Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2100(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0200/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0200/2015

Keskustelut :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Äänestykset :

PV 09/09/2015 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0301

Hyväksytyt tekstit
PDF 242kWORD 65k
Keskiviikko 9. syyskuuta 2015 - Strasbourg
Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (päätöslauselma)
P8_TA(2015)0301A8-0200/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 9. syyskuuta 2015, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen pöytäkirjan tekemisestä (15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15848/2014),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyksi Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan väliseksi pöytäkirjaksi (15849/2014),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0003/2015),

–  ottaa huomioon 15. joulukuuta 2014 Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/948/EU(1),

–  ottaa huomioon 9. syyskuuta 2015 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman(2) esityksestä neuvoston päätökseksi,

–  ottaa huomioon aikaisemmasta pöytäkirjasta tehdyn arvion ja analyysin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0200/2015),

A.  toteaa, että pöytäkirjan yleisenä tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välillä ja luoda kumppanuuspuitteet kestävän kalastuksen politiikan kehittämiselle ja Kap Verden tasavallan kalastusalueen kalavarojen vastuuntuntoiselle hyödyntämiselle kummankin osapuolen edun mukaisesti;

B.  toteaa, että pöytäkirjassa osapuolet sopivat tiukan seurantamenettelyn täytäntöönpanosta, jotta voidaan varmistaa näiden kalavarojen kestävä hyödyntäminen; toteaa, että tämä menettely perustuu erityisesti neljästi vuodessa tapahtuvaan pyydettyjä haita koskevien tietojen vaihtoon;

C.  toteaa, että molemmat osapuolet sitoutuivat noudattamaan täysimääräisesti Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) kaikkia suosituksia;

D.  toteaa, että ICCAT ja tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) määritteli hailajit terveeksi kalakannaksi, kuten tämän pöytäkirjan molempien osapuolten tieteellisessä kokouksessa vahvistettiin;

E.  toteaa, että uusi seurantajärjestelmä, joka on yhdistetty haisaaliiden 30 ja 40 prosentin raja-arvoihin, käynnistää lisätoimia, ja katsoo, että tämä on todella askel oikeaan suuntaan;

F.  toteaa, että alakohtaisen tuen täytäntöönpano on viivästynyt; toteaa, että toteutuksen taso on tyydyttävä, vaikka onkin vaikeaa määritellä Euroopan alakohtaisen tuen vaikutusta verrattuna muihin toimiin, joita muiden kehityskumppanien tukiohjelmien piirissä on pantu täytäntöön;

G.  katsoo, että on otettava käyttöön interventiologiikkaan perustuva kehys, jolla ohjataan ja standardoidaan pöytäkirjan arviointia entistä paremmin; toteaa, että tämä olisi toteutettava erityisesti alakohtainen tuki huomioon ottaen;

1.  katsoo, että tämä uusi Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välinen kalastuspöytäkirja, joka hyväksyttiin uuden yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) kestävyyttä parantavien toimenpiteiden mukaisesti, on myönteinen sekä ympäristön kannalta että sosioekonomisesta näkökulmasta katsottuna;

2.  pyytää komissiota toimittamaan parlamentille kalastuskumppanuussopimuksen 9 artiklassa tarkoitetun sekakomitean kokousten pöytäkirjat ja johtopäätökset ja monivuotisen alakohtaisen ohjelman, johon viitataan uuden pöytäkirjan 3 artiklassa;

3.  pyytää komissiota antamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle pöytäkirjan viimeisen voimassaolovuoden aikana ja ennen sen uudistamista koskevien neuvotteluiden aloittamista täydellisen kertomuksen pöytäkirjan täytäntöönpanosta;

4.  korostaa olevansa huolissaan siitä, että edellisen pöytäkirjan viimeisten voimassaolovuosien aikana hailajien saaliit kasvoivat huomattavasti; kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille kaikista sekakomitean toimista, jotka on toteutettu vastauksena kriittiselle tieteeseen perustuvaan tutkimukseen, joka toteutetaan pöytäkirjan liitteen 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti, jotta saadaan takeet siitä, että tätä kalastusta harjoitetaan kestävästi ja vastuullisesti; korostaa, että parlamentille olisi myös ilmoitettava haikannoista saaduista tiedoista;

5.  kehottaa komissiota ja neuvostoa antamaan toimivaltansa rajoissa parlamentille välittömästi kaikki tiedot kaikissa uuteen pöytäkirjaan ja sen uusimiseen liittyvän menettelyn vaiheissa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti;

6.  pyytää komissiota arvioimaan, ovatko tämän pöytäkirjan määräysten nojalla kalastavat alukset noudattaneet ilmoittamista koskevia asianmukaisia vaatimuksia;

7.  pyytää komissiota tiedottamaan parlamentille vuosittain Kap Verden muista kansainvälisistä sopimuksista, jotta parlamentti voi seurata kaikkea alueen kalastustoimintaa, mukaan luettuna myös Euroopan kalastuspolitiikan vastaisia toimia, kuten hainevien irrottamista;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kap Verden tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 369, 24.12.2014, s. 1.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0300.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö