Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2100(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0200/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0200/2015

Debates :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Balsojumi :

PV 09/09/2015 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0301

Pieņemtie teksti
PDF 322kWORD 71k
Trešdiena, 2015. gada 9. septembris - Strasbūra
Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Kaboverdi - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (Rezolūcija)
P8_TA(2015)0301A8-0200/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 9. septembra nenormatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (15848/2014),

–  ņemot vērā projektu protokolam starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (15849/2014),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. pantu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu un 218. panta 7. punktu (C8–0003/2015),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 15. decembra Lēmumu 2014/948/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku(1),

–  ņemot vērā 2015. gada 9. septembra(2) normatīvo rezolūciju par lēmuma projektu,

–  ņemot vērā iepriekšējā protokola novērtējumu un analīzi,

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta otro daļu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A8-0200/2015),

A.  tā kā vispārējais protokola mērķis ir pastiprināt Eiropas Savienības un Kaboverdes Republikas sadarbību, lai izveidotu tādas partnerattiecības, kurās abu pušu interesēs ir izstrādāt ilgtspējīgu zivsaimniecības politiku un nodrošināt zvejas resursu atbildīgu izmantošanu Kaboverdes Republikas zvejas zonā;

B.  tā kā protokolā puses vienojās īstenot stingru uzraudzības mehānismu, lai nodrošinātu resursu ilgtspējīgu izmantošanu; tā kā šis mehānisms jo īpaši balstās uz prasību reizi ceturksnī apmainīties ar datiem par haizivju nozveju;

C.  tā kā abas puses ir apņēmušās pilnībā ievērot visus ieteikumus, ko sniegusi Starptautiskā Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisija (ICCAT);

D.  tā kā ICCAT un Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK) atzina haizivju sugas krājumus par veselīgiem un to apstiprināja abu šā protokola pušu zinātniskajā sanāksmē;

E.  tā kā jo īpaši jaunais uzraudzības mehānisms, kas paredz attiecīgus papildu pasākumus gadījumā, kad haizivju nozveja pārsniedz 30 % un 40 %, ir solis pareizajā virzienā;

F.  tā kā nozares atbalsta īstenošanā ir radušies kavējumi; tā kā mērķu izpildes līmenis ir apmierinošs, lai gan arī ir grūti noteikt, kāda ietekme ir Eiropas sniegtajam nozares atbalstam salīdzinājumā ar atbalsta programmu pasākumiem, ko šajā jomā ierosinājuši citi attīstības jomas partneri;

G.  tā kā ir jānosaka loģiska intervences sistēma, lai labāk vadītu un standartizētu protokola novērtēšanu; tā kā tas būtu jāīsteno jo īpaši attiecībā uz nozares atbalstu,

1.  atzinīgi vērtē šo jauno zivsaimniecības protokolu, kas noslēgts starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku un pieņemts saskaņā ar jaunās kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) ilgtspējības pasākumiem gan no vides, gan sociāli ekonomiskā viedokļa;

2.  aicina Komisiju nosūtīt Parlamentam Partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē 9. pantā paredzētās Apvienotās komitejas sanāksmju protokolus un secinājumus, kā arī jaunā protokola 3. pantā minēto nozares daudzgadu programmu;

3.  aicina Komisiju protokola pēdējā piemērošanas gadā un pirms sarunu sākšanas par tā atjaunošanu iesniegt Parlamentam un Padomei visaptverošu ziņojumu par tā īstenošanu;

4.  uzsver bažas par to, ka iepriekšējā protokola darbības pēdējos gados haizivju sugu zivju nozvejas apjoms ir ievērojami pieaudzis; prasa Komisijai sniegt ziņojumu Parlamentam par pasākumiem, kurus Apvienotā komiteja veikusi, lai ņemtu vērā uz zinātniskām atziņām balstīto pētījumu, kas tiks veikts atbilstīgi protokola pielikuma 4. panta 6. punktam, lai saņemtu garantijas, ka šāda zveja tiek veikta ilgtspējīgi un atbildīgi; uzsver, ka Parlaments būtu jāinformē arī par datiem, kas saņemti par haizvju krājumiem;

5.  aicina Komisiju un Padomi katru savā kompetences jomā un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 13. panta 2. punktu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 10. punktu nekavējoties un pilnībā informēt Parlamentu visos ar protokolu un tā atjaunošanu saistīto procedūru posmos;

6.  prasa Komisijai izvērtēt, vai kuģi, kas darbojas saskaņā ar šā protokola noteikumiem, ir izpildījuši attiecīgās ziņošanas prasības;

7.  prasa Komisijai katru gadu Parlamentam paziņot par pārējiem Kaboverdes noslēgtajiem starptautiskajiem nolīgumiem, lai tas šajā reģionā varētu uzraudzīt visas zvejas darbības, arī tās, kas var neatbilst Eiropas zivsaimniecības politikai, piemēram, haizivju spuru atdalīšanas praksi;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Kaboverdes Republikas valdībai un parlamentam.

(1) OV L 369, 24.12.2014., 1. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0300.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika