Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2100(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0200/2015

Teksty złożone :

A8-0200/2015

Debaty :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Głosowanie :

PV 09/09/2015 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0301

Teksty przyjęte
PDF 406kWORD 73k
Środa, 9 września 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (rezolucja)
P8_TA(2015)0301A8-0200/2015

Rezolucja nieustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (15848/2014),

–  uwzględniając projekt Protokołu między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (15849/2014),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0003/2015),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/948/UE z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Protokołu między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 9 września 2015 r.(2) w sprawie projektu decyzji,

–  uwzględniając ocenę i analizę poprzedniego protokołu,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit drugi Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0200/2015),

A.  mając na uwadze, że celem ogólnym protokołu jest zacieśnienie współpracy między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka, a w konsekwencji ustanowienie – w interesie obu stron – ram partnerstwa na rzecz rozwoju zrównoważonej polityki rybołówstwa oraz odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych w obszarze połowowym Republiki Zielonego Przylądka;

B.  mając na uwadze, że w protokole strony uzgodniły wdrożenie mechanizmu ścisłego monitorowania, aby zapewnić zrównoważone wykorzystanie zasobów; mając na uwadze, że mechanizm ten ma się opierać w szczególności na cokwartalnej wymianie danych dotyczących połowów rekinów;

C.  mając na uwadze, że obie strony zobowiązały się do pełnego przestrzegania wszystkich zaleceń wydanych przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT);

D.  mając na uwadze, że zarówno ICCAT, jak i Komitet Naukowo-Techniczny ds. Rybołówstwa (STECF) określiły gatunki rekinów jako zdrowe zasoby, co potwierdzono na posiedzeniu naukowym obu stron niniejszego protokołu;

E.  mając na uwadze, że nowy system monitorowania związany z pułapem 30% i 40% połowów rekina, który powoduje uruchomienie dodatkowych środków, jest w szczególności jednym z kroków we właściwym kierunku;

F.  mając na uwadze, że wdrożenie wsparcia sektorowego opóźnia się; mając na uwadze, że choć poziom realizacji jest zadowalający, trudno jest również określić wpływ europejskiego wsparcia sektorowego w porównaniu z innymi działaniami prowadzonymi w kontekście programów wsparcia uruchomionych przez innych partnerów działających na rzecz rozwoju;

G.  mając na uwadze potrzebę wprowadzenia logicznych ram interwencji, aby lepiej pokierować ocenami protokołu i zapewnić lepszą standaryzację; mając na uwadze, że należy tego dokonać, mając w szczególności na względzie wsparcie sektorowe;

1.  z zadowoleniem przyjmuje ten nowy protokół w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka, przyjęty zgodnie ze środkami na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach nowej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) zarówno ze środowiskowego, jak i społeczno-gospodarczego punktu widzenia;

2.  wzywa Komisję do przekazania Parlamentowi protokołów i wniosków z posiedzeń wspólnego komitetu, przewidzianego w art. 9 Umowy o partnerstwie w sprawie połowów, oraz wieloletniego programu sektorowego, przewidzianego w art. 3 nowego protokołu;

3.  wzywa Komisję, aby w ciągu ostatniego roku stosowania protokołu i przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie jego odnowienia przekazała Parlamentowi i Radzie pełne sprawozdanie z wdrożenia protokołu;

4.  podkreśla swoje zaniepokojenie faktem, że w ostatnich latach obowiązywania poprzedniego protokołu nastąpił znaczny wzrost połowów gatunków rekina; apeluje do Komisji o informowanie Parlamentu o działaniach podejmowanych przez wspólny komitet w odpowiedzi na badanie naukowe, które ma być przeprowadzane zgodnie z art. 4 ust. 6 załącznika do protokołu, aby uzyskać gwarancję zrównoważonej i odpowiedzialnej eksploatacji tych zasobów rybnych; podkreśla, że Parlament powinien być także informowany o otrzymywanych danych dotyczących zasobów rekina;

5.  wzywa Komisję i Radę, aby – działając w granicach swoich odnośnych uprawnień – niezwłocznie i w pełni informowały Parlament na wszystkich etapach procedur związanych z protokołem i jego odnowieniem, na mocy art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 218 ust. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

6.  zwraca się do Komisji, aby oceniała, czy statki prowadzące działania na podstawie przepisów niniejszego protokołu przestrzegają właściwych wymogów dotyczących sprawozdawczości;

7.  zwraca się do Komisji o coroczne informowanie Parlamentu o dodatkowych umowach międzynarodowych z Republiką Zielonego Przylądka, tak aby mógł on monitorować całą działalność połowową w regionie, w tym działalność, która może być niezgodna z europejską polityką rybołówstwa, jak na przykład obcinanie płetw rekinom;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Zielonego Przylądka.

(1) Dz.U. L 369 z 24.12.2014, s. 1.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0300.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności