Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0125(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0245/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0245/2015

Debates :

PV 08/09/2015 - 10
CRE 08/09/2015 - 10

Balsojumi :

PV 09/09/2015 - 8.10
CRE 09/09/2015 - 8.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0306

Pieņemtie teksti
PDF 633kWORD 234k
Trešdiena, 2015. gada 9. septembris - Strasbūra
Pagaidu pasākumi starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā*
P8_TA(2015)0306A8-0245/2015
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2015. gada 9. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā (COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2015)0286),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 78. panta 3. punktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C8-0156/2015),

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 30. jūlija vēstuli, ar kuru tā informēja Parlamentu par savu vispārīgo nostāju,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0245/2015),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  apstiprina paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

4.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

5.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Lēmuma priekšlikums
3.aatsauce (jauna)
Ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās I nodaļu un 18. un 19. pantu,
Grozījums Nr. 2
Lēmuma priekšlikums
2.aapsvērums (jauns)
(2a)  Saskaņā ar Līguma 78. panta 3. punktu un 80. pantu šajā lēmumā paredzētie solidaritātes pasākumi ir saistoši.
Grozījums Nr. 3
Lēmuma priekšlikums
4.aapsvērums (jauns)
(4a)  Pagaidu pasākumi ārkārtas pārcelšanai ir tikai viena daļa no visaptverošās pieejas migrācijai, kas izklāstīta Komisijas 2015. gada 13. maija paziņojumā „Eiropas programma migrācijas jomā” un gaidāmajā Eiropas Parlamenta patstāvīgajā ziņojumā. Eiropas Parlaments uzsver, ka visi minētās visaptverošās pieejas aspekti ir svarīgi un to sakarā būtu jārīkojas paralēli. Ņemot vērā pašreizējo ārkārtas situāciju un apņemšanos stiprināt solidaritāti un atbildību, Eiropadome 2015. gada 25. un 26. jūnija sanāksmē vienojās par to, ka divu gadu laikā pagaidu un izņēmuma kārtā no Itālijas un Grieķijas uz citām dalībvalstīm pārcels 40 000 personu, kurām nepārprotami ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība. Dalībvalstīm būtu jāvienojas par saistošu šādu personu sadales kvotu.
Grozījums Nr. 4
Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums
(5)  Eiropas Parlaments 2015. gada 29. aprīlī atkārtoti norādīja, ka Savienībai, reaģējot uz nesenajām traģēdijām Vidusjūrā, jārīkojas solidāri, taisnīgi jāsadala atbildība un jāpastiprina centieni šajā jomā iepretim dalībvalstīm, kuras uzņem vislielāko skaitu bēgļu un starptautiskas aizsardzības pieteikumu iesniedzēju absolūtos skaitļos vai proporcionāli.
(5)  Eiropas Parlaments 2015. gada 29. aprīlī atkārtoti norādīja, ka Savienībai, reaģējot uz nesenajām traģēdijām Vidusjūrā, jārīkojas solidāri, taisnīgi jāsadala atbildība un jāpastiprina centieni šajā jomā iepretim dalībvalstīm, kuras uzņem vislielāko skaitu bēgļu un starptautiskas aizsardzības pieteikumu iesniedzēju absolūtos skaitļos vai proporcionāli, ņemot vērā kritērijus tās dalībvalsts noteikšanai, kura ir atbildīga par starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 604/20131a. Eiropas Parlaments aicināja ieviest saistošas kvotas patvēruma meklētāju sadalei dalībvalstu starpā.
______________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 180, 29.6.2013., 31. lpp.).
Grozījums Nr. 5
Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums
(7)  No dalībvalstīm, kuras saskārās ar īpašu spiedienu, sevišķi ņemot vērā nesenos traģiskos notikumus Vidusjūrā, īpaši jāizceļ Itālija un Grieķija, kur ieceļoja nepieredzēti daudz migrantu, starp kuriem bija starptautiskas aizsardzības pieprasītāji, kam tā nepārprotami vajadzīga, un šis pieplūdums radīja ievērojamu spiedienu uz šo valstu migrācijas un patvēruma sistēmām.
(7)  No dalībvalstīm, kuras saskārās ar īpašu spiedienu, sevišķi ņemot vērā nesenos traģiskos notikumus Vidusjūrā, īpaši jāizceļ Itālija un Grieķija, kur ieceļoja nepieredzēti daudz migrantu, starp kuriem bija starptautiskas aizsardzības pieprasītāji, kam tā nepārprotami vajadzīga, un šis pieplūdums radīja ievērojamu spiedienu uz šo valstu migrācijas un patvēruma sistēmām, tādējādi norādot uz Regulas (ES) Nr. 604/2013 negatīvo ietekmi uz pirmo ieceļošanas Savienībā valsti, taču diemžēl minētās regulas darbība vēl nav apturēta un no tās nav izņemta atsauce uz pirmo ieceļošanas Savienībā valsti. Arī citas Eiropas Savienības dalībvalstis saskaras ar patvēruma meklētāju skaita milzīgu pieaugumu.
Grozījums Nr. 6
Lēmuma priekšlikums
7.aapsvērums (jauns)
(7a)  Eksperti prognozē migrācijas spiediena pieaugumu īstermiņā un vidējā termiņā pie Savienības ārējām jūras un sauszemes robežām.
Grozījums Nr. 7
Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums
(8)  Saskaņā ar datiem no Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) Vidusjūras centrālā un austrumu daļa ir bijusi galvenā nelikumīgas robežšķērsošanas vieta Savienībā 2014. gadā. 2014. gadā Itālijā vien ir ieceļojuši vairāk nekā 170 000 migrantu – par 277 % vairāk salīdzinājumā ar 2013. gadu. Pastāvīgs pieaugums bija vērojams arī Grieķijā, kuru sasniedza 50 000 nelikumīgo migrantu – par 153 % vairāk salīdzinājumā ar 2013. gadu. Statistika 2015. gada pirmajos mēnešos apliecina šo skaidro tendenci attiecībā uz Itāliju. Turklāt Grieķija 2015. gada pirmajos mēnešos ir piedzīvojusi nelikumīgas robežšķērsošanas gadījumu skaita strauju pieaugumu – par vairāk nekā 50 % no kopējā nelikumīgas robežšķērsošanas gadījumu skaita 2014. gadā (gandrīz 28 000 gadījumu 2015. gada pirmajos četros mēnešos salīdzinājumā ar gandrīz 55 000 visā 2014. gadā). Ievērojama daļa no kopējā nelikumīgo migrantu skaita šajos abos reģionos ietver migrantus ar tādu valstspiederību, kam saskaņā ar Eurostat datiem ir bijis liels atzīšanas īpatsvars Savienības mērogā (2014. gadā sīrieši un eritrejieši, kam atzīšanas īpatsvars Savienības mērogā pārsniedz 75 %, bija vairāk nekā 40 % no visiem nelikumīgajiem migrantiem Itālijā un vairāk nekā 50 % no visiem nelikumīgajiem migrantiem Grieķijā). Saskaņā ar Eurostat datiem Grieķijā 2014. gadā nelikumīgi atradās 30 505 sīrieši salīdzinājumā ar 8220 sīriešiem 2013. gadā.
(8)  Saskaņā ar datiem no Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) Vidusjūras centrālā un austrumu daļa ir bijusi galvenā nelikumīgas robežšķērsošanas vieta Savienībā 2014. gadā. 2014. gadā Itālijā vien ir ieceļojuši vairāk nekā 170 000 nelegālo migrantu – par 277 % vairāk salīdzinājumā ar 2013. gadu; šo migrantu vidū bija 26 100 bērnu, no kuriem aptuveni 13 000 bija nepavadīti nepilngadīgie, kas veidoja 7,6 % no kopējā migrantu skaita. Pastāvīgs pieaugums bija vērojams arī Grieķijā, kuru sasniedza 50 000 nelikumīgo migrantu – par 153 % vairāk salīdzinājumā ar 2013. gadu. Statistika 2015. gada pirmajos mēnešos apliecina šo skaidro tendenci attiecībā uz Itāliju. No 2015. gada janvāra līdz jūnijam Itālijā par 5 % palielinājās nelegālas robežšķērsošanas gadījumu skaits, salīdzinot ar to pašu laikposmu iepriekšējā gadā. Turklāt Grieķija 2015. gada pirmajos mēnešos ir piedzīvojusi nelikumīgas robežšķērsošanas gadījumu skaita strauju pieaugumu — tas palielinājies sešas reizes, salīdzinot ar to pašu laikposmu iepriekšējā gadā, un par 140 %, salīdzinot ar visu iepriekšējo gadu (pēc Frontex datiem 76 293 gadījumi no 2015. gada janvāra līdz jūnijam salīdzinājumā ar gandrīz 55 000 visā 2014. gadā). Ievērojama daļa no kopējā nelikumīgo migrantu skaita šajos abos reģionos ietver migrantus ar tādu valstspiederību, kam saskaņā ar Eurostat datiem ir bijis liels atzīšanas īpatsvars Savienības mērogā (2014. gadā sīrieši un eritrejieši, kam atzīšanas īpatsvars Savienības mērogā pārsniedz 75 %, bija vairāk nekā 40 % no visiem nelikumīgajiem migrantiem Itālijā un vairāk nekā 50 % no visiem nelikumīgajiem migrantiem Grieķijā; no 2015. gada janvāra līdz jūnijam sīrieši un eritrejieši bija 30 % no Itālijā ieceļojušo cilvēku skaita un 60 % — no Grieķijā ieceļojušo cilvēku skaita). Saskaņā ar Eurostat datiem Grieķijā 2014. gadā nelikumīgi atradās 30 505 sīrieši salīdzinājumā ar 8220 sīriešiem 2013. gadā.
Grozījums Nr. 8
Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums
(10)  Saskaņā ar Frontex datiem vēl viens nozīmīgs imigrācijas ceļš uz Savienību 2014. gadā bija Rietumbalkānu ceļš, kurā reģistrēti 43 357 nelikumīgas robežšķērsošanas gadījumi. Tomēr lielākajai daļai migrantu, kas ierodas pa šo ceļu, pirmšķietami nav nepieciešama starptautiska aizsardzība – 51 % no visiem ieceļotājiem ir no Kosovas.
(10)  Saskaņā ar Frontex datiem vēl viens nozīmīgs imigrācijas ceļš uz Savienību 2014. gadā bija Rietumbalkānu ceļš, kurā reģistrēti 43 357 nelikumīgas robežšķērsošanas gadījumi. 2015. gadā nelegālas robežšķērsošanas gadījumu skaits ir būtiski palielinājies. Laikposmā no 2015. gada janvāra līdz jūnijam 67 444 migranti un bēgļi šķērsoja Turcijas robežas ar Grieķiju un Bulgāriju un Ungārijas sauszemes robežas. Tas ir 962 % pieaugums salīdzinājumā ar to pašu periodu pagājušā gadā. Minēto maršrutu aizvien vairāk izmanto arī personas, kas bēg no kara un vajāšanas. Pa šo maršrutu Savienībā no 2015. gada janvāra līdz jūnijam iekļuva 17 955 bēgļi no Afganistānas, 13 225 bēgļi no Sīrijas, 3 021 bēglis no Irākas un 196 bēgļi no Eritrejas.
Grozījums Nr. 9
Lēmuma priekšlikums
13.aapsvērums (jauns)
(13a)  Visām iesaistītajām dalībvalstīm būtu strauji un pilnībā jātransponē un efektīvi jāīsteno kopējā Eiropas patvēruma sistēma, tādējādi nodrošinot vienotus Savienības standartus, tostarp patvēruma meklētāju uzņemšanas nosacījumus un pamattiesību ievērošanu, kā to paredz spēkā esošie Savienības tiesību akti.
Grozījums Nr. 10
Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums
(15)  Ja kāda dalībvalsts, izņemot Itāliju un Grieķiju, saskartos ar līdzīgu ārkārtas situāciju, ko raksturo pēkšņs trešo valstu valstspiederīgo pieplūdums, Padome saskaņā ar Līguma 78. panta 3. punktu pēc Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu var pieņemt pagaidu pasākumus attiecīgās dalībvalsts labā. Šādi pasākumi vajadzības gadījumā var ietvert šajā lēmumā paredzēto attiecīgās dalībvalsts pienākumu atcelšanu.
(15)  Ņemot vērā pieaugošo nestabilitāti un konfliktus Savienības tuvējās kaimiņvalstīs un migrācijas plūsmu mainību, ja kāda dalībvalsts, izņemot Itāliju un Grieķiju, saskartos ar līdzīgu ārkārtas situāciju, ko raksturo pēkšņs trešo valstu valstspiederīgo pieplūdums, Padome saskaņā ar Līguma 78. panta 3. punktu pēc Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu var pieņemt pagaidu pasākumus attiecīgās dalībvalsts labā. Šādi pasākumi vajadzības gadījumā var ietvert šajā lēmumā paredzēto attiecīgās dalībvalsts pienākumu atcelšanu.
Grozījums Nr. 11
Lēmuma priekšlikums
17. apsvērums
(17)  Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ietver pagaidu atkāpi no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 604/2013 13. panta 1. punktā noteiktā kritērija un procedūras etapiem, arī termiņiem, kas noteikti minētās regulas 21., 22. un 29. pantā.
(17)  Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ietver pagaidu atkāpi no Regulas (ES) Nr. 604/2013 13. panta 1. punktā noteiktā kritērija un procedūras etapiem, arī termiņiem, kas noteikti minētās regulas 21., 22. un 29. pantā. Pārcelšanas pasākumiem nevajadzētu liegt dalībvalstīm iespēju pilnībā piemērot Regulu (ES) Nr. 604/2013, tostarp proaktīvi un iedarbīgi izmantot visus kritērijus, piemēram, par ģimenes atkalapvienošanos, nepavadītu nepilngadīgo īpašu aizsardzību, kā arī klauzulu par rīcības brīvību humānu apsvērumu dēļ.
____________________
____________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 180, 29.6.2013., 31. lpp.).
Grozījums Nr. 12
Lēmuma priekšlikums
18. apsvērums
(18)  Bija jāizdara izvēle, kādus kritērijus piemērot, lemjot, kādus un cik pieteikuma iesniedzējus pārcelt no Itālijas un Grieķijas. Ir izstrādāta skaidra un darboties spējīga sistēma, pamatojoties uz to, cik (pēc Eurostat datiem, izmantojot visnesenāko statistiku) gadījumos (vidēji) pirmajā instancē Savienības līmenī tiek piešķirta starptautiska aizsardzība no visiem lēmumiem, kas tiek pieņemti pirmajā instancē Savienībā attiecībā uz patvēruma pieteikumiem starptautiskas aizsardzības saņemšanai. No vienas puses, šim slieksnim būtu maksimāli jānodrošina, ka visi pieteikumu iesniedzēji, kuriem, iespējams, ir nepieciešama starptautiska aizsardzība, varētu pilnībā un nekavējoties izmantot savas tiesības uz aizsardzību pārcelšanas mērķa valstī. No otras puses, tam būtu maksimāli jānovērš, ka pieteikumu iesniedzēji, kuri, iespējams, uz pieteikumu saņems negatīvu atbildi, netiek pārcelti uz citu dalībvalsti, tādējādi nelikumīgi pagarinot savu uzturēšanos Savienībā. Ņemot vērā Eurostat datus par lēmumiem pirmajā instancē 2014. gadā, šajā lēmumā būtu jāizmanto 75 % slieksnis, kas minētajā gadā atspoguļo pozitīvo lēmumu īpatsvaru par sīriešu un eritrejiešu iesniegtajiem pieteikumiem.
(18)  Bija jāizdara izvēle, kādus kritērijus piemērot, lemjot, kādus un cik pieteikuma iesniedzējus pārcelt no Itālijas un Grieķijas. Ir izstrādāta skaidra un darboties spējīga sistēma, pamatojoties uz to, cik (pēc Eurostat datiem, izmantojot visnesenāko statistiku) gadījumos (vidēji) pirmajā instancē Savienības līmenī tiek piešķirta starptautiska aizsardzība no visiem lēmumiem, kas tiek pieņemti pirmajā instancē Savienībā attiecībā uz patvēruma pieteikumiem starptautiskas aizsardzības saņemšanai. No vienas puses, šim slieksnim būtu maksimāli jānodrošina, ka visi pieteikumu iesniedzēji, kuriem, iespējams, ir nepieciešama starptautiska aizsardzība, varētu pilnībā un nekavējoties izmantot savas tiesības uz aizsardzību pārcelšanas mērķa valstī. No otras puses, tam būtu maksimāli jānovērš, ka pieteikumu iesniedzēji, kuri, iespējams, uz pieteikumu saņems negatīvu atbildi, netiek pārcelti uz citu dalībvalsti, tādējādi nelikumīgi pagarinot savu uzturēšanos Savienībā. Ņemot vērā Eurostat datus par lēmumiem pirmajā instancē 2014. gadā, šajā lēmumā būtu jāizmanto 75 % slieksnis, kas minētajā gadā atspoguļo pozitīvo lēmumu īpatsvaru par sīriešu un eritrejiešu iesniegtajiem pieteikumiem. Lai ņemtu vērā migrācijas plūsmu mainību, pārceļamo personu mērķgrupa būtu jānovērtē reizi ceturksnī.
Grozījums Nr. 13
Lēmuma priekšlikums
19. apsvērums
(19)  Pagaidu pasākumi ir paredzēti, lai Itālijā un Grieķijā mazinātu ievērojamo spiedienu patvēruma jomā, jo īpaši, pārceļot ievērojamu skaitu pieteikumu iesniedzēju, kuriem nepārprotami vajadzīga starptautiska aizsardzība un kuri ir ieceļojuši Itālijā un Grieķijā pēc šā lēmuma piemērošanas dienas. Ņemot vērā trešo valstu valstspiederīgo kopējo skaitu, kuri 2014. gadā nelikumīgi ieceļojuši Itālijā un Grieķijā, un to personu skaitu, kurām nepārprotami vajadzīga starptautiska aizsardzība, no Itālijas un Grieķijas kopumā būtu jāpārceļ 40 000 pieteikumu iesniedzēju, kuriem nepārprotami vajadzīga starptautiska aizsardzība. Tas ir apmēram 40 % no kopējā trešo valstu valstspiederīgo skaita, kuriem nepārprotami vajadzīga starptautiska aizsardzība un kuri nelikumīgi ieceļojuši Itālijā un Grieķijā 2014. gadā. Tādējādi šajā lēmumā ierosinātais pārcelšanas pasākums nodrošina taisnīgu sloga sadali starp Itāliju un Grieķiju, no vienas puses, un pārējām dalībvalstīm, no otras puses. Ņemot vērā šos pašus pieejamos kopējos skaitļus par 2014. gadu un 2015. gada pirmajiem četriem mēnešiem Itālijā salīdzinājumā ar Grieķiju, 60 % no šiem pieteikumu iesniedzējiem būtu jāpārceļ no Itālijas un 40 % no Grieķijas.
(19)  Pagaidu ārkārtas pasākumi ir paredzēti taisnīga un vienlīdzīga pārcelšanas mehānisma izveidei, lai Itālijā un Grieķijā mazinātu ievērojamo spiedienu patvēruma jomā, jo īpaši, pārceļot ievērojamu skaitu pieteikumu iesniedzēju, kuriem nepārprotami vajadzīga starptautiska aizsardzība un kuri ir ieceļojuši Itālijā un Grieķijā pēc šā lēmuma piemērošanas dienas. Ņemot vērā trešo valstu valstspiederīgo kopējo skaitu, kuri 2014. gadā nelikumīgi ieceļojuši Itālijā un Grieķijā, un to personu skaitu, kurām nepārprotami vajadzīga starptautiska aizsardzība, no Itālijas un Grieķijas kopumā būtu jāpārceļ 40 000 pieteikumu iesniedzēju, kuriem nepārprotami vajadzīga starptautiska aizsardzība. Tas ir apmēram 40 % no kopējā trešo valstu valstspiederīgo skaita, kuriem nepārprotami vajadzīga starptautiska aizsardzība un kuri nelikumīgi ieceļojuši Itālijā un Grieķijā 2014. gadā. Tādējādi šajā lēmumā ierosinātais pārcelšanas pasākums nodrošina taisnīgu atbildības sadali starp Itāliju un Grieķiju, no vienas puses, un pārējām dalībvalstīm, no otras puses. Ņemot vērā šos pašus pieejamos kopējos skaitļus par 2014. gadu un 2015. gada pirmajiem četriem mēnešiem Itālijā salīdzinājumā ar Grieķiju, 60 % no šiem pieteikumu iesniedzējiem būtu jāpārceļ no Itālijas un 40 % no Grieķijas. Sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā šis lēmums, Komisijai, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem datiem, būtu jānovērtē to personu īpatsvars, kas pārceļamas no Itālijas un Grieķijas, lai to pielāgotu mainīgajām bēgļu plūsmām. Ārkārtas pārcelšanas mehānisms nav risinājums ilgtermiņa problēmai, ko rada patvēruma meklētāju skaita pieaugums pie ārējām Savienības robežām, bet gan drīzāk izmēģinājuma projekts, gaidot tiesību akta priekšlikumu par pastāvīgu ārkārtas pārcelšanas shēmu, pamatojoties uz Līguma 78. panta 2. punktu, un tāpēc tas sākotnēji attiecas tikai uz 40 000 pieteikumu iesniedzēju. Tomēr būtu jāapsver turpmāks pārcelšanas vietu palielinājums, ja tas vajadzīgs, lai pielāgotos strauji mainīgajām bēgļu plūsmām un tendencēm šā lēmuma piemērošanas laikā. Jebkuram priekšlikumam par pastāvīgu ārkārtas pārcelšanas mehānismu jābūt balstītam uz daudz būtiskāku ieguldījumu solidaritātē un atbildības dalīšanu dalībvalstu starpā, tostarp ievērojami palielinot pieejamo pārcelšanas vietu skaitu, lai pielāgotos strauji mainīgajām migrācijas plūsmām un tendencēm. Tā pamatā jābūt skaidri noteiktiem kritērijiem, tostarp par trešo valstu valstspiederīgo pēkšņu ieplūdumu un ar ārkārtas patvēruma meklētāju skaitu saistīto spiedienu, paredzot sākt tā izmantošanu, pamatojoties uz pārredzamiem un objektīviem rādītājiem.
Grozījums Nr. 14
Lēmuma priekšlikums
20.aapsvērums (jauns)
(20a)  Izstrādājot pastāvīgu pārcelšanas mehānismu saskaņā ar Līguma 78. panta 2. punktu, Komisijai kā kritērijs, lai noteiktu migrantu sadales koeficientu, būtu jāiekļauj dalībvalsts teritorija.
Grozījums Nr. 15
Lēmuma priekšlikums
21. apsvērums
(21)  Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF), kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/20141, sniedz atbalstu noslogojuma sadales darbībām, par ko panākta vienošanās starp dalībvalstīm, un ir atvērts politikas turpmākai attīstībai šajā jomā. Regulas (ES) Nr. 516/2014 7. panta 2. punktā paredzēta iespēja dalībvalstīm īstenot pasākumus saistībā ar starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju pārsūtīšanu atbilstīgi to valsts programmām, bet tās 18. pantā paredzēta vienreizēja maksājuma iespēja 6000 euro apmērā par katru starptautiskās aizsardzības saņēmēju, kas pārsūtīts no citas dalībvalsts.
(21)  Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF), kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/20141, sniedz atbalstu taisnīgas atbildības sadales darbībām, par ko panākta vienošanās starp dalībvalstīm, un ir atvērts politikas turpmākai attīstībai šajā jomā. Regulas (ES) Nr. 516/2014 7. panta 2. punktā paredzēta iespēja dalībvalstīm īstenot pasākumus saistībā ar starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju pārsūtīšanu atbilstīgi to valsts programmām, bet tās 18. pantā paredzēta vienreizēja maksājuma iespēja 6000 euro apmērā par katru starptautiskās aizsardzības saņēmēju, kas pārsūtīts no citas dalībvalsts.
______________
___________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 516/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, groza Padomes Lēmumu 2008/381/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 573/2007/EK un Nr. 575/2007/EK un Padomes Lēmumu 2007/435/EK (OV L 150, 20.5.2014, 168. lpp.).
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 516/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, groza Padomes Lēmumu 2008/381/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 573/2007/EK un Nr. 575/2007/EK un Padomes Lēmumu 2007/435/EK (OV L 150, 20.5.2014, 168. lpp.).
Grozījums Nr. 16
Lēmuma priekšlikums
21.aapsvērums (jauns)
(21a)  Komisijai būtu jākontrolē katra pieteikuma iesniedzēja pārcelšanai paredzētās summas EUR 6000 apmērā izlietojums.
Grozījums Nr. 17
Lēmuma priekšlikums
25. apsvērums
(25)  Lemjot par to, kurus pieteikumu iesniedzējus, kam nepārprotami vajadzīga starptautiska aizsardzība, būtu jāpārceļ, priekšroka būtu dodama mazāk aizsargātiem pieteikumu iesniedzējiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/33/ES 22. panta10 nozīmē. Saistībā ar to īpaši būtu jāņem vērā pieteikumu iesniedzēju īpašās vajadzības, tostarp attiecībā uz veselību. Vienmēr būtu arī pirmām kārtām jāņem vērā bērna intereses.
(25)  Lemjot par to, kurus pieteikumu iesniedzējus, kam nepārprotami vajadzīga starptautiska aizsardzība, būtu jāpārceļ, priekšroka būtu dodama mazāk aizsargātiem pieteikumu iesniedzējiem, to starpā īpašu uzmanību pievēršot nepavadītiem nepilngadīgajiem, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/33/ES 21. un 22. panta10 nozīmē. Lai ņemtu vērā neaizsargātu personu īpašo situāciju, dalībvalstīm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/33/ES un Direktīvu 2013/32/ES1a ir pienākums veikt individuālu novērtējumu par personu neaizsargātību, ņemot vērā vajadzību pēc īpašas uzņemšanas un procedūras. Tādēļ, lai dalībvalstis varētu efektīvi nodrošināt patvēruma meklētāju tiesību ievērošanu saskaņā ar Savienības tiesībām, tām ir jāveic aktīvi pasākumi minēto personu individuālo vajadzību novērtēšanai, un tās nevar paļauties tikai uz minēto personu pašidentifikāciju. Saistībā ar to īpaši būtu jāņem vērā pieteikumu iesniedzēju īpašās vajadzības, tostarp attiecībā uz veselību. Visās procedūrās, kas ieviestas saskaņā ar šo lēmumu, vienmēr būtu pirmām kārtām jāņem vērā bērna intereses un nekad nedrīkst tikt apdraudēta to galveno principu ievērošana, kas noteikti Tiesas 2013. gada 6. jūnija spriedumā lietā C-648/111b.
______________
___________________
10 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/33/ES (2013. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (pārstrādāta redakcija) (OV L 180, 29.6.2013., 96. lpp.).
10 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/33/ES (2013. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 96. lpp.).
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/32/ES par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (pārstrādāta versija) (OV L 180, 29.6.2013., 60. lpp.)
1b Tiesas 2013. gada 6. jūnija spriedums lietā, MA un citi, C-648/11, ECLI:EU:C:2013:367.
Grozījums Nr. 18
Lēmuma priekšlikums
26. apsvērums
(26)  Turklāt, lai nolemtu, kurai dalībvalstij būtu jābūt pārcelšanas mērķa dalībvalstij, īpaša uzmanība jāpievērš attiecīgo pieteikumu iesniedzēju īpašām prasmēm, kas varētu palīdzēt viņiem integrēties pārcelšanas mērķa dalībvalstī, piemēram, valodu zināšanām. Attiecībā uz īpaši neaizsargātiem pieteikumu iesniedzējiem uzmanība būtu jāpievērš pārcelšanas mērķa dalībvalsts spējai sniegt šiem pieteikumu iesniedzējiem pienācīgu atbalstu.
(26)  Turklāt, lai nolemtu, kurai dalībvalstij būtu jābūt pārcelšanas mērķa dalībvalstij, īpaša uzmanība jāpievērš attiecīgo pieteikumu iesniedzēju vēlmēm un īpašām prasmēm, kas varētu palīdzēt viņiem integrēties pārcelšanas mērķa dalībvalstī, piemēram, valodu zināšanām, ģimenes saitēm, kas plašākas par Regulas (ES) Nr. 604/2013 ģimenes locekļu definīciju, sociālajām attiecībām, kultūras saitēm, iepriekšējas uzturēšanās laikam kādā dalībvalstī, iepriekšējai mācību un iepriekšējai darba pieredzei konkrētas dalībvalsts uzņēmumā vai organizācijā, kā arī īpašai kvalifikācijai, kas var noderēt pieteikumu iesniedzēju integrācijai pārcelšanas mērķa dalībvalsts darba tirgū. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāveicina pieteikumu iesniedzēju diplomu, kvalifikāciju un prasmju efektīva atzīšana. Turklāt dalībvalstis var informēt pieteikumu iesniedzējus par to iespējām darba tirgū. Attiecībā uz īpaši neaizsargātiem pieteikumu iesniedzējiem uzmanība būtu jāpievērš pārcelšanas mērķa dalībvalsts spējai sniegt šiem pieteikumu iesniedzējiem pienācīgu atbalstu. Lai gan pieteikumu iesniedzējiem nav tiesību izvēlēties pārcelšanas mērķa dalībvalsti, būtu, ciktāl iespējams, jāņem vērā viņu vajadzības, vēlmes un īpašā kvalifikācija.
Grozījums Nr. 19
Lēmuma priekšlikums
26.aapsvērums (jauns)
(26a)  Ņemot vērā pieredzi, kas gūta izmēģinājuma projektā personu pārvietošanai no Maltas (EUREMA), pēc iespējas būtu jāņem vērā attiecīgo personu cerības un vēlmes. Vispirms pieteikumu iesniedzējiem būtu jādod iespēja paust to vēlmes. Viņiem būtu jāsarindo dalībvalstis vēlamajā secībā un jāpamato sava izvēle ar tādiem faktoriem kā ģimenes saites, sociālās un kultūras saites, piemēram, valodu zināšanas, iepriekšējā uzturēšanās, iepriekšējās mācības un iepriekšējā darba pieredze. Tas būtu jāizdara pieteikumu sākotnējās apstrādes laikā. Pēc tam attiecīgās dalībvalstis būtu jāinformē par pieteikumu iesniedzēju paustajām vēlmēm. Pēc tam dalībvalstīm būtu jānodrošina iespēja izvēlēties vēlamos pieteikumu iesniedzējus no to pieteikumu iesniedzēju vidus, kuri ir pauduši vēlmi pārcelties uz attiecīgo dalībvalsti. Dalībvalstīm būtu jāpamato sava izvēle ar tādiem aspektiem kā, piemēram, ģimenes, sociālās un kultūras saites. Dalībvalstu norīkotie sadarbības koordinatori varētu atvieglot šo procedūru, izjautājot attiecīgos pieteikumu iesniedzējus. Pieteikumu iesniedzējiem vajadzētu būt arī iespējai apspriesties ar citām personām, piemēram, nevalstiskām organizācijām, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroju (UNHCR) un Starptautisko Migrācijas organizāciju (IOM). Visbeidzot, Itālijai un Grieķijai, sadarbojoties ar EASO, būtu jāpieņem lēmums pārcelt katru pieteikuma iesniedzēju uz konkrētu dalībvalsti, ņemot vērā, ciktāl iespējams, pieteikuma iesniedzēja paustās vēlmes. Būtu jāapspriežas ar UNHCR par pārcelšanas jomā gūto paraugpraksi, tostarp rīcību attiecībā uz pieteikumu iesniedzēju vēlmēm un īpašām kvalifikācijām.
Grozījums Nr. 20
Lēmuma priekšlikums
26.bapsvērums (jauns)
(26b)  Visā pārcelšanas procedūrā būtu pilnībā jāievēro nediskriminācijas princips, kas noteikts Līguma 10. pantā. Diskriminācija dzimuma, vecuma, etniskās piederības, invaliditātes un reliģijas dēļ ir nepārprotams Līguma pārkāpums.
Grozījums Nr. 21
Lēmuma priekšlikums
28. apsvērums
(28)  Attiecībā uz pieteikumu iesniedzējiem, uz ko attiecas šis lēmums, paliek spēkā Regulā (ES) Nr. 604/2013 noteiktās tiesiskās un procesuālās garantijas. Turklāt pieteikumu iesniedzēji būtu jāinformē par šajā lēmumā noteikto pārcelšanas procedūru un viņiem būtu jāpaziņo pārcelšanas lēmums. Tā kā pieteikuma iesniedzējam atbilstīgi ES tiesību aktiem nav tiesību izvēlēties dalībvalsti, kura būs atbildīga par viņa pieteikumu, pieprasījuma iesniedzējam jābūt tiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību saistībā ar pārcelšanas lēmumu atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 604/2013 vienīgi viņa pamattiesību nodrošināšanas nolūkā.
(28)  Attiecībā uz pieteikumu iesniedzējiem, uz ko attiecas šis lēmums, paliek spēkā Regulā (ES) Nr. 604/2013 noteiktās tiesiskās un procesuālās garantijas. Turklāt pieteikumu iesniedzēji būtu jāinformē par šajā lēmumā noteikto pārcelšanas procedūru un viņiem būtu jāpaziņo pārcelšanas lēmums. Pieteikuma iesniedzējam jābūt tiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību saistībā ar pārcelšanas lēmumu atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 604/2013 un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantam.
Grozījums Nr. 22
Lēmuma priekšlikums
30. apsvērums
(30)  Būtu jāveic pasākumi, lai izvairītos no pārcelto personu turpmākas pārvietošanās no pārcelšanas mērķa dalībvalsts uz citām dalībvalstīm. Jo īpaši, pieteikumu iesniedzēji būtu jāinformē par sekām tad, ja viņi pārvietosies uz citām dalībvalstīm, un jāizskaidro – ja pārcelšanas mērķa dalībvalsts piešķirs viņiem starptautisko aizsardzību, viņi principā varēs izmantot ar starptautisko aizsardzību saistītās tiesības tikai šajā dalībvalstī.
(30)  Būtu jāveic pasākumi, lai izvairītos no pārcelto personu turpmākas pārvietošanās no pārcelšanas mērķa dalībvalsts uz citām dalībvalstīm. Pieteikumu iesniedzēju vēlmju, tostarp attiecībā uz ģimenes saitēm, kas ir plašākas nekā Regulas (ES) Nr. 604/2013 noteikumos par ģimeni, un sociālajām un kultūras saitēm, ņemšana vērā, ciktāl iespējams, ir vienkāršs pasākums, ar kuru palīdzēt pieteikumu iesniedzējiem pakāpeniski apzināties piederību pārcelšanas mērķa dalībvalstij. Pieteikumu iesniedzējiem būtu jānodrošina visa vajadzīgā informācija par galamērķa valsti valodā, kuru viņi saprot vai par kuru ir pamats uzskatīt, ka viņi to saprot, un gadījumos, kad pilnībā nav iespējams ņemt vērā viņu vēlmes, — pieņemtā lēmuma pamatojums. Lai novērstu personu turpmāku pārvietošanos, pieteikumu iesniedzēji būtu jāinformē par sekām tad, ja viņi pārvietosies uz citām dalībvalstīm, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 604/2013 4. pantā, un jāizskaidro — ja pārcelšanas mērķa dalībvalsts piešķirs viņiem starptautisko aizsardzību, viņi principā varēs izmantot ar starptautisko aizsardzību saistītās tiesības tikai šajā dalībvalstī.
Grozījums Nr. 23
Lēmuma priekšlikums
30.aapsvērums (jauns)
(30a)  Pieteikumu iesniedzēju vai starptautiskās aizsardzības saņēmēju piekrišana pārcelšanai ir vispāratzīts princips Savienības sekundārajos tiesību aktos, kas paredzēts Regulas (ES) Nr. 516/2014 7. panta 2. punktā un pēc analoģijas — Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 439/20101a 5. pantā un Regulas (ES) Nr. 604/2013 17. panta 2. punktā, lai gan saskaņā ar Līguma 78. panta 3. punktu ļoti īpašos apstākļos ir pieļaujamas atkāpes no Savienības tiesību aktiem. Ir jānodrošina efektīva ārkārtas pārcelšanas mehānisma īstenošana, taču piekrišana ir īpaši svarīga, lai novērstu attiecīgo personu turpmāku pārvietošanos, un tādēļ pirms pārcelšanas tā būtu jāprasa. Ja persona nepiekrīt, viņš vai viņa nebūtu jāpārceļ, bet šī iespēja būtu jāpiedāvā citai personai.
_________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regula (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.).
Grozījums Nr. 24
Lēmuma priekšlikums
1. pants
Ar šo lēmumu tiek noteikti pagaidu pasākumi starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā, lai ļautu šīm valstīm pārvarēt ārkārtas situāciju, ko raksturo pēkšņs trešo valstu valstspiederīgo pieplūdums šajās dalībvalstīs.
Ar šo lēmumu tiek noteikti saistoši pagaidu ārkārtas pasākumi starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā, lai ļautu šīm valstīm pārvarēt ārkārtas situāciju, ko raksturo pēkšņs trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku pieplūdums šajās dalībvalstīs.
Grozījums Nr. 25
Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
(b)  "pieteikuma iesniedzējs" ir trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks, kas sagatavojis starptautiskās aizsardzības pieteikumu, par kuru vēl nav pieņemts galīgais lēmums;
(b)  "pieteikuma iesniedzējs" ir trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks, kas sagatavojis starptautiskās aizsardzības pieteikumu, par kuru vēl nav pieņemts galīgais lēmums, kā minēts Direktīvas 2011/95/ES 2. panta i) punktā;
Grozījums Nr. 26
Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
(d)   "ģimenes locekļi" ir ģimenes locekļi kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 604/2013 2. panta g) punktā;
(d)   "tuvi radinieki" ir laulātais, bērni, vecāki, personas, kas īsteno vecāku pilnvaras, vecvecāki un mazbērni;
(Horizontāls grozījums. Attiecas uz visu Komisijas ierosināto tekstu.)
Grozījums Nr. 27
Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)
(fa)  „vēlme” ir pieteikuma iesniedzēja pausta vēlme attiecībā uz konkrētu dalībvalsti, vai dalībvalsts pausta vēlme attiecībā uz konkrētu pieteikuma iesniedzēju, ko pamato tādi faktori kā ģimenes saites, kas ir plašākas nekā Regulas (ES) Nr. 604/2013 2. panta g) punktā paredzētā „ģimenes locekļu” definīcija, sociālās saites, piemēram, saikne ar etniskajām un kultūras kopienām, kā arī kultūras saites ar vēlamo dalībvalsti, piemēram, valodu zināšanas, iepriekšējā uzturēšanās dalībvalstī vai iepriekšējās mācību vai darba attiecības konkrētās dalībvalsts uzņēmumos vai organizācijās.
Grozījums Nr. 28
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Ņemot vērā migrācijas plūsmu mainību, pārceļamo personu mērķgrupa būtu jānovērtē reizi ceturksnī.
Grozījums Nr.47
Lēmuma priekšlikums
4. pants
-1. Lai atslogotu ievērojamo patvēruma meklētāju problēmu Itālijā un Grieķijā un arī īstenotu svarīgu izmēģinājuma projektu, gaidot tiesību akta priekšlikumu par pastāvīgu ārkārtas pārcelšanas shēmu, pamatojoties uz Līguma 78. panta 2. punktu, sākotnēji tiks īstenota 110 000 pieteikumu iesniedzēju pārcelšana no Itālijas un Grieķijas. Vajadzības gadījumā tiks apsvērts turpmāks minētā skaita palielinājums, lai pielāgotos strauji mainīgajām bēgļu plūsmām un tendencēm šā lēmuma piemērošanas laikā.
1.  No Itālijas uz pārējo dalībvalstu teritorijām pārceļ 24 000 pieteikumu iesniedzēju, kā norādīts I pielikumā.
1.  Sākotnēji no Itālijas uz pārējo dalībvalstu teritorijām pārceļ 40 000 pieteikumu iesniedzēju.
2.   No Grieķijas uz pārējo dalībvalstu teritorijām pārceļ 16 000 pieteikumu iesniedzēju, kā norādīts II pielikumā.
2.  Sākotnēji no Grieķijas uz pārējo dalībvalstu teritorijām pārceļ 70 000 pieteikumu iesniedzēju.
2.a  Līdz [seši mēneši pēc šā lēmuma stāšanās spēkā] Komisija novērtē to personu attiecīgo īpatsvaru, kas pārceļamas no Itālijas un Grieķijas, lai to pielāgotu mainīgajām bēgļu plūsmām, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem Frontex datiem.
Grozījums Nr. 30
Lēmuma priekšlikums
4.apants (jauns)
4.a pants
Piekrišanas procedūra
Principā ir jāprasa pieteikuma iesniedzēja piekrišana viņa(-s) pārcelšanai.
Grozījums Nr. 31
Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts
2.  Itālija un Grieķija šā lēmuma piemērošanas laikā ar ESAO un, vajadzības gadījumā, ar 8. punktā minēto dalībvalstu sadarbības koordinatoru atbalstu regulāri identificē uz pārējām dalībvalstīm pārceļamos pieteikumu iesniedzējus un paziņo šo dalībvalstu kontaktpunktiem un ESAO pārceļamo pieteikumu iesniedzēju skaitu. Šajā nolūkā priekšroku dod mazāk aizsargātiem pieteikumu iesniedzējiem Direktīvas 2013/33/ES 22. panta nozīmē.
2.  Itālija un Grieķija šā lēmuma piemērošanas laikā ar ESAO un citu attiecīgo aģentūru atbalstu regulāri identificē uz pārējām dalībvalstīm pārceļamos pieteikumu iesniedzējus un paziņo šo dalībvalstu kontaktpunktiem un ESAO pārceļamo pieteikumu iesniedzēju skaitu. Šajā nolūkā priekšroku dod mazāk aizsargātiem pieteikuma iesniedzējiem Direktīvas 2013/33/ES 21. un 22. panta nozīmē, īpašu uzmanību veltot nepavadītiem nepilngadīgajiem.
Grozījums Nr. 32
Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3. punkts
3.  Iespējami drīz pēc 2. punktā minētās informācijas saņemšanas dalībvalstis norāda, cik pieteikumu iesniedzējus var nekavējoties pārcelt uz to teritoriju, ievērojot attiecīgi I un II pielikumā norādīto skaitu, un jebkādu citu svarīgu informāciju.
3.  Iespējami drīz pēc 2. punktā minētās informācijas saņemšanas dalībvalstis sniedz informāciju par migrantu uzņemšanas iespējām un norāda, cik pieteikumu iesniedzējus var nekavējoties pārcelt uz to teritoriju, ievērojot attiecīgi I un II pielikumā norādīto skaitu, un jebkādu citu svarīgu informāciju.
Grozījums Nr. 33
Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a  Itālija un Grieķija ar EASO atbalstu sniedz pieteikumu iesniedzējiem informāciju par ārkārtas pārcelšanā iesaistītajām dalībvalstīm valodā, kuru viņi saprot vai par kuru ir pamats uzskatīt, ka viņi to saprot. Pieteikumu iesniedzējiem ir pieejama citu iesaistīto personu, piemēram, nevalstisko organizāciju, UNCHR un IOM, sniegtā informācija. Pieteikumu sākotnējās apstrādes laikā to iesniedzējiem tiek lūgts sarindot dalībvalstis vēlamajā secībā un pamatot šo vēlmi.
Grozījums Nr. 34 un 48
Lēmuma priekšlikums
5. pants – 5. punkts
5.  Pieteikumu iesniedzējus, no kuriem atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 603/2013 9. pantā izklāstītajām saistībām jāpaņem pirkstu nospiedumi, var pārcelt tikai tad, ja tas ir izdarīts.
5.  Pieteikumu iesniedzējus, no kuriem atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 603/2013 9. pantā izklāstītajām saistībām jāpaņem pirkstu nospiedumi un šie dati jānosūta tālāk, var pārcelt tikai tad, ja tas ir izdarīts, pilnībā ievērojot attiecīgo personu pamattiesības un neveicot nekādus piespiedu vai aizturēšanas pasākumus.
Grozījums Nr. 35
Lēmuma priekšlikums
5. pants – 8. punkts
8.  Visu šajā pantā aprakstīto pārcelšanas procedūras aspektu īstenošanai dalībvalstis var lemt nosūtīt uz Itāliju un Grieķiju sadarbības koordinatorus.
svītrots
Grozījums Nr. 36
Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4. punkts
4.  Kad lēmums par pieteikuma iesniedzēja pārcelšanu ir pieņemts, pirms faktiskās pārcelšanas Itālija un Grieķija rakstiski paziņo attiecīgajai personai lēmumu par tās pārcelšanu. Šajā lēmumā norāda pārcelšanas mērķa dalībvalsti.
4.  Kad lēmums par pieteikuma iesniedzēja pārcelšanu ir pieņemts, pirms faktiskās pārcelšanas Itālija un Grieķija, sadarbojoties ar EASO un citām iesaistītajām personām, piemēram, sadarbības koordinatoriem, ja tādi ir, attiecīgajai personai sniedz visaptverošu informāciju par pārcelšanas mērķa dalībvalsti valodā, kuru šī persona saprot vai par kuru ir pamats uzskatīt, ka persona to saprot, un — ja nav ņemtas vērā personas paustās vēlmes — šāda lēmuma pamatojumu. Itālija un Grieķija arī rakstiski paziņo attiecīgajai personai lēmumu par tās pārcelšanu. Šajā lēmumā norāda pārcelšanas mērķa dalībvalsti.
Grozījums Nr. 37
Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. daļa – b punkts
(b)  pieteikumu sākotnējā apstrāde;
(b)  pieteikumu sākotnējā apstrāde, tostarp attiecīgo personu neaizsargātības un vēlmju konstatēšana nolūkā identificēt potenciālos pārcelšanas pieteikumu iesniedzējus un viņus pārbaudīt, tostarp veicot viņu precīzu identifikāciju, paņemot pirkstu nospiedumus un reģistrējot starptautiskās aizsardzības pieteikumus;
Grozījums Nr. 38
Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. daļa – d punkts
(d)  pieteikumu iesniedzēju faktiskā pārsūtīšana uz pārcelšanas mērķa dalībvalstīm.
(d)  pieteikumu iesniedzēju faktiskā pārsūtīšana uz pārcelšanas mērķa dalībvalstīm. Izmaksas par personu nodošanu pārcelšanas mērķa dalībvalstij nedrīkst būt papildu slogs Grieķijai un Itālijai.
Grozījums Nr. 39
Lēmuma priekšlikums
8. pants – 2. punkts
2.  Ja Itālija vai Grieķija nepilda 1. punktā noteikto pienākumu, Komisija var lemt apturēt šā lēmuma piemērošanu attiecībā uz konkrēto dalībvalsti uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus. Komisija var lemt vienu reizi pagarināt šo apturēšanu uz vēl vienu periodu, kas nepārsniedz trīs mēnešus.
2.  Ja Itālija vai Grieķija nepilda 1. punktā noteikto pienākumu, Komisija pēc tam, kad ir devusi attiecīgajai dalībvalstij iespēju izklāstīt tās viedokli, var lemt apturēt  šā lēmuma piemērošanu attiecībā uz konkrēto dalībvalsti uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus. Komisija var lemt vienu reizi pagarināt šo apturēšanu uz vēl vienu periodu, kas nepārsniedz trīs mēnešus.
Grozījums Nr. 40
Lēmuma priekšlikums
9. pants
Ja kādā pārcelšanas mērķa dalībvalstī rodas ārkārtas situācija, ko raksturo pēkšņs trešo valstu valstspiederīgo pieplūdums, Padome saskaņā ar Līguma 78. panta 3. punktu pēc Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu var pieņemt pagaidu pasākumus attiecīgās dalībvalsts labā. Šādi pasākumi vajadzības gadījumā var ietvert šajā lēmumā paredzēto attiecīgās dalībvalsts pienākumu atcelšanu.
Ja kādā pārcelšanas mērķa dalībvalstī rodas ārkārtas situācija, ko raksturo pēkšņs trešo valstu valstspiederīgo pieplūdums, Padome saskaņā ar Līguma 78. panta 3. punktu pēc Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu var pieņemt pagaidu pasākumus attiecīgās dalībvalsts labā. Šādi pasākumi vajadzības gadījumā var papildus ietvert šajā lēmumā paredzēto attiecīgās dalībvalsts pienākumu atcelšanu.
Grozījums Nr. 41
Lēmuma priekšlikums
11. pants
Itālija un Grieķija reizi trīs mēnešos ziņo Padomei un Komisijai par šā lēmuma, tostarp par 8. pantā minēto ceļvežu, īstenošanu.
Itālija un Grieķija reizi trīs mēnešos ziņo Padomei un Komisijai par šā lēmuma, tostarp par 8. pantā minēto ceļvežu, īstenošanu un saskaņā ar lēmumu saņemto līdzekļu pienācīgu izlietojumu.
Grozījums Nr. 42
Lēmuma priekšlikums
11.apants (jauns)
11.a pants
Novērtēšana
Komisija līdz 2016. gada jūlijam Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz šā lēmuma piemērošanas starpposma novērtējumu un attiecīgā gadījumā nāk klajā ar vajadzīgajiem ieteikumiem attiecībā uz pastāvīgu pārcelšanas mehānismu, tostarp saistībā ar paredzamo Dublinas sistēmas atbilstības pārbaudi.
Līdz ...* Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei galīgo novērtējuma ziņojumu par šā lēmuma piemērošanu.
Dalībvalstis savlaicīgi iesniedz Komisijai visu informāciju, kas vajadzīga minētā ziņojuma sagatavošanai.
____________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu: 30 mēneši pēc šā lēmuma stāšanās spēkā dienas.
Grozījums Nr. 43
Lēmuma priekšlikums
IIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IIa pielikums

Pārcelšanas procedūra

Komisijas priekšlikumā paredzētā procedūra; papildu procedūras posmi, ko iekļāvis Eiropas Parlaments, ir pasvītroti

1 – To personu sākotnējā izvērtēšana, kuras iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu

—  Tādu personu identifikācija, par kurām saskaņā ar Dublinas regulu ir atbildīga cita dalībvalsts (vai vajadzētu būt citai dalībvalstij).

→ Pārsūtīšanas procedūra atbilstīgi Dublinas sistēmai

—  Neaizsargātu pieteikumu iesniedzēju identifikācija.

—  Tuvu radinieku identifikācija, lai veiktu kopēju pārcelšanu.

—  Pieteikumu iesniedzēju vēlmju identifikācija attiecībā uz konkrētām dalībvalstīm.

2 – Pārceļamo pieteikumu iesniedzēju atlase

—  Itālija/Grieķija nosaka, kuri pieteikumu iesniedzēji jāpārceļ.

—  Tās paziņo dalībvalstīm vajadzīgo vietu skaitu un pieteikumu iesniedzēju paustās vēlmes.

3 - Dalībvalstu iesaistīšanās

—  Dalībvalstis informē Itāliju/Grieķiju par pieejamo pārcelšanas vietu skaitu.

—  Sadarbības koordinatori iztaujā pieteikumu iesniedzējus, kuri pauduši vēlmi pārcelties uz konkrētu dalībvalsti.

—  Dalībvalstis norāda sev vēlamos pieteikumu iesniedzējus.

4 – Pārcelšanas lēmums

—  Itālija/Grieķija nolemj, kuri pieteikumu iesniedzēji pārceļami uz kuru dalībvalsti, ņemot vērā pieteikumu iesniedzēju un dalībvalstu paustās vēlmes.

5 – Informēšana un piekrišana

—  Pieteikumu iesniedzējiem sniedz plašu informāciju par pārcelšanas mērķa dalībvalsti.

—  Pieteikumu iesniedzēji piekrīt pārcelšanai uz attiecīgo dalībvalsti.

6 – Pārsūtīšana

Pieteikumu iesniedzēju pārsūtīšana uz pārcelšanas mērķa dalībvalsti mēneša laikā.


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA PAZIŅOJUMS

Tā kā nekavējoties jāpieņem ārkārtas pasākumi to dalībvalstu labā, kurās ir ārkārtas situācija, ko raksturo pēkšņs trešo valstu valstspiederīgo pieplūdums, Eiropas Parlaments ir piekritis Komisijas ierosinātajam LESD 78. panta 3. punktā paredzētajam juridiskajam pamatam attiecībā uz priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā. Tomēr Eiropas Parlaments LESD 78. panta 3. punktā paredzēto juridisko pamatu var pieņemt tikai kā ārkārtas pasākumu, kuru pamatos ar pienācīgu tiesību akta priekšlikumu, kas nodrošinātu konstruktīvu risinājumu jebkādām ārkārtas situācijām nākotnē. Eiropas Parlaments uzsver, ka pareizais juridiskais pamats ir LESD 78. panta 2. punkts, kas paredz piemērot parasto likumdošanas procedūru, attiecībā uz pasākumiem, ar kuriem nosaka par starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu atbildīgo dalībvalsti, un LESD 80. panta otrais teikums, kurā noteikts, ka jāievēro solidaritātes princips, kā minēts 80. panta pirmajā teikumā. Eiropas Parlaments uzsver arī, ka, pieņemot šo lēmumu, noteikti nedrīkst skart vairākus vienam no likumdevējiem nākotnē pieejamos juridiskos pamatus, jo īpaši attiecībā uz LESD 78. pantu kopā ar 80. pantu. Eiropas Parlaments mudina Komisiju, pamatojoties uz 78. panta 2. punktu un 80. pantu, līdz 2015. gada beigām iesniegt tiesību akta priekšlikumu par pastāvīgu pārcelšanas shēmu, kā Komisija paziņojusi savā Eiropas programmā migrācijas jomā. Eiropas Parlaments patur tiesības sagatavot normatīvu patstāvīgo ziņojumu, ja Komisija savlaicīgi nenāks klajā ar minēto tiesību akta priekšlikumu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika