Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0125(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0245/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0245/2015

Συζήτηση :

PV 08/09/2015 - 10
CRE 08/09/2015 - 10

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2015 - 8.10
CRE 09/09/2015 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0306

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 638kWORD 244k
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα *
P8_TA(2015)0306A8-0245/2015
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα (COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2015)0286),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0156/2015),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου της 30ής Ιουλίου 2015 με την οποία ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τη γενική προσέγγισή του,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0245/2015),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)
Έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε το κεφάλαιο Ι και τα άρθρα 18 και 19,
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 3 και το άρθρο 80 της Συνθήκης τα μέτρα αλληλεγγύης που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι δεσμευτικά.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Τα προσωρινά μέτρα επείγουσας μετεγκατάστασης αποτελούν μόνο ένα μέρος της ολιστικής προσέγγισης στο φαινόμενο της μετανάστευσης όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Ένα Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση» και στην προσεχή έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι όλες οι διαστάσεις της ολιστικής προσέγγισης είναι σημαντικές και πρέπει να προωθούνται παράλληλα. Κατά τη συνεδρίασή του στις 25 και 26 Ιουνίου 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε, ειδικότερα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη σημερινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τη δέσμευση για ενίσχυση της αλληλεγγύης και της ευθύνης, ως προς την προσωρινή και έκτακτη μετεγκατάσταση από την Ιταλία και την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη, σε διάστημα δύο ετών, 40 000 προσώπων με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν δεσμευτικές ποσοστώσεις για την κατανομή των προσώπων αυτών.
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμισε εκ νέου την ανάγκη η Ένωση να στηρίξει την αντίδρασή της στις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο στην αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών και να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτό έναντι των κρατών μελών που υποδέχονται τον υψηλότερο αριθμό προσφύγων και αιτούντων διεθνή προστασία είτε σε απόλυτους αριθμούς, είτε αναλογικά.
(5)  Στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμισε εκ νέου την ανάγκη η Ένωση να στηρίξει την αντίδρασή της στις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο στην αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών και να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτό έναντι των κρατών μελών που υποδέχονται τον υψηλότερο αριθμό προσφύγων και αιτούντων διεθνή προστασία είτε σε απόλυτους αριθμούς, είτε αναλογικά βάσει των κριτηρίων για τον καθορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε δεσμευτικές ποσοστώσεις για την κατανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ όλων των κρατών μελών.
__________________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31).
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Μεταξύ των κρατών μελών που γνώρισαν καταστάσεις ιδιαίτερης πίεσης και υπό το φως των πρόσφατων τραγικών γεγονότων στη Μεσόγειο, η Ιταλία και η Ελλάδα απέκτησαν ιδίως την εμπειρία της άνευ προηγουμένου εισροής κυμάτων μεταναστών, στους οποίους ανήκουν και οι αιτούντες διεθνή προστασία οι οποίοι έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, που φθάνουν στα εδάφη τους, ασκώντας τεράστια πίεση στα συστήματα μετανάστευσης και ασύλου τους.
(7)  Μεταξύ των κρατών μελών που γνώρισαν καταστάσεις ιδιαίτερης πίεσης και υπό το φως των πρόσφατων τραγικών γεγονότων στη Μεσόγειο, η Ιταλία και η Ελλάδα απέκτησαν ιδίως την εμπειρία της άνευ προηγουμένου εισροής κυμάτων μεταναστών, στους οποίους ανήκουν και οι αιτούντες διεθνή προστασία οι οποίοι έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, που φθάνουν στα εδάφη τους, ασκώντας τεράστια πίεση στα συστήματα μετανάστευσης και ασύλου τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται εμφανής ο αρνητικός αντίκτυπος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για την πρώτη χώρα εισόδου στην Ένωση, γεγονός που δυστυχώς δεν έχει ακόμη οδηγήσει στην αναστολή του εν λόγω κανονισμού ή τουλάχιστον στην αφαίρεση της αναφοράς της πρώτης χώρας εισόδου στην Ένωση. Ωστόσο, άλλα κράτη μέλη της Ένωσης γνωρίζουν επίσης μεγάλη αύξηση του αριθμού των αιτούντων άσυλο που υποδέχονται.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7a)  Οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν μια αυξημένη μεταναστευτική πίεση βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα στα εξωτερικά θαλάσσια και χερσαία σύνορα της Ένωσης.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex), οι διαδρομές της Κεντρικής και της Ανατολικής Μεσογείου αποτέλεσαν τις κύριες περιοχές παράτυπης διέλευσης των συνόρων στην Ένωση το 2014. Πάνω από 170 000 μετανάστες έφτασαν παράτυπα το 2014 μόνο στην Ιταλία, αντιπροσωπεύοντας αύξηση της τάξης του 277% σε σύγκριση με το 2013. Σταθερή ήταν επίσης η αύξηση που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα, με περισσότερους από 50 000 παράτυπους μετανάστες να φθάνουν στη χώρα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 153% σε σύγκριση με το 2013. Τα στατιστικά στοιχεία για τους πρώτους μήνες του 2015 επιβεβαιώνουν αυτή τη σαφή τάση για την Ιταλία. Η Ελλάδα βρέθηκε εξάλλου αντιμέτωπη με απότομη αύξηση του αριθμού παράτυπων διελεύσεων των συνόρων μέσα στους πρώτους μήνες του 2015, που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 50% του συνολικού αριθμού των παράτυπων διελεύσεων των συνόρων κατά το 2014 (περίπου 28 000 κατά το πρώτο τετράμηνο του 2015 σε σύγκριση με συνολικό αριθμό σχεδόν 55 000 το 2014). Σημαντικό ποσοστό από το συνολικό αριθμό των παράτυπων μεταναστών που εντοπίστηκαν στις δύο αυτές περιοχές αποτελούν οι μετανάστες εθνικοτήτων που, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά αναγνώρισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (το 2014 οι Σύριοι και οι Ερυθραίοι, για τους οποίους το ποσοστό αναγνώρισης στην Ένωση υπερβαίνει το 75%, αντιπροσώπευαν πάνω από 40% των παράτυπων μεταναστών στην Ιταλία και πάνω από 50% στην Ελλάδα). Σύμφωνα με τη Eurostat, 30 505 Σύριοι διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται παράτυπα στην Ελλάδα το 2014, σε σύγκριση με 8 220 το 2013.
(8)  Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex), οι διαδρομές της Κεντρικής και της Ανατολικής Μεσογείου αποτέλεσαν τις κύριες περιοχές παράτυπης διέλευσης των συνόρων στην Ένωση το 2014. Πάνω από 170 000 μετανάστες έφτασαν παράτυπα το 2014 μόνο στην Ιταλία, αντιπροσωπεύοντας αύξηση της τάξης του 277% σε σύγκριση με το 2013· στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται περισσότερα από 26 100 παιδιά, από τα οποία περίπου 13 000 ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι, που αντιπροσωπεύουν το 7,6% του συνόλου των μεταναστών. Σταθερή ήταν επίσης η αύξηση που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα, με περισσότερους από 50 000 παράτυπους μετανάστες να φθάνουν στη χώρα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 153% σε σύγκριση με το 2013. Τα στατιστικά στοιχεία για τους πρώτους μήνες του 2015 επιβεβαιώνουν αυτή τη σαφή τάση για την Ιταλία. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2015 στην Ιταλία παρατηρήθηκε 5% αύξηση στις παράτυπες διελεύσεις συνόρων εν συγκρίσει προς την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η Ελλάδα βρέθηκε εξάλλου αντιμέτωπη με απότομη αύξηση του αριθμού παράτυπων διελεύσεων των συνόρων μέσα στους πρώτους μήνες του 2015, που αντιστοιχεί σε υπερεξαπλάσια αύξηση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και σε περίπου κατά 140% αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος ως σύνολο (76 293 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2015, σύμφωνα με τα δεδομένα του Frontex, σε σύγκριση με συνολικό αριθμό σχεδόν 55 000 το 2014). Σημαντικό ποσοστό από το συνολικό αριθμό των παράτυπων μεταναστών που εντοπίστηκαν στις δύο αυτές περιοχές αποτελούν οι μετανάστες εθνικοτήτων που, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά αναγνώρισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (το 2014 οι Σύριοι και οι Ερυθραίοι, για τους οποίους το ποσοστό αναγνώρισης στην Ένωση υπερβαίνει το 75%, αντιπροσώπευαν πάνω από 40% των παράτυπων μεταναστών στην Ιταλία και πάνω από 50% στην Ελλάδα· από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2015 οι Σύριοι και οι Ερυθραίοι αντιπροσώπευαν το 30% των αφίξεων στην Ιταλία και περίπου το 60% των αφίξεων στην Ελλάδα). Σύμφωνα με τη Eurostat, 30 505 Σύριοι διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται παράτυπα στην Ελλάδα το 2014, σε σύγκριση με 8 220 το 2013.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Σύμφωνα με τα στοιχεία του Frontex, μια άλλη σημαντική μεταναστευτική διαδρομή στην Ένωση το 2014 ήταν η διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων με 43 357 περιπτώσεις παράτυπης διέλευσης των συνόρων. Ωστόσο, η πλειοψηφία των μεταναστών που χρησιμοποιούν τη βαλκανική διαδρομή δεν έχουν, εκ πρώτης όψεως, ανάγκη διεθνούς προστασίας, με το 51% των αφίξεων να αποτελείται μόνο από Κοσοβάρους.
(10)  Σύμφωνα με τα στοιχεία του Frontex, μια άλλη σημαντική μεταναστευτική διαδρομή στην Ένωση το 2014 ήταν η διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων με 43.357 περιπτώσεις παράτυπης διέλευσης των συνόρων. Ο αριθμός των περιπτώσεων παράτυπης διέλευσης των συνόρων αυξήθηκε δραματικά το 2015. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2015, 67 444 μετανάστες και πρόσφυγες ακολούθησαν τη διαδρομή μεταξύ των συνόρων της Τουρκίας με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία και των χερσαίων συνόρων της Ουγγαρίας. Ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με αύξηση κατά 962% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η διαδρομή χρησιμοποιείται πλέον όλο και περισσότερο και από πρόσωπα που προσπαθούν να αποφύγουν τους πολέμους και τους διωγμούς. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2015, 17 955 πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, 13 225 πρόσφυγες από τη Συρία, 3 021 πρόσφυγες από το Ιράκ και 196 πρόσφυγες από την Ερυθραία εισήλθαν στην Ένωση μέσω αυτής της οδού.
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ταχεία και πλήρης μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και ουσιαστική εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου από όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κοινά ενωσιακά πρότυπα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης·
Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Εάν ένα άλλο κράτος μέλος, πλην της Ιταλίας ή της Ελλάδας, αντιμετωπίζει παρόμοια επείγουσα κατάσταση λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, το Συμβούλιο, μπορεί να εκδίδει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσωρινά μέτρα υπέρ του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την αναστολή των υποχρεώσεων του εν λόγω κράτους μέλους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.
(15)  Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη αστάθεια και τις συγκρούσεις στην άμεση γειτονία της Ένωσης και τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα των μεταναστευτικών ροών, εάν ένα άλλο κράτος μέλος, πλην της Ιταλίας ή της Ελλάδας, αντιμετωπίζει παρόμοια επείγουσα κατάσταση λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, το Συμβούλιο, μπορεί να εκδίδει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσωρινά μέτρα υπέρ του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την αναστολή των υποχρεώσεων του εν λόγω κράτους μέλους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.
Τροπολογία 11
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση συνεπάγονται την προσωρινή παρέκκλιση από το κριτήριο που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 και από τις διαδικαστικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων, που καθορίζονται στα άρθρα 21, 22 και 29 του εν λόγω κανονισμού.
(17)  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση συνεπάγονται την προσωρινή παρέκκλιση από το κριτήριο που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 και από τις διαδικαστικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων, που καθορίζονται στα άρθρα 21, 22 και 29 του εν λόγω κανονισμού. Τα μέτρα μετεγκατάστασης δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν πλήρως τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013, περιλαμβανομένου του να χρησιμοποιούν προορατικά και αποτελεσματικά όλα τα κριτήρια, όπως είναι επανένωση των οικογενειών, ειδική προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, και τη ρήτρα διακριτικής ευχέρειας για ανθρωπιστικούς λόγους.
____________________
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31).
Τροπολογία 12
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Έπρεπε να γίνει η επιλογή ποια θα είναι τα εφαρμοστέα κριτήρια κατά την έκδοση της απόφασης ποιοι και πόσοι αιτούντες θα μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα. Προβλέπεται ένα σαφές και πρακτικά εφαρμόσιμο σύστημα με βάση το κατώτατο όριο του μέσου ποσοστού των αποφάσεων για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας στις πρωτοβάθμιες διαδικασίες στο επίπεδο της Ένωσης, όπως ορίζονται από την Eurostat, επί του συνολικού αριθμού των αποφάσεων επί των αιτήσεων παροχής ασύλου για λόγους διεθνούς προστασίας που εκδίδονται στο επίπεδο της Ένωσης σε πρώτο βαθμό, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Το εν λόγω κατώτατο όριο πρέπει αφενός να εξασφαλίζει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ότι όλοι οι αιτούντες, οι οποίοι είναι πιθανότερο να έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, θα είναι σε θέση να απολαμβάνουν πλήρως και ταχέως τα δικαιώματα προστασίας τους στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης. Από την άλλη πλευρά θα αποτρέψει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τους αιτούντες που ενδέχεται να λάβουν αρνητική απόφαση στο θέμα της αίτησής τους, από τη μετεγκατάστασή τους σε κάποιο άλλο κράτος μέλος με αποτέλεσμα, επομένως, την αδικαιολόγητη παράταση της παραμονής τους στην Ένωση. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat για τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις που εκδόθηκαν το 2014, στην παρούσα απόφαση οφείλει να χρησιμοποιηθεί κατώτατο όριο ύψους 75%, το οποίο αντιστοιχεί για το εν λόγω έτος στις αποφάσεις που εκδόθηκαν όσον αφορά τις αιτήσεις για τους Σύριους και τους Ερυθραίους.
(18)  Έπρεπε να γίνει η επιλογή ποια θα είναι τα εφαρμοστέα κριτήρια κατά την έκδοση της απόφασης ποιοι και πόσοι αιτούντες θα μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα. Προβλέπεται ένα σαφές και πρακτικά εφαρμόσιμο σύστημα με βάση το κατώτατο όριο του μέσου ποσοστού των αποφάσεων για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας στις πρωτοβάθμιες διαδικασίες στο επίπεδο της Ένωσης, όπως ορίζονται από την Eurostat, επί του συνολικού αριθμού των αποφάσεων επί των αιτήσεων παροχής ασύλου για λόγους διεθνούς προστασίας που εκδίδονται στο επίπεδο της Ένωσης σε πρώτο βαθμό, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Το εν λόγω κατώτατο όριο πρέπει αφενός να εξασφαλίζει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ότι όλοι οι αιτούντες, οι οποίοι είναι πιθανότερο να έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, θα είναι σε θέση να απολαμβάνουν πλήρως και ταχέως τα δικαιώματα προστασίας τους στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης. Από την άλλη πλευρά θα αποτρέψει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τους αιτούντες που ενδέχεται να λάβουν αρνητική απόφαση στο θέμα της αίτησής τους, από τη μετεγκατάστασή τους σε κάποιο άλλο κράτος μέλος με αποτέλεσμα, επομένως, την αδικαιολόγητη παράταση της παραμονής τους στην Ένωση. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat για τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις που εκδόθηκαν το 2014, στην παρούσα απόφαση οφείλει να χρησιμοποιηθεί κατώτατο όριο ύψους 75%, το οποίο αντιστοιχεί για το εν λόγω έτος στις αποφάσεις που εκδόθηκαν όσον αφορά τις αιτήσεις για τους Σύριους και τους Ερυθραίους. Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των μεταναστευτικών ροών, η ομάδα στόχου των δικαιούχων μετεγκατάστασης θα πρέπει να αξιολογείται ανά τρίμηνο.
Τροπολογία 13
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Τα προσωρινά μέτρα έχουν ως στόχο να απαλλάξουν την Ιταλία και την Ελλάδα από σημαντικές πιέσεις στον χώρο του ασύλου ιδίως με τη μετεγκατάσταση σημαντικού αριθμού αιτούντων που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, οι οποίοι έφθασαν στο έδαφος της Ιταλίας και της Ελλάδας μετά την ημερομηνία κατά την οποία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση. Με βάση τον συνολικό αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει παράτυπα στην Ιταλία και την Ελλάδα το 2014 και τον αριθμό των προσώπων που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, συνολικά 40 000 αιτούντες που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας θα πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 40% του συνολικού αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, οι οποίοι έχουν εισέλθει παράτυπα στην Ιταλία και την Ελλάδα το 2014. Επομένως, το μέτρο μετεγκατάστασης που προτείνεται στην παρούσα απόφαση συνιστά δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, αφενός, και των άλλων κρατών μελών, αφετέρου. Με βάση τα ίδια συνολικά διαθέσιμα στοιχεία για το 2014 και κατά το πρώτο τετράμηνο του 2015 στην Ιταλία σε σύγκριση με την Ελλάδα, το 60% αυτών των αιτούντων θα πρέπει να μετεγκατασταθεί από την Ιταλία και το 40% από την Ελλάδα.
(19)  Τα προσωρινά μέτρα έκτακτης ανάγκης έχουν ως στόχο να θεσπίσουν ένα δίκαιο και ισότιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης, να απαλλάξουν την Ιταλία και την Ελλάδα από σημαντικές πιέσεις στον χώρο του ασύλου ιδίως με τη μετεγκατάσταση σημαντικού αριθμού αιτούντων που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, οι οποίοι έφθασαν στο έδαφος της Ιταλίας και της Ελλάδας μετά την ημερομηνία κατά την οποία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση. Με βάση τον συνολικό αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει παράτυπα στην Ιταλία και την Ελλάδα το 2014 και τον αριθμό των προσώπων που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, συνολικά 40 000 αιτούντες που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας θα πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 40% του συνολικού αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, οι οποίοι έχουν εισέλθει παράτυπα στην Ιταλία και την Ελλάδα το 2014. Επομένως, το μέτρο μετεγκατάστασης που προτείνεται στην παρούσα απόφαση συνιστά δίκαιη κατανομή της ευθύνης μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, αφενός, και των άλλων κρατών μελών, αφετέρου. Με βάση τα ίδια συνολικά διαθέσιμα στοιχεία για το 2014 και κατά το πρώτο τετράμηνο του 2015 στην Ιταλία σε σύγκριση με την Ελλάδα, το 60% αυτών των αιτούντων θα πρέπει να μετεγκατασταθεί από την Ιταλία και το 40% από την Ελλάδα. Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει το ποσοστό των προσώπων που πρόκειται να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα, με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, με σκοπό την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ροές προσφύγων. Ο μηχανισμός μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί λύση στη μακροπρόθεσμη πρόκληση της πίεσης για τη χορήγηση ασύλου στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, αλλά, μάλλον, μια δοκιμή ενόψει της επικείμενης νομοθετικής πρότασης σχετικά με ένα μόνιμο σύστημα μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης με βάση το άρθρο 78 παράγραφος 2 της Συνθήκης και συνεπώς περιορίζεται αρχικά σε ένα σύνολο 40 000 αιτούντων. Ωστόσο, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των τόπων μετεγκατάστασης προκειμένου να υπάρξει προσαρμογή στις ταχέως μεταβαλλόμενες ροές προσφύγων και τάσεις κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Κάθε πρόταση για μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να βασίζεται σε μια πιο ουσιαστική συνεισφορά των κρατών μελών στην αλληλεγγύη και στην κατανομή ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής αύξησης του αριθμού των διαθέσιμων τόπων μετεγκατάστασης προκειμένου να υπάρξει προσαρμογή στις ταχέως μεταβαλλόμενες μεταναστευτικές ροές και τάσεις. Θα πρέπει να βασίζεται σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων αιφνίδιων εισροών υπηκόων τρίτων χωρών και έκτακτης πίεσης για τη χορήγηση ασύλου, που θα προβλέπουν την ενεργοποίησή του βάσει διαφανών και αντικειμενικών δεικτών.
Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)  Κατά την εκπόνηση του μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η Επιτροπή θα πρέπει να περιλάβει το έδαφος ενός κράτους μέλους ως κριτήριο για τον καθορισμό της κλείδας κατανομής των μεταναστών.
Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 παρέχει υποστήριξη σε ενέργειες κατανομής των βαρών που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών μελών και είναι ανοικτό σε νέες εξελίξεις πολιτικής στον τομέα αυτό. Το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 προβλέπει τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν δράσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά των αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων, ενώ το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 προβλέπει τη δυνατότητα κατ’ αποκοπή ποσού 6 000 ευρώ για τη μεταφορά των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από άλλο κράτος μέλος.
(21)  Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου παρέχει υποστήριξη στη δίκαιη κατανομή των ενεργειών ευθύνης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών μελών και είναι ανοικτό σε νέες εξελίξεις πολιτικής στον τομέα αυτό. Το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 προβλέπει τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν δράσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά των αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων, ενώ το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 προβλέπει τη δυνατότητα κατ’ αποκοπή ποσού 6 000 ευρώ για τη μεταφορά των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από άλλο κράτος μέλος.
______________
___________________
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 168).
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 168).
Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει τη δαπάνη του ποσού των 6 000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση του κάθε αιτούντος.
Τροπολογία 17
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Όταν αποφασίζεται ποιοι αιτούντες που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας θα πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στους ευάλωτους αιτούντες κατά την έννοια του άρθρου 22 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10. Από την άποψη αυτή, πρωταρχικό μέλημα πρέπει να αποτελούν οι ειδικές ανάγκες των αιτούντων, στις οποίες συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων και η υγεία. Στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού πρέπει πάντα να δίνεται πρωταρχική σημασία.
(25)  Όταν αποφασίζεται ποιοι αιτούντες που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας θα πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στους ευάλωτους αιτούντες, - και μεταξύ αυτών, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους ασυνόδευτους ανήλικους - κατά την έννοια των άρθρων 21 και 22 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10. Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η συγκεκριμένη κατάσταση των ευάλωτων προσώπων, τα κράτη μέλη υποχρεούνται σύμφωνα με την οδηγία 2013/33/ΕΕ και την οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να προβαίνουν σε ατομική αξιολόγηση των ευάλωτων σημείων των ατόμων στο πλαίσιο της ειδικής υποδοχής τους και των διαδικαστικών αναγκών τους. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν ενεργά μέτρα για την αξιολόγηση των ατομικών αναγκών των αιτούντων άσυλο και δεν μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά στον αυτοπροσδιορισμό τους για την αποτελεσματική διασφάλιση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Από την άποψη αυτή, πρωταρχικό μέλημα πρέπει να αποτελούν οι ειδικές ανάγκες των αιτούντων, στις οποίες συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων και η υγεία. Στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού πρέπει πάντα να δίνεται πρωταρχική σημασία σε όλες τις διαδικασίες που θεσπίζονται σε συνέχεια της παρούσας απόφασης και δεν θα πρέπει ποτέ να διακυβεύονται οι βασικές αρχές που καθιερώνονται με την απόφαση του Δικαστηρίου της 6ης Ιουνίου 2013 στην υπόθεση C-648/11.
______________
___________________
10 Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96).
10 Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96).
Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60).
Απόφαση του Δικαστηρίου της 6ης Ιουνίου 2013, MA και άλλοι, C-648/11, ECLI:EU:C:2013:367
Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Επιπλέον, προκειμένου να αποφασισθεί ποιο συγκεκριμένο κράτος μέλος θα πρέπει να αποτελέσει το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης, πρέπει να λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη τα ιδιάζοντα προσόντα των ενδιαφερόμενων αιτούντων που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ένταξή τους στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης, όπως οι γλωσσικές τους δεξιότητες. Στην περίπτωση των ιδιαίτερα ευάλωτων αιτούντων, θα πρέπει να αξιολογείται η ικανότητα του κράτους μέλους της μετεγκατάστασης να παρέχει επαρκή υποστήριξη σε αυτούς τους αιτούντες.
(26)  Επιπλέον, προκειμένου να αποφασισθεί ποιο συγκεκριμένο κράτος μέλος θα πρέπει να αποτελέσει το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης, πρέπει να λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη οι προτιμήσεις και τα ιδιάζοντα προσόντα των ενδιαφερόμενων αιτούντων που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ένταξή τους στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης, όπως οι γλωσσικές τους δεξιότητες, οι συγγενικοί δεσμοί πέραν του ορισμού των μελών της οικογενείας στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013, οι κοινωνικές σχέσεις, οι πολιτισμικοί δεσμοί, προηγούμενη παραμονή σε κράτος μέλος, προηγούμενες σπουδές και προηγούμενη εμπειρία εργασίας με εταιρεία ή οργάνωση συγκεκριμένου κράτους μέλους καθώς και ειδικά προσόντα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν σημασία για την ένταξη των αιτούντων στην αγορά εργασίας του κράτους μέλους μετεγκατάστασης. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν την ουσιαστική αναγνώριση των διπλωμάτων, προσόντων και δεξιοτήτων των αιτούντων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να ενημερώνουν τους αιτούντες για τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας τους. Στην περίπτωση των ιδιαίτερα ευάλωτων αιτούντων, θα πρέπει να αξιολογείται η ικανότητα του κράτους μέλους της μετεγκατάστασης να παρέχει επαρκή υποστήριξη σε αυτούς τους αιτούντες. Οι αιτούντες δεν έχουν μεν δικαίωμα να επιλέγουν το κράτος μέλος μετεγκατάστασής τους, όμως οι ανάγκες τους, οι προτιμήσεις τους και τα ειδικά προσόντα τους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του δυνατού.
Τροπολογία 19
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)
(26α)  Με βάση τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από το πιλοτικό σχέδιο για τη μετεγκατάσταση από τη Μάλτα (EUREMA), οι προσδοκίες και οι προτιμήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του δυνατού. Ως αρχικό βήμα, θα πρέπει να δίδεται στους αιτούντες η ευκαιρία να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους. Θα πρέπει να κατατάσσουν τα κράτη μέλη κατά σειρά προτιμήσεως και να στηρίζουν τις προτιμήσεις τους χρησιμοποιώντας στοιχεία όπως είναι συγγενικοί δεσμοί, κοινωνικοί δεσμοί και πολιτισμικοί δεσμοί, όπως γλωσσικές δεξιότητες, προηγούμενη παραμονή, προηγούμενες σπουδές και προηγούμενη εμπειρία εργασίας. Τούτο θα πρέπει να διεξαχθεί στη διάρκεια της αρχικής διαδικασίας. Ως δεύτερο βήμα, στα αντίστοιχα κράτη μέλη θα πρέπει να γνωστοποιηθούν οι προτιμήσεις των αιτούντων. Θα πρέπει κατόπιν να τους δίδεται η ευκαιρία να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για αιτούντες μεταξύ εκείνων των αιτούντων που είχαν εκφράσει προτίμηση για το οικείο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίξουν τις προτιμήσεις τους μέσω πτυχών όπως είναι οι συγγενικοί, οι κοινωνικοί και οι πολιτισμικοί δεσμοί. Αξιωματούχοι σύνδεσμοι τους οποίους ορίζουν τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη διαδικασία διεξάγοντας συνεντεύξεις με τους αντίστοιχους αιτούντες. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν επίσης την ευκαιρία να διαβουλεύονται με άλλους παράγοντες όπως είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM). Τέλος η Ιταλία και η Ελλάδα, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), θα πρέπει να αποφασίσουν να μετεγκαταστήσουν έκαστο των αιτούντων σε συγκεκριμένο κράτος μέλος λαμβάνοντας στο μέτρο του δυνατού υπόψη τις προτιμήσεις. Θα πρέπει να διεξαχθούν διαβουλεύσεις με την UNHCR σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές επανεγκατάστασης που έχει αναπτύξει, περιλαμβανομένων της διαχείρισης των προτιμήσεων και των ειδικών προσόντων.
Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)
(26β)  Η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων που θεσπίζεται στο άρθρο 10 της Συνθήκης πρέπει να τηρείται πλήρως καθ' όλη τη διαδικασία της μετεγκατάστασης. Οι διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, εθνότητας, αναπηριών και θρησκείας αποτελούν σαφή παραβίαση της Συνθήκης.
Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)   Οι νομικές και διαδικαστικές εγγυήσεις που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 εξακολουθούν να ισχύουν για τους αιτούντες που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση. Οι αιτούντες θα πρέπει επιπλέον να ενημερώνονται για τη διαδικασία μετεγκατάστασης που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση και να τους κοινοποιείται η απόφαση μετεγκατάστασης. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο αιτών δεν έχει το δικαίωμα δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ να επιλέξει το κράτος μέλος που θα είναι υπεύθυνο για την αίτησή του, ο αιτών θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατά της απόφασης μετεγκατάστασης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013, αποκλειστικά προς τον σκοπό της διασφάλισης του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων του.
(28)   Οι νομικές και διαδικαστικές εγγυήσεις που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 εξακολουθούν να ισχύουν για τους αιτούντες που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση. Οι αιτούντες θα πρέπει επιπλέον να ενημερώνονται για τη διαδικασία μετεγκατάστασης που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση και να τους κοινοποιείται η απόφαση μετεγκατάστασης. Ο αιτών θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατά της απόφασης μετεγκατάστασης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 και το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 22
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αποφεύγονται οι δευτερογενείς μετακινήσεις των μετεγκατεστημένων προσώπων από το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης σε άλλα κράτη μέλη. Οι αιτούντες θα πρέπει ειδικότερα να ενημερώνονται για τις συνέπειες τυχόν περαιτέρω μετακίνησης εντός των κρατών μελών καθώς και για το γεγονός ότι, εάν το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης τους παρέχει διεθνή προστασία διαθέτουν, κατ’ αρχήν, μόνο τα δικαιώματα που συνδέονται με τη διεθνή προστασία στο εν λόγω κράτος μέλος.
(30)  Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αποφεύγονται οι δευτερογενείς μετακινήσεις των μετεγκατεστημένων προσώπων από το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης σε άλλα κράτη μέλη. Το να λαμβάνονται όσο το δυνατό περισσότερο υπόψη οι προτιμήσεις των αιτούντων, περιλαμβανομένων των συγγενικών δεσμών πέραν των διατάξεων όσον αφορά την οικογένεια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, των κοινωνικών και πολιτισμικών δεσμών, αποτελεί απλό μέτρο για να αναπτύσσουν οι αιτούντες μία αίσθηση του ανήκειν στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης. Στους αιτούντες θα πρέπει να παρέχονται, σε γλώσσα που κατανοούν ή είναι θεμιτό να υποθέτει κανείς ότι κατανοούν, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους, στην δε περίπτωση όπου η προτίμησή τους δεν μπορεί να ληφθεί πλήρως υπόψη, οι λόγοι για τούτο. Προκειμένου να αποφεύγονται περαιτέρω δευτερογενείς μετακινήσεις, οι αιτούντες θα πρέπει να ενημερώνονται για τις συνέπειες τυχόν περαιτέρω μετακίνησης εντός των κρατών μελών όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 καθώς και για το γεγονός ότι, εάν το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης τους παρέχει διεθνή προστασία διαθέτουν, κατ’ αρχήν, μόνο τα δικαιώματα που συνδέονται με τη διεθνή προστασία στο εν λόγω κράτος μέλος.
Τροπολογία 23
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)
(30α)  Η συναίνεση των αιτούντων ή των δικαιούχων διεθνούς προστασίας για τη μετεγκατάσταση αποτελεί πάγια αρχή του παραγώγου δικαίου της Ένωσης, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 και, κατ' αναλογία, στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, ενώ βάσει του άρθρου 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης, αποκλίσεις από το δίκαιο της Ένωσης είναι δυνατές υπό πολύ περιορισμένους όρους. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ουσιαστική εφαρμογή του μηχανισμού μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης, ενώ η συναίνεση έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποφυγή δευτερογενών μετακινήσεων και θα πρέπει συνεπώς, κατ' αρχήν, να απαιτείται πριν από τη μετεγκατάσταση. Εάν ένα πρόσωπο δεν συναινεί, δεν θα πρέπει, κατ' αρχήν, να μετεγκαθίσταται, αλλά θα πρέπει η ευκαιρία αυτή να προσφερθεί σε άλλο πρόσωπο.
_________________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο​ (ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11).
Τροπολογία 24
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1
Η παρούσα απόφαση θεσπίζει προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την επείγουσα κατάσταση που έχει προκληθεί λόγω της αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών στα εν λόγω κράτη μέλη.
Η παρούσα απόφαση θεσπίζει δεσμευτικά προσωρινά μέτρα έκτακτης ανάγκης στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την επείγουσα κατάσταση που έχει προκληθεί λόγω της αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων στα εν λόγω κράτη μέλη.
Τροπολογία 25
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  «αιτών»: ο υπήκοος τρίτης χώρας ή άπατρις ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας για την οποία δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση·
β)  «αιτών»: ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις που έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, για την οποία δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο θ) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ·
Τροπολογία 26
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)   «μέλη της οικογένειας»: τα μέλη της οικογένειας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
δ)   «στενοί συγγενείς»: ο/η σύζυγος, τα τέκνα, οι γονείς, τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική επιμέλεια, οι παππούδες και τα εγγόνια·
(Οριζόντια τροπολογία. Εφαρμόζεται σε όλο το κείμενο της πρότασης της Επιτροπής).
Τροπολογία 27
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  «προτίμηση»: η προτίμηση που εκφράζει αιτών για κάποιο κράτος μέλος ή η προτίμηση που εκφράζει κράτος μέλος για κάποιον αιτούντα η οποία στηρίζεται σε στοιχεία όπως είναι οι συγγενικοί δεσμοί πέραν του ορισμού των μελών της οικογένειας όπως ορίζεται στο στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, οι κοινωνικοί δεσμοί όπως είναι οι δεσμοί με εθνοτικές και πολιτισμικές κοινότητες, και οι πολιτισμικοί δεσμοί με το προτιμώμενο κράτος μέλος όπως είναι γλωσσικές δεξιότητες, προηγούμενη παραμονή σε κράτος μέλος ή προηγούμενες σπουδές ή σχέσεις εργασίας με εταιρείες ή οργανώσεις του εν λόγω κράτους μέλους.
Τροπολογία 28
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Λόγω του μεταβαλλόμενου χαρακτήρα των μεταναστευτικών ροών, η ομάδα στόχου των δικαιούχων μετεγκατάστασης θα πρέπει να αξιολογείται ανά τρίμηνο.
Τροπολογία 47
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4
-1. Προκειμένου η Ιταλία και η Ελλάδα να ανακουφιστούν από τη σημαντική πίεση για τη χορήγηση ασύλου, αλλά και προκειμένου να λειτουργήσει ως μια σημαντική δοκιμή ενόψει της επικείμενης νομοθετικής πρότασης για ένα μόνιμο σύστημα μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης με βάση το άρθρο 78 παράγραφος 2 της Συνθήκης, ένας αρχικός συνολικός αριθμός 110 000 αιτούντων θα μετεγκατασταθεί από την Ιταλία και την Ελλάδα. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης, εάν κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να υπάρξει προσαρμογή στις ταχέως μεταβαλλόμενες ροές προσφύγων και τάσεις κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της παρούσας απόφασης.
1.   24 000 αιτούντες πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία στο έδαφος των άλλων κρατών μελών, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.
1.   Αρχικά, 40 000 αιτούντες θα μετεγκατασταθούν από την Ιταλία στο έδαφος των άλλων κρατών μελών.
2.   16 000 αιτούντες πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ελλάδα στο έδαφος των άλλων κρατών μελών, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.
2.   Αρχικά, 70 000 αιτούντες θα μετεγκατασταθούν από την Ελλάδα στο έδαφος των άλλων κρατών μελών.
2α.  Εντός [έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης], η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει το αντίστοιχο ποσοστό των προσώπων που πρόκειται να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα με σκοπό την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ροές προσφύγων και με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του Frontex.
Τροπολογία 30
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 α (νέο)
Άρθρο 4α
Συναίνεση
Θα πρέπει, κατ' αρχήν, να απαιτείται η συναίνεση του αιτούντος για τη μετεγκατάστασή του.
Τροπολογία 31
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Η Ιταλία και η Ελλάδα, σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της παρούσας απόφασης, με τη βοήθεια της ΕΥΥΑ και, κατά περίπτωση, των αξιωματούχων συνδέσμων των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 8, εντοπίζουν τους μεμονωμένους αιτούντες που προορίζονται να μετεγκατασταθούν στα άλλα κράτη μέλη και κοινοποιούν στα σημεία επαφής των κρατών μελών και στην ΕΥΥΑ τον αριθμό των αιτούντων που μπορούν να μετεγκατασταθούν. Προτεραιότητα δίνεται για τον σκοπό αυτό σε ευάλωτους αιτούντες κατά την έννοια του άρθρου 22 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ.
2.  Η Ιταλία και η Ελλάδα, σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της παρούσας απόφασης, με τη βοήθεια της ΕΥΥΑ και άλλων σχετικών οργανισμών, εντοπίζουν τους μεμονωμένους αιτούντες που προορίζονται να μετεγκατασταθούν στα άλλα κράτη μέλη και κοινοποιούν στα σημεία επαφής των κρατών μελών και στην ΕΥΥΑ τον αριθμό των αιτούντων που μπορούν να μετεγκατασταθούν. Προτεραιότητα δίνεται για τον σκοπό αυτό σε ευάλωτους αιτούντες κατά την έννοια των άρθρων 21 και 22 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ, και ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους ασυνόδευτους ανήλικους.
Τροπολογία 32
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
3.  Το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη υποδεικνύουν τον αριθμό των αιτούντων που μπορούν να μετεγκατασταθούν αμέσως στο έδαφός τους και παρέχουν κάθε άλλη σχετική πληροφορία, εντός των ορίων των αριθμητικών μεγεθών που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ, αντίστοιχα.
3.  Το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την υφιστάμενη ικανότητα υποδοχής μεταναστών και υποδεικνύουν τον αριθμό των αιτούντων που μπορούν να μετεγκατασταθούν αμέσως στο έδαφός τους και παρέχουν κάθε άλλη σχετική πληροφορία, εντός των ορίων των αριθμητικών μεγεθών που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ, αντίστοιχα.
Τροπολογία 33
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η Ιταλία και η Ελλάδα παρέχουν με τη βοήθεια της ΕΥΥΑ στους αιτούντες, σε γλώσσα που κατανοούν ή είναι θεμιτό να υποθέτει κανείς ότι κατανοούν, πληροφορίες σχετικά με τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη μετεγκατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι αιτούντες έχουν επίσης πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχουν άλλοι φορείς όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Κατά την αρχική επεξεργασία οι αιτούντες καλούνται να κατατάξουν τα κράτη μέλη κατά σειρά προτίμησης και να υποστηρίξουν την προτίμησή τους.
Τροπολογίες 34 και 48
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 5
5.  Οι αιτούντες, τα δακτυλικά αποτυπώματα των οποίων απαιτείται να ληφθούν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013, επιτρέπεται να μετεγκατασταθούν μόνο εφόσον έχουν ληφθεί τα δακτυλικά τους αποτυπώματα.
5.  Οι αιτούντες, τα δακτυλικά αποτυπώματα των οποίων απαιτείται να ληφθούν και να διαβιβαστούν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013, επιτρέπεται να μετεγκατασταθούν μόνο εφόσον έχουν ληφθεί τα δακτυλικά τους αποτυπώματα, και τούτο με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και χωρίς να γίνει χρήση βίας ή μέτρων κράτησης.
Τροπολογία 35
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 8
8.  Για την εφαρμογή όλων των πτυχών της διαδικασίας μετεγκατάστασης που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αποστείλουν στην Ιταλία και την Ελλάδα αξιωματούχους συνδέσμους.
Διαγράφεται
Τροπολογία 36
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
4.  Όταν η απόφαση για τη μετεγκατάσταση του αιτούντα έχει ληφθεί και πριν από την πραγματική μεταφορά, η Ιταλία και η Ελλάδα γνωστοποιούν στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο την απόφαση μετεγκατάστασής του εγγράφως. Η απόφαση προσδιορίζει το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης.
4.  Όταν η απόφαση για τη μετεγκατάσταση του αιτούντα έχει ληφθεί και πριν από την πραγματική μεταφορά, η Ιταλία και η Ελλάδα, με τη βοήθεια της ΕΥΥΑ και άλλων παραγόντων όπως είναι αξιωματούχοι σύνδεσμοι, εάν διατίθενται, πληροφορεί το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σχετικά με το κράτος μέλος μετεγκατάστασης κατά τρόπο περιεκτικό και σε γλώσσα που ο αιτών κατανοεί ή είναι θεμιτό να υποθέτει κανείς ότι κατανοεί, ή, εάν οι προτιμήσεις του αιτούντα δεν λαμβάνονται υπόψη, σχετικά με τους λόγους για αυτή την απόφαση. Η Ιταλία και η Ελλάδα επίσης γνωστοποιούν στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο την απόφαση μετεγκατάστασής του εγγράφως. Η απόφαση προσδιορίζει το κράτος μέλος της μετεγκατάστασης.
Τροπολογία 37
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  την αρχική επεξεργασία των αιτήσεων·
β)  την αρχική επεξεργασία των αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των ευάλωτων σημείων και των προτιμήσεων, με σκοπό τον προσδιορισμό των πιθανών υποψηφίων για μετεγκατάσταση, και τη διαλογή των αιτούντων, συμπεριλαμβανομένων της σαφούς ταυτοποίησής τους, της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και της καταχώρισης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.
Τροπολογία 38
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  την εκτέλεση της μεταφοράς των αιτούντων στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης.
δ)  την εκτέλεση της μεταφοράς των αιτούντων στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης. Τα έξοδα μεταφοράς στο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης δεν θα πρέπει να αποτελούν ένα επιπλέον βάρος για την Ελλάδα και την Ιταλία.
Τροπολογία 39
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Αν η Ιταλία ή η Ελλάδα δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει την παρούσα απόφαση για το συγκεκριμένο κράτος μέλος για χρονική περίοδο έως τριών μηνών. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει άπαξ να επεκτείνει αυτή την αναστολή για περαιτέρω περίοδο έως τριών μηνών.
2.  Αν η Ιταλία ή η Ελλάδα δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, αφού δώσει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του, να αναστείλει την παρούσα απόφαση για το συγκεκριμένο κράτος μέλος για χρονική περίοδο έως τριών μηνών. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει άπαξ να επεκτείνει αυτή την αναστολή για περαιτέρω περίοδο έως τριών μηνών.
Τροπολογία 40
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9
Σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης η οποία προκαλείται λόγω της αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών σε ένα κράτος μέλος μετεγκατάστασης, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να θεσπίσει προσωρινά μέτρα υπέρ του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την αναστολή των υποχρεώσεων του εν λόγω κράτους μέλους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.
Σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης η οποία προκαλείται λόγω της αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών σε ένα κράτος μέλος μετεγκατάστασης, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να θεσπίσει προσωρινά μέτρα υπέρ του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Τα μέτρα αυτά μπορούν επιπρόσθετα να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την αναστολή των υποχρεώσεων του εν λόγω κράτους μέλους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.
Τροπολογία 41
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11
Η Ιταλία και η Ελλάδα υποβάλλουν κάθε τρίμηνο έκθεση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, μεταξύ άλλων και για τους χάρτες πορείας που αναφέρονται στο άρθρο 8.
Η Ιταλία και η Ελλάδα υποβάλλουν κάθε τρίμηνο έκθεση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και την ορθή χρήση των χρηματοδοτικών πόρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της απόφασης αυτής, μεταξύ άλλων και για τους χάρτες πορείας που αναφέρονται στο άρθρο 8.
Τροπολογία 42
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α
Αξιολόγηση
Έως τον Ιούλιο 2016 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενδιάμεση αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και, εάν είναι σκόπιμο, προτείνει τις απαραίτητες συστάσεις για μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης, περιλαμβάνοντάς τις στην προοπτική του ελέγχου καταλληλότητας του Δουβλίνου που έχει ανακοινωθεί.
Έως τις …* η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις δέουσες πληροφορίες για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης εγκαίρως.
____________
* ΕΕ: να εγγραφεί η ημερομηνία: 30 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.
Τροπολογία 43
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράρτημα IIα

Διαδικασία Μετεγκατάστασης

Διαδικασία που προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής· υπογραμμίζονται οι επιπρόσθετες διαδικαστικές ενέργειες που έχει εισαγάγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1 – Αρχική επεξεργασία για πρόσωπα που επιδιώκουν διεθνή προστασία

—  Προσδιορισμός των προσώπων για τα οποία άλλο κράτος μέλος φέρει (ή θα πρέπει να φέρει) την ευθύνη δυνάμει του κανονισμού του Δουβλίνου

→ Μεταφορές βάσει Δουβλίνου

—  Προσδιορισμός ευάλωτων αιτούντων

—  Προσδιορισμός των στενών συγγενών για από κοινού μετεγκατάσταση

—  Προσδιορισμός των προτιμήσεων των αιτούντων για ορισμένα κράτη μέλη

2 – Επιλογή αιτούντων για μετεγκατάσταση

—  Η Ιταλία/Ελλάδα προσδιορίζουν τους αιτούντες που πρόκειται να μετεγκατασταθούν.

—  Γνωστοποιούν στα κράτη μέλη τον αριθμό θέσεων που απαιτούνται καθώς και τις προτιμήσεις των αιτούντων

3 –Συμμετοχή των κρατών μελών

—  Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Ιταλία/Ελλάδα τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων μετεγκατάστασης

—  Οι αξιωματούχοι σύνδεσμοι μπορούν να διενεργούν συνεντεύξεις με αιτούντες που εξέφρασαν προτίμηση για το κράτος μέλος τους

—  Τα κράτη μέλη υποδεικνύουν τις προτιμήσεις τους για αιτούντες

4 – Απόφαση μετεγκατάστασης

—  Η Ιταλία/Ελλάδα αποφασίζουν ποίος αιτών πρόκειται να μετεγκατασταθεί και σε ποίο κράτος μέλος λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των αιτούντων και των κρατών μελών

5 – Πληροφόρηση και συναίνεση

—  Οι αιτούντες λαμβάνουν περιεκτικές πληροφορίες σχετικά με το κράτος μέλος μετεγκατάστασής τους

—  Κατ' αρχήν, οι αιτούντες συναινούν στο να μετεγκατασταθούν στο εν λόγω κράτος μέλος

6 – Μεταφορά

Μεταφορά των αιτούντων στο κράτος μέλος μετεγκατάστασης εντός ενός μηνός


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Δεδομένης της ανάγκης έγκρισης άμεσων μέτρων υπέρ των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης που χαρακτηρίζεται από ξαφνική εισροή πολιτών τρίτων χωρών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση το άρθρο 78 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή, για την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να αποδεχθεί το άρθρο 78 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ ως νομική βάση μόνο ως έκτακτο μέτρο, μετά το οποίο θα ακολουθήσει μια πλήρης νομοθετική πρόταση για να αντιμετωπιστούν διαρθρωτικά οιεσδήποτε μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Εμμένει στο ότι το άρθρο 78 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ το οποίο απαιτεί τη συνήθη νομοθετική διαδικασία για μέτρα για τον προσδιορισμό του ποιο κράτος μέλος είναι αρμόδιο να εξετάσει αίτηση διεθνούς προστασίας, από κοινού με το άρθρο 80 δεύτερη πρόταση ΣΛΕΕ, οι διατάξεις του οποίου υλοποιούν την αρχή της αλληλεγγύης όπως εκφράζεται στο άρθρο 80 πρώτη πρόταση, αποτελούν την ορθή νομική βάση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περαιτέρω υπογραμμίζει το γεγονός ότι η έγκριση αυτής της απόφασης πραγματοποιείται με την αυστηρή επιφύλαξη της δέσμης νομικών βάσεων που θα έχει στη διάθεσή του ο συννομοθέτης στο μέλλον, ιδιαίτερα όσον αφορά το άρθρο 78 από κοινού με το άρθρο 80 ΣΛΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με ένα σύστημα μόνιμης μετεγκατάστασης βάσει του άρθρου 78 παράγραφος 2 και του άρθρου 80 έως το τέλος του 2015, όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να συντάξει νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας στην περίπτωση όπου η Επιτροπή δεν υποβάλει αυτή τη νομοθετική πρόταση εν ευθέτω χρόνω.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου