Indeks 
Vedtagne tekster
Onsdag den 25. marts 2015 - Bruxelles
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/018 GR/Attika radio- og tv-virksomhed – Grækenland
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/015 GR/Attika forlagsvirksomhed – Grækenland
 Anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos parlamentariske immunitet
 Anmodning om ophævelse af Ivan Jakovčićs parlamentariske immunitet
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik – Irland
 Anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet
 Anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet og privilegier
 Makrofinansiel bistand til Ukraine ***I
 Årlig skattebetænkning

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/018 GR/Attika radio- og tv-virksomhed – Grækenland
PDF 231kWORD 59k
Beslutning
Bilag
Europa-Parlamentets beslutning af 25. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/018 GR/Attika radio- og tv-virksomhed, fra Grækenland) (COM(2015)0037 – C8-0030/2015 – 2015/2031(BUD))
P8_TA(2015)0081A8-0050/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0037 – C8-0030/2015),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0050/2015),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af de store strukturændringer i verdenshandelen eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at de græske myndigheder indgav ansøgning EGF/2014/018 GR/Attika radio- og tv-virksomhed om økonomisk støtte fra EGF som følge af 928 afskedigelser i 16 virksomheder, der er aktive i NACE rev. 2, hovedgruppe 60 (radio- og tv-virksomhed)(4), i NUTS II(5)-regionen Attika (EL 30) i Grækenland;

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen;

1.  bemærker, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen er opfyldt, og er følgelig enig med Kommissionen i, at Grækenland er berettiget til økonomisk støtte i henhold til denne forordning;

2.  bemærker, at de græske myndigheder indgav ansøgningen om støtte fra EGF den 4. september 2014 og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 13. november 2014, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 3. februar 2015;

3.  glæder sig over, at de græske myndigheder for at sikre arbejdstagerne hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 28. november 2014, længe før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

4.  mener, at der findes en sammenhæng mellem afskedigelserne i radio- og tv-sektoren i Attika-regionen og den globale finansielle og økonomiske krise, da denne på den ene side har bevirket en nedgang i den disponible husstandsindkomst, hvilket har ført til et voldsomt fald i købekraften og til behovet for at fastlægge prioriteringer for udgiftsforbruget, idet udgifterne til information i hverdagen blev begrænset betydeligt, til trods for at denne information er vigtig, og på den anden side en drastisk tilbagegang i långivningen til virksomheder og enkeltpersoner som følge af de græske bankers likviditetsmangel;

5.  bemærker, at dette er den første EGF-ansøgning fra radio- og tv-sektoren og den niende EGF-ansøgning, som behandles i 2015;

6.  bemærker, at disse afskedigelser forventes at få en betydelig negativ indvirkning på Attika-regionen, der allerede har det største antal arbejdsløse i Grækenland sammenlignet med de 12 andre regioner;

7.  bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal samfinansieres, omfatter erhvervsvejledning, videreuddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse, tilskud til selvstændig virksomhed, jobsøgningsstøtte og uddannelsesstøtte samt mobilitetstillæg; bemærker for så vidt angår tilskud til selvstændig virksomhed, at det maksimale støttebeløb på 15 000 EUR vil blive tildelt op til 120 udvalgte arbejdstagere som en støtte til etablering af egen virksomhed; understreger, at formålet med denne foranstaltning er at fremme iværksætteri ved at yde finansiering til levedygtige forretningsinitiativer, som bør føre til, at der skabes flere arbejdspladser på mellemlang sigt;

8.  glæder sig over, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med repræsentanter for de modtagere, der er tiltænkt støtte; glæder sig over, at det var støttemodtagerne der opfordrede den græske minister for arbejdsforhold at ansøge om EGF-støtte og understregede dens hurtige virkning og effektivitet;

9.  mener, at den koordinerende rolle, som repræsentanterne for de modtagere, der er tiltænkt støtte, har spillet, og inddragelsen af dem har været særlig vigtig under udarbejdelsen af de individualiserede tilbud, eftersom afskedigelserne fandt sted i 16 forskellige virksomheder inden for radio- og tv-sektoren;

10.  glæder sig over, at alle støtteberettigede afskedigede arbejdstagere forventes at deltage i de foranstaltninger, der støttes af EGF;

11.  minder om, at det er vigtigt, at alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed forbedres ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele deres arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke alene skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima og de ledige stillinger på markedet;

12.  glæder sig over, at alle arbejdstagere har fået tilbudt erhvervsvejledning omfattende flere trin, som vil give dem personlig, individualiseret vejledning om og planer for deres tilbagevenden på arbejdsmarkedet;

13.  bemærker, at størsteparten af de midler, der anmodes om, skal gå til virksomhedsetablering i form af tilskud til selvstændig virksomhed (1 800 000 EUR) og uddannelsesforanstaltninger, herunder erhvervsuddannelse (1 536 000 EUR), samt uddannelsestilskud (1 152 000);

14.  mener, at der i forbindelse med foranstaltninger til støtte af erhvervsvejledning, uddannelse og selvstændig virksomhed bør tages højde for nye muligheder, som de nye webmedier kan åbne for afskedigede støtteberettigede arbejdstagere;

15.  bemærker, at anslået 120 arbejdstagere står til at modtage et mobilitetstillæg, som skal støtte, at de skifter bopæl som følge af, at de har sagt ja til en stilling, der indebærer dette;

16.  bemærker, at støtten til forberedende aktiviteter, forvaltning, oplysning og offentlig omtale samt kontrol og rapportering udgør 2,50 % af det samlede budget; bemærker endvidere, at næsten halvdelen af dette budget efter planen skal anvendes på oplysning og offentlig omtale;

17.  understreger, at EGF-støtte udelukkende må medfinansiere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig og langsigtet beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

18.  godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

19.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/018 GR/Attika radio- og tv-virksomhed, fra Grækenland)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/644).

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).
(5) Kommissionens forordning (EU) nr. 1046/2012 af 8. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker for den nye regionale opdeling (EUT L 310 af 9.11.2012, s. 34).


Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/015 GR/Attika forlagsvirksomhed – Grækenland
PDF 230kWORD 59k
Beslutning
Bilag
Europa-Parlamentets beslutning af 25. marts 2015 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/015 GR/Attika forlagsvirksomhed, fra Grækenland) (COM(2015)0040 – C8-0031/2015 – 2015/2032(BUD))
P8_TA(2015)0082A8-0051/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0040 – C8-0031/2015),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0051/2015),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af de store strukturændringer i verdenshandelen eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Grækenland indgav en ansøgning EGF/2014/015 GR/Attika (forlagsvirksomhed) om økonomisk støtte fra EGF som følge af 705 afskedigelser i 46 virksomheder, der er aktive i NACE rev. 2 hovedgruppe 58 (forlagsvirksomhed)(4) i NUTS 2(5)-regionen Attika (EL 30) i Grækenland;

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen;

1.  bemærker, at betingelserne i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra b), er opfyldt; er derfor enig med Kommissionen i, at Grækenland er berettiget til økonomisk støtte i henhold til ovennævnte forordning;

2.  bemærker, at de græske myndigheder indgav ansøgningen om støtte fra EGF den 4. september 2014 og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 13. november 2014, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 3. februar 2015;

3.  glæder sig over, at de græske myndigheder for at sikre arbejdstagerne hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 28. november 2014, længe før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

4.  mener, at afskedigelserne i forlagssektoren i Attika-regionen er forbundet med den globale finansielle og økonomiske krise, som på den ene side har mindsket den disponible husstandsindkomst, hvilket har medført et voldsomt fald i købekraften og et behov for at prioritere udgifterne og droppe det, der ikke betragtes som absolut nødvendigt i hverdagen, f.eks. blade og aviser, og på den anden side har mindsket långivningen til virksomheder og privatpersoner drastisk på grund af likviditetsmanglen i de græske banker;

5.  bemærker, at sektoren for forlagsvirksomhed til dato har været genstand for en anden EGF-ansøgning(6)

6.  bemærker, at disse afskedigelser forventes at få meget store negative konsekvenser for Attika-regionen, som allerede har det højeste antal arbejdsløse i Grækenland sammenlignet med de øvrige 12 regioner;

7.  bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal medfinansieres, for det meste støtter nystartede virksomheder i form af støtte til selvstændig erhvervsvirksomhed (1 200 000 EUR), men består også af erhvervsvejledning, uddannelsesforanstaltninger, herunder erhvervsuddannelse (1 104 000 EUR) og tilskud til erhvervsuddannelse (828 000 EUR) samt jobsøgning og mobilitetsgodtgørelse;

8.  glæder sig over, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med repræsentanter for støttemodtagerne; peger med tilfredshed på, at det var støttemodtagerne, der foreslog det græske arbejdsministerium at ansøge om EGF-støtte i erkendelse af dens hurtige virkning og effektivitet;

9.  mener, at den koordinerede rolle og inddragelsen af repræsentanterne for støttemodtagerne var særdeles vigtig i forbindelse med udarbejdelsen af de individualiserede tilbud, idet afskedigelserne fandt sted i 46 forskellige virksomheder i forlagssektoren;

10.  glæder sig over, at alle støtteberettigede afskedigede arbejdstagere forventes at deltage i foranstaltningerne, som støttes af EGF;

11.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

12.  glæder sig over, at alle støtteberettigede afskedigede arbejdstagere er blevet tilbudt erhvervsvejledning, der består af forskellige faser, som vil give dem individuel, personlig rådgivning og planer for at vende tilbage til beskæftigelse;

13.  understreger, at EGF-støtte udelukkende må samfinansiere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig og langsigtet beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

14.  bemærker, at det maksimale støttebeløb på 15 000 EUR vil blive tildelt op til 80 udvalgte arbejdstagere som støtte til at etablere deres egne virksomheder; understreger, at formålet med denne foranstaltning er at fremme iværksætteri ved at yde finansiering til levedygtige forretningsinitiativer, som bør føre til, at der skabes flere arbejdspladser på mellemlang sigt;

15.  bemærker, at et anslået antal på 80 arbejdstagere vil modtage en mobilitetsgodtgørelse med henblik på at støtte deres flytning, efter at de har accepteret et jobtilbud, der medfører bopælsændring;

16.  påpeger, at støtten til forberedende arbejde, forvaltning, oplysning og offentlig omtale og kontrol og rapporteringsaktiviteter udgør 3,36 % af det samlede budget; bemærker endvidere, at det er planen at anvende næsten halvdelen af dette budget til oplysning og offentlig omtale;

17.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

18.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/015 GR/Attika forlagsvirksomhed, fra Grækenland)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/642).

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).
(5) Kommissionens forordning (EU) nr. 1046/2012 af 8. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker for den nye regionale opdeling (EUT L 310 af 9.11.2012, s. 34).
(6) EGF/2009/024 NL Noord Holland og Zuid Holland, hovedgruppe 58 (COM(2010)0532 af 1.10.2010).


Anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos parlamentariske immunitet
PDF 125kWORD 49k
Europa-Parlamentets afgørelse af 25. marts 2015 om anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos immunitet (2014/2191(IMM))
P8_TA(2015)0083A8-0062/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 8. oktober 2014 om ophævelse af António Marinho e Pintos immunitet, som er fremsendt af Dr. Rodrigo Pereira da Costa, dommer ved byretten i Coimbra (ref. 6076/12.0TDLSB), og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 12. november 2014,

–  der har hørt António Marinho e Pinto, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010 og 6. september 2011(1),

–  der henviser til artikel 157, stk. 2 og 3, i Den Portugisiske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0062/2015),

A.  der henviser til, at dommeren ved byretten i Coimbra har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet António Marinho e Pintos immunitet, i forbindelse med eventuelle retslige skridt angående en påstået lovovertrædelse;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

C.  der henviser til, at det fastslås i artikel 157, stk. 2 og 3, i Den Portugisiske Republiks forfatning, at et parlamentsmedlem under sit mandat ikke kan retsforfølges, fastholdes eller fængsles eller på anden måde berøves sin frihed uden parlamentets samtykke;

D.  der henviser til, at António Marinho e Pinto er tiltalt for æreskrænkelse mod tidligere tjenestemænd i advokatsamfundet i Portugal;

E.  der henviser til, at anklagen klart ikke har forbindelse til António Marinho e Pintos hverv som medlem af Europa-Parlamentet, men til hans tidligere hverv som formand for advokatsamfundet i Portugal;

F.  der henviser til, at de påståede handlinger ikke udgør meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

G.  der henviser til, at der ikke er nogen grund til at formode, at der foreligger fumus persecutionis, og der navnlig tager i betragtning, at denne sag begyndte, før António Marinho e Pinto blev medlem af Europa-Parlamentet;

1.  vedtager at ophæve António Marinho e Pintos·immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til dommeren ved byretten i Coimbra og til António Marinho e Pinto.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.).


Anmodning om ophævelse af Ivan Jakovčićs parlamentariske immunitet
PDF 219kWORD 57k
Europa-Parlamentets afgørelse af 25. marts 2015 om anmodning om ophævelse af Ivan Jakovčićs immunitet (2014/2169(IMM))
P8_TA(2015)0084A8-0059/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 5. september 2014 fra advokaten for skadelidte som påtaleberettiget i forbindelse med en verserende straffesag ved byretten i Pazin (Kroatien) (Ref. No K-143/14) om ophævelse af Ivan Jakovčićs immunitet, hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 23. oktober 2014,

–  der henviser til skrivelser af 14. februar 2014 og af 16. januar 2015 fra Republikken Kroatiens faste repræsentant ved Den Europæiske Union, hvori det bekræftes, at skadelidte i henhold til de relevante bestemmelser i kroatisk ret som påtaleberettiget har ret til at anmode om ophævelse af immuniteten for et kroatisk medlem af Europa-Parlamentet,

–  der har hørt Ivan Jakovčić, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–  der henviser til artikel 8 i protokollen nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions Domstols domme af 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til sin beslutning af 24. april 2009 om parlamentarisk immunitet i Polen(2),

–  der henviser til artikel 23 og 28 i det kroatiske parlaments forretningsorden,

–  der henviser til artikel 61, stk. 1, i den kroatiske strafferetsplejelov,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0059/2015),

A.  der henviser til, at advokaten for en privat påtaleberettiget har anmodet om ophævelse af immuniteten for et medlem af Europa-Parlamentet, Ivan Jakovčić, i forbindelse med en retssag om en påstået ærekrænkelse,

B.  der henviser til, at Republikken Kroatiens faste repræsentant ved Den Europæiske Union ved skrivelse af 14. februar 2014 meddelte formanden for Europa-Parlamentet, at da der ikke foreligger særlige procedureregler i forbindelse med anmodning om ophævelse af immuniteten for kroatiske medlemmer af Europa-Parlamentet, bør de bestemmelser, der gælder for anmodninger om ophævelse af immuniteten for medlemmer af det nationale parlament finde anvendelse, og at en anmodning om godkendelse af varetægtsfængsling eller indledning af en straffesag mod et medlem i henhold til disse bestemmelser kan foretages af ethvert autoriseret statsligt organ, skadelidte som påtaleberettiget eller en privat påtaleberettiget;

C.  der henviser til, at Republikken Kroatiens faste repræsentant ved Den Europæiske Union ved skrivelse af 16. januar 2015 bekræftede, at retssagen, som anmodningen om ophævelse af Ivan Jakovčićs immunitet vedrører, i øjeblikket verserer for den kompetente domstol i Kroatien;

D.  der henviser til, at i henhold til artikel 8 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter kan Europa-Parlamentets medlemmer hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

E.  der henviser til, at formålet med denne bestemmelse er at sikre, at medlemmer af Europa-Parlamentet principielt har ytringsfrihed, men at denne ret til ytringsfrihed ikke giver ret til bagvaskelse, injurier, tilskyndelse til had eller til at rejse tvivl om andres ære;

F.  der henviser til, at anmodningen om ophævelse af immuniteten vedrører en straffesag rejst mod Ivan Jakovčić i henhold til artikel 147, stk. 1 og 2, i den kroatiske straffelov i forbindelse med ærekrænkende udtalelser, som han beskyldes for at have fremkommet med i et interview med HRT, en kroatisk radio- og tvkanal, den 22. juli 2014;

G.  der henviser til, at i henhold til artikel 61, stk. 1, i den kroatiske strafferetsplejelov (Zakon o kaznenom postupku) skal den private anklage i sager, hvor der foretages privat retsforfølgning, rejses inden tre måneder fra den dag, hvor den autoriserede fysiske eller juridiske person fik kendskab til overtrædelsen og gerningsmanden.

H.  der henviser til, at anmodninger om ophævelse af immunitet i overensstemmelse med Parlamentets forretningsordens artikel 9, stk. 2, skal prøves straks, men under hensyn til deres forholdsmæssige kompleksitet;

I.  der henviser til, at Ivan Jakovčić var medlem af Europa-Parlamentet på det tidspunkt, hvor interviewet fandt sted; der henviser til, at den udtalelse, der angiveligt er fremkommet, vedrører et spørgsmål, der går tilbage til et tidpunkt, hvor han endnu ikke var medlem;

J.  der henviser til, at den pågældende udtalelse følgelig hverken har en direkte og klar tilknytning til Ivan Jakovčićs udøvelse af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet eller udgør en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse, der er fremsat under udøvelsen af det parlamentariske hverv som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7;

K.  der henviser til, at Ivan Jakovčić derfor ikke kan antages at have handlet under udøvelsen af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet;

1.  finder, at anmodningen om ophævelse af Ivan Jakovčićs immunitet er blevet fremsat af en kompetent myndighed i medfør af forretningsordenens artikel 9, stk. 1, og at den derfor opfylder betingelserne for behandling; finder endvidere, at Parlamentet i lyset af forretningsordenens artikel 9, stk. 2, ikke kan pålægges at træffe afgørelse om en anmodning om immunitetsophævelse inden for en bestemt tidsfrist;

2.  vedtager at ophæve Ivan Jakovčićs immunitet;

3.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Republikken Kroatiens kompetente myndighed og til Ivan Jakovčić.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.)
(2) EUT C 184 E af 8.7.2010, s. 72.


Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik – Irland
PDF 234kWORD 61k
Beslutning
Bilag
Europa-Parlamentets beslutning af 25. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik fra Irland) (COM(2015)0047 – C8-0038/2015 – 2015/2045(BUD))
P8_TA(2015)0085A8-0052/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0047 – C8-0038/2015),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0052/2015),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at de irske myndigheder har indgivet ansøgning EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik om økonomisk EGF-støtte efter samlet 424 afskedigelser i Lufthansa Technik Airmotive Ireland Ltd (LTAI) og hos to af virksomhedens leverandører i Irland;

E.  der henviser til, at de irske myndigheder udover at sørge for de 250 afskedigede vil yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til maksimalt 200 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som var under 25 år på tidspunktet for ansøgningens indgivelse;

F.  der henviser til, at ansøgningen ikke opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), og er baseret på bestemmelsen om særlige omstændigheder i artikel 4, stk. 2, i forordningen;

1.  er enig med Kommissionen i, at de særlige omstændigheder, som de irske myndigheder har fremført, nemlig at afskedigelserne har alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og den lokale og regionale økonomi, berettiger en undtagelse fra interventionskriteriet i artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen, og at Irland derfor har ret til økonomisk støtte under forordningen; bemærker dog, at de særlige omstændigheder i dette tilfælde kun vedrører 250 personer; anbefaler i denne forbindelse, at Kommissionen opretter klare kriterier for ansøgninger, der vedrører under 500 arbejdstagere; understreger, at hvis de kriterier, der er fastlagt i artikel 4, stk. 1, litra a, i forordningen, ikke er fuldstændig opfyldt, bør ansøgningerne vurderes fra sag til sag, og at ansøgninger, der ikke opfylder de grundlæggende betingelser, ikke automatisk bør imødekommes;

2.  bemærker, at de irske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 19. september 2014 og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 14. november 2014, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 6. februar 2015;

3.  glæder sig over, at de irske myndigheder for at sikre arbejdstagerne en hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 7. december 2013, længe før afgørelsen og endog ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke; bemærker, at disse individualiserede tilbud, som allerede er blevet tilbudt, vil være berettigede til EGF-finansiering;

4.  mener, at der er en sammenhæng mellem afskedigelserne sektoren "reparation og installation af maskiner og udstyr" i det sydlige og østlige Irland og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, hvilket fremgår af lukningen af LTAI, der er en følge af en alvorlig forskydning i EU-handelen med varer og tjenesteydelser, der skyldes en teknologisk ændring henimod produktionen af den nye flygeneration og komponenter dertil og af en ændring af produktionspraksis af flykomponenter i bredere forstand med deraf følgende konsekvenser for de grundlæggende markedsforhold for den bagvedliggende forretningsmodel for LTAI og en ændring af beliggenheden for den globale flyproduktion; bemærker, at de vesteuropæiske og amerikanske flyselskaber har tendens til at sende deres bredkroppede fly til Kina til omfattende vedligeholdelse, og at moderselskabet Lufthansa Technik også har besluttet at basere sine globale reparations-, vedligeholdelses- og eftersynsaktiviteter for Airbus A330/340 hos dattervirksomheden Lufthansa Technik Philippines;

5.  bemærker, at sektoren for "reparation og installation af maskiner og udstyr" til dato har været genstand for to EGF-ansøgninger (herunder denne ansøgning), og den anden ansøgning var baseret på den globale finansielle og økonomiske krise(4);

6.  bemærker, at disse afskedigelser forventes at få meget store negative konsekvenser for det sydlige og østlige Irland, som består af isolerede områder med betydelige lokale skævheder, hvilket fremgår følgende socioøkonomiske indikatorer: lavt uddannelsesniveau, manglende faglige kvalifikationer og høj forekomst af kommunalt boligbyggeri; mener, at alle disse faktorer peger på betydelige lokale skævheder og fattigdom og, at en række afskedigelser i virksomheder i denne sektor i løbet af de sidste år endvidere har gjort det endnu sværere for arbejdsstyrken, som har nogle meget specifikke kvalifikationer, som vanskeligt kan udnyttes i andre sektorer, at finde et nyt arbejde; bemærker, at Blanchardstown-Tyrrelstown, Tallaght-Killinarden, Clondalkin-Rowlagh og Tallaght-Fettercairn er nogle af de områder, hvor Lufthansa-arbejdstagerne er bosiddende, hvor den gennemsnitlige arbejdsløshedsprocent er på omkring 23 %;

7.  påpeger, at arbejdsstyrken fra denne sektor besidder nogle ganske særlige kvalifikationer, der vanskeligt kan bruges i andre sektorer, hvilket gør det svært for arbejdstagerne nemt at finde et nyt job; beklager, at dette navnlig er tilfældet for de arbejdstagere, der er tættere på pensionsalderen (ca. 20 % af arbejdstagerne i Lufthansa Technik), eller som har været hos samme arbejdsgiver i et antal år;

8.  konstaterer, at der for øjeblikket er ca. 1 550 beskæftigede i denne sektor i Irland, og at de tal, som de irske myndigheder har forelagt, viser et fald på omkring 52 % i den samlede beskæftigelse på dette område;

9.  noterer sig, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal medfinansieres, omfatter vejledning og karriereplanlægning, EGF-uddannelsesstøtte, programmer for erhvervsuddannelse og yderligere almen uddannelse, programmer for videregående uddannelser, virksomhedsstøtte og støtte til selvstændig erhvervsvirksomhed, indkomststøtte, herunder EGF-støtte til kursusudgifter;

10.  bemærker, at de irske myndigheder foruden til de afskedigede arbejdstagere har besluttet at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til maksimalt 200 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som var under 25 år på tidspunktet for ansøgningens indgivelse; bemærker endvidere, at personer, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, ikke hører til gruppen af afskedigede arbejdstagere, og at de ikke var beskæftiget i den samme sektor;

11.  bemærker, at de individualiserede tilbud, der skal ydes til unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, består af de samme muligheder som for de afskedigede arbejdstager, men vil være skræddersyede til den enkelte unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, som det er passende i det enkelte tilfælde; minder om, at de foreslåede foranstaltninger bør tage højde for forskellene mellem behovene hos afskedigede arbejdstagere og unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse;

12.  glæder sig over, at de irske myndigheder har tilkendegivet, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med støttemodtagerne og deres repræsentanter samt fagforeningerne;

13.  glæder sig over, at Socialsikringsministeriet har gennemført en omfattende rundspørge blandt ramte arbejdstagere for at identificere de ramte arbejdstagere, deres uddannelsesmæssige baggrund og deres potentielle behov med hensyn til individualiserede tilbud med henblik på at forbedre deres muligheder for at finde ny beskæftigelse;

14.  bemærker, at myndighederne agter at anvende de maksimalt tilladte 35 % af alle omkostninger til tilskud og incitamenter i form af indkomsttilskud, herunder støtte til kursusudgifter; anerkender, at disse tilskud ikke erstatter de foranstaltninger, der træffes fra nationale midler;

15.  påskønner de irske myndigheders hensigt om at etablere et rådgivende forum eller en anden interaktiv procedure for at supplere EGF-koordinationsenhedens igangværende arbejde, når EGF-støtten er blevet tildelt;

16.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

17.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

18.  understreger, at EGF-støtte udelukkende må medfinansiere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig og langsigtet beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer; anbefaler, at Kommissionen evaluerer muligheden af at reducere det krævede mindsteantal af afskedigede arbejdstagere til 200 for EGF-projekter på grund af de virkninger, som afskedigelser fra SMV'er trængt af den økonomiske krise har haft for arbejdsløsheden;

19.  ser med tilfredshed på, at principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination vil blive respekteret i forhold til adgangen til de foreslåede foranstaltninger og gennemførelsen heraf;

20.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

21.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik fra Irland)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/643).

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) EGF/2009/021 IE/SR Technics.


Anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet
PDF 137kWORD 57k
Europa-Parlamentets afgørelse af 25. marts 2015 om anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs immunitet (2014/2095(IMM))
P8_TA(2015)0086A8-0061/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 21. juli 2014 fra de litauiske retsmyndigheder om ophævelse af Victor Uspaskichs immunitet i forbindelse med en straffesag ved Republikken Litauens appeldomstol, hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 15. september 2014,

–  der har hørt Victor Uspaskich den 24. marts 2015, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–  der henviser til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter ("protokollen") samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 62 i Republikken Litauens forfatning,

–  der henviser til Europa-Parlamentets afgørelse af 7. september 2010(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0061/2015),

A.  der henviser til, at Vilnius' regionale straffedomstol har afsagt en endnu ikke retskraftig dom over Viktor Uspaskich, medlem af Europa-Parlamentet;

B.  der henviser til, at samme sag nu verserer ved Republikken Litauens appeldomstol;

C.  der henviser til, at anklagerne imod Uspaskich ikke har forbindelse med synspunkter, han har tilkendegivet, eller stemmer, han har afgivet, under udøvelsen af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet, og at protokollens artikel 8 dermed ikke finder anvendelse;

D.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer under Parlamentets sessioner i henhold til artikel 9 i protokollen på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling, og at immunitet ikke kan påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet;

E.  der henviser til, at et medlem af det nationale parlament (Seimas) i henhold til artikel 62 i Republikken Litauens forfatning ikke kan holdes strafferetligt ansvarlig, arresteres eller på anden vis udsættes for frihedsberøvelse uden Parlamentets samtykke;

F.  der henviser til, at der er anlagt straffesag mod Viktor Uspaskich, medlem af Europa-Parlamentet, som i sagen ved Vilnius' regionale straffedomstol er tiltalt for overtrædelse af artikel 24, stk. 4, sammenholdt med artikel 222, stk. 1, artikel 220, stk. 1, artikel 24, stk. 4, sammenholdt med artikel 220, stk. 1, artikel 205, stk. 1, og artikel 24, stk. 4, sammenholdt med artikel 205, stk. 1, i Republikken Litauens straffelov;

G.  der henviser til, at Republikken Litauens øverste offentlige anklager den 14. juli 2009 anmodede om ophævelse af Viktor Uspaskichs immunitet i forbindelse med den netop omtalte straffesag;

H.  der henviser til, at Viktor Uspaskich i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9 blev hørt i Retsudvalget for første gang den 27. januar 2010 og blev hørt endnu en gang i Retsudvalget den 2. september 2010, efter at to retlige spørgsmål var blevet afklaret gennem svar fra de litauiske myndigheder, og at hans ret til at blive hørt således er blevet respekteret på alle mulige niveauer;

I.  der henviser til, at Europa-Parlamentet den 7. september 2010(3) besluttede at ophæve Viktor Uspaskichs immunitet;

J.  der henviser til, at Viktor Uspaskich den 5. april 2011 anmodede om beskyttelse af sin immunitet, idet han bl.a. gjorde gældende, at han ikke i tilstrækkeligt omfang var blevet hørt af Retsudvalget, og at straffesagen mod ham var politisk begrundet og gjorde det svært for ham at opfylde sine parlamentariske forpligtelser;

K.  der henviser til, at Viktor Uspaskich i sin skrivelse af 11. april 2011 under henvisning til påståede nye oplysninger offentliggjort af WikiLeaks, der skulle vise, at han var offer for "fumus persecutionis", anmodede om en revision af Parlamentets afgørelse af 7. september 2010;

L.  der henviser til, at denne anmodning ikke blev imødekommet, da der ikke kunne konstateres nogen tilstrækkelig forbindelse mellem de påståede nye oplysninger og indledningen af straffesagen mod Viktor Uspaskich om falsk bogføring;

M.  der henviser til, at Europa-Parlamentet besluttede ikke at beskytte Viktor Uspaskichs immunitet og privilegier(4);

N.  der henviser til, at Viktor Uspaskich den 12. juli 2013 af Vilnius' regionale straffedomstol blev kendt skyldig i overtrædelse af artikel 24, stk. 4, sammenholdt med artikel 182, stk. 2 og 222, stk. 1, i Republikken Litauens straffelov og idømt 4 års fængsel;

O.  der henviser til, at både Viktor Uspaskich og anklagemyndigheden har appelleret afgørelsen, hvorefter den samme retssag som den, på grundlag af hvilken Viktor Uspaskichs immunitet allerede er blevet ophævet, nu verserer i anden instans;

P.  der henviser til, at der i appelinstansen kræves endnu en afgørelse fra Europa-Parlamentet, da et medlem af det nationale parlament (Seimas) i henhold til artikel 62 i Republikken Litauens forfatning ikke kan holdes strafferetligt ansvarlig;

Q.  der henviser til, at det fremgår af protokollens artikel 9, litra a), at rækkevidden og betydningen af den immunitet, som medlemmerne nyder på deres eget lands område, fastsættes i de respektive nationale bestemmelser;

R.  der henviser til, at Viktor Uspaskich gør gældende, at det retlige grundlag for anklagen har ændret sig, men at der ikke er noget til hinder for, at anklagemyndighederne og domstolene foretager en ny retlig kvalifikation, så længe der er tale om den samme handling;

S.  der henviser til, at det i forvejen fremgår af sagens akter, at de faktiske forhold, der ligger til grund for anklagen, hele tiden har været de samme;

T.  der henviser til, at Viktor Uspaskich har anført, at der verserer to sager vedrørende ham ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, men at det efter en gennemgang af de pågældende sager kan konstateres, at de ikke har noget med den foreliggende sag at gøre;

U.  der henviser til, at der først kan anlægges sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, når alle appelmuligheder på nationalt plan er udtømt, og at det derfor ikke er muligt, at en sag, der verserer ved Republikken Litauens appeldomstol, samtidig er genstand for en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol;

V.  der henviser til, at Viktor Uspaskich med sin skrivelse af 24. oktober 2014 har fremsendt yderligere, nye oplysninger, som skulle vise, at han var offer for "fumus persecutionis";

W.  der henviser til, at Viktor Uspaskich endvidere refererer til nogle Wikileaks-dokumenter som nye bilag, men at disse dokumenter allerede blev drøftet inden for rammerne af den procedure om beskyttelse af immuniteten, der blev indledt den 5. april 2011, og at de hverken har nogen beviskraft eller er relevante;

X.  der henviser til, at der endnu en gang ikke har kunnet konstateres nogen tilstrækkelig forbindelse mellem de anførte nye oplysninger og straffesagen mod Viktor Uspaskich om falsk bogføring;

Y.  der henviser til, at der således ikke er blevet forelagt noget klart bevis på, at der foreligger "fumus persecutionis", og at de overtrædelser, som Uspaskich anklages for, ikke har noget at gøre med hans aktiviteter som medlem af Europa-Parlamentet;

Z.  der henviser til, at der med afgørelsen om ophævelse af immuniteten i henhold til forretningsordenens artikel 9, stk. 7, på ingen måde tages stilling til skyldsspørgsmålet, da dette afgøres af de nationale domstole;

AA.  der henviser til, at det desuden ikke er Retsudvalgets opgave at kontrollere de enkelte medlemsstaters retssystemer inden for rammerne af en immunitetsprocedure;

1.  vedtager at ophæve Viktor Uspaskichs immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Republikken Litauens kompetente myndigheder.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.)
(2) EUT C 308 E af 20.10.2011, s. 90.
(3)1 EUT C 308 E af 20.10.2011, s. 90.
(4) EUT C 165 E af 11.6.2013, s. 80.


Anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet og privilegier
PDF 136kWORD 56k
Europa-Parlamentets afgørelse af 25. marts 2015 om anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis privilegier og immuniteter (2014/2096(IMM))
P8_TA(2015)0087A8-0058/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 28. juli 2014 fra Gabriele Albertini om beskyttelse af hans immunitet i forbindelse med en verserende straffesag ved retten i Brescia (Italien) (ref. 7061/13 R.G.), hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 16. september 2014,

–  der henviser til anmodning af 30. juli 2014 fra Gabriele Albertini om fornyet overvejelse af anmodningen om beskyttelse af hans immunitet i forbindelse med en verserende civil sag ved retten i Brescia (Italien) (ref. 17851/12 R.G.), hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 16. september 2014,

–  der henviser til anmodning fra Gabriele Albertini, modtaget den 17. juli 2013, om fornyet overvejelse af anmodningen om beskyttelse af hans immunitet i forbindelse med ovennævnte civile sager, hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 9. september 2013,

–  der har hørt Gabriele Albertini, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010 og 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til sin afgørelse af 21. maj 2013 om anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet og privilegier(2),

–  der henviser til sin afgørelse af 24. februar 2014 om anmodning om fornyet overvejelse af anmodningen om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet og privilegier(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, og artikel 7 og 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0058/2015),

A.  der henviser til, at Gabriele Albertini, tidligere medlem af Europa-Parlamentet, har anmodet om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet i forbindelse med en verserende straffesag ved en italiensk domstol; der henviser til, at han også har anmodet om fornyet overvejelse af anmodningen om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet i forbindelse med en verserende civil sag ved samme domstol;

B.  der henviser til, at anmodningen om beskyttelse hænger sammen med de angiveligt ærekrænkende udtalelser fra Albertini i en skriftlig forespørgsel, som han fremsendte til den italienske justitsminister den 22. oktober 2012 med henblik på at fastslå, hvorvidt Alfredo Robledo, en anklager, der havde iværksat en undersøgelse af forhold, der involverede Milano kommune og vedrørte Albertinis virke som borgmester i byen tilbage i 2005, handlede i strid med de fagetiske regler og dermed burde gøres til genstand for disciplinære foranstaltninger;

C.  der henviser til, at anmodningen om fornyet overvejelse vedrører en stævning indgivet mod Albertini ved retten i Brescia af Robledo vedrørende angiveligt ærekrænkende udtalelser fremsat af Albertini, første gang i et første interview offentliggjort i den italienske avis Il Sole 24 Ore den 26. oktober 2011 og anden gang i et andet interview offentliggjort i den italienske avis Corriere della Sera den 19. februar 2012;

D.  der henviser til, at Albertini anvendte om ikke identiske, så meget enslydende vendinger i både den skriftlige forespørgsel og interviewene, og til, at substansen i de to procedurer er den samme, hvilket Albertini også har bekræftet skriftligt og under sin høring; der henviser til, at afgørelsen om, hvorvidt Albertinis immunitet skal beskyttes eller ej, som konsekvens heraf skal være den samme for begge procedurer;

E.  der henviser til, at både den skriftlige forespørgsel og interviewene fandt sted, da Albertini var medlem af Europa-Parlamentet;

F.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 8 i protokollen om Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

G.  der henviser til, at den omstændighed, at en retssag er af civil- eller forvaltningsretlig karakter eller indeholder visse civil- eller forvaltningsretlige aspekter, i henhold til Parlamentets faste praksis ikke i sig selv udgør nogen hindring for, at beskyttelsen i den ovennævnte artikel kan gøres gældende;

H.  der finder, at Parlamentet i sin afgørelse af 21. maj 2013 fandt, at sagens omstændigheder, som de fremgår af stævningen og af Albertinis mundtlige forklaring for Retsudvalget, tydede på, at de fremsatte udtalelser ikke havde nogen direkte og klar forbindelse til Albertinis udøvelse af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet; der henviser til, at Parlamentet derfor traf afgørelse om ikke at beskytte Albertinis immunitet;

I.  der henviser til, at Albertini med en skrivelse modtaget den 17. juli 2013 anmodede om fornyet overvejelse af afgørelsen af 21. maj 2013 om ikke at beskytte hans immunitet; der henviser til, at Parlamentet ved afgørelse af 24. februar 2014 gav tilslutning til Retsudvalgets henstilling om ikke at efterkomme denne anmodning i lyset af Parlamentets tidligere afgørelse af 21.maj 2013 om ikke at beskytte Albertinis immunitet;

J.  der henviser til, at Albertini med skrivelse af 30. juli 2014 for anden gang anmodede om, at afgørelsen af 21. maj 2013 blev genovervejet; der henviser til, at Albertini i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 5, fremsendte supplerende dokumentation om sin sag ved flere lejligheder mellem september 2014 til marts 2015;

K.  der henviser til, at Domstolen har fastslået, at en erklæring, der afgives af et medlem uden for Europa-Parlamentet, kan udgøre en meningstilkendegivelse, der fremsættes under udøvelsen af det parlamentariske hverv som omhandlet protokollens artikel 8, men mener, at det ikke er stedet, hvor erklæringen afgives, der er vigtig, men dens karakter og indhold(4); der henviser til, at forbindelsen mellem den fremsatte meningstilkendegivelse og det parlamentariske hverv dog skal være direkte og klar(5);

L.  der henviser til, at den nye dokumentation, som Albertini har fremsendt, ikke har kastet nyt lys over forbindelsen mellem hans udtalelser og hvervet som medlem af Europa-Parlamentet; der henviser til, at den snarere indeholder elementer, der primært vedrører de seneste stadier af de pågældende retssager, forhold som fandt sted efter interviewene og de skriftlige forespørgsler og dækningen heraf i pressen; der henviser til, at disse elementer formodes at bevise, at de benyttede vendinger ikke har ærekrænkende karakter, og at såvel den civile sag som straffesagen er blevet indledt på grundlag af personlig og politisk fjendtlighed mod Albertini;

M.  der imidlertid henviser til, at afgørelser vedrørende immunitet i henhold til forretningsordenens artikel 9, stk. 7, under ingen omstændigheder må berøre skyldspørgsmålet eller det hensigtsmæssige i en strafferetlig forfølgelse på grundlag af de udtalelser eller handlinger, som medlemmet tillægges, selv ikke i tilfælde, hvor det kompetente udvalg gennem prøvelsen af anmodningen opnår grundigt kendskab til selve sagen; der henviser til, at denne bestemmelse i henhold til Parlamentets faste praksis også finder anvendelse på civile søgsmål;

N.  der henviser til, at fumus persecutionis – hvilket vil sige en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen er blevet anlagt med den hensigt at skade medlemmets politiske virksomhed – kun finder anvendelse på immunitetssager, der falder ind under protokollens artikel 9, nemlig på retsforfølgning for andre overtrædelser end meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser, der til gengæld udelukkende er omfattet af protokollens artikel 8(6); der henviser til, at artikel 9 ikke længere finder anvendelse på Albertinis tilfælde, eftersom han nu er forhenværende medlem af Europa-Parlamentet;

O.  der henviser til, at det foreliggende tilfælde under alle omstændigheder er opstået som følge af meningstilkendegivelser fra et medlem, og til, at det afgørende kriterium for immunitetsspørgsmålet i henhold til protokollens artikel 8 i denne sammenhæng er, om der er bevis for en direkte og klar forbindelse mellem den pågældende meningsytring og vedkommendes parlamentariske hverv,

P.  der henviser til, at der ikke er fremlagt bevis for en sådan forbindelse i det pågældende tilfælde; der henviser til, at den tidligere konklusion – som Parlamentet har støttet to gange – nemlig at Albertini under de pågældende meningstilkendegivelser ikke handlede som led i udøvelsen af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet, fortsat er gyldig;

1.  fastholder sine afgørelser af henholdsvis 21. maj 2013 og 24. februar 2014 om ikke at beskytte Gabriele Albertinis immunitet og privilegier og ikke at imødekomme hans anmodning om fornyet overvejelse hvad angår den civile sag, der er indledt imod ham;

2.  træffer af samme årsager afgørelse om ikke at beskytte Gabriele Albertinis immunitet og privilegier hvad angår den straffesag, der er indledt imod ham;

3.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Italienske Republiks kompetente myndighed og til Gabriele Albertini.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.)
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0195.
(3) Protokol af 24. februar 2014, punkt 7.
(4) Patriciello-dommen, jf. ovenfor, præmis 30.
(5) Patriciello-dommen, jf. ovenfor, præmis 35.
(6) Marra-dommen, jf. ovenfor, præmis 45.


Makrofinansiel bistand til Ukraine ***I
PDF 207kWORD 47k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Ukraine (COM(2015)0005 – C8–0005/2015 – 2015/0005(COD))
P8_TA(2015)0088A8-0056/2015

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0005),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0005/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 25. marts 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0056/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. marts 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/... om makrofinansiel bistand til Ukraine

P8_TC1-COD(2015)0005


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/601).


Årlig skattebetænkning
PDF 200kWORD 107k
Europa-Parlamentets beslutning af 25. marts 2015 om årlig skattebetænkning (2014/2144(INI))
P8_TA-PROV(2015)0089A8-0040/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), til artikel 26, 110-115 og 120, samt til artikel 241 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner (COM(2013)0071),

–  der henviser til sin holdning af 3. juli 2013 om forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner(1),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) (COM(2011)0121),

–  der henviser til sin holdning af 19. april 2012 om forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag(2),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU, for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (COM(2013)0348),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater (COM(2013)0814),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 5. februar 2013 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (2013/0025(COD)),

–  der henviser til Den Finansielle Aktionsgruppes (FATF's) henstillinger vedtaget i februar 2012(3) om internationale standarder for forebyggelse af hvidvaskning af penge samt finansiering af terrorisme og våbenspredning,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en standardmomsangivelse (COM(2013)0721),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om momssystemets fremtid: På vej mod et enklere, mere solidt og effektivt momssystem, der er afpasset efter det indre marked (COM(2011)0851),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om dobbeltbeskatning i det indre marked (COM(2011)0712),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om en handlingsplan til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse (COM(2012)0722),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om konkrete tiltag til at styrke bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse, bl.a. i forbindelse med tredjelande (COM(2012)0351),

–  der henviser til Kommissionens henstilling 2012/772/EU af 6. december 2012 om aggressiv skatteplanlægning(4),

–  der henviser til Kommissionens henstilling 2012/771/EU af 6. december 2012 vedrørende foranstaltninger, der kan tilskynde tredjelande til at anvende minimumsstandarder for god forvaltningspraksis på skatteområdet(5),

–  der henviser til sin beslutning af 19. april 2012 om efterlysning af konkrete metoder til bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse(6),

–  der henviser til rapporten af 10. februar 2012 af Richard Murphy FCA med titlen "Closing the European Tax Gap",

–  der henviser til sin beslutning af 8. marts 2011 om samarbejde med udviklingslandene om fremme af god forvaltningspraksis på skatteområdet(7),

–  der henviser til den opdaterede beretning fra 2012 af 23. oktober 2014 til undersøgelsen til kvantificering og analyse af momsgabet i de 27 EU-medlemsstater,

–  der henviser til sin beslutning af 21. maj 2013 om bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skattely(8),

–  der henviser til Rådets resolution af 1. december 1997 om en adfærdskodeks for erhvervsbeskatning(9) og til rapporten af 20. juni 2014 til Rådet fra Gruppen vedrørende en Adfærdskodeks for Erhvervsbeskatning,

–  der henviser til OECD's rapport "Addressing Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)" (2013), OECD's handlingsplan om BEPS (2013) og OECD's rapport til udviklingsgruppen under G20 om konsekvenserne af BEPS i lavindkomstlande (2014)(10) samt resultaterne af syv nøgleaktioner af 16. september 2014,

–  der henviser til Europa 2020-strategien (COM(2010)2020),

–  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 15. oktober 2014 om meddelelsen om status over Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst(11),

–  der henviser til det kommuniké, der blev udsendt efter mødet mellem G20-landenes finansministre og centralbankchefer i Moskva den 15.-16. februar 2013,

–  der henviser til det kommuniké, der blev udsendt efter G20-mødet mellem stats- og regeringscheferne i Brisbane den 15.-16. november 2014,

–  der henviser til Økofinrådets konklusioner af 8. juli 2014(12),

–  der henviser til Kommissionens årlige vækstundersøgelse for 2014 (COM(2013)0800),

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 22. maj og 19.-20. december 2013 og den 20.-21. marts 2014,

–  der henviser til Kommissionens beskatningsdokumenter nr. 43 om beskatning af finansielle aktiviteter(13), nr. 44(14) og 45(15) om selskabsbeskatning og nr. 48 om skattereformer i EU's medlemsstater(16),

–  der henviser til ØKOFINS beslutning om at lukke skattesmuthullet for koncerner(17),

–  der henviser til ØKOFINS beslutning om at udbygge udvekslingen af oplysninger mellem skattemyndighederne(18),

–  der henviser til Kommissionens rapport "Taxation trends in the European Union" fra 2014(19),

–  der henviser til Kommissionens landespecifikke henstillinger for 2014(20),

–  der henviser til den endelige rapport fra Kommissionens ekspertgruppe på højt plan om beskatning af den digitale økonomi(21),

–  der henviser til Kommissionens høringer om beskatning: Styrkelse af det indre marked for borgerne(22),

–  der henviser til sin beslutning af 25. februar 2014 om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2014(23),

–  der henviser til sin beslutning af 22. oktober 2014 om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2014(24),

–  der henviser til sin beslutning af 5. februar 2014 om en ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030(25),

–  der henviser til høringen af den indstillede kommissær for økonomiske og finansielle anliggender, beskatning og toldunion, Pierre Moscovici, den 2. oktober 2014,

–  der henviser til erklæringen fra kommissær Margrethe Vestager af 6. november 2014 om undersøgelser af skattemæssig statsstøtte,

–  der henviser til det italienske rådsformandskabs arbejdsprogram,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2014 om "En investeringsplan for Europa" (COM(2014)0903),

–  der henviser til regnskabsstandarderne om beskatning, navnlig IAS 12,

–  der henviser til de såkaldte "Luxleaks-dokumenter", som blev offentliggjort af det internationale konsortium af undersøgende journalister,

–  der henviser til skrivelsen fra finansministrene fra Tyskland, Frankrig og Italien til kommissær Pierre Moscovici, hvori de beder ham om at udarbejde lovgivning for at tackle skatteunddragelse og aggressiv planlægning med henblik på at bekæmpe udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud;

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0040/2015),

A.  der henviser til, at skattesvig og skatteundgåelse årligt fører til et tab af mulige skatteindtægter på omtrent 1 billion EUR i EU(26); der henviser til, at dette udgør en betydelig trussel mod effektiviteten og retfærdigheden af skatteordningerne i EU, da det øger skattetrykket på alle redelige borgere og virksomheder;

B.  der henviser til, at tabet af sådanne skatteindtægter betyder, at der er færre offentlige penge til rådighed til investeringer, hvilket igen betyder, at der kan stimuleres færre yderligere private investeringer på et tidspunkt, hvor Kommissionens har erklæret, at fokus hviler på beskæftigelse, vækst og investeringer;

C.  der henviser til, at skatteunddragelse(27) omfatter ulovlige arrangementer, hvor skattepligten skjules eller ignoreres; der henviser til, at skattesvig(28) er en form for tilsigtet unddragelse af skat, som normalt også er en strafbar handling i medfør af strafferetten, mens skatteundgåelse(29)på den anden side er lovlig, men upassende udnyttelse af skattesystemet til at mindske eller undgå sine skatteforpligtelser, og til at aggressiv skatteplanlægning(30) består i at udnytte et skattesystems spidsfindigheder eller den manglende overensstemmelse mellem to eller flere skattesystemer til at mindske sine skatteforpligtelser;

D.  der henviser til, at skattegabet(31)i reglen forstås som forskellen mellem ikke-indkrævet skyldig skat og effektivt opkrævet skat; der henviser til, at skattegabet skyldes skattesvig, skatteundragelse, skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning;

E.  der henviser til, at subsidiaritetsprincippet finder anvendelse på skattelovgivningen;

F.  der henviser til, at der i de internationale skattepolitikkers centrale prioriteringer nu rettes fokus mod at udvikle en omfattende strategi til bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse og udarbejde en global standard for administrativt samarbejde;

G.  der henviser til, at konsortiet International Consortium of Investigative Journalists' offentliggørelse af de såkaldte LuxLeaks-dokumenter har vist, at der er brug for en grundig og uafhængig undersøgelse af medlemsstaternes praksis med hensyn til skatteafgørelser og deres overholdelse af EU's statsstøttekontrolregler og af principperne for det indre marked;

H.  der henviser til, at der endnu ikke er blevet truffet tilstrækkelige, konkrete foranstaltninger, selv om det i vid udstrækning er blevet anerkendt, at et velafbalanceret, vækstorienteret skattesystem er afgørende for at skabe bæredygtig vækst;

I.  der henviser til, at mange virksomheder, navnlig multinationale virksomheder, almindeligvis planlægger deres globale skattemæssige forhold på måder, der gør det muligt at overføre overskuddet til lavskatteområder, eller søger at opnå præferencebehandling med henblik på at nedbringe deres skattemæssige bidrag eller forhandle direkte med skattemyndighederne for at få præferencebehandling og sænkede skattesatser, og at dette i mange medlemsstater sker med myndighedernes og regeringernes vidende;

J.  der henviser til, at borgere i hele EU venter på, at deres politiske ledere træffer foranstaltninger for at bringe sådanne praksisser til ophør og lukke lovgivningsmæssige smuthuller, og til, at disse og andre tvivlsomme praksisser, såsom skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning, skal gøres ulovlige, samtidig med at der skal indføres passende sanktioner;

K.  der henviser til, at en mindskelse af virksomhedernes administrative byrder, navnlig for SMV'er og mikrovirksomheder, og en fjernelse af skattemæssige hindringer ved grænseoverskridende aktiviteter vil kunne sætte skub i væksten;

L.  der henviser til, at en skattepolitik, der fremmer medinddragelse, gennemsigtighed og retfærdighed og tilskynder til god regeringsførelse er et effektivt redskab til at fremme bæredygtig vækst, social retfærdighed og mindskning af økonomisk ulighed;

M.  der henviser til, at målet med Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering (REFIT) er at forenkle EU-lovgivningen og reducere antallet af regler, og dermed også udgifterne til regulering, og dermed skabe klare, enklere og mere stabile lovgivningsrammer for SMV'er; der henviser til, at der skal tilskyndes til iværksættelse af lignende initiativer;

N.  der henviser til, at der er et generelt behov for at forenkle skattesystemerne og således give mulighed for at reducere omkostningerne for offentlige myndigheder, borgere og virksomheder, såvel som for at imødegå skatteunddragelse, skatteundgåelse eller blot fejl, samt dobbelt (ikke‑)beskatning eller dobbelt skattefritagelse;

O.  der henviser til, at det europæiske semester er en mekanisme for samordningen af medlemsstaternes økonomiske og budgetmæssige politikker;

Generelle betragtninger

1.  glæder sig over aftalen om automatisk udveksling af oplysninger og udsigterne til en hurtig gennemførelse af den; opfordrer i denne henseende til en endelig afskaffelse af bankhemmeligheden inden for EU fra juni 2015;

2.  opfordrer til, at der indgås skatteaftaler med tredjelande inden den 30. juni 2015, og opfordrer Kommissionen til at indlede forhandlinger med andre tredjelande såsom, men ikke begrænset til, Singapore;

3.  opfordrer til, at der i forbindelse med gennemførelsen af den nye globale standard gennemføres pilotprojekter om automatisk udveksling af skatteoplysninger med udviklingslande i en overgangs‑ og "ikke-gensidig" periode;

4.  understreger, at en samordnet indsats på EU-plan, herunder også i forbindelse med adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning, er nødvendig for at sikre overholdelsen af gennemsigtighedsstandarderne i forbindelse med tredjelande; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indarbejde disse standarder i fremtidige handelsaftaler;

5.  fastholder det generelle princip om, at skatter skal betales der, hvor de offentlige tjenester forbruges; fordømmer kraftigt aggressive skattepolitikker, der får skatteyderne til at flytte deres beskatningsgrundlag ud af de lande, hvor de forbruger offentlige tjenester eller drager fordel af en arbejdsstyrke, der gør det;

6.  understreger, at bekæmpelsen af skattesvig, skatteunddragelse, skatteundgåelse, aggressiv skatteplanlægning og skattely samt en forbedret ramme for et velfungerende indre marked gennem en effektiv skattepolitisk lovgivning bedre kan opnås ved hjælp af en fælles tilgang; understreger, at en fælles tilgang af denne art i bedste fald bør træffes på globalt plan og ikke blot på europæisk niveau;

7.  henleder opmærksomheden på behovet for at holde skattekonkurrencen mellem medlemsstaterne fair og gennemsigtig og dermed fremme vækst og beskæftigelse, samtidig med at den europæiske banksektor kan forblive konkurrencedygtig på globalt plan, med henblik på at forhindre skatteflugt væk fra EU;

8.  fordømmer de hemmelige aftaler om afgiftsfritagelse, der er undertegnet mellem visse medlemsstater og visse multinationale selskaber, med henblik på at tiltrække virksomheder til skade for andre medlemsstaters skattesystemer og en velfungerende fri konkurrence, effektiv fordeling af ressourcerne og det indre marked;

9.  understreger, at grænseoverskridende investeringer, navnlig private investeringer, er bydende nødvendige for EU's økonomi; fremhæver, at "erhvervsvenlige" og "investeringsvenlige" beskatningsinitiativer er bydende nødvendige for at tilvejebringe et bæredygtigt skattesystem, som bidrager til vækst; understreger, at nye former for effektivt samarbejde mellem offentlige og private sektorer, bl.a. inden for forskning og innovation, informations- og kommunikationsteknologi, transport og vedvarende energi, er påkrævet;

10.  understreger, at et lavt skatteniveau er væsentligt, ikke kun for familiers og husstandes sociale velfærd, men også for konkurrenceevnen og nye arbejdspladser; understreger nødvendigheden af en kontrolleret og effektiv brug af de offentlige midler og stabile offentlige finanser;

11.  understreger den afgørende rolle, som SMV'er spiller som drivkraft for vækst og beskæftigelse i EU; understreger, at EU's skattepolitikker derfor bør udformes på en måde, der minimerer hindringer for SMV'er, og at det er nødvendigt at iværksætte yderligere foranstaltninger for at fjerne skattebarriererne og de administrative byrder for SMV'erne;

12.  fremhæver, at en øget harmonisering af skattepolitikken ville sikre, at medlemsstaternes skattepolitikker støtter bredere op om EU's politiske mål, således som det blev fastsat i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; understreger, navnlig i en tid med høj statsgæld og et åbenlyst behov for investeringer i EU, at en effektiv beskatning giver medlemsstaterne et basalt indtægtsniveau;

13.  anbefaler, at Kommissionen og de enkelte medlemsstater, når de udarbejder eller ændrer deres skattepolitik, bl.a. inden for rammerne af det europæiske semester, indgår i en seriøs dialog med virksomheder og sociale og civile aktører for at sikre, at den skattepolitiske lovgivning afspejler den økonomiske virkelighed og fremmer frivillig overholdelse af skattereglerne;

Større udbytte af det indre marked gennem skattepolitikken

14.  anmoder Kommissionen om at udarbejde konkrete forslag til, hvordan man kan imødegå skattehindringer, der hæmmer enkeltpersoners og virksomheders grænseoverskridende aktiviteter på det indre marked, og til at udvikle yderligere forenklingsinstrumenter, som øger gennemsigtigheden i de gældende skatteregler og -bestemmelser i både EU og medlemsstaterne; understreger, at dette vil reducere omkostningerne for virksomhederne, navnlig SMV'erne, borgerne og de offentlige administrationer, hvilket igen vil bidrage til at imødegå skatteunddragelse, skatteundgåelse eller blot fejl;

15.  Bemærker, at EU-momssystemet står for en betydelig del af de offentlige indtægter i EU – 21 % i 2009(32); fremhæver, at den nuværende momsopkrævningsmodel har været uændret, siden den blev indført, hvilket har ført til et højt niveau af både unødvendige overholdelsesomkostninger og skatteundgåelse; understreger, at eftersom modellen er forældet, fører dens fortsatte brug til betydelige og unødvendige tab;

16.  er særdeles bekymret over, at momsindtægter på 177 mia. EUR(33) gik tabt i 2012 som følge af manglende overholdelse af skattelovgivningen eller manglende skatteopkrævning;

17.  glæder sig over trilogaftalen om direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og pengeoverførselsforordningen; mener imidlertid, at der forsat er plads til forbedringer, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre brug af den fleksibilitet, som navnlig er indbygget i hvidvaskningsdirektivet, for så vidt angår brugen af offentlige registre med ubegrænset adgang til oplysninger om det reelle ejerskab af selskaber, truster, fonde og andre juridiske personer;

18.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte konkrete forslag til bekæmpelse af momsgabet med henblik på at bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse, under hensyntagen til de nylige forslag, som blev vedtaget af Rådet;

19.  opfordrer Kommissionen til, som et centralt element i opbygningen af det digitale indre marked, at fremsætte et forslag om at tillade medlemsstaterne at anvende nedsatte momssatser på bøger – og muligvis også andre medieprodukter – i digitalt format; bemærker, at den nuværende situation, hvor reducerede satser kun kan anvendes på bøger i form af fysiske medier, ikke er i overensstemmelse med princippet om at underkaste lignende varer og tjenesteydelser de samme momssatser;

20.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om at forenkle lovgivningen om momsangivelse for at mindske de administrative byrder for virksomhederne i EU og for at lette den grænseoverskridende handel;

21.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en klar lovgivningsmæssig ramme for at sikre ligestilling mellem e-produkter og deres fysiske alternativer;

22.  beklager, at de elleve medlemsstater, der anvender den forstærkede samarbejdsprocedure om skat på finansielle transaktioner (AFT), hidtil ikke har levet op til deres forpligtelser; minder om, at den finansielle sektor bør yde et rimeligt bidrag til de offentlige finanser, og noterer sig den fælles erklæring af 27. januar 2015 fra de elleve medlemsstater og deres tilsagn om at gennemføre en AFT-afgift med et bredt anvendelsesområde og en lille skattesats senest 1. januar 2016; understreger det presserende behov for at handle og vigtigheden af en ambitiøs AFT; opfordrer andre medlemsstater til at overveje at deltage i AFT;

23.  opfordrer til, at AFT-indtægterne indgår som en del af de egne indtægter i EU-budgettet;

24.  opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at nå til enighed om et obligatorisk fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) – i første omgang for europæiske virksomheder og europæiske andelsselskaber og i anden omgang for alle øvrige virksomheder bortset fra mikrovirksomheder og SMV'er – således som det fremgår af Europa-Parlamentets ovennævnte holdning af 19. april 2012 om forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag;

25.  opfordrer Kommissionen til nøje at undersøge mulighederne for at indføre en minimumssats for selskabsskat som middel til at kontrollere skadelig skattekonkurrence;

26.  bemærker, at forskelle i nabolandes skattelovgivninger kan give problemer for virksomheder i grænseområder; opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge den planlagte lovgivning for dens virkninger i grænseområder;

Bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse, aggressiv skatteplanlægning og skattely

27.  afventer Kommissionens opfølgning på dens to henstillinger om "foranstaltninger, der kan tilskynde tredjelande til at anvende minimumsstandarder for god forvaltningspraksis på skatteområdet", og om "aggressiv skatteplanlægning" samt medlemsstaternes opfølgning på Kommissionens ajourførte handlingsplan til bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning;

28.  understreger, at EU-medlemsstaterne og Kommissionen om nødvendigt bør indtage en ledende rolle i drøftelserne om bekæmpelse af påstået skattesvig eller aggressiv skatteundgåelse i OECD, Det Globale Forum for Gennemsigtighed og Informationsudveksling på Skatteområdet og andre relevante globale fora;

29.  opfordrer Kommissionen til at udvikle yderligere initiativer til fremme af god forvaltningspraksis på skatteområdet i tredjelande og til at tage hånd om uligheden vedrørende dobbelt (ikke‑)beskatning; mener, at dobbelt ikke‑beskatningsaftaler mellem medlemsstater og tredjelande skal være baseret på fælles standarder; insisterer på, at der ikke bør indgås dobbelt ikke‑beskatningsaftaler med skattely eller ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner, og opfordrer derfor Kommissionen til at indføre en klausul i ethvert relevant lovgivningsforslag for at sikre, at målene med lovgivningen ikke omgås via skattemæssige konstruktioner;

30.  anmoder Kommissionen om årligt at forelægge Rådet og Parlamentet en rapport om arbejdet og resultaterne i Platformen vedrørende God Forvaltningspraksis på Skatteområdet;

31.  glæder sig over aftalen om reglerne om bekæmpelse af misbrug i direktivet om moder- og datterselskaber; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til hurtigt at gennemføre disse og udvide dem til også at omfatte direktivet om renter og royalties;

32.  opfordrer Kommissionen til at gøre bekæmpelse af skatteunddragelse til en topprioritet og til i løbet af de første seks måneder af 2015 at fremsætte vidtrækkende og effektive forslag til at bekæmpe skattely og skatteunddragelse;

33.  opfordrer Kommissionen til, som led i disse forslag, at indføre en forpligtelse til og konkrete mål for at halvere skattegabet senest i 2020(34), hvilket kunne være en del af Europa 2020‑overvågningen;

34.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte oprettelsen af et mellemstatsligt skatteorgan i FN-regi med henblik på at sikre, at udviklingslande kan deltage på lige fod i udformningen og reformen af den globale skattepolitik;

35.  anmoder Kommissionen om fuldt ud at samarbejde med OECD, G20-landene og udviklingslandene for at gribe fat om udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS) og om regelmæssigt at aflægge beretning til Parlamentet og Rådet om fremskridtene; glæder sig over Kommissionens kommende reviderede handlingsplan 2015 om skattesvig og skatteundgåelse og opfordrer Kommissionen til at fremlægge et anti-BEPS-direktiv (udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud) på EU-niveau senest ultimo juni 2015;

36.  mener, at Kommissionen bør ajourføre handlingsplanen mod skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning på basis af G20-ledernes løfter om at sikre det internationale skattesystems retfærdighed og landenes indkomstgrundlag; mener, at Fiscalis- og Told-programmerne også bør fokusere på spørgsmålet om aggressiv skatteplanlægning;

37.  glæder sig over den hurtige gennemførelse af landeopdelt rapportering for banker som fastsat i den fjerde ændring til kapitalkravsdirektivet; opfordrer Kommissionen til som næste skridt at indføre obligatorisk landeopdelt rapportering for grænseoverskridende virksomheder, med undtagelse af SMV'er, i alle sektorer og i alle de lande, hvor de er aktive, herunder ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner og skattely, gennem en øjeblikkelig revision af regnskabsdirektivet, samtidig med at den sikrer, at de administrative byrder minimeres;

38.  opfordrer til hurtig handling og bindende foranstaltninger for at imødegå de skadelige aspekter ved de skattemæssige incitamenter, der tilbydes for den indkomst, der genereres af intellektuel ejendomsret eller "patentbokse";

39.  opfordrer til, at udvekslingen af oplysninger udvides til at omfatte afgørelser med grænseoverskridende virkning i skattespørgsmål for at sikre, at alle virksomheder, der opererer i EU, opfylder deres forpligtelser i samtlige medlemsstater, og for at øge gennemsigtigheden; understreger, at udvekslingen af oplysninger ikke må forvride konkurrencen;

40.  mener, at skatteafgørelser kan være et vigtigt instrument med henblik på at skabe retssikkerhed for virksomhederne; beklager imidlertid den manglende gennemsigtighed, der har ledsaget disse afgørelser i medlemsstaterne, hvorved der er skabt muligheder for skatteundgåelse og skadelig skattekonkurrence;

41.  mener endvidere, at de nationale lovgivere bør have lov til, fortroligt, at inspicere indholdet af skatteafgørelser med henblik på at vedtage passende national lovgivning for at forebygge skatteunddragelse;

42.  glæder sig over meddelelsen om et forslag fra Kommissionen om obligatorisk udveksling af oplysninger om grænseoverskridende afgørelser; er af den opfattelse, at forslaget først og fremmest skal indeholde en forpligtelse for medlemsstaterne til at underrette hinanden om afgørelser, der er vedtaget; mener endvidere, at medlemsstaterne bør være forpligtet til at underrette Kommissionen om sådanne afgørelser, deres underliggende generelle principper og deres præcise budgetmæssige virkning på skattegrundlaget, således at Kommissionen bedre kan udøve sin rolle som vogter af fair konkurrence på det indre marked;

43.  understreger, at retssikkerheden for skatteyderne – gennem forudsigelig adfærd fra de nationale skattemyndigheders side og fra politisk hold – fortsat bør prioriteres; påpeger, at afgørelser og skatteordninger ikke i sig selv er skadelige, men at de nationale skattemyndigheder på en klar og utvetydig bør gøre opmærksom på, hvilke ordninger der er acceptable, og hvilke der ikke er;

44.  fordømmer på det kraftigste medlemsstater, der har tilladt eller sågar tilskyndet deres skattemyndigheder til at træffe skatteafgørelser, som har fjernet koblingen mellem beskatning og økonomisk aktivitet, og der som følge heraf i høj grad har bidraget til udhulingen af de offentlige finanser;

45.  opfordrer Kommissionen til at intensivere sin anvendelse af EU's statsstøtteregler over for aggressiv skatteplanlægning; mener, at Kommissionen bør undersøge alle skatteafgørelser for at verificere, at de ikke bryder EU's statsstøtteregler ved at yde selektive skattelettelser til visse virksomheder;

46.  er bekymret over, at nationale reformer i visse medlemsstater har medført utilstrækkeligt personale i og en utilstrækkelig ressourcefordeling til de nationale skatteforvaltninger og skattetilsynsmyndigheder; beklager, at prioritet ofte gives til skatteundgåelse i det små, i stedet for til store multinationale virksomheder; opfordrer medlemsstaterne til at sikre passende ressourcer og understreger, at stigningen i udgifter som følge af mere hensigtsmæssig bemanding og ressourceallokering ville blive opvejet af de ekstra skatteindtægter; bemærker, at elektroniske offentlige skattetjenester kan føre til effektiv anvendelse af menneskelige og finansielle ressourcer;

47.  understreger, at effektive og legitime nationale skattepolitikker kræver, at de nationale skattemyndigheder fungerer korrekt (dvs. håndhævelsen bør være tilstrækkelig); understreger, at nationale skattemyndigheder bør udveksle oplysninger om bedste praksis for at lære af hinanden;

48.  opfordrer medlemsstaterne til at forbedre deres administrative samarbejde på området for direkte og indirekte beskatning samt punktafgifter såvel som gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer; anerkender betydningen af udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne og opfordrer dem til at udnytte det fulde potentiale i Fiscalis 2014-2020- og Told 2014-2020-programmerne;

49.  opfordrer Kommissionen til at foreslå og medlemsstaterne til at nå til enighed om en fælles EU-holdning og en bred række af kriterier til at definere skattely samt koordinerede sanktioner, som skal kunne pålægges usamarbejdsvillige skattely; opfordrer til, at der inden den 30. juni 2015 udarbejdes en sortliste over sådanne skattely og lande, der forvrider konkurrencen med gunstige skatteforhold, herunder dem i EU;

50.  anmoder Kommissionen om at tilbyde samarbejde og bistand til udviklingstredjelande, som ikke er skattely, for at hjælpe dem med effektivt at tackle skattesvig og skatteundgåelse;

51.  opfordrer medlemsstaterne til at udstyre deres kompetente myndigheder med de nødvendige midler til at foretage strenge og grundige undersøgelser og pålægge sanktioner, såsom suspendering eller tilbagekaldelse af bank- eller rådgivningslicenser for finansielle institutioner, revisorer, advokatfirmaer eller andre finansielle rådgivere, såfremt det er godtgjort, at de har medvirket til skattesvig;

52.  opfordrer til at indføre strenge sanktioner for at forhindre, at virksomheder tilsidesætter EU's skattestandarder ved at afstå fra at yde svigagtige virksomheder, eller virksomheder beliggende i skattely eller i lande, der forvrider konkurrencen med gunstige skatteforhold, EU-støtte og adgang til statsstøtte eller offentlige indkøb; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at inddrive al form for offentlig støtte til virksomheder, hvis de er involveret i overtrædelser af EU's skattestandarder;

53.  opfordrer alle medlemsstater til at offentliggøre en konsekvensanalyse af deres special purpose-enheder og lignende retlige konstruktioner såvel som data, der viser strømmen af investeringer via sådanne enheder i deres lande; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at indføre tilstrækkeligt strenge saglige krav til alle sådanne enheder for at sikre, at de ikke kan misbruges i skattemæssig henseende;

54.  opfordrer Kommissionen til at foretage en tilbundsgående undersøgelse af anvendelsesområdet for EU's statsstøtteregler for så vidt angår imødegåelse af aggressiv skatteplanlægning og erkende, at denne praksis er grundlæggende konkurrencebegrænsende og hindrer, at europæiske SMV'er kan konkurrere på lige vilkår;

55.  understreger, at de medlemsstater, der har modtaget eller søger om økonomisk støtte, er forpligtede til at gennemføre foranstaltninger, der tilsigter at styrke og forbedre deres kapacitet til at opkræve skat samt håndtere problemet med skattesvig og skatteunddragelse; opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvide denne forpligtelse til også at omfatte foranstaltninger til at tackle hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning;

56.  opfordrer medlemsstaterne til at udvikle de nødvendige rammer for samarbejdet mellem skattemyndighederne og civilsamfundet, der fremmer social ansvarlighed og gennemsigtighed; mener, at et sådant samarbejde med ærlige skatteydere kan føre til konkrete resultater i påvisning af, især nye, former for svig og skatteundgåelse;

57.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med OECD at udvikle passende EU-standarder for eller forslag til at imødegå udfordringerne i forbindelse med beskatning af den digitale økonomi;

Fremme af en anvendelig samordning på skatteområdet for en langsigtet, vækstorienteret økonomisk politik

58.  minder om Parlamentets anmodning(35) om en forbedret ramme for økonomisk styring; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i højere grad at drage fordel af det europæiske semester ved at integrere EU's strategi vedrørende skattegabet i de årlige nationale stabilitets- og vækstprogrammer og i de nationale reformprogrammer; opfordrer Kommissionen til at bede medlemsstaterne om at lave en liste i deres nationale reformprogrammer med en beskrivelse af alle skattefritagelser, der er givet til virksomheder;

59.  tilskynder Kommissionen til at udarbejde en kodeks for europæiske skatteydere, som udstikker bedste praksisser for at fremme samarbejde og tillid mellem skatteforvaltninger og skatteydere, med henblik på at sikre større gennemsigtighed skatteydernes rettigheder og forpligtelser og tilskynde til en serviceorienteret tilgang;

60.  understreger, at landespecifikke henstillinger skal accepteres og gennemføres af medlemsstaterne, navnlig på budgetområdet;

61.  opfordrer til en revision af mandatet for Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen for at forbedre dens effektivitet og skabe ambitiøse resultater, for eksempel ved at indføre en forpligtelse til at offentliggøre skattelettelser og tilskud til virksomheder; anmoder endvidere Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen om at udfærdige og straks offentliggøre en oversigt af, i hvilket omfang landene opfylder de anbefalinger, som gruppen udstak i sin halvårlige statusrapport til finansministrene;

62.  mener, at den kvantitative måling af makroøkonomiske mål bør ledsages af kvalitative indikatorer for at tage hånd om de langsigtede mål; opfordrer Kommissionen til ved udformningen af de landespecifikke henstillinger at foretage en tilbundsgående undersøgelse af forskellene mellem medlemsstaterne og til at fokusere på sammenligninger mellem disse med henblik på at identificere bedste praksis for så vidt angår udformningen af skattepolitikker;

63.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre, at der er tilstrækkelig tid og ressourcer til udformning, rettidig præsentation og opfølgning af de landespecifikke henstillinger og til at muliggøre Europa-Parlamentets demokratiske kontrol;

64.  beklager den hidtidige mangel på væsentlige fremskridt for så vidt angår beskatning og skattereformer inden for rammerne af forpligtelserne under europluspagten; opfordrer Kommissionen til fuldt ud at integrere pragmatisk skattesamordning i det europæiske semesters cyklus som led i en stærkere økonomisk-politisk samordning;

65.  opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at forenkle deres skattesystemer, modernisere deres skatteforvaltninger og forbedre deres skatteopkrævningsresultater, bl.a. ved at etablere effektive mekanismer til inddrivning af midler baseret på moderne teknologi og ved at støtte nye strategier vedrørende frivillig overholdelse af skattereglerne, risikovurdering og overvågning;

66.  opfordrer medlemsstaterne til at flytte skattebyrden fra arbejde til andre former for bæredygtig beskatning med henblik på at sikre, at alle økonomiske og finansielle sektorer yder rimelige tilskud og for at fremme vækst og skabe arbejdspladser af høj kvalitet;

67.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til ved indførelsen af ejendomsskatter at tage højde for alle relevante bivirkninger;

68.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje nye og innovative former for beskatning, der bidrager til vækst og beskæftigelse;

69.  gentager, at der er behov for en gennemgribende revision af det europæiske system for egne indtægter; mener, at tildeling af flere egne ressourcer på en budgetneutral måde ville give Kommissionen større effektivitet og autonomi og føre til et mere gennemsigtigt EU-budget; ser derfor ivrigt frem til resultaterne fra Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter;

o
o   o

70.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de ​​nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0312.
(2) EUT C 258 E af 7.9.2013, s. 134.
(3) http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
(4) EUT L 338 af 12.12.2012, s. 41.
(5) EUT L 338 af 12.12.2012, s. 37.
(6) EUT C 258 E af 7.9.2013, s. 53.
(7) EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 37.
(8) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0205.
(9) EFT C 2 af 6.1.1998, s. 2.
(10) http://www.oecd.org/tax/tax-global/part-1-of-report-to-g20-dwg-on-the-impact-of-beps-in-low-income-countries.pdf
(11) EUT C 12 af 15.1.2015, s. 105.
(12) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011644%202014%20INIT
(13) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_43.pdf
(14) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_44.pdf
(15) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_45.pdf
(16) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_48.pdf
(17) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/143709.pdf.
(18) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/145105.pdf.
(19) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-16062014-BP/EN/2-16062014-BP-EN.PDF
(20) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-623_da.htm
(21) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-604_da.htm
(22) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-416_da.htm
(23) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0129.
(24) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0038.
(25) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0094.
(26) http://ec.europa.eu/taxation_customs/ta xation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.htm
(27) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%282012%29351_en.pdf
(28) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%282012%29351_en.pdf
(29) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/missing-part_en.htm
(30) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_en.pdf
(31) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-2013-0593%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
(32) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om momssystemets fremtid – På vej mod et enklere, mere solidt og effektivt momssystem (COM(2011)0851).
(33) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2012.pdf
(34) Europa-Parlamentetsbeslutning af 12. december 2013 om opfordring til et måleligt og bindende engagement mod skatteunddragelse og skatteundgåelse i EU (Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0593).
(35) Beslutning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2014 (Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0038) og beslutning om bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skattely (Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0205).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik