Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2100(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0200/2015

Indgivne tekster :

A8-0200/2015

Forhandlinger :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Afstemninger :

PV 09/09/2015 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0301

Vedtagne tekster
PDF 254kWORD 65k
Onsdag den 9. september 2015 - Strasbourg
Fiskeripartnerskabsaftale med Kap Verde: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (beslutning)
P8_TA(2015)0301A8-0200/2015

Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssig beslutning af 9. september 2015 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (15848/2014),

–  der henviser til udkastet til protokol mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (15849/2014),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0003/2015),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/948/EU af 15. december 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde(1),

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 9. september 2015(2) om udkast til afgørelse,

–  der henviser til evalueringen og analysen af den tidligere protokol,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, andet afsnit,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0200/2015),

A.  der henviser til, at hovedformålet med protokollen er at styrke samarbejdet mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde med henblik på at skabe en partnerskabsramme for udvikling af en politik for bæredygtigt fiskeri og ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i Republikken Kap Verdes fiskerizone i begge parters interesse;

B.  der henviser til, at parterne i protokollen er enige om, at der skal indføres en streng overvågningsmekanisme for at garantere en bæredygtig udnyttelse af denne ressource; der henviser til, at denne mekanisme navnlig støtter sig på en kvartalsvis udveksling af data vedrørende fangst af hajer;

C.  der henviser til, at begge parter har forpligtet sig til i fuld udstrækning at overholde henstillingerne fra Den Internationale Kommission for Bevarelsen af Den Atlantiske Tunfisk (ICCAT);

D.  der henviser til, at både ICCAT og Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) har defineret hajer som en sund bestand, hvilket blev godkendt under det videnskabelige møde mellem de to parter til denne protokol;

E.  der henviser til, at den nye overvågningsmekanisme, hvortil der er knyttet tærskler på 30 % og 40 % for fangsten af hajer, som vil udløse supplerende foranstaltninger, er et skridt i den rigtige retning;

F.  der henviser til, at gennemførelsen af sektorstøtten er ramt af forsinkelser; der henviser til, at resultatniveauet er tilfredsstillende, men at det også er vanskeligt at fastslå virkningen af EU's sektorstøtte i forhold til andre foranstaltninger, der gennemføres inden for rammerne af støtteprogrammer, der iværksættes af andre udviklingspartnere;

G.  der henviser til, at det er nødvendigt at etablere en logisk interventionsramme, der bedre kan styre og standardisere evalueringerne af protokollen; der henviser til, at dette navnlig bør gøres for så vidt angår sektorstøtten;

1.  glæder sig over denne nye fiskeriprotokol mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde, som er blevet vedtaget i overensstemmelse med de nye bæredygtighedsforanstaltninger i henhold til den nye fælles fiskeripolitik både ud fra et miljømæssige og et socioøkonomisk synspunkt;

2.  opfordrer Kommissionen til at sende Parlamentet mødeprotokollen og konklusionerne fra møderne i det i artikel 9 i fiskeripartnerskabsaftalen omhandlede Blandede Udvalg samt det i artikel 3 i den nye protokol omhandlede flerårige sektorprogram;

3.  opfordrer Kommissionen til i protokollens sidste gyldighedsår, og før der indledes forhandlinger om fornyelse af protokollen, at forelægge Parlamentet og Rådet en fuldstændig rapport om gennemførelsen heraf;

4.  understreger sin bekymring over, at der var en kraftig stigning i fangsten af hajarter inden for den foregående protokols sidste år; opfordrer Kommissionen til at rapportere til Parlamentet om de foranstaltninger, der træffes af Det Blandede Udvalg som reaktion på den kritiske videnskabelige undersøgelse, der skal udarbejdes, jf. artikel 4, stk. 6, i bilaget til protokollen, så det sikres, at dette fiskeri sker på en bæredygtig og forsvarlig måde; understreger, at Parlamentet også bør orienteres om de data, som indhentes om hajbestandene;

5.  anmoder Kommissionen og Rådet om inden for rammerne af deres respektive beføjelser straks at underrette Parlamentet fuldt ud i alle faser af procedurerne vedrørende protokollen og dens fornyelse, jf. artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

6.  kræver af Kommissionen, at den foretager en vurdering af, om de fartøjer, der driver fiskeri i henhold til bestemmelserne i denne protokol, har overholdt de gældende indberetningskrav;

7.  anmoder Kommissionen om årligt at informere Parlamentet om Kap Verdes øvrige internationale aftaler, således at Parlamentet kan overvåge alle fiskeriaktiviteter i regionen, herunder dem, der måtte være i modstrid med europæisk fiskeripolitik, f. eks. afskæring af hajfinner;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Kap Verdes regering og parlament.

(1) EUT L 369 af 24.12.2014, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0300.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik