Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0125(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0245/2015

Pateikti tekstai :

A8-0245/2015

Debatai :

PV 08/09/2015 - 10
CRE 08/09/2015 - 10

Balsavimas :

PV 09/09/2015 - 8.10
CRE 09/09/2015 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0306

Priimti tekstai
PDF 623kWORD 229k
Trečiadienis, 2015 m. rugsėjo 9 d. - Strasbūras
Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje *
P8_TA(2015)0306A8-0245/2015
Rezoliucija
 Priedas

2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2015)0286),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 78 straipsnio 3 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0156/2015),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 30 d. Tarybos laišką, kuriuo ji informavo Parlamentą apie savo bendrą požiūrį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0245/2015),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  pritaria prie šios rezoliucijos pridėtam pareiškimui;

3.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

4.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a nurodomoji dalis (nauja)
atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos I skyrių ir 18 bei 19 straipsnius,
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  laikantis Sutarties 78 straipsnio 3 dalies ir 80 straipsnio, šiame sprendime numatytos solidarumo priemonės yra privalomos;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  laikinos skubaus perkėlimo priemonės sudaro tik vieną holistinio požiūrio, kuris išdėstytas 2015 m. gegužės 13 d. Komisijos komunikate „Europos migracijos darbotvarkė“ ir būsimame Europos Parlamento pranešime savo iniciatyva, dalį. Europos Parlamentas pabrėžia, kad visi holistinio požiūrio aspektai yra svarbūs ir turėtų būti įgyvendinami lygiagrečiai. Per 2015 m. birželio 25 ir 26 d. posėdį Europos Vadovų Taryba, visų pirma atsižvelgdama į susidariusią nepaprastąją padėtį ir įsipareigojimą stiprinti solidarumą ir atsakomybę, susitarė dėl 40 000 asmenų, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos, laikino ir išimties tvarka per dvejus metus vykdytino perkėlimo iš Italijos ir Graikijos į kitas valstybes nares. Valstybės narės turėtų susitarti dėl privalomos tokių asmenų paskirstymo kvotos;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis
(5)  2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas pakartojo, kad Sąjunga savo atsaką į pastaruoju metu Viduržemio jūros regione įvykusias nelaimes turi grįsti solidarumu ir sąžiningu dalijimusi atsakomybe ir labiau remti valstybes nares, į kurias atvyksta daugiausia (absoliučiais skaičiais arba proporcingai) pabėgėlių ir tarptautinės apsaugos prašytojų;
(5)  2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas pakartojo, kad Sąjunga savo atsaką į pastaruoju metu Viduržemio jūros regione įvykusias nelaimes turi grįsti solidarumu ir sąžiningu dalijimusi atsakomybe ir labiau remti valstybes nares, į kurias atvyksta daugiausia (absoliučiais skaičiais arba proporcingai) pabėgėlių ir tarptautinės apsaugos prašytojų, remiantis kriterijais, pagal kuriuos, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 604/20131a, nustatoma valstybė narė, atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimą,. Europos Parlamentas paragino nustatyti privalomas kvotas prieglobsčio prašytojų paskirstymui visose valstybėse narėse;
______________
1a 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013 6 29, p. 31).
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis
(7)  itin didelį spaudimą patyrusios ir neseniai tragiškus įvykius Viduržemio jūroje išgyvenusios Italija ir Graikija susidūrė su precedento neturinčiais migrantų, įskaitant tarptautinės apsaugos prašytojus, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos, srautais, atvykstančiais į jų teritorijas ir sukeliančiais nemenką spaudimą jų migracijos ir prieglobsčio sistemoms;
(7)  itin didelį spaudimą patyrusios ir neseniai tragiškus įvykius Viduržemio jūroje išgyvenusios Italija ir Graikija susidūrė su precedento neturinčiais migrantų, įskaitant tarptautinės apsaugos prašytojus, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos, srautais, atvykstančiais į jų teritorijas ir sukeliančiais nemenką spaudimą jų migracijos ir prieglobsčio sistemoms, taigi paaiškėjo neigiamas Reglamento (ES) Nr. 604/2013 poveikis pirmajai atvykimo į Sąjungą šaliai, o Sąjunga, deja, dar nesustabdė šio reglamento galiojimo arba bent nepanaikino nuorodos į pirmąją atvykimo į Sąjungą šalį. Vis dėlto kitose Sąjungos valstybėse narėse taip pat itin padidėjo jų priimamų prieglobsčio prašytojų skaičius;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  iš ekspertų prognozių matyti, kad trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiais padidės migracijos spaudimas prie Sąjungos išorės jūrų ir sausumos sienų;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis
(8)   Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) duomenimis, 2014 m. dažniausiai neteisėtai Sąjungos sieną kirsdavo Vidurio ir Rytų Viduržemio jūros maršrutais atvykstantys asmenys. 2014 m. vien į Italiją neteisėtai atvyko per 170 000 migrantų, t. y. 277 proc. daugiau nei 2013 m. Migrantų skaičius nuolat augo ir Graikijoje, į kurią atvyko daugiau kaip 50 000 neteisėtų migrantų (153 proc. daugiau nei 2013 m.). Pirmųjų 2015 m. mėnesių statistika rodo, kad tendencijos Italijoje nesikeičia. Be to, Graikijoje per pirmuosius 2015 m. mėnesius neteisėto sienos kirtimo atvejų skaičius gerokai išaugo ir sudaro per 50 proc. visų 2014 m. neteisėto sienos kirtimo atvejų (beveik 28 000 per pirmuosius keturis 2015 m. mėnesius, palyginti su beveik 55 000 per visus 2014 m.). Nemenką dalį neteisėtų migrantų šiuose dviejuose regionuose sudarė migrantai iš tų šalių, kurių piliečiams, remiantis Eurostato duomenimis, Sąjunga užtikrina aukšto lygio apsaugą (2014 m. Sirijos ir Eritrėjos šalių, kurių piliečių prašymų patenkinimo lygis viršija 75 proc. piliečiai Italijoje sudarė daugiau kaip 40 proc., o Graikijoje daugiau kaip 50 proc. neteisėtų migrantų). Eurostato duomenimis, 2014 m. į Graikiją neteisėtai atvyko 30 505 sirai, palyginti su 8 220 sirų 2013 m.;
(8)   Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) duomenimis, 2014 m. dažniausiai neteisėtai Sąjungos sieną kirsdavo Vidurio ir Rytų Viduržemio jūros maršrutais atvykstantys asmenys. 2014 m. vien į Italiją neteisėtai atvyko per 170 000 migrantų, t. y. 277 proc. daugiau nei 2013 m., įskaitant daugiau nei 26 100 vaikų, iš kurių 13 000, t. y. 7,6 proc. visų migrantų, yra nelydimi nepilnamečiai. Migrantų skaičius nuolat augo ir Graikijoje, į kurią atvyko daugiau kaip 50 000 neteisėtų migrantų (153 proc. daugiau nei 2013 m.). Pirmųjų 2015 m. mėnesių statistika rodo, kad tendencijos Italijoje nesikeičia. 2015 m. sausio–birželio mėn. Italijoje neteisėto sienos kirtimo atvejų skaičius išaugo 5 proc. palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu. Be to, Graikijoje per pirmuosius 2015 m. mėnesius neteisėto sienos kirtimo atvejų skaičius gerokai išaugo – daugiau nei šešis kartus palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu ir beveik 140 proc. palyginti su visais ankstesniais metais (76 293 2015 m. sausio–birželio mėn., agentūros FRONTEX duomenims, palyginti su beveik 55 000 per visus 2014 m.). Nemenką dalį neteisėtų migrantų šiuose dviejuose regionuose sudarė migrantai iš tų šalių, kurių piliečiams, remiantis Eurostato duomenimis, Sąjunga užtikrina aukšto lygio apsaugą (2014 m. Sirijos ir Eritrėjos šalių, kurių piliečių prašymų patenkinimo lygis viršija 75 proc. piliečiai Italijoje sudarė daugiau kaip 40 proc., o Graikijoje daugiau kaip 50 proc. neteisėtų migrantų; 2015 m. sausio – birželio mėn. Sirijos ir Eritrėjos piliečiai sudarė 30 proc. visų atvykusiųjų į Italiją ir beveik 60 proc. – į Graikiją). Eurostato duomenimis, 2014 m. į Graikiją neteisėtai atvyko 30 505 sirai, palyginti su 8 220 sirų 2013 m.;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis
(10)  FRONTEX duomenimis, dar vienu svarbiu migracijos maršrutu iš Vakarų Balkanų į Sąjungą 2014 m. neteisėtai atvyko 43 357 asmenys. Tačiau daugumai iš Balkanų atvykstančių migrantų prima facie nereikia tarptautinės apsaugos, o 51 proc. atvykstančiųjų grupių sudaro tik kosoviečiai;
(10)  FRONTEX duomenimis, dar vienu svarbiu migracijos maršrutu iš Vakarų Balkanų į Sąjungą 2014 m. neteisėtai atvyko 43.357 asmenys. Neteisėto sienos kirtimo atvejų skaičius 2015 m. labai išaugo. 2015 m. sausio–birželio mėn. 67 444 migrantų ir pabėgėlių keliavo per Turkijos ir Graikijos bei Bulgarijos sienas ir Vengrijos sausumos sienas. Šių atvejų padaugėjo 962 proc. palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu. Šis kelias vis dažniau naudojamas nuo karo ir persekiojimo bėgančių asmenų. 2015 m. sausio–birželio mėn. šiuo keliu į Sąjungą pateko 17 955 Afganistano pabėgėlių, 13 225 Sirijos pabėgėlių, 3 021 Irako pabėgėlis ir 196 Eritrėjos pabėgėliai;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)  visos bendroje Europos prieglobsčio sistemoje dalyvaujančios valstybės narės turėtų greitai ir visapusiškai perkelti šią sistemą į nacionalinę teisę ir ją veiksmingai įgyvendinti, tokiu būdu užtikrinant bendrus Europos standartus, įskaitant migrantų priėmimo sąlygas ir pagarbą pagrindinėms teisėms, kaip numatyta galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis
(15)  jei kurioje nors valstybėje narėje, išskyrus Italiją ir Graikiją, dėl staigaus trečiųjų šalių piliečių antplūdžio susidarytų panaši nepaprastoji padėtis, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, gali tos valstybės narės labui priimti laikinąsias priemones pagal Sutarties 78 straipsnio 3 dalį. Tokios priemonės prireikus galėtų apimti šiame sprendime nustatytų tos valstybės narės prievolių sustabdymą;
(15)  atsižvelgiant į besitęsiantį nestabilumą ir konfliktus artimiausioje Sąjungos kaimynystėje ir besikeičiantį migracinių srautų pobūdį, jei kurioje nors valstybėje narėje, išskyrus Italiją ir Graikiją, dėl staigaus trečiųjų šalių piliečių antplūdžio susidarytų panaši nepaprastoji padėtis, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, gali tos valstybės narės labui priimti laikinąsias priemones pagal Sutarties 78 straipsnio 3 dalį. Tokios priemonės prireikus galėtų apimti šiame sprendime nustatytų tos valstybės narės prievolių sustabdymą;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis
(17)  šiame sprendime numatytos priemonės apima laikiną nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo kriterijaus, nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/20137 13 straipsnio 1 dalyje, ir procedūros etapų, įskaitant terminus, nustatytų to reglamento 21, 22 ir 29 straipsniuose;
(17)  šiame sprendime numatytos priemonės apima laikiną nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo kriterijaus, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 604/2013 13 straipsnio 1 dalyje, ir procedūros etapų, įskaitant terminus, kaip nustatyta to reglamento 21, 22 ir 29 straipsniuose. Perkėlimo Europos Sąjungoje priemonės neturėtų užkirsti kelio valstybėms narėms visapusiškai pasinaudoti Reglamentu (ES) Nr. 604/2013, taip pat aktyviai ir veiksmingai taikyti visus kriterijus, pavyzdžiui, šeimos susijungimo, specialios nelydimų nepilnamečių apsaugos ir diskrecinės išlygos humanitariniais pagrindais;
____________________
____________________
7 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 180/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, OL L 180, 2013 6 29, p. 31.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl sprendimo
18 konstatuojamoji dalis
(18)  reikėjo nustatyti kriterijus, kuriais bus remiamasi sprendžiant, kuriuos ir kiek prašytojų perkelti iš Italijos ir Graikijos. Numatyta aiški ir veiksminga sistema, grindžiama vidutinės patenkintų Sąjungos lygmens sprendimų, kuriais suteikiama tarptautinė apsauga ir kurie buvo priimti vykdant pirmosios instancijos procedūras, normos ribine verte, kaip nustatyta Eurostato, palyginti su bendru Sąjungos pirmosios instancijos sprendimų dėl prašymų suteikti prieglobstį ir tarptautinę apsaugą skaičiumi, remiantis naujausiais statistiniais duomenimis. Viena vertus, nustačius tokią ribinę vertę turėtų būti didžiausiu įmanomu mastu užtikrinta, kad visi prašytojai, kuriems, tikėtina, reikia tarptautinės apsaugos, galėtų visapusiškai ir greitai pradėti naudotis savo teisėmis į apsaugą priimančiojoje valstybėje narėje. Kita vertus, tai didžiausiu įmanomu mastu užkirstų kelią prašytojų, dėl kurių prašymo veikiausiai bus priimtas neigiamas sprendimas, perkėlimui į kitą valstybę narę ir pernelyg ilgam užsibuvimui Sąjungoje. Šiame sprendime turėtų būti naudojama 75 proc. ribinė vertė, nustatyta remiantis Eurostato 2014 m. pirmosios instancijos sprendimų duomenimis ir atitinkanti patenkintų Sirijos ir Eritrėjos piliečių prašymų procentinę dalį;
(18)  reikėjo nustatyti kriterijus, kuriais bus remiamasi sprendžiant, kuriuos ir kiek prašytojų perkelti iš Italijos ir Graikijos. Numatyta aiški ir veiksminga sistema, grindžiama vidutinės patenkintų Sąjungos lygmens sprendimų, kuriais suteikiama tarptautinė apsauga ir kurie buvo priimti vykdant pirmosios instancijos procedūras, normos ribine verte, kaip nustatyta Eurostato, palyginti su bendru Sąjungos pirmosios instancijos sprendimų dėl prašymų suteikti prieglobstį ir tarptautinę apsaugą skaičiumi, remiantis naujausiais statistiniais duomenimis. Viena vertus, nustačius tokią ribinę vertę turėtų būti didžiausiu įmanomu mastu užtikrinta, kad visi prašytojai, kuriems, tikėtina, reikia tarptautinės apsaugos, galėtų visapusiškai ir greitai pradėti naudotis savo teisėmis į apsaugą priimančiojoje valstybėje narėje. Kita vertus, tai didžiausiu įmanomu mastu užkirstų kelią prašytojų, dėl kurių prašymo veikiausiai bus priimtas neigiamas sprendimas, perkėlimui į kitą valstybę narę ir pernelyg ilgam užsibuvimui Sąjungoje. Šiame sprendime turėtų būti naudojama 75 proc. ribinė vertė, nustatyta remiantis Eurostato 2014 m. pirmosios instancijos sprendimų duomenimis ir atitinkanti patenkintų Sirijos ir Eritrėjos piliečių prašymų procentinę dalį. Siekiant atsižvelgti į besikeičiantį migracinių srautų pobūdį, tikslinė asmenų, kuriuos leista perkelti, grupė turėtų būtų įvertinama kas ketvirtį;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl sprendimo
19 konstatuojamoji dalis
(19)  laikinosiomis priemonėmis siekiama sumažinti didžiulį spaudimą Italijos ir Graikijos prieglobsčio sistemoms, visų pirma perkeliant į kitas valstybes nares nemažai prašytojų, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos ir kurie į Italijos ar Graikijos teritoriją atvyko po šio sprendimo įsigaliojimo dienos. Remiantis bendru trečiųjų šalių piliečių, 2014 m. neteisėtai atvykusių į Italiją ir Graikiją, skaičiumi ir asmenų, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos, skaičiumi, nustatyta, kad iš Italijos ir Graikijos reikėtų perkelti iš viso 40 000 asmenų, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos. Tai sudaro maždaug 40 proc. visų 2014 m. neteisėtai į Italiją ir Graikiją atvykusių trečiųjų šalių piliečių, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos. Taigi pagal šiame sprendime siūlomas perkėlimo priemones sąžiningai paskirstoma našta tiek Italijai ir Graikijai, tiek kitoms valstybėms narėms. Remiantis 2014 m. ir 2015 m. pirmųjų keturių mėnesių Italijos ir Graikijos duomenimis, iš Italijos turėtų būti perkelta 60 proc. prašytojų, o iš Graikijos 40 proc.;
(19)  laikinosiomis skubiomis priemonėmis siekiama sukurti sąžiningą ir teisingą perkėlimo mechanizmą, sumažinti didelį spaudimą Italijos ir Graikijos prieglobsčio sistemoms, visų pirma perkeliant į kitas valstybes nares nemažai prašytojų, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos ir kurie į Italijos ir Graikijos teritoriją atvyko po šio sprendimo įsigaliojimo dienos. Remiantis bendru trečiųjų šalių piliečių, 2014 m. neteisėtai atvykusių į Italiją ir Graikiją, skaičiumi ir asmenų, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos, skaičiumi, nustatyta, kad iš Italijos ir Graikijos reikėtų perkelti iš viso 40 000 asmenų, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos. Tai sudaro maždaug 40 proc. visų 2014 m. neteisėtai į Italiją ir Graikiją atvykusių trečiųjų šalių piliečių, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos. Taigi pagal šiame sprendime siūlomas perkėlimo priemones sąžiningai padalijama atsakomybė tiek Italijai ir Graikijai, tiek kitoms valstybėms narėms. Remiantis 2014 m. ir 2015 m. pirmųjų keturių mėnesių Italijos ir Graikijos duomenimis, iš Italijos turėtų būti perkelta 60 proc. prašytojų, o iš Graikijos 40 proc. Per šešis mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos Komisija, remdamasi naujausiais turimais duomenimis, turėtų įvertinti asmenų, kurie turi būti perkelti iš Italijos ir Graikijos, dalį, kad galėtų ją pritaikyti prie besikeičiančių pabėgėlių srautų. Skubaus perkėlimo mechanizmas nėra ilgalaikės spaudimo prieglobsčio sistemoms prie Sąjungos išorės sienų problemos sprendimas, bet bandymas atsižvelgiant į būsimą teisėkūros pasiūlymą dėl nuolatinės skubaus perkėlimo sistemos, remiantis Sutarties 78 straipsnio 2 dalimi, ir todėl jis bus taikomas tik 40 000 prašytojams. Vis dėlto, taikant šį sprendimą prireikus reikėtų apsvarstyti galimybę numatyti daugiau perkėlimo vietų siekiant prisitaikyti prie greitai besikeičiančių pabėgėlių srautų ir tendencijų. Bet koks pasiūlymas dėl nuolatinio skubaus perkėlimo mechanizmo turi būti grindžiamas didesniu indėliu į valstybių narių solidarumą ir dalijimąsi atsakomybe, įskaitant didelį turimų perkėlimo vietų padidinimą siekiant prisitaikyti prie greitai besikeičiančių migrantų srautų ir tendencijų. Jis turėtų būti kuriamas remiantis aiškiai apibrėžtais kriterijais, įskaitant staigų trečiųjų šalių piliečių antplūdį ir itin didelį spaudimą prieglobsčio sistemoms, kad būtų sudarytos sąlygos juo pasinaudoti remiantis skaidriais ir objektyviais rodikliais;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl sprendimo
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(20a)  rengdama nuolatinį perkėlimo mechanizmą pagal Sutarties 78 straipsnio 2 dalį, Komisija t kaip kriterijų urėtų numatyti valstybės narės teritoriją, nustatant migrantų paskirstymą;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl sprendimo
21 konstatuojamoji dalis
(21)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 516/20149 įsteigtas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (AMIF) remia naštos pasidalijimo operacijas, dėl kurių susitarė valstybės narės, ir yra pasirengęs šios srities politikos pokyčiams. Reglamento (ES) Nr. 516/2014 7 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė valstybėms narėms įgyvendinti veiksmus, susijusius su tarptautinės apsaugos prašytojų perkėlimu pagal nacionalines programas, o Reglamento (ES) Nr. 516/2014 18 straipsnyje nustatyta galimybė gauti vienkartinę 6 000 EUR išmoką už kiekvieną iš kitos valstybės narės perkeltą asmenį, kuriam suteikta tarptautinė apsauga;
(21)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 516/20149 įsteigtas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (AMIF) remia sąžiningo atsakomybės pasidalijimo operacijas, dėl kurių susitarė valstybės narės, ir yra pasirengęs šios srities politikos pokyčiams. Reglamento (ES) Nr. 516/2014 7 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė valstybėms narėms įgyvendinti veiksmus, susijusius su tarptautinės apsaugos prašytojų perkėlimu pagal nacionalines programas, o Reglamento (ES) Nr. 516/2014 18 straipsnyje nustatyta galimybė gauti vienkartinę 6 000 EUR išmoką už kiekvieną iš kitos valstybės narės perkeltą asmenį, kuriam suteikta tarptautinė apsauga;
______________
___________________
9 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB, OL L 150, 2014 5 20, p. 168.
9 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB, OL L 150, 2014 5 20, p. 168.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl sprendimo
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(21a)  Komisija turėtų kontroliuoti, kaip išleidžiama kiekvieno prašytojo perkėlimui suteikta 6 000 eurų suma;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl sprendimo
25 konstatuojamoji dalis
(25)   sprendžiant, kuriuos iš prašytojų, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos, reikėtų perkelti iš Italijos ir Graikijos, pirmenybė turėtų būti teikiama pažeidžiamiems prašytojams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/33/ES 10 22 straipsnyje. Šiuo atžvilgiu daugiausia dėmesio reikėtų skirti specialiesiems prašytojų poreikiams, įskaitant susijusius su sveikata. Visų pirma turėtų būti atsižvelgiama į vaiko interesus;
(25)   sprendžiant, kuriuos iš prašytojų, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos, reikėtų perkelti iš Italijos ir Graikijos, pirmenybė turėtų būti teikiama pažeidžiamiems prašytojams, o jų tarpe ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas nelydimiems nepilnamečiams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/33/ES 1 21 ir 22 straipsniuose. Siekiant atsižvelgti į konkrečią pažeidžiamų asmenų padėtį, valstybės narės pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/33/ES ir Direktyvą 2013/32/ES turi atskirai įvertinti asmenų pažeidžiamumą specialaus priėmimo ir procedūrų poreikio požiūriu. Todėl valstybės narės turi aktyviai imtis veiksmų, kad įvertintų individualius prieglobsčio prašytojų poreikius, ir negali pasikliauti vien tik jų tapatybės pasirinkimu, kad veiksmingai užtikrintų jų teises pagal Sąjungos teisę. Šiuo atžvilgiu daugiausia dėmesio reikėtų skirti specialiesiems prašytojų poreikiams, įskaitant susijusius su sveikata. Visų pirma turėtų būti atsižvelgiama į vaiko interesus vykdant visas procedūras, kurios numatytos pagal šį sprendimą, ir jokiu būdu neturėtų kilti pavojus, kad bus nesilaikoma pagrindinių principų, nustatytų 2013 m. birželio 6 d. Teisingumo Teismo sprendime C-648/111b;
______________
___________________
10 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (nauja redakcija), OL L 180, 2013 6 29, p. 96.
10 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (nauja redakcija), OL L 180, 2013 6 29, p. 96.
1a 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos, OL L 180, 2013 6 29, p. 60.
2013 m. birželio 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas, C-648/11, ECLI:EU:C:2013:367.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl sprendimo
26 konstatuojamoji dalis
(26)   be to, sprendžiant, kuri konkreti valstybė narė turėtų būti priimančiąja valstybe nare, reikėtų atsižvelgti į atitinkamo prašytojo savybes, kurios padėtų jam integruotis konkrečioje priimančiojoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, į jo kalbų mokėjimą. Itin pažeidžiamų prašytojų atveju reikėtų atsižvelgti į priimančiosios valstybės narės pajėgumus suteikti tiems asmenims tinkamą paramą;
(26)   be to, sprendžiant, kuri konkreti valstybė narė turėtų būti priimančiąja valstybe nare, reikėtų atsižvelgti į atitinkamo prašytojo pageidavimus ir savybes, kurios padėtų jam integruotis konkrečioje priimančiojoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, į jo kalbų mokėjimą, plačiau apibrėžtus šeimos ryšius, nei nustatytieji Reglamente (ES) Nr. 604/2013, socialinius santykius, kultūrinius ryšius, ankstesnį lankymąsi valstybėje narėje, ankstesnį išsilavinimą ir darbo patirtį konkrečios valstybės narės įmonėje arba organizacijoje, taip pat specialias kvalifikacijas, kurios galėtų būti svarbios prašytojams integruojantis į priimančios valstybės narės darbo rinką. Todėl valstybės narės turėtų sudaryti sąlygas veiksmingai pripažinti prašytojų diplomus, kvalifikacijas ir įgūdžius. Be to, valstybės narės gali informuoti prašytojus apie jų darbo rinkos galimybes. Itin pažeidžiamų prašytojų atveju reikėtų atsižvelgti į priimančiosios valstybės narės pajėgumus suteikti tiems asmenims tinkamą paramą. Kol prašytojai neturi teisės rinktis valstybės narės, į kurią jie bus perkelti, reikia kuo labiau atsižvelgti į jų poreikius, pageidavimus ir specialias savybes;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl sprendimo
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(26a)  remiantis įgyvendinant bandomąjį perkėlimo iš Maltos projektą (EUREMA) išmoktomis pamokomis, kuo labiau reikėtų atsižvelgti į lūkesčius ir pageidavimus. Visų pirma turėtų būti leista prašytojams išsakyti savo pageidavimus. Jie turėtų eiliškumo tvarka pagal pageidavimą išvardyti valstybes nares ir motyvuoti savo pageidavimus tokiais elementais, kaip šeimos, socialiniai ir kultūriniai ryšiai, pavyzdžiui, kalbos mokėjimas, ankstesnis apsilankymas, ankstesnės studijos ir darbo patirtis. Žinoma, tai turėtų būti pradiniame prašymo nagrinėjimo etape. Antrame etape atitinkamoms valstybėms narėms turėtų būti pranešta apie prašytojų pageidavimus. Joms turėtų būti suteikta galimybė išdėstyti savo pageidavimus prašytojams iš tų, kurie išreiškė pageidavimą būti perkelti į atitinkamas valstybes nares. Valstybės narės turėtų pagrįsti savo pageidavimus atsižvelgdamos į tokius aspektus, kaip šeimos, socialiniai ir kultūriniai ryšiai. Valstybių narių paskirti ryšių palaikymo pareigūnai galėtų palengvinti procesą, dalyvaudami pokalbiuose su atitinkamais prašytojais. Prašytojams taip pat turėtų būti suteikta galimybė konsultuotis su kitais subjektais, pvz., nevyriausybinėmis organizacijomis, Jungtinių Tautų vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru (UNHCR) ir Tarptautine migracijos organizacija (TMO). Galų gale Italija ir Graikija, padedant Europos prieglobsčio paramos biurui, turėtų priimti sprendimą perkelti kiekvieną prašytoją į tam tikrą valstybę narę kuo labiau atsižvelgdamos į pageidavimus. Su UNHCR reikėtų konsultuotis dėl gerosios patirties, įgytos asmenis perkeliant į kitas šalis, įskaitant dėl pageidavimų ir specialių savybių valdymo;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl sprendimo
26 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(26b)  Sutarties 10 straipsnyje numatyto nediskriminavimo principo turėtų būti laikomasi visą perkėlimo procedūros vykdymo laikotarpį. Diskriminacija dėl lyties, amžiaus, etninės kilmės, negalios ir religijos yra aiškus Sutarties pažeidimas;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl sprendimo
28 konstatuojamoji dalis
(28)   Reglamente (ES) Nr. 604/2013 nustatyta teisinė ir procedūrinė apsauga taikoma ir prašytojams, kuriems taikomas šis sprendimas. Prašytojai turėtų būti informuojami apie šiame sprendime nustatytą perkėlimo procedūrą ir apie perkėlimo sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad pagal ES teisės aktus prašytojas neturi teisės pasirinkti jo prašymą nagrinėsiančios valstybės narės, jam turėtų būti suteikta teisė į veiksmingą savo teisių gynimo priemonę, jei jis nesutinka su perkėlimo sprendimu, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 604/2013, siekiant užtikrinti pagrindines teises;
(28)   Reglamente (ES) Nr. 604/2013 nustatyta teisinė ir procedūrinė apsauga taikoma ir prašytojams, kuriems taikomas šis sprendimas. Prašytojai turėtų būti informuojami apie šiame sprendime nustatytą perkėlimo procedūrą ir apie perkėlimo sprendimą. Prašytojui turėtų būti suteikta teisė į veiksmingą savo teisių gynimo priemonę, jei jis nesutinka su perkėlimo sprendimu, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 604/2013 ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl sprendimo
30 konstatuojamoji dalis
(30)   reikėtų imtis priemonių, kad būtų išvengta vėlesnio perkeltųjų asmenų judėjimo iš priimančiosios valstybės narės į kitas valstybes nares. Visų pirma prašytojai turėtų būti informuoti apie tolesnio judėjimo į kitas valstybes nares padarinius ir apie tai, kad jiems suteiktos teisės, susijusios su tarptautine apsauga ar nacionalinės apsaugos statusu, galioja tik tarptautinę apsaugą suteikusioje priimančiojoje valstybėje narėje;
(30)   reikėtų imtis priemonių, kad būtų išvengta vėlesnio perkeltųjų asmenų judėjimo iš priimančiosios valstybės narės į kitas valstybes nares. Kuo labiau atsižvelgti į prašytojų pageidavimus, įskaitant dėl plačiau nei Reglamente (ES) Nr. 604/2013 apibrėžtų šeimos ryšių, socialinių ir kultūrinių ryšių, būtų tiesioginė priemonė siekiant, kad prašytojai pajustų bendrumą su ta priimančiąja valstybe nare. Visą reikiamą informaciją apie paskyrimo valstybę narę reikėtų teikti kalba, kurią prašytojai supranta arba pagrįstai manoma, kad supranta, ir, jeigu ne visiškai atsižvelgta į jų pageidavimus, informuoti apie priežastis. Siekiant išvengti vėlesnio judėjimo prašytojai turėtų būti informuoti apie tolesnio judėjimo į kitas valstybes nares padarinius, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 604/2013 4 straipsnyje, ir apie tai, kad jiems suteiktos teisės, susijusios su tarptautine apsauga ar nacionalinės apsaugos statusu, galioja tik tarptautinę apsaugą suteikusioje priimančiojoje valstybėje narėje;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl sprendimo
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(30a)  tarptautinės apsaugos prašytojų ir ją gavusių asmenų sutikimas būti perkeltiems yra Sąjungos antrinėje teisėje nustatytas principas, įtvirtintas Reglamento (ES) Nr. 516/2014 7 straipsnio 2 dalyje ir pagal analogiją Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 439/20101a 5 straipsnyje bei Reglamento (ES) Nr. 604/2013 17 straipsnio 2 dalyje. Tuo tarpu pagal Sutarties 78 straipsnio 3 dalį tam tikromis labai ribotomis sąlygomis galimos Sąjungos teisės išimtys. Reikia užtikrinti veiksmingą skubaus perkėlimo mechanizmo įgyvendinimą, o sutikimas itin svarbus siekiant išvengti vėlesnio judėjimo ir todėl, iš principo, jis turėtų būti gautas prieš perkėlimą. Jeigu asmuo nesutinka, iš principo, jis neturėtų būti perkeltas, ir tokia galimybė turėtų būti suteikta kitam asmeniu;
_________
1a 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo (OL L 132, 2010 5 29, p. 11).
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis
Šiuo sprendimu Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios tarptautinės apsaugos srities priemonės, kad šios šalys galėtų susidoroti su nepaprastąja padėtimi, susidariusia dėl staigaus trečiųjų šalių piliečių antplūdžio.
Šiuo sprendimu Italijos ir Graikijos labui nustatomos privalomos laikinosios tarptautinės apsaugos srities skubios priemonės, kad šios šalys galėtų susidoroti su nepaprastąja padėtimi, susidariusia dėl staigaus trečiųjų šalių piliečių antplūdžio.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  prašytojas tarptautinės apsaugos pasiprašęs trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, dėl kurio dar nėra priimtas galutinis sprendimas;
b)  prašytojas tarptautinės apsaugos pasiprašęs trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, dėl kurio dar nėra priimtas galutinis sprendimas, kaip nurodyta Direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio i punkte;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d punktas
d)   šeimos nariai šeimos nariai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013 2 straipsnio g punkte;
d)   artimi giminaičiai – sutuoktinis, vaikai, tėvai, tėvų teises turintys asmenys, seneliai ir vaikaičiai;
(Horizontalus pakeitimas. Turi būti keičiama visame Komisijos pasiūlymo tekste.)
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
fa)  pageidavimas – prašytojo išreikštas pageidavimas dėl tam tikros valstybės narės arba valstybės narės išreikštas pageidavimas dėl tam tikro prašytojo, remiantis tokiais elementais kaip šeimos ryšiai apimant platesnę apibrėžtį nei Reglamento (ES) Nr. 604/2013 2 straipsnio g punkte pateikta šeimos narių apibrėžtis, socialiniai ryšiai, pvz., ryšiai su etninėmis ir kultūrinėmis bendruomenėmis, ir kultūriniai ryšiai su pageidaujama valstybe nare, pvz., kalbos mokėjimas, ankstesnis lankymasis valstybėje narėje ar ankstesnės studijos ar darbo santykiai su tos valstybės narės įmonėmis ar organizacijomis;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Atsižvelgiant į besikeičiantį migracinių srautų pobūdį, tikslinė asmenų, kuriuos leista perkelti, grupė turėtų būtų įvertinama kas ketvirtį.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnis
-1. Siekiant sumažinti didelį spaudimą Italijos ir Graikijos prieglobsčio sistemoms ir kartu atlikti svarbų bandymą siekiant priimti būsimą teisėkūros pasiūlymą dėl nuolatinės skubaus perkėlimo sistemos, remiantis Sutarties 78 straipsnio 2 dalimi, iš pradžių iš Italijos ir Graikijos perkeliama iš viso 110 000 prašytojų. Taikant šį sprendimą prireikus apsvarstoma galimybė sukurti daugiau perkėlimo vietų siekiant prisitaikyti prie greitai besikeičiančių pabėgėlių srautų ir tendencijų.
1.  1. Iš Italijos į kitų valstybių narių teritorijas perkeliami 24 000 prašytojų, kaip nustatyta I priede.
1.  Iš pradžių Italijos į kitų valstybių narių teritorijas perkeliami 40 000 prašytojų;
2.   2. Iš Graikijos į kitų valstybių narių teritorijas perkeliami 16 000 prašytojų, kaip nustatyta II priede.
2.  Iš pradžių Graikijos į kitų valstybių narių teritorijas perkeliami 70 000 prašytojų.
2a.  Per [šešis mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos] Komisija, remdamasi naujausiais agentūros FRONTEX turimais duomenimis, įvertina atitinkamą asmenų, kurie turi būti perkelti iš Italijos ir Graikijos, dalį, kad galėtų ją pritaikyti prie besikeičiančių pabėgėlių srautų.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a straipsnis (naujas)
4a straipsnis
Sutikimas
Iš principo reikalingas prašytojo sutikimas būti perkeltam.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalis
2.   Padedamos EASO ir prireikus 8 dalyje nurodytų valstybių narių ryšių palaikymo pareigūnų, Italija ir Graikija reguliariai šio sprendimo įgyvendinimo laikotarpiu nustato pavienius į kitas valstybes nares perkeltinus prašytojus ir praneša tų valstybių narių nacionaliniams kontaktiniams centrams ir EASO apie galimų perkelti prašytojų skaičių. Šiuo tikslu pirmenybė turėtų būti teikiama pažeidžiamiems pareiškėjams, kaip nustatyta Direktyvos 2013/33/ES 22 straipsnyje.
2.   Padedamos EASO ir kitų atitinkamų agentūrų Italija ir Graikija reguliariai šio sprendimo įgyvendinimo laikotarpiu nustato pavienius į kitas valstybes nares perkeltinus prašytojus ir praneša tų valstybių narių nacionaliniams kontaktiniams centrams ir EASO apie galimų perkelti prašytojų skaičių. Šiuo tikslu pirmenybė teikiama pažeidžiamiems prašytojams, kaip nustatyta Direktyvos 2013/33/ES 21 ir 22 straipsniuose, ir ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas nelydimiems nepilnamečiams.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis
3.   Gavusios 2 dalyje nurodytą informaciją valstybės narės kuo skubiau nurodo tikslų prašytojų, kuriuos gali nedelsdamos priimti į savo teritoriją, skaičių ir bet kokią kitą aktualią informaciją, atsižvelgdamos į I ir II prieduose nurodytus skaičius.
3.   Gavusios 2 dalyje nurodytą informaciją valstybės narės kuo skubiau pateikia informaciją apie turimus pajėgumus priimti migrantus ir nurodo tikslų prašytojų, kuriuos gali nedelsdamos priimti į savo teritoriją, skaičių ir bet kokią kitą aktualią informaciją, atsižvelgdamos į I ir II prieduose nurodytus skaičius.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Italija ir Graikija su EASO pagalba informaciją apie valstybes nares, dalyvaujančias skubaus perkėlimo programoje, teikia kalba, kurią prašytojai supranta arba pagrįstai manoma, kad supranta. Prašytojai taip pat turi prieigą prie kitų subjektų, pavyzdžiui, nevyriausybinių organizacijų, UNHCR ir TMO, informacijos. Per pradinį etapą pareiškėjų prašoma išdėstyti valstybes nares eiliškumo tvarka pagal pageidavimą ir pagrįsti savo pageidavimą.
Pakeitimai 34 ir 48
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 5 dalis
5.   Prašytojai, kurių pirštų atspaudų reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 603/2013 9 straipsnyje išdėstytus reikalavimus, gali būti perkelti tik jei buvo paimti jų pirštų atspaudai.
5.   Prašytojai, kurių pirštų atspaudus reikalaujama paimti ir perduoti pagal Reglamento (ES) Nr. 603/2013 9 straipsnyje išdėstytus reikalavimus, gali būti perkelti tik jei buvo paimti jų pirštų atspaudai, visapusiškai laikantis pagrindinių teisių ir nesiimant jokių prievartos ar sulaikymo priemonių.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 8 dalis
8.  Kad įgyvendintų visus šiame straipsnyje nustatytos perkėlimo procedūros aspektus, valstybės gali nuspręsti nusiųsti į Italiją ir Graikiją savo ryšių palaikymo pareigūnus.
Išbraukta.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis
4.   Priėmus sprendimą perkelti prašytoją, tačiau dar neprasidėjus faktiniam perkėlimui, Italija ir Graikija raštu praneša asmeniui apie perkėlimo sprendimą. Šiame sprendime nurodoma priimančioji valstybė narė.
4.   Priėmus sprendimą perkelti prašytoją, tačiau dar neprasidėjus faktiniam perkėlimui Italija ir Graikija su EASO ir kitų subjektų, pavyzdžiui, ryšių palaikymo pareigūnų, pagalba suprantamai ir kalba, kurią prašytojas supranta arba pagrįstai manoma, kad supranta, informuoja atitinkamą asmenį apie priimančiąją valstybę narę ir, jeigu neatsižvelgta į jo pageidavimus, apie tokio sprendimo priežastis. Italija ir Graikija taip pat raštu praneša asmeniui apie perkėlimo sprendimą. Šiame sprendime nurodoma priimančioji valstybė narė.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  pirminiam prašymų nagrinėjimui;
b)  pirminiam prašymų nagrinėjimui, įskaitant pažeidžiamumo ir pageidavimų nustatymą siekiant nustatyti galimus pareiškėjus perkėlimui, ir prašytojų tikrinimui, įskaitant aiškų jų tapatybės nustatymą, pirštų antspaudų ėmimą ir tarptautinės apsaugos prašymų registravimą;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  prašytojų perkėlimo į priimančiąją valstybę narę įgyvendinimui.
d)  prašytojų perkėlimo į priimančiąją valstybę narę įgyvendinimui. Perkėlimo į priimančiąją valstybę narę išlaidos neturėtų sudaryti papildomos naštos Graikijai ir Italijai.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis
2.  Jei Italija ar Graikija nesilaiko 1 dalyje nustatytos prievolės, Komisija gali nuspręsti trims mėnesiams ar trumpesniam laikui sustabdyti šio sprendimo taikymą tai valstybei narei. Komisija gali vieną kartą nuspręsti pratęsti sustabdymą dar trims mėnesiams ar trumpiau.
2.  Jei Italija ar Graikija nesilaiko 1 dalyje nustatytos prievolės, Komisija, davusi atitinkamai valstybei narei galimybę pateikti savo nuomonę, gali nuspręsti trims mėnesiams ar trumpesniam laikui sustabdyti šio sprendimo taikymą tai valstybei narei. Komisija gali vieną kartą nuspręsti pratęsti sustabdymą dar trims mėnesiams ar trumpiau.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnis
Jei priimančiojoje valstybėje narėje dėl staigaus trečiųjų šalių piliečių antplūdžio susidarytų nepaprastoji padėtis, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, gali tos valstybės narės labui priimti laikinąsias priemones pagal Sutarties 78 straipsnio 3 dalį. Tokios priemonės prireikus galėtų apimti šiame sprendime nustatytų tos valstybės narės prievolių sustabdymą;
Jei priimančiojoje valstybėje narėje dėl staigaus trečiųjų šalių piliečių antplūdžio susidarytų nepaprastoji padėtis, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, gali tos valstybės narės labui priimti laikinąsias priemones pagal Sutarties 78 straipsnio 3 dalį. Tokios priemonės prireikus galėtų apimti ir šiame sprendime nustatytų tos valstybės narės prievolių sustabdymą;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnis
Italija ir Graikija kas tris mėnesius teikia Tarybai ir Komisijai šio sprendimo, įskaitant 8 straipsnyje nurodytus veiksmų planus, įgyvendinimo ataskaitas.
Italija ir Graikija kas tris mėnesius teikia Tarybai ir Komisijai šio sprendimo, įskaitant 8 straipsnyje nurodytus veiksmų planus, įgyvendinimo ir tinkamo lėšų, gautų pagal šį sprendimą, panaudojimo ataskaitas.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a straipsnis (naujas)
11a straipsnis
Vertinimas
Iki 2016 m. liepos mėn. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio sprendimo taikymo laikotarpio vidurio vertinimą ir, prireikus, pateikia reikalingas rekomendacijas dėl nuolatinio perkėlimo mechanizmo, atsižvelgiant į numatomą Dublino sistemos tinkamumo patikrinimą.
Ne vėliau kaip ... Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio sprendimo taikymo galutinę vertinimo ataskaitą.
Valstybės narės laiku perduoda Komisijai visą informaciją, reikalingą šios ataskaitos paruošimui.
____________
* OL: prašom įrašyti datą: 30 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo datos.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl sprendimo
II a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

IIa priedas

Perkėlimo procedūra

Komisijos pasiūlyme numatyta procedūra; Europos Parlamento įtraukti papildomi procedūriniai veiksniai pabraukiami

1 – Pirminis asmenų, prašančių tarptautinės apsaugos, prašymų nagrinėjimas

–  asmenų, už kuriuos pagal Dublino reglamentą atsakinga (ar turėtų būti atsakinga) kita valstybė narė, nustatymas;

–  perkėlimas pagal Dublino reglamentą;

–  pažeidžiamų prašytojų nustatymas;

–  artimų giminaičių siekiant bendrai perkelti nustatymas;

–   prašytojų pageidavimų būti perkeltiems į tam tikras valstybes nares nustatymas.

2 – Prašytojų atranka perkėlimui

Italija / Graikija nustato prašytojus, kurie bus perkelti;

–  jos informuoja valstybes nares apie tai, kiek reikia vietų, ir apie prašytojų pageidavimus.

3 – Valstybių narių dalyvavimas

–  Valstybės narės informuoja Italiją / Graikiją apie esamas perkėlimo vietas;

–  ryšių palaikymo pareigūnai vykdo pokalbius su prašytojais, kurie aiškiai išreiškė pageidavimą į jų valstybę narę;

–   valstybės narės nurodo savo pageidavimus prašytojams.

4 – Perkėlimo Europos Sąjungoje sprendimas

–  Italija / Graikija, atsižvelgdamos į prašytojų ir valstybių narių pageidavimus, nusprendžia, kurie prašytojai turi būti perkelti į kurią valstybę narę.

5 – Informacija ir pritarimas

–   prašytojai išsamiai informuojami apie valstybę narę, į kurią jie perkeliami;

–   iš principo prašytojai duoda sutikimą būti perkelti į tą valstybę narę.

6 – Perkėlimas

prašytojai perkeliami į priimančiąją valstybę narę per mėnesį.


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO PAREIŠKIMAS

Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į poreikį nedelsiant patvirtinti priemones, kurios padėtų valstybėms narėms kovoti su nepaprastąja padėtimi, staiga užplūdus dideliam skaičiui trečiųjų šalių piliečių, pritaria tam, kad Tarybos sprendimo, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje, teisiniu pagrindu būtų laikoma SESV 78 straipsnio 3 dalis, kaip siūlo Komisija. Tačiau Europos Parlamentas gali sutikti, kad SESV 78 straipsnio 3 dalis būtų teisiniu pagrindu, priemonei patvirtinamai tik nepaprastosios padėties atveju, kuri turi būti papildyta pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriame būtų sistemingai sprendžiamas ateityje iškilsiančių nepaprastųjų padėčių klausimas. Jis primygtinai teigia, kad priemonės, pagal kurią nustatoma, kuri valstybė narė atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, teisinis pagrindas būtų SESV 78 straipsnio 2 dalis, kurioje numatyta įprasta teisėkūros procedūra, kartu su SESV 80 straipsnio antru sakiniu, kurio nuostatomis užtikrinamas SESV 80 straipsnio pirmame sakinyje išdėstyto solidarumo principo įgyvendinimas. Europos Parlamentas toliau pabrėžia, kad šio sprendimo priėmimas nedaro jokio poveikio teisės aktų leidėjų galimybei pasirinkti teisinį pagrindą, visų pirma kalbant apie SESV 78 ir 80 straipsnių taikymą kartu. Europos Parlamentas ragina Komisiją iki 2015 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl nuolatinės pabėgėlių perkėlimo sistemos Europos Sąjungoje, remiantis SESV 78 straipsnio 2 dalimi ir 80 straipsniu, kaip Komisija yra pažadėjusi savo Europos migracijos darbotvarkėje. Jeigu Komisija laiku tokio pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nepateiks, Europos Parlamentas pasilieka teisę parengti savo iniciatyva teikiamą teisėkūros pranešimą.

Teisinė informacija - Privatumo politika