Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2067(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0238/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0238/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2015 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0304

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 418kWORD 90k
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ψήφισμα)
P8_TA(2015)0304A8-0238/2015

Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (06040/2015 – C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE)2015/2067(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06040/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0077/2015),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την πρόοδο της Αναπτυξιακής Ατζέντας της Ντόχα και τις προετοιμασίες για την Ένατη Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με την περιφερειακή ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών υπηρεσιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες ΑΚΕ, σε συνεργασία με την ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Παγκόσμια εταιρική σχέση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015»(3),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Ένατης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ που έλαβε χώρα στην Ινδονησία τον Δεκέμβριο του 2013 και τη συμφωνία που επετεύχθη για τη διευκόλυνση του εμπορίου(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Συμβουλίου του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), της 27ης Νοεμβρίου 2014(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ, του Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου – Πιθανές επιπτώσεις στο κόστος του εμπορίου»,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015(6), σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0238/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρμόδιες για τη διευκόλυνση του εμπορίου είναι ως επί το πλείστον οι εθνικές αρχές, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε πολλούς τομείς η πολυμερής συνεργασία μπορεί να αυξήσει το όφελος και να μειώσει το κόστος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου (Συμφωνία/TFA) πρέπει να επικυρωθεί από τα δύο τρίτα των μελών του ΠΟΕ για να τεθεί σε ισχύ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα μέλη του ΠΟΕ να διασφαλίσουν τη θέση της συμφωνίας σε ισχύ το συντομότερο δυνατό και κυρίως πριν από την Δέκατη Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ (MC10), η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Ναϊρόμπι·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιες από τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία, δεν θα ζητήσουν τεχνική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό είναι θετικό, καθώς αποδεικνύει ότι η διαθέσιμη βοήθεια θα προσανατολιστεί στις χώρες που την έχουν περισσότερο ανάγκη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την επίτευξη συνοχής μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της (στον τομέα του εμπορίου, της συνεργασίας, της ανθρωπιστικής βοήθειας, κ.ά.) και ότι οι εν λόγω πολιτικές πρέπει να είναι εγκάρσιες και να αξιολογούνται βάσει μελετών αντίκτυπου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να προάγει δωρεάν, δίκαιο και ελεύθερο ανοικτό εμπόριο, το οποίο είναι ισορροπημένο και αμοιβαίως ωφέλιμο για όλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΕ αποτελεί το φυσικό πλαίσιο για τη συνέχιση και την εκ νέου επιβεβαίωση αυτών των αρχών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη είναι οι μεγαλύτεροι χορηγοί βοήθειας παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια για την εφαρμογή της Συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου (TFA) συνιστά ένα μέτρο που υπάγεται στην πρωτοβουλία «Βοήθεια για το Εμπόριο» και δεν θα πρέπει να επηρεάζει το μερίδιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) που προορίζεται για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ)·

1.  επιδοκιμάζει τα αποτελέσματα της Ένατης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ, η οποία έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2013 και στην οποία ολοκληρώθηκαν διαπραγματεύσεις μεταξύ των 160 μελών του ΠΟΕ επί της Συμφωνίας TFA· θεωρεί τη Συμφωνία TFA σημαντικό ορόσημο, καθώς αποτελεί την πρώτη πολυμερή συμφωνία μετά την ίδρυση του ΠΟΕ το 1995 και πρόκειται να αποτελέσει προσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών υπηρεσιών μεταξύ των 161 μελών του ΠΟΕ·

2.  τονίζει ότι η ΕΕ συνεχίζει να στηρίζει την πλήρη και πιστή εφαρμογή των αποφάσεων της δέσμης μέτρων του Μπαλί από όλα τα μέλη του ΠΟΕ, η οποία θα επιτρέψει την εστίαση της προσοχής στην επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα·

3.  αναγνωρίζει τα οφέλη που θα επιφέρει η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες, δεδομένης της συμβολής που θα προσφέρει στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και ιδίως για τις ΜΜΕ· τονίζει ειδικότερα ότι η συμφωνία θα πρέπει να μειώσει την ανασφάλεια σχετικά με τις συνθήκες εισόδου στην αγορά και το κόστος του εμπορίου κατά 12,5% έως 17,5% (σύμφωνα με εκτιμήσεις όπως αυτές του ΟΟΣΑ) εφόσον εφαρμοστεί πλήρως, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό στους καταναλωτές την πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα φτηνότερων προϊόντων και στις επιχειρήσεις την πρόσβαση σε νέες αγορές και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας και της μείωσης της γραφειοκρατίας και των παρεπόμενων εξόδων·

4.  τονίζει ότι η εφαρμογή της συμφωνίας, ιδίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες, θα οδηγήσει σε εναρμόνιση και απλούστευση των διαδικασιών που συνδέονται με το εμπόριο· υπογραμμίζει ότι η συμφωνία μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τη διάδοση της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών, οι εθνικές εμπορικές διαδικτυακές πύλες και τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης·

5.  ζητεί από όλα τα μέλη του ΠΟΕ να επιχειρήσουν χωρίς καθυστέρηση να βρουν μια λύση για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων του Μπαλί , σε όλες τις πτυχές της, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων που στρεβλώνουν το εμπόριο, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα για τη Δέκατη Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ·

6.  τονίζει τη σημασία αυτής της συμφωνίας από πλευράς ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι εφαρμόζεται ειδική και διαφορετική μεταχείριση βάσει της οποίας οι ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να αποφασίζουν πότε θα εφαρμόζονται οι διάφορες προβλέψεις και για ποιες από αυτές θα ζητούν τεχνική βοήθεια·

7.  υπογραμμίζει ότι ο βαθμός και ο χρόνος εφαρμογής της συμφωνίας θα καθορίσουν τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτή· πιστεύει ότι η πλήρης και πιστή εφαρμογή, εφόσον συνεκτιμά τις προτεραιότητες και τα συμφέροντα των αναπτυσσομένων χωρών στο πλαίσιο της εφαρμογής του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα, θα ωφελήσει περισσότερο όλους τους υπογράφοντες

8.  υπογραμμίζει ότι η συμφωνία προβλέπει δεσμευτικές και μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές· ζητεί από όλα τα μέλη του ΠΟΕ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εφαρμοστούν τόσο οι δεσμευτικές διατάξεις όσο και οι κατευθυντήριες γραμμές, με στόχο τη μεγαλύτερη μείωση του κόστους του εμπορίου·

9.  υπογραμμίζει ότι ορισμένες απαιτήσεις που προβλέπονται στη συμφωνία, ειδικότερα όσον αφορά τη διαφάνεια και την αυτοματοποιημένη είσπραξη και πληρωμή δασμών, αποτελούν ενδεχομένως ισχυρά μέσα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στα σύνορα· ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών και τονίζει ότι η ενίσχυση της διαφάνειας θα οδηγήσει σε υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την ενίσχυση του εμπορίου, ενώ επιπλέον θα διασφαλίσει τη διενέργεια πιο αποτελεσματικών ελέγχων·

10.  στηρίζει πλήρως την πρωτοβουλία της ΕΕ να προβλέψει χρηματοδότηση ύψους 400 εκατομμυρίων EUR που θα εκταμιευτεί κατά τη διάρκεια μιας πενταετούς περιόδου για την στήριξη μεταρρυθμίσεων διευκόλυνσης του εμπορίου και για έργα όπως η βελτίωση του τελωνειακού συστήματος των αναπτυσσόμενων και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών· υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση αυτή, η οποία θα παρέχεται κυρίως μέσω των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενδεικτικών Προγραμμάτων για την οικονομική ολοκλήρωση, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας της ΕΕ, «Βοήθεια για το Εμπόριο» (επιδοτήσεις ύψους 3,5 δισ. EUR το 2013), και ζητεί να ενημερώνονται τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη σχετικά με την χρηματοδότηση αυτή·

11.  τονίζει, ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση αυτή πρέπει να συντονιστεί πολύ καλά με τη χρηματοδότηση που προέρχεται από άλλους διεθνείς χορηγούς, όπως η ΔΗΕΕΑ, ο ΠΟΕ και η Παγκόσμια Τράπεζα· τονίζει ότι πρέπει να αποφευχθεί η επικάλυψη και η υπέρμετρη γραφειοκρατία για τις αιτούσες χώρες, καθώς θα μπορούσαν να αποτρέψουν όσους αναζητούν βοήθεια·

12.  ζητεί τη στενή συνεργασία με εξειδικευμένες οργανώσεις, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (ΠΟΤ), οι οποίες μπορούν να παράσχουν πολύτιμη έμπρακτη και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για κάθε περίπτωση χωριστά, διευκολύνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη και την ενίσχυση των ικανοτήτων στο εν λόγω πλαίσιο· τονίζει ότι οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ειδικότερα μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τις εμπορικές ευκαιρίες που δημιουργούνται από την TFA·

13.  υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αντιπροσωπείες της ΕΕ ανά την υφήλιο, οι οποίες μπορούν να συνεργαστούν με τις αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες επί τόπου, και ζητεί τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των αντιπροσωπειών αυτών στην παροχή τεχνικής βοήθειας·

14.  καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει τις αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στην εφαρμογή των δεσμεύσεών τους, με γνώμονα την ανάγκη ευελιξίας για την εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία· τονίζει ότι η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ικανοτήτων πρέπει να λαμβάνει ως βάση τους λήπτες και να βασίζεται σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των αναγκών·

15.  προτείνει τη στενή συνεργασία μεταξύ των διεθνών οργανώσεων και των εταίρων των αναπτυσσόμενων και λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών για την εφαρμογή των προβλέψεων της κατηγορίας Γ ώστε να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό·

16.  Αναγνωρίζει το μεγάλο χάσμα που εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των συνοριακών διαδικασιών των ανεπτυγμένων χωρών αφενός και των αναπτυσσομένων αφετέρου, καθώς και ότι οι υποβαθμισμένες υποδομές, η αναποτελεσματική τελωνειακή διαχείριση, οι περιπτώσεις διαφθοράς και η υπερβολική γραφειοκρατία αποτελούν τροχοπέδη στο εμπόριο· αναγνωρίζει ότι η TFA και η διαδικασία ελευθέρωσης του εμπορίου αποβλέπουν στον ίδιο σκοπό της μείωσης του κόστους των εμπορικών συναλλαγών, ούτως ώστε να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα·

17.  υπενθυμίζει ότι για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες η διευκόλυνση του εμπορίου θα αποτελέσει την βασική πηγή κερδών στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα (DDA)· χαιρετίζει τις εκτενείς διατάξεις σχετικά με ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση για τις αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες· προτείνει η νέα προσέγγιση στο πλαίσιο της οποίας η ανάληψη δεσμεύσεων και το σχετικό χρονοδιάγραμμα αναπροσαρμόζονται στις ικανότητες των χωρών, να χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για μελλοντικές συμφωνίες·

18.  αναγνωρίζει ότι η εμπειρογνωμοσύνη του ιδιωτικού τομέα μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην προώθηση μέτρων διευκόλυνσης του εμπορίου και στην παροχή βοήθειας και υποστήριξης για την εφαρμογή της συμφωνίας στις αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνει υπό σημείωση την προγραμματισμένη πρωτοβουλία της USAID (Υπηρεσίας των ΗΠΑ για τη Διεθνή Ανάπτυξη) για έναν συνασπισμό δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για την επίτευξη του σκοπού αυτού· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και να διερευνήσει δυνατότητες για εταιρικές σχέσεις με τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες προς υποστήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας·

19.  αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για τη διευκόλυνση του εμπορίου έχει ευρύτερα αναπτυξιακά οφέλη· λαμβάνει υπό σημείωση, στο πλαίσιο αυτό, το ρόλο κλειδί που μπορούν να διαδραματίζουν οι τελωνειακές υπηρεσίες ως προς τη διευκόλυνση της ταχείας διακίνησης αποστολών εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστροφών. τονίζει ότι στην επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να εφαρμόζονται απλοποιημένες διαδικασίες εκτελωνισμού με σκοπό την ταχύτερη παράδοση της βοήθειας και ότι, επιπλέον, θα έπρεπε να απαλλάσσεται από δασμούς και φόρους.

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ).

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0511.
(2) ΕΕ C 345 της 2.10.2014, σ. 28.
(3) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 5ης Φεβρουαρίου 2015 (COM(2015)0044).
(4) Η υπουργική δήλωση του Μπαλί (WT/MIN(13)/DEC)· Υπουργική απόφαση του Μπαλί σχετικά με τη συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου (WT/MIN(13)/36 ή WT/L/911 της 11ης Δεκεμβρίου 2013). https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balipackage_e.htm
(5) Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου WT/L/940, της 28ης Νοεμβρίου 2014.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0303.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου