό· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το 2016 θα είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο θα διατεθούν πόροι στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου αναλήψεων υποχρεώσεων, όπως ορίζεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ 2014-2020, πέραν και επιπλέον των ανώτατων ορίων που καθορίζονται στο ΠΔΠ για τα έτη 2016 έως 2020 για τους στόχους πολιτικής που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την απασχόληση, και ιδιαίτερα με την απασχόληση των νέων· καλεί την Επιτροπή να εξακριβώσει τους λόγους που προκάλεσαν τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος αυτού, και να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσει την πλήρη απορρόφηση του ταμείου·

5.  υπογραμμίζει τη σημασία της διασυνοριακής κινητικότητας ως μέσου που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να αξιοποιήσει την ποικιλία των δεξιοτήτων των ατόμων, ενισχύοντας παράλληλα την κατάρτιση και τις ευκαιρίες απασχόλησης για όλες τις γενιές· θεωρεί ότι εμβληματικά και επιτυχημένα προγράμματα κινητικότητας όπως το Erasmus+ λειτουργούν προς όφελος τόσο των μεμονωμένων ατόμων όσο και της οικονομίας και ότι, επομένως, θα πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι κοινωνικές πτυχές της κινητικότητας πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη και ότι η κινητικότητα είναι ένα μόνο από τα διαθέσιμα μέσα καταπολέμησης της ανεργίας και δεν θα πρέπει να αποτελεί την ύστατη λύση·

6.  υπενθυμίζει ότι η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις οικονομίες των κρατών μελών και, συνεπώς, στον προϋπολογισμό της ΕΕ· υπογραμμίζει, ειδικότερα, ότι η απάτη σε σχέση με τον ΦΠΑ, όπως η «αλυσιδωτή απάτη», έχει άμεσο αντίκτυπο στα έσοδα της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να ενισχύει τα προγράμματα της ΕΕ που συμπληρώνουν τη δράση των κρατών μελών στον συγκεκριμένο τομέα·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση οικολογικών κριτηρίων ανάπτυξης στον προϋπολογισμό της ΕΕ· πιστεύει ότι οι πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των συμφωνημένων στόχων για την καταπολέμηση της κλιματικής μεταβολής, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας· θεωρεί ότι τα ζητήματα αυτά αποτελούν τις κύριες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και δεν θα πρέπει να παραγνωρίζονται·

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ και το επενδυτικό σχέδιο

8.  επιδοκιμάζει, ως πρώτο βήμα, το επενδυτικό σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή, το οποίο μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα για κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 315 δισεκατομμυρίων EUR στους τομείς της υποδομής, της παιδείας και της έρευνας, όπως επίσης για τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων που προκάλεσε η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση· επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ αναμένεται να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά αυτού του επενδυτικού σχεδίου, καθώς αναμένεται να διατεθεί από εκεί η απαιτούμενη εγγύηση 8 δισεκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών για την τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· θεωρεί ότι η συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ θα πρέπει να αποφέρει σημαντική απόδοση μέσω μεγαλύτερης μόχλευσης· επιβεβαιώνει τη βούλησή του να εξετάσει όσο το δυνατόν προσεκτικότερα τον τρόπο με τον οποίο θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της ΕΕ προς την ΕΤΕπ για τη σύσταση του ΕΤΣΕ·

9.  υπογραμμίζει τον συμπληρωματικό χαρακτήρα του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου και του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και την κοινή τους δέσμευση για επανεκκίνηση της οικονομίας και ώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ συνιστά αφεαυτού σημαντικό επενδυτικό εργαλείο με ιδιαίτερο ρόλο και αποστολή, που έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· εκφράζει την πεποίθηση ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να δημιουργηθούν συνέργειες, όχι μόνο μεταξύ του επενδυτικού σχεδίου και του προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά και με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, έτσι ώστε να γεφυρωθεί το επενδυτικό χάσμα, να εξασφαλιστούν η σύγκλιση και η σταθερότητα στην ΕΕ, και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη που προσφέρουν οι δημόσιες δαπάνες στην πραγματική οικονομία· υπογραμμίζει, ακόμα, τη σημασία της εξάλειψης των υφισταμένων εμποδίων για τις επενδύσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με τη σαφήνεια και την προβλεψιμότητα του ρυθμιστικού πλαισίου·

Εσωτερική και εξωτερική αλληλεγγύη και μια ασφαλής Ευρώπη

10.  υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι μέσο εσωτερικής αλληλεγγύης που υποστηρίζει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, προωθεί την κοινωνική ένταξη και βοηθά στην ελαχιστοποίηση των αναπτυξιακών ανισοτήτων, όχι μόνο μεταξύ κρατών μελών αλλά και μεταξύ περιφερειών· υπογραμμίζει ότι αποτελεί επίσης μέσο εξωτερικής αλληλεγγύης, διαθέτοντας επείγουσα βοήθεια σε ανθρωπιστικές και μη στρατιωτικές κρίσεις με την παροχή υποστήριξης σε χώρες που αντιμετωπίζουν έκτακτη ανάγκη -όπως η Ουκρανία- όπως επίσης βοηθώντας στο να καταστεί η ΕΕ ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας, προκειμένου να ανταποκριθεί η Ένωση στις δεσμεύσεις της για εξάλειψη της φτώχειας, όπως επιβεβαιώνονται στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, και συμβάλλοντας στο θεματολόγιο για την παγκόσμια ανάπτυξη μετά το 2015·

11.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι είναι ένας από τους ασφαλέστερους τόπους στον κόσμο, βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες μορφές κινδύνων για την εσωτερική της ασφάλεια, οι οποίοι απαιτούν να εξασφαλιστεί στενότερη αστυνομική και δικαστική συνεργασία και συντονισμός, να αναπτυχθούν μέτρα για καλύτερη κοινωνική ένταξη και αύξηση της κοινωνικής συνοχής, και παράλληλα να προωθούνται η σταθερότητα και η ειρήνη σε περιοχές συγκρούσεων· υπογραμμίζει ότι η κοινή προσπάθεια για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων προϋποθέτει τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική αλληλεγγύη· υπενθυμίζει την υποστήριξή του στην ενίσχυση των μέσων που διαθέτει η ΕΕ και στην ανάπτυξη μιας αντίληψης για δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης, που να εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των εξωτερικών συνόρων με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στη δράση στη Μεσόγειο και στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει στοχευμένες ενισχύσεις των σχετικών προγραμμάτων και μέσων, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τη δέσμευση που ανέλαβε η ΕΕ για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων·

Τήρηση των δεσμεύσεων

12.  εκφράζει την πεποίθηση ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως αν δεν λυθούν οριστικά και αμετάκλητα ορισμένα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια, τα οποία, δυστυχώς, κυριάρχησαν κατά τις περσινές διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, ιδίως δε το χρόνιο πρόβλημα των ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος του έτους, το ζήτημα της εγγραφής των ειδικών μέσων του ΠΔΠ στον προϋπολογισμό, και η καθυστέρηση στην εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής· θεωρεί ότι το 2015 πρέπει να είναι η τελευταία προθεσμία για τη θέσπιση απτών και βιώσιμων λύσεων στα εκκρεμή αυτά ζητήματα·

13.  ζητεί την πλήρη εκτέλεση των κοινών δηλώσεων για τις πιστώσεις πληρωμών και για ένα πρόγραμμα πληρωμών στις οποίες συμφώνησαν το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή στο τέλος της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2015, και θεωρεί ότι η ανάληψη σχετικής δράσης θα δείξει ότι τα τρία θεσμικά όργανα αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα την προσπάθεια για εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα των ανεξόφλητων λογαριασμών· υπενθυμίζει τη δέσμευση να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους τουλάχιστον τρεις διοργανικές συνεδριάσεις σχετικά με τις πληρωμές, προκειμένου να ελέγχονται η εκτέλεση των πληρωμών και οι αναθεωρημένες προβλέψεις· αναμένει να δοθεί, στην πρώτη από αυτές τις συναντήσεις, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2015, μια πρώτη επισκόπηση του επιπέδου των ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος του 2014 όσον αφορά τους βασικούς τομείς πολιτικής· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, όπως είχε προβλεφτεί, στο τέλος του 2014 το επίπεδο αυτό έφτασε στο πρωτοφανές ύψος των 24,7 δισεκατομμυρίων EUR, μόνο για τα προγράμματα συνοχής το διάστημα 2007-2013· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το χρέος αυτό υπονομεύει την αξιοπιστία της ΕΕ και έρχεται σε σύγκρουση με τους στόχους που έχουν τεθεί στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, για ανάπτυξη και απασχόληση· υπογραμμίζει ότι οι πληρωμές αποτελούν άμεση και λογική συνέπεια ανειλημμένων υποχρεώσεων·

14.  θεωρεί άκρως σημαντική την κατάρτιση και εφαρμογή ενός εύλογου προγράμματος πληρωμών με στόχο τη μείωση του επιπέδου των ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος του έτους στο διαρθρωτικό του επίπεδο μέσα στη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ, όπως αναφέρουν το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή στην κοινή δήλωση στην οποία συμφώνησαν στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2015· υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα αυτό θα συμφωνηθεί από τα τρία θεσμικά όργανα σε εύθετο χρόνο πριν από την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016· θεωρεί ότι η διοργανική σύνοδος τον Μάρτιο του 2015 θα προσφέρει στα τρία θεσμικά όργανα την ευκαιρία να συμφωνήσουν στο πρόγραμμα αυτό·

15.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι πληρωμές των ειδικών μέσων (μέσα ευελιξίας, Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και αποθεματικό έκτακτης βοήθειας) πρέπει να συνυπολογίζονται στα ανώτατα όρια πληρωμών του ΠΔΠ, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των αναλήψεων υποχρεώσεων· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του περασμένου έτους, λόγω της παρερμηνείας της σχετικής διάταξης του ΠΔΠ από το Συμβούλιο· υπογραμμίζει ότι η θέση του Συμβουλίου στο θέμα αυτό μπορεί να συνεπάγεται περαιτέρω μείωση του ΠΔΠ σε σύγκριση με την περίοδο 2007-2013· αναμένει ότι το ζήτημα αυτό θα διευθετηθεί από την Επιτροπή με την τεχνική προσαρμογή του συνολικού περιθωρίου πληρωμών για το 2015·

16.  υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί της ΕΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή στόχων και πολιτικών της ΕΕ όπως η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη και η απασχόληση· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι οι οργανισμοί της ΕΕ επιτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τη νομοθετική αρχή και πρέπει συνεπώς να αντιμετωπίζονται με σεβασμό ως σημαντικά τμήματα της διοίκησης της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι οργανισμοί χρειάζονται επαρκείς χρηματοοικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, για να μπορούν να ανταποκρίνονται πλήρως και αποτελεσματικά στην εντολή τους· υπογραμμίζει ότι ήδη ένας οργανισμός ανήγγειλε την αναβολή και την ακύρωση τρεχόντων σχεδίων λόγω των σοβαρών περικοπών προσωπικού και πιστώσεων που αποφασίστηκαν για τον προϋπολογισμό του 2015· υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την ομάδα ανακατανομής, και ζητεί από την Επιτροπή να αναστρέψει το αποτέλεσμά της στο σχέδιο προϋπολογισμού που θα υποβάλει για το 2016·

Μελλοντική πορεία

17.  καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τις προαναφερθείσες πολιτικές προτεραιότητες κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2016, προκειμένου τα σχετικά προγράμματα και οι δράσεις της ΕΕ να διαθέτουν τα αναγκαία μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, θετική απάντηση από την Επιτροπή όσον αφορά τα περαιτέρω αιτήματα και τις θέσεις που εκφράζονται στο παρόν ψήφισμα, προκειμένου να δοθεί λύση στα χρόνια προβλήματα και να διευκολυνθεί η φετινή διαδικασία του προϋπολογισμού· αναμένει επίσης από την Επιτροπή να προτείνει επαρκές επίπεδο πιστώσεων πληρωμών στο σχέδιο προϋπολογισμού της, βασισμένο σε πραγματικές προβλέψεις και ανάγκες, προκειμένου να προσφέρει στην ΕΕ πόρους ανάλογους των φιλοδοξιών της·

18.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμα τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα που επιτρέπουν στην Ένωση να πληροί τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι τρίτων»· επιμένει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα δυνάμει του κανονισμού για το ΠΔΠ, προκειμένου να εκπληρωθούν οι νομικές υποχρεώσεις της Ένωσης και να μην υπονομευτεί ούτε να καθυστερήσει η πληρωμή ενδιαφερομένων όπως οι ερευνητές, τα πανεπιστήμια, κ.λπ.·

19.  ζητεί από το Συμβούλιο να εγκαταλείψει κατά την εξέταση του προϋπολογισμού του προσεχούς έτους την πρακτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν από τις δηλώσεις και αποφάσεις του, είτε αυτές αφορούν την κρίση πληρωμών, είτε το ΠΔΠ, είτε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», είτε την ανάκαμψη των επενδύσεων· θεωρεί ότι αυτές οι πολιτικές δηλώσεις και δεσμεύσεις είναι άκυρες αν δεν συνδυάζονται με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους που να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή τους·

20.  αναλαμβάνει, εντός των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη σοβαρή έλλειψη πληρωμών, να επιτελέσει με επιμέλεια και ευθύνη τον ρόλο του ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, προωθώντας καλά στοχοθετημένες αυξήσεις σε τομείς του προϋπολογισμού με υψηλή ικανότητα απορρόφησης που ανήκουν στις πολιτικές του προτεραιότητες, και εξασφαλίζοντας την επιτυχή υλοποίηση· μέσα από το πρίσμα αυτό, προτίθεται να εξετάσει, με την υποστήριξη των ειδικών επιτροπών του, τα ειδικά προγράμματα και κονδύλια του προϋπολογισμού που μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα αυτόν τον σκοπό·

21.  υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2016 θα είναι καθοριστικός, όχι μόνο διότι το 2016 θα είναι το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας διάταξης του ΠΔΠ για το συνολικό περιθώριο αναλήψεων υποχρεώσεων, αλλά και επειδή θα εξυπηρετήσει ως σημείο αναφοράς για την μετεκλογική επανεξέταση και αναθεώρηση του ΠΔΠ, που θα αρχίσει πριν από το τέλος του 2016· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστούν πολιτικές προτεραιότητες και να εντοπιστούν έγκαιρα οι τομείς στους οποίους έχει αποδειχθεί η προστιθέμενη αξία των δαπανών της ΕΕ, για τους οποίους θα κριθούν αναγκαίες περαιτέρω επενδύσεις κατά το δεύτερο μισό του ΠΔΠ 2014-2020· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της εντατικής παρακολούθησης της εφαρμογής και των επιδόσεων βασικών προγραμμάτων της ΕΕ, ήδη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

22.  επιβεβαιώνει τη θέση του υπέρ μιας ριζικής μεταρρύθμισης του συστήματος των ιδίων πόρων της ΕΕ, οι υφιστάμενες ελλείψεις του οποίου δημιουργούν σοβαρό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις του προϋπολογισμού· αποδίδει ως εκ τούτου ύψιστη πολιτική σημασία στο έργο της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, υπό την προεδρία του Mario Monti· εκφράζει την ικανοποίησή του για την «πρώτη έκθεση αξιολόγησης», της ομάδας υψηλού επιπέδου, στην οποία προτείνεται η εξέταση του θέματος των ιδίων πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ από όσο το δυνατόν περισσότερες οπτικές γωνίες, και αναμένει με ενδιαφέρον την έκβαση των εργασιών της ομάδας και τις τελικές προτάσεις, που έχει προγραμματιστεί να υποβληθούν σε διοργανική διάσκεψη με τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων μέσα στο 2016 και να εξεταστούν στο πλαίσιο της μετεκλογικής επανεξέτασης και αναθεώρησης του ΠΔΠ·

o
o   o

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

(1) ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0100
(5) EE L 69, 13.3.2015.


Ετήσια έκθεση για το 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση της απάτης
PDF 595kWORD 158k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2013 (2014/2155(INI))
P8_TA(2015)0062A8-0024/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 325 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 με τίτλο «Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2013» (COM(2014)0474) καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2014)0243, SWD(2014)0244, SWD(2014)0245, SWD(2014)0246, SWD(2014)0247 και SWD(2014)0248),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της OLAF για το 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της επιτροπής εποπτείας της OLAF: Φεβρουάριος 2013- Ιανουάριος 2014,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2014, με τίτλο «Προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ έως το τέλος του 2013» (COM(2014)0618),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς» (COM(2014)0038),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωβαρόμετρου 397 για τη διαφθορά,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής για το έλλειμμα ΦΠΑ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 250/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με πρόγραμμα για την προώθηση δραστηριοτήτων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόγραμμα «Hercule III» ) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 804/2004/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (COM(2013)0534),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (COM(2012)0363),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς(4), τη δήλωσή του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τις προσπάθειες της Ένωσης για πάταξη της διαφθοράς(5) και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2011 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην ΕΕ (COM(2011)0308),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του αστικού και του ποινικού δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης περί διαφθοράς,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0024/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, στον οποίο κάθε κράτος μέλος συμβάλλει αναλογικά με βάση κοινά αντικειμενικά κριτήρια, παρέχει υποστήριξη για την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης και αποτελεί έκφραση της ενότητας και μέσο για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ όπως και η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης πρέπει να εγγυώνται ότι τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού συμβάλλουν στην επίτευξη των προτεραιοτήτων και των στόχων της ΕΕ και στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών, εξασφαλίζοντας ότι τα χρήματά τους χρησιμοποιούνται με διαφάνεια, σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους και τις πολιτικές της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πληθώρα των νομικών και διοικητικών συστημάτων των κρατών μελών συνθέτει ένα γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον στο οποίο καλούνται να ξεπεράσουν τις παρατυπίες και να καταπολεμήσουν την απάτη, ενώ κάθε λανθασμένη χρήση των πόρων της ΕΕ συνεπάγεται όχι μόνο ατομικές αλλά και συλλογικές απώλειες και υπονομεύει τα συμφέροντα κάθε κράτους μέλους και της Ένωσης στο σύνολό της·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να ενισχύσει τα υφιστάμενα μέτρα, όπως η σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων («σύμβαση ΠΟΣ»), με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς, του ξεπλύματος χρήματος και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, η Επιτροπή υπέβαλε δύο προτάσεις για τη θέσπιση μέσων ποινικού δικαίου, την οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση μέσω του ποινικού δικαίου της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης («οδηγία ΠΟΣ») και τον κανονισμό σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με σκοπό τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης έρευνας και καλύτερης προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων στο σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής δράσης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και ότι για τον λόγο αυτό η πολιτική και δικαστική συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη είναι θεμελιώδους σημασίας·

I.Εντοπισμός και αναφορά μη δολίων και δολίων παρατυπιών

1.  λαμβάνει υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2013 («ετήσια έκθεση» της Επιτροπής)· επικροτεί το ευρύ φάσμα των νομικών και διοικητικών μέτρων που λαμβάνονται από την Επιτροπή από το 2011, διαμορφώνοντας έτσι ένα νέο τοπίο για την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι τα επί του παρόντος ανεπαρκή αποτελέσματα στην καταπολέμηση της απάτης δεν οφείλονται σε ελλιπή νομοθεσία αλλά σε μη ικανοποιητική εφαρμογή της· καλεί την Επιτροπή στην επόμενη έκθεσή της να ανταποκριθεί πιο έγκαιρα στα αιτήματα του Κοινοβουλίου όπως αναφέρονται στις προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις ΠΟΣ·

2.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σήμερα τα κράτη μέλη και των ανεπαρκών πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ, η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ιδιαίτερη σημασία· τονίζει το γεγονός ότι τα κονδύλια της ΕΕ πρέπει να τυγχάνουν ορθής διαχείρισης και να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά·

3.  σημειώνει ότι το 2013 αναφέρθηκαν στην Επιτροπή συνολικά 15 779 παρατυπίες, εκ των οποίων οι 14 170 είχαν μη απατηλό και οι 1 609 απατηλό χαρακτήρα, και επρόκειτο συνολικά για ποσά περίπου 2,14 δισεκατομμύρια EUR, εκ των οποίων περίπου 1,76 δισεκατομμύρια αφορούσαν τις δαπάνες, που αντιστοιχούσαν στο 1,34% του συνόλου των πληρωμών, ενώ τα υπόλοιπα 380 εκατομμύρια EUR αντιστοιχούσαν στο 1,86% των ακαθάριστων παραδοσιακών ιδίων πόρων (ΠΙΠ) που εισπράχθηκαν·

4.  σημειώνει ότι, μολονότι η συνολική δημοσιονομική επίπτωση των μη δολίων παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν το 2013 μειώθηκε σε περίπου 1,84 δισεκατομμύρια EUR, ήτοι 38% λιγότερο από ό,τι το 2012, ο αριθμός των καταχωρισμένων παρατυπιών αυξήθηκε κατά 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο αριθμός των δολίων παρατυπιών που κατεγράφησαν το 2013 αυξήθηκε συνολικά κατά 30% σε σύγκριση με το 2012, ενώ η δημοσιονομική επίπτωσή τους, που αφορούσε χρηματοδοτήσεις 309 εκατομμύρια EUR από την ΕΕ, μειώθηκε κατά 21%·

5.  σημειώνει ότι, λόγω της διαθεσιμότητας νέων πληροφοριών, ως αποτέλεσμα των σημαντικών αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη και η Επιτροπή αναφέρουν τις παρατυπίες, στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2013 έχει σημειωθεί μετατόπιση της εστίασης από τις γενικής φύσεως παρατυπίες σε αυτές που χαρακτηρίζονται δόλιες· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει αυτή την προσέγγιση στη μελλοντική ετήσια έκθεσή της για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – καταπολέμηση της απάτης· παροτρύνει, ωστόσο, την Επιτροπή να αυξήσει περαιτέρω τη διαθεσιμότητα πληροφοριών και να ενισχύσει τις αναλύσεις για την έκταση, τα είδη και τις επιπτώσεις των μη δολίων παρατυπιών, λόγω του μεγάλου αριθμού τους και των σχετικών αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων, που επηρεάζουν αρνητικά τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ·

6.  υπογραμμίζει ότι εναπόκειται τόσο στην Επιτροπή όσο και στα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας που είναι επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η στενή συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών είναι ουσιώδεις προϋποθέσεις για την εξασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ότι, συνεπώς, αυτή η συνεργασία και αυτός ο συντονισμός πρέπει, ως ζήτημα προτεραιότητας, να ενισχυθούν και να καταστούν όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικά· υπενθυμίζει ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης απαιτεί το ίδιο επίπεδο εγρήγορσης τόσο στο επίπεδο των πόρων όσο και στο επίπεδο των δαπανών·

7.  σημειώνει ότι η συνολική τάση στον εντοπισμό και την κοινοποίηση πιθανών δόλιων παρατυπιών την τελευταία πενταετία παρουσιάζει μικρή πτώση, αλλά ότι ο αριθμός των παρατυπιών που δεν κοινοποιούνται ως δόλιες έχει σταδιακά αυξηθεί· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει πιο λεπτομερώς ποιες είναι οι κύριες υποκείμενες αιτίες της αύξησης αυτής και να προβεί σε ανάλυση που θα απαντά στο ερώτημα κατά πόσον η τάση οφείλεται σε μια μεταστροφή προς τον εντοπισμό παράτυπων υποθέσεων ή στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη ταξινομούν τις υποθέσεις·

8.  είναι πεπεισμένο ότι τα μέσα ποινικού δικαίου που προβλέπει η οδηγία ΠΟΣ θα είναι αποτελεσματικά μόνο εφόσον κατορθώσουν να προσδιορίσουν σαφώς τα αδικήματα ΠΟΣ, τις ελάχιστες και ανώτερες ποινές φυλάκισης που θα επιβάλλονται σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, και τους ελάχιστους κανόνες σχετικά με το καθεστώς παραγραφής, και εφόσον οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται εξίσου και αποτελεσματικά σε όλα τα κράτη μέλη·

Έσοδα – Ίδιοι πόροι

9.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το 98% των ΠΙΠ συλλέγονται χωρίς σημαντικά προβλήματα, με τις αναφερόμενες δόλιες παρατυπίες να αντιστοιχούν στο 0,29% των ακαθάριστων ΠΙΠ (αξίας 61 εκατ. EUR) και τις μη δόλιες παρατυπίες να αντιστοιχούν στο 1,57% των ΠΙΠ (αξίας 327,4 εκατ EUR)· σημειώνει ότι οι περιπτώσεις απάτης και παρατυπιών που εντοπίστηκαν το 2013 ισοδυναμούν με 380 εκατομμύρια EUR, εκ των οποίων συνολικά 234 εκατομμύρια EUR ανακτήθηκαν από τα κράτη μέλη· σημειώνει, ειδικότερα, το γεγονός ότι αυτό το ποσοστό ανάκτησης 62% για τους ΠΙΠ το 2013 αντιπροσωπεύει το καλύτερο μέχρι σήμερα αποτέλεσμα της τελευταίας δεκαετίας·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, το 2013, τα περισσότερα διαπιστωθέντα ποσά στην βάση δεδομένων OWNRES για την ΕΕ των 28, τόσο για περιπτώσεις απάτης (93%) όσο και για περιπτώσεις παρατυπιών (87%), αφορούσαν την τελωνειακή διαδικασία «θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία»· καλεί την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα μέτρα με στόχο την ενίσχυση της τελωνειακής διαδικασίας «θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία», ώστε αυτή να δίδει σε μικρότερο βαθμό λαβή για απάτες και παρατυπίες·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, το 2013 στη βάση δεδομένων OWNRES, το ποσοστό ανάκτησης σε περιπτώσεις απάτης ήταν μόλις 23,74%, μειωμένο σε σχέση με το 33,5% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2008-2012· επισημαίνει ότι το ποσοστό ανάκτησης σε περιπτώσεις παρατυπιών που αναφέρθηκε για το 2013 είναι 67,9%· Υπογραμμίζει, σε γενικές γραμμές, την ευθύνη που φέρουν οι αρχές των κρατών μελών και οι υπηρεσίες της Επιτροπής όσον αφορά την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και τις καλεί να ανταποκριθούν προσηκόντως σε αυτή την ευθύνη και να αυξήσουν σημαντικά το ποσοστό ανάκτησης σε περιπτώσεις απάτης, το οποίο βρίσκεται γενικώς σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με το ποσοστό ανάκτησης για τις μη δόλιες παρατυπίες·

12.  χαιρετίζει την υπογραφή του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013· διαπιστώνει ότι 15 κράτη μέλη έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο αλλά ότι, επί του παρόντος, έχει επικυρωθεί μόνο από την Αυστρία· καλεί, συνεπώς, τα υπόλοιπα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν την αντίστοιχη διαδικασία επικύρωσης το συντομότερο δυνατόν·

13.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το λαθρεμπόριο ειδών με υψηλή φορολογία προκαλεί σημαντικές απώλειες εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ και των κρατών μελών της, και ότι η άμεση απώλεια τελωνειακών εσόδων λόγω λαθρεμπορίου τσιγάρων στην ΕΕ εκτιμάται σε ποσό άνω των 10 δισ. EUR ετησίως· εφιστά επιπλέον την προσοχή στη διακίνηση εμπορευμάτων απομίμησης η οποία προκαλεί ζημίες τόσο στα δημόσια ταμεία των κρατών μελών όσο και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

14.  επισημαίνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες βελτίωσης των στοιχείων για το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) και τα θέματα που τέθηκαν στην ειδική έκθεση 11/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ζητεί συντομότερη, περισσότερο εστιασμένη επαλήθευση των στοιχείων του ΑΕΕ και βελτίωση τόσο της υποβολής εκθέσεων όσο και του συντονισμού όσον αφορά τα αποτελέσματα, ώστε το σύστημα ΑΕΕ να καταστεί ακόμη πιο αξιόπιστο όσον αφορά τη συμβολή του στον υπολογισμό των εσόδων της ΕΕ·

15.  σημειώνει ότι η συμπερίληψη της παραοικονομίας στους εθνικούς λογαριασμούς θα συμβάλει στην εξασφάλιση πιο ολοκληρωμένων και αξιόπιστων στοιχείων για το ΑΕΕ, και καλεί την Επιτροπή και την Eurostat να εντείνουν τη συνεργασία με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες για να εξασφαλίσουν τη διαχείριση αυτού του δεδομένου με συνεκτικό και συγκρίσιμο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας τις πλέον επίκαιρες πληροφορίες·

16.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι σε πολλά κράτη μέλη η υστέρηση ΦΠΑ βρίσκεται διαρκώς σε υψηλό επίπεδο λόγω της απάτης και της φοροαποφυγής στον τομέα του ΦΠΑ· επισημαίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή διαθέτει εξουσία ελέγχου και εποπτείας των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει πλήρως τις εξουσίες της για να συνδράμει τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροαποφυγής στον τομέα του ΦΠΑ·

17.  σημειώνει επιπλέον ότι, το 2013, καταγράφηκαν 133 υποθέσεις λαθρεμπορίου τσιγάρων από τα κράτη μέλη, που εκτιμάται ότι αφορούν ΠΙΠ περίπου 7 εκατομμυρίων EUR· υπογραμμίζει ότι αυτή η τάση αντιπροσωπεύει μια ραγδαία μείωση σε σύγκριση με το 2012, όπου αναφέρθηκαν 224 περιπτώσεις που αφορούσαν περίπου 25 εκατομμύρια EUR· ανησυχεί σοβαρά για το γεγονός ότι η Δανία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Σουηδία δεν ανέφεραν καμία περίπτωση λαθρεμπορίου τσιγάρων στην Επιτροπή το 2013, και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αναφοράς στα συγκεκριμένα κράτη μέλη· εμμένει στην έκκληση προς όλα τα κράτη μέλη να αναφέρουν τις υποθέσεις λαθρεμπορίου και παραποίησης στην Επιτροπή εγκαίρως και με ακρίβεια, ώστε να γίνεται καλύτερη εκτίμηση των αρνητικών επιπτώσεων στους ΠΙΠ·

18.  σημειώνει ότι η Επιτροπή θα δημοσιεύσει μελέτη για την σκοπιμότητα ενός συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού των προϊόντων καπνού· υπογραμμίζει ότι αυτό αποτελεί τεράστιο βήμα προόδου στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου· ζητεί από την Επιτροπή να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα ανοιχτό και ανταγωνιστικό σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού, του οποίου ο σχεδιασμός και ο τρόπος εφαρμογής δεν θα ευνοούν μόνο έναν ή ορισμένους μεμονωμένους παρόχους λύσεων·

Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS)

19.  υπενθυμίζει ότι:

   το Κοινοβούλιο επεσήμανε στο ψήφισμά του της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση 2012 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ(7), ότι έχει διαπιστωθεί από τις αρχές επιβολής του νόμου αύξηση της κατάχρησης του συστήματος παρακολούθησης της διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS) από εγκληματικές ομάδες, και ότι το Κοινοβούλιο είναι πεπεισμένο ότι υπάρχει έλλειψη φυσικού ελέγχου στα προϊόντα που διακινούνται στο πλαίσιο του EMCS·
   η Επιτροπή, στην επόμενη ετήσια έκθεση 2014 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, θα πρέπει να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο μια ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αύξηση του φυσικού ελέγχου·
   το δικαίωμα πρόσβασης στο EMCS πρέπει να καταστεί αυστηρότερο και, πριν από την έναρξη των εμπορικών συναλλαγών, να λαμβάνεται υπόψη ένα ολοκληρωμένο ιστορικό συμμόρφωσης ούτως ώστε να μπορεί να χορηγηθεί στις επιχειρήσεις το καθεστώς του «εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα» («έμπιστη επιχείρηση») και, επομένως, μόνο οι εν λόγω επιχειρήσεις να έχουν δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο σύστημα EMCS·
   το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των τρεχουσών ερευνών που αφορούν την ανάγκη τροποποίησης της οδηγίας 2008/118/EK·
   οι έλεγχοι επαλήθευσης που διενεργούν τα κράτη μέλη στα άτομα και στις εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο μητρώο πρέπει να καταστούν πιο αυστηροί και ολοκληρωμένοι·
   η Επιτροπή καλείται να παρουσιάσει αναλυτικά τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας με τις φορολογικές αρχές, διότι τα προϊόντα εύκολα μπορούν να δηλωθούν με εσφαλμένα στοιχεία με στόχο την αποφυγή των ειδικών φόρων κατανάλωσης·
   είναι εξωπραγματικά μεγάλες οι προθεσμίες μέσα στις οποίες επιτρέπεται η διακίνηση των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης μεταξύ εξουσιοδοτημένων αποθηκών, πράγμα που σημαίνει ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο πολλαπλών μετακινήσεων με το ίδιο δηλωτικό καθώς και η εκτροπή, πριν από την καταχώριση της ημερομηνίας παράδοσης στο σύστημα· επαναλαμβάνει συνεπώς το αίτημά του να ενημερώνονται πάραυτα από τον αποστολέα για τυχόν αλλαγές οι αρμόδιες αρχές τόσο του δηλωθέντος όσο και του νέου κράτους μέλους προορισμού·
   το Κοινοβούλιο ζήτησε η μέγιστη επιτρεπόμενη προθεσμία για την υποβολή της αναφοράς παραλαβής των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης να ανέρχεται σε μία εργάσιμη ημέρα και, επιπλέον, ο χρόνος ταξιδίου να υπολογίζεται και να καθορίζεται για κάθε μετακίνηση ανάλογα με το είδος του μέσου μεταφοράς που χρησιμοποιείται και την απόσταση μεταξύ των τόπων αποστολής και προορισμού· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο μόλις ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα·
   οι εγγυήσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία τελωνειακών αποθηκών είναι πολύ μικρές σε σύγκριση με την αξία των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το Κοινοβούλιο κάλεσε, συνεπώς, την Επιτροπή να ορίσει μια μεταβλητή ανάλογα με το είδος των προϊόντων και τον όγκο των διενεργούμενων εμπορικών συναλλαγών· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο μόλις ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα·
   το Κοινοβούλιο εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα δικά τους συστήματα EMCS σύμφωνα με απαιτήσεις που έχει ορίσει σε γενικές γραμμές η Επιτροπή· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός περισσότερο ομοιόμορφου συστήματος σε ολόκληρη την ΕΕ·

Δαπάνες

20.  εφιστά την προσοχή στην ανησυχητική αύξηση κατά 76% του αριθμού των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν ως δόλιες όσον αφορά δαπάνες της ΕΕ και ζητεί επιτακτικά από τις αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί τέτοιου είδους αρνητική τάση κατά τα επόμενα χρόνια·

21.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, στον αγροτικό τομέα, ο αριθμός τόσο των γενικής φύσεως παρατυπιών όσο, ιδιαίτερα, και των δολίων δραστηριοτήτων ήταν αυξημένος το 2013 σε σύγκριση με το 2012· σημειώνει ότι το 2013 προέκυψε μια νέα τάση σημαντικών παραβάσεων που αφορά τον «δικαιούχο που δεν έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις», οπότε αναφέρθηκαν σχετικά 51 περιπτώσεις δόλιων παρατυπιών· θεωρεί ότι οι τάσεις αυτές απαιτούν στοχοθετημένα μέτρα που αποσκοπούν στην εξάλειψη των πρακτικών που εν δυνάμει μπορούν να οδηγήσουν σε ακούσιες παραβιάσεις και, αφετέρου, στην επιθετική αντιμετώπιση της διαφθοράς και της εγκληματικής συμπεριφοράς·

22.  αναγνωρίζει ότι στους τομείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης τα κράτη μέλη ανέκτησαν 197 εκατομμύρια EUR από τους δικαιούχους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013, ενώ μέχρι το τέλος του έτους υπολείπονταν προς ανάκτηση 1 318,3 εκατομμύρια EUR από τους δικαιούχους, εκ των οποίων εκκρεμούσαν 1 097,1 εκατομμύρια EUR στον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά την εφαρμογή του μηχανισμού 50/50· ανησυχεί διότι η ανάκτηση για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) είναι κάτω του συνολικού μέσου όρου, ενώ ούτε καν το ήμισυ των παρατυπιών που εντοπίστηκαν το 2009 δεν ανακτήθηκε ως το τέλος του 2013·

23.  επισημαίνει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ικανότητά τους να ανακτούν τα ποσά που χάνονται ως αποτέλεσμα των παράτυπων πληρωμών που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της ΚΓΠ και καλεί τα κράτη μέλη με ποσοστά ανάκτησης κάτω από 33%, να βελτιώσουν σημαντικά τα αποτελέσματά τους το 2015 και τα επόμενα χρόνια·

24.  αναγνωρίζει ότι, μετά τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) το 2013, τα κράτη μέλη απολαμβάνουν υψηλότερο βαθμό ευελιξίας στην εφαρμογή της πολιτικής και έχουν ιδίως τη δυνατότητα να την προσαρμόζουν στις περιφερειακές ή εθνικές τους δυνατότητες και προτεραιότητες, και να πραγματοποιούν μεταφορές μεταξύ των διαφορετικών πυλώνων της· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η αύξηση αυτή της ευελιξίας να μην αποβεί εις βάρος των συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης· σημειώνει περαιτέρω ότι στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ η Επιτροπή επεξεργάζεται ένα θεματολόγιο απλούστευσης· καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει πλήρως το θεματολόγιο απλούστευσης με τη στρατηγική της ΓΔ AGRI για την καταπολέμηση της απάτης και να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ απλούστευσης και χρηστής διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ, εξασφαλίζοντας τους δέοντες ελέγχους·

25.  ανησυχεί επίσης διότι το μέσο χρονικό διάστημα μεταξύ της διάπραξης παρατυπίας, του εντοπισμού της και τελικά της αναφοράς της στην Επιτροπή είναι 6,3 έτη στον γεωργικό τομέα και 2,75 έτη σε άλλους τομείς· υπενθυμίζει ότι μετά τον εντοπισμό της παρατυπίας ξεκινούν περαιτέρω διαδικασίες (εντολές ανάκτησης, έρευνες της OLAF, κτλ.)· ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει τη μέση, ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια μιας εντοπισμένης παρατυπίας στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης των πόρων για κάθε τομέα πολιτικής·

26.  ελπίζει ότι η σημαντική αύξηση κατά 475% των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν στον τομέα της αλιείας το 2013 αντιπροσωπεύει ρεκόρ έτους που οφείλεται στην καθυστερημένη υλοποίηση των προγραμμάτων στον κλάδο και ότι δεν θα αντιπροσωπεύει μια αρνητική τάση που υπονομεύει την αντίληψη της αξίας της αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ·

27.  σημειώνει με ανησυχία ότι, στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 15% στον αριθμό των καταγεγραμμένων περιπτώσεων παρατυπιών· σημειώνει, ωστόσο, ότι, όσον αφορά τα αντίστοιχα ποσά, κατεγράφησαν μειώσεις 49% σε μη δόλιες παρατυπίες και 22% σε δόλιες παρατυπίες·

28.  σημειώνει ότι 321 παρατυπίες που κοινοποιήθηκαν ως δόλιες και 4672 παρατυπίες που κοινοποιήθηκαν ως μη δόλιες είχαν σχέση με την πολιτική συνοχής· αναγνωρίζει ότι σε αμφότερες τις κατηγορίες ο αριθμός κοινοποιήσεων αυξήθηκε κατά 15 % εν συγκρίσει προς το 2012 και ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, το μεγαλύτερο ποσοστό ποσών όπου υπήρξαν παρατυπίες το 2013 (63 %) συνεχίζει να σχετίζεται με την πολιτική συνοχής· επισημαίνει ωστόσο ότι σε αμφότερες τις κατηγορίες τα αντίστοιχα ποσά μειώθηκαν, παρατηρείται σταδιακή βελτίωση βάσει της πείρας από προηγούμενα έτη και ότι, για πρώτη φορά, η πολιτική συνοχής δεν ήταν ο τομέας δαπανών του προϋπολογισμού με τον υψηλότερο αριθμό παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν ως δόλιες·

29.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη διαθέσιμης πληροφόρησης σχετικά με τα ποσά προς ανάκτηση και σχετικά με τα ποσοστά ανάκτησης ειδικά στον τομέα της πολιτικής συνοχής για το οικονομικό έτος 2013· καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες επ’ αυτού στην μελλοντική ετήσια έκθεσή της·

30.  σημειώνει ότι, για τις δαπάνες στο πλαίσιο κεντρικής διαχείρισης σε προοπτική πενταετίας, το ποσοστό ανάκτησης είναι 54,4% για τις παρατυπίες που αναφέρονται ως δόλιες και 63,9% για τις μη δόλιες παρατυπίες· παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει περαιτέρω τη διαδικασία ανάκτησης και να την καταστήσει περισσότερο έγκαιρη·

31.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την ανάκτηση των κονδυλίων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να θεσπίσει ενιαίες αρχές όσον αφορά την κοινοποίηση για όλα τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλίσει τη συλλογή κατάλληλων, συγκρίσιμων και ακριβών στοιχείων·

32.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι όσον αφορά τις εντολές ανάκτησης που εκδόθηκαν συνεπεία παρατυπιών (που αναφέρθηκαν ως δόλιες ή ως μη δόλιες) μεταξύ του 2009 και του 2013 στο πλαίσιο κεντρικής διαχείρισης των πόρων, το μέσο χρονικό διάστημα καθυστέρησης μεταξύ της διάπραξης μιας παρατυπίας και του εντοπισμού της ήταν 3,4 έτη: περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις (54%) εντοπίστηκαν εντός τεσσάρων ετών μετά το έτος που διαπράχθηκε η παρατυπία, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις (46%) το μέσο χρονικό διάστημα κυμαινόταν μεταξύ 4 και 13 ετών· υπενθυμίζει ότι μετά τον εντοπισμό της παρατυπίας ξεκινούν περαιτέρω διαδικασίες (εντολές ανάκτησης, έρευνες της OLAF, κτλ.)· ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει τη μέση, ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια μιας εντοπισμένης παρατυπίας στο πλαίσιο κεντρικής διαχείρισης των πόρων·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο αριθμός των υποθέσεων που κατεγράφησαν ως δόλιες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το 2013 ήταν 40% χαμηλότερος από ό,τι κατά τα έτη 2009 και 2010 και ότι το 2013 ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία διατηρήθηκε η θετική αυτή τάση·

34.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, οι διοικητικές επαληθεύσεις, οι επιτόπιοι έλεγχοι και τα μέτρα ελέγχου, παρά τη μικρή κάμψη 55% που σημειώθηκε το 2013, οδήγησαν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 63% όσον αφορά την ανίχνευση των δολίων παρατυπιών, σε σύγκριση με ποσοστό μικρότερο του 20% για την προηγούμενη επταετία·

35.  σημειώνει ότι, το 2013, η Επιτροπή έκλεισε 217 υποθέσεις διακοπής πληρωμών στον τομέα της πολιτικής συνοχής και ότι 131 παρέμεναν ανοιχτές στο τέλος τους έτους, αντιστοιχώντας σε ποσό σχεδόν 1977 εκατομμυρίων EUR· αναγνωρίζει περαιτέρω ότι η Επιτροπή εξέδωσε 15 αποφάσεις αναστολής το 2013 και δύο τον Ιανουάριο του 2014·

36.  αναγνωρίζει ότι το 2013, στο πλαίσιο του Mηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ), κοινοποιήθηκαν ως δόλιες 33 παρατυπίες με ενεχόμενο ποσό 14,4 εκατομμυρίων EUR, και ότι αυτές οι παρατυπίες αφορούσαν κυρίως το Ειδικό Πρόγραμμα Ένταξης για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη (SAPARD)· σημειώνει επιπλέον ότι αναφέρθηκαν εννέα δόλιες παρατυπίες που αφορούσαν ποσό 1,2 εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του Mηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ)· παρατηρεί ότι μεταξύ 2003 και 2013, στο πλαίσιο της προενταξιακής βοήθειας, τα ποσοστά ανάκτησης έφθαναν το 37,36% και το 29,22% αντίστοιχα για περιπτώσεις παρατυπιών και περιπτώσεις απάτης· καλεί την Επιτροπή και τις δικαιούχους χώρες του ΜΠΒ να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν υψηλότερο ποσοστό ανάκτησης στο πλαίσιο του ΜΠΒ·

37.  ζητεί να υποβληθούν προτάσεις για τη μείωση του αριθμού των προγραμμάτων δαπανών, ιδίως όταν αυτά αλληλεπικαλύπτονται μερικώς, καθώς και για τη στόχευση των προγραμμάτων, όπου αυτό είναι εφικτό, σε κράτη μέλη που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης, ώστε όλα τα προγράμματα να μην υποστηρίζουν αναγκαστικά δραστηριότητες σε όλα τα κράτη μέλη·

38.  ανησυχεί για το γεγονός ότι σε ορισμένα έργα που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ έχουν σημειωθεί κρούσματα διαφθοράς και απάτης· διαπιστώνει ότι στο έγγραφο της ΕΤΕπ, με ημερομηνία 8 Νοεμβρίου 2013, στο οποίο καθορίζεται η πολιτική της ΕΤΕπ για την πρόληψη και καταπολέμηση των πρακτικών διαφθοράς, απάτης, αθέμιτων συμφωνιών, παράνομης βίας, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, επισημαίνεται έλλειψη επαρκούς ελέγχου σε σειρά περιπτώσεων κατά την εφαρμογή των χρηματοδοτούμενων από την ΕΤΕπ έργων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το 2013 η ΕΤΕπ χρηματοδότησε το οδικό έργο «Passante di Mestre» με κεφάλαια συνολικού ύψους 350 εκατομμυρίων EUR και, παρά το γεγονός ότι στο έργο αυτό σημειώθηκαν κρούσματα διαφθοράς και απάτης που είχαν ως αποτέλεσμα να συλληφθούν πολλά άτομα που ενεπλάκησαν σε αυτά, η ΕΤΕπ εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεχίσει, μέσω της έκδοσης «ομολόγων έργου», τη χρηματοδότηση του έργου αυτού με επιπλέον κεφάλαια ύψους 700 εκατομμυρίων EUR· ζητεί, συνεπώς, να καλείται η ΕΤΕπ, σε περίπτωση αποδεδειγμένης απάτης ή διαφθοράς, να αναστέλλει και/ή να σταματά κάθε προβλεπόμενη ή τρέχουσα χρηματοδότηση των σχετικών έργων·

II.Προβλήματα που εντοπίστηκαν και απαιτούμενα μέτρα

39.  υπογραμμίζει τις ανησυχίες του όσον αφορά τους συνεχείς κινδύνους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, οι οποίοι πηγάζουν αφενός από τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες (μη δόλιες παρατυπίες) και, αφετέρου, από τις σκόπιμες ατασθαλίες και τα ποινικά αδικήματα (π.χ. απάτες)· επιμένει στην στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής με σκοπό την εξασφάλιση συναφών και κατάλληλων μέτρων και μέσων για την αποφυγή και διόρθωση των μη δολίων παρατυπιών και την καταπολέμηση της απάτης·

40.  τονίζει ότι επί πολλά έτη επικρατεί μια κατάσταση κατά την οποία τα κράτη μέλη είτε δεν υποβάλλουν στοιχεία εγκαίρως είτε δεν υποβάλλουν ακριβή στοιχεία· εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του λόγω του ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε διάφορα κράτη μέλη όσον αφορά τον εντοπισμό και την κοινοποίηση των δόλιων και μη δόλιων παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων σε τομείς όπως η πολιτική συνοχής και η γεωργία, και, σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω μη τυποποιημένων ερμηνειών κατά την εφαρμογή του νομικού πλαισίου· επισημαίνει ότι αυτό παρεμποδίζει την πραγματοποίηση συγκρίσεων και αντικειμενικής αξιολόγησης καθώς και των συστάσεων που έχουν εκδοθεί από το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και την OLAF· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κοινές κατευθυντήριες γραμμές και δείκτες για τον περιορισμό του χάσματος μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων των κρατών μελών και να αναπτύξει μια ενιαία και ολοκληρωμένη τράπεζα δεδομένων σχετικά με πραγματικές παρατυπίες, καθώς και ληφθέντα μέτρα, που αφορούν περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς στις οποίες εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί, παρέχοντας έτσι στις αρχές και τους πολίτες αξιόπιστα συγκρίσιμα και συγκεντρωμένα στοιχεία για την εφαρμογή αποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων, καθώς και δυνατότητα αντικειμενικής εκτίμησης της πραγματικής και όχι της υποκειμενικά διαπιστούμενης βαρύτητας των παραβάσεων, καθώς και των υπευθύνων φορέων·

41.  παρατηρεί ότι οι διατυπωθείσες συστάσεις της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη το 2012 των οποίων το στάδιο υλοποίησης αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής 2013 –ιδιαίτερα όσον αφορά τις υπηρεσίες συντονισμού για την καταπολέμηση της απάτης, τους κοινούς κανόνες για την απάτη, τη μεταρρύθμιση των δημόσιων συμβάσεων, τις αναφερόμενες δόλιες παρατυπίες και τα συστήματα ελέγχου και αξιολόγησης κινδύνου– ήταν γενικά εύστοχες, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα ζητήματα δεν αντιμετωπίστηκαν πλήρως· σημειώνει, για παράδειγμα, ότι δεν άρχισαν όλα τα κράτη μέλη προετοιμασίες για την εφαρμογή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 και των διατάξεών του για την πρόληψη της απάτης· ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή το 2012 και να διασφαλίσουν ότι δίδεται η δέουσα διεξοδική συνέχεια στις συστάσεις που τους απηύθυνε η Επιτροπή στην έκθεσή της για το 2011, καθώς και στην έκθεσή της για το 2013, και να παράσχουν αιτιολογημένη εξήγηση σε περίπτωση που δεν κατόρθωσαν να προβούν σε εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων·

42.  αναγνωρίζει ότι οι μη δόλιες παρατυπίες συχνά οφείλονται σε ανεπαρκή γνώση των κανόνων και σε περίπλοκες απαιτήσεις και ρυθμίσεις· επισημαίνει ότι οι τροποποιήσεις στους κανόνες που αφορούν τόσο τα έσοδα όσο και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αποσκοπούν στην απλούστευση, απαιτούν χρόνο για την έγκρισή τους εκ μέρους των αρχών που είναι υπεύθυνες για την ορθή εφαρμογή τους· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συντονίσουν καλύτερα την ερμηνεία του νομικού πλαισίου και την αυστηρή εφαρμογή του, να προχωρήσουν στην υλοποίηση στοχευμένων και έγκαιρων μέτρων για την ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων, τόσο όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση όσο και τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων, μέσω της καθοδήγησης και της κατάρτισης καθώς και με τη θέσπιση καθεστώτων για τη διατήρηση ειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού· ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να προβούν σε ενδιάμεση εκτίμηση ως προς το εάν η νέα ρυθμιστική διάρθρωση της πολιτικής συνοχής προλαμβάνει και μειώνει περαιτέρω τον κίνδυνο παρατυπιών, καθώς και να αξιολογήσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω απλούστευσης των υφιστάμενων κανόνων·

43.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη που εντοπίζουν και αναφέρουν με δική τους πρωτοβουλία παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων απάτης, θα πρέπει να υποστηρίζονται και να ενθαρρύνονται να βελτιώσουν περαιτέρω τα συστήματα υποβολής εκθέσεων και διαχείρισης· εκφράζει την ανησυχία του για την αδυναμία της Επιτροπής να διαπιστώσει κατά πόσον ο μικρός αριθμός των παρατυπιών και των περιπτώσεων απάτης που εντοπίστηκαν από ορισμένα κράτη μέλη και οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των αριθμών που δηλώθηκαν για διαφορετικά έτη, οφείλονται στην αναποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των εν λόγω κρατών μελών·

44.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο ορισμένα κράτη μέλη αφιερώνουν τους απαιτούμενους πόρους για την καταπολέμηση της απάτης και θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι, σε περιπτώσεις δόλιων παρατυπιών, ορισμένα κράτη μέλη περιορίζουν τις ενέργειές τους μόνο σε διορθωτικά μέτρα, χωρίς να προβαίνουν σε διερεύνηση του πιθανού ποινικού αδικήματος και σε επιβολή κυρώσεων σε βάρος των υπευθύνων, αποτυγχάνοντας έτσι να προστατεύσουν επαρκώς τα οικονομικά συμφέροντα τόσο της ΕΕ όσο και των ιδιωτών· επισημαίνει ότι τα στατιστικά στοιχεία που υπέβαλαν τα κράτη μέλη όσον αφορά ποινικές υποθέσεις και το αποτέλεσμά τους είναι ελλιπή, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των ερευνών και των διαδικασιών δίωξης σε περίπτωση απάτης στα κράτη μέλη· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η έκδοση αποφάσεων που θεσπίζουν ποινική ευθύνη σε επίπεδο ΕΕ και η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως μέσου για την έναρξη και τον συντονισμό ερευνών σε περιπτώσεις παρατυπιών θα πρέπει να συνιστούν ένα ισχυρό αντικίνητρο για τη διάπραξη παράνομων πράξεων, καθώς και να προβλέπουν την κίνηση της δέουσας διαδικασίας για τη δίωξη και την τιμωρία της διαφθοράς ή της εγκληματικής συμπεριφοράς που ζημιώνουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ·

45.  είναι της γνώμης ότι η ανάληψη αποτελεσματικής δράσης κατά της διαφθοράς είναι δυνατή εάν τα μέτρα ποινικού δικαίου τηρηθούν και συμπληρωθούν από άλλα μέτρα, όπως η βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επιδείξουν σταθερή πολιτική βούληση για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεσπίζοντας αποτελεσματική νομοθεσία κατά της διαφθοράς και προχωρώντας με τις υπάρχουσες προτάσεις σε επίπεδο ΕΕ, και καλεί τους πολίτες να ασκήσουν με πειστικό τρόπο πίεση στις κυβερνήσεις ώστε να επιδιώξουν σθεναρά την άσκηση πολιτικών ουσιαστικής καταπολέμησης της διαφθοράς·

46.  χαιρετίζει την πρώτη έκθεση της ΕΕ κατά της διαφθοράς, που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2014, ως πολύτιμο εργαλείο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προσπαθειών καταπολέμησης της διαφθοράς και επιβεβαιώνει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να εντατικοποιηθεί η ανταλλαγή των βέλτιστων υφιστάμενων πρακτικών, όπως τονίζεται στην έκθεση αυτή· χαιρετίζει επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Καταπολέμηση της δωροδοκίας στην ΕΕ (COM(2011)0308), όπου διερευνώνται οι απαραίτητες ενέργειες για την καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων μέσων κατά της διαφθοράς και προτείνονται τρόποι για μεγαλύτερη ενσωμάτωση της καταπολέμησης της διαφθοράς σε διάφορους τομείς εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής· σημειώνει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της έκθεσης κατά της διαφθοράς στη διασυνοριακή και ενωσιακή πτυχή της διαφθοράς, και στην αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται για την περαιτέρω βελτίωση της ακεραιότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και τονίζει επίσης την ανάγκη για μια πλήρως ολοκληρωμένη και συνεκτική στρατηγική κατά της διαφθοράς που θα περιλαμβάνει όλες τις πολιτικές της ΕΕ και θα αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στην πρώτη έκθεση της ΕΕ κατά της διαφθοράς ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ των δικών τους εσωτερικών πολιτικών κατά της διαφθοράς καθώς και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς·

47.  τονίζει την ανάγκη για διαρθρωμένο συντονισμό μεταξύ διαχειριστικών αρχών και φορέων καταπολέμησης της απάτης, καθώς και τη σημασία του συντονισμού και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των διαφόρων διοικητικών αρχών εντός του ίδιου κράτους μέλους, ώστε να καταστεί όσο το δυνατόν πιο ομοιογενής η προσέγγιση για την αντιμετώπιση της απάτης· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διασταύρωση των λογιστικών εγγράφων που αφορούν τις συναλλαγές μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών με σκοπό να διευκολυνθεί η ανίχνευση της διεθνικής απάτης στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 όσον αφορά τη μεγάλη κατηγορία των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)· Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ· Ταμείο Συνοχής – ΤΣ· Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ)· Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας – ΕΤΘΑ), προκειμένου να εξασφαλιστεί οριζόντια προσέγγιση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

48.  υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση της διαφάνειας, ώστε να είναι δυνατός ο κατάλληλος έλεγχος, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον εντοπισμό των μηχανισμών απάτης· υπενθυμίζει ότι κατά τα προηγούμενα έτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την εξασφάλιση διαφάνειας με τη συγκεντρωτική συλλογή στοιχείων για όλους τους δικαιούχους κονδυλίων της ΕΕ από όλα τα κράτη μέλη μέσω της δημοσίευσης όλων των δικαιούχων κονδυλίων της ΕΕ στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον διαχειριστή των κονδυλίων και βάσει τυποποιημένων κατηγοριών πληροφοριών που θα παρέχονται από όλα τα κράτη μέλη τουλάχιστον σε μία από τις γλώσσες εργασίας της Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Επιτροπή και να της παράσχουν πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους των κονδυλίων της ΕΕ τα οποία διαχειρίζονται τα κράτη μέλη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το μέτρο αυτό δεν εφαρμόστηκε και καλεί την Επιτροπή να προβεί επειγόντως στην εφαρμογή του· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός η Επιτροπή δεν έχει λάβει υπόψη της αυτό το επαναλαμβανόμενο αυτό αίτημα·

49.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει κατάλληλη νομοθεσία για την προστασία των πληροφοριοδοτών, την πρόσβαση στις πληροφορίες και τη διαφάνεια της δραστηριότητας των ομάδων πίεσης, διότι αυτά είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των κυβερνήσεων και των ευρωπαϊκών οργάνων από τους πολίτες και για να υποβάλλονται οι πρακτικές τους σε δημόσιο έλεγχο, καθώς επίσης να χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση της ΕΕ για να στηρίξει το έργο ανεξάρτητων οργανισμών σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων για την οικονομική στήριξη της διασυνοριακής ερευνητικής δημοσιογραφίας·

50.  παροτρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τον εποπτικό της ρόλο σε σχέση με τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ μέσω ελεγκτικών δραστηριοτήτων, ελέγχων και επιθεωρήσεων, σχεδίων μέτρων επανόρθωσης και προειδοποιητικών επιστολών πριν από την υποβολή των απαιτήσεων πληρωμών· καλεί τα κράτη μέλη και τις αρχές τους να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους στους τομείς του εντοπισμού και της διόρθωσης σφαλμάτων προτού υποβάλουν αίτηση επιστροφής εξόδων από την Επιτροπή, αξιοποιώντας πλήρως τις διαθέσιμες σε αυτά πληροφορίες· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ιδιαίτερη αξία των προληπτικών δράσεων για την αποτροπή παράνομων εκταμιεύσεων, δεδομένου ότι καθίστανται έτσι περιττές περαιτέρω ενέργειες για την ανάκτηση υπεξαιρεθέντων κονδυλίων·

51.  χαιρετίζει την έγκριση των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις και την οδηγία σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων παραχώρησης και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι δέκα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει ειδικά μέτρα ή δέσμες μέτρων για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να περιοριστεί η διαφθορά και να ενισχυθεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και λογιστικού ελέγχου· καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει στην εφαρμογή των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να παρασχεθεί, μέσω καθοδήγησης, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και κατάρτισης, η απαραίτητη υποστήριξη στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί συνεχώς και αμερόληπτα τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις υπάρχουσες οδηγίες και να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει αν είναι αναγκαίο·

52.  σημειώνει ότι το επίπεδο παρατυπιών και απάτης που προκαλείται από τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις παραμένει υψηλό· ζητεί από τα κράτη μέλη να μεταφέρουν ταχέως στο εθνικό δίκαιο την πρόσφατα εγκριθείσα οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες(8), την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών(9), καθώς και την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης(10), με σκοπό να μετριαστεί ο κίνδυνος παρατυπιών και απάτης·

53.  χαιρετίζει την ίδρυση ειδικού φορέα για την οικοδόμηση διοικητικών ικανοτήτων με σκοπό την υποστήριξη των δημόσιων υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής και την υιοθέτηση του Σχεδίου Δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις που εκπονήθηκε από τον ειδικό φορέα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής· ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του κέντρου και την εφαρμογή του προαναφερθέντος σχεδίου δράσης·

54.  προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να εφαρμόζει την αυστηρή της πολιτική των διακοπών και της αναστολής των πληρωμών·

55.  χαιρετίζει την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης (CAFS) και την καθοδήγηση που παρέχεται στις διοικητικές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για την καταπολέμηση της απάτης· επιμένει, ωστόσο, ότι στις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που αφορούν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, η Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει πιο απλοποιημένους κανόνες, διευκολύνοντας την αποτελεσματική και αποδοτική απορρόφηση, ενώ παράλληλα θα μεριμνά ώστε το επίπεδο καταπολέμησης της απάτης να μην υπονομεύεται από τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις·

56.  χαιρετίζει τη δημιουργία υπηρεσιών συντονισμού για την καταπολέμηση της απάτης (AFCOS) στα κράτη μέλη όπως απαιτείται από το άρθρο 3 παράγραφος 4 του νέου κανονισμού OLAF, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η Γερμανία επιβεβαίωσε εκ νέου τη συμφωνία συνεργασίας της με την OLAF· σημειώνει ότι οι AFCOS αποσκοπούν να διευκολύνουν την αποτελεσματική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με την OLAF και επιμένει ότι τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη ορίσει την εν λόγω υπηρεσία να το πράξουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· αναμένει ότι οι AFCOS θα συνδράμουν στο να βελτιωθεί η αναφορά παρατυπιών και θα συμβάλουν στην ισορροπημένη ερμηνεία των σχετικών πράξεων της ΕΕ· εκφράζει εντούτοις την ανησυχία του για τις σημαντικές αποκλίσεις που ήδη υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων AFCOS που έχουν συσταθεί στα κράτη μέλη ως προς τις λειτουργίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, καθώς και τους ανθρώπινους πόρους που διατίθενται· αναγνωρίζει ότι η εντολή, το θεσμικό πλαίσιο και τα καθήκοντα των AFCOS δεν ορίζονται λεπτομερώς από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, όμως είναι της γνώμης ότι AFCOS λειτουργικά ανεξάρτητες, εξοπλισμένες με ευρεία εντολή και ερευνητικές αρμοδιότητες, αποτελούν ένα πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα κράτη μέλη·

57.  σημειώνει την έκθεση της Επιτροπής για τα αποτελέσματα του προγράμματος Hercule II· διαπιστώνει ότι, το 2013, ο προϋπολογισμός του Hercule II μειώθηκε στα 14 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και στα 9,9 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών σε σύγκριση με το 2012, δυσχεραίνοντας την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν το 2013 και τα προηγούμενα έτη· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι οι δραστηριότητες του Hercule II αποτελούν αντικείμενο αυξανόμενου ενδιαφέροντος εκ μέρους των κρατών μελών, όπως καταδεικνύει ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός αιτήσεων που λαμβάνονται μετά τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων· χαιρετίζει τα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2013, όπως, για παράδειγμα, στη Γερμανία, την Ισπανία και τη Ρουμανία, χάρη στην ανάπτυξη ιδιαίτερα εξελιγμένου και διασυνοριακά συμβατού τεχνικού εξοπλισμού που αγοράστηκε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος·

58.  χαιρετίζει την έγκριση του κανονισμού για τη θέσπιση του Hercule IIΙ για τη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020, που επιτρέπει την αύξηση του μέγιστου ποσοστού συγχρηματοδότησης για επιδοτήσεις τεχνικής βοήθειας στο 80% των επιλέξιμων δαπανών και έως 90% σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, αντί του μέγιστου ποσοστού 50% σύμφωνα με την απόφαση για το Hercule II· σημειώνει ότι η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων ξεκίνησε επιτυχώς το 2014· εκφράζει ωστόσο ανησυχία για το ότι το πρόγραμμα ήδη επηρεάζεται ιδιαίτερα από το ζήτημα των εκκρεμών πληρωμών που συνεπάγονται πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για τα χρηματοδοτούμενα και τα μελλοντικά έργα· υπενθυμίζει τη σημασία των σταθερών χρηματοδοτικών μέσων, όπως το Pericles 2020 και το Hercule III, για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

59.  χαιρετίζει την επιτυχή έκβαση πολυάριθμων κοινών τελωνειακών δράσεων (ΚΤΔ) χάρη στη συνεργασία της OLAF και των κρατών μελών με τις διάφορες υπηρεσίες τρίτων χωρών, καθώς και στην ενεργό υποστήριξη από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης, της Europol και του Frontex, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να κατασχεθούν, μεταξύ άλλων, 68 εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, 124 κιλά κοκαΐνης και 140 000 λίτρα καυσίμου ντίζελ·

60.  σημειώνει ότι το 2013 η OLAF εξέδωσε 353 συστάσεις για διοικητικά, πειθαρχικά, δημοσιονομικά ή δικαστικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, τους φορείς, τις υπηρεσίες, τους οργανισμούς της ΕΕ ή τις αρμόδιες εθνικές αρχές, καθώς και ότι εκδόθηκε σύσταση για ανάκτηση περίπου 402,8 εκατομμυρίων EUR· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το ποσοστό των διώξεων βάσει των συστάσεων της OLAF για την περίοδο 2006-2013 ανήλθε μόνο σε περίπου 54%· ανησυχεί διότι το χαμηλό ποσοστό διώξεων είναι αρνητική ένδειξη όσον αφορά την ποιότητα και τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων των ερευνών της OLAF· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει επειγόντως την αποτελεσματικότητα της OLAF· κρίνει απαραίτητο τον ολοκληρωμένο και κατάλληλο έλεγχο των υποθέσεων της OLAF από την επιτροπή εποπτείας (χωρίς ανάμειξη στις τρέχουσες έρευνες) και προτρέπει συνεπώς την Επιτροπή και την OLAF να βελτιώσουν την υφιστάμενη κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας η επιτροπή εποπτείας δεν δύναται να εκπληρώσει τον σκοπό της· εκφράζει επίσης τη λύπη του για την έλλειψη διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με το ποσοστό των καταδικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις που αφορούν αδικήματα εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης·

III.Έρευνες και ρόλος της OLAF

61.  σημειώνει ότι, το 2013, η OLAF, σύμφωνα με δικά της στοιχεία, θεώρησε τη μεγαλύτερη ποσότητα στοιχείων που έχουν καταχωριστεί μέχρι σήμερα και ισχυρίζεται ότι έχει εκδώσει έναν πρωτοφανή αριθμό συστάσεων· επισημαίνει ότι η μέθοδος μέτρησης των εισερχόμενων πληροφοριών και των εκδιδόμενων συστάσεων υπέστη επίσης αλλαγές· ζητεί από την επιτροπή εποπτείας να αναλύσει τις συνέπειες αυτών των αλλαγών στον τομέα των δεδομένων και την ποιότητα των συστάσεων που έχουν εκδοθεί από την OLAF·

62.  καλεί την επιτροπή εποπτείας της OLAF να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τη διάρκεια των ερευνών της OLAF και τη σχετική μέθοδο υπολογισμού, καθώς η μέθοδος αυτή άλλαξε το 2012· επισημαίνει ότι αυτή η αλλαγή μπορεί να μειώσει τεχνητά τη φαινομενική διάρκεια των ερευνών· ζητεί από την επιτροπή εποπτείας να αναλύει ενδελεχώς την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται από την OLAF, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων προς τα θεσμικά όργανα·

63.  σημειώνει την έγκριση των νέων εργασιακών ρυθμίσεων μεταξύ της OLAF και της επιτροπής εποπτείας της και ζητεί άμεση επίλυση των λοιπών ζητημάτων μεταξύ αυτών των δύο οργανισμών·

o
o   o

64.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Επιτροπή Εποπτείας της OLAF, καθώς και στην OLAF.

(1) ΕΕ L 84, 20.3.2014, σ. 6.
(2) ΕΕ L 248, 18.9.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ C 51Ε, 22.2.2013, σ. 121
(5) ΕΕ C 161E, 31.5.2011, σ. 62.
(6) ΕΕ L 312, 23.12.1995, σ. 1.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0338.
(8) ΕΕ L 94, 28.3.2014, σ. 65.
(9) ΕΕ L 94, 28.3.2014, σ. 243.
(10) ΕΕ L 94, 28.3.2014, σ. 1.


Έκθεση προόδου του 2014 για το Μαυροβούνιο
PDF 481kWORD 110k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2014 για το Μαυροβούνιο (2014/2947(RSP))
P8_TA(2015)0063B8-0211/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης-20ής Ιουνίου 2003 και το παράρτημα αυτών με τίτλο «Πρόγραμμα Δράσης της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια: Προς την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση»,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου(1), της 29ης Μαρτίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την έκβαση της Διάσκεψης Προσχώρησης ΕΕ-Μαυροβουνίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2012 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνει το Μαυροβούνιο για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων (COM(2012)0222) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2012 στα οποία λαμβάνει απόφαση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο στις 29 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις 2014-2015», της 8ης Οκτωβρίου 2014 (COM(2014)0700), που συνοδεύεται από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD(2013)0411 με τίτλο «Έκθεση προόδου του 2014 για το Μαυροβούνιο», καθώς και το ενδεικτικό έγγραφο στρατηγικής (2014-2020) που εγκρίθηκε στις 19 Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 16ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση και τις συστάσεις της 9ης Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης EE - Μαυροβουνίου (SAPC), της 1ης-2ας Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μαυροβούνιο,

–  έχοντας υπόψη το έργο του Charles Tannock ως μόνιμου εισηγητή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για το Μαυροβούνιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το Μαυροβούνιο είναι σήμερα η μόνη χώρα της περιοχής που ανοίγει και προσωρινά κλείνει διαπραγματευτικά κεφάλαια με την ΕΕ, γεγονός που αποτελεί ευχάριστη εξέλιξη· εκτιμώντας ότι αυτός ο ηγετικός ρόλος σημαίνει και μια αυξημένη ευθύνη τόσο σε περιφερειακό πλαίσιο όσο και σε σχέση με τη διαδικασία διεύρυνσης στο σύνολό της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε υποψήφια χώρα κρίνεται βάσει των επιδόσεών της και ότι η περαιτέρω πρόοδος εξαρτάται από την αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης της χώρας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνεχής διάλογος και η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έχουν μεγάλη σημασία για την επίτευξη προόδου στην προετοιμασία της προσχώρησης, αλλά και για να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην εκλογική διαδικασία και στους κρατικούς θεσμούς· εκτιμώντας ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να επικεντρώνονται στη διαδικασία προσχώρησης της χώρας στην ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο θα πρέπει περαιτέρω να διαμορφώσει ένα ισχυρό ιστορικό όσον αφορά το κράτος δικαίου, το οποίο αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την προσχώρηση στην ΕΕ και την ανάληψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω προσχώρηση· λαμβάνοντας εν προκειμένω υπόψη ότι η διαφθορά συνεχίζει να αποτελεί εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων και της ένταξης στην ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων και της ένταξης στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που αναφέρεται ότι ο αριθμός τους μειώθηκε, παρουσιάστηκαν νέα κρούσματα βίας κατά μέσων ενημέρωσης στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να αναβαθμίσουν τη διερεύνηση και τη δίωξη παλαιών και νέων κρουσμάτων και να δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα για την ελεύθερη και ανεξάρτητη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις προσχώρησης, επισημαίνοντας ότι, μέχρι τώρα, έχουν ανοίξει δεκαέξι κεφάλαια, μεταξύ των οποίων τα κεφάλαια 23, 24 και 31, ενώ δύο (επιστήμη και έρευνα, εκπαίδευση και πολιτισμός) έχουν κλείσει προσωρινά·

2.  ενθαρρύνει τη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων βάσει εφαρμοζόμενων μεταρρυθμίσεων και συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου, το περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης και την καταπολέμηση της διαφθοράς· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση, στις 16 Δεκεμβρίου 2014, μιας σειράς νόμων, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για το κεφάλαιο 23· πιστεύει ότι η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις καθώς και η βελτίωση του στρατηγικού, ρυθμιστικού και θεσμικού πλαισίου πρέπει να συνοδεύονται από πραγματική πρόοδο επιτόπου, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των σχετικών σχεδίων δράσης και στρατηγικών·

3.  επιδοκιμάζει την περαιτέρω ενίσχυση των διαπραγματευτικών δομών, μεταξύ άλλων με τη συγκρότηση του συμβουλίου για το κράτος δικαίου· ζητεί από την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ θεσμικών οργάνων και να διευρύνει τις διϋπουργικές διαβουλεύσεις·

4.  επαναλαμβάνει ότι οι μεταρρυθμίσεις που άπτονται του κράτους δικαίου αποτελούν τον πυρήνα της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο των συνολικών ενταξιακών διαπραγματεύσεων· θεωρεί ότι η πολιτική βούληση εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη και τη διατήρηση σημαντικής προόδου στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, που αντιπροσωπεύει τη λυδία λίθο για την ανεξαρτησία, την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό του δικαστικού συστήματος·

5.  τονίζει τη σημασία που έχει να εξασφαλιστεί η πολυδεκτικότητα της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας με την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να υπάρξει η αναγκαία πρόοδος στις διαπραγματεύσεις· ζητεί μια πιο ενεργό κοινοβουλευτική εποπτεία στο πλαίσιο αυτό·

6.  εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση του σχεδίου δράσης του 2014 για την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής εποπτείας, καθώς και του κοινοβουλευτικού κώδικα δεοντολογίας, τον Δεκέμβριο του 2014· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι ικανότητες του κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου και να δοθεί συνέχεια στην τεχνική έκθεση που ενέκρινε το κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2013 σχετικά με την καταγγελλόμενη κατάχρηση δημόσιων πόρων για κομματικούς πολιτικούς σκοπούς, καθώς και για το γεγονός ότι η δικαστική συνέχεια στο θέμα αυτό παραμένει ανολοκλήρωτη· καλεί την κυβέρνηση να εξετάσει τις σχετικές συστάσεις του κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου και να βελτιώσει την πρόσβαση του κοινοβουλίου στις αντίστοιχες πληροφορίες·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για την έντονη πόλωση στο εσωτερικό πολιτικό κλίμα, που είχε ως αποτέλεσμα την αποχή της αντιπολίτευσης από τις κοινοβουλευτικές εργασίες, και συγκεκριμένα από τις ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό, γεγονός που υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών· προτρέπει, ως εκ τούτου, όλες τις πολιτικές δυνάμεις, τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης, να επικεντρωθούν στο πρόγραμμα προσχώρησης της χώρας στην ΕΕ και να δεσμευτούν για τη διασφάλιση συνεχούς διαλόγου και εποικοδομητικής συνεργασίας, ιδίως στο κοινοβούλιο· υπογραμμίζει ότι η ισχυρή πολιτική βούληση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση επιτυχούς εφαρμογής και θεσμικής ισχύος·

8.  καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει ουσιαστικά τις συστάσεις του ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ, της Επιτροπής της Βενετίας και της GRECO σχετικά με εκλογικούς κανόνες που θα ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές, περιλαμβανομένων του δικαιώματος καθόδου στις εκλογές ανεξάρτητων υποψηφίων, της αναλογικής δημόσιας χρηματοδότησης για την προώθηση του ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ όλων των υποψηφίων, καθώς και του οικονομικού ελέγχου των πολιτικών κομμάτων· επισημαίνει ότι οι τοπικές εκλογές αμαυρώθηκαν από καταγγελίες για ουσιώδη αδικήματα κατά την εκλογική διαδικασία· τονίζει ότι οι εν λόγω καταγγελίες πρέπει να ερευνώνται και, κατά περίπτωση, να ασκείται δίωξη από τις αρμόδιες αρχές·

9.  τονίζει τη σημασία του σαφούς διαχωρισμού μεταξύ κράτους και κομμάτων· επικροτεί την έγκριση νέου νόμου για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, τον Δεκέμβριο του 2014, και προτρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα να θεσπίσουν ένα ιστορικό καταγραφής των επιδόσεων όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του, υ με σκοπό τη σημαντική μείωση του περιθωρίου κατάχρησης δημόσιων πόρων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σημαντικά σχετικά νομοθετήματα εγκρίθηκαν χωρίς διακομματική συναίνεση·

10.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει αυξήσει τη σημασία που αποδίδει στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι επιτελείται πρόοδος σε αυτό το θέμα, αλλά επισημαίνει ότι μπορούν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης· συμμερίζεται τις ανησυχίες που εκφράζονται σε σχέση με την πολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης· ζητεί να υπάρξει πρόοδος στη βελτίωση της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της λογοδοσίας της κεντρικής και της τοπικής διοίκησης και να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ τους και μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδίως στα πεδία των επενδύσεων και του σχεδιασμού και της υλοποίησης έργων· πιστεύει ότι έχει καίρια σημασία η αντιμετώπιση των αδυναμιών στους τομείς των κριτηρίων προσλήψεων, απολύσεων και αξιολόγησης, η μη εφαρμογή μέτρων ελέγχου της απόδοσης και οι περιορισμένες διοικητικές, εποπτικές και ελεγκτικές δυνατότητες·

11.  ενθαρρύνει περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση των ικανοτήτων του γραφείου του Διαμεσολαβητή σχετικά με υποθέσεις κατά των διακρίσεων·

12.  επιδοκιμάζει τη νέα στρατηγική 2014-2018 για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, επισημαίνοντας με ικανοποίηση τη γενικά έγκαιρη εφαρμογή του σχετικού σχεδίου δράσης και τον ορισμό του νέου Γενικού Εισαγγελέα μετά από εκλογική διαδικασία· εκφράζει ικανοποίηση για τα νέα νομικά μέτρα με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά την εκλογή των εισαγγελέων· επισημαίνει ότι η πρόοδος που σημειώνεται στον τομέα της δικαστικής μεταρρύθμισης διευκόλυνε το άνοιγμα τεσσάρων επιπλέον κεφαλαίων κατά τη διακυβερνητική διάσκεψη του Δεκεμβρίου του 2014· ενθαρρύνει την πραγματοποίηση περαιτέρω προσπαθειών για την παρακολούθηση και τη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων και της χρονικής διάρκειας των δικαστικών διαδικασιών, καθώς και για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του συνταγματικού δικαστηρίου·

13.  επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει σημειώσει το Μαυροβούνιο όσον αφορά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στη διασφάλιση ανεξαρτησίας και μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας του δικαστικού σώματος· συνεχίζει να ανησυχεί σοβαρά για τις αθέμιτες επιρροές που βλάπτουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ιδίως όσον αφορά την πρόσληψη και τη σταδιοδρομία των δικαστών και των εισαγγελέων· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να βελτιωθούν τα κριτήρια επιλογής για διορισμούς και προαγωγές, καθώς και να εφαρμοστούν οι αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας στις πειθαρχικές διαδικασίες· ζητεί επίσης να εφαρμοστούν μεταρρυθμιστικά μέτρα όσον αφορά τις προσλήψεις, τις προαγωγές και τα πειθαρχικά συστήματα για δικαστές και εισαγγελείς· σημειώνει ότι μέρος αυτών των προβλημάτων πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο εφαρμογής μιας δέσμης οργανωτικών νόμων για το δικαστικό σώμα·

14.  εκφράζει ανησυχία για τη συσσώρευση υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με την πιθανή συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η πρωτοβουλία για την εξέταση της συνταγματικότητας του νόμου περί πλημμελημάτων·

15.  ανησυχεί για το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες κατά της ατιμωρησίας στις υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να ασκήσουν διώξεις έγκαιρα, για τις υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου, ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο· προτρέπει τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν αποτελεσματικά, να απαγγείλουν κατηγορίες, να διεξαγάγουν δίκες και να επιβάλουν ποινές για εγκλήματα πολέμου, εναρμονιζόμενες με τα διεθνή πρότυπα, και να διασφαλίσουν την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και την πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη και σε δίκαιες αποζημιώσεις·

16.  εκφράζει επίσης ανησυχία για το γεγονός ότι, παρά τη διοχέτευση σημαντικών οικονομικών πόρων από διεθνείς δωρητές, δεν έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος στην καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία συνεχίζει να αποτελεί κίνδυνο για την καλή λειτουργία και τη σταθερότητα των δημοκρατικών θεσμών, το κράτος δικαίου και την οικονομική ανάπτυξη· ζητεί έναν περισσότερο προορατικό ρόλο για την εθνική επιτροπή για την εφαρμογή της στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ως βασικής μονάδας συντονισμού για την καταπολέμηση της διαφθοράς· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για μια πιο δραστήρια συμμετοχή και αποτελεσματικότερη συνεργασία, μεταξύ της κυβέρνησης, όλων των τομέων της δημόσιας ζωής και της κοινωνίας των πολιτών, για την πρόληψη της διαφθοράς και για την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου και την προστασία των καταγγελτών (whistle-blowers)·

17.  προτρέπει τις αρχές να αναβαθμίσουν τα περιθώρια δράσης των εισαγγελέων, των δικαστών, της αστυνομίας και των λοιπών υπηρεσιών επιβολής του νόμου και να διαμορφώσουν ένα στερεό ιστορικό ερευνών, διώξεων και καταδικών σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένων και των υψηλού επιπέδου υποθέσεων διαφθοράς· εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση των νομοσχεδίων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και ιδίως για τις ομάδες συμφερόντων, για τις γενικές διοικητικές διαδικασίες και για τις δημόσιες προμήθειες, καθώς και των τροπολογιών στους νόμους για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων· ζητεί την άμεση εφαρμογή τους προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και να βελτιωθεί το σύστημα ελέγχων για συγκρούσεις συμφερόντων και δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί από κοντά την εφαρμογή αυτών των νόμων· πιστεύει πως είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι θεσμοί με στόχο την υιοθέτηση περισσότερο προορατικής προσέγγισης κατά της διαφθοράς και πλήρους συμμετοχής της νέας κοινοβουλευτικής επιτροπής για την εποπτεία των εργασιών της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, η οποία θα πρέπει να εφοδιαστεί με επαρκείς πόρους· τονίζει ότι οι αδυναμίες όσον αφορά την ανεξαρτησία και την υποχρέωση λογοδοσίας του δικαστικού συστήματος εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο σοβαρού προβληματισμού και παρεμποδίζουν την καταπολέμηση της διαφθοράς·

18.  καλεί, επίσης, το δικαστικό σώμα να λειτουργήσει με περισσότερη διαφάνεια στον τομέα των υποθέσεων διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως όσον αφορά τη δημοσίευση σε δικαστικές αποφάσεις των ονομάτων εταιρειών, ιδιωτών και δημοσίων υπαλλήλων που εμπλέκονται σε αυτά τα εγκλήματα·

19.  σημειώνει ότι οι συχνές τροποποιήσεις στους νόμους μπορεί να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα του αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος· ζητεί να βελτιωθούν οι ικανότητες των αρμοδίων αρχών, ιδίως όσον αφορά τη διεξαγωγή περίπλοκων ερευνών και την αντιμετώπιση δύσκολων υποθέσεων· επιδοκιμάζει τις τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα με στόχο την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και του θρησκευτικού εξτρεμισμού· επιδοκιμάζει επίσης το νέο νομοθέτημα που ποινικοποιεί τους «ξένους μαχητές», περιλαμβανομένων των τζιχαντιστών· καλεί τις αρμόδιες αρχές να προβούν στην ορθή υλοποίηση των σχετικών νομικών διατάξεων με σκοπό την πρόληψη και την παρακολούθηση κάθε δυνητικής απειλής εναντίον της ασφάλειας των πολιτών· τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης όλων των μορφών εξτρεμισμού·

20.  επιδοκιμάζει την υπογραφή της συμφωνίας για τη στρατηγική και την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ του Μαυροβουνίου και της Europol, την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της συμφωνίας με τη Eurojust και την επίτευξη του καθεστώτος παρατηρητή για τα θεσμικά όργανα του Μαυροβουνίου στα σχετικά ευρωπαϊκά δικαστικά δίκτυα· ενθαρρύνει τη στενή επιχειρησιακή συνεργασία με σχετικά ευρωπαϊκά δικαστικά σώματα, μεταξύ άλλων και σε σχέση με το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων·

21.  σημειώνει τις πρόσφατες προσπάθειες βελτίωσης των μηχανισμών διαβούλευσης με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), ώστε να γίνει διαφανέστερη και πολυδεκτική η διαδικασία εκπόνησης πολιτικής και νομοθεσίας· επιδοκιμάζει τη διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου σχετικά με την αναθεώρηση των σχεδίων δράσης για τα κεφάλαια 23 και 24· καλεί τις αρμόδιες αρχές να αναπτύξουν περισσότερο τη σταθερή στο χρόνο δημόσια χρηματοδότηση των ΟΚΠ, καθώς και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η κυβέρνηση διόρισε ένα νέο συμβούλιο για την ανάπτυξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων· καλεί τις αρμόδιες αρχές να προσαρμόσουν το νομικό πλαίσιο και τις πρακτικές προκειμένου να προστατέψουν τους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών από τις επιθέσεις και την εκστρατεία μίσους που καταγγέλλεται ότι διασπείρουν ορισμένες εφημερίδες και να διαμορφώσουν ένα κλίμα στο οποίο αυτοί θα μπορούν να εργάζονται χωρίς εκφοβισμούς και αντίποινα·

22.  υπενθυμίζει τη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης ως μίας από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί ουσιώδους σημασίας την πλήρη ανεξαρτησία των δημοσιογράφων· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τη χειροτέρευση της κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και για τα χαλαρά επαγγελματικά και ηθικά πρότυπα στους επαγγελματίες του κλάδου στο Μαυροβούνιο· εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων και περιουσιακών στοιχείων των μέσων ενημέρωσης· σημειώνει ότι η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου έχει συστήσει επιτροπή για τη διερεύνηση των επιθέσεων εναντίον δημοσιογράφων· καλεί τις αρμόδιες αρχές να εγαρμόσουν τις συστάσεις της επιτροπής αυτής και να διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο ιστορικό διώξεων και τελεσίδικων καταδικών των δραστών· θεωρεί θεμελιώδους σημασίας για την εμβάθυνση της δημοκρατίας την ύπαρξη ανεξάρτητων δημόσιων μέσων ενημέρωσης με συντακτική ανεξαρτησία και σταθερή και διατηρήσιμη χρηματοδότηση· επισημαίνει την ευθύνη όλων όσοι εμπλέκονται στην πολιτική και τα μέσα ενημέρωσης να τροφοδοτούν κλίμα ανεκτικότητας για τη διαφορετική άποψη· υπογραμμίζει ότι οι δημόσιες δηλώσεις προς υποστήριξη της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης συμβάλλουν στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τον σεβασμό και την προστασία των δημοσιογράφων· εκφράζει ικανοποίηση για τη συμφωνία μεταξύ εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης για την αναθεώρηση του κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας, ως πρώτο βήμα για τη βελτίωση της αυτορρύθμισης των μέσων ενημέρωσης· θεωρεί απαραίτητη την έγκριση σαφούς νομοθετικού πλαισίου, βάσει του οποίου θα θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την ιδιοκτησία και τη χρηματοδότηση του κλάδου των μέσων ενημέρωσης·

23.  πιστεύει ότι η διαφάνεια της διαχείρισης του ολοκληρωτικού παρελθόντος, περιλαμβανομένου του ανοίγματος των αρχείων των μυστικών υπηρεσιών, αποτελεί βήμα προς περαιτέρω εκδημοκρατισμό, λογοδοσία και θεσμική ισχύ·

24.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο νόμος κατά των διακρίσεων ευθυγραμμίστηκε σχεδόν ολοκληρωτικά προς το κεκτημένο· καλεί τις αρχές να αντιμετωπιστούν οι υπόλοιπες αδυναμίες όσον αφορά τις φυλετικές διακρίσεις και τις προβλεπόμενες ποινές· καλεί τις αρχές να παράσχουν όλους τους απαραίτητους οικονομικούς και διοικητικούς πόρους στο συμβούλιο κατά των διακρίσεων· παρότι αναγνωρίζει ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά την κοινωνική ένταξη και την εκπαίδευση των Ρομά, εκφράζει ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου και το χαμηλό ποσοστό μαθητών Ρομά στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού· ζητεί την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της στέγασης, της περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης του πληθυσμού των Ρομά, καθώς και για την ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου των γυναικών Ρομά και της εκπαίδευσης των μαθητριών Ρομά· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες των αρμοδίων αρχών για την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ κατά τη διεξαγωγή της δεύτερης πορείας υπερηφάνειας, που πραγματοποιήθηκε χωρίς επεισόδια· εκφράζει ωστόσο ανησυχία για το γεγονός ότι οι επιθέσεις εναντίον μελών και ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΔΜ συνεχίζονται· προτρέπει τους φορείς τόσο του πολιτικού κόσμου όσο και της κοινωνίας των πολιτών να καταπολεμήσουν τη διαδεδομένη εχθρική στάση και τη βία ενάντια στις σεξουαλικές μειονότητες, ιδίως καταβάλλοντας προσπάθειες για την εκπαίδευση και την ενημέρωση των πολιτών, ώστε να συμβάλουν στην αλλαγή της στάσης τους, και παρέχοντας κατάρτιση στην αστυνομία, στους εισαγγελείς και στους δικαστές·

25.  επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις στο νομικό πλαίσιο όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω δράσεις για τη συμμόρφωση με το κεκτημένο της ΕΕ· καλεί την κυβέρνηση να επιταχύνει την πρόοδο όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε κτίρια, και θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η πλειονότητα των κρατικών και τοπικών θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των επιλεγμένων κτιρίων προτεραιότητας (όπως το κοινοβούλιο και τα δικαστήρια), εξακολουθούν να μην είναι προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία· συνεχίζει να ανησυχεί για το υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης του εκπαιδευτικού συστήματος από σπουδαστές με αναπηρία, μετά την ολοκλήρωση της στοιχειώδους και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· επισημαίνει τη σημασία που έχει η διασφάλιση επαρκούς διαφάνειας όσον αφορά το ταμείο για την επαγγελματική αποκατάσταση και την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και τη χρηματοδότησή του·

26.  τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της εφαρμογής και της παρακολούθησης των νόμων και των πολιτικών που αφορούν τα παιδιά, και να γίνουν διαθέσιμες οι απαραίτητες γι' αυτό ικανότητες· ζητεί να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά και να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την υποστήριξη των πιο ευάλωτων από αυτά· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να επεκταθεί η μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης ανηλίκων και στα παιδιά που εμπλέκονται σε διοικητικές, αστικές και ποινικές διαδικασίες, με στόχο την προώθηση της ευρύτερης πρόσβασης στη δικαιοσύνη·

27.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιορισμένη πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα των φύλων και την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική και στην αγορά εργασίας, καθώς και σε σχέση με τον αγώνα κατά της ενδοοικογενειακής βίας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την επείγουσα ανάγκη να επιταχυνθεί η πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα των φύλων και την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική και στην αγορά εργασίας, καθώς και σε σχέση με τον αγώνα κατά της ενδοοικογενειακής βίας· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινοβουλίου, μια πιο διαρθρωμένη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τη βελτίωση των θεσμικών ικανοτήτων, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών και των αρχών επιβολής του νόμου· ζητεί να τεθούν στο επίκεντρο όλων των μέτρων τα δικαιώματα των θυμάτων και να ασκηθεί η δέουσα επιμέλεια στην πρόληψη, τη διερεύνηση, την τιμωρία και την αποζημίωση όλων των πράξεων ενδοοικογενειακής βίας·

28.  επιδοκιμάζει τις πολιτικές του Μαυροβουνίου που στοχεύουν στη δημιουργία κλίματος ανοχής προς όλες τις εθνικές μειονότητες και στην κοινωνική ένταξή τους· ενθαρρύνει τις αρχές του Μαυροβουνίου να προβούν στην περαιτέρω προστασία της πολυεθνικής ταυτότητας της περιοχής Boka Kotorska και στην ενίσχυση της πολιτιστικής και οικονομικής συνεργασίας με τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ·

29.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι συνεχίζει να εξασφαλίζεται και να επιβάλλεται η ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας· επισημαίνει ότι οι εντάσεις εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, ειδικά για περιουσιακά ζητήματα· ζητεί την έγκριση νέου νόμου για το νομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτων·

30.  προτρέπει την κυβέρνηση να εφαρμόσει βιώσιμες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, περιλαμβανομένων και νομικών διατάξεων σχετικά με αντιανταγωνιστικούς μηχανισμούς, που θα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και θα διορθώνουν τις διαρθρωτικές αδυναμίες, θα περιορίζουν τον μεγάλο ανεπίσημο τομέα και θα βελτιώνουν συνολικά το επιχειρηματικό κλίμα· ζητεί να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος μεταξύ των διαφόρων εταίρων· ζητεί ακόμη να ενισχυθούν οι ικανότητες, μεταξύ άλλων και με τη διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου, για τη διαμόρφωση και τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, ώστε να επέλθει μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων· επιμένει στην ανάγκη αποτελεσματικής καταπολέμησης της φοροδιαφυγής· εκφράζει ανησυχία για τη νομική και δικαστική ανασφάλεια, μεταξύ άλλων σε σχέση με την αδειοδότηση, τις διαδικασίες φορολογικής διαχείρισης και την υποχρέωση υλοποίησης των συμβάσεων, που ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τους οικονομικούς παράγοντες και υπονομεύουν την ικανότητα του Μαυροβουνίου να προσελκύσει ξένες επενδύσεις· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να επιλυθούν οι εμπορικές διαφορές με ξένους επενδυτές που είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία του Μαυροβουνίου· συμμερίζεται τις ανησυχίες σχετικά με την απουσία απτής βελτίωσης στην κατάσταση της αγοράς εργασίας και την επίμονα υψηλή ανεργία των νέων και τη μακροχρόνια ανεργία και ζητεί, συνεπώς, να ληφθούν δραστικά μέτρα στην αγορά εργασίας·

31.  σημειώνει ότι ο διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων παραμένει ανεπαρκής, και ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση των δικαιωμάτων των ανθρώπων που οργανώνουν νέες συνδικαλιστικές οργανώσεις· επιδοκιμάζει τις τροποποιήσεις του εργατικού δικαίου για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση πτώχευσης· καλεί την κυβέρνηση να επιταχύνει τις εργασίες σχετικά με το πρώτο πρόγραμμά της για την απασχόληση και την κοινωνική μεταρρύθμιση, με σκοπό τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο όσον αφορά την πολιτική για την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας·

32.  επιδοκιμάζει την εφαρμογή της Πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και το γεγονός ότι το Μαυροβούνιο εντάχθηκε στο πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME)· απευθύνει έκκληση για την επιτάχυνση των καθεστώτων στήριξης του δημόσιου τομέα για τις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν μία από τις κορυφαίες κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης·

33.  συνεχίζει να ανησυχεί σοβαρά όσον αφορά την επίλυση του προβλήματος της διαδικασίας χρεοκοπίας του εργοστασίου αλουμινίου ΚΑΡ, που είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική μονάδα του Μαυροβουνίου, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις της χώρας βάσει της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ)· προτρέπει την κυβέρνηση και τα εμπλεκόμενα μέρη να καταλήξουν σε μια βιώσιμη λύση όσον αφορά την KAP, σε συμμόρφωση με τους κανόνες της ΣΣΣ όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, στη βάση της διαφάνειας και με σεβασμό του κράτους δικαίου·

34.  εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το Μαυροβούνιο αγνόησε τη δικαστική εντολή του κυπριακού δικαστηρίου σχετικά με την πώληση του KAP και καλεί την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να αναγνωρίσει πλήρως τις σχετικές αποφάσεις των δικαστικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ·

35.  ενθαρρύνει το Μαυροβούνιο να συνεχίσει την πρόοδο όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, με την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, την ανάπτυξη μιας βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής και την προώθηση ενός φιλικού προς το περιβάλλον οικονομικού μοντέλου που θα τονώνει τις επενδύσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με το περιβαλλοντικό και το κλιματικό κεκτημένο· υπενθυμίζει την ανάγκη για την εκπόνηση εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη πολλές διαφορετικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ανάγκη για τον σεβασμό της φυσικής κληρονομιάς και των διεθνώς αναγνωρισμένων προστατευόμενων περιοχών· ζητεί την επείγουσα διεξαγωγή διαβουλεύσεων σχετικά με τα διασυνοριακά έργα·

36.  ζητεί την ανάπτυξη μακρόπνοου σχεδιασμού για τον παραθαλάσσιο τουρισμό και τη δημιουργία ισχυρών μηχανισμών για την πρόληψη της καταστροφής του περιβάλλοντος και της διαφθοράς στο πεδίο του χωροταξικού σχεδιασμού και των κατασκευών·

37.  επιδοκιμάζει την ενεργό συμμετοχή και τον εποικοδομητικό ρόλο του Μαυροβουνίου στο πεδίο της περιφερειακής και της διεθνούς συνεργασίας καθώς και στη διαδικασία της περιφερειακής συμφιλίωσης· συγχαίρει την κυβέρνηση για το γεγονός ότι πέτυχε την πλήρη ευθυγράμμιση με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ και προτρέπει τις αρχές να συνεχίσουν να ευθυγραμμίζουν την εξωτερική πολιτική της χώρας με εκείνην της ΕΕ, ιδίως με δεδομένη την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την τρομοκρατική απειλή· συγχαίρει την κυβέρνηση, που ήταν η μόνη, μαζί με αυτήν της Αλβανίας, μεταξύ όλων των υποψηφίων για ένταξη στην ΕΕ από τα δυτικά Βαλκάνια, που συντάχθηκε πλήρως με τις θέσεις και τις αποφάσεις της ΕΕ σε σχέση με την κατάσταση στην Ουκρανία· καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να εντείνουν τη συνεργασία τους με τους διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς εταίρους, προκειμένου να ενισχυθεί η αντοχή της χώρας έναντι εξωτερικών πιέσεων και προσπαθειών αποσταθεροποίησης της χώρας και της ευρύτερης περιοχής· επικροτεί τη συμμετοχή της χώρας στις μη στρατιωτικές και στις στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ·

38.  καλεί όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ, και ειδικά τα κράτη μέλη της ΕΕ που ανήκουν στο ΝΑΤΟ, να υποστηρίξουν ενεργά την ένταξη του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας στην Αδριατική, όπου όλες οι άλλες χώρες είναι ήδη μέλη του ΝΑΤΟ, και ως εκ τούτου, την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας·

39.  ενθαρρύνει το Μαυροβούνιο να επιλύσει, όσο το δυνατό νωρίτερα στη διάρκεια της ενταξιακής διαδικασίας, τα εκκρεμή διμερή ζητήματα με τις γειτονικές χώρες, κατά τρόπο εποικοδομητικό και με πνεύμα καλής γειτονίας· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση την ανάγκη να διευθετήσει γρήγορα τα ζητήματα που ακόμη εκκρεμούν με την Κροατία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο, όσον αφορά την οριοθέτηση των συνόρων και τη διαδοχή· ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία με τις γειτονικές χώρες διαμέσου της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις· εκφράζει ικανοποίηση για το καθεστώς παρατηρητή που απέκτησε το Μαυροβούνιο στη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας·

40.  υποστηρίζει ότι η συνοριακή διαφορά με την Κροατία θα πρέπει να επιλυθεί με αμοιβαία συνεννόηση και χωρίς καθυστέρηση και, σε περίπτωση που καταστεί αδύνατη η εύρεση αμοιβαία συμφωνημένης λύσης, ζητεί τη διευθέτηση της διαφοράς από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου·

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου.

(1) ΕΕ L 108, 29.4.2010, σ. 3.


Έκθεση προόδου του 2014 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
PDF 482kWORD 115k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2014 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (2014/2948 (RSP))
P8_TA(2015)0064B8-0212/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2005, για την παραχώρηση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας καθεστώτος υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ, καθώς και τα συμπεράσματά του της 17ης Δεκεμβρίου 2013· έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, στις 19-20 Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ενδέκατη σύνοδο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής (SWD(2014)0303) και την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις 2014-2015», της 8ης Οκτωβρίου 2014 (COM(2014)0700), καθώς και το ενδεικτικό έγγραφο στρατηγικής (2014-2020) που εγκρίθηκε στις 19 Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης Σεπτεμβρίου 1995,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με τις επτά τροποποιήσεις του Συντάγματος της χώρας, που εγκρίθηκε στις 10-11 Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα της διεθνούς αποστολής εκλογικών παρατηρητών του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ για τις προεδρικές και τις πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές,

–  έχοντας υπόψη τη 12η σύνοδο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της 26ης-27ης Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

–  έχοντας υπόψη το έργο του Ivo Vajgl ως μόνιμου εισηγητή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την πΓΔΜ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ εδώ και εννέα έτη και είναι η χώρα που έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο όσον αφορά την ευθυγράμμιση με το κεκτημένο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή συνέστησε στο Συμβούλιο, για έκτη συνεχόμενη φορά, την έναρξη διαπραγματεύσεων· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η χώρα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια το Κοινοβούλιο ζητούσε συνεχώς να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη χώρα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι περαιτέρω καθυστερήσεις στην έναρξη των διαπραγματεύσεων μπορεί να έχουν αρνητική επίπτωση στις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες στη χώρα, καθώς και στην αξιοπιστία της ΕΕ στην περιοχή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο εμποδίζει το πέρασμα στο επόμενο στάδιο της ενταξιακής διαδικασίας λόγω του ανεπίλυτου ζητήματος της ονομασίας μεταξύ της πΓΔΜ και της Ελλάδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διμερή ζητήματα δεν θα πρέπει να αποτελούν εμπόδιο για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση· εκτιμώντας ότι η έλλειψη προόδου στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος για την περιφερειακή σταθερότητα και την αξιοπιστία της ΕΕ και να οδηγήσει στην υποβάθμιση των δημοκρατικών προτύπων της χώρας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η νέα αναβολή εντείνει την αυξανόμενη απογοήτευση της μακεδονικής κοινής γνώμης σχετικά με το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ και ενέχει τον κίνδυνο να οξύνει τα εγχώρια προβλήματα και τις εσωτερικές εντάσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε (πιθανή) υποψήφια χώρα θα κρίνεται βάσει των επιδόσεών της και ότι το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση καθορίζεται βάσει της ταχύτητας υλοποίησης και της ποιότητας των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διμερή ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με εποικοδομητικό τρόπο όσο το δυνατό νωρίτερα, υπό το πρίσμα των αρχών και των αξιών του ΟΗΕ και της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη εποικοδομητικού και συμμετοχικού διαλόγου κυβέρνησης-αντιπολίτευσης και η μετεκλογική αποχή της αντιπολίτευσης έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις κοινοβουλευτικές εργασίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευθύνη τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης να εξασφαλιστεί η διαρκής πολιτική συνεργασία, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημοκρατική ανάπτυξη της χώρας και την υλοποίηση του ευρωπαϊκού θεματολογίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές έλαβαν χώρα σε ένα περιβάλλον μεροληπτικής κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης και ανεπαρκούς διαχωρισμού μεταξύ κρατικών και κομματικών δραστηριοτήτων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη δωδέκατη συνάντησή της, η ΜΚΕ δεν μπόρεσε να εγκρίνει κοινή σύσταση· εκτιμώντας ότι μια ΜΚΕ σε πλήρη λειτουργία έχει καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί της ενταξιακής διαδικασίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα συνεχίζουν να αποτελούν σοβαρά προβλήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία έκφρασης και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης συνεχίζουν να απειλούνται·

1.  επαναλαμβάνει για ένατη συνεχόμενη φορά την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να ορίσει μια ημερομηνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, ώστε να μη χαθεί η δυναμική και να δοθεί ώθηση στις σχετικές με το κεκτημένο μεταρρυθμίσεις και να ενισχυθεί η διαδικασία εκδημοκρατισμού· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι το ζήτημα της ονομασίας, που αποτελεί διμερές πρόβλημα, δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, παρότι θα πρέπει να έχει επιλυθεί πριν από τη λήξη της ενταξιακής διαδικασίας· συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι η αδυναμία των εμπλεκόμενων μερών να καταλήξουν σε συμβιβασμό μετά από δύο σχεδόν δεκαετίες συνομιλιών με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών έχει άμεσες και δυσμενείς επιπτώσεις για τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της χώρας και του λαού της· καλεί και τις δύο κυβερνήσεις να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προς εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό και αναγκαίο να υπάρξει εποικοδομητική προσέγγιση όσον αφορά τις προκλήσεις που θέτουν αυτά τα διμερή θέματα στις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες·

2.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των κρατών μελών να επανέλθουν στο ζήτημα αυτό το 2015, με στόχο την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων· θεωρεί ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ θα είχε θετική επίδραση στις προσπάθειες για την επίλυση των διμερών διενέξεων και θα οδηγούσε σε νέες, απόλυτα αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό του κράτους δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την καταπολέμηση της διαφθοράς· τονίζει ότι η συνεχιζόμενη καθυστέρηση της έναρξης των διαπραγματεύσεων συνεπάγεται αυξανόμενο και απρόβλεπτο κόστος για τη χώρα, καθώς και για την περιφερειακή σταθερότητα· τονίζει ότι η συνέχιση της σημερινής κατάστασης υπονομεύει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της ΕΕ για τη διεύρυνση και τη θέση της στην περιοχή·

3.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι τα διμερή ζητήματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο για την παρεμπόδιση της ενταξιακής διαδικασίας· πιστεύει ότι τα ζητήματα αυτά δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στην επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, αλλά να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατό νωρίτερα κατά την ενταξιακή διαδικασία· έχει επίγνωση της μη συμμόρφωσης ενός από τα μέρη με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του Σεπτεμβρίου 1995· καλεί την Ελλάδα να επιβεβαιώσει τη δέσμευση που ανέλαβε στο πλαίσιο του Θεματολογίου της Θεσσαλονίκης του 2003 και να δημιουργήσει θετικό κλίμα για την επίλυση των διμερών διαφορών, στο πνεύμα των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών· ζητεί να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος, μεταξύ άλλων και στις υψηλού επιπέδου επαφές μεταξύ των κυβερνήσεων, στις διμερείς σχέσεις με τη Βουλγαρία, στην προοπτική της διαπραγμάτευσης μιας συμφωνίας για καλές γειτονικές σχέσεις που θα αντιμετωπίζει τα διμερή ζητήματα· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τη χρήση ιστορικών επιχειρημάτων στις τρέχουσες συζητήσεις με τις γειτονικές χώρες, και επιδοκιμάζει κάθε προσπάθεια για κοινούς εορτασμούς κοινών ιστορικών γεγονότων με γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ· θεωρεί ότι αυτό θα συνέβαλλε στην καλύτερη κατανόηση της ιστορίας και σε καλές σχέσεις μεταξύ των γειτονικών χωρών·

4.  ζητεί μια πιο δραστήρια εμπλοκή της ΕΕ στο ζήτημα της ονομασίας και υποστηρίζει μια προορατική προσέγγιση εκ μέρους των πολιτικών ηγετών της ΕΕ· καλεί τη νέα Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο (ΑΕ/ΥΕ) να αναπτύξει νέες πρωτοβουλίες για την υπέρβαση του υφιστάμενου αδιεξόδου και να εργαστεί, σε συνεργασία με τον Ειδικό Μεσολαβητή του ΟΗΕ, για την εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης· καλεί το Συμβούλιο να πραγματοποιήσει, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2015, μια διεξοδική συζήτηση σχετικά με την προοπτική της προσχώρησης της χώρας στην ΕΕ· επιμένει ότι όλες οι υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες χώρες πρέπει να αντιμετωπίζονται, όσον αφορά την ενταξιακή διαδικασία, με βάση τις δικές τους επιδόσεις· πιστεύει ότι η συνέχιση του ενταξιακού διαλόγου υψηλού επιπέδου με την Επιτροπή θα προσέφερε μεγαλύτερη ποιότητα στη μεταρρυθμιστική διαδικασία·

5.  καλεί όλες τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, και ιδίως όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, να υποστηρίξουν ενεργά την προσχώρηση της χώρας στο ΝΑΤΟ, για την επίτευξη μεγαλύτερης ασφάλειας και πολιτικής σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη·

6.  ενθαρρύνει τη θέσπιση διασυνοριακής συνεργασίας στα πεδία της ιστορίας, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης και την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, ώστε να υποστηριχθούν οι προσπάθειες για δημοκρατικές αλλαγές· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν, στο πνεύμα των σχέσεων καλής γειτονίας, τη βούληση για δημοκρατικές αλλαγές και, ως εκ τούτου, να στηρίξουν την έναρξη των διαπραγματεύσεων·

7.  ενθαρρύνει τη χώρα να συστήσει κοινές επιτροπές εμπειρογνωμόνων με τις γειτονικές χώρες για την ιστορία και την εκπαίδευση, με στόχο τη συμβολή στην αντικειμενική ερμηνεία της ιστορίας, την ενίσχυση της ακαδημαϊκής συνεργασίας και την προώθηση μεταξύ των νεώτερων γενεών της θετικής στάσης προς τους γείτονες·

8.  ενθαρρύνει θερμά τις αρχές και την κοινωνία των πολιτών να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για μια ιστορική συμφιλίωση, για να υπερβούν τη διαίρεση μεταξύ -αλλά και εντός - των διαφόρων εθνοτικών και εθνικών ομάδων, περιλαμβανομένων των πολιτών με βουλγαρική εθνική ταυτότητα·

9.  σημειώνει την προτεινόμενη δέσμη τροποποιήσεων του Συντάγματος· εκτιμά ότι κάποιες προτάσεις, μεταξύ των οποίων και διατάξεις για τον ορισμό του γάμου και τον σχηματισμό διεθνών οικονομικών ζωνών, θα μπορούσαν να βελτιωθούν σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη σεβασμού της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και την ανάγκη να ληφθεί υπόψη το κεκτημένο της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για προσεκτική προετοιμασία της εφαρμοστικής νομοθεσίας σε τυχόν συνταγματικές αλλαγές· τονίζει ότι η διαδικασία για μακρόπνοες συνταγματικές αλλαγές απαιτεί ευρεία πολιτική υποστήριξη, εποικοδομητικό διάλογο και συνεργασία μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων· τονίζει την ανάγκη για έναν ανοικτό σε όλους δημόσιο διάλογο, μια προσεκτική διαβούλευση και την οικοδόμηση μιας συναίνεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, την κοινωνία των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών·

10.  εκφράζει ανησυχία για το πολωμένο εσωτερικό κλίμα· καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί τον ρόλο του κοινοβουλίου, παρέχοντας επαρκείς δυνατότητες και χρόνο για διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και για τις συνταγματικές αλλαγές, ώστε να επιτραπεί ο πλήρης και ανεξάρτητος κοινοβουλευτικός έλεγχος· καλεί την κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα να εργαστούν για τη βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων, ώστε να διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα, να εξασφαλιστεί μια μακροπρόθεσμη εποικοδομητική πολιτική συνεργασία και να επιταχυνθεί η υλοποίηση του ευρωπαϊκού θεματολογίου· υπενθυμίζει ότι ο συμβιβασμός έχει θεμελιώδη σημασία για τη λειτουργία ενός δημοκρατικού καθεστώτος· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της συμμετοχικότητας και της διαφάνειας στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης· τονίζει ότι η μετεκλογική αποχή από τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες αποτελεί ένα πρόβλημα που θα πρέπει να επιλυθεί σε πνεύμα κοινής ευθύνης μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, για την ορθή λειτουργία του κοινοβουλίου· καλεί την ΥΕ/ΑΕ της ΕΕ να συνεργαστεί με όλα τα κόμματα με σκοπό να διευκολυνθεί ο διάλογος·

11.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τη χειροτέρευση των σχέσεων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ιδίως όσον αφορά την πρόσφατη διατύπωση κατηγοριών κατά του αρχηγού της αντιπολίτευσης από τον Πρωθυπουργό, αλλά και τις κατηγορίες που κατευθύνθηκαν αντίστροφα, σε σχέση με εγκληματικές ενέργειες· καταδικάζει τις παράνομες παρακολουθήσεις και ζητεί τη δημοσιοποίηση όλων των καταγγελιών και την ελεύθερη έκθεσή τους στα μέσα ενημέρωσης· ζητεί την ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των καταγγελιών και των παρακολουθήσεων, στη βάση του πλήρους σεβασμού των αρχών της διαφάνειας, της αμεροληψίας και του τεκμηρίου της αθωότητας· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει ο σεβασμός του θεμελιώδους δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης· καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες να ξεκινήσουν έναν εποικοδομητικό διάλογο για να διατηρηθεί η έμφαση στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας και των πολιτών της·

12.  εκφράζει τη λύπη του για την απουσία της αντιπολίτευσης από τις τακτικές εργασίες της ΜΚΕ· θεωρεί ουσιώδους σημασίας να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία της ΜΚΕ μέσω της κατάλληλης αντιπροσώπευσης όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων στις εργασίες της·

13.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η διεθνοτική συνύπαρξη παραμένει εύθραυστη και δημιουργεί προβλήματα στη χώρα· εκφράζει ανησυχία για τις αυξανόμενες διεθνοτικές εντάσεις που φανερώνουν την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των εθνικών κοινοτήτων· καταδικάζει έντονα τη χρήση εθνοκεντρικής και διχαστικής φρασεολογίας, ειδικά κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών· τονίζει ότι η έναρξη ενταξιακών συζητήσεων με την ΕΕ θα μπορούσε να βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει καλύτερα το πρόβλημα αυτό, ενισχύοντας τη διεθνοτική συνοχή με επίκεντρο αυτόν τον κοινό στόχο· καταδικάζει όλες τις μορφές ακραίου εθνικισμού και εθνοκεντρισμού, οι οποίες βαθαίνουν τους διαχωρισμούς στην κοινωνία· καλεί το σύνολο των πολιτικών κομμάτων και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να προωθήσουν ενεργά μια πολυδεκτική και ανεκτική, πολυεθνική και πολυθρησκευτική κοινωνία και να προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο της παιδείας στην επίτευξη της ανοχής και του σεβασμού μεταξύ ανθρώπων που διαφέρουν· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τα έργα και τα προγράμματα που στοχεύουν στην ενδυνάμωση του διαλόγου μεταξύ των εθνοτήτων και της αμοιβαίας κατανόησής τους·

14.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η ατζέντα της ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί τη στρατηγική προτεραιότητα της χώρας· ενθαρρύνει τη χώρα να εδραιώσει τις μεταρρυθμίσεις και να αλλάξει πολιτικές και πρακτικές οι οποίες μπορεί να εξακολουθήσουν να αποτελούν εμπόδιο για το ευρωπαϊκό της μέλλον, καθώς και να εξασφαλίσει την πρόοδο στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων που σχετίζονται με την ΕΕ, μεταξύ άλλων στα πλαίσια του ενταξιακού διαλόγου υψηλού επιπέδου·

15.  σημειώνει ότι ο ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ έκρινε ότι οι προεδρικές και πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές του Απριλίου 2014 διεξήχθησαν κατά τρόπο αποτελεσματικό· ανησυχεί, ωστόσο, για τις ασαφείς διαχωριστικές γραμμές μεταξύ κρατικών και κομματικών δραστηριοτήτων, που έρχονται σε αντίθεση με τις διεθνείς υποχρεώσεις σχετικά με τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών, καθώς και σχετικά με τη μεροληπτική στάση των μέσων ενημέρωσης και τις καταγγελίες για εκφοβισμό των ψηφοφόρων· εκφράζει ικανοποίηση για τις εκλογικές μεταρρυθμίσεις, αλλά καλεί τις αρχές να διερευνήσουν τις καταγγελλόμενες παρατυπίες πριν και κατά την εκλογική διαδικασία· καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει εγκαίρως τις συστάσεις του ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ για τη βελτίωση της εκλογικής διαδικασίας, περιλαμβανομένου του χειρισμού και της αξιοπιστίας των εκλογικών καταλόγων· υπενθυμίζει επίσης, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη να συνταχθούν οι εκλογικοί κατάλογοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

16.  προτρέπει την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που παρατηρούνται στην εφαρμογή της βοήθειας του μέσου προενταξιακής βοήθειας, όπως τα προβλήματα του συστήματος ελέγχου, ο ανεπαρκής συντονισμός εντός και μεταξύ των θεσμικών οργάνων, οι εκκρεμότητες στις προμήθειες, το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης και οι χαμηλές ικανότητες των θεσμικών οργάνων· ζητεί να βελτιωθεί η σύνδεση μεταξύ ενωσιακής βοήθειας και εθνικών μεταρρυθμιστικών στρατηγικών και να χρησιμοποιηθούν οι πόροι του ΜΠΒ ως μοχλός για τη μεγαλύτερη αποκέντρωση του προϋπολογισμού στη χώρα· ζητεί να ληφθούν μέτρα ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω απώλεια πόρων της βοήθειας και να επιταχυνθεί η εφαρμογή του προγράμματος, ώστε να βελτιωθεί η επίδραση της βοήθειας της ΕΕ·

17.  επιδοκιμάζει την έγκριση του νέου νομοθετικού πλαισίου για τον δημοσιοϋπαλληλικό κλάδο και την απασχόληση στις δημόσιες υπηρεσίες, του Φεβρουαρίου 2014, ως ένα βήμα προς την παροχή ενιαίας, διαφανούς και υπεύθυνης δημόσιας διοίκησης· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η δημόσια διοίκηση, παρά τη νομοθετική πρόοδο, συνεχίζει να είναι κατακερματισμένη, πολιτικοποιημένη και να υπόκειται σε πολιτικές επιρροές· παροτρύνει με σθένος να βελτιωθεί ο επαγγελματισμός και η ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης σε όλα τα επίπεδα· ενθαρρύνει τις προσπάθειες εφαρμογής του νόμου σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότιμης εκπροσώπησης· καλεί την κυβέρνηση να εγκρίνει ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών·

18.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου της Αχρίδας (ΣΠΑ)· ζητεί να ολοκληρωθεί η επισκόπηση της εφαρμογής της, ώστε να καταλήξει σε συστάσεις πολιτικής· συνιστά με θέρμη να θεωρηθεί η ΣΠΑ ουσιώδες στοιχείο του κράτους δικαίου, των διακοινοτικών σχέσεων και της συνεχιζόμενης αποκέντρωσης· ενθαρρύνει την ανάπτυξη της τοπικής διακυβέρνησης και την προώθηση μακροπρόθεσμων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε πολιτικό επίπεδο, όπως η διεξαγωγή δημόσιων συζητήσεων για να εξηγηθούν τα οφέλη από τη ΣΠΑ· καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες τοπικές αρχές να συνεχίσουν την εφαρμογή της στρατηγικής για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και να προσφέρουν αυξημένη χρηματοδότηση προς τον σκοπό αυτόν· θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην εν λόγω διαδικασία· συνιστά μια περισσότερο προδραστική προσέγγιση με σκοπό να διασφαλιστεί η εθνοτική, πολιτισμική και γλωσσική ταυτότητα όλων των κοινοτήτων·

19.  εκφράζει ικανοποίηση για το υψηλό επίπεδο της νομικής ευθυγράμμισης και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και του επαγγελματισμού των δικαστηρίων, ως αποτέλεσμα της ευρείας δικαστικής μεταρρύθμισης· ανησυχεί, ωστόσο, για την αθέμιτη πολιτική επιρροή σε ορισμένες δικαστικές διαδικασίες και τονίζει ότι η Δικαιοσύνη θα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη από την εξωτερική επιρροή του κοινοβουλίου και της εκτελεστικής εξουσίας· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή δικαστικών προτύπων ευθυγραμμισμένων προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τις βέλτιστες πρακτικές· ζητεί την ενοποίηση της νομολογίας προκειμένου να διασφαλιστεί ένα προβλέψιμο δικαστικό σύστημα και η εμπιστοσύνη των πολιτών· ζητεί να βελτιωθεί η ποιότητα της δικαιοσύνης, να αυξηθεί η χρήση των μη ένδικων μέσων και των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών, να βελτιωθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός, καθώς και η πρόσβαση των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας στη δικαιοσύνη, και να συμμετάσχουν ενεργότερα οι επαγγελματικές οργανώσεις και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην επίβλεψη της δικαστικής ανεξαρτησίας·

20.  διακρίνει θετικές εξελίξεις στην εφαρμογή των προγραμμάτων κατά της διαφθοράς 2011-2015, στην ενίσχυση του συστήματος προσωπικής και θεσμικής ακεραιότητας, καθώς και στη συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων και τη διεθνή συνεργασία· σημειώνει ότι υφίστανται ακόμη σημαντικά εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, που συμπεριλαμβάνουν και διασυνοριακές υποθέσεις, την πραγματοποίηση μιας εθνικής αξιολόγησης κινδύνων και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας· επαναλαμβάνει ότι πρέπει μια πλήρως λειτουργική κρατική επιτροπή για την πρόληψη της διαφθοράς να αποτελέσει τον βασικό κρατικό θεσμό για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος· ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να βελτιώσουν τη διασύνδεση των πληροφορικών συστημάτων των δικαστηρίων και της εισαγγελίας και να δημιουργήσουν ένα κεντρικό μητρώο δημόσιων υπαλλήλων, για τη βελτίωση της λειτουργίας της επιτροπής αυτής·

21.  ζητεί την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών και της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς, ιδίως στο πεδίο της πολιτικής, της δημόσιας διοίκησης, των δημόσιων προμηθειών και της επιβολής του νόμου, καθώς και τη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων· καλεί τη χώρα να παρουσιάσει αποτελέσματα όσον αφορά την καταδίκη ενεχομένων υποθέσεις διαφθοράς, περιλαμβανομένων των υποθέσεων υψηλού επιπέδου· καλεί τις ανεξάρτητες ΟΚΠ και τα μέσα ενημέρωσης να φέρνουν στο φως τη διαφθορά και να υποστηρίζουν τις ανεξάρτητες και αμερόληπτες έρευνες και δίκες· καλεί την εισαγγελία να καταστήσει δυνατή την επαρκή και έγκαιρη διερεύνηση αυτών των καταγγελιών·

22.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι έχει δημιουργηθεί το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· επιδοκιμάζει την ενεργή συνεργασία της χώρας με τοπικούς και διεθνείς φορείς, συμπεριλαμβανομένων της Eurojust και της Ευρωπόλ· επικροτεί τις επιτυχείς αστυνομικές επιχειρήσεις που έγιναν ενάντια σε ορισμένες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες διέκοψαν τις διεθνείς οδούς λαθραίας διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών·

23.  καταδικάζει όλες τις μορφές πολιτικού και/ή θρησκευτικού εξτρεμισμού και θεωρεί αναγκαία τη διασυνοριακή συνεργασία με άλλες χώρες των δυτικών Βαλκανίων και με κράτη μέλη της ΕΕ στο πεδίο αυτό· επιδοκιμάζει τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, με τις οποίες προσδιορίζονται καλύτερα οι αξιόποινες πράξεις και οι ποινές για τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε πράξεις πολιτικού και/ή θρησκευτικού εξτρεμισμού· επαναλαμβάνει σθεναρά την ανάγκη μιας κοινής προδραστικής στρατηγικής για την πολιτική εξωτερικών υποθέσεων, ασφαλείας και άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα διεθνή τρομοκρατική απειλή· υπενθυμίζει ότι η δημόσια πολιτική πρέπει να καταπολεμά όλες τις μορφές εξτρεμισμού και ότι ο στιγματισμός οποιασδήποτε θρησκευτικής ομάδας, σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να αποφεύγεται επιμελώς·

24.  λυπάται για την έλλειψη συνεργασίας με τις ΟΚΠ και τους δημόσιους φορείς κατά τη διαδικασία εκπόνησης της νομοθεσίας· επισημαίνει ότι η συνεργασία αυτή πρέπει να βασίζεται στην ειλικρινή θέληση της κυβέρνησης να διαβουλευτεί με διάφορους φορείς κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης τόσο της νομοθεσίας όσο και της πολιτικής· τονίζει τον καίριο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΟΚΠ προκειμένου να βελτιώσουν την ενημέρωση του κοινού για τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ και να την καταστήσουν περισσότερο διαφανή, υπεύθυνη και χωρίς αποκλεισμούς· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να βοηθήσει στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και στις περιοχές της υπαίθρου· καλεί την κυβέρνηση να ξεκινήσει ουσιαστικό διάλογο με τα πανεπιστήμια, τους καθηγητές και τους φοιτητές σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης·

25.  ενθαρρύνει τις αρχές να ανακτήσουν τα σχετικά αρχεία των μυστικών υπηρεσιών της Γιουγκοσλαβίας από τη Σερβία· φρονεί ότι η διαφανής διαχείριση του ολοκληρωτικού παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος των αρχείων των μυστικών υπηρεσιών, αποτελεί ένα βήμα προς τον εκδημοκρατισμό, την υπευθυνότητα και την ενδυνάμωση των θεσμών·

26.  εκφράζει έντονη ανησυχία για τις πολιτικές και οικονομικές πιέσεις που υπονομεύουν συνεχώς και σοβαρά την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης· αποδοκιμάζει τη χειροτέρευση όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης, που έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρείται στη χώρα το χαμηλότερο επίπεδο ελευθερίας του Τύπου σε ολόκληρη την περιοχή· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στον πίνακα που συντάσσουν οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η χώρα έχει πέσει από την 34η θέση το 2009 στην 117η θέση το 2015· σημειώνει επίσης με αυξανόμενη ανησυχία τον κρατικό έλεγχο των μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων μέσω της συνεχιζόμενης εξάρτησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, τη συχνή αυτολογοκρισία, καθώς και το χαμηλό επίπεδο επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας· σημειώνει με ανησυχία τη χρήση της συκοφαντικής δυσφήμισης στα πεδία της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης· παρόλο που έχουν γίνει κάποια βήματα για την αποκατάσταση του διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης και της κοινότητας των μέσων ενημέρωσης, εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο νόμος για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες τροποποιήθηκε με ταχείες διαδικασίες και χωρίς την κατάλληλη διαβούλευση με τους φορείς των μέσων ενημέρωσης·

27.  προτρέπει την κυβέρνηση να ακολουθήσει μια πολιτική που θα βελτιώνει την πολυφωνία και την ποικιλία γνωμών στα μέσα ενημέρωσης και να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών δικτύων και του ρυθμιστικού οργανισμού των μέσων ενημέρωσης· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο έχει επιδείξει σημαντική μεροληψία υπέρ των κυβερνώντων κομμάτων, τόσο κατά τις προεκλογικές εκστρατείες (όπως αναφέρει η έκθεση του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ) όσο και σε άλλες περιστάσεις (όπως αναφέρεται στην έκθεση προόδου της Επιτροπής)· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση κατέστησε δημοσίως διαθέσιμα τα δεδομένα που σχετίζονται με την κρατική διαφήμιση· καλεί ωστόσο την κυβέρνηση να βελτιώσει τη διαφάνεια των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση πόρων· συνιστά με έμφαση στην Επιτροπή να είναι πιο δραστήρια στην παρακολούθηση και την παροχή συμβουλών όσον αφορά τις εξελίξεις σε θέματα πολιτικής και να ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στα ζητήματα των μέσων ενημέρωσης·

28.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα την ευθύνη που φέρουν στο θέμα της διαμόρφωσης μιας νοοτροπίας ενσωμάτωσης και ανεκτικότητας· ζητεί να ευθυγραμμιστεί με το κεκτημένο ο νόμος κατά των διακρίσεων, ο οποίος σήμερα δεν απαγορεύει τις διακρίσεις για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού· καταδικάζει την άσκηση κάθε είδους βίας εις βάρος της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ και ζητεί να προσαχθούν στη Δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι, περιλαμβανομένων εκείνων που ευθύνονται για τα περιστατικά βιαιοτήτων εις βάρος του κέντρου υποστήριξης των ΛΟΑΔΜ στα Σκόπια· τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις εις βάρος των Ρομά και να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασής τους, ιδίως στους τομείς της στέγασης, της υγείας, της παιδείας και της απασχόλησης· καλεί τις αρχές να εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός άξονα ζητημάτων φύλου σε όλα τα πεδία πολιτικής, με στόχο την εξασφάλιση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών· επαναλαμβάνει τη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη ύπαρξη στερεοτύπων στην κοινωνία όσον αφορά τα φύλα, καθώς και για την ενδοοικογενειακή βία· προτρέπει την κυβέρνηση να κλείσει το διαρθρωτικό χάσμα μεταξύ των φύλων στο οικονομικό, το πολιτικό και το κοινωνικό πεδίο, καθώς και το χάσμα των αμοιβών· καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τη δέσμευσή της να θέσει το κεφάλαιο για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική ως προτεραιότητα στη διαδικασία προσχώρησης, ξεκινώντας μια σχετική πρωτοβουλία στον ενταξιακό διάλογο υψηλού επιπέδου με τη χώρα·

29.  εξακολουθεί να ανησυχεί για τα υψηλά ποσοστά παιδικής φτώχειας και την αδυναμία των αρμόδιων θεσμών να εφαρμόσουν πολιτικές και στρατηγικές ενέργειες σε αυτόν τον τομέα· καλεί την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της για την εφαρμογή της αναθεωρημένης εθνικής στρατηγικής για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· απευθύνει έκκληση ώστε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή για να διασφαλιστεί η δίκαιη και αποτελεσματική πρόσβαση όλων των παιδιών στη δικαιοσύνη· τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες εκ μέρους της κυβέρνησης για τη στήριξη των παιδιών με αναπηρίες και των παιδιών της κοινότητας Ρομά· ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη βελτίωση της υγείας και της διατροφής των παιδιών, και ιδιαίτερα των παιδιών της κοινότητας Ρομά·

30.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η χώρα συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή μεταξύ των χωρών της περιοχής όσον αφορά την ευκολία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και για τη βελτίωση της θέσης της στην παγκόσμια κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, από την 31η στην 30ή, το 2014· σημειώνει, ωστόσο, ότι η δυσκολία στην εκτέλεση των συμβάσεων και οι συχνές αλλαγές στη νομοθεσία χωρίς την κατάλληλη διαβούλευση επιβαρύνουν σημαντικά το επιχειρηματικό κλίμα· επισημαίνει, ταυτόχρονα, ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά το εργατικό δίκαιο και να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της υποστήριξης προς τις ΜΜΕ, του περιορισμού των περιφερειακών ανισοτήτων και της σύνδεσης των φορέων Ε&Α με τη βιομηχανία και τον τομέα της απασχόλησης·

31.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων παρέμεινε σταθερή και επέτρεψε την αυξημένη διαφοροποίηση των εξαγωγών· σημειώνει ότι το 80 % του συνολικού όγκου των άμεσων ξένων επενδύσεων προήλθε από εταιρείες της ΕΕ και ότι η ροή εμπορικών συναλλαγών με την ΕΕ στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών αυξήθηκε περαιτέρω· επαναλαμβάνει τη σημασία της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και φρονεί ότι η καθυστέρηση της διαδικασίας προσχώρησης στην ΕΕ ενδέχεται να αποτελέσει εμπόδιο για τη βαθύτερη οικονομική ενσωμάτωση· αναγνωρίζει την ανάγκη αύξησης των δημόσιων εσόδων και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τομείς υψηλής παραγωγικότητας, καθώς η συνολική δομή της οικονομίας παραμένει εστιασμένη σε δραστηριότητες χαμηλής παραγωγικότητας· τονίζει ότι όλοι οι κανόνες που διέπουν τις διεθνείς οικονομικές ζώνες πρέπει να συμμορφώνονται με το κεκτημένο και τις διεθνείς απαιτήσεις·

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μείωση του ποσοστού ανεργίας, από 29,9 % το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε 27,9 % το τρίτο τρίμηνο του 2014· καλεί την κυβέρνηση να ανανεώσει τις προσπάθειές της για τον περαιτέρω περιορισμό της διαρθρωτικής και της μακροχρόνιας ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων (πάνω από 50 %) και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μεταξύ άλλων και των Ρομά· απευθύνει έκκληση για την έγκριση μεταρρυθμίσεων με σκοπό την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και την αύξηση της εργασιακής κινητικότητας, καθώς και για τον περιορισμό του μεγάλου ανεπίσημου τομέα της οικονομίας, που συνεχίζει να θέτει εμπόδια στον ανταγωνισμό· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του εργατικού δυναμικού συχνά δεν αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και ότι, εξαιτίας αυτού, μεγάλος αριθμός νέων ειδικευμένων εργαζομένων υποχρεώνονται να μεταναστεύσουν λόγω της δυσκολίας στην εξεύρεση κατάλληλων θέσεων απασχόλησης μέσα στη χώρα· εκφράζει ανησυχία για τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που θέτουν σε κίνδυνο το δικαίωμα στην απεργία και καλεί τις αρχές να τις αναθεωρήσουν σύμφωνα με τα πρότυπα της ΔΟΕ·

33.  σημειώνει τις προσπάθειες που έχουν γίνει για τον περιορισμό της ανεργίας των γυναικών, αλλά καλεί την κυβέρνηση να πράξει περισσότερα, δεδομένου ότι η ανεργία μεταξύ των γυναικών συνεχίζει να είναι πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ·

34.  τονίζει ότι χρειάζεται να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, στον τομέα του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στα πεδία της ποιότητας του αέρα και του νερού, της προστασίας της φύσης και της διαχείρισης αποβλήτων· εκφράζει την ανησυχία του για τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων· επισημαίνει με ανησυχία τη συγκέντρωση βλαβερών σωματιδίων, που είναι πολλαπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου, ιδίως στα Σκόπια, το Τέτοβο, τη Μπίτολα, το Κίτσεβο και το Καβάνταρτσι· ζητεί να αναβαθμίσουν οι αρμόδιες αρχές τη συνεργασία τους, ούτως ώστε να εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία, να ενισχυθούν οι ικανότητες της δημόσιας διοίκησης και να διατεθούν επαρκείς πόροι για επενδύσεις σε υποδομές όπως οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων·

35.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι του 2013 όσον αφορά την ενέργεια και ιδίως την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, την έγκριση των σχετικών σχεδίων δράσης και την ευθυγράμμιση με την κλιματική πολιτική της ΕΕ·

36.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η χώρα έχει διατηρήσει μια στάση δραστήρια και εποικοδομητική στην περιφερειακή συνεργασία και δεν έχει εκκρεμή μεθοριακά προβλήματα με τους γείτονές της· εκφράζει ικανοποίηση για την προσεχή ανάληψη από τη χώρα της προεδρίας της Κεντροευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας· καλεί την κυβέρνηση να βελτιώσει το συνολικό επίπεδο της ευθυγράμμισής της με τις δηλώσεις και τις αποφάσεις της ΚΕΠΠΑ· τονίζει τη σημασία της σταδιακής ευθυγράμμισης με τις θέσεις εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

37.  επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί και την προθυμία για την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης της χώρας με τη Βουλγαρία, που θα οδηγήσει σε βελτίωση των μεταξύ τους οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων·

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της χώρας.


Έκθεση προόδου του 2014 για τη Σερβία
PDF 486kWORD 118k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την Έκθεση Προόδου του 2014 για τη Σερβία (2014/2949(RSP))
P8_TA(2015)0065B8-0213/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003 σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/213/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τις αρχές, τις προτεραιότητες και τους όρους που περιέχει η Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση με τη Σερβία και με την οποία καταργείται η απόφαση 2006/56/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την αίτηση ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (SEC(2011)1208),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) της 22ας Ιουλίου 2010 σχετικά με το κατά πόσον είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ A/RES/64/298 της 9ης Σεπτεμβρίου 2010, που λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της γνωμοδότησης και εκφράζει ικανοποίηση για τη διάθεση της ΕΕ να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη και τις συστάσεις που προέκυψαν από τη δεύτερη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας στις 26-27 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής του 2014 για τη Σερβία της 8ης Οκτωβρίου 2014 (SWD(2014)0302),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 16ης Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την Έκθεση Προόδου του 2013 για τη Σερβία(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη Σερβία: η υπόθεση του κατηγορουμένου για εγκλήματα πολέμου, Σέσελι(3),

–  έχοντας υπόψη το έργο του David McAllister ως μόνιμου εισηγητή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για τη Σερβία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2013 αποφασίστηκε η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Σερβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη (ΔΚΔ) πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2014·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Έκθεση Προόδου του 2014 για τη Σερβία, η Επιτροπή αναφέρεται στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Σερβία όσον αφορά την πορεία της προς την ευρωπαϊκή ένταξη και αξιολογεί τις προσπάθειές της για συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις προϋποθέσεις της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία, όπως κάθε χώρα που φιλοδοξεί να γίνει μέλος της ΕΕ, πρέπει να κρίνεται βάσει των επιδόσεών της σε σχέση με την εκπλήρωση, την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με την εν λόγω δέσμη κριτηρίων, και ότι το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση καθορίζεται βάσει της ταχύτητας και της ποιότητας των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει το κράτος δικαίου στο επίκεντρο της πολιτικής που ακολουθεί στον τομέα της διεύρυνσης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει υπογραμμίσει την ανάγκη για ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και των ικανοτήτων δημόσιας διοίκησης σε όλες τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο προς την εξομάλυνση των σχέσεών της με το Κοσσυφοπέδιο, πράγμα που οδήγησε στην Πρώτη Συμφωνία επί των αρχών που διέπουν την εξομάλυνση των σχέσεων, της 19ης Απριλίου 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται επειγόντως περαιτέρω ενέργειες για την αντιμετώπιση όλων των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή ευρωπαϊκή ολοκλήρωση οποιασδήποτε χώρας και ότι τα διμερή ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τη διαδικασία προσχώρησης σύμφωνα με το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, εποικοδομητικά και με πνεύμα καλής γειτονίας, έχοντας κατά νου τα γενικά συμφέροντα και αξίες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα στη διαδικασία ιστορικής συμφιλίωσης μεταξύ της Σερβίας και των γειτονικών της χωρών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρως η εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την προστασία των μειονοτήτων, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της χρήσης της γλώσσας και της πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης και τις θρησκευτικές τελετές στις μειονοτικές γλώσσες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Προεδρία της Σερβίας στον ΟΑΣΕ το 2015 συμπίπτει με τη διαρκούσα σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία, καθώς και με τον εορτασμό των 40 ετών από την έγκριση της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι από τον ΟΑΣΕ·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίσημη έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων που έλαβε χώρα στις 21 Ιανουαρίου 2014 στο πλαίσιο της πρώτης ΔΚΔ ΕΕ-Σερβίας, καθώς και για το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και συμμετοχής της σερβικής κυβέρνησης στη διαδικασία ελέγχου του κεκτημένου της ΕΕ·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διενέργεια πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών, οι οποίες αξιολογήθηκαν θετικά από τους διεθνείς παρατηρητές· καλεί τις αρχές να λάβουν πλήρως υπόψη τις συστάσεις των προηγούμενων και των τελευταίων αποστολών εκλογικών παρατηρητών του ΟΑΣΕ/ODIHR·

3.  υπογραμμίζει την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) ΕΕ-Σερβίας, καθώς και τη σημασία της βελτίωσης της εφαρμογής αυτής· τονίζει ότι η ΣΣΣ παρέχει το γενικό πλαίσιο για την εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Σερβίας·

4.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση που επέδειξε η νέα σερβική κυβέρνηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και καλεί τη Σερβία να αντιμετωπίσει αποφασιστικά και δυναμικά τις συστημικές και κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις· υπογραμμίζει ότι η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών εξακολουθεί να αποτελεί βασικό δείκτη της επιτυχούς διαδικασίας ολοκλήρωσης· καλεί τη Σερβία να βελτιώσει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας και των πολιτικών· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί η χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή και η διαφάνεια στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης· τονίζει ότι η Σερβία πρέπει να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά την προτεραιότητα των μεταρρυθμίσεων, δηλαδή το κράτος δικαίου·

5.  υποστηρίζει ότι το άνοιγμα των κεφαλαίων των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις σε τεχνικό επίπεδο, καθώς και το πολιτικό πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ της Σερβίας και της ΕΕ· τονίζει ότι το κεφάλαιο 23 (Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα) και το κεφάλαιο 24 (Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια) πρέπει να ανοίξουν σε αρχική φάση των διαπραγματεύσεων· επιμένει ότι πρέπει να διευκρινιστεί το κεφάλαιο 35 του κεκτημένου της ΕΕ όσον αφορά τις σχέσεις με το Κοσσυφοπέδιο· υπογραμμίζει ότι το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων αποτελεί σημείο αναφοράς για να καθοριστεί κατά πόσον η πρόοδος σε ένα κεφάλαιο υστερεί σημαντικά σε σχέση με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων γενικά, ούτως ώστε να μπορεί η Επιτροπή να συστήνει την καθυστέρηση του ανοίγματος ή της περάτωσης άλλων κεφαλαίων των διαπραγματεύσεων·

6.  επισημαίνει ότι στην πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) διαπιστώθηκε ότι η χρηματοδότηση εκ μέρους του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), καθώς και άλλες μορφές στήριξης, έχουν βοηθήσει τη Σερβία να υλοποιήσει κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να βελτιώσει τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της· επισημαίνει, εντούτοις, ότι η μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα καθυστερεί σημαντικά· ζητεί από τη Σερβία να ευθυγραμμιστεί με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων· επικροτεί τη γενικά αποδοτική χρήση της χρηματοδοτικής και μη χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ, όπως διαπιστώθηκε από το ΕΕΣ, και ενθαρρύνει τις αρχές να βασιστούν σε πρακτικές χρηστής διαχείρισης και να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες που εξακολουθούν να υφίστανται στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη βιωσιμότητα των έργων· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει αποτελεσματική και διαφανή στήριξη στη Σερβία στο πλαίσιο του ΜΠΒ·

7.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η πλειονότητα των νόμων θεσπίστηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας του επείγοντος, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται πάντα επαρκείς διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύτερο κοινό·

8.  επισημαίνει ότι οι πλημμύρες που σημειώθηκαν στη Σερβία τον Μάιο του 2014 έπληξαν σοβαρά τον πληθυσμό και είχαν αρνητικό αντίκτυπο για την οικονομία· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η ΕΕ, καθώς και μεμονωμένα κράτη μέλη, προσέφεραν άμεση και ουσιαστική βοήθεια, προέβησαν σε προσπάθειες αρωγής, κατόπιν αιτήματος της Σερβίας, και διοργάνωσαν διάσκεψη δωρητών τον Ιούλιο του 2014· τονίζει ότι η Επιτροπή προσκάλεσε τη Σερβία να συμμετάσχει στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Σερβία δήλωσε την πρόθεσή της να συμμετάσχει στον μηχανισμό·

9.  εκφράζει ικανοποίηση για την Πρώτη Συμφωνία επί των αρχών που διέπουν την εξομάλυνση των σχέσεων, η οποία συνάφθηκε στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ των πρωθυπουργών της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου στις 19 Απριλίου 2013· χαιρετίζει τη συμμετοχή της Σερβίας στη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο και ενθαρρύνει έντονα τις σερβικές αρχές να αναλάβουν εποικοδομητικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, καθώς και στην ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας οι οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα και των δύο χωρών· επισημαίνει ότι ο γενικός ρυθμός των διαπραγματεύσεων επιβραδύνθηκε εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της διοργάνωσης προώρων εκλογών στη Σερβία και στο Κοσσυφοπέδιο· χαιρετίζει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Κοσσυφοπέδιο, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα για την επανέναρξη του διαλόγου υψηλού επιπέδου της 9ης Φεβρουαρίου 2015 που οδήγησε στη συμφωνία για τη δικαιοσύνη στη Μιτροβίτσα, και επικροτεί, εν προκειμένω, τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραμάτισε η σερβική κυβέρνηση ενθαρρύνοντας τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της σερβικής μειονότητας να συμμετάσχουν και να αναλάβουν τις αρμοδιότητές τους στο πλαίσιο της νέας κυβέρνησης συνασπισμού στην Πρίστινα· καλεί τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο να προχωρήσουν με καλή πίστη και έγκαιρα στην εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν ήδη συναφθεί, και την ΕΕ να διεξαγάγει αξιολόγηση των επιδόσεων των μερών ως προς την τήρηση των υποχρεώσεών τους· ενθαρρύνει τις αρχές της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου να εξομαλύνουν περαιτέρω τις σχέσεις τους· ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες και των δύο πλευρών για την προσέγγιση των εθνοτικών κοινοτήτων των Αλβανών και των Σέρβων· υπογραμμίζει ότι το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων απαιτεί την επίτευξη προόδου στη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο, σύμφωνα με το κεφάλαιο 35, παράλληλα με την γενική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις· τονίζει ότι το κεφάλαιο 35 θα πρέπει να ανοίξει σε πρώιμη φάση των διαπραγματεύσεων· θεωρεί ότι η πλήρης εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου θα διευκόλυνε την προσχώρηση της Σερβίας στην ΕΕ·

10.  καλεί τις αρχές της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου να εντείνουν τη συνεργασία για να καταπολεμήσουν και να εξαρθρώσουν τα εγκληματικά δίκτυα που ελέγχουν, εκμεταλλεύονται και διακινούν παράνομους μετανάστες από το Κοσσυφοπέδιο προς ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω της Σερβίας·

11.  καλεί τη Σερβία να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να ευθυγραμμίσει την εξωτερική της πολιτική και την πολιτική ασφάλειας με την πολιτική της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για τη Ρωσία· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η Σερβία δεν ευθυγραμμίστηκε με τις αποφάσεις του Συμβουλίου, όταν αυτό της ζητήθηκε, όσον αφορά τη λήψη περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας, λαμβάνοντας υπόψη, εντούτοις, τους παραδοσιακά ισχυρούς οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών· πιστεύει ότι η Σερβία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας· χαιρετίζει την ενεργό συμμετοχή της Σερβίας σε διεθνείς ειρηνευτικές επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι η Σερβία υποδέχτηκε με τιμές πρόσωπα για τα οποία ισχύει απαγόρευση θεώρησης εισόδου στην ΕΕ και ότι διοργανώνει στρατιωτικές ασκήσεις με τον ρωσικό στρατό·

12.  εκφράζει ικανοποίηση για την Προεδρία της Σερβίας στον ΟΑΣΕ το 2015 και τις προτεραιότητες που έχει θέσει· σημειώνει ότι η Σερβία, στο πλαίσιο της Προεδρίας του ΟΑΣΕ, είναι πρόθυμη να στηρίξει με κάθε μέσο την ενίσχυση των προσπαθειών για τη διευθέτηση των υφιστάμενων συγκρούσεων στον χώρο του ΟΑΣΕ με ειρηνικό τρόπο· ενθαρρύνει τη Σερβία να αξιοποιήσει την Προεδρία της για να συνεισφέρει στη σταθεροποίηση της κατάστασης στην ανατολική Ουκρανία, ενεργώντας ως διαμεσολαβητής· αναγνωρίζει, επιπλέον, την ετοιμότητα της Σερβίας να προωθήσει περαιτέρω την περιφερειακή συνεργασία· ζητεί από τη Σερβία, στο πλαίσιο της Προεδρίας του ΟΑΣΕ, να συμβάλει στην αποκατάσταση του ρόλου του ΟΑΣΕ ως ολοκληρωμένης πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας στην Ευρώπη·

13.  ενθαρρύνει τη Σερβία να συνεργαστεί περαιτέρω με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔπΓ), να ενισχύσει τη διεξαγωγή δικών για εγχώρια εγκλήματα πολέμου και να συνεχίσει να εντείνει τις προσπάθειές της για περιφερειακή συνεργασία προκειμένου να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία και να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα των εγκλημάτων πολέμου και στις οικογένειές τους· υπογραμμίζει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί ολοκληρωμένη νομοθεσία και πολιτικές για την προστασία των μαρτύρων και να δοθεί το δικαίωμα αποζημίωσης στα θύματα και στις οικογένειές τους· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς την Πρωτοβουλία RECOM·

14.  καλεί τη Σερβία, στο πνεύμα των σχέσεων συμφιλίωσης και καλής γειτονίας, να εξετάσει τον νόμο της για την οργάνωση και δικαιοδοσία των κρατικών αρχών στις διαδικασίες εγκλημάτων πολέμου, σε συνεργασία με τους γείτονές της και με την Επιτροπή·

15.  ζητεί από τη Σερβία να εντείνει τη συνεργασία της με τις γειτονικές χώρες και να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την αναζήτηση αγνοουμένων, καθώς και να δημοσιοποιήσει πλήρως όλα τα σχετικά στοιχεία· καλεί τις σερβικές αρχές, στο πλαίσιο αυτό, να ανοίξουν τα αρχεία του Λαϊκού Στρατού της Γιουγκοσλαβίας προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια σχετικά με τα τραγικά συμβάντα του παρελθόντος και να συλλεχθούν πληροφορίες· παράλληλα, καλεί τις αρχές να διευκολύνουν τη διαφανή πρόσβαση στα αρχεία που αφορούν πρώην δημοκρατίες της Γιουγκοσλαβίας και στα έγγραφα των πρώην μυστικών υπηρεσιών (UDBA), καθώς και να τα θέσουν στη διάθεση των αντίστοιχων κυβερνήσεων·

16.  επικροτεί την υπογραφή Διακήρυξης για τον ρόλο του κράτους στην αντιμετώπιση του ζητήματος των προσώπων που αγνοούνται ως αποτέλεσμα ένοπλων συγκρούσεων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Επιτροπής Αγνοουμένων (ICMP)· υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την εύρεση και την αναγνώριση των αγνοουμένων και για τον εντοπισμό ομαδικών τάφων από τους πολέμους στην Κροατία, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στο Κοσσυφοπέδιο, καθώς και για να διασφαλιστεί το δικαίωμα των οικογενειών των θυμάτων να μάθουν τι συνέβη στα αγνοούμενα μέλη της οικογένειάς τους·

17.  κρίνει θετικά την εποικοδομητική προσέγγιση της σερβικής κυβέρνησης όσον αφορά τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, καθώς αυτό επέτρεψε να σημειωθεί σημαντική πρόοδος τόσο στην περιφερειακή συνεργασία όσο και τις στενότερες σχέσεις με την ΕΕ· ενθαρρύνει τη Σερβία να συνεργαστεί στενότερα με τις γειτονικές χώρες και να προβεί σε περαιτέρω βήματα για διασυνοριακή συνεργασία, με στόχο τη βελτίωση, μεταξύ άλλων, της οικονομικής ανάπτυξης των παραμεθόριων περιφερειών και των περιοχών που κατοικούνται από μειονότητες· τονίζει τη σημασία της προώθησης πολιτικών ανταλλαγής και επαφών μεταξύ των νέων στο πλαίσιο των προσπαθειών συμφιλίωσης· επικροτεί γενικά τη συμμόρφωση της Σερβίας με τις διεθνείς υποχρεώσεις της και το γεγονός ότι η Σερβία έχει αναπτύξει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες· επαναλαμβάνει την καίρια σημασία της συμφιλίωσης· ενθαρρύνει τη Σερβία να εφαρμόσει πλήρως τις διμερείς συμφωνίες με τις γειτονικές της χώρες και να διευθετήσει τα εκκρεμή διμερή ζητήματα στο πλαίσιο μιας πραγματιστικής προσέγγισης· εκφράζει ικανοποίηση για τη συνάντηση των πρωθυπουργών της Σερβίας και της Αλβανίας στις 10 Νοεμβρίου 2014 στο Βελιγράδι· ενθαρρύνει τη Σερβία να υποστηρίξει ενεργά και την πρόοδο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης προς την ευρωπαϊκή ένταξη και να συνεισφέρει εποικοδομητικά σε αυτήν· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Σερβία εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά σε περιφερειακές πρωτοβουλίες, όπως η Διαδικασία για τη συνεργασία στη νοτιοανατολική Ευρώπη (SEECP)·

18.  δίνει έμφαση στον ουσιώδη ρόλο του Σερβικού Κοινοβουλίου καθώς και της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων· χαιρετίζει την έγκριση της απόφασης του Κοινοβουλίου που ρυθμίζει τη διαδικασία εξέτασης προτάσεων διαπραγματευτικής θέσης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προσχώρησης στις 4 Ιουνίου 2014· χαιρετίζει την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία θέσπισης ρυθμίσεων στις 26 Αυγούστου 2014 και ζητεί την ενίσχυση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της ένταξης· καλεί την κυβέρνηση να απέχει από τη ρητορική κατά της ΕΕ και να διενεργεί τακτικά διαλόγους και δημόσιες διαβουλεύσεις με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους διαφάνειας των διαπραγματεύσεων και την παροχή όλων των πληροφοριών για έναν εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με τη λειτουργία της ΕΕ και την ένταξη σε αυτήν, καθώς και τη διευκόλυνση της ευρείας συμμετοχής στις διεργασίες αυτές·

19.  επιδοκιμάζει το έργο των ανεξάρτητων ρυθμιστικών φορέων και τη συμβολή τους στη βελτίωση του νομικού πλαισίου και της λογοδοσίας των κρατικών θεσμικών οργάνων· τονίζει ότι τα κρατικά όργανα πρέπει να ενεργούν με διαφάνεια και υπευθυνότητα· υποστηρίζει το έργο ανεξάρτητων κρατικών αρχών όπως του Διαμεσολαβητή, του Επιτρόπου Ενημέρωσης για Θέματα Δημόσιου Συμφέροντος και άλλων· ζητεί από τις κρατικές αρχές να προστατεύουν την ανεξαρτησία των εν λόγω αξιωμάτων και να συνεργάζονται πλήρως με τους κατέχοντες αυτά κατά την άσκηση των εξουσιών τους· φρονεί ότι οι αρχές πρέπει να τους παρέχουν όλους τους οικονομικούς και διοικητικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση του έργου τους· τονίζει ότι πρέπει να δίδεται δέουσα συνέχεια στις συστάσεις τους και η ανεξαρτησία τους πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστή·

20.  καταδικάζει την αβάσιμη δημόσια καταγγελία του Διαμεσολαβητή από υπουργούς της κυβέρνησης, τονίζει ότι ο ρόλος του Διαμεσολαβητή είναι κεντρικός στο σύστημα ελέγχων και ισορροπιών της κυβέρνησης και ζητεί από τις αρχές να διασφαλίσουν τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και ακεραιότητας του Διαμεσολαβητή· καλεί τις αρχές να παράσχουν στον Διαμεσολαβητή πλήρη πολιτική και διοικητική στήριξη στο έργο του και να διαφυλάξουν το δικαίωμά του να ζητεί επίσημα έγγραφα σύμφωνα με τον Νόμο περί Δημόσιας Ενημέρωσης·

21.  υπογραμμίζει ότι η Σερβία έχει κυρώσει τις σημαντικότερες συμβάσεις της ΔΟΕ για τα εργατικά δικαιώματα, καθώς και τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη· επισημαίνει ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικάτων εξακολουθούν να υφίστανται περιορισμούς παρά τις συνταγματικές εγγυήσεις, και καλεί τη Σερβία να ενισχύσει περαιτέρω αυτά τα δικαιώματα· επισημαίνει ότι για τη διασφάλιση της σαφήνειας απαιτούνται περαιτέρω διαδικασίες σχετικά με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και με το δικαίωμα στην απεργία· σημειώνει ότι υφίστανται λίγες μόνο συλλογικές κλαδικές συμβάσεις, ενώ αρκετές έχουν λήξει και πρέπει να ανανεωθούν· ανησυχεί για το γεγονός ότι ο κοινωνικός διάλογος εξακολουθεί να μην έχει εντατικό χαρακτήρα και η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους να μην διεξάγεται σε τακτική βάση· ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και του συμβουλευτικού ρόλου των εν λόγω παραγόντων στη νομοθετική διαδικασία·

22.  υπενθυμίζει τη σημασία της προαγωγής, προστασίας και εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε όλα τα επίπεδα της σερβικής κοινωνίας, χωρίς κανένα είδος διακρίσεων και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα· σημειώνει ότι εγκρίθηκε σχέδιο δράσης για την εφαρμογή στρατηγικής κατά των διακρίσεων στις 2 Οκτωβρίου 2014, το οποίο ζητεί να διασφαλιστεί ο σεβασμός στις γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, τους ΛΟΑΔ, όλες τις μειονότητες, είτε εθνικές, είτε εθνοτικές, είτε γενετήσιου προσανατολισμού, και να προστατευτούν τα δικαιώματά τους· προτρέπει τις σερβικές αρχές να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ίση εκπροσώπηση των γυναικών στον πολιτικό και δημόσιο βίο· επισημαίνει ότι η διοικητική ικανότητα στον τομέα της ισότητας των φύλων εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναμίες και καλεί τις σερβικές αρχές να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους προς τον σκοπό αυτόν· χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης της Σερβίας να επιτρέψει τη διοργάνωση «πορείας υπερηφάνειας» (Pride Parade), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι στις 28 Σεπτεμβρίου 2014 χωρίς σοβαρά επεισόδια και επαινεί την κυβέρνηση για τη στήριξή της και την αστυνομία για τη διευκόλυνση της διοργάνωσης·

23.  επιδοκιμάζει τη θέσπιση Εθνικού Συμβουλίου για τα δικαιώματα του παιδιού και ενθαρρύνει τον εν λόγω φορέα να αξιοποιήσει πλήρως την εντολή του προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι προτεραιότητες στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού αντικατοπτρίζονται πλήρως στα σχέδια δράσης που αναπτύσσει η κυβέρνηση της Σερβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης·

24.  επισημαίνει ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την εφαρμογή της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για τη δικαστική μεταρρύθμιση για την περίοδο 2013-2018· χαιρετίζει τη θέσπιση κανόνων για την αξιολόγηση του έργου των δικαστών και των εισαγγελέων· υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία της ανεξαρτησίας των δικαστικών αρχών και τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα πρέπει να ολοκληρωθεί, για να διασφαλιστεί η πλήρης ανεξαρτησία και αμεροληψία δικαστών και εισαγγελέων· καλεί τις αρχές να εγκρίνουν αμελλητί το νομοσχέδιο για τη δικαστική συνδρομή, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πλέον ευάλωτοι πολίτες δεν αποκλείονται από την πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες νομικής συνδρομής· τονίζει τη σημασία που έχει η επίλυση του προβλήματος των υποθέσεων κατάχρησης εξουσίας και εκφράζει ανησυχία για τη μαζική αναταξινόμηση των υποθέσεων αυτών· τονίζει ότι απαιτούνται συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος·

25.  χαιρετίζει την ισχυρή πολιτική ώθηση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και την περαιτέρω υλοποίηση των συστάσεων της Ομάδας χωρών κατά της διαφθοράς (GRECO)· επιδοκιμάζει την έγκριση από το Σερβικό Κοινοβούλιο του νόμου σχετικά με την προστασία των καταγγελλόντων στις 25 Νοεμβρίου 2014· χαιρετίζει το γεγονός ότι διεξάγονται αρκετές έρευνες για υποθέσεις υψηλού επιπέδου και ότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες για τη βελτίωση του συντονισμού· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση και πλήρη εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων με τους κατάλληλους πόρους· τονίζει ότι οι διαρροές πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με εν εξελίξει έρευνες, κατά παράβαση του τεκμηρίου της αθωότητας, αποτελούν πηγή σοβαρής ανησυχίας και πρέπει να διερευνηθούν, να αντιμετωπιστούν και να εξαλειφθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία· καταδικάζει επίσης την πίεση που ασκείται από τα μέσα ενημέρωσης και από πολιτικά κόμματα σε ανεξάρτητους φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς και εν προκειμένω φρονεί ότι πρέπει να ενισχυθούν οι εξουσίες και οι πόροι της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς· επισημαίνει ότι οι πρακτικές αυτές ενδέχεται να επιβραδύνουν σημαντικά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων προσχώρησης· ζητεί την ανάληψη περαιτέρω ενεργειών για την προστασία της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας του δικαστικού συστήματος και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη·

26.  σημειώνει ότι η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως διαδεδομένα στην περιοχή και αποτελούν επίσης εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας· εκτιμά ότι, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, απαιτείται μια περιφερειακή στρατηγική και ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής·

27.  επισημαίνει με ανησυχία την έλλειψη διαφάνειας στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών και, ως εκ τούτου, τους υψηλούς κινδύνους διαφθοράς· τονίζει ότι η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και να συμμορφώνεται με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα·

28.  εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση του νόμου για τη δημόσια πληροφόρηση και τα μέσα ενημέρωσης, του νόμου για τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και του νόμου για τη δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία και ζητεί την άμεση εφαρμογή των νόμων αυτών· υπογραμμίζει ότι, κατά την υλοποίηση της νέας δέσμης μέτρων για τα μέσα ενημέρωσης, πρέπει να διασφαλιστεί επίσης η βιωσιμότητα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σε μειονοτικές γλώσσες, καθώς και η βιωσιμότητα και η οικονομική σταθερότητα των δημόσιων υπηρεσιών και των περιφερειακών και τοπικών μέσων ενημέρωσης· εκφράζει ανησυχία για την επιδείνωση των συνθηκών όσον αφορά την πλήρη άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης στη Σερβία και υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης· εκφράζει ανησυχία για τις πιέσεις που ασκούνται σε δημοσιογράφους και τις απειλές που αυτοί δέχονται, που οδηγούν στην αύξηση της αυτολογοκρισίας, και καλεί τις σερβικές αρχές να λάβουν μέτρα για την προσαγωγή των ενόχων στη δικαιοσύνη· σημειώνει με ανησυχία ότι η πολιτική πίεση υπονομεύει την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης· υπενθυμίζει τη σημασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης ως βασική αξία της ΕΕ· ζητεί από τις σερβικές αρχές να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τα μέσα ενημέρωσης, το οποίο θα ενισχύει την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης·

29.  καλεί την κυβέρνηση της Σερβίας να εφαρμόσει τον νόμο περί αποκατάστασης, πλήρως και χωρίς διακρίσεις· συστήνει επίσης να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις του νόμου περί επιστροφής των περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να καταργηθούν όλα τα διαδικαστικά και τα νομικά εμπόδια όσον αφορά την επανόρθωση σε είδος·

30.  χαιρετίζει τις εκλογές για τα εθνικά συμβούλια μειονοτήτων στις 26 Οκτωβρίου 2014· υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζουν τα εθνικά συμβούλια μειονοτήτων για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων και καλεί τη Σερβία να εξασφαλίσει ότι το επίπεδο των κεκτημένων δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων θα διατηρηθεί στη διαδικασία νομικής συμμόρφωσής τους με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Σερβίας, καθώς και να εξασφαλίσει επαρκή και επιβεβαιώσιμη χρηματοδότηση των συμβουλίων αυτών· καλεί τη Σερβία να εξασφαλίσει συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των μειονοτήτων σε όλη τη χώρα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εκπαίδευση, τη χρήση των γλωσσών και την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και τις θρησκευτικές τελετές στις μειονοτικές γλώσσες, καθώς και την επαρκή εκπροσώπηση των εθνικών μειονοτήτων στη δημόσια διοίκηση, σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και στο εθνικό κοινοβούλιο· ενθαρρύνει τη δέσμευση της Σερβίας να καταρτίσει ειδικό σχέδιο δράσης σχετικά με τη θέση των εθνικών μειονοτήτων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για το κεφάλαιο 23 των διαπραγματεύσεων· ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να λάβουν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά, ιδίως σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, τη στέγαση και την απασχόληση· καλεί την κυβέρνηση να ευαισθητοποιήσει τον πληθυσμό των Ρομά σχετικά με τα ατομικά τους δικαιώματα, καθώς και να τους προσφέρει ασφάλεια επί ίσοις όροις· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των Ρομά στον δημόσιο βίο· ζητεί από τις σερβικές αρχές να βελτιώσουν τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ενσωμάτωση των Ρομά και των σχετικών ενεργειών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο·

31.  υπογραμμίζει τη σημασία της επιστροφής των ιδιοκτησιών μειονοτικών εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος· τονίζει τον ρόλο του κράτους στη δημιουργία μιας αμερόληπτης πολιτικής έναντι των ιστορικών εκκλησιών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων όσων ανήκουν σε μειονότητες· τονίζει ότι η θρησκευτική ελευθερία δεν μπορεί να διασφαλιστεί εάν δεν πραγματοποιηθεί η εν λόγω επιστροφή·

32.  επισημαίνει ότι η πολιτισμική πολυμορφία της Βοϊβοδίνας συμβάλλει επίσης στην ταυτότητα της Σερβίας και ότι, ως εκ τούτου, η προστασία και η υποστήριξη των μειονοτήτων της και η διατήρηση και η προώθηση αυτής της πολυμορφίας των ιθαγενειών, η οποία έχει λειτουργήσει ομαλά για αιώνες, αποτελεί θεμελιώδες μέλημα· ζητεί να διατηρηθεί η πολυγλωσσία και η πολιτισμική πολυμορφία· τονίζει επιπλέον ότι δεν πρέπει να υπονομευθεί η αυτονομία της Βοϊβοδίνας και υπενθυμίζει στην κυβέρνηση να καταθέσει χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις τον νόμο σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη χρηματοδότηση της Αυτόνομης Επαρχίας της Βοϊβοδίνας·

33.  δεδομένης της σημασίας του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) για την περαιτέρω ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών τους, ζητεί από την κυβέρνηση της Σερβίας να παράσχει το απαραίτητο νομικό υπόβαθρο που θα επιτρέψει τη συμμετοχή της Σερβίας στον ΕΟΕΣ·

34.  χαιρετίζει τη νέα στρατηγική για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, τη σύσταση Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αυξημένη έμφαση στον σχεδιασμό και τον συντονισμό πολιτικών μετά τη σύσταση Γραμματείας για τις δημόσιες πολιτικές, ως θετικά βήματα για αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας στις προσλήψεις των υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης και για τη διοικητική και διαχειριστική ικανότητα σε τοπικό επίπεδο· παροτρύνει τις αρχές να διασφαλίσουν μια διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία διορισμού και προαγωγής των δημόσιων υπαλλήλων και των κρατικών αξιωματούχων·

35.  ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να προβούν σε διαρθρωτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης, τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος σε όλη τη Σερβία και τη διασφάλιση ισόρροπης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης σε όλες τις περιφέρειες και την καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας και φτώχειας, καθώς και να υλοποιήσουν τη δημοσιονομική εξυγίανση και να καταπολεμήσουν τη διαφθορά, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα απειλή για το επιχειρηματικό περιβάλλον· επισημαίνει με ανησυχία τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, και καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό παρέχοντας κατάλληλες ευκαιρίες για νέους και εκπαίδευση προσανατολισμένη προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας· υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης ενός προσβάσιμου εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει ευκαιρίες εργασίας και άσκησης για τους νέους και πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών, όπως το Erasmus· επικροτεί την ψήφιση του εργατικού νόμου, του νόμου περί πτώχευσης, του νόμου περί ιδιωτικοποιήσεων και του νόμου για τη χωροταξία και τη δόμηση, οι οποίοι αποτελούν το νομοθετικό πλαίσιο για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος·

36.  ζητεί τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της υλοποίησης των σχεδιαζόμενων διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα, την ενίσχυση του νομικού συστήματος και τη διασφάλιση ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας· επιμένει ότι επείγει να αρθούν τα διοικητικά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, και τονίζει τη σημασία της αναγκαίας αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο, με σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων και στη σημασία της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα για τους Σέρβους πολίτες και την ευημερία τους, καθώς και στην εξάρτησή τους από τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες·

37.  λαμβάνει γνώση των εργασιών για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα· επισημαίνει, εντούτοις, ότι εξακολουθεί να υφίσταται νομική αβεβαιότητα στον ιδιωτικό τομέα μετά την έγκριση των τροπολογιών· επαναλαμβάνει τη ανησυχία του για τις διατάξεις του νέου άρθρου 234 περί κατάχρησης υπεύθυνης θέσεως, που εξακολουθεί να αφήνει περιθώρια για αυθαίρετες ερμηνείες· επισημαίνει ότι, κατά τα φαινόμενα, η πλειονότητα των παλαιότερων υποθέσεων κατάχρησης εξουσίας αναταξινομήθηκαν μαζικά ως υποθέσεις κατάχρησης υπεύθυνης θέσης χωρίς να προηγηθεί η κατάλληλη εξέταση και, ως εκ τούτου, ζητεί την ανεξάρτητη και ενδελεχή εξέταση των υποθέσεων που αναταξινομήθηκαν, ούτως ώστε να σταματήσουν άμεσα οι αδικαιολόγητες διώξεις που ασκούνται εδώ και χρόνια·

38.  συγχαίρει τη Σερβία για τη διοργάνωση της διάσκεψης κορυφής μεταξύ της Κίνας και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που έλαβε χώρα στο Βελιγράδι· επικροτεί τα σχέδια ενισχυμένης συνεργασίας και ελπίζει ότι θα συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη τις αρχικές συμφωνίες σχετικά με έργα στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών που συνήφθησαν κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κορυφής, υπενθυμίζει στη Σερβία και σε άλλες χώρες της περιφέρειας ότι τα έργα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους μακροπρόθεσμους στόχους των πολιτικών της ΕΕ·

39.  επισημαίνει ότι οι προετοιμασίες στον τομέα της ενέργειας έχουν σημειώσει μέτρια πρόοδο· τονίζει ότι η Σερβία πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για ευθυγράμμιση με το κεκτημένο στον τομέα της ενέργειας, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποφυγής των κρατικών ενισχύσεων για τον τομέα του λιγνίτη, καθώς και να δώσει προτεραιότητα στον διαχωρισμό δραστηριοτήτων στον τομέα του φυσικού αερίου και στην αναδιάρθρωση της δημόσιας επιχείρησης φυσικού αερίου· ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει την κυβέρνηση της Σερβίας στις προσπάθειές της για τη μείωση της εξάρτησης της χώρας από τις εισαγωγές ενέργειας μέσω της ενίσχυσης της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας· ενθαρρύνει τη Σερβία να ξεκινήσει μια επανεξέταση της προτεινόμενης ενεργειακής στρατηγικής· ζητεί από την κυβέρνηση να ενισχύσει τις προσπάθειές της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως όσον αφορά την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς αυτό αποτελεί απαραίτητο βήμα για την επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας και την εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

40.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος στους τομείς του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής και καλεί τις σερβικές αρχές να θεσπίσουν σύντομα μια ολοκληρωμένη πολιτική και στρατηγική για το κλίμα σε κρατικό επίπεδο, σύμφωνη με τους στόχους της ΕΕ·

41.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και οι κρατικές αρχές και οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες λογοκλοπής στα πανεπιστήμια·

42.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Σερβίας.

(1) ΕΕ L 80 της 19.3.2008, σ. 46.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0039.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0065.


Η διαδικασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης του Κοσσυφοπεδίου
PDF 514kWORD 113k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου [2014/2950(RSP)]
P8_TA(2015)0066B8-0214/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

–  έχοντας υπόψη την πρώτη συμφωνία αρχών για την εξομάλυνση των σχέσεων, η οποία υπεγράφη από τους πρωθυπουργούς Hashim Thaci και Ivica Dacic, στις 19 Απριλίου 2013, και το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της, της 22ας Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, με τα οποία εγκρίνεται απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2012, με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου με το Κοσσυφοπέδιο για τη συμμετοχή του στα προγράμματα της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις τρέχουσες δραστηριότητες της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο και τις σχετικές εξελίξεις, με τελευταία αυτήν της 31ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/349/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση της κοινής δράσης 2008/124/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο, EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 7ης Δεκεμβρίου 2009, της 14ης Δεκεμβρίου 2010 και της 5ης Δεκεμβρίου 2011, όπου τονίζεται και επαναλαμβάνεται αντίστοιχα ότι το Κοσσυφοπέδιο, με την επιφύλαξη της θέσης των κρατών μελών όσον αφορά το καθεστώς του, πρέπει να επωφεληθεί επίσης από την προοπτική απώτερης ελευθέρωσης των θεωρήσεων εφόσον ικανοποιηθούν όλες οι προϋποθέσεις,

–  έχοντας υπόψη την έναρξη του διαλόγου για τις θεωρήσεις, τον Ιανουάριο του 2012, την υποβολή του χάρτη πορείας για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, τον Ιούνιο του 2012, και την δεύτερη έκθεση της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2014, για την πρόοδο που έχει σημειώσει το Κοσσυφοπέδιο σχετικά με την εκπλήρωση των απαιτήσεων του χάρτη πορείας για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων (COM(2014)0488),

–  έχοντας υπόψη την τρίτη σύνοδο του διαρθρωμένου διαλόγου σχετικά με το κράτος δικαίου, της 16ης Ιανουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου, της 22ας Ιουλίου 2010, σχετικά με το κατά πόσον είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 64/298 της 9ης Σεπτεμβρίου 2010, στο οποίο λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου και επικροτείται η ετοιμότητα της ΕΕ να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Υπουργικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης της 11ης Ιουνίου 2014, για τη χορήγηση στο Κοσσυφοπέδιο καθεστώτος μέλους της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχοντας υπόψη τον διορισμό δύο εμπειρογνωμόνων από το Κοσσυφοπέδιο στην Επιτροπή της Βενετίας, τον Σεπτέμβριο του 2014,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των διακοινοβουλευτικών συναντήσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-Κοσσυφοπεδίου, στις 28-29 Μαΐου 2008, 6-7 Απριλίου 2009, 22-23 Ιουνίου 2010, 20 Μαΐου 2011, 14-15 Μαρτίου 2012 και 30-31 Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη στρατηγική για τη διεύρυνση και τις κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2013-2014 (COM(2013)0700),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 16ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

–  έχοντας υπόψη το έργο της Ulrike Lunacek ως μόνιμης εισηγήτριας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για το Κοσσυφοπέδιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 110 από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων 23 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης (ΣΣΣ) ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 2014 και η ΣΣΣ μονογραφήθηκε τον Ιούλιο του 2014·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε (εν δυνάμει) υποψήφια χώρα θα κρίνεται βάσει των επιδόσεών της και ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή της ΕΕ για την παρακολούθησης των εκλογών αξιολόγησε τις πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές της 25ης Μαΐου και της 8ης Ιουνίου 2014 ως διαφανείς και καλά οργανωμένες, εδραιώνοντας την πρόοδο που είχε σημειωθεί στις δημοτικές εκλογές του 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα της Συνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου ολοκληρώθηκε μόλις στις 8 Δεκεμβρίου 2014, η δε κυβέρνηση πήρε ψήφο εμπιστοσύνης στις 9 Δεκεμβρίου 2014·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την πρόοδο στην εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) απαιτείται, μεταξύ άλλων, η βούληση για έλεγχο των προηγούμενων επιδόσεων και η άντληση κατάλληλων διδαγμάτων από εντοπισμένα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης επιτόπιων αποστολών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Eulex αποτελεί τη μεγαλύτερη αποστολή που έχει αναπτυχθεί και βρίσκεται σε λειτουργία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι ετών·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον τερματισμό του εξαμήνου πολιτικού αδιεξόδου που ακολούθησε τις εκλογές, τη συγκρότηση σε σώμα της Συνέλευσης και τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης· εκφράζει την ανησυχία του για τον διορισμό μη συναινετικών προσώπων με αμφιλεγόμενο παρελθόν· εκφράζει την απογοήτευσή του για τον αδικαιολόγητα υψηλό αριθμό υπουργών και υφυπουργών στη νέα κυβέρνηση, και τις σχετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις, όπως επίσης για τον χαμηλό αριθμό γυναικών υπουργών· επισημαίνει ότι μια αύξηση του αριθμού των γυναικών υπουργών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο προόδου για το σύνολο της κοινωνίας· υπογραμμίζει ότι είναι εξαιρετικά επείγον, η νέα κυβέρνηση να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις με προσήλωση και αποφασιστικότητα· υπογραμμίζει ότι η απόδοση της ηγεσίας του Κοσσυφοπεδίου μπορεί να αξιολογηθεί καλύτερα με βάση τα συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου και για τους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους· ενθαρρύνει τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της σερβικής μειονότητας στο Κοσσυφοπέδιο να συμμετάσχουν και να αναλάβουν τις αρμοδιότητές τους στο πλαίσιο της νέας κυβέρνησης συνασπισμού στην Πρίστινα·

2.  ενθαρρύνει την νέα κυβέρνηση να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία και τονίζει ότι έχει αναλάβει τη δέσμευση να συνεχίσει να ασχολείται με αποφασιστικότητα, και μέσω θέσπισης νομοθεσίας, με αριθμό θεμάτων με προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων και ενεργειών για την ενίσχυση και εδραίωση του κράτους δικαίου, την εγκαθίδρυση ενός μοντέλου για το δικαστικό σώμα που θα βασίζεται στις αρχές της ανεξαρτησίας, του επαγγελματισμού και της αποτελεσματικότητας, και να καταπολεμήσει συστηματικά και αποτελεσματικά την διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα σε όλα τα επίπεδα· καλεί τις αρχές να καταπολεμήσουν συστηματικά και αποτελεσματικά την ανεργία, να ενισχύσουν τις διαρθρωτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις και την βιώσιμη ανάπτυξη θεσπίζοντας ένα κανονιστικό πλαίσιο και παρέχοντας κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς επίσης να επιχειρήσουν την τόσο αναγκαία μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής προστασίας για την αντιμετώπιση των σταθερά υψηλών επιπέδων φτώχειας, συμπεριλαμβανομένων των απαράδεκτων επιπέδων παιδικής φτώχειας· τονίζει το γεγονός ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων έχει καίρια σημασία· υπογραμμίζει ότι η σύσταση και η λειτουργία του Ειδικού Δικαστηρίου και η συνεργασία με αυτό θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, και θα βοηθήσει το Κοσσυφοπέδιο να επιλύσει και να υπερβεί προβλήματα που έχουν ρίζες στο παρελθόν του· υπογραμμίζει ότι τα νομοθετικά και πολιτικά σχέδια πρέπει να αντικατοπτρίζουν ρεαλιστικά τους απαιτούμενους πόρους, και συνιστά να υλοποιηθούν με πιο διαφανή τρόπο·

3.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του εποπτικού ρόλου της Συνέλευσης, και ιδίως της Επιτροπής Ολοκλήρωσης της ΕΕ, στη διαδικασία ενσωμάτωσης του Κοσσυφοπεδίου· καλεί τη Συνέλευση να εγκρίνει άμεσα νέους κανονισμούς διαδικασίας οι οποίοι να συνάδουν με την ευρωπαϊκή βέλτιστη πρακτική και να αντικατοπτρίζουν τη διάσταση της ισότητας των φύλων·

4.  τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η λήψη μέτρων για την καταπολέμηση των εγκληματικών ομάδων που καθιστούν δυνατή την παράνομη μετανάστευση· τονίζει επίσης το γεγονός ότι απαιτούνται κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προκειμένου να τεθεί τέλος στην τάση της παράνομης μετανάστευσης και να αποκατασταθούν η ελπίδα και η πεποίθηση των πολιτών ότι μπορούν να οικοδομήσουν το μέλλον τους στη χώρα τους· εμμένει στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της παράνομης μετανάστευσης με τη χρήση όλων των μέσων πολιτικής και συνδρομής της ΕΕ·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σταδιακή ενίσχυση και την ένταση του συντονισμού μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως εκείνων που ασχολούνται με τις γυναίκες και τα άτομα ΛΟΑΔΜ· τονίζει επίσης την ανάγκη εξεύρεσης λύσης όσον αφορά τις απειλές και τις επιθέσεις κατά ακτιβιστών που προσπαθούν να ενισχύσουν τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ· καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να ενισχύσουν τους μηχανισμούς τους για τη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, η οποία μέχρι στιγμής λειτουργεί σε ειδική βάση, και συγκεκριμένα με την παροχή στο Κοινό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο όλων των αναγκαίων πόρων· θεωρεί ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η διακυβέρνηση είναι ανοικτή και διαφανής, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις νομοθετικές διαβουλεύσεις εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών· καλεί επίσης την κοινότητα των δωρητών, και ιδιαίτερα την ΕΕ, να εξακολουθήσουν να εντάσσουν και να συμβουλεύονται την κοινωνία των πολιτών στον προγραμματισμό τους·

6.  επισημαίνει ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στον τομέα της νομοθεσίας που διέπει τη δικαιοσύνη και την οργάνωσή της, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ενέργειες για την προσαρμογή των δομών στη νέα εντολή της EULEX, και τις μικτές έδρες· επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την ανεξαρτησία, τη λογοδοσία, την αμεροληψία και την αποτελεσματικότητα των δικαστών και των εισαγγελέων, τη λειτουργία του Δικαστικού Συμβουλίου του Κοσσυφοπεδίου και το σύστημα των φυλακών καθώς και όσον αφορά τις συνολικές επιδόσεις στον τομέα του κράτος δικαίου· υπογραμμίζει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί περαιτέρω έργο για την προετοιμασία της πλήρους μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της EULEX στο Κοσσυφοπέδιο· καλεί τις πολιτικές αρχές να καταδείξουν με σαφήνεια την πλήρη στήριξή τους στην ανεξαρτησία των δικαστών και των εισαγγελέων οι οποίοι εξακολουθούν να στοχοποιούνται στο πλαίσιο προσπαθειών να επηρεαστούν τρέχουσες έρευνες και δικαστικές διαδικασίες·

7.  εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη σημαντικής προόδου στην καταπολέμηση της διαφθοράς σε υψηλά κλιμάκια και του οργανωμένου εγκλήματος, που αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Κοσσυφοπεδίου· τονίζει την ανάγκη να υπάρξει ένα ξεκάθαρο μήνυμα εκ μέρους της κυβέρνησης ότι το Κοσσυφοπέδιο αντιμετωπίζει συστηματικά τη διαφθορά σε όλα τα επίπεδα και πολεμά το οργανωμένο έγκλημα· ζητεί περαιτέρω ενέργειες για την πρόληψη πιθανών δεσμών μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και ατόμων που ευρίσκονται στους κόλπους της δημόσιας διοίκησης· ανησυχεί επίσης για την εκτεταμένη παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων και καλεί την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να εφαρμόσει αποτελεσματικά τα υφιστάμενα προγράμματα για την συγκέντρωση αυτών των όπλων, ιδίως την εθνική στρατηγική και το πρόγραμμα δράσης για τον έλεγχο και την συγκέντρωση φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού (ΦΟΕΟ) για την περίοδο 2013-2016. ζητεί από το Κοσσυφοπέδιο να συνεργαστεί με τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της ΕΕ στο ζήτημα της παράνομης εμπορίας όπλων καθώς και με τις γειτονικές χώρες στον τομέα της πρόληψης του εν λόγω φαινομένου, και ζητεί από τη ΕΕ να παράσχει κάθε απαιτούμενη για τον σκοπό αυτό τεχνική βοήθεια·

8.  επικροτεί τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου στον συνασπισμό για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τις τροποποιήσεις στο ποινικό δίκαιο του Κοσσυφοπεδίου που αποσκοπούν στην καταστολή ξένων μαχητών καθώς και τα μέτρα που έλαβαν οι αρχές προκειμένου να οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης όσους εμπλέκονται στη στρατολόγηση νέων ανθρώπων σε εξτρεμιστικές ομάδες· επισημαίνει με ανησυχία αναφορές σχετικά με την αυξανόμενη ριζοσπαστικοποίηση των νέων ανθρώπων στο Κοσσυφοπέδιο, μερικοί εκ των οποίων εντάσσονται σε ομάδες τρομοκρατών μαχητών στη Συρία και το Ιράκ· ζητεί από την ΕΕ να συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που είναι, εν μέρει, ο λόγος για τον οποίο ριζοσπαστικές ομάδες μπορούν να στρατολογούν νέους ανθρώπους στο Κοσσυφοπέδιο·

9.  επισημαίνει ότι μία από τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης είναι η δημιουργία των ενόπλων δυνάμεων του Κοσσυφοπεδίου, οι οποίες θα λειτουργούν σύμφωνα με το Σύνταγμα και υπό πλήρη πολιτικό έλεγχο· κατανοεί την αρχή της υπεράσπισης του εδάφους ως πτυχή της εθνικής κυριαρχίας, ωστόσο καλεί τις ένοπλες δυνάμεις να συμμορφωθούν με τα πρότυπα της ΕΕ, και είναι της άποψης ότι απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για τον εφοδιασμό της αστυνομίας του Κοσσυφοπεδίου με περισσότερους πόρους, προκειμένου να ενισχυθεί άμεσα η αποτελεσματικότητά της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της·

10.  επισημαίνει την απουσία προόδου στην εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να ολοκληρώσει το νομοθετικό πλαίσιο για τον δημόσιο τομέα, διασφαλίζοντας την αποπολιτικοποίησή του και προβλέποντας αξιολόγηση επιδόσεων·

11.  καλεί τις αρχές να θεσπίσουν σύντομα ολοκληρωμένη νομοθεσία κατά των διακρίσεων, και να επικεντρωθούν επίσης στην πρόληψη και στην λήψη μέτρων ευαισθητοποίησης· εκφράζει την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι η πρώτη πορεία υπερηφάνειας (Pride Parade) έγινε στις 17 Μαΐου 2014, καθώς και για τη σύσταση της συμβουλευτικής και συντονιστικής ομάδας για τα δικαιώματα της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ·

12.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, όπως η τροποποιημένη νομοθεσία για την αναγνώριση των επιζώντων περιστατικών βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων όπως ο βιασμός ως μέσο πολέμου· υπογραμμίζει ότι παραμένουν ορισμένες προκλήσεις, ιδιαίτερα στα πεδία της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας λόγω φύλου, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και της εκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετικές θέσεις·

13.  ζητεί τη λήψη μέτρων για να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις και τα προβλήματα που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία και τη βία λόγω φύλου· τονίζει την ανάγκη για ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων σχετικά με την έκταση της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας λόγω φύλου·

14.  καλεί το Κοσσυφοπέδιο να θεσπίσει ένα αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για τα μέσα ενημέρωσης και κυρίως να εγγυηθεί καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί η ελευθερία της έκφρασης· διατηρεί τις ανησυχίες του για τις απειλές και τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και την έλλειψη διαφάνειας στα μέσα ενημέρωσης· επαναλαμβάνει τη σημασία της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης που αποτελούν βασικές αξίες της ΕΕ και ακρογωνιαίο λίθο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας, συμβάλλουν δε στην ενίσχυση του κράτους δικαίου· καλεί τις αρχές να καλύψουν άμεσα τις συστηματικές ελλείψεις της νομοθεσίας, διασφαλίζοντας, έπειτα από ενδελεχή και ολοκληρωμένη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, ιδίως με στόχο τη διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης και σε σχέση με το θέμα της συκοφαντικής δυσφήμισης, και να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία και βιωσιμότητα των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων καθώς επίσης να αποφύγουν οιαδήποτε πολιτική παρέμβαση· παροτρύνει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους, των απειλών και της προτροπής σε βία·

15.  επαναλαμβάνει ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και των πολιτιστικών δικαιωμάτων παραμένει πρόβλημα στο Κοσσυφοπέδιο, παρά το γεγονός ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος· υπογραμμίζει τη συνεχή ανάγκη να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας η οποία περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εθνοτικών μειονοτήτων προκειμένου να αποφευχθούν άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις· σημειώνει ότι ιδίως οι κοινότητες των Ρομά, των Αιγυπτίων και των Ασκάλι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις στον κοινωνικοοικονομικό τομέα καθώς και στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης· αναμένει το νέο πλαίσιο της νέας κυβέρνησης σχετικά με τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά, των Αιγυπτίων και των Ασκάλι, ιδιαίτερα με την αποκατάσταση συνθηκών ασφάλειας και υγειονομικής προστασίας εξίσου για όλους· υπογραμμίζει τη σημασία να διευκολυνθεί η επιστροφή των Ρομά, των Αιγυπτίων και των Ασκάλι· συνιστά να συμπεριληφθούν στη νομοθεσία και να διασφαλιστούν στην πράξη τα δικαιώματα των Γκοράνι στις περιοχές Zhupa και Gora·

16.  καλεί τις αρχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο να εφαρμόσουν πλήρως την προσαρμοσμένη νομοθεσία και, ως εκ τούτου, να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολυεθνικής κοινωνίας, ιδίως όσον αφορά τα ζητήματα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης· συνιστά τη λήψη πρακτικών μέτρων για τη μεγαλύτερη συμμετοχή εκπροσώπων των εθνοτικών μειονοτήτων σε εθνικούς φορείς και σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης·

17.  υπενθυμίζει στις αρχές του Κοσσυφοπεδίου την ευθύνη που έχουν για το σεβασμό, την διατήρηση και την προστασία των σερβικών, καθώς και άλλων, πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων, τα οποία αποτελούν μέρος της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για το θέμα αυτό·

18.  καλεί το Κοσσυφοπέδιο να απευθυνθεί στην Επιτροπή της Βενετίας, του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέλος της οποίας έγινε τον Ιούνιο, για γνωμοδότηση και στήριξη στην κατάρτιση νέας νομοθεσίας·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μονογραφή της ΣΣΣ τον Ιούλιο του 2014, η οποία προβλέπει ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου, μεγαλύτερη εμπορική ολοκλήρωση και νέες μορφές συνεργασίας· καλεί το Συμβούλιο να θεσπίσει το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο έως τα μέσα του 2015, την απόφαση για την υπογραφή και τη σύναψη της ΣΣΣ, δεδομένου ότι αυτό θα παράσχει ένα ισχυρό κίνητρο για την εφαρμογή και τη θεσμική κατοχύρωση των μεταρρυθμίσεων και θα δώσει νέες δυνατότητες στο Κοσσυφοπέδιο να ενισχύσει τις σχέσεις του με τους γείτονές του και να συμβάλει στη σταθερότητα της περιοχής· καλεί περαιτέρω το Συμβούλιο να θεσπίσει την απόφαση για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας πλαισίου για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου στα προγράμματα της ΕΕ, η οποία θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου και της ΕΕ σε διάφορους τομείς, και πιστεύει τα εν λόγω προγράμματα πρέπει να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το Κοσσυφοπέδιο για την ευρωπαϊκή του πορεία και θα πρέπει να υλοποιηθούν με διαφάνεια και χωρίς καθυστέρηση·

20.  παροτρύνει τα υπόλοιπα πέντε κράτη μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν στην αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου· υπογραμμίζει ότι τούτο θα διευκόλυνε περαιτέρω την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τις οικονομικές, διαπροσωπικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των πολιτών τους και των πολιτών του Κοσσυφοπεδίου·

21.  εξαίρει το έργο της ειδικής ερευνητικής ομάδας (SITF) η οποία, στα πορίσματα της έρευνάς της που δημοσιεύτηκαν τον Ιούλιο του 2014, εντόπισε αποδεικτικά στοιχεία εναντίον ορισμένων πρώην ανώτατων αξιωματούχων του KLA, αλλά όχι εναντίον του KLA στο σύνολό του· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το αίτημα για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου, που θα λειτουργεί στο πλαίσιο του δικαιοδοτικού συστήματος του Κοσσυφοπεδίου αλλά θα βρίσκεται στην Ολλανδία, έχει υποβληθεί στην ολλανδική κυβέρνηση και έχει γίνει αποδεκτό· καλεί τη συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου να εγκρίνει την αναγκαία νομοθετική δέσμη το συντομότερο δυνατόν· και καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με την SITF·

22.  επιδοκιμάζει την πρόοδο που σημείωσε το Κοσσυφοπέδιο όσον αφορά τη σύσταση μονάδας προστασίας μαρτύρων και τη στήριξη του νομικού και του διοικητικού πλαισίου, καθώς επίσης την πρόοδο που σημειώθηκε στη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ, υπογραμμίζει όμως ότι απαιτείται περαιτέρω στήριξη προκειμένου να διευκολυνθεί η μετεγκατάσταση μελλοντικών μαρτύρων σε τρίτες χώρες·

23.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις πρόσφατες καταγγελίες σχετικά με διαφθορά στους κόλπους της EULEX· πιστεύει ότι η EULEX έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο Κοσσυφοπέδιο, ρόλο που θα πρέπει να εξακολουθήσει και μπορεί να διαδραματίζει, και ως εκ τούτου επιδοκιμάζει την άμεση αντίδραση της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου Federica Mogherini, να διορίσει ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για να διερευνήσει εξονυχιστικά τον χειρισμό των καταγγελιών αυτών· ζητεί πλήρη διαφάνεια σε αυτήν την έρευνα και παροτρύνει όλους τους ενδιαφερόμενους να συνεργασθούν πλήρως ούτως ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί τάχιστα η έρευνα· τονίζει τη σημασία που έχει να εξασφαλισθεί ότι ο εμπειρογνώμονας θα μπορεί να διενεργήσει μια συνολική έρευνα που θα καλύπτει όλες τις πτυχές της υπόθεσης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι χάθηκαν ευαίσθητα έγγραφα που αφορούν καταγγελίες περί διαφθοράς στους κόλπους της EULEX· ζητεί τη διενέργεια ενδελεχούς και ολοκληρωμένης έρευνας· τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο και στο εξωτερικό, και να αντληθούν διδάγματα για τις μελλοντικές αποστολές· επισημαίνει ότι τόσο η Διαμεσολαβήτρια όσο και η OLAF αποφάσισαν να δρομολογήσουν ανεξάρτητες έρευνες για τις καταγγελίες σχετικά με παραπτώματα της EULEX, και καλεί όλους τους ερευνητές να συντονίσουν αποτελεσματικά τις ενέργειες τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες· θεωρεί, ωστόσο, ότι απαιτείται ευρεία και διεξοδική ανάλυση ώστε να αξιολογηθεί η συνολική αποτελεσματικότητα της EULEX, η επάρκεια των επιδόσεών της, στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2012·

24.  καλεί την EULEX να εκτελεί τα καθήκοντα που της αναθέτει η εντολή της με νέα δύναμη· υπογραμμίζει ότι είναι άκρως σημαντική η ύπαρξη πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας καθώς και η αύξηση της αποτελεσματικότητας του έργου της, επιδεικνύοντας πιο συγκεκριμένα και υψηλού επιπέδου αποτελέσματα και δημοσιοποιώντας τακτικά και συγκεντρωτικά τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις της· υπογραμμίζει τη σημασία της EULEX όσον αφορά την προσέγγιση και την ενθάρρυνση των τοπικών κοινοτήτων, ώστε να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου, την ιδιοκτησία, και την έγκριση νομοθετικών τροποποιήσεων για τη μεταφορά των δικαστικών διαδικασιών· ζητεί από τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να εξακολουθήσουν να σέβονται την εντολή της EULEX και να στηρίζουν την άσκηση της εκτελεστικής της εντολής·

25.  επισημαίνει την πρόοδο που έχει σημειώσει το Κοσσυφοπέδιο σχετικά με την εκπλήρωση των απαιτήσεων του χάρτη πορείας για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων· καλεί τις αρχές να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες και να αποδείξουν τη δέσμευσή τους για υλοποίηση των συστάσεων, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση των τεσσάρων εκκρεμών νομοθετικών πράξεων· προτρέπει την Επιτροπή να καταβάλει μέγιστες προσπάθειες για την επίσπευση της διαδικασίας απελευθέρωσης των θεωρήσεων για το Κοσσυφοπέδιο, καθώς αποτελεί την τελευταία χώρα στην περιοχή στην οποία ισχύει η υποχρέωση θεώρησης· εκφράζει έντονη ανησυχία για την πρόσφατη αύξηση του αριθμού των πολιτών που φεύγουν από το Κοσσυφοπέδιο και πηγαίνουν σε κράτη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, των Ασκάλι και των Αλβανών· καλεί τις αρχές της Πρίστινας να αναλάβουν αποτελεσματική δράση κατά των εγκληματικών δικτύων που ενέχονται στη διακίνηση ανθρώπων και, με τη βοήθεια του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξηγήσουν ξεκάθαρα στην κοινή γνώμη ότι υπάρχουν ελάχιστες ελπίδες να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις για την χορήγηση ασύλου· υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπισθούν τα βασικά αίτια που ωθούν τους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κοσσυφοπέδιο, επενδύοντας, μεταξύ άλλων, στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, ιδίως για τις μειονοτικές και περιθωριοποιημένες κοινότητες·

26.  καλεί τις αρχές της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου να θεσπίσουν ρυθμίσεις συνεργασίας προκειμένου να πατάξουν και να διαλύσουν τα εγκληματικά δίκτυα που ελέγχουν, εκμεταλλεύονται και διακινούν λαθραία παράνομους μετανάστες από το Κοσσυφοπέδιο σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω της Σερβίας·

27.  καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να εγκρίνουν τη νέα στρατηγική και το σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα των παιδιών, και τονίζει τη σημασία της επένδυσης στην εκπαίδευση, την υγεία και τη διατροφή, ιδίως για τις μειονοτικές και περιθωριοποιημένες κοινότητες· τονίζει τη σημασία της νομοθεσίας για την προστασία του παιδιού με στόχο τη θέσπιση ενός λειτουργικού συστήματος προστασίας του παιδιού· υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να ελέγχεται η εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού·

28.  επισημαίνει με ανησυχία τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, και τις διακρίσεις λόγω φύλου στην αγορά εργασίας· σημειώνει ότι η πρόοδος στον τομέα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας παραμένει αργή και ότι αυτό θέτει εμπόδια στη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη· επισημαίνει τη σημαντική κάμψη των άμεσων ξένων επενδύσεων το τρίτο τρίμηνο του 2014· καλεί την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να εργασθεί για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον που θα προσελκύσει περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις προς όφελος όλων των πολιτών του Κοσσυφοπεδίου· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τους νέους επιχειρηματίες στα πλαίσια της χρηματοδότησης μέσω του ΜΠΕ, καθώς επίσης να λάβει μέτρα για την διευκόλυνση των επαφών με επιχειρηματίες από κράτη μέλη της ΕΕ·

29.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η εφαρμογή του εργατικού δικαίου παραμένει μη ικανοποιητική όπως επίσης του νόμου περί απεργιών· επισημαίνει ότι το ποσοστό ανεργίας στο Κοσσυφοπέδιο ανέρχεται περίπου στο 30% και αφορά ιδίως τη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία·

30.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι λόγω των εκλογικών αναμετρήσεων στις δύο χώρες, ο ρυθμός των διαπραγματεύσεων υψηλού επιπέδου μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας έχει επιβραδυνθεί· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επανάληψη των συναντήσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας στις Βρυξέλλες στις 9 Φεβρουαρίου 2015· επισημαίνει, ωστόσο, ότι έχουν γίνει συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο και ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι περισσότερες συμφωνίες που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως, και καλεί τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο να προχωρήσουν, δείχνοντας εκ νέου αποφασιστικότητα, στην πλήρη εφαρμογή των ήδη συναφθεισών συμφωνιών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθούν εξηγήσεις στον πληθυσμό σχετικά με τη σπουδαιότητα και τις συνέπειες των εν λόγω συμφωνιών· υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας μπορεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα και των δύο χωρών·

31.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι θα εκχωρηθεί στο Κοσσυφοπέδιο διεθνής τηλεφωνικός κωδικός κλήσης το συντομότερο δυνατό, εφόσον αυτό θα συμβάλει στο να αποκτήσει το Κοσσυφοπέδιο προστιθέμενη διεθνή ορατότητα·

32.  εκφράζει τη βαθιά του ικανοποίηση για την επικύρωση της απόφασης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να αναγνωρίσει πλήρως την εθνική ολυμπιακή επιτροπή του Κοσσυφοπεδίου, και καλεί και τις άλλες αθλητικές ομοσπονδίες να πράξουν αναλόγως, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους αθλητές και τις αθλήτριες του Κοσσυφοπεδίου να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς αθλητικούς αγώνες ως πολίτες της χώρας τους·

33.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για το Κοσσυφοπέδιο η συμμετοχή του σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και μηχανισμούς· ζητεί να αναβαθμιστεί το Κοσσυφοπέδιο σε πλήρες μέλος όσον αφορά τις σχέσεις και την εκπροσώπησή του σε περιφερειακούς οργανισμούς, διεθνείς υπηρεσίες και φορείς όπως Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς επίσης σε ιδρύματα πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ ζητεί επίσης να αναβαθμιστεί η εκπροσώπησή του σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε καλλιτέχνες του Κοσσυφοπεδίου να συμμετέχουν σε όλες τις διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Διαγωνισμού Τραγουδιού Eurovision· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία συμμόρφωσης προς την συμφωνία που συνάφθηκε στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας·

34.  ζητεί από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις αστυνομικές δυνάμεις του Κοσσυφοπεδίου να εργασθούν δραστήρια και να συνεργαστούν στενά με τους ευρωπαίους εταίρους τους για να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και εμπορίας ανθρώπων, και τονίζει εν προκειμένω τη σημασία που έχει να γίνει το Κοσσυφοπέδιο πλήρες μέλος της Ευρωπόλ και της Ιντερπόλ·

35.  επισημαίνει ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τον Βορρά, ιδιαίτερα με την εκλογή δημάρχων μέσα από ευρεία εκλογική διαδικασία στο Κοσσυφοπέδιο και με αυξημένο αριθμό έργων ενωσιακής χρηματοδότησης στον Βορρά· υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη να συσταθεί η ένωση σερβικών δήμων και κοινοτήτων, που θα περιορίσει περαιτέρω την ανάγκη για ύπαρξη παράλληλων δομών· επισημαίνει παράλληλα ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να έρθουν πιο κοντά οι εθνοτικές κοινότητες Αλβανών και Σέρβων· ζητεί την εξεύρεση κοινής λύσης στο πρόβλημα της γέφυρας Mitrovica, η οποία επί του παρόντος εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων·

36.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας και για συμμετοχή των κοινοβουλίων και των κοινωνιών των πολιτών στη διαδικασία εφαρμογής·

37.  καλεί τις σερβικές αρχές να παράσχουν πλήρη υποστήριξη για τον επαναπατρισμό των σορών των αγνοουμένων Κοσοβάρων που βρέθηκαν στη Σερβία και να συνεχίσουν τις εκσκαφές στις περιοχές που έχουν εντοπισθεί ή θεωρούνται ως πιθανοί τόποι μαζικής ταφής, στους οποίους εικάζεται ότι έχουν ταφεί αγνοούμενοι·

38.  υποστηρίζει τη συνέχιση της δίωξης εγκλημάτων πολέμου σε εθνικό επίπεδο, και τονίζει τη σημασία της άσκησης δίωξης στις υποθέσεις βιασμού κατά τη διάρκεια του πολέμου·

39.  καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη να παρατείνουν την εντολή του Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για το Κοσσυφοπέδιο και μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2015·

40.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η έκρηξη της 6ης Ιουνίου 2014 στη μονάδα παραγωγής ενέργειας Α του Κοσσυφοπεδίου κατέδειξε πόσο εύθραυστο είναι το σύστημα, και ζητεί εκ νέου τον παροπλισμό της μονάδας το αργότερο έως το 2017· είναι πεπεισμένο ότι η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να καταρτίσει σαφή και βιώσιμη ενεργειακή πολιτική, δεδομένου ότι έχει καίρια σημασία για την οικονομική ανάπτυξή της χώρας· υπογραμμίζει την ανάγκη για προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και για τη διεξαγωγή μελετών αξιολόγησης των ενεργειακών αναγκών πριν τεθεί σε λειτουργία οποιοσδήποτε νέος σταθμός παραγωγής ενέργειας·

41.  χαιρετίζει τις προσπάθειες για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα όσον αφορά την έναρξη των κατασκευαστικών έργων για τρία υδροηλεκτρικά εργοστάσια· τονίζει, εν προκειμένω, ότι είναι σημαντικό να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν στο ακέραιο τα περιβαλλοντικά πρότυπα της Ένωσης· υπενθυμίζει και πάλι στις αρχές τη σημασία της συνεπούς συμμόρφωσης με περιβαλλοντικά πρότυπα κατά την εκπόνηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας·

42.  εκφράζει την ανησυχία του για τη μεγάλη ποσότητα ραδιενεργών αποβλήτων σε στερεά και υγρή μορφή που εξακολουθούν να εντοπίζονται στους δήμους ολόκληρου του Κοσσυφοπεδίου χωρίς να προβλέπεται ασφαλής προστασία· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει και να συνεργαστεί στενά με τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου για την εξεύρεση μόνιμης λύσης στο εν λόγω πρόβλημα·

43.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης καθώς και στην κυβέρνηση και την Εθνική Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου.


Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015
PDF 549kWORD 123k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015 (2014/2221(INI))
P8_TA(2015)0067A8-0037/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2 και το άρθρο 136,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕE του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα (COM(2014)0400),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ετήσια επισκόπηση στον τομέα της ανάπτυξης 2015 (COM(2014)0902),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2015 για τη βέλτιστη χρήση της ευελιξίας που προβλέπεται στους υφιστάμενους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με την εφαρμογή των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0037/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάκαμψη στην ΕΕ επιβραδύνθηκε σημαντικά στη διάρκεια του 2014, αλλά ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, προβλέπεται να επιταχυνθεί το 2015 και να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι έξι χρόνια μετά την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008, η ζώνη του ευρώ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρωτοφανή επίπεδα ανεργίας σχεδόν του 12%· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχνή ανάκαμψη ενίσχυσε τις αποπληθωριστικές τάσεις· ότι την επαύριο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ζώνη του ευρώ ξεχωρίζει για τη μη ικανοποιητική της ανάκαμψη τη στιγμή που ο υπόλοιπος κόσμος ανακάμπτει· ότι, παρά τις αποπληθωριστικές πιέσεις, η Επιτροπή προβλέπει ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί από τα μέσα του 2015 και κατά το 2016·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την κορύφωση της κρίσης και μετά, το επίπεδο των επενδύσεων έχει μειωθεί κατά 470 δισεκατομμύρια EUR περίπου, και ότι το επενδυτικό κενό ανέρχεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο ποσό των 230-370 δισεκατομμυρίων EUR περίπου σε σύγκριση με τις μακροπρόθεσμες τάσεις του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκριση στην ευρωπαϊκή κρίση δημόσιου χρέους και στην έκδηλη αδυναμία του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου ήταν σημαντική αλλά όχι αρκετή για να προσφέρει την απαιτούμενη ισχυρή ώθηση στην οικονομία της ζώνης του ευρώ προκειμένου να εξέλθει από την ύφεση στην οποία εισήλθε πριν από 6 χρόνια·

1.  υποστηρίζει ότι η ζώνη του ευρώ εξακολουθεί να δοκιμάζεται με τις επιπτώσεις μιας εξαιρετικά μακρόχρονης και σοβαρής καθοδικής φάσης της οικονομίας η οποία ξεκίνησε το 2008· υπογραμμίζει ότι η ανάκαμψη είναι ακόμη εύθραυστη και πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη και να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη το 2014 έχει ευρύτερη βάση· επισημαίνει ότι η πρόκληση σήμερα είναι να αντιμετωπιστούν τόσο τα κυκλικά, βραχυπρόθεσμα προβλήματα όσο και τα μακροπρόθεσμα διαρθρωτικά προβλήματα· υπογραμμίζει ότι οι βραχυπρόθεσμες πιέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβατικά μέτρα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες ανάπτυξης· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η αλληλοστήριξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πολιτικών·

2.  λαμβάνει υπόψη την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015 της Επιτροπής, σκοπός της οποίας είναι η προώθηση της επιστροφής σε υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς και η ενίσχυση της ανάκαμψης· υποστηρίζει την προσέγγιση των τριών βασικών πυλώνων (προώθηση των επενδύσεων, επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και υπεύθυνη, ευνοϊκή για την ανάπτυξη δημοσιονομική εξυγίανση) ως ορθό τρόπο για την επίτευξη αυτών των στόχων· θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στις επικείμενες συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ)· υποστηρίζει τις συστάσεις της Επιτροπής ότι πρέπει να εξορθολογιστούν οι υφιστάμενες διαδικασίες του ευρωπαϊκού εξαμήνου, περιλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματός του, και να αυξηθεί η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων προκειμένου να αυξηθεί ο ενστερνισμός σε εθνικό επίπεδο, αν λάβουμε υπόψη ότι μόνο το 9 % περίπου των ΣΑΧ υλοποιήθηκαν πλήρως από τα κράτη μέλη το 2013· καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει ταχέως τεκμηριωμένα στοιχεία για την εφαρμογή των ΣΑΧ το 2014· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι πρέπει να εξορθολογιστούν οι υφιστάμενες διαδικασίες του ευρωπαϊκού εξαμήνου, περιλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματός του, και να αυξηθεί η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων προκειμένου να αυξηθεί ο ενστερνισμός σε εθνικό επίπεδο·

3.  τονίζει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία των εκθέσεων για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς κατά τα προηγούμενα έτη, που συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών προτεραιοτήτων που καθορίζονται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης από την Επιτροπή και στην αναγνώριση συστάσεων ανά χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κρίνει, ως εκ τούτου ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι η έκθεση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγορά έχει παραλειφθεί για το έτος 2015·

4.  υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το οποίο καθιερώθηκε το 2010, δημιουργεί έναν ετήσιο κύκλο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, ο οποίος περιλαμβάνει τη λεπτομερή ανάλυση των σχεδίων δημοσιονομικών, μακροοικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών·

5.  εκφράζει την ανησυχία του διότι όλα σχεδόν τα κράτη μέλη εξακολουθούν να χάνουν μερίδια στην παγκόσμια αγορά· πιστεύει ότι η οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της στην παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας ιδίως τον ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα με άξονα την καινοτομία· επιμένει ότι το εργατικό κόστος θα πρέπει να διατηρηθεί σε επίπεδα που συμβαδίζουν με την παραγωγικότητα, και ότι οι μισθοί θα πρέπει να συμβάλλουν στην υποστήριξη των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας· τονίζει ότι τα κράτη μέλη, όταν προσπαθούν να διαχειριστούν τις δαπάνες τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συμφώνου για τη Σταθερότητα και την Ανάπτυξη (ΣΣΑ) πρέπει να μειώσουν τις τρέχουσες δαπάνες αντί να μειώνουν τις επενδυτικές δεσμεύσεις, παρά το γεγονός ότι οι διατάξεις δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι επενδυτικές δαπάνες έχουν διαφορετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη απ' ό,τι οι τρέχουσες δαπάνες· λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη «βέλτιστη αξιοποίηση της ευελιξίας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012), καθώς αυτή διασαφηνίζει τη διαδικασία και εξηγεί τη σύνδεση μεταξύ των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, των επενδύσεων και της δημοσιονομικής υπευθυνότητας αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο την ευελιξία που παρέχουν οι κανόνες του· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για τον εξορθολογισμό του ευρωπαϊκού εξαμήνου· επισημαίνει ότι οι ενιαίες προσεγγίσεις για όλες τις περιπτώσεις κατά την προετοιμασία των ΣΑΧ πρέπει να αποφευχθούν·

Επενδύσεις

6.  θεωρεί ότι η έλλειψη επενδύσεων οφείλεται στη μειωμένη εμπιστοσύνη, στις χαμηλές προσδοκίες ως προς τη ζήτηση, στο υψηλό χρέος, στην απροθυμία διακινδύνευσης του ιδιωτικού τομέα, στην απουσία μέτρων για την προώθηση παραγωγικών δημοσίων επενδύσεων, στον κατακερματισμό των χρηματοπιστωτικών αγορών, στην αργή απομόχλευση, στις χαμηλές προσδοκίες ως προς τη ζήτηση που επιδεινώνονται από τα μέτρα λιτότητας που αποβλέπουν στη διόρθωση των υπερβολικών δαπανών, στην έλλειψη της κατάλληλης δυναμικότητας χρηματοδότησης και στο γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις τα κράτη μέλη και η ΕΕ αδυνατούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους παράγοντες· υπογραμμίζει ότι το επενδυτικό κενό μπορεί να καλυφθεί με στοχευμένες δημόσιες επενδύσεις και με σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε ιδιωτικές εταιρείες και σε ευρωπαϊκές επιχειρηματικές δραστηριότητες· ζητεί την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων για να διαμορφωθεί ένα νέο επιχειρηματικό κλίμα το οποίο θα ενθαρρύνει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, την υλοποίηση νέων επενδύσεων και την καινοτομία, όπου η πιθανή απόδοση των επενδύσεων θα συνιστά καίριο παράγοντα για την προσέλκυση χρηματοοικονομικών κεφαλαίων στην ευρωπαϊκή οικονομία· υπογραμμίζει ότι η αύξηση της χρηματοδότησης των επενδύσεων προϋποθέτει ένα λειτουργικό χρηματοοικονομικό σύστημα στο οποίο η αυξημένη σταθερότητα και οι υφιστάμενοι διασυνοριακοί οργανισμοί θα διευκολύνουν τη ρευστότητα και την διαμόρφωση αγοράς, σε σχέση κυρίως με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

7.  επικροτεί το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, το οποίο συνιστά σημαντικό μέσο για την αύξηση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων· επισημαίνει ότι το εν λόγω σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση πρόσθετων επενδύσεων, στην ανάπτυξη νέων έργων, στην προσέλκυση επενδυτών και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης· θεωρεί, ωστόσο, ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί ουσιαστικά ο πραγματικός αντίκτυπος του σχεδίου· παρατηρεί ότι η τόνωση των επενδύσεων δεν θα πρέπει να θεωρηθεί εναλλακτική επιλογή αλλά μάλλον συμπλήρωμα των μεταρρυθμίσεων· επιμένει ότι οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να διατεθούν χρήματα σε έργα με οικονομική απόδοση ή θετική ανάλυση κόστους-οφέλους· τονίζει ότι το ΕΤΣΕ δεν πρέπει απλώς να αντικαταστήσει τα χρηματοδοτούμενα σε εθνικό επίπεδο έργα με συγχρηματοδοτούμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να οδηγούν σε επιπλέον επενδύσεις και όχι απλά να αντικαθιστούν εθνικούς επενδυτικούς πόρους που θα διοχετεύονταν στην κατανάλωση· πιστεύει ότι το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη πρέπει καταρχάς να επικεντρωθεί σε έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που δεν είναι ακόμα επιλέξιμα για τραπεζική χρηματοδότηση· τονίζει τη σημασία των κανονιστικών στοιχείων του Επενδυτικού Σχεδίου για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος· επισημαίνει ότι η υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου της Επιτροπής έχει καίρια σημασία για να αποφέρει την επιθυμητή προστιθέμενη αξία· τονίζει ότι τα επενδυτικά έργα πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά καθώς το σχέδιο δεν πρέπει να αποτύχει ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη· υπενθυμίζει ότι τα αποτελέσματα του Επενδυτικού Σχεδίου της Επιτροπής πρέπει να αξιολογηθούν αυστηρά, με κριτήριο κυρίως τον τρόπο επιλογής και ιεράρχησης των έργων από το επενδυτικό ταμείο, και παράλληλα να αποφευχθεί η ιδιωτικοποίηση των κερδών και η εθνικοποίηση των ζημιών· τονίζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ της μόχλευσης του Επενδυτικού Σχεδίου και των υφιστάμενων υποστηριζόμενων επενδυτικών έργων· υπογραμμίζει ότι ο σκοπός της επίτευξης υψηλής μόχλευσης δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος της ορθής επιλογής των έργων, κατά την οποία πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη και η γεωγραφική θέση των έργων· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί υψηλής ποιότητας διαδικασία διακυβέρνησης και επιλογής· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη σε πρόγραμμα προσαρμογής αναμένουν ότι το επενδυτικό σχέδιο θα ενισχύσει σημαντικά και θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση και το δανεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες υφίστανται τις μεγαλύτερες συνέπειες από την κρίση·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν ενεργά το Επενδυτικό Σχέδιο και να συμβάλλουν στο ΕΤΣΕ, συμπληρώνοντας τα ποσά που παρέχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από την ΕΤΕπ, με στόχο την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα να πραγματοποιήσει επενδύσεις·

9.  τονίζει ότι στο Επενδυτικό Ταμείο θα πρέπει να προβλεφθεί ειδικό καθεστώς για τις ΜΜΕ προκειμένου να διαμορφωθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, καθώς οι ΜΜΕ περιέρχονται εύκολα σε μειονεκτική θέση λόγω του μεγέθους τους και της θέσης τους στην αγορά·

10.  τονίζει ότι η έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση, ιδίως για τις ΜΜΕ, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανάπτυξη στην ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του διότι εξακολουθεί να είναι δυσχερής η πρόσβαση των ΜΜΕ στην τραπεζική πίστη· πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων αντί της τραπεζικής χρηματοδότησης, ιδίως μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τη στήριξη των επιχειρηματικών κεφαλαίων, των κεφαλαίων ομοτίμων και των συνεταιριστικών πιστωτικών οργανισμών, καθώς και, γενικότερα, με τη δημιουργία των συνθηκών για αποτελεσματική χορήγηση κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές· θεωρεί ότι οι περισσότερο ολοκληρωμένες κεφαλαιαγορές και η καλύτερη εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών έχουν θεμελιώδη σημασία για την επίτευξη αυτών των στόχων σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα· τονίζει ότι οι ΜΜΕ πρέπει να έχουν προνομιακή πρόσβαση στο Επενδυτικό Σχέδιο·

11.  αναγνωρίζει ότι η ενέργεια συνιστά σημαντικό παράγοντα για την οικονομική ανταγωνιστικότητα· τονίζει την ανάγκη εξάλειψης των εμποδίων στην ενιαία αγορά ενέργειας μέσω, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, στηρίζοντας μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που συνδέονται με τον κατακερματισμό και την εφαρμογή·

12.  εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη προόδου στη μείωση των υπερβολικά υψηλών επιπέδων ιδιωτικού χρέους· επισημαίνει ότι τούτο δεν αποτελεί μόνο πηγή ανησυχίας για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αλλά περιορίζει επίσης τις προοπτικές ανάπτυξης της ΕΕ και καθιστά λιγότερο αποτελεσματική τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει περαιτέρω προτάσεις σχετικά με την προετοιμασία αποτελεσματικών διαδικασιών για την απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένων των διαδικασιών πτώχευσης και αφερεγγυότητας, ενθαρρύνοντας παράλληλα έναν δίκαιο και διαφανή επιμερισμό του κόστους, καθώς το υπέρογκο χρέος επιχειρήσεων και νοικοκυριών είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που περιορίζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις·

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

13.  επισημαίνει ότι σε ορισμένες χώρες εξακολουθούν να είναι αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· παρατηρεί το γεγονός ότι τα κράτη μέλη τα οποία εφάρμοσαν επιτυχώς προγράμματα προσαρμογής ή προγράμματα για τον χρηματοπιστωτικό τομέα κατάφεραν να επιστρέψουν στις κεφαλαιαγορές, όπου έχουν τώρα πρόσβαση σε κεφάλαια με χαμηλά επιτόκια· επισημαίνει ότι η επιστροφή αυτή οφείλεται, μεταξύ άλλων, στις ενέργειες που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη στην υπόλοιπη ζώνη του ευρώ να μη φανούν λιγότερα φιλόδοξα ως προς τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών τους· επιμένει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων τόσο στο κοινωνικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της απασχόλησης· τονίζει ότι μια λιγότερο αυστηρή νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει τις φιλόδοξες και κοινωνικά βιώσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν αποτελεσματικότερες τις αγορές εργασίας τους, να αναπτύξουν πιο ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας που να αποσκοπούν στη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, περιλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών συστημάτων, διαφυλάσσοντας παράλληλα την αποφυγή αποκλεισμών, τη βιωσιμότητα και τη δικαιοσύνη, και να βελτιώσουν και να εναρμονίσουν το νομικό και διοικητικό τους πλαίσιο για τις επενδύσεις επιχειρήσεων· τονίζει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να οδηγήσουν σε πραγματική και βιώσιμη μεγέθυνση, σε απασχόληση, σε ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αύξηση της σύγκλισης, και ότι πρέπει να συμπληρωθούν με καλά στοχευμένες πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης, της καινοτομίας, των υποδομών, της βιομηχανίας, των ΤΠΕ, της βιώσιμης ενέργειας και των ανθρώπινων πόρων·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να κατοχυρώσουν και να αναβαθμίσουν την ευρύτητα, τη βιωσιμότητα και τη δικαιοσύνη της κοινωνικής προστασίας, ιδίως για τα άτομα που έχουν περισσότερο ανάγκη, και να βελτιώσουν και να εναρμονίσουν το νομικό και διοικητικό τους πλαίσιο για τις επενδύσεις επιχειρήσεων· τονίζει ότι οι θέσεις εργασίας πρέπει να είναι ποιοτικές για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της φτώχειας των εργαζομένων, ενώ πρέπει επίσης να καλύπτουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων· υπογραμμίζει ότι οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να συμπληρωθούν με καλά στοχευμένες, πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης, της καινοτομίας, των υποδομών, των ΤΠΕ και της βιώσιμης ενέργειας·

16.  τονίζει ότι η μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εξωτερικές πηγές ενέργειας θα πρέπει να αποτελεί μέρος της στρατηγικής της για την ανάπτυξη· ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει την ανάγκη να διαφοροποιηθεί ο εξωτερικός ενεργειακός εφοδιασμός, να αναβαθμιστούν οι ενεργειακές υποδομές της ΕΕ και να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ, δεδομένου ότι αυτά συνιστούν βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ·

17.  τονίζει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική μόνο όσον αφορά τις δαπάνες αλλά πρέπει να αυξήσει και την παραγωγικότητα, πραγματοποιώντας βιώσιμες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες, καθώς και στην αποδοτικότητα των πόρων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις να αποτυπώσουν τις προτεραιότητες αυτές στους προϋπολογισμούς τους· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ανεργία των νέων κατά την εκπόνηση μεταρρυθμίσεων προκειμένου να μην στερήσουν ευκαιρίες από τους νέους στην αρχή της σταδιοδρομίας τους· παροτρύνει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτό να αξιοποιήσουν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα, μεταξύ άλλων την Εγγύηση για τη Νεολαία·

18.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την χρηματοδοτική βοήθεια και το έκτακτο σύστημα της Τρόικας σε ένα βελτιωμένο νομικό πλαίσιο σύμφωνο με το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και με το ενωσιακό δίκαιο, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό δημοκρατική λογοδοσία· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα δοθεί συνέχεια στις εκθέσεις της Τρόικας που εγκρίθηκαν τον Μάρτιο του 2014 από το Κοινοβούλιο· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα συμπεράσματα αυτών των εκθέσεων· επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ σε ορισμένα κράτη μέλη, η οποία παρέχεται με όρους που αποτελούνται από έναν συνδυασμό αλληλεγγύης και απαίτησης για την πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων, έχει αποδειχθεί ότι αποφέρει καρπούς όταν υπάρχει ισχυρό αίσθημα ενστερνισμού των μεταρρυθμίσεων και δέσμευσης για την υλοποίησή τους· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι πρέπει να εκπονήσουν συνολική εκτίμηση αντικτύπου των προγραμμάτων χρηματοδοτικής ενίσχυσης·

19.  ζητεί την κατεπείγουσα ανάληψη δράσης από την Επιτροπή για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής· ζητεί να καθιερωθεί ένα απλό και διαφανές φορολογικό σύστημα· καλεί τα κράτη μέλη να καταλήξουν σε συμφωνία σε σχέση με την πρόταση για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, η οποία θα αποτελέσει σημαντικό μέσο αυτής της μάχης, και πιστεύει ότι η θέση του της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)(11) θα χρησιμεύσει ως βάση για έναν λογικό συμβιβασμό· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη για ελάφρυνση της φορολογίας της εργασίας· επισημαίνει ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής δεν πρέπει να υπονομεύουν τα αποκλειστικά δικαιώματα των κρατών μελών· επικροτεί ωστόσο την αποτελεσματική εναρμόνιση των φορολογικών ρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

20.  τονίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα, οι οποίες θα δώσουν στις μελλοντικές γενιές τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τις ανάγκες μελλοντικών αναπτυσσόμενων αγορών εργασίας·

21.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δεν έχουν ακόμα παράξει αποτελέσματα ως προς τη δέσμευσή τους για ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ενιαία αγορά υπηρεσιών και την ενιαία ψηφιακή αγορά·

22.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να βελτιώσει τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς· παροτρύνει την Επιτροπή να εναρμονίσει τους στόχους της ενιαίας αγοράς με εκείνους του ευρωπαϊκού εξαμήνου και να εξασφαλίσει τη συνέπεια μεταξύ των αντίστοιχων δύο μηχανισμών παρακολούθησης· θεωρεί ότι ξεχωριστά εργαλεία ανάλυσης, αποτελούμενα από δείκτες για τη μέτρηση της υλοποίησης της ενιαίας αγοράς, μπορούν να παράσχουν χρήσιμη καθοδήγηση σχετικά με τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα και την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης· τονίζει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία των εκθέσεων για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς κατά τα προηγούμενα έτη, που συμβάλουν στην επίτευξη των γενικών προτεραιοτήτων που καθορίζονται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης από την Επιτροπή και στην αναγνώριση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κρίνει, ως εκ τούτου ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι η έκθεση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγορά έχει παραληφθεί για το έτος 2015· καλεί την Επιτροπή, με την ιδιότητα του θεματοφύλακα της Συνθήκης, να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα μέτρα που προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ για να υποστηριχθεί η εφαρμογή του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

23.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις τάσεις προστατευτισμού που παρατηρούνται σε ορισμένα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η Συνθήκη δεν προβλέπει τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, και υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διαφυλάσσει τις εν λόγω ελευθερίες και να επιβάλλει τον σεβασμό τους·

24.  υπογραμμίζει ότι η απουσία μιας εύρυθμα λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς εργασίας και μιας ισορροπημένης προσέγγισης στο ζήτημα της μετανάστευσης αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη στην ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις τάσεις προστατευτισμού που παρατηρούνται σε ορισμένα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η Συνθήκη δεν προβλέπει τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, και υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διαφυλάσσει τις εν λόγω ελευθερίες και να επιβάλλει τον σεβασμό τους·

25.  επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η διασφάλιση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού (τόσο σε διασυνοριακό όσο και σε διατομεακό επίπεδο), της αυξημένης παραγωγικότητας της εργασίας (σε συνάρτηση με την επιμόρφωση σε δεξιότητες για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας), της ποιότητας της εργασίας και της ευελιξίας της αγοράς εργασίας, διατηρώντας παράλληλα το απαιτούμενο επίπεδο όσον αφορά την ασφάλεια εργασίας, περιορίζοντας τη χρήση της επισφαλούς εργασίας και εξασφαλίζοντας το κατάλληλο πεδίο για συλλογικές διαπραγματεύσεις· τονίζει ότιη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων όπως και η καθοδήγηση για τις θέσεις εργασίας και τη σταδιοδρομία θα έχουν καίρια σημασία στο μέλλον· θεωρεί ότι η αύξηση της κινητικότητας μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του φαινομένου του μεγάλου αριθμού κενών θέσεων εργασίας το οποίο επιμένει παράλληλα με την υψηλή ανεργία· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν επενδύσεις για να αυξηθούν οι δυνατότητες απασχόλησης των γυναικών και των νέων, κυρίως στις αναδυόμενες τεχνολογίες και στους νέους τομείς, δεδομένου ότι αυτοί οι τομείς μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που καθιστούν τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου περισσότερο αποτελεσματική και δημοκρατική· αναγνωρίζει ότι ο βαθμός υλοποίησης είναι καλύτερος στον τομέα των δημόσιων οικονομικών, όπου τα εργαλεία εποπτείας είναι ισχυρότερα· ζητεί να υπάρξει ισορροπημένη ολοκλήρωση με την απασχόληση και τους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες·

Δημοσιονομική υπευθυνότητα

27.  επικροτεί τη σημαντική μείωση του αριθμού των χωρών που υπόκεινται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος – από 24 το 2011 σε 11 το 2014· επισημαίνει ότι χάρη σε αυτήν τη δημοσιονομική βελτίωση, ο δημοσιονομικός προσανατολισμός της ΕΕ αναμένεται να είναι εν γένει ουδέτερος το 2015· ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει κατά πόσον ο δημοσιονομικός προσανατολισμός της ΕΕ συνάδει με την ανάγκη για αύξηση των επενδύσεων· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις εντεινόμενες ανισότητες, τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, την υψηλή μακρόχρονη ανεργία και την ανεργία τωννέων και το πολύ υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος σε ορισμένα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, γεγονός που όχι μόνο εμποδίζει την ανάπτυξη αλλά επιπλέον αποτελεί σημαντικό κίνδυνο σε περίπτωση πιθανών μελλοντικών κλυδωνισμών· καλεί την Επιτροπή να ερμηνεύει με συνετό και συντηρητικό τρόπο τους δείκτες της ανάπτυξης και να επανεξετάσει την ποιότητα των οικονομικών προβλέψεων καθώς στο παρελθόν οι προβλέψεις της Επιτροπής αναθεωρήθηκαν πολύ συχνά προς τα κάτω·

28.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τα περισσότερα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες για δημοσιονομική εξυγίανση που ευνοεί την ανάπτυξη· καλεί τα κράτη μέλη με επαρκή δημοσιονομικά περιθώρια να εξετάσουν το ενδεχόμενο μείωσης των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών με στόχο την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει συγκεκριμένες συστάσεις για τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και για τα κράτη που εξακολουθούν να υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής ώστε να υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη με βιώσιμες και κοινωνικά ισορροπημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην αύξηση της σύγκλισης·

29.  σημειώνει την αξιολόγηση των σχεδίων προϋπολογισμού των κρατών μελών από την Επιτροπή· τονίζει ότι η εξέταση των σχεδίων προϋπολογισμού θα πρέπει να έχει ως στόχο τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών· εμμένει στη σημασία της εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και στην τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης·

30.  σημειώνει ότι σε πέντε μόνο κράτη μέλη διαπιστώθηκε πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΣΣΑ· τονίζει το γεγονός ότι το ΣΣΑ καταρτίστηκε με συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι το μεγάλο μερίδιο δαπανών που αφιερώνονται στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους μειώνει πόρους που μπορούν να δαπανηθούν σε δημόσιες υπηρεσίες και επενδύσεις· αποδέχεται, συνεπώς, ότι η μείωση του ελλείμματος σε υπερχρεωμένες χώρες εξακολουθεί να είναι αναγκαία, ωστόσο θεωρεί ότι η εν λόγω δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να διενεργηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να προστατεύονται οι ευάλωτοι χρήστες δημόσιων υπηρεσιών και οι δημόσιες επενδύσεις καθώς και να αυξάνονται κατά δίκαιο τρόπο τα έσοδα μέσω της αυξημένης ανάπτυξης·

Ενισχυμένος συντονισμός των εθνικών πολιτικών

31.  επικροτεί την έκθεση για τον μηχανισμό επαγρύπνησης· επικροτεί τη σταδιακή μείωση των εσωτερικών ανισορροπιών στα κράτη μέλη· εφιστά την προσοχή στις εξωτερικές ανισορροπίες ορισμένων κρατών μελών, περιλαμβανομένων των μεγάλων εμπορικών πλεονασμάτων· παρατηρεί την απώλεια παγκόσμιων μεριδίων αγοράς για την ΕΕ συνολικά·

32.  υπογραμμίζει ότι στόχος της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών δεν είναι μόνο η αποφυγή σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση εντός μιας χώρας αλλά και η πρόληψη της μετάδοσης των επιπτώσεων πλημμελώς σχεδιασμένων εθνικών πολιτικών σε άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ· σημειώνει την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2014 για την προώθηση εντός του 2015 της συζήτησης σχετικά με την ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στην ΟΝΕ, μέσω της έκθεσης των Τεσσάρων Προέδρων·

33.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι το ισχύον πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης δεν προβλέπει επαρκή δημοκρατική λογοδοσία κατά την εφαρμογή των κανόνων του και τη δραστηριοποίηση των εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων και οργανισμών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις αναγκαίες προτάσεις για να αντιμετωπίσει την έλλειψη ουσιαστικής δημοκρατικής λογοδοσίας στην οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ·

34.  παρατηρεί ότι πρέπει να εξεταστούν οι επιπτώσεις της σημαντικής πτώσης των τιμών του πετρελαίου και να μελετηθεί κατά πόσον αυτό το απροσδόκητο έσοδο πρέπει να μεταβιβαστεί αποκλειστικά στους καταναλωτές ορυκτών καυσίμων ή να επιμεριστεί, δηλαδή οι κυβερνήσεις να αυξήσουν τους φόρους στα ορυκτά καύσιμα για να μειώσουν τα ελλείμματά τους, να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις, να αποφύγουν την υπονόμευση της πολιτικής για την αλλαγή του κλίματος και να μειώσουν τις αποπληθωριστικές επιπτώσεις·

Προϋπολογισμός της ΕΕ

35.  υπογραμμίζει ότι η αρχή της ειλικρίνειας των δημοσίων λογαριασμών πρέπει να διέπει την κατάρτιση των εθνικών προϋπολογισμών και του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· είναι πεπεισμένο ότι αυτή η ειλικρίνεια είναι ένα από τα στοιχεία απάντησης στην κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ αυτών των ίδιων των κρατών μελών και των ευρωπαίων πολιτών·

36.  ζητεί συνεπώς να εναρμονισθούν οι οικονομικές παραδοχές που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση των εθνικών προϋπολογισμών· θεωρεί συγκεκριμένα ότι τα στοιχεία της διεθνούς συγκυρίας θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο κοινής αξιολόγησης·

37.  ζητεί, προς διευκόλυνση των συγκρίσεων, μεγαλύτερη εναρμόνιση της παρουσίας των εθνικών λογαριασμών· καλεί ιδίως τα κράτη μέλη να τυποποιήσουν τον τρόπο καταχώρισης της συνεισφοράς τους στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

38.  καλεί την Επιτροπή να αντισταθμίσει οιοδήποτε δημοκρατικό έλλειμμα του εξαμήνου στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης που εξήγγειλε για το 2015·

39.  εκτιμά ότι έχει μεγάλη σημασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια να συνεργάζονται καλύτερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης· δεσμεύεται να εμβαθύνει τις σχέσεις του με τα εθνικά κοινοβούλια σε πνεύμα εποικοδομητικής εταιρικής σχέσης·

40.  εκφράζει τη λύπη του διότι το ύψος των απλήρωτων λογαριασμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπονομεύει την αξιοπιστία της ΕΕ και βρίσκεται σε αντίφαση με τους στόχους που έχουν τεθεί στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο για την ανάπτυξη και την απασχόληση -και ιδίως την απασχόληση των νέων- και τη στήριξη προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και φοβάται ότι αυτό θα βαθύνει το χάσμα ανάμεσα στην Ένωση και τους πολίτες·

41.  ζητεί στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) να προσδιορισθεί καλύτερα η προστιθέμενη αξία της χρηματοδότησης από την Ένωση των στόχων της ανταγωνιστικότητας της ανάπτυξης της οικονομίας, της απασχόλησης και της ενεργειακής μετάβασης που έχουν καθορισθεί από την Ένωση· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια σαφέστερη μεθοδολογία για την καλύτερη ανίχνευση των ενωσιακών κεφαλαίων και δαπανών που συνδέονται με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, προκειμένου να καταστεί δυνατή η βελτίωση των εκτιμήσεων αντικτύπου·

42.  καλεί επιπλέον την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τον ενδεχόμενο αρνητικό αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει το ζήτημα των καθυστερημένων πληρωμών στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

43.  παρατηρεί ότι σε πολλά κράτη μέλη η δημόσια διοίκηση μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει πιο αποτελεσματική, παρόλο που οι βελτιώσεις στον τομέα αυτό θα χρησίμευαν για την επίτευξη εξοικονομήσεων με τον εξορθολογισμό της οργάνωσης και τη μείωση της γραφειοκρατίας για επιχειρήσεις και πολίτες·

44.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, στην Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης 2015, έχει υπογραμμίσει την οικονομική σπουδαιότητα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων)· υπενθυμίζει ότι τα ταμεία αυτά αντιπροσωπεύουν το 10% των συνολικών δημόσιων επενδύσεων κατά μέσο όρο στην ΕΕ αλλά ότι η κατάσταση ποικίλλει από τη μια χώρα στην άλλη και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να φτάνουν έως και το 80% των δημόσιων επενδύσεων· υπογραμμίζει ότι τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία αποτελούν καλό παράδειγμα της συνεργίας μεταξύ του ευρωπαϊκό προϋπολογισμού και των εθνικών προϋπολογισμών στη βάση κοινά συμφωνημένων στόχων που κατοχυρώνονται σε συμφωνίες εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020· υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες στην κατεύθυνση μιας ευφυούς συνένωσης των ευρωπαϊκών και εθνικών δημοσιονομικών μέσων προκειμένου να επιτευχθούν οφέλη αποτελεσματικότητας, οικονομική τόνωση και χαμηλότερα εθνικά ελλείμματα χάρη στον θετικό αντίκτυπο των μεριζόμενων πόρων·

45.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για αποτελεσματική αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης η οποία στερεί δυνητικά τον προϋπολογισμό της ΕΕ από ουσιαστικούς πόρους·

46.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ανάλυση σχετικά με τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της αναδιάταξης κεφαλαίων από ενωσιακά προγράμματα όπως ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το Ορίζων 2020·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν τις πιστώσεις του Επενδυτικού Σχεδίου, το οποίο επιδιώκει να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των δημόσιων επενδύσεων και να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις·

o
o   o

48.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στα εθνικά κοινοβούλια και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 12.
(2) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41.
(3) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 8.
(4) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 33.
(5) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25.
(6) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 1.
(7) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 11.
(8) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0129.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0036.
(11) ΕΕ C 258 E της 7.9.2013, σ. 134.


Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Aπασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015
PDF 713kWORD 196k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015 (2014/2222(INI))
P8_TA(2015)0068A8-0043/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 145, 148, 152 και 153 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ιδίως τον τίτλο IV (Αλληλεγγύη),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 ΣΛΕΕ σχετικά με τα ειδικά μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές,

–  έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ιδίως το άρθρο 30 για το δικαίωμα προστασίας από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2014(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2015» (COM(2014)0902) και το προσαρτημένο σε αυτήν σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2013, με τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης» (COM(2013)0690),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2012, με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012)0173),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758), και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2011(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία “Ευκαιρίες για τους νέους”» (COM(2011)0933),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)» (COM(2013)0083),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις πτυχές της απασχόλησης και τις κοινωνικές πτυχές του ρόλου και των εργασιών της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Απριλίου 2014, σχετικά με τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την απασχόληση των νέων(8),

–  έχοντας υπόψη την «Παγκόσμια Έκθεση για τους Μισθούς 2014/2015» της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) που δημοσιεύτηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας του ΟΟΣΑ με τίτλο «Τάσεις της εισοδηματικής ανισότητας και ο αντίκτυπός της στην οικονομική ανάπτυξη» (Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth) της 9ης Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση: Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας» (COM(2014)0446),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011(9) και της 16ης Ιανουαρίου 2014(10) σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0043/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στο μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς που εξασφαλίζει βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση ώστε να προσφέρει στην επόμενη γενιά θέσεις εργασίας και όχι χρέη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στην ΕΕ παραμένει δυσοίωνο και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής το 2014, η ανάκαμψη της οικονομίας παραμένει εύθραυστη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα αρνητικά ποσοστά αύξησης της οικονομίας στη ζώνη του ευρώ κατά τα τελευταία δύο έτη, ο ρυθμός ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να φθάσει στο 0,8 % το 2014 και στο 1,1 % το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι για λίγα μόνο κράτη μέλη υπάρχουν βελτιωμένες προβλέψεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αναθεωρήσει συστηματικά προς τα κάτω τις προβλέψεις της κατά τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι το προβλεπόμενο συνολικό έλλειμμα στην ΕΕ των 28 μειώθηκε στο 3 % για το 2014, παραμένει υψηλό σε ορισμένα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω δημοσιονομική εξυγίανση η οποία είναι συμβατή με την ανάπτυξη και καλύτερες και βιώσιμες θέσεις εργασίας, καθώς η ανάκαμψη δεν είναι ισχυρή ούτε βασίζεται σε στιβαρή βάση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γρήγορος δρόμος για τη δημοσιονομική εξυγίανση που υιοθετήθηκε κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση εμπόδισε τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να είναι διαφοροποιημένες και προσαρμοσμένες στη συγκεκριμένη κατάσταση κάθε κράτους μέλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ραγδαία πτώση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να δώσει μία ακόμη ώθηση στην οικονομία πολλών κρατών μελών, ιδιαίτερα εάν οδηγήσει γρήγορα σε μείωση του ενεργειακού κόστους για τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει τις οικονομικές και κοινωνικές της πολιτικές προκειμένου να επιτευχθούν το συντομότερο δυνατό οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ταυτόχρονα να ξεπεραστούν οι κίνδυνοι της χρόνιας στασιμότητας και του αποπληθωρισμού και λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, είναι αναγκαίο να συνεχιστούν οι προσπάθειες προώθησης των επενδύσεων και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αυξάνουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικολογικός μετασχηματισμός είναι απαραίτητος για να διασφαλιστεί η μετάβαση προς μια αποδοτική από πλευράς πόρων οικονομία και η αειφόρος ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία έχει αποδυναμωθεί ανησυχητικά λόγω της κρίσης, της απώλειας της βιομηχανικής της βάσης και της έλλειψης εμπιστοσύνης των επενδυτών και επιχειρηματιών, ενώ άλλες χώρες εμφανίζουν ισχυρές ενδείξεις ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ τον Οκτώβριο του 2014, οι πιθανότητες ύφεσης στη ζώνη του ευρώ είχαν αυξηθεί και αναμενόταν να φτάσουν στο 35-40 % στα τέλη του έτους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη χάραξη πολιτικών απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για την απασχόληση των νέων, και ότι τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται καλύτερα σε εθνικό επίπεδο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει την ταχεία γήρανση του πληθυσμού της το συντομότερο δυνατό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την επίτευξη ορισμένων βελτιώσεων (για πρώτη φορά από το 2011 έχει σημειωθεί μικρή αύξηση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης), ο δείκτης ανεργίας παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς σχεδόν 25 εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία είναι ανησυχητικά υψηλή και ότι 12 εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους (αύξηση 4 % από το προηγούμενο έτος)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων δεν έχουν ελαττωθεί σημαντικά (μειώθηκαν μόνο κατά 1,9 % σε σύγκριση με το 2013), με τον μέσο όρο της ΕΕ να αγγίζει το 21,2 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 75% των μακροχρόνια ανέργων στην ΕΕ είναι κάτω των 35 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της αγοράς εργασίας – με την εξαίρεση ορισμένων κρατών μελών – είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους νέους ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους επίπεδο·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο καθώς και η Εγγύηση για τη Νεολαία και η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως και ορθά προκειμένου να χρηματοδοτούνται βιώσιμα έργα για να καταπολεμηθεί η ανεργία, ιδιαίτερα η ανεργία των νέων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) έχει παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι Ρομά υπερεκπροσωπούνται στην ομάδα αυτή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι παράγοντες – μεταξύ άλλων, η αδυναμία δημιουργίας θετικού περιβάλλοντος για την προώθηση των επενδύσεων και της ανάπτυξης, η μείωση των εσόδων της αγοράς και η αποδυνάμωση του αντικτύπου των κοινωνικών μεταβιβάσεων με την πάροδο του χρόνου(11), καθώς και οι προσπάθειες ορισμένων κρατών μελών να αποκαταστήσουν την οικονομική τους ισορροπία μειώνοντας τις δαπάνες για την κοινωνική προστασία – έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, γεγονός το οποίο συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των ευρωπαϊκών οικογενειών που διατρέχουν τον κίνδυνο αποκλεισμού και στην ανησυχητική αύξηση των ανισοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους απειλείται από τη φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποαπασχόληση και η επισφαλής απασχόληση έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους και ότι για το 50 % του συνόλου των αναζητούντων εργασία, η εξασφάλιση απασχόλησης δεν αρκεί για να τους απαλλάξει από τη φτώχεια·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2013, τα πλέον πρόσφατα καταγεγραμμένα, η μακροχρόνια ανεργία ευρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα της τάξης του 5,1 % του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ των 28· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία όχι μόνο έχει σοβαρές επιπτώσεις για τα άτομα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, αλλά μπορεί επίσης να μετατραπεί σε διαρθρωτική ανεργία στην ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 25,1 % του πληθυσμού της ΕΕ αντιμετωπίζει επί του παρόντος κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο ποσοστό αύξησης της παιδικής φτώχειας είναι υψηλότερο από το μέσο ποσοστό αύξησης της συνολικά και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ένα στα τρία παιδιά ζει κάτω από το όριο της φτώχειας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας είναι η ομάδα με τις μεγαλύτερες πιθανότητες μακροχρόνιας ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις το ήμισυ των εργαζομένων ηλικίας 55–65 ετών είχαν εργασία το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας πλήττονται περισσότερο από τις μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες στους τομείς των κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών και των κοινωνικών παροχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες κατηγορίες ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, όπως άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών, γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, ηλικιωμένοι μετανάστες ή ηλικιωμένα μέλη εθνοτικών μειονοτήτων, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον κίνδυνο της φτώχειας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση, έχουν περικόψει σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες τους, ακριβώς σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία έχει αυξηθεί η ζήτηση για κοινωνική προστασία λόγω της αύξησης της ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κονδύλια των εθνικών προϋπολογισμών για την κοινωνική ασφάλιση συρρικνώνονται περαιτέρω λόγω της μείωσης των εισφορών μετά τις μεγάλης κλίμακας περικοπές θέσεων εργασίας και τις περικοπές στους μισθούς, με αποτέλεσμα να απειλείται σοβαρά το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτούμενες μεταρρυθμίσεις δεν ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών στον τομέα της απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της φτώχειας δεν είναι απλώς ένας από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020», αλλά αποτελεί και κοινωνική ευθύνη των κρατών μελών, και η αξιοπρεπής και βιώσιμη απασχόληση αποτελεί τον καλύτερο τρόπο εξόδου από την φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον λόγο αυτό, οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, ιδίως για τα άτομα που είναι πιο απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σημαντικές ανισότητες στους όρους απασχόλησης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την ηλικία των 55 ετών, οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού απ’ ό,τι οι άνδρες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοοικονομικές ανισορροπίες μεταξύ των κρατών μελών έχουν ενταθεί περαιτέρω, ενώ για τον στόχο της περιφερειακής σύγκλισης ισχύει το αντίθετο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας όσον αφορά την ανεργία έχει αυξηθεί από 3,5 % το 2000 σε 10 % το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η απόκλιση αυξάνει τον κίνδυνο κατακερματισμού και απειλεί την οικονομική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκτη έκθεση συνοχής επισημαίνει τον ρόλο των διαρθρωτικών ταμείων στην εξάλειψη των ανισοτήτων, ιδίως κατά τη διάρκεια της κρίσης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 174 ΣΛΕΕ ορίζει ότι «Η Ένωση, προκειμένου να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της, αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής. Η Ένωση αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών. Μεταξύ των εν λόγω περιοχών, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που συντελείται βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.»·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα έχουν συνήθως υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, μικρότερη οικονομική ανάπτυξη και έλλειψη σημαντικών επενδύσεων για τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, κατά τα τελευταία δύο έτη, έχει προειδοποιήσει για τους κοινωνικούς κινδύνους του αποπληθωρισμού σε συνδυασμό με χαμηλή ανάπτυξη, υψηλή ανεργία και συρρίκνωση των μισθών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προέβλεψε χαμηλό πληθωρισμό σε βάθος χρόνου και προειδοποίησε για τις επιπτώσεις της εξέλιξης αυτής στην εσωτερική ζήτηση, την ανάπτυξη και την απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποπληθωρισμός έχει γίνει πραγματικότητα από τον Αύγουστο του 2014 σε οκτώ κράτη μέλη (εκ των οποίων έξι ανήκουν στη ζώνη του ευρώ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση και η δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την επικρατούσα αδυναμία παροχής πιστώσεων στις ΜΜΕ και την ανάγκη μείωσης του υπερβολικού δημόσιου και ιδιωτικού χρέους με ιδιαίτερη προσοχή στα ενυπόθηκα δάνεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των ποσοστών πληθωρισμού επιδεινώνει σημαντικά αυτές τις δυσκολίες αυξάνοντας τα πραγματικά επιτόκια και το πραγματικό δανειακό βάρος και θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν φαύλο κύκλο οικονομικής ύφεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ αντέδρασε σε όλες αυτές τις πτυχές στις 22 Ιανουαρίου 2015 με την εφαρμογή ενός διευρυμένου προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων, με συνδυασμένες μηνιαίες αγορές περιουσιακών στοιχείων που θα ανέρχονται συνολικά σε 60 δισεκατομμύρια EUR, το οποίο θα εκτελεστεί τουλάχιστον έως τον Σεπτέμβριο του 2016·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί επεκτατική νομισματική πολιτική για την ενθάρρυνση των εξαγωγών προκειμένου να βελτιωθεί η οικονομία της ΕΕ βραχυπρόθεσμα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν χαμηλά επιτόκια για να τονωθούν οι επενδύσεις στην ΕΕ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική εξυγίανση έχει προχωρήσει και έχουν τεθεί νέοι εμβληματικοί στόχοι που εστιάζουν περισσότερο στα διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά ελλείμματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την εξέλιξη αυτή, το μέγεθος των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών υπό τις παρούσες συνθήκες παραμένει πολύ υψηλό· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να επιτευχθεί ο μεσοπρόθεσμος στόχος και ο στόχος για το χρέος ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα προάγει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να εκτιμάται συστηματικά ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος αυτών των μέτρων καθώς και ο αντίκτυπός τους όσον αφορά την ισότητα των φύλων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην ΕΕ έχουν μειωθεί σε ανησυχητικό βαθμό και έχουν φθάσει σήμερα σχεδόν στο 20 % κάτω από τα προ της κρίσης επίπεδα, δηλαδή σε επίπεδο χαμηλότερο από ό,τι στους κύριους οικονομικούς εταίρους ανά τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις σε καλύτερες και βιώσιμες θέσεις εργασίας, ανθρώπινο κεφάλαιο, έρευνα και καινοτομία (συμπεριλαμβανομένων έργων μικρότερης κλίμακας), μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων ενεργειακή ένωση, την ψηφιακή ενιαία αγορά, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ πρέπει να συγκαταλέγονται στις βασικές προτεραιότητες τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς έχουν ουσιαστική σημασία όχι μόνο για την εξασφάλιση της ανάκαμψης αλλά και για την επέκταση του οικονομικού δυναμικού της ΕΕ για ανάπτυξη και δημιουργία ευημερίας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο έχει περιορίσει την υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων από τα κράτη μέλη και την ανάπτυξη κοινωνικών, διατηρήσιμων και χωρίς αποκλεισμούς λύσεων και έχει μειώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισμός των μισθών αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Φιλόδοξες οικονομικές πολιτικές για την ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση του αποπληθωρισμού

1.  χαιρετίζει την ολοκληρωμένη προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη, που βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: ένα Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική υπευθυνότητα· ζητεί να εφαρμοστεί μια φιλόδοξη, επεκτατική οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), προκειμένου να τονωθεί η έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να διατηρηθούν καλύτερες και βιώσιμες θέσεις εργασίας· υπογραμμίζει ότι η αλληλεγγύη αποτελεί τη βασική αξία πάνω στην οποία είναι οικοδομημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών διατυπώνοντας συγκεκριμένες συστάσεις που είναι χρήσιμες για τα κράτη μέλη αλλά και για την ΕΕ συνολικά, ώστε να μην αντιμετωπίζουν μόνο τη δημοσιονομική εξυγίανση αλλά και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με κοινωνικά ισορροπημένο, οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο· τονίζει ότι ο χαμηλός πληθωρισμός προκαλεί ήδη αύξηση των πραγματικών επιτοκίων και του πραγματικού δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με την υψηλή μακροχρόνια ανεργία των νέων, περιορίζει την ανάπτυξη και αυξάνει τη φτώχεια·

2.  έχει επίγνωση της σχέσης μεταξύ της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και της ανάγκης τόνωσης των επενδύσεων και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του ΣΣΑ· επικροτεί, εν προκειμένω, την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης»· ζητεί από τους εταίρους, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες, να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την ευελιξία που προβλέπεται ήδη στους κανόνες και στις συμφωνίες ώστε να εξασφαλιστεί ότι η δημοσιονομική υπευθυνότητα είναι συμβατή με την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και το κράτος πρόνοιας·

3.  υπογραμμίζει την ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη· σημειώνει ότι, ενώ ορισμένα κράτη μέλη τα οποία έχουν εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις πέτυχαν να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά, οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να είναι συμβατές με μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη καθώς και με τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας· ζητεί, προς επίτευξη αυτών των στόχων, να διευρυνθεί το πεδίο εστίασης αυτών των μεταρρυθμίσεων και να συμπεριληφθούν τομείς όπως η ψηφιακή ενιαία αγορά, η ενεργειακή ένωση και οι δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις· θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στην αγορά εργασίας πρέπει να δημιουργούν επίσης την ευελιξία και την ασφάλεια που απαιτούνται για να τεθεί τέλος στον κατακερματισμό και να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς μισθοί·

4.  επικροτεί το γεγονός ότι το νέο μείγμα πολιτικής προσθέτει τις επενδύσεις στις προηγούμενες προτεραιότητες της δημοσιονομικής εξυγίανσης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· θεωρεί ωστόσο ότι η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης (ΕΕΑ) θα πρέπει να αποδίδει μεγαλύτερη προσοχή στη συλλογική ζήτηση και στη σχέση της με την αύξηση των μισθών και τις κοινωνικές ανισότητες· υπογραμμίζει ότι η κορυφαία προτεραιότητα για τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών δεν θα πρέπει να είναι η αύξηση των πλεονασμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αλλά η τόνωση της ανάπτυξης, η αύξηση των επενδύσεων και των ποσοστών απασχόλησης, καθώς και η μείωση του ποσοστού φτώχειας·

5.  εκφράζει την ανησυχία του διότι οι επενδύσεις στην ΕΕ έχουν μειωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη και έχουν φθάσει σήμερα σχεδόν στο 20% κάτω από τα προ της κρίσης επίπεδα· προειδοποιεί ότι η μείωση ήταν ακόμα μεγαλύτερη στα κράτη μέλη της περιφέρειας όπου τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης ήταν αυστηρότερα· υπογραμμίζει εκ νέου το δυναμικό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης που διαθέτει η πράσινη οικονομία η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, θα μπορούσε να δημιουργήσει πέντε εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020 μόνο στους τομείς ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκή επίπεδα επενδύσεων στους συγκεκριμένους τομείς και να προβλέψουν τις μελλοντικές δεξιότητες των εργαζομένων·

6.  επικροτεί το γεγονός ότι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της Επιτροπής για το 2015 είναι οι επενδύσεις και ζητεί την υλοποίηση του σχεδίου χωρίς καθυστέρηση· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) δεν θα υπολογίζονται κατά τον καθορισμό της δημοσιονομικής προσαρμογής στο πλαίσιο τόσο του προληπτικού όσο και του διορθωτικού σκέλους του ΣΣΑ·

7.  θεωρεί ότι οι τρεις βασικοί πυλώνες της στρατηγικής της Επιτροπής για το 2015 πρέπει να εφαρμοστούν από κοινού προκειμένου να τονωθούν οι επενδύσεις με υπεύθυνο τρόπο στους τομείς που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, όπως η ψηφιακή οικονομία, οι πράσινοι τομείς και η υγειονομική περίθαλψη·

8.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ θα βασίζεται σε υφιστάμενους πόρους της ΕΕ και δεν θα προβεί σε άντληση νέων δημόσιων κεφαλαίων, πέραν των 5 επιπλέον δισεκατομμυρίων EUR που θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)· τονίζει τους κινδύνους που εγκυμονεί ένα ανεπαρκές ταμείο βασισμένο σε υπερβολικά αισιόδοξες εκτιμήσεις σχετικά με την πιθανότητα προσέλκυσης του κύριου όγκου της απαιτούμενης χρηματοδότησης από ιδιώτες επενδυτές· ζητεί από την ΕΤΕπ να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής του προσανατολισμού της από μια μέθοδο καθαρά εμπορικών τραπεζικών δραστηριοτήτων σε ένα μοντέλο εκτίμησης του κινδύνου έργων βάσει καθορισμένων κριτηρίων και διαφάνειας· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους χρήσης του προϋπολογισμού της ΕΕ και άλλων νέων πόρων για να διασφαλίσει ότι το ΕΤΣΕ θα επιτύχει τους στόχους του·

9.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο τραπεζικό σύστημα και στους τελικούς αποδέκτες χρηματοδότησης της ΕΤΕπ, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και τις δημόσιες εταιρείες·

10.  τονίζει το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων επενδύσεων στους τομείς στους οποίους υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον από τους επενδυτές αντί να υποκαθιστά επενδύσεις που θα είχαν πραγματοποιηθεί αλλού (παραγκωνισμός) ή να επικεντρώνεται σε ιδιαίτερα κερδοφόρες επενδύσεις που θα πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως (φαινόμενο μη αποδοτικής δαπάνης)· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει επίσης και να προωθήσει τις κοινωνικές επενδύσεις που όχι μόνο δημιουργούν οικονομικές αποδόσεις αλλά προωθούν και θετικές δευτερογενείς επιδράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπως επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, επενδύσεις με υψηλό αντίκτυπο στη δημιουργία καλύτερων και βιώσιμων θέσεων εργασίας ή στην κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας, όπως συστήματα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικές υπηρεσίες ή επενδύσεις στην κοινωνική οικονομία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει τις επενδύσεις σε οικονομικά ασθενέστερες περιφέρειες που πλήττονται από υψηλή ανεργία και στις ΜΜΕ αυτών των περιφερειών, δεδομένης της πολύ περιορισμένης πρόσβασης αυτών των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες αυτές θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο, ενώ οι επιλογές θα πρέπει να γίνονται λαμβανομένων δεόντως υπόψη των οικονομικών χαρακτηριστικών των επενδύσεων· συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι υπάρχει ανάγκη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε αναπτυσσόμενους τομείς όπως η ψηφιακή οικονομία, οι πράσινοι τομείς και η υγειονομική περίθαλψη·

12.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν συγκεκριμένους ενισχυμένους μηχανισμούς για την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, των οποίων η μεγάλη απόσταση, ο γεωγραφικός κατακερματισμός, οι ευπαθείς οικονομίες και οι φυσικοί περιορισμοί οδηγούν σε εντονότερες ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης, αγαθά και υπηρεσίες·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα κατά τον προγραμματισμό του ευρωπαϊκού επενδυτικού σχεδίου, ειδικότερα όσον αφορά την πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει σε βάθος και να βελτιώσει την πρωτοβουλία της ΕΕ και της ΕΤΕπ για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων που δρομολογήθηκε ως πιλοτικό σχέδιο το 2012 για τη συμπλήρωση του ευρωπαϊκού σχεδίου επενδύσεων, με σκοπό να αναλάβει σημαντικότερο ρόλο στην προώθηση της απασχόλησης· ζητεί, εν προκειμένω, να πραγματοποιηθεί λεπτομερής επανεξέταση των ομολόγων κοινωνικού αντικτύπου που περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις·

Υπεύθυνη πολιτική με νέα εστίαση στις επενδύσεις, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη

15.  επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα των προσπαθειών τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, οι οποίες, για να είναι επιτυχείς, πρέπει να υποστηριχθούν από ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους· επικροτεί το γεγονός ότι στην ΕΕΑ για το 2015 απευθύνεται για άλλη μια φορά έκκληση προς τις χώρες με δημοσιονομικά περιθώρια ελιγμών να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την ενθάρρυνση της ζήτησης και των επενδύσεων στην Ευρώπη·

16.  επικροτεί την επιτάχυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και την εισαγωγή νέων εμβληματικών στόχων που εστιάζουν περισσότερο στα διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά ελλείμματα και θα έχουν λογικά θετική επίδραση στην απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το μέγεθος των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών υπό τις παρούσες συνθήκες παραμένει παρ’ όλα αυτά πολύ υψηλό και ότι αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και στη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας· ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει τη χρήση της μέγιστης δυνατής ευελιξίας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του ΣΣΑ·

17.  ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου που θα διασφαλίσει ότι όλες οι επενδύσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Σχεδίου θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο ως προς την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ενθάρρυνση της κοινωνικής προόδου· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί και να ελέγχει τις επενδύσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου και, επιπλέον, να ελέγχει και να μετρά τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των επενδύσεων σε πραγματικούς όρους· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει ειδικούς στον τομέα των κοινωνικών πολιτικών στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων του νέου ΕΤΣΕ η οποία θα εγκρίνει τα προς χρηματοδότηση έργα, καθώς και να εξασφαλίσει ότι ένα από τα βασικά κριτήρια σε αυτή τη διαδικασία επιλογής θα είναι ο θετικός κοινωνικός αντίκτυπος·

18.  τονίζει τη σημασία της ευελιξίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του υφιστάμενου ΣΣΑ για να διασφαλιστεί περιθώριο ελιγμών για κοινωνικές επενδύσεις, κυρίως κοινωνικές επενδύσεις σε άτομα, στα οποία θα παρέχονται οι απαραίτητες δεξιότητες και οι κατάλληλες συνθήκες για παραγωγική και πραγματική συμμετοχή στην οικονομία και στην κοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους· τονίζει, εν προκειμένω, τον δυνητικό ρόλο της κοινωνικής οικονομίας στη δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς·

Αποκατάσταση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας

19.  τονίζει ότι, μολονότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση πρόσβασης σε χρηματοδότηση και είναι ανησυχητικά υπερχρεωμένες· επικροτεί, συνεπώς, τις νέες συστάσεις της Επιτροπής για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, οι οποίες περιλαμβάνουν μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την αφερεγγυότητα και την επιχειρηματική αποτυχία· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες από τα κράτη μέλη για τη βελτίωση των σχεδίων αναδιάρθρωσης του χρέους, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός· ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει, εφόσον κρίνεται αναγακίο, την εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, των αρχών που ορίζονται στη σύστασή της, της 12ης Μαρτίου 2014, μέσω ειδικών συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ)· υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις με επικεφαλής γυναίκες και οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση πρόσβασης σε χρηματοδότηση· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τα αίτια αυτής της κατάστασης και να προτείνει μέτρα επίλυσης του προβλήματος·

20.  τονίζει τη σημασία της δημιουργίας επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μείωση των φραγμών στην αυτοαπασχόληση και τη σύσταση επιχειρήσεων· επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να υποστηριχθεί από ένα ευφυές μείγμα χρηματοδοτικής στήριξης, όπως ο άξονας «μικροχρηματοοτήσεις και κοινωνική επιχειρηματικότητα» του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) ή μέσω λύσεων θυρίδων ενιαίας εξυπηρέτησης στις δημόσιες διοικήσεις για την εγγραφή νέων επιχειρήσεων·

21.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο χρηματοπιστωτικός κατακερματισμός στη ζώνη του ευρώ διακυβεύει, σε ορισμένες περιπτώσεις, την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των ΜΜΕ· ζητεί την αποκατάσταση της δανειοδοτικής ικανότητας της οικονομίας, η οποία επιτρέπει στις ΜΜΕ να πραγματοποιούν επενδύσεις και να δημιουργούν θέσεις εργασίας, καθώς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην επιχειρηματικότητα και της πρόσβασης των ΜΜΕ σε προγράμματα όπως το COSME ή το «Ορίζοντας 2020»·

22.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξαλείψουν την περιττή διοικητική επιβάρυνση και τη γραφειοκρατία για τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ και να δημιουργήσουν καταλληλότερες συνθήκες για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις·

23.  επικροτεί το κοινό σχέδιο δανεισμού ΜΜΕ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιούνται τα διαρθρωτικά ταμεία για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων σε αυτές τις εταιρείες ούτως ώστε να δοθεί ώθηση στη δημιουργία καλύτερων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης· ζητεί από την ΕΚΤ να συμπληρώσει αυτή την πολιτική δράση και να αναζητήσει μέσα αγοράς περιουσιακών στοιχείων ΜΜΕ καθώς και να στηρίξει την ανάπτυξη των ΜΜΕ στο πλαίσιο προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης βασισμένων σε ορθές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες οικονομικές περιοχές ή να λειτουργήσει ως εγγυητής για τις πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ που παράγουν έως και το 80% της απασχόλησης σε πολλά κράτη μέλη·

24.  λαμβάνει υπό σημείωση το διευρυμένο πρόγραμμα της ΕΚΤ για την αγορά περιουσιακών στοιχείων, το οποίο απευθύνεται, για άλλη μια φορά, στο τραπεζικό σύστημα· ζητεί, συνεπώς, από την ΕΚΤ να βελτιστοποιήσει το δυναμικό της για τη βελτίωση της πραγματικής οικονομίας με την παροχή πιστώσεων, προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη και να αντιμετωπιστεί η ανεργία στην ΕΕ·

25.  επικροτεί τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή και αποσκοπούν στην τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ μέσω της προσφοράς δυνατοτήτων εναλλακτικών προς την χορήγηση τραπεζικών δανείων, καθώς και στη βελτίωση του ρυθμιστικού και δημοσιονομικού πλαισίου με σκοπό την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε ΜΜΕ· ζητεί να εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα χωρίς καθυστέρηση· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει επίσης έργα μικρότερης κλίμακας· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρηματοοικονομικών συνεταιρισμών για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ (πιστωτικές ενώσεις) ως εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης και να βελτιώσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδότηση σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·

26.  τονίζει τη σημασία των ενδιάμεσων φορέων που συνδέονται με τις ΜΜΕ, όπως τα εμπορικά επιμελητήρια, ως μηχανών με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ για τις ΜΜΕ και ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο συνεργασίας με τους εν λόγω φορείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να εφαρμοστούν καλύτερα οι πολιτικές της ΕΕ για τις ΜΜΕ ώστε να τονωθεί η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας·

Αποδοτικότερη χρήση των πόρων

27.  τονίζει ότι οι πολιτικές για την ανάπτυξη και την απασχόληση έχουν διαφορετικές εδαφικές επιπτώσεις, ανάλογα με την ιδιαίτερη κατάσταση κάθε περιφέρειας της ΕΕ, και ότι οι περιφερειακές ανισότητες έχουν διευρυνθεί από τότε που ξεκίνησε η κρίση· τονίζει ότι οι ΣΑΧ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εδαφικές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό των κρατών μελών ώστε να τονωθούν η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας διατηρουμένης ταυτόχρονα της εδαφικής συνοχής·

28.  εκτιμά ότι τα μέτρα της πολιτικής συνοχής διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη μείωση των εσωτερικών ανταγωνιστικών ανισοτήτων και διαρθρωτικών ανισορροπιών στις περιφέρειες που την έχουν περισσότερο ανάγκη· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει κατάλληλες λύσεις για τα κράτη μέλη που, αν και αντιμετωπίζουν πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, υποχρεώνονται να επιστρέψουν κονδύλια της ΕΕ λόγω προβλημάτων συγχρηματοδότησης· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο προχρηματοδότησης ούτως ώστε να διευκολυνθεί η πλήρης αξιοποίηση των κονδυλίων από τα εν λόγω κράτη μέλη την περίοδο 2014-2020, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της αρχής της δημοσιονομικής λογοδοσίας·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει άμεση δράση για την καταπολέμηση του φορολογικού ντάμπινγκ, της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, και ζητεί να εγκριθεί, σε επίπεδο Συμβουλίου, ένας φιλόδοξος φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

30.  πιστεύει ακράδαντα ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την επιδότηση εθνικών προσπαθειών, αλλά θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την παροχή πρόσθετης στήριξης με τρόπο που συμπληρώνει και βελτιώνει τα εθνικά προγράμματα σύμφωνα με την απόφαση των κρατών μελών·

31.  ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να διασφαλίσουν την πλήρη εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013 και να ευθυγραμμίσουν αυστηρά το ΕΚΤ και άλλα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία με τη στρατηγική «ΕΕ 2020»· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την αυστηρή παρακολούθηση του 20 % κλειστής διάρθρωσης του ΕΚΤ για τη φτώχεια· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην επόμενη ΕΕΑ και στις ΣΑΧ ένα κεφάλαιο σχετικά με την υλοποίηση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)·

32.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές ενέργειας για την επίτευξη μιας ανθεκτικής ενεργειακής ένωσης, λιγότερο εξαρτώμενης από εξωτερικές πηγές, και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού (π.χ. προμήθεια αλγερινού φυσικού αερίου)·

Μεταρρυθμίσεις με σκοπό την αύξηση του δυναμικού ανάπτυξης, του ανθρώπινου κεφαλαίου και της παραγωγικότητας

33.  σημειώνει ότι τα αποφασιστικά σχέδια επενδύσεων για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία καλύτερων και βιώσιμων θέσεων εργασίας, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΚΤ, μπορούν να είναι επιτυχή μόνον εάν συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ποιοτική συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τονώνουν τη δραστηριότητα και την παραγωγικότητα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των πλέον ευάλωτων ομάδων, και στηρίζουν ισχυρά κοινωνικά συστήματα και συστήματα κοινωνικής προστασίας· επισημαίνει ότι η απόφαση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) αποτελεί καίριο στοιχείο στην προσπάθεια βελτίωσης των αγορών εργασίας· θεωρεί ότι στο πλαίσιο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα πρέπει να καθιερωθούν μέτρα εσωτερικής ευελιξίας που θα στοχεύουν στη διατήρηση της απασχόλησης σε περιόδους οικονομικών αναταραχών, θα εξασφαλίζουν την ποιότητα των θέσεων εργασίας και την ασφάλεια κατά τη μετάβαση από μία θέση εργασίας σε άλλη και θα παρέχουν συστήματα χορήγησης επιδομάτων ανεργίας που θα βασίζονται σε ρεαλιστικές απαιτήσεις ενεργοποίησης, θα εξασφαλίζουν τη στήριξη των απολυμένων εργαζόμενων και θα συνδέονται με πολιτικές επανένταξης·

34.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν καινοτόμους τρόπους ενθάρρυνσης των επενδύσεων στην ΕΕ· επισημαίνει την πρόσφατη τάση των εταιρειών να επαναπατρίζουν την παραγωγή και τις υπηρεσίες τους στην ΕΕ, καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρει το γεγονός αυτό για δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους· πιστεύει ότι οι οικονομίες της ΕΕ έχουν μια μοναδική ευκαιρία να επισπεύσουν αυτήν την τάση επαναπατρισμού των θέσεων εργασίας·

35.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν εξατομικευμένες πολιτικές για να στηριχθεί η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για τους μακροχρόνια άνεργους, τους ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως οι μετανάστες, η κοινότητα Ρομά και τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων μέτρων υπέρ της προώθησης πολιτικών για την καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, τη διά βίου μάθηση και την κατάρτιση, καθώς και για να καταπολεμηθεί το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης που πλήττει ορισμένες από αυτές τις ομάδες, πολλές από τις οποίες διατρέχουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού· ζητεί να αντιμετωπίζεται συστηματικά στις ΣΑΧ το ζήτημα της μείωσης των διαφορών μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά τις αμοιβές και τις συντάξεις· παροτρύνει την Επιτροπή να ζητήσει από κάθε κράτος μέλος να καταρτίσει εθνικό σχέδιο απασχόλησης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, όπως συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη στο Εαρινό Συμβούλιο του 2012·

36.  ζητεί από την Επιτροπή να εγκαινιάσει μια νέα πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση ευκαιριών απασχόλησης για τους Ρομά στα κράτη μέλη μέσω μέτρων για την προώθηση των δεξιοτήτων και των προσόντων και για την καταπολέμηση των διακρίσεων, και την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, για παράδειγμα μέσω της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, καθώς και της χρήσης καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων·

37.  ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν ως προτεραιότητά τους τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην απασχόληση, ιδίως αντιμετωπίζοντας τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών και εφαρμόζοντας μέτρα που θα διευκολύνουν τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω αύξησης της διαθεσιμότητας παιδικών σταθμών·

38.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δεν έχει ευθυγραμμιστεί ικανοποιητικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τα οικονομικά μέτρα που υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τους κοινωνικούς στόχους και τους στόχους απασχόλησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και με τις κοινωνικές αρχές που ορίζονται στις Συνθήκες· ζητεί να καταβληθούν πιο αποφασιστικές προσπάθειες καθοδήγησης και συντονισμού των πολιτικών της ΕΕ για την προώθηση της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη δημιουργία καλύτερων και βιώσιμων θέσεων εργασίας· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς καθυστέρηση την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη να επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος ως προς τον στόχο της μείωσης της φτώχειας και άλλους κοινωνικούς στόχους, καθώς και την ανάγκη να βελτιωθεί η ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών·

Εκπαίδευση και ενεργές πολιτικές αγοράς εργασίας με στόχο την αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου

39.  θεωρεί ότι ο αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός ο οποίος ωθείται από ένα εργατικό δυναμικό που διαθέτει ολοένα και περισσότερες δεξιότητες έχει φέρει την ΕΕ αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις και αναντιστοιχίες ως προς τις δεξιότητες, φαινόμενα που επιδρούν ανασταλτικά στην οικονομική ανάπτυξη· θεωρεί ότι, προκειμένου τα κράτη μέλη να έχουν μια ρεαλιστική ευκαιρία να επιτύχουν τους στόχους απασχόλησης της στρατηγικής «ΕΕ 2020», πρέπει να εστιάσουν στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

40.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν ένα πυλώνα για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

41.  επισημαίνει ότι η στρατηγική για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στο κόστος εργασίας, αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

42.  ζητεί από τα κράτη μέλη να επαναφέρουν τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο στο προ της κρίσης επίπεδο, με στόχο κυρίως να διευκολυνθεί η μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην εργασία, και να επενδύσουν στην επαγγελματική κατάρτιση και σε προγράμματα δια βίου μάθησης·

43.  επικροτεί το γεγονός ότι στην ΕΕΑ για το 2015 η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύσουν και να προωθήσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία· σημειώνει, ωστόσο, ότι τα κράτη μέλη που έχουν ήδη περιορισμένους προϋπολογισμούς δεν διαθέτουν επαρκή μέσα για την υλοποίηση αυτού του στόχου·

44.  τονίζει τη σημασία των ενεργών πολιτικών αγοράς εργασίας για ορισμένα κράτη μέλη στις παρούσες συνθήκες· ζητεί από τα εν λόγω κράτη μέλη να αυξήσουν την κάλυψη και την αποτελεσματικότητα των ενεργών πολιτικών αγοράς εργασίας·

Ποιοτικές θέσεις εργασίας και ποιοτικοί μισθοί ως μοχλοί παραγωγικότητας και ανάπτυξης

45.  ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα υψηλά ποσοστά ανεργίας που παρατηρούνται στις μειονεκτούσες ομάδες και να δώσουν προτεραιότητα στην πρόσβαση και την ένταξη στην αγορά εργασίας καθώς και στη συνεκτίμηση των πολιτικών πρόσβασης και ένταξης, δεδομένου ότι η απασχόληση είναι το κλειδί για την επιτυχημένη ένταξη·

46.  υπενθυμίζει ότι ο αξιοπρεπής μισθός είναι σημαντικός όχι μόνο για την κοινωνική συνοχή, αλλά και για τη διατήρηση μιας ισχυρής ανάκαμψης και μιας παραγωγικής οικονομίας· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τον αντίκτυπο της καθιέρωσης κατώτατων μισθών στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της μείωσης των μισθολογικών ανισοτήτων· ζητεί από την Επιτροπή να διοργανώσει μια διάσκεψη για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς·

47.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας σε πολλά κράτη μέλη δεν κατάφεραν να περιορίσουν τον αριθμό επισφαλών θέσεων εργασίας· παρατηρεί ότι το 50% των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν το 2014 ήταν θέσεις προσωρινής απασχόλησης· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η φτώχεια στην εργασία συνεχίζεται και ότι για το 50% του συνόλου των ατόμων που αναζητούν εργασία, η εξασφάλιση απασχόλησης δεν αρκεί για να απαλλαγούν από τη φτώχεια ούτε και αυξάνει την παραγωγικότητα· ζητεί από τα κράτη μέλη να καταστήσουν προτεραιότητα την ποιότητα των θέσεων εργασίας και να αντιμετωπίσουν τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας έχουν ως στόχο – παράλληλα με την προώθηση της δημιουργίας καλύτερων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης – τη μείωση του κατακερματισμού, την προώθηση της ένταξης ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, την προώθηση της ισότητας των φύλων, τη μείωση της φτώχειας στην εργασία και την εξασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής προστασίας σε όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων·

48.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργούν θέσεις εργασίας μόνον εάν το επιτρέπει η αγορά, εάν μπορούν να βασίζονται σε ένα εργατικό δυναμικό που διαθέτει τα αναγκαία προσόντα, εάν οι αγορές εργασίας διαθέτουν επαρκή ευελιξία, εάν το κόστος εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, συμβαδίζει με την παραγωγικότητα, εάν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας καθιστούν την εργασία περισσότερο ελκυστική και εάν το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι αναλογικό και βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία·

49.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση του κοινωνικού ντάμπινγκ στην ΕΕ, το οποίο βλάπτει σοβαρά τόσο τους εργαζόμενους που το υφίστανται όσο και τα συστήματα πρόνοιας των κρατών μελών· ζητεί, επιπλέον, να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα αυτών των προσπαθειών·

50.  επικροτεί την πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την αδήλωτη εργασία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με επισφαλείς συμβάσεις εργασίας ή οι αυτοαπασχολούμενοι απολαμβάνουν ένα βασικό σύνολο δικαιωμάτων και επαρκή κοινωνική προστασία, ιδίως όσον αφορά την οικογένεια και τον συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής· ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει ειδικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των πρόσθετων προβλημάτων που προκαλούνται από την αναγκαστική μερική απασχόληση και την προσωρινή απασχόληση καθώς και την ψευδοαυτοαπασχόληση·

51.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν γίνεται σχεδόν καμία αναφορά στην ποιότητα ή τη βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας που έχουν δημιουργηθεί, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών, οι οποίες υπερεκπροσωπούνται σε θέσεις μερικής απασχόλησης λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στον συνδυασμό της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής·

52.  θεωρεί ότι η επίτευξη των στόχων επανεκβιομηχάνισης είναι υψίστης σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και εκτιμά ότι η εκ νέου δρομολόγηση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής θα μπορούσε να προωθήσει την ανάπτυξη και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας·

53.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, όταν γίνεται αναφορά στα ποσοστά ανεργίας, δεν λαμβάνονται δεόντως υπόψη άλλοι παράγοντες, όπως το αυξανόμενο ποσοστό μη ενεργών ατόμων, η κινητικότητα και η μετανάστευση·

Ανεργία των νέων και κινητικότητα του εργατικού δυναμικού

54.  επικροτεί τη μείωση των ποσοστών ανεργίας των νέων αλλά επισημαίνει ότι τα ποσοστά αυτά εξακολουθούν να είναι ανησυχητικά και να μην βασίζονται κατ’ ανάγκη στην καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας· τονίζει ότι η εργασιακή ανασφάλεια και η υποαπασχόληση έχουν επίσης αυξηθεί και ότι 43% των νέων εργάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες, με αναγκαστικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή ως ψευδοαυτοαπασχολούμενοι·

55.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την καθιέρωση ελάχιστων προτύπων για την εφαρμογή των Εγγυήσεων για τη Νεολαία καθώς και συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού· ζητεί από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, να θέσουν σε εφαρμογή τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία χωρίς καθυστέρηση και να διασφαλίσουν ότι από αυτές θα επωφεληθούν επίσης νέοι που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικά περιβάλλοντα· ζητεί να προβλεφθεί επαρκής προϋπολογισμός στην ενδιάμεση αξιολόγηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου σύμφωνα με τις συστάσεις της ΔΟΕ· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΟΕ, για την επίλυση του προβλήματος της ανεργίας των νέων απαιτούνται 21 δισεκατομμύρια EUR·

56.  παροτρύνει την Επιτροπή να υπερβεί τη σύσταση του Συμβουλίου του Μαρτίου 2014 σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης και να προτείνει ένα νέο ποιοτικό πλαίσιο με σκοπό την πρόληψη των διακρίσεων εις βάρος των νέων εργαζομένων και της εκμετάλλευσής τους·

57.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των προσώπων που έχουν οικογενειακά καθήκοντα, όπως η ανατροφή παιδιών και η επιμέλεια μελών της οικογένειάς τους που χρήζουν φροντίδας· ζητεί, συνεπώς, μέτρα που ευνοούν τον συνδυασμό της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας που προωθούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

58.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης, επαγγελματικής κατάρτισης και κατάρτισης κατά την απασχόληση· ζητεί να αξιολογηθούν τα εθνικά συστήματα δια βίου μάθησης στο πλαίσιο των στρατηγικών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας·

59.  τονίζει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, υπάρχουν 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ και ότι το 2013 μόλις το 3,3% του ενεργού πληθυσμού εργάζεται σε άλλο κράτος μέλος, γεγονός που σημαίνει ότι τα επίπεδα κινητικότητας εξακολουθούν να είναι χαμηλά σε σύγκριση με τα επίπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία· υπενθυμίζει ότι οι αποκλίσεις στα ποσοστά επαγγελματικής κινητικότητας – τα οποία φτάνουν έως και τις 10 ποσοστιαίες μονάδες στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση – μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της χρήσης της πλατφόρμας EURES· εκφράζει τη συνεχή στήριξή του στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας·

60.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή λειτουργία των ΔΥΑ προκειμένου να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό·

61.  θεωρεί ότι, δεδομένου του αριθμού των εργαζομένων, ιδίως των νέων, που εγκαταλείπουν σήμερα τις χώρες καταγωγής τους με προορισμό άλλα κράτη μέλη προς αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης, είναι επειγόντως αναγκαίο να αναπτυχθούν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων· ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν περαιτέρω την επαγγελματική κινητικότητα στην ΕΕ μέσω εργαλείων όπως το EURES, τηρώντας παράλληλα την αρχή της ίσης μεταχείρισης και διαφυλάσσοντας τους μισθούς και τα κοινωνικά πρότυπα· καλεί κάθε κράτος μέλος να θεσπίσει κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης για την εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων και ίσης αμοιβής στον ίδιο τόπο εργασίας σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, ιδίως με γνώμονα την ισότητα των φύλων·

62.  υπενθυμίζει τους στόχους της ΕΕ στο ζήτημα της ισότητας των φύλων, κυρίως τους στόχους επίτευξης ποσοστού απασχόλησης 75% για τις γυναίκες και τους άνδρες μέχρι το 2020 και μείωσης του αριθμού των ατόμων που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια κατά 20 εκατομμύρια·

63.  παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για τη γονική άδεια η οποία θα συμβάλει στη διασφάλιση ίσων συνθηκών εργασίας για τις γυναίκες και τους άνδρες, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την ταχεία γήρανση του πληθυσμού της ΕΕ, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη μελλοντική ικανότητα των κρατών μελών να διατηρήσουν τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν περισσότερες πολιτικές που συνεισφέρουν στη δημογραφική ανάπτυξη της ΕΕ μέσω της τόνωσης είτε του ποσοστού των γεννήσεων είτε της μετανάστευσης·

64.  εκφράζει τη λύπη του διότι τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν από την ΕΕ με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών οδήγησαν στην επιδείνωση των συνθηκών απασχόλησης και των κοινωνικών συνθηκών προκαλώντας αύξηση των ποσοστών ανεργίας, περισσότερη φτώχεια και μεγαλύτερες ανισότητες·

65.  ζητεί από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και του εκπαιδευτικού τομέα σε όλα τα επίπεδα·

Μια αποφασιστική έκκληση για την κοινωνική διάσταση και τη σύγκλιση στην ΕΕ

66.  επαναλαμβάνει την προειδοποίησή του για τις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση και για τους κινδύνους που απειλούν τη βιωσιμότητά της και το σταθερό αναπτυξιακό δυναμικό της λόγω της αντιστροφής της περιφερειακής σύγκλισης· υπενθυμίζει ότι περισσότερα από 122 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ διατρέχουν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας στην εργασία και της παιδικής φτώχειας· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 19% των παιδιών στην ΕΕ διατρέχει τον κίνδυνο φτώχειας και επιμένει ότι τα επίπεδα αυτά είναι απαράδεκτα και πρέπει να μειωθούν άμεσα· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να αναπτύσσει την κοινωνική διάσταση στην ΕΕ· αναγνωρίζει το έργο της Επιτροπής σχετικά με τον κοινωνικό πυλώνα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ως μέρος της διαδικασίας ενσωμάτωσης της κοινωνικής διάστασης στη σημερινή διάρθρωση των μηχανισμών οικονομικής διακυβέρνησης και ζητεί να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο να προχωρήσει η υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

67.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν υπάρχουν δείκτες και σαφείς ορισμοί της απόλυτης φτώχειας, ένα ζήτημα που απασχολεί πολλά κράτη μέλη·

68.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, οι πολιτικές απασχόλησης και οι κοινωνικές πολιτικές για την προώθηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου θα πρέπει να διέπουν όλες τις πολιτικές της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να εκπληρώσει την υποχρέωσή της να εξασφαλίσει τη σύνδεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τους στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020»·

69.  επισημαίνει ότι η κοινωνική προστασία και η κοινωνική πολιτική – ειδικότερα τα επιδόματα ανεργίας, η στήριξη του ελάχιστου εισοδήματος και η προοδευτική φορολογία – συνέβαλαν αρχικά στη μείωση του βάθους της ύφεσης και σταθεροποίησαν τις αγορές εργασίας και την κατανάλωση· τονίζει, ωστόσο, ότι οι κοινωνικοί σταθεροποιητές έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως ως παράγοντες προσαρμογής από τα μέλη της ΟΝΕ που βιώνουν αρνητικούς οικονομικούς κλυδωνισμούς· τονίζει ότι η κοινωνική προστασία και οι κοινωνικές πολιτικές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Κοινωνικοί σταθεροποιητές

70.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή, στην ετήσια έκθεσή της 2013 σχετικά με την απασχόληση και την κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ, τονίζει τη σημασία που έχουν οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας ως εγγύηση κατά των κοινωνικών κινδύνων· υπενθυμίζει τη σημασία των αυτόματων σταθεροποιητών για την αντιμετώπιση των ασύμμετρων κλυδωνισμών, για την αποτροπή της υπερβολικής συρρίκνωσης των εθνικών κρατών πρόνοιας και, συνεπώς, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της ΟΝΕ στο σύνολό της· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις ΣΑΧ που εκδίδει τη σημασία της διατήρησης ισχυρών αυτόματων σταθεροποιητών στα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο τους στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής καθώς και στην τόνωση της εσωτερικής ζήτησης και της αύξησης της οικονομίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εκπονήσει Πράσινη Βίβλο σχετικά με τους αυτόματους σταθεροποιητές στη ζώνη του ευρώ·

71.  λαμβάνει υπό σημείωση τον στόχο της Επιτροπής «να καταστήσει τη νομοθεσία της ΕΕ λιγότερο επαχθή, απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων»· τονίζει ότι αυτή η άρση των κανονιστικών φραγμών δεν θα πρέπει να υπονομεύσει ούτε το ευρωπαϊκό κοινοτικό κεκτημένο σε τομείς όπως η υγεία και ασφάλεια στην εργασία, η ενημέρωση των εργαζομένων και η διαβούλευση με αυτούς, ούτε τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ, ούτε τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, και ότι θα πρέπει να σέβεται την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων όπως προβλέπεται στη Συνθήκη· παροτρύνει την Επιτροπή να καταβάλει αξιόπιστες προσπάθειες για τη διασφάλιση της προστασίας των εγκύων εργαζομένων και των εργαζομένων που έχουν γεννήσει πρόσφατα·

Κοινωνικοί δείκτες

72.  επικροτεί το γεγονός ότι η Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση που προσαρτάται στην ΕΕΑ περιλαμβάνει πίνακα αποτελεσμάτων για την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον οι δείκτες αυτοί είναι επαρκείς ώστε να πραγματοποιηθεί ενδελεχής ανάλυση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των κρατών μελών· τονίζει τη σημασία της κατανόησης της δυναμικής και των επιπτώσεων των μεταβολών του εισοδήματος των νοικοκυριών και των αυξανόμενων εισοδηματικών ανισοτήτων· εκφράζει τη λύπη του διότι μεγάλο μέρος των δεδομένων που παρουσιάστηκαν στον πίνακα αποτελεσμάτων του τρέχοντος έτους είναι παρωχημένα· ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιεί περισσότερο τον πίνακα αποτελεσμάτων κατά τη διαμόρφωση πολιτικών· ζητεί μια λεπτομερή επισκόπηση των επιλογών των κρατών μελών στους διάφορους τομείς πολιτικής και επισκόπηση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να βελτιώσει την εμβέλεια και την αποτελεσματικότητα του πίνακα αποτελεσμάτων ώστε να διασφαλιστεί ότι λαμβάνεται πλήρως υπόψη κατά την κατάρτιση συστάσεων ανά χώρα·

73.  τονίζει ότι η απασχόληση και οι κοινωνικές παράμετροι θα πρέπει να τεθούν σε ίση βάση με τις μακροοικονομικές παραμέτρους κατά τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

74.  ζητεί να προσδιοριστούν οι σημαντικότερες μακροοικονομικές και μακροκοινωνικές ανισορροπίες εντός της ΕΕ και των οικονομιών της ζώνης του ευρώ και να διατυπωθούν σε αυτή τη βάση οι ΣΑΧ που έχουν προετοιμαστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων των βημάτων προς επίτευξη σύγκλισης των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων·

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός

75.  εκφράζει τη λύπη του διότι η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης και η Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση δεν περιλαμβάνουν κανένα μέτρο ή πλαίσιο πολιτικής για την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση της φτώχειας· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι ο στόχος αυτός θα λαμβάνεται με καλύτερο τρόπο υπόψη στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

76.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού κεκτημένου, της οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας και του πρωτοκόλλου σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος·

77.  επιδοκιμάζει την έκκληση του Προέδρου της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για καθιέρωση ελάχιστου εισοδήματος με σκοπό τη μείωση της φτώχειας στην ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια πρωτοβουλία με σκοπό να προωθηθεί η καθιέρωση ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη· τονίζει ότι εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να ορίσει το επίπεδο ελάχιστου εισοδήματος και ότι αυτό θα πρέπει να είναι ανάλογο με την ειδική κοινωνικοοικονομική κατάσταση του κάθε κράτους μέλους·

78.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προσέγγιση της Επιτροπής για την καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων αντιμετωπίζει ουσιαστικά το ζήτημα του συνδυασμού της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής ως ζήτημα που αφορά τις γυναίκες· σημειώνει ότι η θέσπιση μέτρων που προωθούν τον εν λόγω συνδυασμό, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, είναι κρίσιμης σημασίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και επηρεάζει άμεσα την ποιότητα των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται· σημειώνει ότι η πρόσβαση σε προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής μέριμνας εξακολουθεί να αποτελεί μείζον εμπόδιο για τον εν λόγω συνδυασμό και, ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτόν τον δείκτη κατά την ανάλυση του πίνακα αποτελεσμάτων των κύριων δεικτών απασχόλησης και των κοινωνικών δεικτών·

79.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να αντιμετωπιστεί άμεσα η ανησυχητική αύξηση της παιδικής φτώχειας σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω μακροπρόθεσμων και ολιστικών μέτρων που θα βασίζονται στις ορθές πρακτικές ορισμένων κρατών μελών, ιδιαίτερα μέτρων αύξησης της κρατικής στήριξης για τη διατροφή στα σχολεία, καθώς για να υλοποιηθεί η βασιζόμενη σε τρεις πυλώνες σύσταση της Επιτροπής «Επένδυση στα παιδιά», που περιλαμβάνεται στη δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις·

80.  επισημαίνει ότι οι εμφανιζόμενες νέες μορφές φτώχειας που επιδεινώνονται από την κρίση χρέους – όπως η φτώχεια στην εργασία σε συνδυασμό με δυσκολίες όπως π.χ η αποπληρωμή ενυπόθηκων δανείων ή οι υψηλές τιμές των υπηρεσιών κοινής ωφελείας που δημιουργούν ενεργειακή ένδεια – έχουν οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των εξώσεων, των κατασχέσεων και των αστέγων· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες πολιτικές που θα προάγουν την κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση, αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης με στόχο τη μείωση του αριθμού των εξώσεων και πολιτικές για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας βάσει των ορθών πρακτικών κρατών μελών, καθώς και να θέσουν τέλος στην ποινικοποίηση των αστέγων που έχει παρατηρηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει αμέσως ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για το φαινόμενο των αστέγων, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και άλλα όργανα της ΕΕ, προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση του επείγοντος και ταχέως εντεινόμενου προβλήματος των αστέγων·

81.  ζητεί από την Επιτροπή να χαράξει μια στρατηγική προς στήριξη των κρατών μελών στην αντιμετώπιση του φαινομένου των αστέγων μέσω ολοκληρωμένων πολιτικών και κατάλληλων κοινωνικών επενδύσεων·

82.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αστέγων· επισημαίνει ότι αυτή η ακραία εκδήλωση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και έχει σημειώσει αύξηση στην πλειονότητα των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένους μηχανισμούς για την παρακολούθηση και τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αστέγων, όπως ζητείται στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 και της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους·

83.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, κατά πόσον είναι δυνατό να ενισχυθεί το ΤΕΒΑ·

Βιώσιμες συντάξεις και υγειονομικές υπηρεσίες

84.  ζητεί προσιτές και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες στον τομέα της παιδικής μέριμνας και της φροντίδας εξαρτημένων ατόμων που θα καθιστούν δυνατή, ιδίως για τις γυναίκες, την επιστροφή στην απασχόληση και θα διευκολύνουν τον συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

85.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι προκειμένου να διασφαλιστούν η βιωσιμότητα, η ασφάλεια και η επάρκεια των συντάξεων, οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνοδεύονται από πολιτικές οι οποίες: αναπτύσσουν δυνατότητες απασχόλησης για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας και τους εργαζόμενους νέους προκειμένου να συνεισφέρουν σε ένα βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα· περιορίζουν τα κίνητρα των προγραμμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης και άλλων δυνατοτήτων πρόωρης αποχώρησης από τον εργασιακό βίο· προβλέπουν αποζημίωση για τον χρόνο που αφιερώνεται στη φροντίδα των παιδιών ή εξαρτημένων μελών της οικογένειας· αναπτύσσουν δυνατότητες απασχόλησης για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας· διασφαλίζουν την πρόσβαση στη διά βίου μάθηση τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους άνεργους κάθε ηλικίας· προωθούν την υγιή γήρανση στον χώρο εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους σωματικούς και ψυχοκοινωνικούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια· καθιερώνουν πολιτικές παροχής φορολογικών κινήτρων για παράταση του εργασιακού βίου· και στηρίζουν την ενεργό και υγιή γήρανση· τονίζει ότι οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις προϋποθέτουν εθνική πολιτική και κοινωνική συνοχή και, για να είναι επιτυχείς, θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και με εκπροσώπους των νεότερων και των παλαιότερων γενεών που είναι οι άμεσα θιγόμενες ομάδες του πληθυσμού· ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν πλήρως υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την Πράσινη και τη Λευκή βίβλο για τις συντάξεις·

86.  λαμβάνει υπό σημείωση τη σύσταση της Επιτροπής για μεταρρύθμιση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης ούτως ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους όσον αφορά την παροχή καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες μέριμνας υψηλής ποιότητας – συμπεριλαμβανομένης της οικονομικά προσιτής πρόσβασης σε φάρμακα, ιδίως σε φάρμακα που σώζουν ζωές – καθώς και για εξασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τομέα της υγείας· παρατηρεί ότι, ως συνέπεια της κρίσης, ορισμένα κράτη μέλη δεν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν πλήρη κάλυψη της δημόσιας υγείας· ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει συγκεκριμένες συστάσεις για τη διόρθωση αυτής της κατάστασης· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι δεν απειλείται η ποιότητα και η οικονομική προσιτότητα των υγειονομικών υποδομών·

87.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι οι τομείς της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης χαρακτηρίζονται από σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης και αντιπροσωπεύουν καίριους τομείς για την πραγματοποίηση επενδύσεων με στόχο την επίτευξη βιώσιμων οικονομιών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση προόδου σχετικά με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», για την πραγματοποίηση επενδύσεων στους τομείς της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης με στόχο την ποιοτική απασχόληση·

88.  ζητεί να ενισχυθούν και να αναπτυχθούν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης στον τομέα της υγείας, όπως για παράδειγμα η «υγιής δια βίου γήρανση», με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και ταυτόχρονα να μειωθούν οι δαπάνες των εθνικών συστημάτων υγείας για ιατρικές θεραπείες και φάρμακα κατά τα ύστερα χρόνια της ζωής·

Δικαιότερα συστήματα φορολόγησης της εργασίας

89.  τονίζει ότι ο αντίκτυπος της φορολογικής επιβάρυνσης είναι μεγαλύτερος για τους χαμηλόμισθους και εκείνους που συνεισφέρουν δεύτερο εισόδημα σε νοικοκυριό και ότι αυτό εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπό σημείωση την έκθεση του ΔΝΤ του Οκτωβρίου του 2013 για τη φορολογία, στην οποία επισημαίνεται ότι υπάρχει περιθώριο για καλύτερες και περισσότερο προοδευτικές μορφές φορολόγησης·

90.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να μειωθεί η φορολόγηση της εργασίας, ιδίως των χαμηλά αμειβόμενων και χαμηλής ειδίκευσης εργαζομένων, των μακροχρόνια ανέργων και άλλων ευάλωτων ομάδων, διασφαλιζομένης παράλληλα της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων· ζητεί από τα κράτη μέλη να μετατοπίσουν το βάρος της φορολογίας από την εργασία στην κατανάλωση, τους φόρους κεφαλαίου και τους περιβαλλοντικούς φόρους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα δεόντως υπόψη τις πιθανές αναδιανεμητικές επιπτώσεις·

Ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

91.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τον περιορισμένο ρόλο του και τον περιορισμένο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων καθώς και των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· επαναλαμβάνει το αίτημά του για μεγαλύτερη και διαρθρωμένη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο ώστε να βελτιωθεί η νομιμοποίηση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με την ανάπτυξη συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών·

92.  ζητεί τη συμμετοχή υποεθνικών κοινοβουλίων καθώς και τοπικών και περιφερειακών αρχών στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, με βάση, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

93.  παροτρύνει την Επιτροπή να μεριμνήσει για μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην κατάρτιση της ΕΕΑ και γενικότερα να επισημοποιήσει τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

94.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια διοργανική συμφωνία που θα προβλέπει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην κατάρτιση και έγκριση της ΕΕΑ και των κατευθυντηρίων γραμμών για την οικονομική πολιτική και την απασχόληση·

o
o   o

95.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0129.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0038.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0060.
(4) ΕΕ C 153 Ε της 31.5.2013, σ. 57.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0240.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0246.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0394.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014) 0010.
(9) ΕΕ C 51 Ε της 22.2.2013, σ. 101.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0043.
(11) «Σχέδιο Κοινής Έκθεσης της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την Απασχόληση που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015» (COM(2014)0906), σελίδα 54. Πβλ. επίσης ΟΟΣΑ, Προοπτικές για την απασχόληση 2014, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/oecd-employment-outlook-2014_empl_outlook-2014-en#page1.


Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015
PDF 597kWORD 149k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015 (2014/2212(INI))
P8_TA(2015)0069A8-0018/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015» (COM(2014)0902),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2013, με τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014» (COM(2013)0800) και την έκθεση της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2013, με τίτλο «Μια ενιαία αγορά για την ανάπτυξη και την απασχόληση: Ανάλυση της προόδου που έχει επιτευχθεί και των εναπομενόντων εμποδίων στα κράτη μέλη - Συμβολή στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2014» (COM(2013)0785),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς το 2013 - Συμβολή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013» (COM(2012)0752),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά» (COM(2012)0259),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2014, με τίτλο «Απολογισμός της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2014)0130),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2014, με τίτλο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2014: Ειδικές ανά χώρα συστάσεις – Οικοδόμηση ανάπτυξης» (COM (2014) 0400),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Ενιαία Αγορά - Πράξη ΙΙ – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά. Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 9ης Μαΐου 2010 του Mario Monti προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά. Στην υπηρεσία της οικονομίας και της κοινωνίας της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά), τη διενέργεια της οποίας ανέθεσε η επιτροπή IMCO,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «Indicators for Measuring the Performance of the Single Market – Building the Single Market Pillar of the European Semester» (Δείκτες για την μέτρηση της επίδοσης της ενιαίας αγοράς - Οικοδόμηση του πυλώνα της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου), τη διενέργεια της οποίας ανέθεσε η επιτροπή IMCO,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «Contribution of the Internal Market and Consumer Protection to Growth» (Η συμβολή της εσωτερικής αγοράς και της πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών στην ανάπτυξη), τη διενέργεια της οποίας ανέθεσε η επιτροπή IMCO,

–  έχοντας υπόψη τον ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς του Ιουλίου του 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Ιουνίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής-21ης Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις συζητήσεις του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, της 25ης-26ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και την ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς(1), και τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε στις 8 Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2014(2), και τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2014(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0018/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η ενιαία αγορά και η ψηφιακή ενιαία αγορά θα πρέπει να θεωρούνται δύο βασικά εργαλεία για την επαναφορά της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στην ΕΕ, και ότι θα πρέπει παράλληλα να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με παραδοσιακότερους μοχλούς ανάπτυξης, όπως είναι η τόνωση των επενδύσεων στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, στην κατάρτιση και την εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των ΜΜΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για την ενιαία αγορά απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση όπου θα συνεκτιμώνται οι ανησυχίες των πολιτών, των καταναλωτών και των ΜΜΕ και συμπεριλαμβάνοντας τις προτεραιότητες της ενιαίας αγοράς σε όλους τους τομείς πολιτικής, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση μιας βιώσιμης ενιαίας αγοράς που θα λειτουργεί ως καταλύτης για την οικονομική ανάκαμψη και την αειφόρο ανάπτυξη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ενιαία αγορά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ως οριζόντια προτεραιότητα διαφόρων πολιτικών της Ένωσης, διατηρώντας την αναγκαία ισορροπία μεταξύ της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής διάστασης, και να βελτιωθεί η ποιότητα της μεταφοράς των κανόνων που διέπουν την ενιαία αγορά στο εθνικό δίκαιο, καθώς και της εφαρμογής και της επιβολής τους προκειμένου να είναι λειτουργικοί σε επίπεδο πρακτικής και σε οικονομικό επίπεδο, μειώνοντας σημαντικά τη διάρκεια των διαδικασιών επί παραβάσει·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία ιδιαίτερα θετική διαδικασία έχει αρχίσει με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και με τις αντίστοιχες ειδικές ανά χώρα συστάσεις (ΣΑΧ) για μία πιο ανταγωνιστική Ευρώπη γεγονός που δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας με δίκαιη ανάπτυξη που προσελκύει περισσότερο τους επενδυτές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 20 χρόνια μετά την επίσημη δημιουργία της, η ενιαία αγορά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί πλήρως, κυρίως επειδή τα κράτη μέλη είτε δεν έχουν μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο είτε δεν έχουν εφαρμόσει πλήρως τη νομοθεσία της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για την ενιαία αγορά πρέπει να προσεγγιστεί με συνοχή και αποφασιστικότητα και να είναι συντονισμένη και να βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση και μια πραγματιστική, ολοκληρωμένη και ευρείας κλίμακας συμφωνία που θα έχει τη στήριξη όλων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· ότι ο ισχυρός ηγετικός ρόλος, η δέσμευση και ο συντονισμός από πλευράς όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ιδίως από τους Προέδρους της Επιτροπής και του Συμβουλίου, καθώς και ο σαφής πολιτικός ενστερνισμός, η συνεργασία και αλληλεγγύη από πλευράς των κρατών μελών εξακολουθούν να απαιτούνται προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως και να επιβληθούν οι οδηγίες και οι κανονισμοί που σχετίζονται με την ενιαία αγορά και προκειμένου να αυξηθεί η αξιοπιστία της ενιαίας αγοράς και η εμπιστοσύνη προς αυτήν και προς τη διαχείρισή της·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλο που υπάρχουν πολλά εργαλεία που μετρούν τις επιδόσεις της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και κυρίως ειδικοί δείκτες, κανένα δεν έχει ασκήσει έως σήμερα σαφή επίδραση στην πολιτική·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια όχι μόνο για τη διασφάλιση της σαφήνειας, της απλότητας, της λειτουργικότητας και της εκτελεστότητας της νομοθεσίας, αλλά και για τη θέσπιση ενός προβλέψιμου και σταθερού πλαισίου εντός του οποίου θα αξιολογείται στην πράξη η λειτουργία της νομοθεσίας στην επικράτεια της ενιαίας αγοράς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να ενισχυθούν η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας που θα επιτρέψουν να αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία απαιτείται μια εύρυθμα λειτουργούσα και αποτελεσματική ενιαία αγορά που να βασίζεται σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας· ότι μια βαθύτερη και δικαιότερη ενιαία αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση έχει υψηλή θέση στις προτεραιότητες του Προγράμματος Εργασίας 2015 της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη και η ΕΕ οφείλουν να καταρτίσουν από κοινού μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, βάσει των εργασιών που έχουν ήδη αναληφθεί σε αυτό τον τομέα τα τελευταία χρόνια και εστιάζοντας σε στρατηγικούς τομείς, επίσης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας· ότι η ενιαία αγορά είναι επίσης απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατό να ληφθούν επαρκώς υπόψη οι ανάγκες των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων και να εξασφαλιστεί ότι οι προτεινόμενες πολιτικές θα δώσουν προστιθέμενη αξία για τους Ευρωπαίους πολίτες και άλλους παράγοντες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η εντονότερη εστίαση στην ενιαία αγορά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό της για ανάπτυξη και απασχόληση, να τοποθετηθεί η ενίσχυσή της στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής, να βελτιωθεί η πληροφόρηση σχετικά με τα θετικά της αποτελέσματα και να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να ωφεληθούν πλήρως από αυτήν·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να ολοκληρώσουν την εσωτερική αγορά ενέργειας ως το 2014 και να ενσωματώσουν τις «ενεργειακές νησίδες» στην εσωτερική αγορά ενέργειας ως το 2015·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία πλήρως ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τους γενικούς στόχους ενεργειακής ασφάλειας και βιωσιμότητας της Ένωσης και έχει καίρια αξία για την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική της ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, όπως προσδιορίζεται στη Δεύτερη Πράξη για την Ενιαία Αγορά και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

I.  Οικοδόμηση του πυλώνα της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

1.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να βελτιώσει τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς μέσω της ανάπτυξης ενός συνόλου εργαλείων ανάλυσης για την ορθότερη μέτρηση των οικονομικών και κανονιστικών επιδόσεων της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο εκείνου του πυλώνα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που αφορά την ενιαία αγορά· πιστεύει ότι το εν λόγω εργαλείο ανάλυσης θα παρέχει χρήσιμα στοιχεία για τις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ), την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη και τα εθνικά σχέδια δράσης που στοχεύουν στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ενιαίας αγοράς·

2.  τονίζει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία των εκθέσεων για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς κατά τα προηγούμενα έτη, που συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών προτεραιοτήτων που καθορίζονται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης από την Επιτροπή και στην αναγνώριση των ΣΑΧ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κρίνει, ως εκ τούτου ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι η έκθεση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς έχει παραλειφθεί για το έτος 2015·

3.  θεωρεί, επιπλέον, ότι η παράλειψη της έκθεσης για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς αποτελεί λυπηρό γεγονός δεδομένου ότι έρχεται σε μία στιγμή όπου το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουν ξεκινήσει την ανάπτυξη ειδικών δεικτών για την αξιολόγηση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και όλων των δυνητικών οφελών από την περαιτέρω στοχευμένη ολοκλήρωση σε βασικούς τομείς ανάπτυξης· καλεί, ως εκ τούτου, να ενταθούν οι προσπάθειες για να εξασφαλιστεί καλύτερη εφαρμογή και επιβολή των κανόνων που είναι ήδη σε ισχύ·

4.  καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την αναδιάρθρωση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2015, καθώς και τους λόγους για τους οποίους παρέλειψε να δημοσιεύσει μία μελέτη συνεισφοράς στη σημερινή κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς όσον αφορά τους βασικούς τομείς με το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει τουλάχιστον τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν για την ενιαία αγορά προκειμένου να συμπληρωθεί η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης του τρέχοντος έτους·

5.  καλεί την Επιτροπή, να παρουσιάσει, το ταχύτερο δυνατόν εντός του 2015, μία έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς έτσι ώστε η εν λόγω έκθεση να μπορέσει να καθορίσει την πορεία για τον πυλώνα της ενιαίας αγοράς του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015· υπογραμμίζει, όμως, ότι στο μέλλον πρέπει να επανεξετασθεί ο χρονισμός της έκθεσης· εκφράζει την άποψη ότι για την μέγιστη επίδραση, και σε σχέση με τις ΣΑΧ, η έκθεση αυτή θα πρέπει να δημοσιεύεται από κοινού με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης·

6.  προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάζει μία υποχρεωτική έκθεση κάθε έτος με σκοπό την παρακολούθηση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία θα παρουσιάζει ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στους βασικούς τομείς με το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τις πολιτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, που θα συνέβαλαν στην απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναμικού της ενιαίας αγοράς και στην άρση των εμποδίων που παραμένουν για την περαιτέρω ολοκλήρωση·

7.  σημειώνει την υποστήριξη που εκφράζεται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015 σε μία ολοκληρωμένη ενιαία αγορά η οποία θα παρέχει στους καταναλωτές τις ίδιες δυνατότητες με τις εγχώριες αγορές τους, και τονίζει ότι τα δικαιώματα που δίδονται στους καταναλωτές μέσω Διαδικτύου δεν πρέπει να είναι μικρότερα από εκείνα που προσφέρονται στις παραδοσιακές τους αγορές·

8.  επισημαίνει την αναγνώριση που περιέχεται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015, ότι προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, θα πρέπει να αποφευχθούν αδικαιολόγητα επαχθείς ρυθμίσεις, κυρίως για τις ΜΜΕ, να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να εξασφαλισθεί η ποιότητα των επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας·

9.  σημειώνει τα πιθανά οφέλη που προσφέρονται από τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης όπως περιγράφονται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και τον τρόπο με τον οποίο δύνανται να συμβάλουν στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας και των ρυθμιστικών εμποδίων, πράγμα το οποίο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους πολίτες με την αύξηση του ανταγωνισμού, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη στην Ευρώπη·

10.  ζητεί την πλήρη αναθεώρηση του πλαισίου για τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς και την ενίσχυση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της ορθής, έγκαιρης και αποτελεσματικής υλοποίησης και εφαρμογής των κανόνων της ενιαίας αγοράς· τονίζει την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η ενιαία αγορά ως ο τρίτος πυλώνας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προκειμένου να καλυφθεί μια σαφής δέσμη προτεραιοτήτων που σχετίζονται με την πραγματική οικονομία, τηρώντας παράλληλα πλήρως τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στην ΕΕ·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη της τους βασικούς τομείς ανάπτυξης και δημιουργίας ποιοτικών θέσεων απασχόλησης για την οικοδόμηση μιας ενιαίας αγοράς της ΕΕ που να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, τους οποίους είχε η ίδια καθορίσει προηγουμένως, και οι οποίοι προσδιορίζονται ειδικότερα σε μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά), συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών, της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και δη του ηλεκτρονικού εμπορίου, του κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών, των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης, της ελεύθερης διακίνησης εμπορευμάτων· καλεί επίσης την Επιτροπή να ολοκληρώσει την ενιαία αγορά των μεταφορών και της ενέργειας·

12.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να καθοριστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης, το οποίο θα συνδυάζει διαφορετικές μεθοδολογίες όπως σύνθετους δείκτες, μια δέσμη διεξοδικών δεικτών και τομεακά εργαλεία για τη μέτρηση των επιδόσεων της ενιαίας αγοράς, και το οποίο θα ενσωματωθεί ακολούθως στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· τονίζει ότι, προκειμένου να μετρηθεί και να ενθαρρυνθεί η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς στους κύριους τομείς προτεραιότητας, θα πρέπει να εξεταστεί η θέσπιση ενός βασικού δείκτη, καθώς και ενός στόχου για αυτόν τον δείκτη σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς·

13.  ζητεί από την Επιτροπή τη θέσπιση μιας μεθοδολογίας για ποσοτικούς στόχους με σκοπό τη μείωση του διοικητικού φόρτου σε ευρωπαϊκό επίπεδο· επισημαίνει τις θετικές εμπειρίες που είχε σε ορισμένα κράτη μέλη η θέσπιση στόχων καθαρής μείωσης, με στόχο την ελάττωση του κόστους συμμόρφωσης· ζητεί να ληφθεί υπόψη αυτή η μεθοδολογία στη νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης·

14.  επισημαίνει ότι, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων στην ενιαία αγορά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να προωθηθεί η παροχή κατάλληλων διεξοδικών στοιχείων σχετικά με τη εφαρμοσθείσα μεθοδολογία και τα χρησιμοποιηθέντα δεδομένα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα των αποκομισθέντων αποτελεσμάτων, να εντοπίζονται οι σχετικοί δεσμοί με εκ των υστέρων αξιολογήσεις και να επισημαίνονται τα κενά όσον αφορά τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την διενέργεια των αξιολογήσεων·

15.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να προβλέπουν οι διαδικασίες την κατάλληλη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον κύκλο οικονομικής διακυβέρνησης, με τη θέσπιση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο περαιτέρω μέτρων που απαιτούνται για την ενίσχυση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, και ιδίως μέτρων που αφορούν τους τομείς στους οποίους το κανονιστικό πλαίσιο της Ένωσης έχει θεσπιστεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 294 της ΣΛΕΕ·

16.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι ΣΑΧ δεν έχουν ευθυγραμμιστεί επαρκώς με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· ζητεί επομένως να καταβληθούν αποφασιστικότερες προσπάθειες όσον αφορά την καθοδήγηση και τον συντονισμό των εθνικών και ενωσιακών πολιτικών, καθώς επίσης και να συνεχιστούν τα ειδικά μέτρα που είναι αναγκαία για να ενισχυθεί η ενιαία αγορά και να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της με στόχο την προώθηση μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ειδικά για τους νέους·

17.  πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ενστερνισμός των ΣΑΧ από τα εθνικά κοινοβούλια· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προσφέρουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή να παρουσιάζει τις ΣΑΧ στα εθνικά κοινοβούλια πριν αυτές εγκριθούν από το Συμβούλιο· ζητεί, επίσης, από τα κράτη μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη προσήλωση στην υλοποίηση των ΣΑΧ και να μεταφέρουν με ακρίβεια τους στόχους της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο· θεωρεί, επομένως, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν σε ετήσια βάση διεξοδικά στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση των ΣΑΧ στους τομείς της ενιαίας αγοράς· επαναλαμβάνει περαιτέρω την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλλει τριμηνιαία έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση προόδου στην εφαρμογή των ΣΑΧ και σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής· καλεί τα κράτη μέλη να εξηγήσουν στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου τους λόγους για σημαντικές αποκλίσεις σχετικά με τις ΣΑΧ ·

18.  υποστηρίζει την έμφαση που δίνεται, στις ΣΑΧ για το 2014, στην εξάλειψη των αδικαιολόγητων περιορισμών και φραγμών εισόδου σε βασικούς τομείς όπως το λιανικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις· ζητεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συστάσεις αυτές και να άρουν, ως άμεση προτεραιότητα, τα εν λόγω εμπόδια στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς·

19.  ζητεί οι επικείμενες ΣΑΧ στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να αντικατοπτρίζουν τα πορίσματα της έκθεσης για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς κατά τρόπο πολύ πιο έντονο και αυστηρό από πριν·

20.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει προτεραιότητα στην προώθηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· καλεί την Επιτροπή να αναδείξει σε ζωτικό στοιχείο όλων των επόμενων φάσεων της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα που εστιάζονται στην απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι μια πραγματική ενιαία αγορά σε αυτούς τους τομείς θα έδινε σημαντική ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ· ζητεί να αξιοποιηθεί η ευκαιρία που προσφέρεται από αυτό το νέο πλαίσιο, και να αναπτυχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι βασικοί τομείς ανάπτυξης και τα μέτρα που ορίζονται στην πρώτη και δεύτερη πράξη για την ενιαία αγορά, επισύροντας την προσοχή στην ανάγκη να συνεκτιμώνται οι ανησυχίες και οι προσδοκίες των πολιτών·

21.  τονίζει την ανάγκη για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση εκ μέρους της ΕΕ, των κρατών μελών, των περιφερειών, των δήμων, των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων μερών κατά την υλοποίηση και την ανάπτυξη πολιτικών με στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

22.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να διασφαλίσουν την πλήρη εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013· επισημαίνει την ευκαιρία για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να διαμορφώσουν τις πολιτικές τους και τις επενδύσεις στην περίοδο 2014-2020 σε τομείς όπου δημιουργείται μεγαλύτερη ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης, κυρίως για τους νέους, όπως η ψηφιακή ενιαία αγορά, η ενέργεια, οι υπηρεσίες και η πράσινη οικονομία, επενδύοντας παράλληλα πραγματικά και με ποιότητα στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε υποδομή δικτύου για όλους τους πολίτες·

ΙΙ.  Το αναξιοποίητο δυναμικό της ενιαίας αγοράς σε βασικούς τομείς ανάπτυξης

23.  υπενθυμίζει ότι η ενιαία αγορά συνιστά βασικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας και ότι διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το δυναμικό αυτό παραμένει αναξιοποίητο από πολλές απόψεις·

24.  υπενθυμίζει τις τρεις προτεραιότητες που καθορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», και συγκεκριμένα:

   ανάπτυξη οικονομίας που θα βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία·
   προαγωγή μιας οικονομίας που χρησιμοποιεί αποτελεσματικότερα τους πόρους και είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον και ανταγωνιστική·
   ενίσχυση μιας οικονομίας με υψηλό ποσοστό απασχόλησης που εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

25.  χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση της Επιτροπής στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015 που δίνει μία συντονισμένη ώθηση στις επενδύσεις στην ΕΕ έτσι ώστε να αυξηθεί η εγχώρια ζήτηση και να προωθηθεί μία πιο ανταγωνιστική οικονομία· πιστεύει ακράδαντα, ότι προκειμένου η προσέγγιση να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο φιλόδοξη, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις για την ενθάρρυνση της ψηφιακής οικονομίας και τη δημιουργία μίας πιο ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς σε συνεργασία με τα κράτη μέλη·

26.  εκφράζει τον βαθύ προβληματισμό του για την πτωτική τάση των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ευρώπη και την έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών του ιδιωτικού τομέα, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται απροθυμία επενδύσεων, ιδίως ως αποτέλεσμα της έλλειψης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, της έλλειψης μιας ενωσιακής στρατηγικής προσανατολισμένης στην ανάπτυξη, καθώς και των φραγμών στην ανάπτυξη που εξακολουθούν να υπάρχουν εντός της ενιαίας αγοράς σε τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν ενεργά το Επενδυτικό Σχέδιο και να συμβάλουν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, συμπληρώνοντας τα ποσά που παρέχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από την ΕΤΕπ, με στόχο την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα·

27.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς να επικεντρωθούν στην πραγματική οικονομία ενώ θα σχεδιάζουν και θα αναπτύσσουν επενδυτικές πολιτικές που θα προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις· ζητεί, περαιτέρω, να υπάρξουν επενδύσεις στην κατάρτιση, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, για την ψηφιακή εποχή, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας, δεδομένου ότι αυτό παράγει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, διασφαλίζοντας ένα παγκόσμιο ψηφιακό δίκτυο, υποστηρίζοντας την εκπαίδευση και την ποιοτική έρευνα και καινοτομία, και πραγματοποιώντας σταθερή πρόοδο στην επίτευξη ενιαίας αγοράς στον τομέα των μεταφορών, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταγωνιστούμε σε ισότιμη βάση με τις μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το κανονιστικό πλαίσιο για τις ΜΜΕ, δεδομένης της δυνατότητάς τους για δημιουργία θέσεων απασχόλησης· ζητεί να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζει το πρόγραμμα COSME, όχι μόνο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, αλλά επίσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση καθώς και την πρόσβαση σε αγορές τόσο της ΕΕ όσο και παγκοσμίως·

29.  επισημαίνει την ανάγκη σύνδεσης των επενδύσεων με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα για να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει η οικονομία και η ψηφιακή κοινωνία και να αναπτυχθεί μια έξυπνη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική· παρατηρεί ότι οι επενδύσεις αυτές πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τις ΜΜΕ, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόσβαση στις επενδύσεις, ενώ παράλληλα πρέπει να υποστηριχθούν με συγκεκριμένα μέτρα οι νεοφυείς επιχειρήσεις, η κοινωνική επιχειρηματικότητα και η καινοτομία ως πηγή των επαγγελμάτων του μέλλοντος για τους νέους·

30.  επισημαίνει την ανάγκη αναζωογόνησης του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη με πρακτικά μέτρα, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η ευχερής πρόσβαση των ΜΜΕ σε δάνεια, ιδίως των ΜΜΕ που συνδέονται με καίριους τομείς· ζητεί επίσης να ενθαρρυνθούν εναλλακτικές μορφές μη τραπεζικής χρηματοδότησης·

31.  ζητεί από τα κράτη μέλη να κινηθούν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα προς την κατεύθυνση της σύνδεσης των οικονομιών τους με την καινοτομία και τη γνώση, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις του μέλλοντος της ψηφιακής εποχής· παρατηρεί ότι αυτό θα κάνει επίσης τις επιχειρήσεις μας περισσότερο καινοτόμες και πιο ικανές να αντιδράσουν στην παγκόσμια αγορά, κυρίως μέσω της πλήρους ενσωμάτωσης των ΤΠΕ·

Ψηφιακή ενιαία αγορά

32.  είναι της γνώμης ότι, όπως αναγνωρίζεται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015, η προώθηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς έχει καθοριστική σημασία για την τόνωση της ανάπτυξης, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας παγκοσμίως και την άντληση οφελών τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να καταρτίσει ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2016-2020 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και έτσι να συνεχίσει να υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

33.  επισημαίνει τη σημασία των επενδύσεων, μεταξύ άλλων σε ευρυζωνικά δίκτυα, για την επίτευξη των σκοπών και στόχων προτεραιότητας στον κομβικό τομέα της ψηφιακής αγοράς· προτείνει σημαντικό μερίδιο του μελλοντικού επενδυτικού σχεδίου των 315 δισεκατομμυρίων EUR να αφιερωθεί σε στοχευμένες και στρατηγικές επενδύσεις στον ψηφιακό τομέα· επισημαίνει περαιτέρω ότι η διασύνδεση στοιχείων όπως τα υψηλά ποσοστά διείσδυσης δικτύου και οι υψηλές δεξιότητες του πληθυσμού και των επιχειρήσεων σε σχέση με τη χρήση των ΤΠΕ συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες για την ολοκλήρωση μιας πραγματικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς· απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και στα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε υποδομές ψηφιακών δικτύων και στην ψηφιακή κατάρτιση των επιχειρήσεών τους και των πολιτών τους·

34.  πιστεύει ότι ο κατακερματισμός και η έλλειψη ασφάλειας δικαίου αποτελούν πρωταρχικές ανησυχίες σε αυτόν τον κλάδο και ότι πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί η ασυνεπής εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ στα κράτη μέλη.

35.  επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα μπορούσε να επιφέρει επιπλέον αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4% (520 δισεκατομμύρια EUR βάσει των τιμών του 2014) για την περίοδο έως το 2020, ενώ τα οφέλη για την απασχόληση είναι της τάξης του 0,1%, ποσοστό που ισοδυναμεί με τη δημιουργία πάνω από 223 000 θέσεων εργασίας έως το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά)· πιστεύει ότι, η αντιμετώπιση των φραγμών για το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως των δικτύων 4G και 5G, είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων, καθώς βασίζονται σε γρήγορες και αποτελεσματικές συνδέσεις· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να εγκριθούν το γενικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων της ΕΕ και η οδηγία για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, έτσι ώστε η ψηφιακή ενιαία αγορά να έχει ολοκληρωθεί έως το 2015· ζητεί να πραγματοποιηθούν επενδύσεις για να καταπολεμηθούν οι ανισότητες στην πρόσβαση στα ευρυζωνικά δίκτυα και σε δίκτυα 4G στην ΕΕ·

36.  υπογραμμίζει τη συσχέτιση μεταξύ των υψηλών επιπέδων διαδικτυακών πωλήσεων και της αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, και για τον λόγο αυτό ζητεί να προχωρήσουν τόσο η ολοκλήρωση ενός πραγματικού διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου όσο και το υπολογιστικό νέφος· θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να σταματήσει ο κατακερματισμός σε 28 ψηφιακές αγορές, να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων στο διαδίκτυο και να καταστούν η ασφάλεια στο διαδίκτυο και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών οι θεμέλιοι λίθοι της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, δεδομένου ότι χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει διαδικτυακή αγορά·

37.  υπογραμμίζει ότι με βάση την έκθεση για το «κόστος της μη Ευρώπης», η πρόοδος στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονομήσεις 100 δισεκ. EUR ετησίως· ζητεί να επικεντρωθούν και να ενταθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών για εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεών τους, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερα ηλεκτρονικά μέσα όταν ασκούν τα δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά, και κυρίως σε διασυνοριακό επίπεδο·

38.  υπογραμμίζει ότι υπάρχει ανάγκη οι κανόνες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ να είναι λειτουργικοί στην ψηφιακή εποχή, και ότι τούτο συνεπάγεται την εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς για τις ηλεκτρονικές πληρωμές, την ανάπτυξη ασφαλών ηλεκτρονικών λύσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. ηλεκτρονική τιμολόγηση και ψηφιακή υπογραφή), τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την αποσαφήνιση των απαιτήσεων ΦΠΑ, όπου ενδείκνυται, ώστε να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να διασφαλιστεί ότι παρέχεται το ίδιο επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές στο Διαδίκτυο με αυτό που έχουν συνηθίσει στις παραδοσιακές αγορές τους·

39.  τονίζει ότι η αναθεώρηση του πρόσφατου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης αποτελεί σπουδαία ευκαιρία προτροπής προς τα κράτη μέλη προκειμένου να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς την ψηφιακή ενιαία αγορά, η οποία δεν συνεπάγεται μόνο ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, ιδίως στον τομέα των ΜΜΕ και μεταξύ των νέων, αλλά και μια μελλοντοστρεφή και σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ένωση·

40.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων διοικήσεών τους, με την παροχή περισσότερων και καλύτερα προσπελάσιμων ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα, διευκολύνοντας τη διασυνοριακή συνεργασία και εφαρμόζοντας πλαίσια διαλειτουργικότητας για τις δημόσιες διοικήσεις·

41.  τονίζει τη σημασία που έχουν η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης, για την αύξηση του όγκου και της ποιότητας του ηλεκτρονικού εμπορίου με σκοπό την ανάπτυξη· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εφαρμόσουν έως την 1η Ιουλίου 2016 τον κανονισμό για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά·

42.  θεωρεί κορυφαία προτεραιότητα τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ·

Ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων

43.  πιστεύει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, κεφαλαίου, υπηρεσιών και ανθρώπων εξακολουθεί να προσφέρει αναξιοποίητο δυναμικό για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, από την άποψη της αποτελεσματικότητας, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

44.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για τη σύναψη συνολικών εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών που θα στήριζαν και θα ήταν συμβατές με τη δημιουργία θέσεων εργασίας για Ευρωπαίους εργαζόμενους, θα ωφελούσαν άμεσα τους Ευρωπαίους καταναλωτές και θα δημιουργούσαν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, και συγκεκριμένα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με τήρηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και καταναλωτικών προτύπων της ΕΕ ως καθοριστικό παράγοντα για την προσφορά νέων ευκαιριών ανάπτυξης· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις για το κεκτημένο της ενιαίας αγοράς και ότι σε οποιαδήποτε τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας ή θέσπιση νέας νομοθεσίας πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστός ο ρόλος του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη·

45.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αλυσίδα αξίας στη διασυνοριακή παραγωγή ως καίριο στοιχείο για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και να μειωθούν οι υπάρχοντες εμπορικοί φραγμοί σε τομείς που, μολονότι είναι σχετικά ευρείς, δεν μεγιστοποιούν τα οφέλη που προσφέρει η ενιαία αγορά επειδή δεν είναι επαρκώς ολοκληρωμένοι·

46.  ζητεί αυξημένη παρακολούθηση των φραγμών στην ενιαία αγορά αγαθών·

Υπηρεσίες

47.  υπογραμμίζει ότι στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα πρέπει να περιληφθούν ειδικές δράσεις πολιτικής, οι οποίες να στοχεύουν στην αντιμετώπιση των φραγμών που αφορούν για παράδειγμα τους τομείς υπηρεσιών που διέπονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες, καθώς και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και οι οποίες να αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς·

48.  τονίζει ότι υπάρχει σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό ανάπτυξης στον τομέα των υπηρεσιών, όπως φαίνεται καθαρά από τις εκτιμήσεις της έκθεσης για το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά, όπου γίνεται λόγος για δυνητικό όφελος μεταξύ 337 και 637 δισεκατομμυρίων EUR·

49.  εκτιμά ότι, επειδή ο τομέας των υπηρεσιών είναι ένας από τους τομείς με τις περισσότερες αναπτυξιακές δυνατότητες στην ΕΕ, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν τα μέτρα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα, περιλαμβανομένου του λιανικού εμπορίου, και να απλουστευθεί η νομοθεσία για τις επιχειρήσεις, και κυρίως για τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται σε όλους τους καταναλωτές, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις η καθολική πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες·

50.  θεωρεί ότι η προστασία, η δυνατότητα επιλογής και ο ανταγωνισμός των καταναλωτών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να ενισχυθεί, με ιδιαίτερη έμφαση στις διάφορες ανάγκες των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των πιο ευάλωτων· θεωρεί ότι οι χρηματοοικονομικές γνώσεις των καταναλωτών πρέπει να αυξηθούν, δεδομένης της σημαντικής σύγχυσης που μπορεί να προκύψει σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και των προβλημάτων που μπορεί αυτό να προκαλέσει σε μεμονωμένους καταναλωτές και στην ενιαία αγορά·

51.  τονίζει για άλλη μια φορά την ανάγκη να καταβληθούν νέες προσπάθειες για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, και ζητεί, συνεπώς, να δοθεί περισσότερη έμφαση στη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι στην έκθεση του «κόστους της μη Ευρώπης» επισημαίνεται πως ενέργειες όπως η τυποποίηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων και ο συντονισμός των διασυνοριακών φορολογικών συστημάτων θα μπορούσαν να προσφέρουν εξοικονομήσεις 9 δισεκ. EUR τον χρόνο· επικροτεί την ανακοίνωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εθνικές αποφάσεις φορολογικής πολιτικής· υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης και βελτίωσης του φορολογικού συντονισμού, έτσι ώστε να αποτρέπεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός και οι στρεβλώσεις της αγοράς και να διασφαλίζεται η ισότητα των ευκαιριών στην ενιαία αγορά·

52.  χαιρετίζει τη δήλωση από την Επιτροπή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015, σύμφωνα με την οποία «η αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής είναι θεμελιώδους σημασίας για τη εξασφάλιση της δικαιοσύνης και επιτρέπει στα κράτη μέλη να εισπράττουν τα φορολογικά έσοδα που τους οφείλονται»·

53.  επιβεβαιώνει τη θέση του ότι θα πρέπει να αυξηθεί το συνολικό επίπεδο και η ποιότητα των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη προκειμένου να αυξηθεί η καινοτομία, επισημαίνοντας ότι μεταξύ των κρατών μελών υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το ύψος των επενδύσεων· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη να δημιουργηθεί μια πραγματική ενιαία αγορά όσον αφορά τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας· υπογραμμίζει επίσης ότι επί του παρόντος το 85% των πόρων που διατίθενται για την καινοτομία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο χωρίς διασυνοριακή συνεργασία, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται στο ακέραιο η προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης

54.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2014 εγκρίθηκαν οδηγίες για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης που είχαν ως αποτέλεσμα τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ, και την προώθηση της βιωσιμότητας των δημοσίων συμβάσεων· τονίζει την προστιθέμενη αξία της οδηγίας σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων, ιδίως για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών και για την προσφορά περισσότερων ευκαιριών στις ΜΜΕ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να επιλυθούν τα προβλήματα των συμβάσεων αυτών, να εξασφαλιστούν η ασφάλεια δικαίου, η ευελιξία και η διαφάνεια, και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη οικονομικών υποδομών και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών·

55.  τονίζει ότι για να ενισχυθούν η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια των επενδύσεων και των δημόσιων δαπανών καθίσταται επιτακτική η πλήρης και άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης·

56.  θεωρεί αναγκαία την ορθή και έγκαιρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης· επισημαίνει τη σημασία των δημοσίων συμβάσεων και την αξία των συμπράξεων καινοτομίας ως βασικής κινητήριας δύναμης της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, ιδίως για τις ΜΜΕ, θεωρώντας απαραίτητη τη στήριξή τους με συγκεκριμένα μέτρα που θα ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και την καινοτομία·

Το κοινοτικό κεκτημένο για την προστασία των καταναλωτών

57.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η κατακερματισμένη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών οδηγεί σε διαφορές όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών αλλά και τη δριμύτητα και τον χρόνο λήψης των μέτρων επιβολής· θεωρεί ότι, ως αποτέλεσμα, περιορίζεται η συνέπεια και η συνοχή των νομοθετικών διατάξεων στους ίδιους τομείς ή μεταξύ διάφορων διαύλων πωλήσεων·

58.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ταχεία υλοποίηση και εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων, όπως της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών και των διατάξεων για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη μείωση του διοικητικού φόρτου· ζητεί να δοθεί στους καταναλωτές κατάλληλη προστασία κατά τα ισχύοντα στις παραδοσιακές αγορές τους στις διασυνοριακές πωλήσεις και την προστασία των δεδομένων στην ψηφιακή εποχή, γεγονός που θα συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές· επισημαίνει επίσης τη σημασία που έχουν η αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων των διαδικτυακών καταναλωτών και η ύπαρξη προσιτών και αποτελεσματικών μέσων ένδικης προστασίας σε περίπτωση διαφοράς·

59.  ζητεί την ανάληψη δράσης για την ενθάρρυνση της βιώσιμης κατανάλωσης, ιδίως σε σχέση με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των προϊόντων, καθώς και για την καταπολέμηση των πρακτικών που αποσκοπούν στη σκόπιμη μείωση αυτής της ωφέλιμης διάρκειας ζωής· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την επιθυμία να καθορίσει η Επιτροπή ένα συνεκτικό σχέδιο δράσης·

60.  τονίζει ότι η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών αποτέλεσε σημαντικό βήμα προόδου από την άποψη της αύξησης της ασφάλειας δικαίου για καταναλωτές και επιχειρήσεις στο πλαίσιο των διαδικτυακών συναλλαγών, και αποτελεί σήμερα το βασικό μέσο προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά τις διαδικτυακές υπηρεσίες·

61.  επισημαίνει ότι περαιτέρω οφέλη μπορούν να αποκομιστούν από βελτιώσεις στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, όπως η εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (ΗΕΚΔ), που θα μπορούσε να αποφέρει εξοικονόμηση περίπου 22 δισεκατομμυρίων EUR·

Ενέργεια

62.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μια λειτουργική εσωτερική αγορά ενέργειας με πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στην αγορά και υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, καθώς και επαρκή επίπεδα δυναμικότητας διασύνδεσης και επάρκειας συστήματος·

63.  επαναλαμβάνει την ανάγκη αύξησης της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης μέσω της διαφοροποίησης των πηγών και των οδών ενεργειακού εφοδιασμού και τονίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί κατά προτεραιότητα η εσωτερική αγορά ενέργειας και να τερματιστεί η απομόνωση των ενεργειακών νησίδων εντός της Ένωσης·

64.  θεωρεί ότι, για την ενίσχυση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, της ενσωμάτωσης των πηγών ανανεώσιμης ενέργειας και της ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη πρέπει να πετύχουν επειγόντως έναν ελάχιστο στόχο της τάξης του 10% όσον αφορά το επίπεδο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, και στην ιδανική περίπτωση της τάξης του 30 %·

65.  θεωρεί ότι η ελευθέρωση των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας είναι θεμελιώδους σημασίας για την ενδυνάμωση των καταναλωτών και καλεί την Επιτροπή να θέσει τους καταναλωτές στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ για την εσωτερική αγορά ενέργειας·

ΙΙΙ.  Μηχανισμοί αξιολόγησης της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς και μέσα διακυβέρνησης

66.  αναγνωρίζει ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς συνιστά βέλτιστη πρακτική για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, καθώς μπορεί να δώσει το έναυσμα για βελτιώσεις και διεργασίες ώστε να καλυφθεί ενδεχόμενη υστέρηση μεταξύ των χωρών· υπογραμμίζει ωστόσο ότι ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελεσμάτων δεν προβλέπει εργαλεία ποιοτικής αξιολόγησης· τονίζει τη σημασία της βελτίωσης του διαλόγου με τα κράτη μέλη, και μεταξύ των κρατών μελών, για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή να παρέχει καλύτερη συνδρομή στα κράτη μέλη, όταν το ζητούν, σε σχέση με την εφαρμογή της περίπλοκης νομοθεσίας για την ενιαία αγορά·

67.  θεωρεί ότι, σε ό,τι αφορά το θέμα των κανονιστικών επιδόσεων της αγοράς, θα ήταν σκόπιμο να καταρτιστεί ένας σύνθετος δείκτης για τη μέτρηση του «χάσματος της ενιαίας αγοράς», δηλαδή της πρόσθετης επιβάρυνσης που επωμίζονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στις διασυνοριακές δραστηριότητες ελλείψει κανόνων που να διέπουν την ενιαία αγορά· εμμένει στη θέση του ότι ο δείκτης αυτός θα διευκολύνει την εξαγωγή συμπερασμάτων, από τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν συστάσεις πολιτικής για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη·

68.  λαμβάνει υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού θεματολογίου ως σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης της προόδου των κρατών μελών στον εν λόγω τομέα· πιστεύει ότι ο σύνθετος δείκτης για τη μέτρηση του χάσματος της ενιαίας αγοράς πρέπει να περιλαμβάνει αυτόν τον πίνακα αποτελεσμάτων·

69.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στο σώμα προτάσεών της για τη θέσπιση νομικών πράξεων σχετικά με την ενιαία αγορά την υποχρέωση να διενεργείται συστηματική αναθεώρηση της μεταφοράς, της συμμόρφωσης, της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας των νομικών πράξεων για συγκεκριμένο σκοπό, συμπεριλαμβανομένης μιας μεθοδολογίας και κριτηρίων για μια τέτοια αναθεώρηση· πιστεύει ότι η ανωτέρω μεθοδολογία και τα ανωτέρω κριτήρια θα καταστήσουν δυνατή την καλύτερη αξιολόγηση του κατά πόσον μεταφέρονται, εφαρμόζονται και επιβάλλονται καταλλήλως οι νομικές πράξεις, αλλά και κατά πόσον και σε ποιον βαθμό συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων τους και είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν·

70.  υποστηρίζει τη δημιουργία μιας βιώσιμης ενιαίας αγοράς που θα βασίζεται στην ανάπτυξη μιας αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων και βασισμένης στην γνώση οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και τη λήψη μέτρων για να προωθηθεί η καινοτομία στις βιώσιμες τεχνολογίες, για να εξισορροπηθούν τα συμφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων και για να επιτευχθούν βελτιώσεις όσον αφορά τη λειτουργία μηχανισμών επίλυσης προβλημάτων για την ενιαία αγορά, όπως το SOLVIT, ενισχύοντας παράλληλα τη γνώση του κοινού για τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης, ώστε να έχει μεγαλύτερη επίγνωση των δυνατοτήτων που έχει στη διάθεσή του για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης στην ενιαία αγορά·

71.  λαμβάνει υπόψη του τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση των διαδικτυακών πυλών «Η Ευρώπη σου» και «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», αποστολή των οποίων είναι να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σε οποιονδήποτε ζει, εργάζεται, σπουδάζει και κυκλοφορεί μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης·

72.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το έλλειμμα μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία έπεσε κάτω από το όριο του 1 % που είχε συμφωνηθεί από το Συμβούλιο, φτάνοντας στο 0,6 %, το οποίο είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει καταγραφεί ποτέ από τη δημιουργία του πίνακα αποτελεσμάτων για την ενιαία αγορά· εμμένει στην άποψη ότι η αρχή της μηδενικής ανοχής κατά τη μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας πρέπει να αποτελεί αξίωμα για τα κράτη μέλη και την Ένωση·

73.  σημειώνει ότι η ορθή εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ είναι καίριας σημασίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλες τις δυνάμεις της για να πετύχει αυτόν τον στόχο και ζητεί, στο μεταξύ, από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επιβολή της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς και για παρακολούθηση αυτής, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών «σαρώσεων σε επίπεδο ΕΕ» (EU sweeps) αντιμετωπίζοντας σε διαρκή βάση τα προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή και διασφαλίζοντας ότι η νομοθεσία είναι περισσότερο αποδοτική και ότι χρησιμοποιούνται εντατικότερα και αποτελεσματικότερα εκ των υστέρων αξιολογήσεις· κάνει έκκληση να αυξηθεί η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δικαιωμάτων των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, ιδίως δεδομένης της ταχύτητας με την οποία μπορούν να εξαπλωθούν οι παραβάσεις της νομοθεσίας για τους καταναλωτές·

74.  υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η διαδικασία επί παραβάσει έχει αποκαλύψει μια σειρά περιορισμών στην ταχεία αντιμετώπιση και αποκατάσταση ανεπαρκειών που αφορούν την επιβολή και εφαρμογή των διατάξεων για την ενιαία αγορά· ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεργαστούν αποτελεσματικότερα με την Επιτροπή για να επιτευχθεί η ταχύτερη επίλυση των εκάστοτε υποθέσεων·

75.  αναγνωρίζει ότι η αδυναμία εφαρμογής μπορεί να προέρχεται από την πολυπλοκότητα στην αρχική κατάρτιση της νομοθεσίας· επισημαίνει, συνεπώς, ότι πρέπει να τηρηθούν οι αρχές για τη βελτίωση της νομοθεσίας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, τόσο για την πρωτογενή όσο και για τη δευτερογενή νομοθεσία, πραγματοποιώντας κατάλληλες διαβουλεύσεις, εκτιμήσεις επιπτώσεων και αναθεωρήσεις μετά την εφαρμογή·

76.  επιμένει, επίσης, ότι θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι διαδικασίες επί παραβάσει όταν παραβιάζονται διατάξεις του ενωσιακού δικαίου στον τομέα της ενιαίας αγοράς και ότι τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν περαιτέρω τις διαδικασίες επί παραβάσει στο πλαίσιο μελλοντικών αναθεωρήσεων της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί ωστόσο ότι οι διαδικασίες επί παραβάσει πρέπει να αποτελούν πάντα την ύστατη λύση και να δρομολογούνται μόνο μετά από πολλές προσπάθειες συντονισμού και επανόρθωσης·

o
o   o

77.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0054.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0130.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0038.


Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο
PDF 459kWORD 87k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο Διαδίκτυο (2015/2564(RSP))
P8_TA(2015)0070RC-B8-0217/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, της 20ής Νοεμβρίου 1989, και τα πρωτόκολλα αυτής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 7, 8, 47, 48 και 52 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο της 23ης Νοεμβρίου 2001,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση της 25ης Οκτωβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ του 2014 σχετικά με την αξιολόγηση της απειλής που αντιπροσωπεύει το οργανωμένο έγκλημα στο Διαδίκτυο (iOACTA),

–  έχοντας υπόψη το Γενικό Σχόλιο αριθ. 14 (2013) της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού να είναι το υπέρτατο συμφέρον του πρωταρχικό μέλημα,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ξεχωριστή θέση για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ» (COM(2008)0055),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012–2016, ιδίως τις διατάξεις για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης κατευθυντηρίων γραμμών για τα συστήματα προστασίας των παιδιών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτησή του στην ολομέλεια της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική κακοποίηση και η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, περιλαμβανόμενων των εικόνων κακοποίησης παιδιών, συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων, ειδικότερα του δικαιώματος των παιδιών στην προστασία και τη φροντίδα που είναι αναγκαίες για την ευημερία τους, όπως προβλέπεται στη σύμβαση του 1989 των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα μέτρα για την πάταξη των αδικημάτων αυτών πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή με γνώμονα το υπέρτατο συμφέρον των παιδιών, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για σοβαρά ποινικά αδικήματα, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και η απεικόνιση κακοποίησης παιδιών, απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση που να καλύπτει τη διερεύνηση των αδικημάτων, τη δίωξη των δραστών, την προστασία των παιδιών-θυμάτων και την πρόληψη του φαινομένου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο μπορεί να εκθέτει τα παιδιά σε ειδικούς κινδύνους, δεδομένου ότι καθιστά δυνατή την πρόσβαση ή την έκθεσή τους σε υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, ή την έκθεσή τους σε κυνηγούς παιδιών στο Διαδίκτυο, σε ανταλλαγή υλικού σχετικά με βία, σε απειλές, εκφοβισμό ή αθέμιτη προσέγγιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω έκθεση των παιδιών σε τέτοιους κινδύνους έχει ενταθεί λόγω της διαδεδομένης χρήσης της τεχνολογίας κινητών επικοινωνιών και του Διαδικτύου, καθώς και λόγω της πρόσβασης σε αυτά·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής αντιμετώπισης του γενικότερου φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, που εξακολουθεί να αφορά κυρίως τα μη διαδικτυακά αδικήματα που διαπράττονται μέσω δικτύων και ατόμων τα οποία δρουν σκόπιμα εκτός του διαδικτυακού χώρου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο διαδικτυακό περιβάλλον η σεξουαλική εκμετάλλευση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, στο πλαίσιο των οποίων νεαρά άτομα πείθονται ή εξαναγκάζονται να στείλουν ή αναρτήσουν εικόνες του εαυτού τους σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα, να συμμετάσχουν σε σεξουαλικές δραστηριότητες μέσω διαδικτυακής κάμερας (webcam) ή έξυπνου τηλεφώνου (smartphone), ή να έχουν συνομιλίες σεξουαλικού περιεχομένου μέσω γραπτού μηνύματος ή διαδικτυακά, πράγμα που σημαίνει ότι οι δράστες και οι κυνηγοί παιδιών στο Διαδίκτυο μπορούν να απειλούν ότι θα στείλουν εικόνες, βιντεοσκοπήσεις ή αντίγραφα των συνομιλιών στους φίλους και στην οικογένεια του νεαρού ατόμου, εκτός εάν τα νεαρά άτομα συμμετέχουν και σε άλλες σεξουαλικές δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εικόνες και/ή οι βιντεοσκοπήσεις μπορεί να συνεχίσουν να κυκλοφορούν για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την παύση της σεξουαλικής κακοποίησης και παραμένουν στη διάθεση του καθενός διαδικτυακά, οπότε τα θύματα διατρέχουν μόνιμα τον κίνδυνο να βιώσουν ξανά παρόμοια κατάσταση και να στιγματιστούν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα των κρατών μελών κατά του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου δεν είναι πάντα αρκετά αποτελεσματικά·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ερευνητικά εργαλεία που τίθενται στη διάθεση εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τη διερεύνηση και τη δίωξη της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την αρχή της αναλογικότητας και τη φύση και τη σοβαρότητα των υπό διερεύνηση αδικημάτων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο πρέπει να αντιμετωπίζεται και μέσω πρωτοβουλιών που θα πάρει ο κλάδος με σκοπό να αναλάβει την επιμερισμένη ευθύνη του, μεταξύ άλλων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των παιδιών, των γονέων και των δασκάλων, προκειμένου να αποτρέπεται η πρόσβαση των ανηλίκων σε παράνομο περιεχόμενο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της διεθνούς φύσης τους, η εκμετάλλευση των παιδιών και η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών στο Διαδίκτυο, οι οποίες απασχολούν εκατοντάδες χώρες, τις δικαιοδοτικές αρχές τους και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, αποτελούν διεθνές πρόβλημα που απαιτεί διεθνή λύση· λαμβάνοντας υπόψη ότι προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων χρησιμοποιούν παιδιά χωρίς νομική ταυτότητα, τα οποία είναι «αόρατα» στις αρχές, για σεξουαλική κακοποίηση στο Διαδίκτυο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της φύσης του εγκλήματος και της ηλικίας των θυμάτων, οι περισσότεροι τομείς της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών χαρακτηρίζονται – περισσότερο από ό,τι άλλες μορφές εγκλήματος – από το χρόνιο πρόβλημα της καταγγελίας μικρού αριθμού περιστατικών στις αρχές επιβολής του νόμου· λαμβάνοντας υπόψη, ως εκ τούτου, ότι τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των διαπραχθέντων εγκλημάτων δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια το μέγεθος του προβλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πληροφορίες που παρέχουν ΜΚΟ όσον αφορά τις ιστοσελίδες που περιέχουν υλικό κακοποίησης παιδιών, πάνω από το 80% των θυμάτων είναι ηλικίας κάτω των 10 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεδομένα από τον διεθνή σύνδεσμο ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας στο Διαδίκτυο δείχνουν αύξηση του αριθμού των θυμάτων νηπιακής ηλικίας που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και κακοποίηση ακραίου και σαδιστικού χαρακτήρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και περισσότεροι δράστες χρησιμοποιούν το Σκοτεινό Διαδίκτυο, όπου έχουν δημιουργήσει ανώνυμες κοινότητες χρησιμοποιώντας κρυμμένα φόρουμ, υπηρεσίες δικτυακών τόπων, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και παρόχους υπηρεσιών αποθήκευσης που προορίζονται ειδικά για υλικό κακοποίησης παιδιών, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή και ευκολότερη η ουσιαστικά μη ανιχνεύσιμη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί εγκληματίες χρησιμοποιούν αμυντικά μέτρα όπως η κρυπτογράφηση και άλλα εργαλεία για να ασκούν με ασφάλεια στις δραστηριότητές τους, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στις έρευνες των αρχών επιβολής του νόμου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες ΜΚΟ αποκαλύπτουν ότι το 2012 οκτώ μόνο διανομείς ανωτάτου επιπέδου ήταν υπεύθυνοι για 513 εμπορικά σήματα διανομής υλικού παιδικής κακοποίησης, και ότι τα 10 μεγαλύτερα εμπορικά σήματα που κατεγράφησαν το 2012 συνδέονταν με έναν μόνο διανομέα ανωτάτου επιπέδου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας προβλεπόταν να μεταφερθεί από τα κράτη μέλη στο εθνικό δίκαιο έως τις 18 Δεκεμβρίου 2013 και ότι μέχρι στιγμής έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή σε λιγότερα από τα μισά κράτη μέλη·

1.  τονίζει με έμφαση ότι η προστασία των παιδιών και η εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος για την ανάπτυξή τους είναι ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της·

2.  τονίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι πρέπει να διασφαλίζονται τα δικαιώματα και η προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο, και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλίζεται η άμεση αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου και η καταγγελία του στις αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και ότι υπάρχουν επαρκή νομικά μέσα για τη διενέργεια έρευνας και την άσκηση δίωξης κατά των εγκληματιών·

3.  θεωρεί ότι τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών στο Διαδίκτυο πρέπει να προστατεύονται δεόντως και ότι τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται με τρόπο εύκολο και φιλικό προς το παιδί σχετικά με τους κινδύνους και τις συνέπειες της χρησιμοποίησης των προσωπικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο· υπογραμμίζει τις σημαντικές αλλαγές που θα φέρει η μεταρρύθμιση της προστασίας δεδομένων με σκοπό την περαιτέρω προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στο Διαδίκτυο·

4.  τονίζει την ανάγκη για σφαιρική και συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα της χάραξης πολιτικής και των συνακόλουθων δράσεων, η οποία να περιλαμβάνει την καταπολέμηση του εγκλήματος από κοινού με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την προστασία των καταναλωτών και το ηλεκτρονικό εμπόριο·

5.  φρονεί ότι πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω δράσεις για την καταπολέμηση της αθέμιτης προσέγγισης στον κυβερνοχώρο και ότι η Επιτροπή, από κοινού με τα εθνικά κοινοβούλια, την κοινωνία των πολιτών, τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τους γονείς, τους δασκάλους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους υπεύθυνους προστασίας παιδιών, τους παιδιάτρους και τις οργανώσεις προστασίας νέων και παιδιών, πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτό το ζήτημα μέσω καθορισμένων κατευθυντήριων γραμμών, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της σύστασης κοινωνικών πλατφορμών συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με αυτό το ζήτημα, με σκοπό την εντοπισμό δυνητικών κινδύνων και απειλών για τα παιδιά·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί παράγοντες για να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά και η υποστήριξη σε γονείς και εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τους διαδικτυακούς κινδύνους και να προστατεύσουν τη διαδικτυακή ασφάλεια των παιδιών, να υποστηρίξουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την κατάρτιση προγραμμάτων πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης, να προωθήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για υπεύθυνη συμπεριφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ενθαρρύνουν τις σημαντικότερες μηχανές αναζήτησης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ακολουθούν προορατική προσέγγιση στην προστασία της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά θα καταγγέλλουν την κακοποίηση, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για την ανταπόκριση στις καταγγελίες αυτού του είδους, και να εξετάσουν την περίπτωση κατάρτισης μηχανισμών συστηματικής καταγγελίας· τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών για παιδιά όπου αυτά θα μπορούν να καταγγέλλουν την κακοποίηση ανώνυμα·

8.  τονίζει την ανάγκη να βελτιωθούν η διεθνής συνεργασία και οι διεθνικές διερευνήσεις στον τομέα αυτό μέσω συμφωνιών συνεργασίας, και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, μεταξύ άλλων και μέσω της Ευρωπόλ και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο (EC3), με στόχο την αποτελεσματικότερη διερεύνηση, εξάρθρωση και δίωξη των δικτύων δραστών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τονίζοντας ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στα δικαιώματα και την ασφάλεια των ενεχόμενων παιδιών·

9.  επιδοκιμάζει εν προκειμένω την κοινή πρωτοβουλία της ΕΕ και 55 χωρών από όλο τον κόσμο – που συσπειρώθηκαν στην Παγκόσμια Συμμαχία κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών στο Διαδίκτυο – στόχος της οποίας είναι η διάσωση περισσότερων θυμάτων, η εξασφάλιση αποτελεσματικότερης δίωξης, η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η επίτευξη συνολικής μείωσης του όγκου του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που διατίθενται στο Διαδίκτυο· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει πιο τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται μέσω αυτής της συμμαχίας· καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις συστάσεις αυτές σε εθνικό επίπεδο·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να ενισχύσουν τους πόρους που διατίθενται ειδικά για την ταυτοποίηση των θυμάτων και τις υπηρεσίες που έχουν ως επίκεντρο τα θύματα, και ζητεί να καταρτιστούν επειγόντως σχετικές με το θέμα πλατφόρμες και να ενισχυθούν οι υπάρχουσες εντός της Ευρωπόλ·

11.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία 2012/29/EΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων·

12.  πιστεύει ότι έχει ουσιαστική σημασία να χρησιμοποιείται η ορθή ορολογία για τα εγκλήματα κατά παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, και να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος όρος «υλικό σεξουαλικής κακοποίησης» αντί για «παιδική πορνογραφία»·

13.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν επαρκώς τα εθνικά σημεία επαφής ούτως ώστε τα σημεία αυτά να είναι σε θέση να αναφέρουν εγκληματικά και επιβλαβή περιεχόμενα και πράξεις που περιέχει το Διαδίκτυο, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας·

14.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι πρόσωπα που φοβούνται ότι μπορεί να διαπράξουν οποιοδήποτε από τα αδικήματα που σχετίζονται με την σεξουαλική κακοποίηση και την σεξουαλική εκμετάλλευση θα έχουν πρόσβαση, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε αποτελεσματικά προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης που έχουν σχεδιαστεί με στόχο την αξιολόγηση και την πρόληψη του κινδύνου διάπραξης τέτοιων αδικημάτων·

15.  ζητεί να δοθούν στις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και στην Ευρωπόλ τα κονδύλια, το ανθρώπινο δυναμικό, οι διερευνητικές εξουσίες και οι τεχνικές ικανότητες που χρειάζονται για να αναζητούν, ανακρίνουν και διώκουν σοβαρά και αποτελεσματικά τους δράστες, περιλαμβανομένης της κατάλληλης κατάρτισης για τη δημιουργία ικανοτήτων στις δικαστικές και αστυνομικές υπηρεσίες, και να αναπτύξουν νέες ικανότητες υψηλής τεχνολογίας για να αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις της ανάλυσης του τεράστιου όγκου εικόνων κακοποίησης παιδιών, περιλαμβανομένου του υλικού που είναι κρυπτογραφημένο και κρυμμένο στο Σκοτεινό Διαδίκτυο, προκειμένου να εντοπίζουν τους δράστες και να προβαίνουν στη δίωξή τους, προστατεύοντας έτσι την ασφάλεια και τα δικαιώματα των παιδιών·

16.  σημειώνει με ανησυχία την εξέλιξη και τις τάσεις επέκτασης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο Διαδίκτυο για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των νέων μέσων διανομής και συναλλαγών για υλικό κακοποίησης παιδιών, κυρίως μέσω του Bαθέος Ιστού και του Σκοτεινού Διαδικτύου, και ειδικότερα το φαινόμενο της ζωντανής μετάδοσης κακοποίησης έναντι πληρωμής· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους με τους εκπροσώπους των εναλλακτικών συστημάτων πληρωμών, προκειμένου να εντοπιστούν δυνατότητες για αποτελεσματικότερη συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και για κοινή κατάρτιση με στόχο τον καλύτερο εντοπισμό των διαδικασιών πληρωμής που συνδέονται με την εμπορική διανομή υλικού κακοποίησης παιδιών·

17.  ζητεί να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική συνεργατική προσέγγιση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, των δικαστικών αρχών, του κλάδου των ΤΠΕ, των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου, των εξυπηρετητών Διαδικτύου, των εταιρειών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του τραπεζικού τομέα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, περιλαμβανομένων των οργανώσεων υποστήριξης των νέων και των παιδιών, με στόχο να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και η προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο και να εξασφαλιστεί η άμεση αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου και η καταγγελία του στις αρχές επιβολής του νόμου, οι οποίες θα πρέπει να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις για τις έρευνές τους και τις διώξεις βάσει αυτών των πληροφοριών, όπου χρειάζεται· χαιρετίζει επ’ αυτού τις προσπάθειες του συνασπισμού CEO για τη βελτίωση του Διαδικτύου προς όφελος των παιδιών καθώς και το έργο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού συνασπισμού για την πάταξη της εμπορικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών στο Διαδίκτυο·

18.  τονίζει ότι το παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο πρέπει να απαλείφεται πάραυτα βάσει των ενδεδειγμένων νομικών διαδικασιών· τονίζει τον ρόλο των TΠΕ, των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και των εξυπηρετητών Διαδικτύου στην εξασφάλιση ταχείας και αποτελεσματικής απάλειψης παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής επιβολής του νόμου·

19.  παροτρύνει τα κράτη μέλη, τα οποία δεν το έχουν πράξει ακόμη, να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να παρακολουθήσει προσεκτικά την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της οδηγίας και να υποβάλει εγκαίρως έκθεση σχετικά με τα πορίσματά της στο Κοινοβούλιο και στην αρμόδια επιτροπή του·

20.  αναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να παρακολουθήσει περαιτέρω την εφαρμογή της οδηγίας 2011/93/ΕΕ και να διενεργήσει ενδελεχή ανάλυση του σημερινού πλαισίου πολιτικής για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, υπό μορφή έκθεσης εφαρμογής σχετικά με την οδηγία 2011/93/ΕΕ και να υποβάλει έκθεση στην ολομέλεια·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 335, 17.12.2011, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0070.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου