Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2100(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0200/2015

Внесени текстове :

A8-0200/2015

Разисквания :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Гласувания :

PV 09/09/2015 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0301

Приети текстове
PDF 467kWORD 75k
Сряда, 9 септември 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде: възможности за риболов и финансово участие (резолюция)
P8_TA(2015)0301A8-0200/2015

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 9 септември 2015 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15848/2014),

—  като взе предвид проекта на протокол между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (15849/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0003/2015),

—  като взе предвид Решение № 2014/948/ЕС на Съвета от 15 декември 2014 г. за подписване от името на Европейския съюз и временното прилагане на Протокола между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде(1),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 9 септември 2015 г.(2) относно проекта на решение,

—  като взе предвид оценката и анализа на предходния протокол,

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа алинея от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8–0200/2015),

А.  като има предвид, че общата цел на Протокола е да се засили сътрудничеството между Европейския съюз и Република Кабо Верде с оглед на създаването на рамка за партньорство за развитието на политика на устойчиво рибарство и за отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на Република Кабо Верде в интерес и на двете страни;

Б.  като има предвид, че с Протокола страните се споразумяха да приложат строг механизъм за мониторинг с цел да се гарантира устойчива експлоатация на ресурсите; като има предвид, че този механизъм следва по-специално да се основава на тримесечен обмен на данни относно улова на акули;

В.  като има предвид, че двете страни са поели ангажимент за пълното спазване на препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT);

Г.  като има предвид, че както Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан, така и Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) определиха видовете акули като здрава популация, както беше потвърдено по време на научното заседание на двете страни по този протокол;

Д.  като има предвид, че новият механизъм за мониторинг, свързан с праговете от 30% и 40% от улова на акули, които пораждат допълнителни мерки, е стъпка в правилната посока;

Е.  като има предвид, че се наблюдават закъснения при прилагането на секторната подкрепа; като има предвид, че степента на постигане на целите е задоволителна, въпреки че също така е трудно да се определи въздействието на европейската секторна подкрепа в сравнение с други дейности, извършвани в контекста на програмите за подпомагане, инициирани от други партньори в областта на развитието;

Ж.  като има предвид, че е необходимо да се установи логическа рамка за намеса с цел по-добре да се ръководят и стандартизират оценките на Протокола; като има предвид, че това следва да бъде извършено по-специално по отношение на секторната подкрепа;

1.  Приветства този нов протокол в областта на рибното стопанство между Европейския съюз и Република Кабо Верде, приет в съответствие с мерките за устойчивост на новата обща политика в областта на рибарството (ОПОР), както от екологична, така и от социално-икономическа гледна точка;

2.  Призовава Комисията да предаде на Парламента протокола и заключенията от заседанията на съвместния комитет, предвидени в член 9 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, както и многогодишната секторна програма, посочена в член 3 от новия протокол;

3.  Призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета, в рамките на последната година на прилагане на Протокола и преди започване на преговори за подновяването му, цялостен доклад относно прилагането му;

4.  Подчертава загрижеността си по повод значителното увеличаване на улова на видове акули през последните години от действието на предишния протокол; призовава Комисията да докладва пред Парламента относно действията, предприети от Съвместния комитет в отговор на научно обоснованото, което следва да бъде извършено съгласно описанието в член 4, параграф 6 от приложението към Протокола, за да се получат гаранции, че този риболов се експлоатира устойчиво и отговорно; подчертава, че парламента следва също да бъде информиран за данните, получени по отношение на запасите от акули;

5.  Призовава Комисията и Съвета да предоставят на Парламента в рамките на съответните си правомощия своевременна и изчерпателна информация на всички етапи на процедурите, свързани с Протокола и неговото подновяване съгласно член 13, параграф 2 от Договора за ЕС и член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на ЕС;

6.  Отправя искане към Комисията да извърши оценка относно спазването на съответните изисквания за докладване от страна на плавателните съдове, извършващи дейност съгласно разпоредбите на този протокол;

7.  Приканва Комисията да информира ежегодно Парламента относно допълнителните международни споразумения на Кабо Верде, така че Парламентът да може да наблюдава всички риболовни дейности в региона, включително онези, които могат да са в противоречие с европейската политика в областта на рибарството, например премахването на перките на акулите;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Кабо Верде.

(1) ОВ L 369, 24.12.2014 г., стр. 1.
(2) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0300.

Правна информация - Политика за поверителност