Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0125(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0245/2015

Predkladané texty :

A8-0245/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 10
CRE 08/09/2015 - 10

Hlasovanie :

PV 09/09/2015 - 8.10
CRE 09/09/2015 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0306

Prijaté texty
PDF 578kWORD 234k
Streda, 9. septembra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka *
P8_TA(2015)0306A8-0245/2015
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 9. septembra 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2015)0286),

–  so zreteľom na článok 78 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0156/2015),

–  so zreteľom na list Rady z 30. júla 2015, ktorým informovala Európsky parlament o svojom všeobecnom smerovaní,

–  so zreteľom na list Výboru pre rozpočet,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0245/2015),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  schvaľuje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Citácia 3 a (nová)
so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na kapitolu I a články 18 a 19,
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  V súlade s článkom 78 ods.3 a článkom 80 zmluvy sú solidárne opatrenia plánované v tomto rozhodnutí záväzné.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Dočasné opatrenia na núdzovú relokáciu predstavujú iba jednu časť holistického prístupu k migrácii, ako sa uvádza v oznámení Komisie z 13. mája 2015 s názvom Európska migračná agenda a v nadchádzajúcej iniciatívnej správe Európskeho parlamentu. Európsky parlament zdôrazňuje, že všetky rozmery holistického prístupu sú dôležité a mali by sa rozvíjať súbežne. Európska rada sa na svojom zasadnutí 25. a 26. júna 2015 vzhľadom na súčasnú núdzovú situáciu a záväzok posilňovať solidaritu a zodpovednosť dohodla na dočasnej a výnimočnej relokácii 40 000 osôb, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, z Talianska a Grécka do iných členských štátov v priebehu dvoch rokov. Členské štáty by sa mali dohodnúť na záväzných kvótach na rozdeľovanie týchto osôb.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5
(5)   Vo svojom uznesení z 29. apríla 2015 Európsky parlament zdôraznil, že je potrebné, aby Únia založila svoju reakciu na najnovšie tragické udalosti v Stredozemí na solidarite a spravodlivom rozdelení zodpovednosti a aby zintenzívnila svoje úsilie v tejto oblasti v prospech členských štátov, do ktorých či už z absolútneho alebo relatívneho hľadiska prúdi najvyšší počet utečencov a žiadateľov o medzinárodnú ochranu.
(5)   Vo svojom uznesení z 29. apríla 2015 Európsky parlament opätovne zdôraznil, že je potrebné, aby Únia založila svoju reakciu na najnovšie tragické udalosti v Stredozemí na solidarite a spravodlivom rozdelení zodpovednosti a aby zintenzívnila svoje úsilie v tejto oblasti v prospech členských štátov, do ktorých či už z absolútneho alebo relatívneho hľadiska prúdi najvyšší počet utečencov a žiadateľov o medzinárodnú ochranu, a to na základe kritérií na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/20131a. Európsky parlament vyzval na zavedenie záväzných kvót na rozdeľovanie žiadateľov o azyl medzi všetky členské štáty.
______________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31).
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7
(7)   Vo svetle nedávnych tragických udalostí v Stredozemnom mori čelia spomedzi členských štátov, ktoré zaznamenávajú mimoriadny tlak, najmä Taliansko a Grécko, nebývalým tokom migrantov, medzi nimi aj žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, prichádzajúcich na ich územie a vytvárajúcich značný tlak na ich migračné a azylové systémy.
(7)   Vo svetle nedávnych tragických udalostí v Stredozemnom mori čelia spomedzi členských štátov, ktoré zaznamenávajú mimoriadny tlak, najmä Taliansko a Grécko, nebývalým tokom migrantov, medzi nimi aj žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, prichádzajúcich na ich územie a vytvárajúcich značný tlak na ich migračné a azylové systémy, čo poukazuje na nepriaznivý dosah nariadenia (EÚ) č. 604/2013 na prvú krajinu vstupu do Únie, čo, žiaľ, doposiaľ neviedlo k pozastaveniu uplatňovania tohto nariadenia či aspoň k vypusteniu odkazu na prvú krajinu vstupu do Únie. Iné členské štáty v rámci Únie však takisto čelia veľkému nárastu počtu žiadateľov o azyl.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Prognóza expertov poukazuje na zvýšený migračný tlak v krátkodobom a strednodobom horizonte na vonkajších námorných a pozemných hraniciach Únie.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8
(8)   Podľa údajov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (Frontex) boli hlavnými oblasťami neregulárneho prekračovania hraníc Únie v roku 2014 trasy vedúce stredným a východným Stredozemím. Len do Talianska prišlo v roku 2014 neregulárnym spôsobom vyše 170 000 migrantov, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje nárast o 277 %. Neustály nárast bol zaznamenaný aj v Grécku, na ktorého územie vstúpilo viac ako 50 000 neregulárnych migrantov, čo oproti roku 2013 predstavuje nárast o 153 %. Štatistika za prvé mesiace roku 2015 v prípade Talianska potvrdzuje tento jasný trend. Grécko okrem toho v priebehu prvých mesiacov roku 2015 čelilo prudkému nárastu počtu neregulárnych prekročení hraníc, ktorý zodpovedá viac ako 50 % celkového počtu neregulárnych prekročení hraníc v roku 2014 (takmer 28 000 počas prvých štyroch mesiacov roku 2015 v porovnaní s celkovým počtom takmer 55 000 v roku 2014). Významný podiel na celkovom počte neregulárnych migrantov zaznamenaných v týchto dvoch regiónoch predstavovali migranti so štátnou príslušnosťou, ktorá podľa údajov Eurostatu spĺňa podmienky vysokej miery uznávania potreby medzinárodnej ochrany na úrovni Únie (v roku 2014 predstavovali Sýrčania a Eritrejčania, v prípade ktorých je miera uznávania na úrovni Únie vyše 75 %, v Taliansku viac ako 40 % neregulárnych migrantov a v Grécku viac ako 50 % týchto migrantov). Podľa Eurostatu sa zistilo, že v Grécku sa v roku 2014 neregulárne zdržiavalo 30 505 Sýrčanov v porovnaní s 8 220 v roku 2013.
(8)   Podľa údajov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (Frontex) boli hlavnými oblasťami neregulárneho prekračovania hraníc Únie v roku 2014 trasy vedúce stredným a východným Stredozemím. Len do Talianska prišlo v roku 2014 neregulárnym spôsobom vyše 170 000 migrantov, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje nárast o 277 %, a to vrátane viac ako 26 100 detí, z ktorých bolo približne 13 000 maloletých bez sprievodu, čo predstavuje 7,6% celkového počtu migrantov. Neustály nárast bol zaznamenaný aj v Grécku, na ktorého územie vstúpilo viac ako 50 000 neregulárnych migrantov, čo oproti roku 2013 predstavuje nárast o 153 %. Štatistika za prvé mesiace roku 2015 v prípade Talianska potvrdzuje tento jasný trend. Od januára do júna 2015 Taliansko zaznamenalo 5 % nárast počtu neregulárnych prekročení hraníc v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku. Grécko okrem toho v priebehu prvých mesiacov roku 2015 čelilo prudkému nárastu počtu neregulárnych prekročení hraníc, ktorý zodpovedá viac ako šesťnásobnému zvýšeniu v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku a takmer 140 % nárastu v porovnaní s celým predchádzajúcim rokom (podľa údajov agentúry Frontex tento počet dosiahol 76 293 od januára do júna 2015 v porovnaní s celkovým počtom takmer 55 000 v roku 2014). Významný podiel na celkovom počte neregulárnych migrantov zaznamenaných v týchto dvoch regiónoch predstavovali migranti so štátnou príslušnosťou, ktorá podľa údajov Eurostatu spĺňa podmienky vysokej miery uznávania potreby medzinárodnej ochrany na úrovni Únie (v roku 2014 predstavovali Sýrčania a Eritrejčania, v prípade ktorých je miera uznávania na úrovni Únie vyše 75 %, v Taliansku viac ako 40 % neregulárnych migrantov a v Grécku viac ako 50 % týchto migrantov; od januára do júna 2015 predstavovali Sýrčania a Eritrejčania 30 % nových migrantov v Taliansku a takmer 60 % v Grécku). Podľa Eurostatu sa zistilo, že v Grécku sa v roku 2014 neregulárne zdržiavalo 30 505 Sýrčanov v porovnaní s 8 220 v roku 2013.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10
(10)   Podľa údajov agentúry Frontex bola v roku 2014 ďalšou dôležitou migračnou trasou do Únie trasa cez západný Balkán s počtom 43 357 neregulárnych prekročení hraníc. Väčšina migrantov, ktorí využívajú balkánsku trasu, však prima facie nepotrebuje medzinárodnú ochranu, keďže 51 % migrantov predstavujú len Kosovčania.
(10)   Podľa údajov agentúry Frontex bola v roku 2014 ďalšou dôležitou migračnou trasou do Únie trasa cez západný Balkán s počtom 43 357 neregulárnych prekročení hraníc. Počet neregulárnych prekročení hraníc sa v roku 2015 prudko zvýšil. Od januára do júna 2015 použilo 67 444 migrantov a utečencov cestu cez hranice Turecka s Gréckom a Bulharskom a pozemné hranice s Maďarskom. To predstavuje 962 % nárast v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku. Túto cestu v súčasnosti tiež čoraz väčšmi používajú osoby, ktoré utekajú pred vojnou a prenasledovaním. Od januára do júna 2015 vstúpilo touto cestou do Únie 17 955 utečencov z Afganistanu, 13 225 utečencov zo Sýrie, 3 021 utečencov z Iraku a 196 utečencov z Eritrey.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Mala by sa é dosiahnuť urýchlená a úplná transpozícia a účinné vykonávanie spoločného európskeho azylového systému zo strany všetkých zúčastnených členských štátov, čím sa zabezpečia spoločné normy Únie vrátane prijímacích podmienok pre žiadateľov o azyl a rešpektovania základných práv, ako sa stanovuje v platných právnych predpisoch Únie;
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15
(15)   Ak by podobnej núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín čelil členský štát iný ako Taliansko a Grécko, môže Rada na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom prijať dočasné opatrenia v prospech dotknutého členského štátu v súlade s článkom 78 ods. 3 zmluvy. Tieto opatrenia môžu prípadne zahŕňať pozastavenie plnenia povinností tohto členského štátu stanovených v tomto rozhodnutí.
(15)   S ohľadom na súčasnú nestabilitu a konflikty v bezprostrednom susedstve Únie, ako aj na meniacu sa povahu migračných tokov, ak by podobnej núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín čelil členský štát iný ako Taliansko a Grécko, môže Rada na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom prijať dočasné opatrenia v prospech dotknutého členského štátu v súlade s článkom 78 ods. 3 zmluvy. Tieto opatrenia môžu prípadne zahŕňať pozastavenie plnenia povinností tohto členského štátu stanovených v tomto rozhodnutí.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 17
(17)   Opatrenia predpokladané v tomto rozhodnutí predstavujú dočasnú výnimku z kritéria stanoveného v článku 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/20131 a z procesných krokov stanovených v článkoch 21, 22 a 29 uvedeného nariadenia vrátane lehôt.
(17)   Opatrenia predpokladané v tomto rozhodnutí predstavujú dočasnú výnimku z kritéria stanoveného v článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 604/2013 a z procesných krokov stanovených v článkoch 21, 22 a 29 uvedeného nariadenia vrátane lehôt. Relokačné opatrenia by nemali členským štátom brániť plne uplatňovať nariadenie (EÚ) č. 604/2013 vrátane proaktívneho a efektívneho využívania všetkých kritérií, ako sú zlúčenie rodiny, osobitná ochrana maloletých bez sprievodu a diskrečná doložka z humanitárnych dôvodov.
____________________
____________________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31).
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 18
(18)   Muselo sa prijať rozhodnutie týkajúce sa kritérií, ktoré sa majú uplatniť pri rozhodovaní o tom, ktorí žiadatelia sa majú relokovať z Talianska a Grécka a aký má byť ich počet. Predpokladá sa jasný a funkčný systém, ktorý vychádza z hranice priemernej miery rozhodnutí o poskytnutí medzinárodnej ochrany v konaní na prvom stupni na úrovni Únie podľa definície Eurostatu z celkového počtu rozhodnutí o žiadostiach o medzinárodnú ochranu prijatých na prvom stupni na úrovni Únie, ako sa uvádza v najnovších dostupných štatistikách. Táto hranica by na jednej strane musela v maximálnom možnom rozsahu zabezpečiť, aby všetci žiadatelia, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou potrebujú medzinárodnú ochranu, mohli svoje práva na ochranu v členskom štáte relokácie využívať v plnej miere a čo najskôr. Na druhej strane by v maximálnej možnej miere zabránila tomu, aby žiadatelia, ktorí pravdepodobne dostanú zamietavé rozhodnutie o svojej žiadosti, boli relokovaní do iného členského štátu a aby sa im tak neoprávnene predĺžil pobyt v Únii. Na základe údajov Eurostatu o prvostupňových rozhodnutiach za rok 2014 by sa v tomto rozhodnutí mala použiť hranica 75 %, ktorá zodpovedá rozhodnutiam o žiadostiach Sýrčanov a Eritrejčanov v uvedenom roku.
(18)   Bolo nutné prijať rozhodnutie týkajúce sa kritérií, ktoré sa majú uplatniť pri rozhodovaní o tom, ktorí žiadatelia sa majú relokovať z Talianska a Grécka a aký má byť ich počet. Predpokladá sa jasný a funkčný systém, ktorý vychádza z limitu priemernej miery rozhodnutí o poskytnutí medzinárodnej ochrany v konaní na prvom stupni na úrovni Únie podľa definície Eurostatu z celkového počtu rozhodnutí o žiadostiach o medzinárodnú ochranu prijatých na prvom stupni na úrovni Únie, ako sa uvádza v najnovších dostupných štatistikách. Tento limit by na jednej strane musel v maximálnom možnom rozsahu zabezpečiť, aby všetci žiadatelia, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou potrebujú medzinárodnú ochranu, mohli svoje práva na ochranu v členskom štáte relokácie využívať v plnej miere a čo najskôr. Na druhej strane by v maximálnej možnej miere zabránil tomu, aby žiadatelia, ktorí pravdepodobne dostanú zamietavé rozhodnutie o svojej žiadosti, boli relokovaní do iného členského štátu a aby sa im tak neoprávnene predĺžil pobyt v Únii. Na základe údajov Eurostatu o prvostupňových rozhodnutiach za rok 2014 by sa v tomto rozhodnutí mala použiť hranica 75 %, ktorá zodpovedá rozhodnutiam o žiadostiach Sýrčanov a Eritrejčanov v uvedenom roku. V záujme zohľadnenia meniacej sa povahy migračných tokov by sa cieľová skupina osôb, ktoré budú relokované, mala posudzovať každý štvrťrok.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 19
(19)   Dočasné opatrenia sú určené na zmiernenie značného azylového tlaku, ktorému je vystavené Taliansko a Grécko, a to najmä prostredníctvom relokácie významného počtu žiadateľov, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu a ktorí prídu na územie Talianska a Grécka po dni, kedy toto rozhodnutie nadobudne účinnosť. Ak sa vezme do úvahy celkový počet štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí v roku 2014 neregulárne vstúpili na územie Talianska a Grécka, a počet tých, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, z Talianska a Grécka by sa malo relokovať celkovo 40 000 žiadateľov, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu. Tento počet zodpovedá približne 40 % celkového počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu a ktorí v roku 2014 neregulárne vstúpili na územie Talianska a Grécka. Relokačné opatrenie navrhnuté v tomto rozhodnutí teda predstavuje spravodlivé rozdelenie zaťaženia medzi Taliansko a Grécko na jednej strane a ostatné členské štáty na strane druhej. Na základe porovnania rovnakých dostupných celkových údajov za Taliansko a Grécko za rok 2014 a za prvé štyri mesiace roku 2015 by 60 % týchto žiadateľov malo byť relokovaných z Talianska a 40 % z Grécka.
(19)   Dočasné núdzové opatrenia sú určené na vytvorenie spravodlivého a rovnocenného mechanizmu relokácie a zmiernenie značného azylového tlaku, ktorému je vystavené Taliansko a Grécko, a to najmä prostredníctvom relokácie významného počtu žiadateľov, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu a ktorí prídu na územie Talianska a Grécka po dni, keď toto rozhodnutie nadobudne účinnosť. Na základe celkového počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí v roku 2014 neregulárne vstúpili na územie Talianska a Grécka, a počtu tých, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, by sa malo z Talianska a Grécka relokovať celkovo 40 000 žiadateľov, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu. Tento počet zodpovedá približne 40 % celkového počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu a ktorí v roku 2014 neregulárne vstúpili na územie Talianska a Grécka. Relokačné opatrenie navrhnuté v tomto rozhodnutí teda predstavuje spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi Taliansko a Grécko na jednej strane a ostatné členské štáty na strane druhej. Na základe porovnania rovnakých dostupných celkových údajov za Taliansko a Grécko za rok 2014 a za prvé štyri mesiace roku 2015 by 60 % týchto žiadateľov malo byť relokovaných z Talianska a 40 % z Grécka. Komisia by mala do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia posúdiť na základe najnovších dostupných údajov podiel osôb, ktoré majú byť relokované z Talianska a Grécka, s cieľom prispôsobiť ho meniacim sa tokom utečencov. Mechanizmus núdzovej relokácie nepredstavuje riešenie dlhodobého problému azylového tlaku na vonkajších hraniciach Únie, ale je skôr skúškou s ohľadom na pripravovaný legislatívny návrh trvalého systému relokácie v núdzových situáciách na základe článku 78 ods. 2 zmluvy, a preto je spočiatku obmedzený na celkovo 40 000 žiadateľov. V prípade potreby by sa však malo zvážiť ďalšie zvýšenie počtu miest na relokáciu s cieľom prispôsobiť sa rýchlo sa meniacim tokom utečencov a trendom v priebehu uplatňovania tohto rozhodnutia. Akýkoľvek návrh na stály mechanizmus núdzovej relokácie musí byť založený na významnejšom príspevku k solidarite a rozdeleniu zodpovednosti medzi členskými štátmi vrátane výrazného zvýšenia počtu dostupných miest na relokáciu s cieľom prispôsobiť sa rýchlo sa meniacim migračným tokom a trendom. Mal by byť založený na jasne vymedzených kritériách vrátane náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín a výnimočných azylových tlakov, ktoré umožnia jeho spustenie na základe transparentných a objektívnych ukazovateľov.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 20 a (nové)
(20a)  Pri vypracúvaní návrhu trvalého mechanizmu relokácie podľa článku 78 ods. 2 zmluvy by Komisia mala medzi kritériá na určovanie distribučného kľúča migrantov zahrnúť územie členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 21
(21)  Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/20141 poskytuje podporu operáciám dohodnutým medzi členskými štátmi, ktorých cieľom je rozdelenie zaťaženia, a môže sa prispôsobovať novému vývoju politiky v tejto oblasti. V článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 516/2014 sa pre členské štáty stanovuje možnosť zaviesť opatrenia súvisiace s presunom žiadateľov o medzinárodnú ochranu ako súčasť ich vnútroštátnych programov, pričom v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 516/2014 sa predpokladá možnosť jednorazovej platby vo výške 6 000 EUR za presun osôb pod medzinárodnou ochranou z iného členského štátu.
(21)  Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/20141 poskytuje podporu operáciám dohodnutým medzi členskými štátmi, ktorých cieľom je spravodlivé rozdelenie zodpovednosti, a môže sa prispôsobovať novému vývoju politiky v tejto oblasti. V článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 516/2014 sa pre členské štáty stanovuje možnosť zaviesť opatrenia súvisiace s presunom žiadateľov o medzinárodnú ochranu ako súčasť ich vnútroštátnych programov, pričom v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 516/2014 sa predpokladá možnosť jednorazovej platby vo výške 6 000 EUR za presun osôb pod medzinárodnou ochranou z iného členského štátu.
______________
___________________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 168).
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 168).
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 21 a (nové)
(21a)  Komisia by mala kontrolovať využitie sumy vo výške 6 000 EUR na relokáciu každého žiadateľa.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 25
(25)   Pri rozhodovaní o tom, ktorí žiadatelia, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, by mali byť relokovaní z Talianska a Grécka, by sa mali uprednostniť zraniteľní žiadatelia v zmysle článku 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ10. V tejto súvislosti by mali byť prvoradé osobitné potreby žiadateľov vrátane zdravia. Prvoradým hľadiskom by vždy mal byť záujem dieťaťa.
(25)   Pri rozhodovaní o tom, ktorí žiadatelia, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, by mali byť relokovaní z Talianska a Grécka, by sa mali uprednostniť zraniteľní žiadatelia – a spomedzi nich by sa mala osobitná pozornosť venovať maloletým bez sprievodu – v zmysle článkov 21 a 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ10. V záujme zohľadnenia osobitnej situácie zraniteľných osôb sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ1a od členských štátov vyžaduje, aby vykonávali individuálne posúdenie zraniteľnosti jednotlivcov z hľadiska ich osobitných potrieb pri prijímaní a osobitných procesných potrieb. Členské štáty preto musia podniknúť aktívne kroky na posúdenie individuálnych potrieb žiadateľov o azyl a nemôžu sa spoliehať iba na ich vlastnú identifikáciu, aby účinne zaručili ich práva v súlade s právnymi predpismi Únie. V tejto súvislosti by mali byť prvoradé osobitné potreby žiadateľov vrátane zdravia. Prvoradým hľadiskom by vždy mal byť záujem dieťaťa, a to v rámci všetkých postupov zavedených na základe tohto rozhodnutia, a kľúčové zásady stanovené v rozsudku Súdneho dvora zo 6. júna 2013 vo veci C-648/111b by nemali byť nikdy ohrozené.
______________
___________________
10 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 96).
10 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 96).
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60).
1b Rozsudok Súdneho dvora zo 6. júna 2013, MA a ďalší, C-648/11, ECLI:EU:C:2013:367.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 26
(26)   S cieľom rozhodnúť o tom, ktorý konkrétny členský štát by mal byť členským štátom relokácie, by sa okrem toho osobitná pozornosť mala venovať špecifickým kvalifikáciám dotknutých žiadateľov, ktoré by mohli uľahčiť ich integráciu v členskom štáte relokácie, ako aj ich jazykovým zručnostiam. V prípade obzvlášť zraniteľných žiadateľov by sa navyše pozornosť mala venovať schopnosti členského štátu relokácie poskytnúť týmto žiadateľom primeranú podporu.
(26)   S cieľom rozhodnúť o tom, ktorý konkrétny členský štát by mal byť členským štátom relokácie, by sa okrem toho osobitná pozornosť mala venovať preferenciám a špecifickým kvalifikáciám dotknutých žiadateľov, ktoré by mohli uľahčiť ich integráciu v členskom štáte relokácie, napríklad ich jazykovým zručnostiam, rodinným väzbám nad rámec vymedzenia pojmu „rodinní príslušníci“ podľa nariadenia (EÚ) č. 604/2013, sociálnym vzťahom, kultúrnym väzbám, predchádzajúcemu pobytu v členskom štáte, predchádzajúcemu štúdiu a predchádzajúcim pracovným skúsenostiam v podniku alebo organizácii konkrétneho členského štátu, ako aj špecifickým kvalifikáciám, ktoré by mohli byť relevantné pre integráciu žiadateľov na trh práce v členskom štáte relokácie. Členské štáty by preto mali uľahčiť účinné uznávanie diplomov, kvalifikácií a zručností žiadateľov. Okrem toho členské štáty môžu žiadateľov informovať o príležitostiach na trhu práce. V prípade obzvlášť zraniteľných žiadateľov by sa navyše pozornosť mala venovať schopnosti členského štátu relokácie poskytnúť týmto žiadateľom primeranú podporu. Hoci žiadatelia nemajú právo vybrať si členský štát, kam budú relokovaní, v čo najväčšej miere treba brať do úvahy ich potreby, preferencie a špecifické kvalifikácie.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 26 a (nové)
(26a)  Na základe skúseností z pilotného projektu relokácie utečencov z Malty (EUREMA) treba v čo najväčšom rozsahu zohľadňovať očakávania a preferencie. Ako prvý krok by žiadatelia mali dostať možnosť vyjadriť svoje preferencie. Mali by uviesť členské štáty v poradí podľa preferencií a doložiť svoje preferencie dôvodmi, ako sú rodinné väzby, spoločenské a kultúrne väzby, napr. jazykové zručnosti, predchádzajúci pobyt, predchádzajúce štúdium a predchádzajúca pracovná skúsenosť. Malo by sa tak stať na začiatku celého procesu. Ako druhý krok by príslušné členské štáty mali byť informované o preferenciách žiadateľov. Potom by mali dostať možnosť, aby uviedli svoje preferencie týkajúce sa žiadateľov spomedzi tých, ktorí vyjadrili svoje preferencie pre príslušný členský štát. Členské štáty by mali doložiť svoje preferencie aspektmi, ako sú rodina, spoločenské a kultúrne väzby. Styční úradníci vymenovaní členskými štátmi by mohli tento postup uľahčovať prostredníctvom rozhovorov s príslušnými žiadateľmi. Žiadatelia by takisto mali mať možnosť konzultovať s inými subjektmi, napr. mimovládnymi organizáciami, vysokým komisárom OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM). Napokon by Taliansko a Grécko s pomocou úradu EASO mali prijať rozhodnutie o relokácii jednotlivých žiadateľov do konkrétneho členského štátu so zohľadnením preferencií v čo najväčšom rozsahu. Úrad UNHCR by sa mal konzultovať ohľadom jeho najlepších postupov pri presídľovaní vrátane spracúvania preferencií a špecifických kvalifikácií.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 26 b (nové)
(26b)  V priebehu celého postupu relokácie treba plne rešpektovať zásadu nediskriminácie stanovenú v článku 10 zmluvy. Diskriminácia na základe pohlavia, veku, etnického pôvodu, zdravotného postihnutia a náboženstva je jasným porušením zmluvy.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 28
(28)   Právne a procesné záruky stanovené v nariadení (EÚ) č. 604/2013 sa uplatňujú aj na žiadateľov, na ktorých sa vzťahuje toto rozhodnutie. Žiadatelia by okrem toho mali byť informovaní o postupe relokácie stanovenom v tomto rozhodnutí a mali by byť oboznámení s rozhodnutím o relokácii. Vzhľadom na to, že žiadateľ podľa právnych predpisov EÚ nemá právo zvoliť si členský štát zodpovedný za vybavenie jeho žiadosti, mal by mať výlučne v záujme zabezpečenia dodržiavania jeho základných práv v súlade s nariadením (EÚ) č. 604/2013 právo na účinný opravný prostriedok proti rozhodnutiu o relokácii.
(28)   Právne a procesné záruky stanovené v nariadení (EÚ) č. 604/2013 sa uplatňujú aj na žiadateľov, na ktorých sa vzťahuje toto rozhodnutie. Žiadatelia by okrem toho mali byť informovaní o postupe relokácie stanovenom v tomto rozhodnutí a mali by byť oboznámení s rozhodnutím o relokácii. Žiadateľ by mal mať v súlade s nariadením (EÚ) č. 604/2013 a článkom 47 Charty základných práv Európskej únie právo na účinný opravný prostriedok proti rozhodnutiu o relokácii.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 30
(30)   Mali by sa prijať opatrenia s cieľom zabrániť sekundárnemu pohybu relokovaných osôb z členského štátu relokácie do iných členských štátov. Žiadatelia by konkrétne mali byť informovaní o následkoch ďalšieho pohybu v rámci členských štátov a o skutočnosti, že v prípade, ak im členský štát relokácie poskytne medzinárodnú ochranu, majú v zásade nárok len na práva spojené s medzinárodnou ochranou v tomto členskom štáte.
(30)   Mali by sa prijať opatrenia s cieľom zabrániť sekundárnemu pohybu relokovaných osôb z členského štátu relokácie do iných členských štátov. Čo najväčšie prihliadanie na preferencie žiadateľov vrátane rodinných väzieb nad rámec ustanovení o rodine uvedených v nariadení (EÚ) č. 604/2013, spoločenských a kultúrnych väzieb je priamočiare opatrenie, vďaka ktorému možno u žiadateľov rozvíjať pocit spolunáležitosti k členskému štátu relokácie. Žiadateľom by sa mali poskytnúť v jazyku, ktorému rozumejú, alebo sa odôvodnene predpokladá, že mu rozumejú, všetky potrebné informácie o krajine ich relokácie a v prípade, že nie je možné plne vziať do úvahy ich preferencie, uvedú sa dôvody. Aby sa zabránilo sekundárnemu pohybu, žiadatelia by mali byť informovaní o následkoch ďalšieho pohybu v rámci členských štátov, ako sa ustanovuje v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 604/2013, a o skutočnosti, že v prípade, ak im členský štát relokácie poskytne medzinárodnú ochranu, majú v zásade nárok len na práva spojené s medzinárodnou ochranou v tomto členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 30 a (nové)
(30a)  Súhlas žiadateľov alebo príjemcov medzinárodnej ochrany s relokáciou je zásada stanovená v sekundárnom práve Únie, zakotvená v článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 516/2014 a analogicky v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/20101a a v článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 604/2013, zatiaľ čo na základe článku 78 ods. 3 zmluvy sú za veľmi obmedzených podmienok možné výnimky z práva Únie. Je potrebné zabezpečiť účinné vykonávanie mechanizmu núdzovej relokácie, pričom súhlas je osobitne dôležitý, aby sa zabránilo sekundárnemu pohybu, a mal by sa preto v zásade vyžadovať pred relokáciou. V prípade, že daná osoba nesúhlasí, v zásade by nemala byť relokovaná, ale táto možnosť by sa mala ponúknuť inej osobe.
_________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl (Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11).
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh rozhodnutia
Článok 1
Týmto rozhodnutím sa zavádzajú dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka s cieľom umožniť im zvládať núdzovú situáciu v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín do týchto členských štátov.
Týmto rozhodnutím sa zavádzajú záväzné dočasné núdzové opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka s cieľom umožniť im zvládať núdzovú situáciu v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti do týchto členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b
b)   „žiadateľ“ je štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorí podali žiadosť o medzinárodnú ochranu, v súvislosti s ktorou ešte nebolo prijaté konečné rozhodnutie;
b)   „žiadateľ“ je štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorí podali žiadosť o medzinárodnú ochranu, v súvislosti s ktorou ešte nebolo prijaté konečné rozhodnutie, ako sa uvádza v článku 2 písm. i) smernice 2011/95/EÚ;
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d
d)   „rodinní príslušníci“ sú rodinní príslušníci podľa vymedzenia v článku 2 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013;
d)   „blízki príbuzní“ sú manžel alebo manželka, deti, rodičia, osoby vykonávajúce rodičovské práva a povinnosti, starí rodičia a vnúčatá;
(Horizontálny pozmeňujúci návrh. Uplatňuje sa na celý text návrhu Komisie.)
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f a (nové)
fa)  „preferencia“ je uprednostnenie určitého členského štátu, ktoré vyjadril žiadateľ, alebo uprednostnenie určitého žiadateľa, ktoré vyjadril členský štát, pričom je podložené prvkami, ako sú rodinné väzby nad rámec vymedzenia rodinných príslušníkov uvedeného v článku 2 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 604/2013, spoločenské väzby, napr. väzby s etnickými a kultúrnymi spoločenstvami, a kultúrne väzby na preferovaný členský štát, napr. jazykové zručnosti, predchádzajúci pobyt v členskom štáte alebo predchádzajúce štúdium alebo pracovné vzťahy s podnikmi alebo organizáciami tohto členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)
2a.  Vzhľadom na meniacu sa povahu migračných tokov by sa cieľová skupina osôb, ktoré budú relokované, mala posudzovať každý štvrťrok.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh rozhodnutia
Článok 4
-1. Na začiatku sa z Talianska a Grécka relokuje celkovo 110 000 žiadateľov s cieľom zmierniť výrazný azylový tlak na Taliansko a Grécko, ale pôjde aj o dôležitú skúšku s ohľadom na pripravovaný legislatívny návrh o stálom systéme núdzovej relokácie na základe článku 78 ods. 2 Zmluvy. V prípade potreby sa zváži ďalšie zvýšenie tohto počtu s cieľom prispôsobiť sa rýchlo sa meniacim tokom utečencov a trendom v priebehu uplatňovania tohto rozhodnutia.
1.  Z Talianska sa na územie ostatných členských štátov relokuje 24 000 žiadateľov tak, ako sa uvádza v prílohe I.
1.  Na začiatku sa z Talianska na územie ostatných členských štátov relokuje 40 000 žiadateľov.
2.   Z Grécka sa na územie ostatných členských štátov relokuje 16 000 žiadateľov tak, ako sa uvádza v prílohe II.
2.  Na začiatku sa z Grécka na územie ostatných členských štátov relokuje 70 000 žiadateľov.
2a.  Komisia do [šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia] posúdi na základe najnovších dostupných údajov z agentúry Frontex príslušný podiel osôb, ktoré budú relokované z Talianska a Grécka, s cieľom prispôsobiť ho meniacim sa tokom utečencov.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh rozhodnutia
Článok 4 a (nový)
Článok 4a
Súhlas
V zásade by sa mal vyžadovať súhlas žiadateľa s relokáciou.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2
2.   Taliansko a Grécko v pravidelných intervaloch počas obdobia uplatňovania tohto rozhodnutia s podporou EASO a prípadne styčných úradníkov členských štátov uvedených v odseku 8 identifikujú jednotlivých žiadateľov, ktorí sa majú relokovať do ostatných členských štátov, a oznámia kontaktným miestam týchto členských štátov a EASO počet žiadateľov, ktorí môžu byť relokovaní. Na tento účel sa uprednostnia zraniteľní žiadatelia v zmysle článku 22 smernice 2013/33/EÚ.
2.   Taliansko a Grécko v pravidelných intervaloch počas obdobia uplatňovania tohto rozhodnutia s podporou úradu EASO a ďalších príslušných agentúr identifikujú jednotlivých žiadateľov, ktorí sa majú relokovať do ostatných členských štátov, a oznámia kontaktným miestam týchto členských štátov a úradu EASO počet žiadateľov, ktorí môžu byť relokovaní. Na tento účel sa uprednostnia zraniteľní žiadatelia v zmysle článkov 21 a 22 smernice 2013/33/EÚ a osobitnú pozornosť treba venovať maloletým bez sprievodu.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 3
3.   Členské štáty čo najskôr po prijatí informácií podľa odseku 2 uvedú počet žiadateľov, ktorí môžu byť okamžite relokovaní na ich územie, a všetky ďalšie relevantné informácie, pričom neprekročia počty uvedené v prílohe I a v prílohe II.
3.   Členské štáty čo najskôr po prijatí informácií podľa odseku 2 poskytnú informácie o dostupnej kapacite pre prijímanie migrantov a uvedú počet žiadateľov, ktorí môžu byť okamžite relokovaní na ich územie, a všetky ďalšie relevantné informácie, pričom neprekročia počty uvedené v prílohe I a v prílohe II.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 3 a (nový)
3a.  Taliansko a Grécko s pomocou úradu EASO poskytnú žiadateľom informácie v jazyku, ktorému rozumejú alebo o ktorom sa odôvodnene predpokladá, že mu rozumejú, o členských štátoch zapojených do núdzovej relokácie. Žiadatelia musia mať tiež prístup k informáciám, ktoré poskytujú iné subjekty, napr. mimovládne organizácie, úrad UNHCR a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Na začiatku spracovávania sa od žiadateľov požaduje, aby uviedli členské štáty v poradí podľa preferencií a aby podložili svoje preferencie.
Pozmeňujúce návrhy 34 a 48
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 5
5.   Žiadatelia, ktorým v súlade s povinnosťami stanovenými v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 603/2013 musia byť odobraté odtlačky prstov, môžu byť relokovaní iba vtedy, ak im boli odtlačky prstov odobraté.
5.   Žiadatelia, ktorým v súlade s povinnosťami stanovenými v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 603/2013 musia byť odobraté a ďalej postúpené odtlačky prstov, môžu byť relokovaní iba vtedy, ak sa pri odoberaní ich odtlačkov v plnej miere rešpektovali ich základné práva a nebol použitý žiaden nátlak ani opatrenia na ich zaistenie.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 8
8.  Na účely vykonávania všetkých aspektov postupu relokácie opísaných v tomto článku členské štáty môžu rozhodnúť o vyslaní styčných úradníkov do Talianska a Grécka.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 4
4.   Taliansko a Grécko po prijatí rozhodnutia o relokácii žiadateľa a pred samotnou relokáciou písomne oznámia dotknutej osobe rozhodnutie o jej relokácii. V rozhodnutí sa uvedie členský štát relokácie.
4.   Taliansko a Grécko po prijatí rozhodnutia o relokácii žiadateľa a pred samotnou relokáciou s pomocou úradu EASO a ostatných aktérov, napríklad styčných úradníkov, ak sú k dispozícii, všestranne informujú dotknutú osobu o členskom štáte relokácie v jazyku, ktorému žiadateľ rozumie alebo o ktorom sa odôvodnene predpokladá, že mu rozumie, alebo ak preferencie žiadateľa neboli vzaté do úvahy, uvedú dôvody takého rozhodnutia. Taliansko a Grécko takisto písomne oznámia dotknutej osobe rozhodnutie o jej relokácii. V rozhodnutí sa uvedie členský štát relokácie.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh rozhodnutia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b
b)   prvotné spracovanie žiadostí;
b)   prvotné spracovanie žiadostí vrátane zistenia citlivých oblastí a preferencií s cieľom identifikovať potenciálnych žiadateľov o relokáciu a preverovanie žiadateľov vrátane jednoznačnej identifikácie, odobratia odtlačkov prstov a evidencie žiadostí o medzinárodnú ochranu;
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh rozhodnutia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d
d)   vykonávanie presunu žiadateľov do členského štátu relokácie.
d)   vykonávanie presunu žiadateľov do členského štátu relokácie. Náklady na presun do členského štátu relokácie by nemali predstavovať dodatočnú záťaž pre Grécko a Taliansko.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 2
2.   Ak Taliansko alebo Grécko nesplnia povinnosť uvedenú v odseku 1, Komisia môže rozhodnúť o pozastavení účinnosti tohto rozhodnutia vo vzťahu k danému členského štátu na obdobie do troch mesiacov. Komisia môže jedenkrát rozhodnúť o predĺžení tohto pozastavenia najviac o ďalšie tri mesiace.
2.   Ak Taliansko alebo Grécko nesplnia povinnosť uvedenú v odseku 1, Komisia môže po tom, ako poskytla dotknutému členskému štátu možnosť vyjadriť sa, rozhodnúť o pozastavení účinnosti tohto rozhodnutia vo vzťahu k danému členskému štátu na obdobie najviac troch mesiacov. Komisia môže jedenkrát rozhodnúť o predĺžení tohto pozastavenia najviac o ďalšie tri mesiace.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh rozhodnutia
Článok 9
V prípade núdzovej situácie v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín do členského štátu relokácie môže Rada v súlade s článkom 78 ods. 3 zmluvy na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom prijať dočasné opatrenia v prospech dotknutého členského štátu. Tieto opatrenia môžu prípadne zahŕňať pozastavenie plnenia povinností tohto členského štátu stanovených v tomto rozhodnutí.
V prípade núdzovej situácie v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín do členského štátu relokácie môže Rada v súlade s článkom 78 ods. 3 zmluvy na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom prijať dočasné opatrenia v prospech dotknutého členského štátu. Tieto opatrenia môžu prípadne zahŕňať aj pozastavenie plnenia povinností tohto členského štátu stanovených v tomto rozhodnutí.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh rozhodnutia
Článok 11
Taliansko a Grécko predložia Rade a Komisii každé tri mesiace správu o vykonávaní tohto rozhodnutia vrátane plánov uvedených v článku 8.
Taliansko a Grécko predložia Rade a Komisii každé tri mesiace správu o vykonávaní a riadnom využívaní finančných prostriedkov získaných v rámci tohto rozhodnutia vrátane plánov uvedených v článku 8.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh rozhodnutia
Článok 11 a (nový)
Článok 11a
Hodnotenie
Komisia do júla 2016 predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie v polovici trvania o uplatňovaní tohto rozhodnutia a v prípade potreby navrhne potrebné odporúčania pre trvalý mechanizmus relokácie, a to aj v súvislosti s ohlásenou kontrolou vhodnosti dublinského systému.
Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do …* záverečnú hodnotiacu správu o uplatňovaní tohto rozhodnutia.
Členské štáty predložia Komisii v náležitom čase všetky informácie potrebné na prípravu tejto správy.
____________
*Ú. v. EÚ: vložte, prosím dátum: 30 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh rozhodnutia
Príloha II a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príloha IIa

Postup relokácie

Postup uvedený v návrhu Komisie; dodatočné procedurálne kroky vložené Európskym parlamentom sú podčiarknuté

1 – Prvotné spracovanie žiadostí o medzinárodnú ochranu

–  identifikácia osôb, za ktoré je (alebo mal by byť) podľa dublinského nariadenia zodpovedný iný členský štát

→ odovzdania v rámci dublinského systému

–  identifikácia zraniteľných žiadateľov

–  identifikácia blízkych príbuzných na spoločnú relokáciu

–  identifikácia preferencií žiadateľov týkajúcich sa určitých členských štátov

2 – Výber žiadateľov o relokáciu

–  Taliansko/Grécko určia, ktorí žiadatelia budú relokovaní

–  informujú členské štáty o počte potrebných miest, ako aj o preferenciách žiadateľov

3 – Zapojenie členských štátov

–  členské štáty informujú Taliansko/Grécko o počte miest na relokáciu

–  styční úradníci môžu urobiť pohovory so žiadateľmi, ktorí uviedli v preferenciách ich členský štát

–  členské štáty uvedú svoje preferencie týkajúce sa žiadateľov

4 – Rozhodnutie o relokácii

–  Taliansko/Grécko rozhodnú, ktorý žiadateľ sa má relokovať do ktorého členského štátu, pričom vezmú do úvahy preferencie žiadateľov i členských štátov

5 – Informácie a súhlas

–  žiadatelia sú plne informovaní o členskom štáte, kam budú relokovaní

–  žiadatelia v zásade vyjadria súhlas s relokáciou do daného členského štátu

6 – Presun

Presun žiadateľov do členského štátu relokácie do jedného mesiaca.


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament vzhľadom na potrebu prijať okamžité opatrenia v prospech členských štátov, ktoré sa ocitnú v núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín, súhlasil s právnym základom – článkom 78 ods. 3 ZFEÚ, ako navrhla Komisia – pre rozhodnutie Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka. Európsky parlament však môže akceptovať článok 78 ods. 3 ZFEÚ ako právny základ len ako núdzové opatrenie, po ktorom bude nasledovať riadny legislatívny návrh na štrukturálne riešenie všetkých krízových situácií v budúcnosti. Trvá na tom, že správnym právnym základom je článok 78 ods. 2 ZFEÚ, ktorý si vyžaduje riadny legislatívny postup v prípade opatrenia na určenie, ktorý členský štát je zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu, spolu s druhou vetou článku 80 ZFEÚ, v ktorého ustanoveniach sa uvádza do pôsobnosti zásada solidarity, ako je vyjadrená v prvej vete článku 80. Európsky parlament ďalej zdôrazňuje skutočnosť, že prijatím tohto rozhodnutia nie sú v žiadnom prípade dotknuté viaceré právne základy, ktoré bude mať spoluzákonodarca k dispozícii v budúcnosti, najmä pokiaľ ide o článok 78 spoločne s článkom 80 ZFEÚ. Európsky parlament naliehavo žiada Komisiu, aby do konca roku 2015 predložila legislatívny návrh na trvalý systém relokácie na základe článku 78 ods. 2 a článku 80, ako to oznámila vo svojej európskej migračnej agende. Európsky parlament si vyhradzuje právo vypracovať legislatívnu iniciatívnu správu v prípade, že Komisia v príslušnom čase takýto legislatívny návrh nepredloží.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia