Zoznam 
Prijaté texty
Streda, 25. marca 2015 - BruselFinálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting - Grécko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/015 GR/Attica publishing activities - Grécko
 Žiadosť o zbavenie imunity – António Marinho e Pinto
 Žiadosť o zbavenie imunity Ivana Jakovčića
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik - Írsko
 Žiadosť o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha
 Žiadosť o ochranu výsad a imunity Gabriela Albertiniho
 Makrofinančná pomoc Ukrajine ***I
 Výročná správa o daniach

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting - Grécko
PDF 318kWORD 70k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. marca 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting, Grécko) (COM(2015)0037 – C8-0030/2015 – 2015/2031(BUD))
P8_TA(2015)0081A8-0050/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0037 – C8-0030/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0050/2015),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Grécko predložilo žiadosť EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 928 pracovníkov v 16 podnikoch, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 60 (výroba a vysielanie programov)(4), v regióne na úrovni NUTS 2(5) Atika (EL 30) v Grécku;

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení o EGF;

1.  poznamenáva, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF sú splnené, a preto súhlasí s Komisiou, že Grécko má nárok na finančný príspevok podľa uvedeného nariadenia;

2.  poznamenáva, že grécke orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 4. septembra 2014, pričom do 13. novembra 2014 ju doplnili o ďalšie informácie, a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 3. februára 2015;

3.  víta skutočnosť, že grécke orgány sa v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci pracovníkom rozhodli začať poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom 28. novembra 2014, teda v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

4.  domnieva sa, že prepúšťanie v odvetví vysielania v regióne Atika súvisí s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou, ktorá na jednej strane spôsobila zníženie disponibilného príjmu domácností, čo viedlo k výraznému poklesu kúpnej sily a potrebe určiť priority v oblasti výdavkov a tiež výrazne obmedziť náklady na tovar dennej spotreby napriek jeho dôležitosti, a na druhej strane radikálne zníženie úverov pre podniky a jednotlivcov v dôsledku nedostatku hotovosti v gréckych bankách;

5.  konštatuje, že táto žiadosť je prvou žiadosťou o príspevok z EGF v odvetví výroby a vysielania programov a deviatou žiadosťou o príspevok z EGF v roku 2015;

6.  konštatuje, že sa očakáva, že toto prepúšťanie bude mať výrazný negatívny vplyv na región Atika, v ktorom je už teraz v porovnaní s ostatnými 12 regiónmi najväčší podiel nezamestnaných v Grécku;

7.  konštatuje, že koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktorý sa má spolufinancovať, zahŕňa profesijné poradenstvo, vzdelávanie, rekvalifikáciu a odbornú prípravu, príspevok na špecializovanú odbornú prípravu a vzdelávanie, príspevok pri uchádzaní sa o zamestnanie, príspevok na odbornú prípravu a príspevok na cestovanie za prácou; pokiaľ ide o dotácie na samostatnú zárobkovú činnosť, poznamenáva, že maximálna suma 15 000 EUR, ktorá sa môže poskytnúť, sa poskytne maximálne 120 vybraným pracovníkom ako príspevok na založenie vlastného podniku; zdôrazňuje, že cieľom tohto opatrenia je podporovať podnikanie poskytnutím finančného príspevku na uskutočniteľné podnikateľské iniciatívy, čo by malo viesť k vytvoreniu ďalších pracovných miest v strednodobom horizonte;

8.  víta skutočnosť, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultácii so zástupcami cieľových príjemcov; s uspokojením konštatuje, že práve príjemcovia navrhli gréckemu ministerstvu práce, aby podalo žiadosť o príspevok z EGF, a to s poukázaním na jeho rýchly vplyv a účinnosť;

9.  domnieva sa, že koordinačná úloha a zapojenie zástupcov cieľových príjemcov boli dôležité predovšetkým pri navrhovaní personalizovaných služieb, keďže k prepúšťaniu došlo v 16 rôznych spoločnostiach v odvetví výroby a vysielania programov;

10.  víta skutočnosť, že na opatreniach podporovaných z EGF sa podľa odhadov zúčastnia všetci prepustení pracovníci, ktorí majú nárok na podporu;

11.  pripomína, že je dôležité zlepšovať možnosti zamestnania všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že ponúkaná odborná príprava v rámci koordinovaného balíka sa prispôsobí nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj súčasného podnikateľského prostredia a aktuálne voľným miestam v príbuzných odvetviach;

12.  víta skutočnosť, že všetkým pracovníkom sa ponúklo profesijné poradenstvo pozostávajúce z viacerých etáp, pričom sa im poskytli individuálne a personalizované rady a plány na opätovné začlenenie do zamestnania;

13.  konštatuje, že väčšina požadovaných finančných prostriedkov sa má poskytnúť na podporu začínajúcich podnikov, a to vo forme dotácií na samostatnú zárobkovú činnosť (1 800 000 EUR) a opatrení v oblasti odbornej prípravy vrátane príspevkov na odborné vzdelávanie (1 536 000 EUR) a odbornú prípravu (1 152 000 EUR);

14.  domnieva sa, že v rámci profesijného poradenstva, odbornej prípravy a opatrení na podporu samostatnej zárobkovej činnosti by sa mali zohľadňovať vznikajúce príležitosti, ktoré by mohli oprávneným prepusteným pracovníkom poskytnúť nové internetové médiá;

15.  konštatuje, že podľa odhadov sa má 120 pracovníkom poskytnúť príspevok na mobilitu s cieľom podporiť ich presťahovanie po prijatí pracovnej ponuky, ktorá si vyžaduje zmenu bydliska;

16.  konštatuje, že príspevok na činnosti súvisiace s prípravou, riadením, informovaním a propagáciou, kontrolou a podávaním správ tvorí 2,50 % celkového rozpočtu; ďalej poznamenáva, že takmer polovica tohto rozpočtu sa má použiť na informovanie a propagáciu;

17.  zdôrazňuje, že pomoc z EGF sa môže použiť iba na spolufinancovanie aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré vedú k trvalej a dlhodobej zamestnanosti; opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú spoločnosti, ani opatrenia na reštrukturalizáciu spoločností alebo odvetví;

18.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

19.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting z Grécka)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/644.)

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).
(5)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1046/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), pokiaľ ide o zasielanie časových radov pre nové regionálne členenie (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 34).


Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/015 GR/Attica publishing activities - Grécko
PDF 317kWORD 70k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. marca 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/015 GR/Attica publishing activities, Grécko) (COM(2015)0040 – C8-0031/2015 – 2015/2032(BUD))
P8_TA(2015)0082A8-0051/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0040 – C8-0031/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0051/2015),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Grécko predložilo žiadosť EGF/2014/015 GR/Attica publishing activities o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 705 pracovníkov v 46 podnikoch, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 58 (nakladateľské činnosti)(4), v regióne na úrovni NUTS 2(5) Atika (EL 30) v Grécku;

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF;

1.  konštatuje, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF sú splnené; súhlasí preto s Komisiou, že Grécko má nárok na finančný príspevok podľa uvedeného nariadenia;

2.  poznamenáva, že grécke orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 4. septembra 2014, pričom do 13. novembra 2014 ju doplnili o ďalšie informácie, a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 3. februára 2015;

3.  víta skutočnosť, že grécke orgány sa v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci pracovníkom rozhodli začať poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom 28. novembra 2014, teda v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

4.  domnieva sa, že prepúšťanie vo vydavateľskom odvetví v regióne Atika súvisí s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou, ktorá na jednej strane spôsobila zníženie disponibilného príjmu domácností, čo viedlo k výraznému poklesu kúpnej sily a potrebe určiť priority v oblasti výdavkov a zároveň výrazne obmedziť náklady na tovar dennej spotreby, ktorý nie je považovaný za nevyhnutný, ako sú časopisy a noviny, a na druhej strane radikálne zníženie úverov pre podniky a jednotlivcov v dôsledku nedostatku hotovosti v gréckych bankách;

5.  konštatuje, že dodnes bolo vydavateľské odvetvie predmetom jednej žiadosti o príspevok z EGF(6);

6.  konštatuje, že sa očakáva, že toto prepúšťanie bude mať výrazný negatívny vplyv na región Atika, v ktorom je už teraz v porovnaní s ostatnými 12 regiónmi najväčší podiel nezamestnaných v Grécku;

7.  konštatuje, že koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktorý sa má spolufinancovať, poskytuje prevažne podporu na zakladanie nových podnikov vo forme dotácií na samostatnú zárobkovú činnosť (1 200 000 EUR), ale zahŕňa tiež profesijné poradenstvo, opatrenia v oblasti odbornej prípravy vrátane príspevkov na odborné vzdelávanie (1 104 000 EUR) a odbornú prípravu (828 000 EUR), ako aj príspevky pri uchádzaní sa o zamestnanie a príspevky na cestovanie za prácou;

8.  víta skutočnosť, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultácii so zástupcami cieľových príjemcov; s uspokojením zdôrazňuje, že práve príjemcovia navrhli gréckemu ministerstvu práce, aby podalo žiadosť o príspevok z EGF, a to s poukázaním na jeho rýchly vplyv a účinnosť;

9.  domnieva sa, že koordinačná úloha a zapojenie zástupcov cieľových príjemcov boli dôležité predovšetkým pri navrhovaní personalizovaných služieb, keďže k prepúšťaniu došlo v 46 rôznych spoločnostiach vo vydavateľskom odvetví;

10.  víta skutočnosť, že na opatreniach podporovaných z EGF sa podľa odhadov zúčastnia všetci prepustení pracovníci, ktorí majú nárok na podporu;

11.  pripomína, že je dôležité zlepšovať možnosti zamestnania všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu;

12.  víta skutočnosť, že všetkým prepusteným pracovníkom, ktorí majú nárok na podporu, sa ponúklo profesijné poradenstvo pozostávajúce z viacerých etáp, pričom sa im poskytli individuálne a personalizované rady a plány na opätovné začlenenie do zamestnania;

13.  zdôrazňuje, že pomoc z EGF sa môže použiť iba na spolufinancovanie aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré vedú k trvalej a dlhodobej zamestnanosti; opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú spoločnosti, ani opatrenia na reštrukturalizáciu spoločností alebo odvetví;

14.  poznamenáva, že maximálna suma 15 000 EUR, ktorá sa môže poskytnúť, sa poskytne maximálne 80 vybraným pracovníkom ako príspevok na založenie vlastného podniku; zdôrazňuje, že cieľom tohto opatrenia je podporovať podnikanie poskytnutím finančného príspevku na uskutočniteľné podnikateľské iniciatívy, čo by malo viesť k vytvoreniu ďalších pracovných miest v strednodobom horizonte;

15.  konštatuje, že podľa odhadov sa má 80 pracovníkom poskytnúť príspevok na mobilitu s cieľom podporiť ich presťahovanie po prijatí pracovnej ponuky, ktorá si vyžaduje zmenu bydliska;

16.  konštatuje, že príspevok na činnosti súvisiace s prípravou, riadením, informovaním a propagáciou, kontrolou a podávaním správ tvorí 3,36 % celkového rozpočtu; ďalej poznamenáva, že takmer polovica tohto rozpočtu sa má použiť na informovanie a propagáciu;

17.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

18.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EFG/2014/015 GR/Attica publishing activities z Grécka)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/642.)

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).
(5) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1046/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), pokiaľ ide o zasielanie časových radov pre nové regionálne členenie (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s 34).
(6) EGF/2009/024 NL Noord Holland a Zuid Holland divízia 58 (COM(2010)0532 z 1.10.2010).


Žiadosť o zbavenie imunity – António Marinho e Pinto
PDF 215kWORD 54k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 25. marca 2015 o žiadosti o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinta (2014/2191(IMM))
P8_TA(2015)0083A8-0062/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinta, ktorú 8. októbra 2014 postúpil Dr. Rodrigo Pereira da Costa, sudca na obvodnom súde mesta Coimbra (Ref. 6076/12.0TDLSB), a ktorá bola 12. novembra 2014 oznámená v pléne,

–  so zreteľom na vypočutie Antónia Marinha e Pinta v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie a na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010 a 6. septembra 2011(1),

–  so zreteľom na článok 157 ods. 2 a 3 Ústavy Portugalskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0062/2015),

Α.  keďže sudca na obvodnom súde mesta Coimbra predložil žiadosť o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu Antónia Marinha e Pinta v súvislosti s možnou žalobou vo veci údajného spáchania trestného činu;

Β.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci na území svojho vlastného štátu imunity priznané poslancom parlamentu daného štátu;

C.  keďže podľa článku 157 ods. 2 a 3 Ústavy Portugalskej republiky nesmú byť poslanci parlamentu počas volebného obdobia stíhaní, zatýkaní, väznení ani inak obmedzovaní bez predchádzajúceho súhlasu zhromaždenia;

D.  keďže António Marinho e Pinto je obvinený z ohovárania bývalých úradníkov portugalskej advokátskej komory;

Ε.  keďže tieto obvinenia očividne nijako nesúvisia s pozíciou Antónia Marinha e Pinta ako poslanca Európskeho parlamentu a vyplývajú z jeho bývalej pozície predsedu portugalskej advokátskej komory;

F.  keďže údajné činy sa netýkajú stanovísk, ktoré vyjadril, ani hlasov, ktoré odovzdal, ako poslanec Európskeho parlamentu pri výkone svojich povinností v zmysle článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

G.  keďže za konaním, ktoré bolo v skutočnosti začaté pred tým, ako António Marinho e Pinto zaujal miesto v Európskom parlamente, nie je žiadne podozrenie zo snahy brániť mu vo výkone jeho parlamentnej činnosti (fumus persecutionis);

1.  rozhodol o zbavení Antónia Marinha e Pinta imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu svojho gestorského výboru sudcovi na obvodnom súde mesta Coimbra a Antóniovi Marinhovi e Pintovi.

(1) Rozsudok z 12. mája 1964 vo veci 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier (Zb. 1964, s.195); rozsudok z 10. júla 1986 vo veci 149/85 Wybot/Faure (Zb. 1986, s. 2403); rozsudok z 15. októbra 2008 vo veci T-345/05, Mote/Parlament, (Zb. 2008, s. II-2849); rozsudok z 21. októbra 2008 v spojených veciach C-200/07 a 201/07, Marra/De Gregorio a Clemente (Zb. 2008, s. I-7929); rozsudok z 19. marca 2010 vo veci T-42/06, Gollnisch/Parlament (Zb. 2010, s. II-1135); rozsudok zo 6. septembra 2011 vo veci C-163/10, Patriciello (Zb. 2011, s. I-7565).


Žiadosť o zbavenie imunity Ivana Jakovčića
PDF 222kWORD 58k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 25. marca 2015 o žiadosti o zbavenie imunity Ivana Jakovčića (2014/2169(IMM))
P8_TA(2015)0084A8-0059/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Ivana Jakovčića, ktorú 5. septembra 2014 postúpil právny zástupca poškodenej strany ako žalobcu v súvislosti s trestným konaním prebiehajúcim na mestskom súde v Pazine (Chorvátsko) (ref. č. K-143/14) a ktorá bola 23. októbra 2014 oznámená v pléne;

–  so zreteľom na listy stáleho predstaviteľa Chorvátskej republiky pri EÚ zo 14. februára 2014 a 16. januára 2015, ktoré potvrdili, že podľa príslušných ustanovení chorvátskeho práva môže poškodená strana ako žalobca požiadať o zbavenie imunity chorvátskeho poslanca v Európskom parlamente,

–  po vypočutí Ivana Jakovčića v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie a článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. apríla 2009 o poslaneckej imunite v Poľsku(2),

–  so zreteľom na články 23 a 28 rokovacieho poriadku chorvátskeho parlamentu,

–  so zreteľom na článok 61 ods. 1 chorvátskeho trestného poriadku,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0059/2015),

A.  keďže právny zástupca súkromného žalobcu požiadal o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu Ivana Jakovčića v súvislosti so súdnym konaním týkajúcim sa údajného trestného činu nactiutŕhania;

B.  keďže stály predstaviteľ Chorvátskej republiky pri EÚ listom zo 14. februára 2014 informoval predsedu Parlamentu, že v prípade absencie konkrétnych procesných pravidiel týkajúcich sa žiadosti o zbavenie imunity chorvátskych poslancov Európskeho parlamentu by sa mali uplatňovať ustanovenia upravujúce žiadosti o zbavenie imunity poslancov národného parlamentu a že podľa týchto ustanovení môže žiadosť o súhlas s vyšetrovacou väzbou alebo začatie trestného konania proti poslancovi podať ktorýkoľvek oprávnený štátny orgán, poškodená strana ako žalobca alebo súkromný žalobca;

C.  keďže stály predstaviteľ Chorvátskej republiky pri EÚ listom zo 16. januára 2015 potvrdil, že súdne konanie, v súvislosti s ktorým bola podaná žiadosť o zbavenie imunity I. Jakovčića, skutočne prebieha na príslušnom súde v Chorvátsku;

D.  keďže podľa článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci Európskeho parlamentu nesmú byť podrobení žiadnej forme vyšetrovania, zadržania ani súdneho konania, pokiaľ ide o vyjadrené názory alebo hlasovanie pri výkone ich povinností;

E.  keďže účelom tohto ustanovenia je zabezpečiť, aby poslanci Európskeho parlamentu v každom prípade požívali slobodu prejavu, ale keďže toto právo na slobodu prejavu neoprávňuje na ohováranie, nactiutŕhanie, podnecovanie k nenávisti ani spochybňovanie cti druhých;

F.  keďže žiadosť o zbavenie imunity súvisí so súdnym konaním začatým proti I. Jakovčićovi podľa článku 147 odsekov 1 a 2 chorvátskeho trestného poriadku v spojitosti s hanlivými výrokmi, ktoré údajne vyslovil 22. júla 2014 v rozhovore s chorvátskou rozhlasovou a televíznou stanicou HRT;

G.  keďže podľa článku 61 ods. 1 chorvátskeho trestného poriadku (Zakon o kaznenom postupku) musí byť súkromná žaloba v prípade súkromného stíhania podaná do troch mesiacov odo dňa, keď sa oprávnená fyzická alebo právnická osoba dozvedela o trestnom čine a jeho páchateľovi;

H.  keďže podľa článku 9 ods. 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu sa žiadosti o zbavenie imunity musia posudzovať bezodkladne, ale so zreteľom na ich relatívnu zložitosť;

I.  keďže I. Jakovčić bol v čase rozhovoru poslancom Európskeho parlamentu; keďže jeho vyhlásenia sa údajne týkajú záležitosti, ktorá siaha do čias, keď ešte nezastával tento úrad;

J.  keďže dotknuté výroky teda priamo ani očividne nesúvisia s výkonom povinností I. Jakovčića ako poslanca Európskeho parlamentu, ani nie sú vyjadreným názorom ani hlasovaním pri výkone povinností poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 8 protokolu č. 7;

K.  keďže nemožno usudzovať, že I. Jakovčić konal pri výkone svojich povinností poslanca Európskeho parlamentu;

1.  domnieva sa, že žiadosť o zbavenie imunity I. Jakovčića podal príslušný orgán podľa článku 9 ods. 1 rokovacieho poriadku a že ju preto možno považovať za prípustnú; ďalej sa nazdáva, že vzhľadom na článok 9 ods. 2 rokovacieho poriadku nemožno pre Európsky parlament stanoviť žiadnu lehotu na prijatie rozhodnutia o žiadosti o zbavenie imunity;

2.  rozhodol o zbavení Ivana Jakovčića imunity;

3.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu svojho gestorského výboru príslušnému orgánu Chorvátskej republiky a Ivanovi Jakovčićovi.

(1) Rozsudok vo veci 101/63 Wagner/Fohrmann a Krier, EU:C:1964:28; rozsudok vo veci 149/85 Wybot/Faure a ďalší, EU:C:1986:310; rozsudok vo veci T-345/05 Mote/Parlament, EU:T:2008:440; rozsudok v spojených veciach C-200/07 a C-201/07 Marr/De Gregorio a Clemente, EU:C:2008:579; rozsudok vo veci T-42/06 Gollnisch/Parlament, EU:T:2010:102; rozsudok vo veci C-163/10 Patriciello, EU:C:2011:543; rozsudok v spojených veciach T-346/11 a T-347/11 Gollnisch/Parlament, EU:T:2013:23.
(2) Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 72.


Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik - Írsko
PDF 325kWORD 75k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. marca 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik, Írsko) (COM(2015)0047 – C8-0038/2015 – 2015/2045(BUD))
P8_TA(2015)0085A8-0052/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0047 – C8-0038/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0052/2015),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Írsko predložilo žiadosť EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik o finančný príspevok z EGF v nadväznosti na prepustenie 424 pracovníkov zo spoločnosti Lufthansa Technik Airmotive Ireland Ltd (LTAI) a u dvoch jej dodávateľov v Írsku;

E.  keďže okrem 250 cieľových príjemcov poskytnú írske orgány personalizované služby spolufinancované z EGF až 200 mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) a v deň podania žiadosti ešte nedosiahli vek 25 rokov;

F.  keďže žiadosť nespĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, ale vychádza z ustanovenia týkajúceho sa výnimočných okolností, ktoré je uvedené v článku 4 ods. 2 uvedeného nariadenia;

1.  súhlasí s Komisiou, že výnimočné okolnosti, ktoré uvádzajú írske orgány, konkrétne vážny dosah prepúšťania na zamestnanosť a na miestne a regionálne hospodárstvo, odôvodňujú výnimku z intervenčných kritérií uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF, a že Írsko je preto oprávnené na finančný príspevok podľa uvedeného nariadenia; poznamenáva však, že výnimočné okolnosti v tejto veci sa týkajú len 250 osôb; v tejto súvislosti odporúča, aby Komisia stanovila jasné kritériá pre žiadosti týkajúce sa menej ako 500 pracovníkov; zdôrazňuje, že ak kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia nie sú úplne splnené, žiadosti by sa mali posudzovať individuálne, a že by sa nemali automaticky schvaľovať žiadosti, ktoré nespĺňajú základné podmienky;

2.  konštatuje, že írske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 19. septembra 2014, pričom do 14. novembra 2014 ju doplnili o ďalšie informácie, a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 6. februára 2015;

3.  víta skutočnosť, že írske orgány sa s cieľom poskytnúť pracovníkom urýchlenú pomoc rozhodli začať poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom 7. decembra 2013, teda v značnom časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík a dokonca pred podaním žiadosti o túto podporu; poznamenáva, že už ponúknuté personalizované služby budú oprávnené na financovanie z EGF;

4.  domnieva sa, že prepúšťanie v odvetví „oprava a inštalácia strojov a prístrojov“ v regióne južného a východného Írska súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu spôsobenými globalizáciou, čoho dôkazom je zatvorenie spoločnosti LTAI v dôsledku výraznej zmeny v obchodovaní Únie s tovarom a službami z dôvodu technologického prechodu na výrobu lietadiel a komponentov novej generácie, zmeny postupov výroby komponentov lietadiel so širokým trupom a jej vplyvu na trhové princípy základného podnikateľského modelu LTAI, ako aj presunu celosvetovej výroby lietadiel; konštatuje, že západoeurópske a americké letecké spoločnosti majú tendenciu posielať svoje lietadlá so širokým trupom na údržbu väčšieho rozsahu do Číny a že aj materská spoločnosť Lufthansa Technik sa rozhodla umiestniť centrálu globálnych operácií spojených s údržbou, opravami a generálnymi opravami (MRO) lietadiel typu Airbus A330/340 do svojej dcérskej spoločnosti Lufthansa Technik Philippines;

5.  konštatuje, že doteraz bolo odvetvie „oprava a inštalácia strojov a prístrojov“ predmetom dvoch žiadostí o podporu z EGF (vrátane tejto žiadosti), pričom dôvodom na predloženie tej druhej žiadosti bola celosvetová finančná a hospodárska kríza(4);

6.  konštatuje, že sa očakáva výrazný negatívny vplyv tohto prepúšťania na región južného a východného Írska, čo predstavuje značné znevýhodnenie na miestnej úrovni, ako to naznačujú tieto sociálnoekonomické ukazovatele: nízka úroveň vzdelania, nedostatok odbornej kvalifikácie a vysoký podiel obecných sociálnych bytov; domnieva sa, že všetky tieto faktory poukazujú na značné znevýhodnenie na miestnej úrovni a chudobu a, okrem toho, že je hľadanie novej práce pre pracovníkov, ktorí disponujú určitými veľmi špecifickými zručnosťami náročnými na uplatnenie v iných odvetviach, v dôsledku viacerých prípadov prepúšťania v tomto odvetví v posledných rokoch ešte ťažšie; konštatuje, že Blanchardstown-Tyrrelstown, Tallaght-Killinarden, Clondalkin-Rowlagh a Tallaght-Fettercairn sú niekoľkými z oblastí, v ktorých bývajú pracovníci spoločnosti Lufthansa a kde priemerná nezamestnanosť predstavuje približne 23 %;

7.  poukazuje na to, že pracovníci z tohto odvetvia majú niektoré veľmi špecifické zručnosti, ktoré sa ťažko využijú v iných odvetviach, a preto je pre týchto pracovníkov ťažké nájsť si nové zamestnanie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že toto sa vzťahuje najmä na tých pracovníkov, ktorí sú bližšie k odchodu do dôchodku (približne 20 % pracovníkov spoločnosti Lufthansa Technik) alebo pracovali mnoho rokov pre toho istého zamestnávateľa;

8.  konštatuje, že v súčasnosti je približne 1 550 zamestnancov v tomto odvetví v Írsku a že údaje, ktoré predložili írske orgány, poukazujú na pokles celkovej zamestnanosti v tejto oblasti o 52 %;

9.  konštatuje, že koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktorý sa má spolufinancovať, zahŕňa profesijné poradenstvo a pomoc pri plánovaní kariérneho postupu, granty EGF na odbornú prípravu, programy odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania, programy vysokoškolského vzdelávania, podporu podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti, ako aj podporu príjmov vrátane systému príspevkov z EGF na výdavky za kurzy;

10.  poznamenáva, že okrem prepustených pracovníkov sa írske orgány rozhodli poskytnúť personalizované služby spolufinancované z EGF až 200 mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) a ešte nedosiahli vek 25 rokov; ďalej konštatuje, že osoby NEET nepatria do skupiny prepustených pracovníkov a neboli zamestnaní v tom istom odvetví;

11.  konštatuje, že personalizované služby, ktoré sa majú poskytnúť osobám NEET, predstavujú rovnaké možnosti ako pre prepustených pracovníkov, ale budú podľa potreby individuálne prispôsobené pre každého jednotlivca NEET; pripomína, že navrhované činnosti by mali zohľadňovať rozdiely medzi potrebami prepustených pracovníkov a osôb NEET;

12.  víta skutočnosť, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultácii s cieľovými príjemcami, ich zástupcami a odborovými zväzmi;

13.  víta skutočnosť, že ministerstvo sociálnej ochrany uskutočnilo komplexný prieskum medzi dotknutými pracovníkmi s cieľom identifikovať cieľovú skupinu pracovníkov, ich nadobudnuté vzdelanie a odbornú prípravu a ich potenciálnu potrebu personalizovaných služieb s cieľom zlepšiť ich opätovnú zamestnateľnosť;

14.  konštatuje, že orgány plánujú využiť maximálny povolený podiel všetkých nákladov (35 %) na príspevky a stimuly vo forme podpory príjmu vrátane príspevkov na výdavky za kurzy; berie na vedomie, že tieto príspevky nenahrádzajú opatrenia financované z vnútroštátnych prostriedkov;

15.  oceňuje zámer írskych orgánov vytvoriť poradné fórum alebo iný interaktívny proces na doplnenie prebiehajúcej práce oddelenia pre koordináciu EGF po tom, ako sa poskytne podpora z EGF;

16.  pripomína, že je dôležité zlepšovať možnosti zamestnania všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu;

17.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti, pričom koordinovaný balík by mal byť zlučiteľný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

18.  zdôrazňuje, že pomoc z EGF sa môže použiť iba na spolufinancovanie aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré vedú k trvalej a dlhodobej zamestnanosti; opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú spoločnosti, ani opatrenia na reštrukturalizáciu spoločností alebo odvetví; odporúča, aby Komisia zhodnotila možnosť zníženia požadovaného minimálneho počtu prepustených pracovníkov v prípade projektov EGF na 200, a to v dôsledku dosahu na nezamestnanosť spôsobeného prepúšťaním v MSP, ktoré sú postihnuté hospodárskou krízou;

19.  víta skutočnosť, že sa v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie;

20.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

21.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik z Írska)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/643.)

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)EGF/2009/021 IE/SR Technics.


Žiadosť o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha
PDF 230kWORD 64k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 25. marca 2015 o žiadosti o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha (2014/2095(IMM))
P8_TA(2015)0086A8-0061/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť litovských súdnych orgánov o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha v súvislosti s trestným konaním vedeným voči nemu odvolacím súdom Litovskej republiky, ktorú Európsky parlament dostal 21. júla 2014 a s ktorou oboznámil plénum 15. septembra 2014,

–  po vypočutí Viktora Uspaskicha 24. marca 2015 v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie (ďalej len „protokol”), ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1)

–  so zreteľom na článok 62 ústavy Litovskej republiky,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 7. septembra 2010(2),

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0061/2015),

A.  keďže krajský súd vo Vilniuse vydal rozsudok vo veci poslanca Európskeho parlamentu Viktora Uspaskicha, ktorý zatiaľ nenadobudol právoplatnosť;

B.  keďže rovnakou vecou sa teraz zaoberá odvolací súd Litovskej republiky;

C.  keďže obvinenia vznesené proti Viktorovi Uspaskichovi nesúvisia s výrokmi alebo hlasovaním pri výkone jeho funkcie poslanca Európskeho parlamentu, takže sa neuplatní článok 8 protokolu;

D.  keďže sa v článku 9 protokolu stanovuje, že v priebehu zasadnutí Európskeho parlamentu požívajú jeho poslanci imunitu priznanú poslancom Európskeho parlamentu na území ich vlastného štátu, ale že sa imunity nemožno dovolávať v prípade pristihnutia poslanca pri páchaní trestného činu a že Európsky parlament je oprávnený svojho poslanca zbaviť imunity;

E.  keďže podľa článku 62 ústavy Litovskej republiky nesmie byť poslanec litovského Parlamentu (Seimas) bez jeho súhlasu trestne stíhaný, zatknutý ani inak obmedzený na slobode;

F.  keďže proti poslancovi Európskeho parlamentu Viktorovi Uspaskichovi bolo začaté trestné stíhanie a bol v rámci konania prebiehajúceho pred krajským súdom vo Vilniuse obvinený z toho, že sa dopustil trestných činov v zmysle článku 24 ods. 4 v spojení s článkom 222 ods. 1, článkom 220 ods. 1, článkom 24 ods. 4 v spojení s článkom 220 ods. 1, článkom 205 ods. 1 a článkom 24 ods. 4 v spojení s článkom 205 ods. 1 trestného zákonníka Litovskej republiky;

G.  keďže 14. júla 2009 požiadal generálny prokurátor Litovskej republiky o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha v súvislosti s vyššie uvedeným trestným konaním;

H.  keďže 27. januára 2010 bol Viktor Uspaskich súlade s článkom 9 rokovacieho poriadku prvýkrát vypočutý vo Výbore pre právne veci a po tom, čo 2. septembra 2010 litovské orgány objasnili dve právne záležitosti, prebehlo vo Výbore pre právne veci ďalšie vypočutie, čím dostal právo byť v tejto veci vypočutý na všetkých možných úrovniach;

I.  keďže 7. septembra 2010(3) prijal Európsky parlament rozhodnutie o zbavení imunity Viktora Uspaskicha;

J.  keďže 5. apríla 2011 Viktor Uspaskich požiadal o ochranu imunity, pričom argumentoval okrem iného tým, že vo Výbore pre právne veci nedostal náležitý priestor na vyjadrenie, a ďalej uviedol, že trestné stíhanie voči jeho osobe je politicky motivované a bráni mu v náležitom plnení jeho poslaneckých povinností;

K.  keďže Viktor Uspaskich v liste z 11. apríla 2011 požiadal Európsky parlament o preskúmanie rozhodnutia zo 7. septembra 2010 z dôvodu údajných nových faktov, ktoré boli zverejnené na portáli WikiLeaks a ktoré majú potvrdzovať, že sa stal obeťou fumus persecutionis;

L.  keďže táto žiadosť bola zamietnutá, pretože nebola zistená dostatočná súvislosť medzi údajnými novými skutočnosťami a začatím konania proti Viktorovi Uspaskichovi pre účtovné podvody;

M.  keďže Európsky parlament rozhodol, že imunitu a výsady Viktora Uspaskicha nebude chrániť(4);

N.  keďže 12. júla 2013 krajský súd vo Vilniuse uznal Viktora Uspaskicha vinným zo spáchania trestného činu v zmysle článku 24 ods. 4 v spojení s článkom 182 ods. 2 a 222 trestného zákonníka Litovskej republiky a keďže bol odsúdený na štyri roky odňatia slobody v niektorom z väzenských zariadení;

O.  keďže Viktor Uspaskich a prokurátor následne podali odvolanie, takže sa tá istá právna vec, v súvislosti s ktorou už bol Viktor Uspaskich zbavený imunity, teraz nachádza na súde druhej inštancie;

P.  keďže pre odvolacie konanie je potrebné ďalšie rozhodnutie Európskeho parlamentu, pretože podľa článku 62 ústavy Litovskej republiky nesmie byť poslanec litovského Parlamentu bez súhlasu parlamentu trestne stíhaný;

Q.  keďže podľa článku 9 písm. a) protokolu sú rozsah a pôsobnosť imunity, ktorú požívajú poslanci na území vlastného štátu, určené príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi;

R.  keďže Viktor Uspaskich tvrdí, že sa zmenil právny základ obžaloby, ale keďže orgány činné v trestnom konaní môžu čin prekvalifikovať, ak však ide o ten istý čin;

S.  keďže z podkladov je v každom prípade zrejmé, že právna podstata obvinenia zostáva rovnaká;

T.  keďže Viktor Uspaskich uvádza, že v súvislosti s jeho osobou sú na Európskom súdnom dvore pre ľudské práva vedené dve konania, ale že po preskúmaní oboch vecí nebola potvrdená žiadna spojitosť s týmto prípadom;

U.  keďže na Európsky súdny dvor pre ľudské práva sa možno obrátiť až po tom, čo sa vyčerpajú všetky vnútroštátne právne prostriedky, a preto nie je možné, aby vec, v ktorej koná odvolací súd Litovskej republiky, bola súčasne predmetom konania pred Európskym súdnym dvorom pre ľudské práva;

V.  Keďže Viktor Uspaskich v liste z 24. októbra 2014 uvádza nové skutočnosti, ktoré majú preukázať, že sa stal obeťou fumus persecutionis;

W.  keďže sa Viktor Uspaskich okrem toho odvoláva na dokumenty zverejnené na Wikileaks ako na nové podklady, ale keďže tieto dokumenty už boli prerokované v rámci postupu na ochranu imunity začatého 5. apríla 2011 a nie sú preukazné ani relevantné;

X.  keďže sa ani tentoraz nepreukázala dostatočná spojitosť medzi údajnými novými skutočnosťami a konaním vedeným proti Viktorovi Uspaskichovi vo veci podvodného účtovníctva;

Y.  keďže teda neboli predložené presvedčivé dôkazy o existencii fumus persecutionis a činy, z ktorých je Viktor Uspaskich obvinený, nijako nesúvisia s jeho činnosťou poslanca Európskeho parlamentu;

Z.  keďže rozhodnutie o zbavení imunity podľa článku 9 ods. 7 rokovacieho poriadku nie je v žiadnom prípade výrokom o vine či nevine, čo je predmetom vnútroštátneho konania;

AA.  keďže Výbor pre právne veci v rámci imunitného konania neskúma právne systémy jednotlivých členských štátov;

1.  rozhodol o zbavení Viktora Uspaskicha imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu gestorského výboru ihneď postúpil príslušnému orgánu Litovskej republiky.

(1) Rozsudok z 12. mája 1964 vo veci 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier (Zbierka 1964, s. 419); rozsudok z 10. júla 1986 vo veci 149/85, Wybot/Faure a ďalší (Zbierka 1986, s. 2403); rozsudok z 15. októbra 2008 vo veci T-345/05, Mote/Parlament (Zbierka 2008, s. II-2849); rozsudok z 21. októbra 2008 v spoločných veciach C-200/07 a C-201/07, Marr/De Gregorio a Clemente (Zbierka 2008, s. I-7929); rozsudok z 19. marca 2010 vo veci T-42/06, Gollnisch/Parlament (Zbierka 2010, s. II-1135); rozsudok zo 6. septembra 2011 vo veci C-163/10, Patriciello (Zbierka 2011, s. I-7565).) Vec T-346/11, Gollnisch/Parlament EU:T:2013:23.
(2) Ú. v. EÚ C 308 E, 20.10.2011, s. 90.
(3)1 Ú. v. EÚ C 308 E, 20.10.2011, s. 90.
(4) Ú. v. EÚ C 165 E, 11.6.2013, s. 80.


Žiadosť o ochranu výsad a imunity Gabriela Albertiniho
PDF 232kWORD 67k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 25. marca 2015 o žiadosti o ochranu výsad a imunity Gabriela Albertiniho (2014/2096(IMM))
P8_TA(2015)0087A8-0058/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť Gabriela Albertiniho z 28. júla 2014, oznámenú na plenárnej schôdzi 16. septembra 2014, o ochranu jeho imunity v súvislosti s trestným konaním pred súdom v meste Brescia (Taliansko) (ref. 7061/13 R.G.),

–  so zreteľom na žiadosť Gabriela Albertiniho z 30. júla 2014, oznámenú na plenárnej schôdzi 16. septembra 2014, o opätovné posúdenie žiadosti o ochranu jeho imunity v súvislosti s občianskoprávnym konaním pred súdom v meste Brescia (Taliansko) (ref. 17851/12 R.G.),

–  so zreteľom na žiadosť Gabriela Albertiniho, doručenú 17. júla 2013, oznámenú na plenárnej schôdzi 9. septembra 2013, o opätovné posúdenie žiadosti o ochranu jeho imunity v súvislosti s uvedeným občianskoprávnym konaním,

–  po vypočutí Gabriela Albertiniho v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 21. mája 2013 o žiadosti o ochranu imunity a výsad Gabriela Albertiniho(2),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 24. februára 2014 o žiadosti o opätovné preskúmanie žiadosti o ochranu imunity Gabriela Albertiniho(3),

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2 a články 7 a 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0058/2015),

A.  keďže bývalý poslanec Európskeho parlamentu Gabriele Albertini požiadal o ochranu svojej poslaneckej imunity v súvislosti s trestným konaním prebiehajúcim pred talianskym súdom; keďže požiadal tiež o opätovné posúdenie žiadosti o ochranu svojej imunity v súvislosti s občianskoprávnym konaním pred tým istým súdom;

B.  keďže žiadosť o ochranu sa týka údajne hanlivých stanovísk pána Albertiniho v otázke na písomné zodpovedanie, ktorú položil talianskemu ministrovi spravodlivosti 22. októbra 2012, aby stanovil, či správanie Alfreda Robleda, prokurátora, ktorý inicioval vyšetrovanie skutkov týkajúcich sa mesta Miláno a pána Albertiniho ako primátora tohto mesta v roku 2005, predstavovalo porušenie profesionálnej etiky a teda malo byť predmetom disciplinárneho konania;

C.  keďže žiadosť o opätovné preskúmanie sa týka predvolania na súd v Brescii, ktoré podal pán Robledo proti pánu Albertinimu v súvislosti s údajne hanlivými tvrdeniami pána Albertiniho v prvom rozhovore, ktorý uverejnili talianske noviny Il Sole 24 Ore 26. októbra 2011, a v druhom rozhovore, ktorý uverejnili talianske noviny Corriere della Sera 19. februára 2012;

D.  keďže pán Albertini použil veľmi podobné, ak nie úplne zhodné výrazy v otázke na písomné zodpovedanie a v rozhovoroch a keďže podstata oboch konaní, ako to potvrdil aj pán Albertini písomne a pri vypočutí, je rovnaká; keďže vo vzťahu k obom konaniam musí byť preto prijaté rovnaké rozhodnutie, či ochrániť imunitu pána Albertiniho alebo nie;

E.  keďže k podaniu otázky na písomné zodpovedanie a k ústnym rozhovorom došlo v čase, keď bol pán Albertini poslancom Európskeho parlamentu;

F.  keďže podľa článku 8 protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone ich povinností;

G.  keďže v súlade s ustálenou praxou Európskeho parlamentu skutočnosť, že súdne konania sú občianskoprávneho alebo správnoprávneho charakteru alebo obsahujú určité aspekty spadajúce do občianskeho alebo správneho práva, nebráni per se uplatneniu ochrany imunity na základe uvedeného článku;

H.  keďže vo svojom rozhodnutí z 21. mája 2013 Európsky parlament usúdil, že okolnosti veci, ako vyplýva z predvolania na súd a z ústneho vysvetlenia pána Albertiniho vo Výbore pre právne veci, naznačujú, že vyhlásenia nesúviseli priamo a jednoznačne s výkonom povinností pána Albertiniho ako poslanca Európskeho parlamentu; keďže Európsky parlament preto rozhodol, že nebude chrániť poslaneckú imunitu pána Albertiniho;

I.  keďže listom doručeným 17. júla 2013 pán Albertini požiadal o opätovné preskúmanie rozhodnutia z 21. mája 2013 o zamietnutí chrániť jeho imunitu; keďže rozhodnutím z 24. februára 2014 vyjadril Európsky parlament súhlas s odporúčaním Výboru pre právne veci nekonať v tejto žiadosti podľa predchádzajúceho rozhodnutia Európskeho parlamentu z 21. mája 2013 o zamietnutí chrániť imunitu pána Albertiniho;

J.  keďže v liste z 30. júla 2014 pán Albertini požiadal po druhýkrát o opätovné preskúmanie rozhodnutia z 21. mája 2013; keďže v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku pán Albertini poskytol doplňujúce dokumenty týkajúce sa jeho veci pri viacerých príležitostiach od septembra 2014 do marca 2015;

K.  keďže Súdny dvor rozhodol, že vyhlásenie poslancov mimo priestorov Európskeho parlamentu môže predstavovať názor vyjadrený pri výkone ich úloh v zmysle článku 8 protokolu, lebo existencia takého názoru nezávisí od miesta, kde bolo vyhlásenie urobené, ale od jeho povahy a obsahu(4); keďže však spojitosť medzi vyjadreným názorom a poslaneckými úlohami musí byť priama a jednoznačná(5);

L.  keďže nové podporné dokumenty, ktoré predložil pán Albertini, neobjasňujú spojitosť medzi jeho vyhláseniami a jeho úlohami poslanca Európskeho parlamentu; keďže obsahujú skôr prvky, ktoré sa v podstate týkajú najnovších fáz uvedeného súdneho konania, skutočností, ktoré nastali po pohovoroch, po otázke na písomné zodpovedanie a po ich uvedení v tlači; keďže tieto prvky majú preukázať, že použité výrazy nie sú svojou povahou ohováraním a že občianskoprávne konanie i trestné konanie boli iniciované na základe osobného a politického nepriateľstva voči pánu Albertinimu;

M.  keďže však podľa článku 9 ods. 7 rokovacieho poriadku sa rozhodnutia o imunite nesmú za žiadnych okolností vyslovovať o vine či nevine poslanca alebo o tom, či názory alebo činy pripisované poslancovi odôvodňujú trestné stíhanie, a to ani v prípade, ak gestorský výbor nadobudol pri posudzovaní žiadosti podrobnú znalosť skutkových okolností veci; keďže v súlade s ustálenou praxou Európskeho parlamentu sa toto ustanovenie uplatňuje aj na občianskoprávne konania;

N.  keďže doktrína fumus persecutionis – t. j. dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že vec bola predložená so zámerom dosiahnuť politické poškodenie dotknutého poslanca – sa uplatňuje len na prípady ochrany imunity, na ktoré odkazuje článok 9 protokolu, konkrétne na právne konania vzťahujúce sa na iné trestné činy ako tie, ku ktorým došlo vyjadrením názoru alebo hlasovaním, na ktoré sa zas výlučne vzťahuje článok 8 protokolu(6); keďže pán Albertini je bývalý poslanec Európskeho parlamentu, článok 9 sa už v tomto prípade neuplatňuje;

O.  keďže táto vec vyplýva v každom prípade zo stanovísk, ktoré vyjadril poslanec, a keďže v tejto súvislosti určujúcim kritériom pre požívanie imunity podľa článku 8 protokolu je priama a jednoznačná spojitosť medzi danými stanoviskami a výkonom poslaneckých úloh;

P.  keďže v predmetnom prípade nebol poskytnutý žiaden dôkaz takejto spojitosti; keďže preto predchádzajúci záver – dvakrát schválenie v Európskom parlamente – že pán Albertini pri vyhlásení nevykonával svoje úlohy poslanca Európskeho parlamentu, naďalej platí;

1.  potvrdzuje svoje rozhodnutia z 21. mája 2013 a 24. februára 2014 neochrániť imunitu a výsady Gabriela Albertiniho a nekonať vo veci jeho žiadosti o opätovné preskúmanie, pokiaľ ide o občianskoprávne konanie začaté proti nemu;

2.  z tých istých dôvodov rozhodol, že nebude chrániť imunitu ani výsady Gabriela Albertiniho, pokiaľ ide o trestné konanie začaté proti nemu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu gestorského výboru ihneď postúpil príslušným orgánom Talianskej republiky a Gabrielovi Albertinimu.

(1) Rozsudok vo veci 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier, EU:C:1964:28, rozsudok vo veci 149/85, Wybot/Faure a iní, EU:C:1986:310, rozsudok vo veci T-345/05 Mote/Parlament, EU:T:2008:440, rozsudok v spojených veciach C-200/07 a C-201/07 Marr/De Gregorio a Clemente, EU:C:2008:579; rozsudok vo veci T-42/06 Gollnisch/Parlament, EU:T:2010:102, rozsudok vo veci C-163/10 Patriciello, EU:C:2011:543; rozsudok v spojených veciach T-346/11 a T-347/11 Gollnisch/Parlament, EU:T:2013:23.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2013)0195.
(3) Zápisnica z 24. februára 2014, bod 7.
(4) Rozsudok vo veci Patriciello, uvedený vyššie, odsek 30.
(5) Rozsudok vo veci Patriciello, uvedený vyššie, odsek 35.
(6) Rozsudok vo veci Marra, uvedený vyššie, odsek 45.


Makrofinančná pomoc Ukrajine ***I
PDF 305kWORD 49k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. marca 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD))
P8_TA(2015)0088A8-0056/2015

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

—  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0005),

—  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0005/2015),

—  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

—  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 25. marca 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

—  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

—  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0056/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. marca 2015 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/... o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine

P8_TC1-COD(2015)0005


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/601.)


Výročná správa o daniach
PDF 372kWORD 148k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. marca 2015 o výročnej správe o daniach (2014/2144(INI))
P8_TA(2015)0089A8-0040/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), články 26, 110 až 115 a 120 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na návrh Komisie na smernicu Rady, ktorou sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií (COM(2013)0071),

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 3. júla 2013 o návrhu smernice Rady, ktorou sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií(1),

–  so zreteľom na návrh smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) (COM(2011)0121), ktorý predložila Komisia,

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 19. apríla 2012 o návrhu smernice Rady o CCCTB(2),

–  so zreteľom na návrh Komisie na smernicu Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (COM(2013)0348),

–  so zreteľom na návrh Komisie na smernicu Rady, ktorou sa mení smernica 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (COM(2013)0814),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady z 5. februára 2013 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (2013/0025(COD)), ktorý predložila Komisia,

–  so zreteľom na odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF) z februára 2012(3) o medzinárodných normách boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šíreniu zbraní,

–  so zreteľom na návrh Komisie na smernicu Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o jednotné daňové priznanie k DPH (COM(2013)0721),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o budúcnosti DPH: Smerom k jednoduchšiemu, spoľahlivejšiemu a efektívnejšiemu systému DPH prispôsobenému jednotnému trhu (COM(2011)0851),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Dvojité zdanenie na jednotnom trhu (COM(2011)0712),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a únikom (COM(2012)0722),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o konkrétnych spôsoboch posilnenia boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom aj vo vzťahu k tretím krajinám (COM(2012)0351),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie 2012/772/EÚ zo 6. decembra 2012 týkajúce sa agresívneho daňového plánovania(4),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie 2012/771/EÚ zo 6. decembra 2012 v súvislosti s opatreniami určenými na podporu toho, aby tretie krajiny uplatňovali minimálne štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. apríla 2012 o výzve na hľadanie konkrétnych opatrení na boj proti daňovým podvodom a únikom(6),

–  so zreteľom na správu Richarda Murphyho z inštitútu FCA z 10. februára 2012 s názvom Closing the European Tax Gap (Ako uzavrieť medzeru v daňových príjmoch v Európe),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o spolupráci s rozvojovými krajinami na podpore dobrej správy v daňových záležitostiach(7),

–  so zreteľom na aktualizovanú správu za rok 2012 z 23. októbra 2014 s názvom Štúdia na vyčíslenie a analýzu rozdielu DPH v 27 členských štátoch,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. mája 2013 o boji proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom(8),

–  so zreteľom na uznesenie Rady z 1. decembra 1997 o kódexe správania pre zdaňovanie podnikov(9) a na správu skupiny Rady pre kódex správania zo 20. júna 2014 o Kódexe správania pre zdaňovanie podnikov určenú pre Radu,

–  so zreteľom na správu OECD s názvom Riešenie narúšania daňových základov a presunov zisku (Addressing Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) z roku 2013, Akčný plán OECD týkajúci sa BEPS (2013), správu OECD o dosahu BEPS na krajiny s nízkymi príjmami adresovanú pracovnej skupine G20 pre rozvoj (2014)(10), ako aj na výsledky 7 kľúčových opatrení zo 16. septembra 2014,

–  so zreteľom na stratégiu Európa 2020 (COM(2010)2020),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. októbra 2014 k oznámeniu s názvom Zhodnotenie vykonávania stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu(11),

–  so zreteľom na komuniké zo zasadnutia ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk skupiny G20, ktoré sa konalo 15. a 16. februára 2013 v Moskve,

–  so zreteľom na komuniké zo zasadnutia hláv štátov a vlád, ktoré sa konalo 15. a16. novembra 2014 v Brisbane,

–  so zreteľom na závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 8. júla 2014(12),

–  so zreteľom na ročný prieskum rastu na rok 2014 vypracovaný Komisiou (COM(2013)0800),

–  so zreteľom na závery zasadnutí Európskej rady z 22. mája a 19. – 20. decembra 2013 a z 20. – 21. marca 2014,

–  so zreteľom na dokument Európskej komisie o zdaňovaní č. 43 týkajúci sa zdaňovania finančných aktivít(13), dokumenty o zdaňovaní č. 44(14) a 45(15) týkajúce sa daní z príjmu právnických osôb a dokument o zdaňovaní č. 48 týkajúci sa daňových reforiem v členských štátoch(16),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady pre hospodárske a finančné záležitosti týkajúce sa odstránenia daňovej medzery vznikajúcej v prípade skupín podnikov(17),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady pre hospodárske a finančné záležitosti týkajúce sa posilnenia výmeny informácií medzi daňovými úradmi(18),

–  so zreteľom na správu Európskej komisie z roku 2014 s názvom Daňové trendy v Európskej únii(19),

–  so zreteľom na odporúčania Európskej komisie pre jednotlivé krajiny z roku 2014(20),

–  so zreteľom na záverečnú správu skupiny expertov na vysokej úrovni zriadenej Európskou komisiou o zdaňovaní digitálneho hospodárstva(21),

–  so zreteľom na konzultácie Európskej komisie týkajúce sa zdaňovania: posilnenie jednotného trhu pre občanov(22),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2014 o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: Zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2014(23),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. októbra 2014 o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: Plnenie priorít na rok 2014(24),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2014 o rámci pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030(25),

–  so zreteľom na vypočutie dezignovaného komisára pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a colnú úniu Pierra Moscoviciho z 2. októbra 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenie komisárky pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerovej zo 6. novembra 2014 o vyšetrovaní štátnej pomoci v oblasti daní,

–  so zreteľom na pracovný program talianskeho predsedníctva Rady,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. novembra 2014 s názvom Investičný plán pre Európu (COM(2014)0903),

–  so zreteľom na účtovné štandardy týkajúce sa zdaňovania, konkrétne IAS 12,

–  so zreteľom na uverejnenie tzv. dokumentov LuxLeaks Medzinárodným konzorciom investigatívnych novinárov;

–  so zreteľom na list nemeckého, francúzskeho a talianskeho ministra financií adresovaný komisárovi Pierrovi Moscovicimu, ktorý obsahoval žiadosť, aby sa právne predpisy zaoberali vyhýbaniu daňovým povinnostiam a agresívnym plánovaním proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov;

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0040/2015),

A.  keďže podľa odhadov v EÚ dochádza každý rok v dôsledku daňových podvodov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam k strate potenciálnych daňových príjmov vo výške 1 bilión EUR(26); keďže táto strata predstavuje veľké riziko pre efektívnosť a spravodlivosť daňových systémov EÚ a zvyšuje daňové zaťaženie všetkých občanov a firiem, ktorí konajú v dobrej viere;

B.  keďže strata týchto daňových príjmov znamená, že je k dispozícii menej verejných finančných prostriedkov na investície, čo znamená, že možno stimulovať menej ďalších súkromných investícií v čase, keď sa Komisia podľa vlastného vyhlásenia zameriava na pracovné miesta, rast a investície;

C.  keďže daňové úniky(27) zahŕňajú nezákonné dohody, pri ktorých je daňová povinnosť skrytá alebo ignorovaná; keďže daňové podvody(28) sú formou úmyselného vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré je tiež vo všeobecnosti trestné podľa trestného práva, zatiaľ čo na druhej strane vyhýbanie sa daňovým povinnostiam(29) je zákonné, ale nesprávne využitie daňového režimu na zníženie alebo daňových povinností alebo vyhnutie sa im, a agresívne daňové plánovanie(30) spočíva vo využívaní formálnej stránky daňového systému, alebo nesúladu medzi dvoma či viacerými daňovými systémami na účely zníženia daňovej povinnosti;

D.  keďže výpadok v daňových príjmoch(31) je všeobecne chápaný ako rozdiel medzi nevybranou splatnou daňou a skutočne vybranou dane; keďže výpadok v daňových príjmoch je spôsobovaný daňovými podvodmi, daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnym daňovým plánovaním;

E.  keďže na právne predpisy v oblasti daní sa vzťahuje subsidiarita;

F.  keďže kľúčové priority medzinárodných daňových politík sú v súčasnosti zamerané na vytvorenie komplexnej stratégie v oblasti boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a stanovenie globálneho štandardu pre administratívnu spoluprácu;

G.  keďže uverejnenie tzv. dokumentov LuxLeaks Medzinárodným konzorciom investigatívnych novinárov vyzýva na dôkladné a nezávislé vyšetrenie toho, ako sa v jednotlivých členských štátoch uplatňujú pravidlá o daňových rozhodnutiach, ich súladu s pravidlami EÚ týkajúcimi sa štátnej pomoci a dodržiavania zásad jednotného trhu;

H.  keďže hoci sa všeobecne uznáva, že dobre vyvážený daňový systém orientovaný na rast je nevyhnutný na zabezpečenie udržateľného rastu, zatiaľ sa neprijali dostatočné konkrétne opatrenia;

I.  keďže mnohé podniky, najmä nadnárodné podniky, bežne formujú svoju celkovú daňovú situáciu spôsobom, ktorý im umožňuje zisky prostredníctvom preorientovania sa na daňové jurisdikcie s nižšími daňami, alebo sa snažia získať zvýhodnené zaobchádzanie s cieľom znížiť svoje dane, alebo sa snažia získať zvýhodnené zaobchádzanie s cieľom znížiť svoje dane, alebo rokovať priamo s daňovými úradmi s cieľom získať zvýhodnené zaobchádzanie a znížiť svoje daňové sadzby, a to s tichým súhlasom úradov a vlád mnohých členských štátov;

J.  keďže občania v celej Únii očakávajú od svojich politických predstaviteľov, že prijmú opatrenia na ukončenie týchto postupov a zaplnenie legislatívnych medzier, a keďže tieto a ďalšie pochybné praktiky, ako sú vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a agresívne daňové plánovanie, musia byť postavené mimo zákon a musia sa uplatňovať zodpovedajúce sankcie;

K.  keďže zníženie administratívnej záťaže podnikov, najmä MSP a mikropodnikov, a odstránenie daňových prekážok pri vykonávaní cezhraničných činností môžu viesť k posilneniu rastu;

L.  keďže daňová politika, ktorá podporuje začlenenie, transparentnosť a spravodlivosť a podporuje dobrú správu vecí verejných, je účinným nástrojom na podporu udržateľného rastu, sociálnej spravodlivosti a zníženie hospodárskej nerovnosti;

M.  keďže cieľom programu Komisie REFIT (Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti) je zjednodušiť právne predpisy EÚ a znížiť počet pravidiel, a tým aj náklady na reguláciu, čím sa vytvorí jasný, jednoduchší a stabilnejší právny rámec pre MSP; keďže treba podporiť aj ďalšie takéto iniciatívy;

N.  keďže je všeobecne potrebné zjednodušiť daňové systémy, čo umožní znížiť náklady pre verejnú správu, občanov a podniky a bojovať proti proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam alebo jednoducho chybám, ako aj dvojitému zdaneniu alebo dvojitému oslobodeniu od dane;

O.  keďže európsky semester je mechanizmus určený na koordináciu hospodárskych a fiškálnych politík v členských štátoch;

Všeobecné úvahy

1.  víta dohodu o automatickej výmene informácií a vyhliadky na jej rýchlu implementáciu; v tejto súvislosti vyzýva na konečné zrušenie bankového tajomstva v rámci EÚ od júna 2015;

2.  žiada, aby sa do 30. júna 2015 uzavreli daňové dohody aj s tretími krajinami a vyzýva Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami, vrátane Singapuru, ale nielen neho;

3.  vyzýva na to, aby pilotné projekty v oblasti automatickej výmeny daňových informácií s rozvojovými krajinami boli zavedené počas prechodného a nerecipročného obdobia pri implementácii nového globálneho štandardu;

4.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa v rámci koordinovaných opatrení na úrovni EÚ, okrem iného v súvislosti s kódexom správania pre zdaňovanie podnikov, pokračovalo v uplatňovaní štandardov transparentnosti vo vzťahu k tretím krajinám; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby začlenili tieto štandardy do budúcich obchodných dohôd;

5.  trvá na všeobecnej zásade, že dane sa musia platiť vždy, keď sa využívajú verejné služby; dôrazne odsudzuje agresívne daňovej politiky, ktoré daňových poplatníkov vedú k presúvaniu svojho daňového základu z krajín, v ktorých využívajú verejnú službu alebo majú úžitok z pracovnej sily, ktorá verejné služby využíva;

6.  zdôrazňuje skutočnosť, že spoločný prístup umožňuje lepšie zabezpečiť boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, agresívnemu daňovému plánovaniu a daňovým rajom, ako aj vytvorenie zlepšeného rámca pre správne fungovanie jednotného trhu prostredníctvom účinných právnych predpisov v oblasti daňovej politiky; zdôrazňuje, že spoločný postup tohto druhu by mal byť v najlepšom prípade prijatý na globálnej, a nielen na európskej úrovni;

7.  upozorňuje na to, že je potrebné, aby hospodárska súťaž v oblastí daní medzi členskými zostala spravodlivá a transparentná, a tým prispievala k rastu a zamestnanosti, čím sa zároveň zabezpečí, aby európsky bankový sektor mohol zostať konkurencieschopný v globálnom meradle, aby sa zabránilo daňovým únikom z EÚ;

8.  odsudzuje tajné dohody o oslobodení od daní podpísané medzi niektorými členskými štátmi a niektorými nadnárodnými spoločnosťami s cieľom prilákať spoločnosti, a to na úkor daňových systémov iných členských štátov a riadneho fungovania voľnej hospodárskej súťaže, efektívneho prideľovania zdrojov a vnútorného trhu;

9.  zdôrazňuje, že cezhraničné investície, a to najmä súkromné investície, sú pre hospodárstvo EÚ absolútne nevyhnutné; zdôrazňuje, že daňové iniciatívy, ktoré sú priaznivé pre podnikanie a investície, sú absolútne nevyhnutné na zabezpečenie udržateľného daňového systému, ktorý prispieva k rastu; zdôrazňuje, že sú potrebné nové formy efektívnej a účinnej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom, najmä v oblasti výskumu a inovácií, informačných a komunikačných technológií, dopravy a obnoviteľných zdrojov energie;

10.  zdôrazňuje, že nízka úroveň daní je dôležitá nielen pre sociálne blaho rodín a domácností, ale aj pre konkurencieschopnosť a nové pracovné miesta; zdôrazňuje potrebu kontrolovaných a efektívnych verejných výdavkov a stabilných verejných financií;

11.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú MSP ako hnacia sila rastu a zamestnanosti v EÚ; zdôrazňuje, že daňová politika EÚ by preto mala byť navrhnutá tak, aby sa minimalizovali prekážky pre MSP, a že je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na odstránenie daňových prekážok a administratívnej záťaže pre MSP;

12.  zdôrazňuje, že posilnená harmonizácia daňovej politiky by zabezpečila, že daňové politiky členských štátov budú podporovať širšie ciele politiky EÚ, ako sú ciele stanovené v stratégii Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast; zdôrazňuje, že v čase, keď verejný dlh je vysoký a investície sú v Európskej únii zjavne potrebné, efektívne zdanenie poskytuje členským štátom základnú úroveň príjmov;

13.  odporúča, aby sa Komisia aj jednotlivé členské štáty pri príprave alebo zmenách daňovej politiky, okrem iného v rámci európskeho semestra, zapájali aj do vážneho dialógu s podnikmi a sociálnymi a občianskymi zainteresovanými stranami, aby sa zabezpečilo, že právne predpisy v oblasti daňovej politiky budú odrážať hospodársku realitu a presadzovať dobrovoľné plnenie daňových povinností;

Posilnenie prínosov vnútorného trhu prostredníctvom daňovej politiky

14.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala konkrétne návrhy na to, ako bojovať proti daňovým prekážkam, ktoré obmedzujú cezhraničnú činnosť jednotlivcov a podnikov na jednotnom trhu, a aby ďalej rozvíjala nástroje, ktoré zvyšujú transparentnosť daňových pravidiel a právnych predpisov platných v EÚ i členských štátoch a ktoré ich zjednodušujú; zdôrazňuje, že by sa tým znížili náklady pre spoločnosti, najmä MSP, občanov a orgány verejnej správy, a zároveň by sa zabránilo daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam alebo jednoducho chybám;

15.  konštatuje, že systém DPH v EÚ zabezpečuje významnú časť verejných príjmov v EÚ – 21 % v roku 2009(32); zdôrazňuje, že súčasný model výberu DPH zostáva nezmenený od svojho uvedenia na trh, čo vedie k vysokým úrovniam tak zbytočných nákladov na dodržiavanie predpisov, ako aj vyhýbania sa daňovým povinnostiam; zdôrazňuje, že ako model je zastaraný a jeho ďalšie používanie vedie k podstatným a zbytočným stratám;

16.  je mimoriadne znepokojený skutočnosťou, že v roku 2012 došlo v dôsledku nedodržania pravidiel či nezabezpečenia výberu daní k stratám na príjmoch z DPH vo výške 177 miliárd EUR(33);

17.  víta dohodu dosiahnutú prostredníctvom trialógu o smernici o boji proti praniu špinavých peňazí a nariadení o prevode finančných prostriedkov; domnieva sa však, že naďalej existuje priestor pre zlepšenie, a naliehavo vyzýva členský štáty, aby využili dostupnú pružnosť stanovenú najmä v smernici o boji proti praniu špinavých peňazí na využívanie neobmedzených verejných registrov s prístupom k informáciám skutočného vlastníctva pre spoločnosti, nadácie a iné právnické osoby;

18.  vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na boj proti výpadku DPH s cieľom bojovať proti daňovým podvodom a daňovým únikom, s ohľadom na nedávne návrhy, ktoré prijala Rada;

19.  vyzýva Komisiu, aby ako kľúčový prvok pri budovaní jednotného digitálneho trhu predložila návrh zameraný na to, aby sa členským štátom umožnilo uplatňovať znížené sadzby DPH na knihy a prípadne aj ďalšie produkty v oblasti médií, ktoré sú k dispozícii v digitálnej podobe; konštatuje, že súčasná situácia, keď znížené sadzby možno uplatňovať iba na knihy, ak sú k dispozícii na fyzickom nosiči, nie je v súlade so zásadou uplatňovať rovnakú sadzbu DPH na podobný tovar a služby;

20.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na zjednodušenie právnych predpisov týkajúcich sa povinností súvisiacich s daňovým priznaním k DPH na účely zníženia administratívnej záťaže pre podniky v EÚ a uľahčenie cezhraničného obchodu;

21.  vyzýva Komisiu, aby predložila jasný legislatívny rámec na zabezpečenie rovnosti medzi elektronickými produktmi a ich fyzickými alternatívami;

22.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že 11 členských štátov používajúcich postup posilnenej spolupráce v oblasti dane z finančných transakcií doteraz nesplnilo svoj záväzok; pripomína, že finančný sektor by mal spravodlivo prispievať do verejných financií, a berie na vedomie spoločné vyhlásenie 11 členských štátov z 27. januára 2015 a ich odhodlanie zaviesť do 1. januára 2016 ďalekosiahlu daň z finančných transakcií s nízkou sadzbou; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné konať a že je dôležité zaviesť ambicióznu daň z finančných transakcií; vyzýva členské štáty, aby zvážili pripojenie sa k dani z finančných transakcií;

23.  vyzýva na to, aby príjmy z dane z finančných transakcií boli v rozpočte EÚ súčasťou vlastných zdrojov;

24.  vzýva jednotlivé členské štáty, aby sa urýchlene dohodli na spoločnom konsolidovanom základe dane, ktorá by v prvom rade bola povinná pre európske spoločnosti a družstvá a v druhom rade pre všetky ostatné spoločnosti okrem mikropodnikov a MSP, ako je stanovené v pozícii Európskeho parlamentu z 19. apríla 2012 o návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb;

25.  vyzýva Komisiu, aby starostlivo preštudovala možnosti zavedenia minimálnej sadzby dane ako prostriedku na obmedzenie škodlivej daňovej súťaže;

26.  konštatuje, že rozdiely v právnych predpisoch v oblasti daní v susedných krajinách môžu spôsobovať problémy podnikom v pohraničných oblastiach; vyzýva preto Komisiu, aby preskúmala plánované právne predpisy z hľadiska ich účinkov v pohraničných oblastiach;

Boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom, agresívnemu daňovému plánovaniu a daňovým rajom

27.  očakáva, že Komisia nadviaže na svoje odporúčanie v súvislosti s opatreniami určenými na podporu toho, aby tretie krajiny uplatňovali minimálne štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach, ako aj na svoje odporúčanie v súvislosti s agresívnym daňovým plánovaním a že členské štáty prijmú opatrenia nadväzujúce na aktualizovaný akčný plán Komisie zameraný na boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu;

28.  zdôrazňuje, že členské štáty EÚ a Komisia by sa tam, kde je to vhodné, mali ujať vedúcej úlohy pri diskusiách o boji proti údajným daňovým podvodom alebo agresívnemu vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v rámci OECD, Globálneho fóra o transparentnosti a výmene informácií na daňové účely a ďalších súvisiacich globálnych fór;

29.  vyzýva Komisiu, aby vyvinula ďalšie iniciatívy na podporu dobrej správy v daňových záležitostiach v tretích krajinách, boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu a riešenie vyplývajúcich z dvojitého zdanenia; konštatuje, že dohody o dvojitom zdaňovaní medzi jednotlivými členskými štátmi a tretími krajinami musia byť založené na spoločných normách; trvá na tom, že žiadne dohody o dvojitom zdaňovaní by sa nemali uzatvárať s daňovými rajmi alebo nespolupracujúcimi jurisdikciami, a preto vyzýva Komisiu, aby do každého príslušného legislatívneho návrhu doplnila doložku s cieľom zabezpečiť, aby sa ciele právnych predpisov neobchádzali prostredníctvom takýchto daňových systémov;

30.  žiada Komisiu, aby Rade a Európskemu parlamentu každoročne predkladala správu o činnosti a výsledkoch platformy pre dobrú správu v daňových záležitostiach;

31.  víta dohodu o pravidlách proti zneužívaniu v smernici o materských a dcérskych spoločnostiach; naliehavo vyzýva členské štáty, aby ich rýchlo zaviedli a rozšírili ich uplatňovanie aj na smernicu o výplate úrokov a licenčných poplatkov;

32.  vyzýva Komisiu, aby riešenie daňových únikov stanovila za najvyššiu prioritu a aby v prvých šiestich mesiacoch roka 2015 predložila rozsiahle a účinné návrhy proti daňovým rajom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam;

33.  vyzýva Komisiu, aby v rámci týchto návrhov zaviedla záväzok dosiahnuť hmataľné ciele týkajúce sa zníženia výpadku dane do roku 2020 na polovicu(34), čo by mohlo byť súčasťou monitorovania stratégie Európa 2020;

34.  vyzýva Komisiu a jednotlivé členské štáty, aby podporovali vytvorenie medzivládneho daňového subjektu pod záštitou OSN s cieľom zabezpečiť, aby sa aj rozvojové krajiny mohli zúčastňovať na rovnocennom základe na tvorbe a reforme globálnych daňových politík;

35.  žiada Komisiu, aby plne spolupracovala s OECD, skupinou G20 a rozvojovými krajinami na riešení otázky BEPS, aby pravidelne podávala Parlamentu a Rade správy o dosiahnutom pokroku; víta pripravovanú revíziu akčného plánu Komisie v roku 2015 o daňových únikoch a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, a vyzýva Komisiu, aby do konca júna 2015 predložila smernicu EÚ proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov;

36.  domnieva sa, že Komisia by mala aktualizovať akčný plán boja proti daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu na základe sľubov skupiny G20, aby bola zaistená spravodlivosť medzinárodného daňového systému a zabezpečil sa základ príjmov krajín; domnieva sa, že programy Fiscalis a Custom by sa mali zamerať na problematiku agresívneho daňového plánovania;

37.  víta rýchle zavádzanie výkazníctva podľa jednotlivých krajín pre banky, ako je stanovené vo štvrtej zmene smernice o kapitálových požiadavkách (CRD4); vyzýva Komisiu, aby ako ďalší krok zaviedla povinné výkazníctvo podľa jednotlivých krajín pre cezhraničné spoločnosti, s výnimkou MSP, vo všetkých odvetviach a vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobia, vrátane nespolupracujúcich jurisdikcií a daňových rajov, prostredníctvom okamžitej revízie smernice o účtovníctve, a aby zároveň zabezpečila, aby administratívne zaťaženie bolo minimalizované;

38.  vyzýva na prijatie okamžitých krokov a záväzných opatrení na boj proti škodlivým aspektom daňových stimulov v súvislosti s príjmami plynúcimi z duševného vlastníctva alebo patentovými kolónkami;

39.  žiada, aby sa výmena informácií uplatňovala aj na cezhraničné daňové rozhodnutia s cieľom zabezpečiť, že všetky spoločnosti pôsobiace v EÚ budú dodržiavať svoje povinnosti vo všetkých členských štátoch, ako aj posilniť transparentnosť; zdôrazňuje skutočnosť, že výmena informácií by nemala narúšať hospodársku súťaž;

40.  zastáva názor, že daňové rozhodnutia môžu byť dôležitým nástrojom pri vytváraní právnej istoty pre podniky; ľutuje však nedostatok transparentnosti v súvislosti s tým, ako sa takéto daňové rozhodnutia používajú v členských štátoch, čím sa vytvárajú príležitosti pre vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a škodlivú daňovú súťaž;

41.  ďalej sa domnieva, že vnútroštátnym zákonodarcom by sa malo povoliť kontrolovať na báze dôvernosti obsah vydaných daňových rozhodnutí, s cieľom ustanoviť príslušné vnútroštátne právne predpisy a zabrániť tak vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam;

42.  víta oznámenie o návrhu Komisie na povinnej výmene informácií pri cezhraničných rozhodnutiach; zastáva názor, že návrh musí v prvom rade obsahovať povinnosť pre členské štáty vzájomne sa informovať o prijatých rozhodnutiach; ďalej sa domnieva, že členské štáty by mali mať povinnosť informovať Komisiu o takýchto rozhodnutiach, všeobecných zásadách, ktoré s nimi súvisia a ich presnom vplyve z hľadiska rozpočtu na základ dane, aby Komisia mohla lepšie vykonávať svoju úlohu ako strážca spravodlivej hospodárskej súťaže v rámci jednotného trhu;

43.  zdôrazňuje, že právna istota pre daňových poplatníkov – vďaka predvídateľnému správaniu vnútroštátných daňových úradov a politike – by mala zostať prioritou; poukazuje na to, že rozhodnutia a daňové predpisy samotné nie sú škodlivé, ale že vnútroštátne daňové orgány by mali komunikovať jasným a jednoznačným spôsobom o tom, ktoré pravidlá sú prijateľné a ktoré nie sú;

44.  dôrazne odsudzuje členské štáty, ktoré svojim daňovým úradom umožnili, alebo ich dokonca vyzvali na to, aby vydali daňové rozhodnutia, ktoré viedli k oddeleniu daní od hospodárskej činnosti, a že tým významne prispeli k erózii verejných financií;

45.  vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila využívanie pravidiel EÚ o štátnej pomoci na boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu; domnieva sa, že Komisia by mala prešetriť všetky prípady daňových rozhodnutí s cieľom overiť, či neporušujú pravidlá štátnej pomoci EÚ tým, že niektorým firmám poskytujú selektívne daňové výhody;

46.  je znepokojený tým, že vnútroštátne reformy v niektorých členských štátoch viedli k neprimeranému prideľovaniu ľudských a finančných zdrojov na úrovni vnútroštátnych daňových správ a daňových úradov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že často sa kladie prioritný dôraz na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam v malom meradle, a nie na úrovni veľkých nadnárodných spoločností; vyzýva jednotlivé členské štáty, aby zabezpečili dostatočné zdroje, a zdôrazňuje, že dodatočné daňové príjmy prevážia nad zvýšením príjmov v dôsledku vhodnejšieho počtu zamestnancov a prideľovania zdrojov; berie na vedomie, že elektronické štátne daňové služby môžu viesť k efektívnemu využívaniu ľudských a finančných zdrojov;

47.  zdôrazňuje, že efektívne, účinné a legitímne národné daňové politiky vyžadujú, aby vnútroštátne daňové orgány riadne fungovali (t. j. presadzovanie by malo byť primerané); zdôrazňuje, že vnútroštátne daňové orgány by si mali vymieňať informácie o osvedčených postupoch, aby sa navzájom učili;

48.  vyzýva jednotlivé členské štáty, aby zlepšili svoju administratívnu spoluprácu v oblasti priamych a nepriamych daní a spotrebných daní, aj pokiaľ ide o vzájomnú pomoc pri vymáhaní pohľadávok; uznáva význam výmeny osvedčených postupov medzi jednotlivými členskými štátmi a vyzýva ich, aby plne využívali potenciál programov Fiscalis a Customs na obdobie 2014 – 2020;

49.  vyzýva Komisiu, aby navrhla spoločnú pozíciu EÚ a rozšírený súbor podrobných kritérií pre vymedzenie daňových rajov a koordinovaných sankcií, ktoré sa majú ukladať nespolupracujúcim jurisdikciám, a jednotlivé členské štáty vyzýva, aby sa na nich dohodli; požaduje, aby bola do 30. júna 2015 vypracovaná čierna listina takýchto daňových rajov a krajín narúšajúcich hospodársku súťaž výhodnými daňovými podmienkami, vrátane tých, ktoré sú v Európskej únii;

50.  žiada Komisiu, aby ponúkla spoluprácu a pomoc rozvojovým tretím krajinám, ktoré nie sú daňovými rajmi, a pomáhala im účinne bojovať proti daňovým podvodom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam;

51.  vyzýva jednotlivé členské štáty, aby svojim príslušným orgánom poskytli vybavenie na vykonanie prísneho a dôsledného vyšetrovania a aby uložili sankcie, ako napr. pozastavenie alebo zrušenie bankových alebo poradných licencií finančných inštitúcií, účtovníkov, advokátskych kancelárií alebo iných finančných poradcov, ak bolo preukázané, že sa podieľali na daňových podvodoch;

52.  požaduje zavedenie prísnejších sankcií zameraných na predchádzanie tomu, aby spoločnosti porušovali daňové štandardy EÚ alebo ich obchádzali, a to vo forme neposkytnutia finančných prostriedkov EÚ a prístupu k štátnej pomoci alebo k verejnému obstarávaniu podvodným spoločnostiam; nalieha na členské štáty, aby získali späť všetky druhy verejnej pomoci poskytnutej spoločnostiam, ak sa tieto spoločnosti podieľajú na porušovaní daňových noriem EÚ;

53.  vyzýva všetky členské štáty, aby zverejnili posúdenie vplyvu svojich účelovo vytvorených subjektov a podobných právnych štruktúr, ako aj údaje o prílive investícií prostredníctvom týchto subjektov vo svojich krajinách; ďalej vyzýva jednotlivé členské štáty, aby zaviedli dostatočne silné vecné požiadavky pre všetky tieto subjekty, aby sa zabezpečilo, aby nemohli byť zneužité na daňové účely;

54.  vyzýva Komisiu, aby plne využívala rozsah, ktorý ponúka zákon o štátnej pomoci pre boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu, a aby uznala, že tieto praktiky pôsobia zásadne proti hospodárskej súťaži a bránia schopnosti európskych MSP súťažiť za rovnakých podmienok;

55.  zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré získali alebo sa uchádzajú o finančnú pomoc, majú povinnosť vykonať opatrenia, ktorých cieľom je posilniť a zlepšiť ich schopnosť vyberať dane a boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom; naliehavo žiada Komisiu, aby túto povinnosť rozšírila tak, aby zahŕňala opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu;

56.  vyzýva jednotlivé členské štáty, aby vypracovali potrebný rámec spolupráce medzi daňovými správami a občianskou spoločnosťou, ktorá podporuje sociálnu zodpovednosť a transparentnosť; je presvedčený, že takáto spolupráca s poctivými daňovými poplatníkmi môže viesť k hmatateľným výsledkom pri identifikácii, najmä nových typov podvodov a daňových únikov;

57.  žiada Komisiu, aby v spolupráci s OECD vypracovala príslušné normy EÚ alebo návrhy na riešenie problémov zdanenia digitálnej ekonomiky;

Presadzovanie realizovateľnej daňovej koordinácie na zabezpečenie dlhodobej hospodárskej politiky orientovanej na rast

58.  pripomína výzvu Parlamentu(35) na posilnenie rámca správy hospodárskych záležitostí; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili využívanie európskeho semestra tým, že zahrnú stratégiu EÚ v oblasti medzier v daňových príjmoch do ročných národných programov rastu a stability a národných programov reforiem; vyzýva Komisiu, aby vyzvala členské štáty k tomu, aby vo svojich národných programoch reforiem uviedli a popísali všetky daňové výnimky, ktoré poskytujú podnikom;

59.  podporuje Komisiu, aby vypracovala Európsky kódex daňových poplatníkov, ktorým sa ustanovia osvedčené postupy pre posilnenie spolupráce, dôvery a viery medzi daňovými správami a daňovými poplatníkmi v záujme zabezpečenia väčšej transparentnosti o právach a povinnostiach daňových poplatníkov a podporovania zákaznícky orientovaného prístupu;

60.  zdôrazňuje, že odporúčania pre jednotlivé krajiny musia byť prijímané a vykonávané jednotlivými členskými štátmi, najmä v rozpočtovej sfére;

61.  vyzýva na preskúmanie mandátu skupiny pre kódex správania s cieľom zlepšiť jeho účinnosť a zabezpečiť ambiciózne výsledky, napríklad zavedením povinnosti zverejňovať daňové úľavy a dotácie pre korporácie; ďalej žiada skupinu pre kódex správania, aby zabezpečila a okamžite zverejnila dohľad nad tým, do akej miery krajiny spĺňajú odporúčania, ktoré táto skupina stanovila vo svojej polročnej správe o pokroku určenej ministrom financií;

62.  domnieva sa, že kvantitatívne meranie makroekonomických cieľov by malo byť sprevádzané kvalitatívnymi ukazovateľmi na účely riešenia dlhodobých cieľov; vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny uskutočnila hĺbkovú štúdiu o rozdieloch v členských štátoch a aby sa zamerala na porovnanie medzi jednotlivými členskými štátmi s cieľom identifikovať osvedčené daňové postupy v návrhoch daňových politík;

63.  opakuje svoju výzvu Komisii, aby zabezpečila, že na vypracúvanie, včasnú prezentáciu a kroky nadväzujúce na odporúčania pre jednotlivé krajiny bude vyhradený dostatočný čas a zdroje, a aby umožnila Parlamentu zabezpečiť demokratickú kontrolu;

64.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa doteraz nedosiahol podstatný pokrok v oblasti daní a daňových reforiem v rámci záväzkov Paktu Euro Plus; vyzýva Komisiu, aby plne začlenila pragmatickú koordináciu v daňovej oblasti do cyklu európskeho semestra ako súčasť silnejšej koordinácie hospodárskej politiky;

65.  v tejto súvislosti nalieha na členské štáty, aby zjednodušili svoje daňové systémy, modernizovali svoju daňovú správu a zlepšili výkon pri výbere daní, okrem iného vytvorením účinných mechanizmov výberu príjmov založených na moderných technológiách a podporovaním nových stratégií týkajúcich sa dobrovoľného dodržiavania predpisov a hodnotenia a monitorovania rizík;

66.  vyzýva členské štáty, aby presunuli daňovú záťaž z pracovnej sily na iné formy trvalo udržateľného zdaňovania s cieľom zabezpečiť reálne odvody všetkých ekonomických a finančných sektorov a na účely podpory rastu a vytvárania pracovných miest vysokej kvality;

67.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby pri zavádzaní daní z nehnuteľností zohľadňovali všetky relevantné nežiaduce účinky;

68.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pouvažovali nad novými a inovatívnymi formami daní vedúcich k rastu a zamestnanosti;

69.  opakuje, že je potrebná zásadná revízia európskeho systému vlastných zdrojov; zastáva názor, že pridelením viacerých vlastných zdrojov v rozpočte neutrálnym spôsobom by sa Komisii poskytla väčšia efektivita a autonómia a viedlo by to k väčšej transparentnosti rozpočtu Európskej únie; netrpezlivo očakáva výsledky skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje;

o
o   o

70.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0312.
(2) Ú. v. EÚ C 258 E, 7.9.2013, s. 134.
(3) http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf.
(4) Ú. v. EÚ L 338, 12.12.2012, s. 41.
(5) Ú. v. EÚ L 338, 12.12.2012, s. 37.
(6) Ú. v. EÚ C 258 E, 7.9.2013, s. 53.
(7) Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 37.
(8) Prijaté texty, P7_TA(2013)0205.
(9) Ú. v. ES C 2, 6.1.1998, s. 2.
(10) http://www.oecd.org/tax/tax-global/part-1-of-report-to-g20-dwg-on-the-impact-of-beps-in-low-income-countries.pdf.
(11) Ú. v. EÚ C 12, 15.1.2015, s. 105.
(12) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011644%202014%20INIT.
(13) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_43.pdf.
(14) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_44.pdf.
(15) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_45.pdf.
(16) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_48.pdf.
(17) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/143709.pdf.
(18) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/145105.pdf.
(19) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-16062014-BP/EN/2-16062014-BP-EN.PDF.
(20) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-623_en.htm.
(21) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-604_en.htm.
(22) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-416_en.htm.
(23) Prijaté texty, P7_TA(2014)0129.
(24) Prijaté texty, P8_TA(2014)0038.
(25) Prijaté texty, P7_TA(2014)0094.
(26) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.htm.
(27) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%282012%29351_en.pdf.
(28) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%282012%29351_en.pdf.
(29) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/missing-part_en.htm.
(30) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_en.pdf.
(31) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-2013-0593%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN.
(32) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, s názvom O budúcnosti DPH – Smerom k jednoduchšiemu, spoľahlivejšiemu a efektívnejšiemu systému DPH prispôsobenému jednotnému trhu COM(2011)0851.
(33) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2012.pdf.
(34) Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2013 o výzve na prijatie merateľného a záväzného cieľa v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v EÚ (Prijaté texty, P7_TA(2013)0593).
(35) Uznesenie o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2014 (prijaté texty, P8_TA(2014)0038) a uznesenie o boji proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom (prijaté texty, P7_TA(2013)0205).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia