Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2213(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0218/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0218/2015

Συζήτηση :

PV 08/09/2015 - 11
CRE 08/09/2015 - 11

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2015 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0307

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 603kWORD 136k
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ
P8_TA(2015)0307A8-0218/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ (2014/2213(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα τον τίτλο XVIII,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τις ειδικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Ιουνίου 2011, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη συνέχεια της Εδαφικής Ατζέντας και του Χάρτη της Λειψίας: Προς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη χωροταξική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ – βασικά χαρακτηριστικά ενός αστικού θεματολογίου της ΕΕ (COM(2014)0490),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2014 σχετικά με το πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας (REFIT): Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές (COM(2014)0368),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2012, με τίτλο «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες – Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας», (C(2012)4701),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 1998 με τίτλο «Αειφόρος αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: πλαίσιο δράσης» (COM(1998)0605),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 1997 με τίτλο «Προς ένα πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(1997)0197),

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Προώθηση της ανάπτυξης και της καλής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ, Ιούλιος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Πόλεις του αύριο: επενδύοντας στην Ευρώπη», Βρυξέλλες, 17 και 18 Φεβρουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιακό μέλλον – ταξίδι στα οράματα του 2050 και πολιτικές προκλήσεις, πόλεις, χωριά και κοινότητες», 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Πόλεις του αύριο: Προκλήσεις, οράματα, η πορεία μπροστά), Βρυξέλλες, Οκτώβριος 2011,

–  έχοντας υπόψη τη Υπουργική Δήλωση έναντι του Αστικού Θεματολογίου της ΕΕ, η οποία εγκρίθηκε κατά την άτυπη συνεδρίαση των αρμόδιων υπουργών της ΕΕ για ζητήματα εδαφικής συνοχής και αστικών θεμάτων, στις 10 Ιουνίου 2015 στη Ρίγα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν στις 19 Νοεμβρίου 2014 στις Βρυξέλλες σχετικά με την έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας που εγκρίθηκαν κατά το άτυπο συμβούλιο των αρμόδιων για ζητήματα πολιτικής συνοχής υπουργών στις 24 και 25 Απριλίου 2014 στην Αθήνα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της πολωνικής Προεδρίας για την εδαφική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ και τη μελλοντική πολιτική συνοχής, τα οποία εγκρίθηκαν κατά το άτυπο συμβούλιο των αρμόδιων για ζητήματα πολιτικής συνοχής, εδαφικής και αστικής ανάπτυξης της ΕΕ υπουργών, στις 24-25 Νοεμβρίου 2011 στο Πόζναν,

–  έχοντας υπόψη την εδαφική ατζέντα της ΕΕ για το 2020, όπως συμφωνήθηκε στο άτυπο συμβούλιο των αρμόδιων για ζητήματα χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης υπουργών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2011 στο Gödöllő,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Τολέδο, που εγκρίθηκε από το άτυπο συμβούλιο υπουργών για την αστική ανάπτυξη στο Τολέδο στις 22 Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη της Λειψίας για τις βιώσιμες ευρωπαϊκές πόλεις, που εγκρίθηκε από το άτυπο συμβούλιο υπουργών για την αστική ανάπτυξη στις 24-25 Μαΐου 2007 στη Λειψία,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 25ης Ιουνίου 2014, με θέμα «Προς ένα ολοκληρωμένο αστικό θεματολόγιο της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), της 23ης Απριλίου 2015, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ – βασικά χαρακτηριστικά ενός αστικού θεματολογίου της ΕΕ» (COM(2014)0490),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0218/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός(6) και το 72 % του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζούσε σε αστικές περιοχές(7), και μέχρι το έτος 2050, σχεδόν το 80 % του πληθυσμού της γης θα διαμένει σε αστικές περιοχές(8)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις λειτουργικές αστικές περιοχές της ΕΕ περιλαμβάνεται και μια ενιαία πολυκεντρική δομή, η οποία οικοδομείται γύρω από μεγάλες και μικρομεσαίες πόλεις και περιαστικές περιοχές και η οποία εκφεύγει των παραδοσιακών διοικητικών ορίων περιλαμβάνοντας διάφορα εδάφη που αντιμετωπίζουν κοινές οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεις, οι κωμοπόλεις και οι λειτουργικές αστικές περιοχές, όπως οι μητροπολιτικές περιοχές, όχι μόνο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμμετοχική δημοκρατία, αλλά αποτελούν και τους βασικούς οικονομικούς πυλώνες και τις κινητήριες δυνάμεις της απασχόλησης για την ΕΕ, δεδομένου ότι η καινοτομία και οι νέες οικονομικές δραστηριότητες πηγάζουν συχνά από το αστικό περιβάλλον· λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη ότι αποτελούν μείζον πλεονέκτημα για την ΕΕ στις σχέσεις της με άλλα μέρη του κόσμου, αλλά είναι συγχρόνως και οι βασικές περιοχές στις οποίες θα πρέπει να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην ανάπτυξη και την απασχόληση και στις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ο κοινωνικός αποκλεισμός (για παράδειγμα, νέοι χαμηλής κατάρτισης στην αγορά εργασίας), η έλλειψη προσβασιμότητας και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεις, οι κωμοπόλεις και οι λειτουργικές αστικές περιοχές και περιφέρειες ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ· λαμβάνοντας, αφετέρου, υπόψη ότι διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την επίτευξη βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης και αυτάρκειας, καθώς και για την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών (όπως οι νέες μορφές οικονομικής δραστηριότητας) για την ενθάρρυνση της αστικής κινητικότητας και των ανταγωνιστικών και φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων μεταφορών, προωθώντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική και εδαφική συνοχή, την υγεία και την ασφάλεια·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός ορισμένων πόλεων γηράσκει και μειώνεται και οι ίδιες αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της έκτασης των υποδομών και των δημοσίων υπηρεσιών που προσφέρουν, ενώ ο πληθυσμός άλλων πόλεων αυξάνεται, γεγονός που εντείνει την πίεση στις υπάρχουσες υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες και επιδεινώνει άλλα προβλήματα, όπως την ανεργία (των νέων), τον κοινωνικό αποκλεισμό, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, την άναρχη δόμηση και τη ρύπανση στις πόλεις, στοιχεία που αυξάνουν σημαντικά το χρόνο μετακίνησης και μειώνουν την ποιότητα ζωής πολλών Ευρωπαίων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις και οι οποίες σχετίζονται με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή, τις μεταφορές και τη δημογραφική αλλαγή, μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με τη σύναψη εταιρικών σχέσεων μεταξύ των πόλεων και των γύρω περιοχών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια οι χώροι διασύνδεσης έχουν διευρυνθεί σημαντικά, ιδίως λόγω των εξελίξεων στους τομείς των μεταφορών και των επικοινωνιών, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη ανάπτυξης εργαλείων για την προώθηση της συνδεσιμότητας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρωτοβουλίες έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην αειφόρο ανάπτυξη των πόλεων και της αστικής πολιτικής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 70 % των ευρωπαϊκών πολιτικών και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εφαρμόζονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί μεγαλύτερη συνεκτικότητα σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ των διαφόρων πολιτικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων επιχορηγήσεων της ΕΕ, αξιοποιώντας πλήρως το κοινό στρατηγικό πλαίσιο (Τίτλος II, Κεφάλαιο I, άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 – κανονισμός για τον καθορισμό κοινών διατάξεων) και μέσω της βελτίωσης του πολιτικού συντονισμού με τους ενδιαφερομένους και τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και μεταξύ αυτών, διότι η τομεακή προσέγγιση της πολιτικής της ΕΕ μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές και νομοθεσία που ενδέχεται να μην ευνοούν την ύπαρξη λειτουργικών αστικών περιοχών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1997 η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με ένα πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον στην ΕΕ(9), αλλά ότι ο ρόλος των ευρωπαϊκών πόλεων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ είναι ακόμη υπό συζήτηση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρελθόν, το Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής να παρουσιάσει ένα «πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον» ως πλαίσιο για τη μελλοντική αστική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικουρικότητα, όπως προσδιορίζεται στη ΣΛΕΕ, καθώς και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, που βασίζεται σε συντονισμένες ενέργειες της ΕΕ, των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών, και η αρχή της εταιρικής σχέσης, είναι ουσιώδη στοιχεία για την ορθή εφαρμογή όλων των πολιτικών της ΕΕ και ότι η διάθεση των πόρων και οι αρμοδιότητες των τοπικών και περιφερειακών αρχών θα πρέπει να ενισχυθούν αναλόγως·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013) ενισχύει την αστική διάσταση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) προβλέποντας τη διάθεση τουλάχιστον του 5 % της χρηματοδοτικής στήριξής τους σε ολοκληρωμένες ενέργειες για την αειφόρο αστική ανάπτυξη, με την ανάθεση διαχειριστικών καθηκόντων στις αρχές των πόλεων, ιδίως δε περισσότερων αρμοδιοτήτων για καθήκοντα τα οποία άπτονται τουλάχιστον της επιλογής των δραστηριοτήτων, με τη δημιουργία μέσων όπως οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις (ΟΕΕ) και η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD), με τη διάθεση ειδικού προϋπολογισμού για "καινοτόμες δράσεις" προκειμένου να δοκιμαστούν νέες λύσεις σε σχέση με την αειφόρο αστική ανάπτυξη, καθώς και με τη δημιουργία ενός δικτύου αστικής ανάπτυξης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης που προβλέπεται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) και ο ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τη συμμετοχή των αρχών των πόλεων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ από τα αρχικά στάδια·

Η αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ

1.  θεωρεί ότι οι πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να στηρίζουν τις κωμοπόλεις, τις πόλεις και τις λειτουργικές αστικές περιοχές και να τους επιτρέπουν να εκφράζουν και να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητές τους ως κινητήριων μοχλών της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της αειφόρου ανάπτυξης· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι αυτές οι κωμοπόλεις, οι πόλεις και οι λειτουργικές αστικές περιοχές πρέπει να συνδέονται στενότερα με το σύνολο του ευρωπαϊκού κύκλου χάραξης πολιτικής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή και, ενδεχομένως, από τα κράτη μέλη να προτείνουν τρόπους για την εισαγωγή ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης, μέσω της προσαρμογής των διαθέσιμων εργαλείων και σύμφωνα με το άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, δίνοντας στην τοπική αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα να διαπιστώνει εάν έχουν ληφθεί υπόψη οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, επιτρέποντας τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις διεργασίες πολιτικής από τα αρχικά στάδια, και καθιστώντας δυνατή την εφαρμογή στρατηγικών εδαφικής ανάπτυξης βάσει επαρκών στοιχείων και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της μελλοντικής νομοθεσίας·

Προς έναν ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον

3.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εργαστεί για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον· υποστηρίζει την καθιέρωση αυτού του προγράμματος ως ενός συνεκτικού πλαισίου για τις πολιτικές της ΕΕ με αστική διάσταση, το οποίο θα πρέπει να στοχεύει στην καλύτερη σύνδεση των αστικών λύσεων με τις προκλήσεις της ΕΕ, στην καλύτερη προσαρμογή των τομεακών πολιτικών και των βαθμίδων διακυβέρνησης, στην καλύτερη στόχευση της χρηματοδότησης της ΕΕ προς τις σχετικές τοπικές αστικές προκλήσεις και στην καλύτερη εκτίμηση των εδαφικών επιπτώσεων των τομεακών πολιτικών· πιστεύει ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον θα πρέπει ειδικότερα να προωθήσει την ανάπτυξη λύσεων για τη διακυβέρνηση, οι οποίες θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προκλήσεις και τους στόχους της βιώσιμης, οικονομικής και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξης των κωμοπόλεων, των πόλεων και των λειτουργικών αστικών περιοχών στην Ευρώπη·

4.  αναγνωρίζει ότι, αν και δεν υπάρχει σαφής αρμοδιότητα της ΕΕ στην αστική ανάπτυξη, ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών της ΕΕ έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στις κωμοπόλεις, τις πόλεις και τις λειτουργικές αστικές περιοχές· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι καλά αναπτυγμένες και καθιερωμένες εθνικές και περιφερειακές αστικές πολιτικές αποτελούν προϋπόθεση για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον· θεωρεί ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να αποτελέσει μια στρατηγική για τις κωμοπόλεις, τις πόλεις και τις λειτουργικές αστικές περιοχές στην ΕΕ, που μακροπρόθεσμα θα εξελιχθεί σε μια πολιτική για το αστικό περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αστική εδαφική ανάπτυξη θα πρέπει να βασίζεται στην ισορροπημένη εδαφική οργάνωση με μια πολυκεντρική αστική δομή, σύμφωνα με την Εδαφική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020·

5.  φρονεί ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον πρέπει να αποτελέσει κοινή προσπάθεια της Επιτροπής, των κρατών μελών, των τοπικών αρχών και άλλων ενδιαφερομένων για τον εξορθολογισμό, τον συντονισμό και την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ που έχουν αστική διάσταση με τη βοήθεια μιας πρακτικής, ολοκληρωμένης και συντονισμένης αλλά παράλληλα και ευέλικτης προσέγγισης, η οποία πρέπει να υιοθετηθεί στο εσωτερικό των πόλεων, κωμοπόλεων και λειτουργικών αστικών περιοχών, και μαζί με αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές εδαφικές ιδιαιτερότητες, καθώς και με σεβασμό στη θεσμική αρχιτεκτονική του κάθε κράτους μέλους·

6.  πιστεύει ότι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τους γενικούς στόχους και τη γενική στρατηγική της ΕΕ, κυρίως την «Ευρώπη 2020», και με τους στόχους της εδαφικής συνοχής· τονίζει ότι η σημασία των διοικητικών ορίων φθίνει ολοένα και περισσότερο στην προσπάθεια αντιμετώπισης των αναπτυξιακών προκλήσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον πρέπει να είναι συμμετοχικό και να λαμβάνει σαφώς υπόψη την πολυμορφία των εδαφικών οντοτήτων στην ΕΕ και τις διασυνοριακές και αγροτικές-αστικές συνδέσεις, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών που παρέχουν οι λειτουργικές αστικές περιοχές στην ύπαιθρο που τις περιβάλλει·

7.  προτρέπει την Επιτροπή να δημοσιεύσει ανακοίνωση στην οποία να περιγράφονται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά του μελλοντικού ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον, με βάση το «αστικό κεκτημένο» και την εκτεταμένη διαβούλευση με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της·

Η ενσωμάτωση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την εδαφική ανάπτυξη στη χάραξη πολιτικής και τη νομοθεσία της ΕΕ

8.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει μια περισσότερο τοποκεντρική ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση όταν επεξεργάζεται νέες πολιτικές πρωτοβουλίες για τις αστικές περιοχές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή και να ενισχυθούν οι κωμοπόλεις, οι πόλεις και οι λειτουργικές αστικές περιοχές για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ για τη στήριξη έξυπνων και βιώσιμων σχεδίων σε ευρωπαϊκές πόλεις, τα οποία βοηθούν στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να καθιερώσει, ως γενικό κανόνα, μια εκτίμηση των εδαφικών επιπτώσεων όσον αφορά την αστική διάσταση, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρακτική σκοπιμότητα όλων των σχετικών πρωτοβουλιών πολιτικής της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να είναι δεκτική στη συμπερίληψη στοιχείων από τις αποκεντρωμένες βαθμίδες διακυβέρνησης κατά την εκπόνηση εκτιμήσεων επιπτώσεων και νέων πολιτικών (προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή») και να διασφαλίσει ότι όλες οι σχετικές τομεακές πολιτικές της ΕΕ θα καλύπτουν επαρκώς τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κωμοπόλεις, οι πόλεις και οι λειτουργικές αστικές περιοχές· καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει τις εν λόγω εκτιμήσεις των εδαφικών επιπτώσεων στα ακόλουθα στοιχεία: ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, εδαφική ολοκλήρωση, πτυχές διακυβέρνησης, ρύθμισης, εφαρμογής σε τοπικό επίπεδο, και συνοχή με άλλους στόχους πολιτικής·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να συστηματοποιήσει και να αναλύσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τα κοινά εννοιολογικά πλαίσια («αστικό κεκτημένο»), προκειμένου να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις και ασυνέπειες και να δοθεί σαφής ορισμός της ολοκληρωμένης αειφόρου αστικής ανάπτυξης και, συνεπώς, να προσδιοριστούν οι κοινοί συνεκτικοί και διαφανείς στόχοι της ΕΕ στον τομέα αυτό·

11.  είναι πεπεισμένο ότι, προκειμένου οι αστικές περιοχές να μπορούν να αξιολογούνται ακριβέστερα, και όχι αποκλειστικά με τον δείκτη ΑΕγχΠ, είναι απαραίτητο να διατίθενται επαρκή στοιχεία· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι είναι απαραίτητο να συγκεντρώνει και να παρέχει η Eurostat λεπτομερέστερα δεδομένα σε τοπικό επίπεδο και να συνεχιστούν ο αστικός έλεγχος και οι έρευνες τέτοιου τύπου· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να δημιουργήσει μέσα που θα μπορούν να καταγράφουν την πρόοδο και τον αντίκτυπο του ολοκληρωμένου προγράμματος για το αστικό περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ·

12.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να περιορίσει τη γραφειοκρατία που σχετίζεται με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο, καθώς και να εξασφαλίσει ότι σε κάθε μελλοντική κανονιστική ρύθμιση θα αναλύονται διεξοδικά οι συνέπειες της εφαρμογής της σε τοπικό επίπεδο·

Η αστική διάσταση των μέσων άσκησης πολιτικής και της χρηματοδότησης της ΕΕ

13.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ και τα χρηματοδοτικά της μέσα διαθέτουν περισσότερες δυνατότητες για τη στήριξη σύνθετων ολοκληρωμένων εδαφικών στρατηγικών για τις λειτουργικές αστικές περιοχές μέσω ενός κοινού στρατηγικού σχεδιασμού και κοινών κανόνων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση των διαθέσιμων νέων μέσων, όπως οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις και η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και των νέων ευέλικτων επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ), προκειμένου να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής ανάπτυξης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επεξεργαστούν ένα συνεκτικό σύνολο κατάλληλων δεικτών προκειμένου να εκτιμηθεί καλύτερα η αστική διάσταση των εφαρμοζόμενων δράσεων και πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία·

14.  επισημαίνει την ανάγκη να γίνει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του δυναμικού των μακροπεριφερειακών στρατηγικών για την επιτυχή εφαρμογή της ολοκληρωμένης αστικής προσέγγισης· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει και να ενσωματώσει επαρκώς πτυχές του ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον και να τονίσει την αστική διάσταση στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα μοντέλο σχεδιασμού και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

15.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, μολονότι η νέα πολιτική συνοχής είναι νομικά δεσμευτική όσον αφορά τις πτυχές που συνδέονται με τις πόλεις, και κυρίως όσον αφορά τη συμμετοχή των πόλεων στο στάδιο του προγραμματισμού, η πραγματική συμμετοχή των εκπροσώπων των πόλεων και των αστικών περιοχών στη διαμόρφωση της πολιτικής είναι περιορισμένη, και πιστεύει ότι αυτό μπορεί να βελτιωθεί με τη συμμετοχή τους στις διεργασίες πολιτικής από τα αρχικά στάδια, για παράδειγμα μέσω διαβούλευσης, αξιολόγησης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης (λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον Κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την εταιρική σχέση (άρθρο 5.3 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)) όταν υλοποιούνται προγράμματα και έργα με χρηματοδότηση της ΕΕ, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη συμμετοχή των κωμοπόλεων, των κωμοπόλεων και των λειτουργικών αστικών περιοχών στην προετοιμασία, διαχείριση και διακυβέρνηση των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο·

16.  ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή των κωμοπόλεων και των πόλεων στα προγράμματα των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων· πιστεύει ότι τα αντλούμενα διδάγματα θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν μια σημαντική σύσταση πολιτικής για την ανάπτυξη πολιτικής συνοχής μετά το 2020· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να ελέγξει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον σε τρία επιλεγμένα θεματικά πεδία που αντανακλούν τις προκλήσεις των αστικών περιοχών («πιλοτικά σχέδια για τα αστικά κέντρα»), ιδίως μέσω της εξασφάλισης του διατομεακού συντονισμού των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ, της άρσης των υφιστάμενων αλληλοεπικαλύψεων και της εφαρμογής του μοντέλου πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της διενέργειας εκτιμήσεων των εδαφικών επιπτώσεων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα στο θέμα αυτό·

17.  ζητεί καλύτερο συντονισμό και ενσωμάτωση των επενδυτικών πολιτικών της ΕΕ που έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν βιώσιμη, ολοκληρωμένη και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς αστική ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση του κανονιστικού πλαισίου για τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), των επιδοτούμενων προγραμμάτων της ΕΕ (όπως το LIFE, το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη κ.λπ.) και των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής, καθώς και των δημόσιων (εθνικών) επενδύσεων, του ιδιωτικού κεφαλαίου και των ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων με σκοπό να αποκτήσουν το μέγιστο αποτέλεσμα μόχλευσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων· υπογραμμίζει την ανάγκη για εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας όλων των επενδυτικών πολιτικών, ενίσχυση των συνεργιών και αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης και αλληλεπικάλυψης·

Ένα νέο μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης

18.  υπενθυμίζει ότι οι σημαντικότερες σύγχρονες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις εκφεύγουν των παραδοσιακών διοικητικών ορίων, ενώ η αυξανόμενη αναντιστοιχία μεταξύ διοικητικών και εδαφικών δομών (συνεργασία αστικών και περιαστικών περιοχών, αστική-αγροτική συνεργασία κ.λπ.) απαιτεί νέες μορφές ευέλικτης διακυβέρνησης, προκειμένου να συνεχιστεί η ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη λειτουργικών περιοχών·

19.  πιστεύει ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον θα πρέπει να βασίζεται σε μια νέα μέθοδο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της οποίας η συμμετοχή σε τοπικό επίπεδο θα είναι εντονότερη σε όλα τα στάδια του κύκλου της πολιτικής, με αποτέλεσμα οι πολιτικές να προσεγγίζουν περισσότερο την πραγματικότητα και να καθίστανται περισσότερο συνεπείς και να ανταποκρίνονται στις διαρκείς μεταμορφώσεις των λειτουργικών αστικών περιοχών· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι η Επιτροπή των Περιφερειών, ως όργανο που εκπροσωπεί τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, θα πρέπει να διαδραματίσει το δικό της ρόλο στη διαδικασία αυτή·

20.  προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει στοιχεία για ένα νέο μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, το οποίο θα βασίζεται σε εταιρικές σχέσεις και αυθεντική συνεργασία και θα μεταφέρει την πολυεπίπεδη συνεργασία πέραν των απλών διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ένα μοντέλο το οποίο θα συνδυάζει τυπικές κυβερνητικές δομές με άτυπες ευέλικτες δομές διακυβέρνησης που θα ανταποκρίνονται στις νέες πραγματικότητες της ψηφιοποιημένης κοινωνίας «των δικτύων», και το οποίο θα είναι ανάλογο του επιπέδου των προκλήσεων, ένα μοντέλο το οποίο θα βελτιώνει την πολυεπίπεδη συνεργασία, τόσο κάθετα όσο και οριζόντια, με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, φέρνοντας έτσι την κυβέρνηση πιο κοντά στους πολίτες και ενισχύοντας τη δημοκρατική νομιμοποίηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος· προτείνει να καταστεί αυτό το sui generis προσαρμοστικό μοντέλο η μέθοδος εργασίας του μελλοντικού ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον, αφού εγκριθεί από τους εταίρους και ύστερα από διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Διαχείριση γνώσεων και ανταλλαγή δεδομένων

21.  θεωρεί ότι οι αστικές πλατφόρμες και τα αστικά δίκτυα (όπως το πρόγραμμα URBACT, το Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης) και άλλα προγράμματα με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των πόλεων (π.χ. Civitas, σύμφωνο των Δημάρχων, Mayors Adapt, πρωτοβουλία «Ευφυείς πόλεις και κοινότητες», πλαίσιο αναφοράς για τις Βιώσιμες Πόλεις και Managenergy) έχουν αποτελέσει εξαίρετη ευκαιρία για τη συμμετοχή τοπικών, περιφερειακών και διασυνοριακών φορέων στην αστική ανάπτυξη και για την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των φορέων· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει και να εξασφαλίσει τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των πλατφορμών αυτών, προκειμένου να έχουν οι τοπικοί φορείς τη δυνατότητα να τις κατανοήσουν καλύτερα και να συμμετάσχουν σε αυτές με αποτελεσματικότερο τρόπο·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων που παρέχονται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων και άλλων δραστηριοτήτων δικτύωσης μεταξύ των πόλεων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει μηχανισμούς για την καλύτερη κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των έργων μέσω των υπηρεσιών της και να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα ενσωματώνονται στις πολιτικές εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο·

23.  πιστεύει ότι, για τη χάραξη περισσότερο προσαρμοσμένων πολιτικών, η βάση δεδομένων Urban Audit πρέπει να επικαιροποιηθεί και να βελτιωθεί · ενθαρρύνει την Eurostat και την Επιτροπή να παρέχουν και να συγκεντρώνουν λεπτομερέστερα στοιχεία, τα οποία θα συλλέγονται κάθε φορά που εφαρμόζονται οι πολιτικές – σε πολλές περιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι η συλλογή δεδομένων ροής –μέτρηση των σχέσεων μεταξύ των πόλεων και των γύρω περιοχών τους, καθώς και στο εσωτερικό των λειτουργικών αστικών περιοχών– αποκτά επίσης ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση αυτών των σύνθετων λειτουργικών περιοχών και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώνει και να αναλύει τα δεδομένα αυτά και να τα μετατρέπει σε στοιχεία τεκμηρίωσης για την ανάπτυξη πολιτικών·

Υλοποίηση του μελλοντικού ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον

24.  πιστεύει ότι, προκειμένου να καταστεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον αποτελεσματικό μέσο, θα πρέπει να αποτελεί ένα κοινό και τακτικά ενημερωμένο εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο θα επικεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό προκλήσεων στο ευρύτερο πλαίσιο των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

25.  πιστεύει ακράδαντα ότι οι προκλήσεις αυτές πρέπει να ανταποκρίνονται στα ακόλουθα κριτήρια: 1) να συμφωνούν με το κοινό εννοιολογικό πλαίσιο· 2) να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για το αστικό περιβάλλον, με σημαντικό αντίκτυπο στις κωμοπόλεις, τις πόλεις και τις λειτουργικές αστικές περιοχές εντός και μεταξύ των κρατών μελών· 3) να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν μονομερώς από τα κράτη μέλη· 4) να προκύπτουν όταν η προσέγγιση της ΕΕ έχει σαφή προστιθέμενη αξία· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει εργασίες για τη χαρτογράφηση των προκλήσεων αυτών, αλλά και να εντοπίσει εναπομένοντες φραγμούς, κρούσματα έλλειψης συνοχής στις πολιτικές ή κενά ως προς τις ικανότητες και γνωστικά κενά, σε στενή συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως σε τοπικό επίπεδο·

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν υψηλότερο βαθμό διατομεακού συντονισμού των πολιτικών με αστική διάσταση σε όλες τις βαθμίδες διακυβέρνησης, επιτρέποντας την καλύτερη ενσωμάτωση της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης· καλεί τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (ΓΔ REGIO), η οποία είναι αρμόδια για τις αστικές πολιτικές της ΕΕ, σε στενή συνεργασία με την διϋπηρεσιακή ομάδα της Επιτροπής σχετικά με την «Αστική Ανάπτυξη», να ηγηθεί της διαδικασίας αυτής και να εξασφαλίσει ότι η αστική διάσταση λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις σχετικές νέες πρωτοβουλίες· καλεί τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ορίσει πολιτικό επικεφαλής εντός τού Σώματος των Επιτρόπων, προκειμένου να παρέχει στρατηγική κατεύθυνση στο πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον των ευρωπαϊκών πολιτικών και να υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει ειδικό συντονιστή της ΕΕ για αστικά θέματα, που θα στηρίζεται στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες ή όργανα εντός της Επιτροπής και ο οποίος θα ελέγχει και θα αξιολογεί την πρακτική εφαρμογή του συγκεκριμένου συντονισμού σε οριζόντιο (συμμετοχή όλων των σχετικών τομέων πολιτικής) και κάθετο (συμμετοχή όλων των βαθμίδων διακυβέρνησης) επίπεδο· θεωρεί ότι ο ειδικός συντονιστής της ΕΕ για αστικά θέματα θα πρέπει, με τη βοήθεια της διυπηρεσιακής ομάδας της Επιτροπής για την «Αστική Ανάπτυξη», να καθιερώσει μία «ενιαία θυρίδα» για τις αστικές πολιτικές εντός της Επιτροπής και να διασφαλίσει την ορθή συλλογή, διαχείριση και διάδοση των δεδομένων σχετικά με τις αστικές πολιτικές εντός και μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, κατά τρόπον ώστε να καθιερωθεί ένας μηχανισμός αφύπνισης για έγκαιρη προειδοποίηση και συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών από τα αρχικά στάδια των διεργασιών πολιτικής που έχουν αντίκτυπο στις πόλεις, τις κωμοπόλεις και τις λειτουργικές αστικές περιοχές·

28.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει, παράλληλα με τη χρήση των υφιστάμενων δομών και π.χ. στο πλαίσιο του «πιλοτικού σχεδίου για τα αστικά κέντρα», ενιαία σημεία παροχής πληροφοριών στα κράτη μέλη σχετικά με την αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ (ενιαίες αστικές θυρίδες) προκειμένου να παρέχει πλήρη στοιχεία, ιδίως σχετικά με διάφορες πρωτοβουλίες, κατευθυντήριες γραμμές και δημοσιονομικές δυνατότητες της ΕΕ σε σχέση με την αστική ανάπτυξη·

29.  καλεί την Επιτροπή να διοργανώνει τακτικά συνόδους κορυφής για αστικά θέματα με βάση το φόρουμ «Πόλεις του αύριο», συγκεντρώνοντας ενδιαφερόμενους φορείς από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και από διάφορους τομείς· πιστεύει ότι αυτές οι σύνοδοι κορυφής θα προσφέρουν στις πόλεις μια πραγματική ευκαιρία να συμμετέχουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους φορείς χάραξης πολιτικής από όλους τους σχετικούς τομείς των ασκούμενων πολιτικών και θα συμβάλουν στην αξιολόγηση των επιπτώσεων που προκαλούν οι πολιτικές της ΕΕ στις κωμοπόλεις, τις πόλεις και στις λειτουργικές αστικές περιοχές και στην εξεύρεση του καλύτερου δυνατού τρόπου με τον οποίο μπορούν να συμμετέχουν στις μελλοντικές πρωτοβουλίες·

30.  προτρέπει τα κράτη μέλη να συνεργάζονται πλήρως με τις πόλεις και τις λειτουργικές αστικές περιοχές και να επιδιώκουν την υποχρεωτική συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και στον προγραμματισμό των στρατηγικών πολιτικών (όπως εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα, συμφωνίες εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακά προγράμματα)· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανταλλαγή εμπειριών τους σχετικά με τα εθνικά προγράμματα αστικής ανάπτυξης, η οποία ενισχύει τις δυνατότητες των πόλεων να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μέσω της διοργάνωσης τακτικών άτυπων συνεδριάσεων του Συμβουλίου των αρμόδιων υπουργών για την αστική ανάπτυξη·

Εξωτερική διάσταση του ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον

31.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πλήρως υπόψη τις τρέχουσες προπαρασκευαστικές εργασίες για το θεματολόγιο Habitat III και να εξασφαλίσουν ότι το μελλοντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον είναι πλήρως συμβατό και εναρμονισμένο με τους σκοπούς και τους στόχους της εν λόγω παγκόσμιας αστικής ατζέντας· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με την εξωτερική διάσταση του ευρωπαϊκού προγράμματος για το αστικό περιβάλλον και πιστεύει ότι το πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον θα μπορούσε να αποτελέσει τη συνεισφορά της ΕΕ στον διεθνή διάλογο για τη «Νέα ατζέντα για το αστικό περιβάλλον» των Ηνωμένων Εθνών και στη διάσκεψη Habitat ΙΙΙ για τη στέγαση και την αειφόρο αστική ανάπτυξη το 2016·

32.  πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής, συνεπής και ανοιχτή συμμετοχή της ΕΕ και των κρατών μελών, μέσω διαβούλευσης και συμβολής των τοπικών και περιφερειακών αρχών, στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), σχετικά με την ανάπτυξη νέων προτύπων για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, με σεβασμό στις καθολικές κατευθυντήριες γραμμές των ΗΕ για την αστική ανάπτυξη και τη χωροταξία· τονίζει ότι τα νέα πρότυπα ISO θα πρέπει να θεωρούνται υποστηρικτικό και όχι κανονιστικό μέσο·

o
o   o

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(4) ΕΕ C 390 E της 18.12.2012, σ. 10.
(5) ΕΕ C 184 E της 6.8.2009, σ. 95.
(6) Parag Khanna, Beyond City Limits, Foreign Policy, 6 Αυγούστου 2010.
(7) Eurostat - City Statistics, 2014.
(8) The Vertical Farm, www.verticalfarm.com.
(9) Ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 1997 με θέμα «Προς ένα πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(1997)0197).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου