Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2100(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0200/2015

Ingivna texter :

A8-0200/2015

Debatter :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Omröstningar :

PV 09/09/2015 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0301

Antagna texter
PDF 251kWORD 298k
Onsdagen den 9 september 2015 - Strasbourg
Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (resolution)
P8_TA(2015)0301A8-0200/2015

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 9 september 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15848/2014),

–  med beaktande av utkastet till protokoll mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (15849/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0003/2015),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/948/EU av den 15 december 2014 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde(1),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 9 september 2015(2) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av utvärderingen och analysen av det tidigare protokollet,

–  med beaktande av artikel 99.1 andra stycket i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0200/2015), och av följande skäl:

A.  Det övergripande syftet med protokollet är att stärka samarbetet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde, och att på så sätt skapa en ram för partnerskap för utveckling av en politik för hållbart fiske och ansvarsfullt utnyttjande av fiskeresurserna i Republiken Kap Verdes fiskezon, i båda parters intresse.

B.  I protokollet enas parterna om att tillämpa en strikt övervakningsmekanism för att säkerställa ett hållbart utnyttjande av resurserna. Denna mekanism ska framförallt bygga på ett kvartalsmässigt utbyte av uppgifter om hajfångster.

C.  Båda parter förbinder sig att fullt ut respektera alla rekommendationer från Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat),

D.  Både Iccat och den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) definierar hajarter som ett friskt bestånd, vilket också bekräftades vid det vetenskapliga mötet mellan de båda parterna till detta protokoll,

E.  I synnerhet den nya övervakningsmekanismen, där gränsvärden på 30 procent respektive 40 procent hajfångster leder till ytterligare åtgärder, är ett steg i rätt riktning.

F.  Genomförandet av sektorsstödet är försenat. Man har nått en tillfredsställande nivå, även om det också är svårt att fastställa effekterna av det europeiska sektorsstödet jämfört med andra åtgärder som genomförs i samband med stödprogram som tas fram av andra utvecklingspartner.

G.  Det finns ett behov av att upprätta en logisk ram för ingripande för att bättre leda och standardisera utvärderingar av protokoll. Detta bör ske särskilt med avseende på sektorsstöd.

1.  Europaparlamentet välkomnar detta nya fiskeprotokoll mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde, antaget i enlighet med hållbarhetsåtgärderna i den nya gemensamma fiskeripolitiken, både ur en miljömässig och samhällsekonomisk synvinkel.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet protokollen och slutsatserna från mötena i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i partnerskapsavtalet om fiske, samt det fleråriga sektorsprogram som avses i artikel 3 i det nya protokollet.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att under protokollets sista giltighetsår och innan förhandlingar om att förnya avtalet inleds, förelägga parlamentet och rådet en fullständig rapport om avtalets tillämpning.

4.  Europaparlamentet framhåller sin oro över att fångsterna av hajarter ökade kraftigt under de sista åren av det tidigare protokollets tillämpningsperiod. Parlamentet uppmanar kommissionen att rapportera till parlamentet om de åtgärder som den gemensamma kommittén vidtar till följd av den vetenskapliga undersökning som ska genomföras i enlighet med artikel 4.6 i bilagan till protokollet, för att ha garantier för att dessa fiskarter utnyttjas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Parlamentet understryker att det dessutom bör få ta del av de uppgifter som inhämtas om hajbestånd.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inom ramen för sina respektive befogenheter omedelbart och fullständigt informera parlamentet i alla skeden av de förfaranden som avser protokollet och dess förnyelse, i enlighet med artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera huruvida de fartyg som fiskar enligt bestämmelserna i detta protokoll har iakttagit de relevanta rapporteringskraven.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen informera parlamentet om Kap Verdes andra internationella avtal, så att parlamentet kan övervaka allt fiske i regionen, inklusive sådant som kan gå emot den europeiska fiskeripolitiken, såsom till exempel hajfensfiske.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Kap Verde.

(1) EUT L 369, 24.12.2014, s. 1.
(2) Antagna texter, P8_TA(2015)0300.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy