Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2100(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0200/2015

Predkladané texty :

A8-0200/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 09/09/2015 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0301

Prijaté texty
PDF 262kWORD 72k
Streda, 9. septembra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi: rybolovné možnosti a finančný príspevok (uznesenie)
P8_TA(2015)0301A8-0200/2015

Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 9. septembra 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15848/2014),

–  so zreteľom na návrh protokolu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (15849/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0003/2015),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/948/EÚ z 15. decembra 2014 o podpísaní v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní protokolu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou(1),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 9. septembra 2015(2) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na hodnotenie a analýzu predchádzajúceho protokolu,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 druhý pododsek rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0200/2015),

A.  keďže všeobecným cieľom protokolu je posilniť spoluprácu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, čím sa vytvorí partnerský rámec na rozvoj udržateľnej rybárskej politiky a na zodpovedné využívanie rybolovných zdrojov v rybolovnej oblasti Kapverdskej republiky, a to v záujme oboch strán;

B.  keďže v protokole sa strany dohodli na vykonávaní prísneho mechanizmu monitorovania s cieľom zabezpečiť udržateľné využívanie zdrojov; keďže tento mechanizmus sa bude zakladať najmä na štvrťročnej výmene údajov o úlovkoch žralokov;

C.  keďže obe strany sa zaviazali v plnej miere dodržiavať všetky odporúčania Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT),

D.  keďže ICCAT aj Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) vymedzili žraloky ako zdravé populácie, čo potvrdilo vedecké stretnutie oboch strán tohto protokolu;

E.  keďže najmä nový monitorovací mechanizmus spojený s prahovými hodnotami 30 % a 40 % ulovených žralokov, na základe ktorých sa aktivujú doplňujúce opatrenia, je krokom správnym smerom;

F.  keďže vykonávanie sektorovej podpory sa oneskoruje; keďže úroveň plnenia je uspokojivá, aj keď je ťažké určiť dosah európskej sektorovej podpory v porovnaní s inými opatreniami vykonávanými v rámci podporných programov, ktoré realizujú ďalší rozvojoví partneri;

G.  keďže je potrebné zaviesť logický rámec intervencie na lepšie usmerňovanie a štandardizáciu hodnotení protokolu; keďže tento postup treba zrealizovať najmä so zreteľom na sektorovú podporu;

1.  víta tento nový protokol o rybárstve medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou prijatý v súlade s opatreniami v oblasti udržateľnosti v rámci novej spoločnej rybárskej politiky z environmentálneho aj sociálno-hospodárskeho hľadiska;

2.  vyzýva Komisiu, aby postúpila Európskemu parlamentu zápisnice a závery zo schôdzí spoločného výboru vytvoreného podľa článku 9 Dohody o partnerstve v sektore rybolovu, ako aj viacročný sektorový program uvedený v článku 3 nového protokolu;

3.  vyzýva Komisiu, aby počas posledného roka uplatňovania protokolu a pred začatím rokovaní o obnovení jeho platnosti predložila Európskemu parlamentu a Rade kompletnú správu o jeho vykonávaní;

4.  zdôrazňuje svoje znepokojenie nad tým, že v priebehu posledných rokov platnosti predchádzajúceho protokolu došlo k výraznému nárastu výlovu druhov žralokov; vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu predkladala správy o opatreniach prijatých spoločným výborom v reakcii na kritickú štúdiu vychádzajúcu z vedeckých poznatkov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 6 prílohy k protokolu, s cieľom získať záruky, že tento rybolov je využívaný udržateľným a zodpovedným spôsobom; zdôrazňuje, že Európsky parlament by mal byť tiež informovaný o získaných údajoch, pokiaľ ide o populácie žralokov;

5.  vyzýva Komisiu a Radu, aby v medziach svojich právomocí bezodkladne a v plnej miere informovali Európsky parlament vo všetkých etapách postupov týkajúcich sa protokolu a obnovenia jeho platnosti podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6.  žiada Komisiu, aby posúdila, či plavidlá vykonávajúce činnosť podľa ustanovení tohto protokolu dodržiavajú príslušné požiadavky na podávanie správ;

7.  žiada Komisiu, aby každoročne informovala Európsky parlament o ďalších medzinárodných dohodách týkajúcich sa Kapverdskej republiky, aby Európsky parlament mohol monitorovať všetky rybolovné činnosti v regióne vrátane tých, ktoré môžu byť v rozpore s európskou rybárskou politikou, ako je odstraňovanie plutiev žralokov;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kapverdskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ L 369, 24.12.2014, s. 1.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2015)0300.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia