Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2245(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0173/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0173/2015

Συζήτηση :

PV 08/09/2015 - 11
CRE 08/09/2015 - 11

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2015 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0308

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 563kWORD 188k
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ
P8_TA(2015)0308A8-0173/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τις επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση (2014/2245(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο «Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: Προώθηση της ανάπτυξης και της καλής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ», της 23ης Ιουλίου 2014 (εφεξής «έκτη έκθεση συνοχής»),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ειδικότερα τα άρθρα 4, 162, 174 έως 178 και 349,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (εφεξής «ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων»)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τις ειδικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (EΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπόψη την «Εδαφική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 - Προς μια Ευρώπη έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς, με ποικίλες περιφέρειες» όπως συμφωνήθηκε στην άτυπη σύνοδο Υπουργών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, η οποία διεξήχθη στις 19 Μαΐου 2011 στην πόλη Γκέντελε (Gödöllő) της Ουγγαρίας,

–  έχοντας υπόψη την όγδοη έκθεση προόδου της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο «Η περιφερειακή και αστική διάσταση της κρίσης», της 26ης Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιανουαρίου 2014, με θέμα «Ευφυής εξειδίκευση: δικτύωση κέντρων αριστείας για μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής»(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την ετοιμότητα των κρατών μελών της ΕΕ για μια αποτελεσματική και έγκαιρη έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική έκθεση του 2013 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών μέσω της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και των άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020(13),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Ένα πλαίσιο για τη νέα γενιά καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων – οι ενωσιακές πλατφόρμες ιδίων κεφαλαίων και χρέους» (COM(2011)0662),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Χρηματοπιστωτικά μέσα για τις ΜΜΕ συγχρηματοδοτηθέντα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» (ειδική έκθεση αριθ. 2/2012),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (Συνοχής) στις 19 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 3ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή(14),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – 'Έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη(15),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2015 (COM(2015)0116),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Ιανουαρίου 2015, με τίτλο «Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015» (COM(2015)0016),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - καταπολέμηση της απάτης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0173/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αδιαμφισβήτητος ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζει η ενωσιακή πολιτική συνοχής στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής των περιφερειών των κρατών μελών και την παροχή στήριξης στη δημιουργία θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει τη βασική επενδυτική πολιτική ενωσιακής κλίμακας στην πραγματική οικονομία και αποτελεί καθιερωμένο εργαλείο για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στην ΕΕ, με προϋπολογισμό άνω των 350 δισεκατομμύριων EUR για την περίοδο έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η πολιτική συνοχής αποδεικνύεται βασικό εργαλείο για τη διατήρηση του επιπέδου των επενδύσεων σε διάφορα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μερικά κράτη μέλη αποτελεί την κύρια πηγή δημόσιων επενδύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απτός και ορατός χαρακτήρας των αποτελεσμάτων της πολιτικής συνοχής έχει επιβεβαιωθεί από πολλές διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το 2013 δείχνουν τη μακροχρόνια ανεργία στην Ένωση σε ιστορικά υψηλά επίπεδα της τάξης του 5,1% του εργατικού δυναμικού· ότι η μακροχρόνια ανεργία έχει σοβαρές για επιπτώσεις για τα άτομα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και μπορεί να μετατραπεί σε διαρθρωτική, ιδίως σε απόκεντρες περιφέρειες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα σημειώθηκε πτώση της τάξης του 15% στις δημόσιες δαπάνες της Ένωσης σε πραγματικούς όρους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές περιφέρειες, ιδίως εκείνες που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις, δεν έχουν κατορθώσει να συμβάλουν επαρκώς στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και κυρίως του βασικού στόχου για επίτευξη ποσοστού απασχόλησης 75% έως το 2020, του στόχου για μείωση του αριθμού των φτωχών κατά 20 εκατομμύρια, καθώς και τον στόχο για περιορισμό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της έχουν εξελιχθεί με τον χρόνο, με γνώμονα τις νέες απειλές και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση, καθώς και ότι η ίδια η πολιτική συνοχής έχει συνδεθεί στενότερα με τη συνολική πολιτική ατζέντα της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι ο αρχικός ρόλος που είχε η πολιτική συνοχής – η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις πλέον μειονεκτούσες περιφέρειες – πρέπει να ενδυναμωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ένα μέσο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και άλλων αναπτυξιακών στρατηγικών της ΕΕ αλλά πρέπει να θεωρείται και ως επενδυτική πολιτική στις περιφέρειες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκτη έκθεση συνοχής, η οικονομική κρίση είχε αρνητικό αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη τάση γεφύρωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και, παρόλο που διαπιστώθηκαν ορισμένες θετικές τάσεις, στην έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού οι ανισότητες μεταξύ των διαφόρων ειδών περιφερειών εξακολουθούν να είναι μεγάλες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω της θεματικής συγκέντρωσης, οι πόροι που διατίθενται για την πολιτική συνοχής προορίζονται για έναν περιορισμένο αριθμό στρατηγικών στόχων με δυνατότητες ενίσχυσης της ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας, κοινωνικής ένταξης, περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χωρίς χρηστή διακυβέρνηση είναι αδύνατο να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά ανάπτυξης και περιφερειακής οικονομικής σύγκλισης δεδομένης της ανάγκης για αποτελεσματικότερη συμμετοχή όλων των εταίρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και με γνώμονα την αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα αποτελούν στρατηγικά εργαλεία για την καθοδήγηση των επενδύσεων στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, όπως προβλέπεται στα άρθρα 14, 16 και 29 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, με ένα χρονοδιάγραμμα για την υποβολή και έγκρισή τους, σύμφωνα με το οποίο οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης θα έπρεπε να έχουν εγκριθεί έως το τέλος Αυγούστου 2014 και τα επιχειρησιακά προγράμματα έως το τέλος Ιανουαρίου 2015, το αργότερο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άτυπη σύνοδος υπουργών στο Γκέντελε (Gödöllő) της Ουγγαρίας το 2011 έχει ζητήσει από τις διαδοχικές προεδρίες του Συμβουλίου για τα έτη 2015 και 2016 να αξιολογήσουν και να εξετάσουν εάν η εδαφική ατζέντα της ΕΕ 2020 θα πρέπει να επανεξετασθεί, λαμβάνοντας υπόψη το πώς λειτουργεί στην πράξη, και κατόπιν να προωθήσουν ενδεχομένως την όποια επανεξέταση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 175 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη ασκούν και συντονίζουν την οικονομική τους πολιτική με σκοπό να επιτυγχάνουν τους στόχους της συνολικής αρμονικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και ότι το νέο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη αυτών των στόχων·

Επιτεύγματα και προκλήσεις της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013)

1.  υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί το κύριο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, στην τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής εξάρτησης, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020· υπογραμμίζει ότι, παρά τις δυσκολίες συγχρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες, οι επενδύσεις από την πολιτική συνοχής έχουν μετριάσει σημαντικά τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και έχουν παράσχει σταθερότητα σε περιφέρειες εξασφαλίζοντας τη ροή της χρηματοδότησης όταν οι σε εθνική και περιφερειακή κλίμακα δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν απότομα· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής αντιστοιχούσε σε ποσοστό 21 % των δημοσίων επενδύσεων στην ΕΕ συνολικά και σε ποσοστό 57 % στις χώρες συνοχής·

2.  τονίζει ότι η πολιτική συνοχής έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελεί άμεση αντίδραση με ευέλικτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κενού επενδύσεων για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, για παράδειγμα μειώνοντας την εθνική συγχρηματοδότηση και προβαίνοντας σε πρόσθετες προκαταβολικές πληρωμές, καθώς και ανακατευθύνοντας 13% της συνολικής χρηματοδότησης (45 δισεκατομμύρια EUR) προς στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης με άμεσα αποτελέσματα· ως εκ τούτου, θεωρεί απαραίτητη τη διενέργεια μιας ουσιαστικής και ενδελεχούς ενδιάμεσης αναθεώρησης που θα επιτρέψει τον επαναπροσδιορισμό των στόχων και των ποσοστών συγχρηματοδότησης εφόσον αλλάξουν οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των κρατών μελών ή ορισμένων περιφερειών·

3.  υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει τον στόχο της προαγωγής της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών (άρθρο 3 ΣΕΕ)·

4.  επικροτεί την πρόσφατη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής με σκοπό την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, βάσει ενός συνεκτικού στρατηγικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020 με σαφείς στόχους και κίνητρα για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα· καλεί όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, και ιδίως τις κυριότερες αρχές, να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου για την πολιτική συνοχής, εστιάζοντας κυρίως στην επίτευξη καλύτερων επιδόσεων και αποτελεσμάτων· καλεί όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να θεσπίσουν επαρκώς λειτουργικούς μηχανισμούς πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και συντονισμού για τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των προγραμμάτων και της στήριξης στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

5.  τονίζει ότι ένα σταθερό δημοσιονομικό και οικονομικό – καθώς και ρυθμιστικό, διοικητικό και θεσμικό – περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής αλλά δεν πρέπει να προδικάζει την επίτευξη των στόχων και των σκοπών· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αναστολή πληρωμών, που προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, θα μπορούσε να υπονομεύσει την ικανότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών να σχεδιάζουν αποτελεσματικά και να αξιοποιούν τους πόρους από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020· υπογραμμίζει ότι, για να επιτευχθούν τόσο οι στόχοι της συνοχής όσο και της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η πολιτική πρέπει να ευθυγραμμίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο με τις τομεακές πολιτικές και να επιτυγχάνονται συνέργειες με τα άλλα επενδυτικά προγράμματα της ΕΕ· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι σύμφωνα με το άρθρο 175 της ΣΛΕΕ όλες οι οικονομικές πολιτικές επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

6.  υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας προγραμματισμού, υλοποίησης και αξιολόγησης στα κράτη μέλη αποτελεί βασική προτεραιότητα για να επιτυγχάνονται έγκαιρα και επιτυχή αποτελέσματα στην πολιτική συνοχής·

7.  επισημαίνει ότι, παρά το ότι η πολιτική συνοχής έχει αμβλύνει τον αντίκτυπο της κρίσης, οι περιφερειακές ανισότητες παραμένουν μεγάλες, και ότι ο στόχος της πολιτικής συνοχής για μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων, με την παροχή ειδικής στήριξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, δεν έχει επιτευχθεί ακόμα παντού·

8.  επισημαίνει ότι, παρά την κρίση και το γεγονός ότι τα τοπικά δημοσιονομικά συστήματα δέχθηκαν μεγάλη πίεση, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αναγκάστηκαν να συνεχίσουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πολιτών για πιο προσβάσιμες δημόσιες υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας·

9.  τονίζει τη σημασία της αναβιομηχάνισης της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η βιομηχανική παραγωγή αντιπροσωπεύει μερίδιο τουλάχιστον 20% του ΑΕγχΠ των κρατών μελών της ΕΕ έως το 2020· υπενθυμίζει ως εκ τούτου τη μεγάλη σημασία της προληπτικής στήριξης και ενίσχυσης των αρχών της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της κανονιστικής αξιοπιστίας, με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης εντός της Ευρώπης·

Προβλήματα στην εφαρμογή και στις πληρωμές

10.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις σημαντικές διαρθρωτικές καθυστερήσεις στην εκκίνηση των περιόδων προγραμματισμού της πολιτικής συνοχής, που είναι απόρροια της καθυστέρησης στην έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της διαδικασίας μεταφοράς· επισημαίνει ότι η καθυστέρηση αυτή μπορεί να αυξήσει την πίεση στις πιστώσεις πληρωμών, ιδίως στα έτη 2017 και 2018 και έτσι να αυξήσει τις ανησυχίες για τη λυπηρή συσσώρευση πληρωμών σε εκκρεμότητα, που ανέρχονται σε περίπου 25 δισεκατομμύρια EUR για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 παρατηρεί ότι παρόλο που -εάν εξεταστεί σε ευρύτερο πλαίσιο- η κατάσταση στον τομέα της συνοχής είναι καλύτερη σε σύγκριση με την ανάπτυξη της υπαίθρου ή την αλιεία, η ανησυχία αυτή παραμένει δεδομένου ότι, για ορισμένα κράτη μέλη, μένει ακόμα να εγκριθεί μεγάλος αριθμός προγραμμάτων· τονίζει ότι αυτές οι καθυστερήσεις ενδέχεται να υπονομεύσουν την αξιοπιστία του προϋπολογισμού της ΕΕ και της πολιτικής συνοχής, την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητά της, συνιστώντας πρόκληση για την ικανότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών να ολοκληρώσουν την υλοποίηση της περιόδου 2007-2013 και να σχεδιάζουν αποτελεσματικά και να αξιοποιούν τους πόρους από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020· χαιρετίζει τις πρόσφατες προσπάθειες των κρατών μελών και της Επιτροπής σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει την έγκριση, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, όλων των υπόλοιπων επιχειρησιακών προγραμμάτων, δεδομένου ότι έχει ήδη εγκριθεί από το Κοινοβούλιο η αναθεώτηση του ΠΔΠ που είναι αναγκαία για τη χρήση των αναξιοποίητων πόρων του 2014, καθώς και το συνοδευτικό σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού·

11.  υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα της συσσώρευσης ανεξόφλητων πληρωμών επηρεάζει την πολιτική συνοχής περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τομέα πολιτικής της ΕΕ, με ανεξόφλητους λογαριασμούς ύψους 24,8 δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2014 για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) κατά την περίοδο 2007-2013, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση 5,6 % σε σχέση με το 2013· προτρέπει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για την κάλυψη των εν λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών· υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει πρωτίστως τους μικρότερους και πλέον ευάλωτους δικαιούχους της πολιτικής συνοχής, όπως οι ΜΜΕ, οι ΜΚΟ και οι σύλλογοι, δεδομένης της περιορισμένης ικανότητάς τους να προχρηματοδοτούν τις δαπάνες·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για τη μείωση του επιπέδου των ανεξόφλητων λογαριασμών, ιδίως στην πολιτική συνοχής, στο τέλος του έτους στο διαρθρωτικό επίπεδό του κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ, όπως ορίζεται στην κοινή δήλωση που συνοδεύει τη δημοσιονομική συμφωνία του 2015, και σημειώνει το έγγραφο της Επιτροπής «Στοιχεία σχεδίου για την επαναφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ σε βιώσιμη τροχιά», που του παραδόθηκε στις 23 Μαρτίου 2015· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευσή της να παρουσιάσει σχέδιο πληρωμών το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση πριν από την παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2016· επιπλέον, υπενθυμίζει σε όλα τα θεσμικά όργανα τη δέσμευσή τους να καταλήξουν σε συμφωνία και να μεριμνήσουν για την εφαρμογή ενός σχεδίου όπως αυτού του 2015 και μέχρι την ενδιάμεση αναθεώρηση του τρέχοντος ΠΔΠ·

13.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι με την προτεινόμενη αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ(16), που αφορά τη μεταφορά 11,2 δισεκατομμυρίων EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων για το σύνολο του τομέα 1β βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού ΠΔΠ, και με τη μεταφορά(17) 8,5 δισεκατομμυρίων EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων από το 2014 στο 2015 βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, αποφεύγεται η ακύρωση των εν λόγω πιστώσεων πληρωμών στον τομέα 1β, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το υποκείμενο πρόβλημα των καθυστερήσεων στον προγραμματισμό, ούτε αλλάζει το γεγονός ότι η χρόνια καθυστέρηση της εφαρμογής και οι συστηματικά καθυστερημένες πληρωμές μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στους τελικούς δικαιούχους·

14.  υπογραμμίζει ότι η ως άνω συσσώρευση πληρωμών σε εκκρεμότητα από κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ του τομέα 1β είναι στην πραγματικότητα ο σημαντικότερος άμεσος παράγοντας που θέτει σε κίνδυνο την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, τόσο την προηγούμενη όσο και, πιθανότατα, την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· επαναλαμβάνει ότι ο αντίκτυπος αυτής της συσσώρευσης γίνεται έντονα αισθητός από τους αρμόδιους για την πολιτική συνοχής παράγοντες επιτόπου, μερικές φορές σε ακραίο βαθμό· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να καταρτίσει έναν χάρτη πορείας που να προβλέπει ειδικό χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένων, βήμα προς βήμα δράσεων πολιτικής, με την υποστήριξη ειδικών δημοσιονομικών μέσων, και τούτο για να μειωθεί και στη συνέχεια να εξαλειφθεί η συσσώρευση πληρωμών· ελπίζει ότι το Συμβούλιο θα συνειδητοποιήσει τελικά τη σοβαρότητα και μη βιωσιμότητα της κατάστασης και θα είναι έτοιμο να συμβάλει ενεργά για την εξεύρεση μόνιμης λύσης στο πρόβλημα· είναι πεπεισμένο ότι πρωταρχικός στόχος αυτών των δράσεων πρέπει να είναι η αισθητή μείωση αυτής της συσσώρευσης εντός του έτους 2015·

15.  τονίζει ότι είναι επιτακτικό το να αρχίσει η εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων ευθύς μόλις αυτά εγκριθούν, για να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα των επενδύσεων, να ενισχυθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας, να επιτευχθεί μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας και να υποστηριχθούν οι κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι της Ένωσης και ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επισπεύσουν την έγκρισή τους, χωρίς τούτο να βλάψει την ποιότητά τους· ζητεί από την Επιτροπή – ενώ θα δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη συνέχισης της καταπολέμησης της απάτης– να αναλύσει όλους τους δυνατούς τρόπους εξορθολογισμού των εσωτερικών της διαδικασιών για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες βάσει των δύο σεναρίων για την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην έναρξη της εφαρμογής·

16.  ζητεί από την Επιτροπή, δεδομένων των ανωτέρω στοιχείων: να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο τα μέτρα που εξετάζει για να διευκολύνει το ταχύτερο δυνατόν την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου ιδίως να αποφευχθούν αποδεσμεύσεις κονδυλίων το 2017, μαζί με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα· να εξηγήσει τον αντίκτυπο της καθυστέρησης πληρωμών στην έναρξη εφαρμογής των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων· και να προτείνει λύσεις για να περιορισθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ζημία· ζητεί περαιτέρω από την Επιτροπή στο πλαίσιο της έκθεσης για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων να αναλύσει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας η καθυστερημένη εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020, και να διατυπώσει συστάσεις με βάση τα διδάγματα που έχουν αντληθεί μέχρι τούδε·

17.  πιστεύει ότι το ΠΔΠ 2014-2020 που προέκυψε από την πρόταση τροποποίησης του κανονισμού ΠΔΠ που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της οποίας συσσωρεύονται μόνο στο οικονομικό έτος 2015 οι αδιάθετοι πόροι του 2014, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο να αποδεσμευτούν το 2018 τα προγράμματα που δεν εγκρίθηκαν το 2014 και, ως εκ τούτου, δεν ευνοεί την πλήρη αξιοποίηση των πόρων και την αποτελεσματική υποστήριξη των επενδύσεων της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση. καλεί την Επιτροπή, κατά την κατάρτιση της στρατηγικής έκθεσης του 2017 που προβλέπεται στο άρθρο 53 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, να προτείνει το συντομότερο δυνατό κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων νομοθετικού χαρακτήρα, ώστε να αποφευχθεί ο εν λόγω κίνδυνος αποδέσμευσης·

18.  ανησυχεί για τη χαμηλή απορρόφηση κονδυλίων την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 σε ορισμένα κράτη μέλη και προειδοποιεί ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι λόγοι που την προκάλεσαν προκειμένου να μην επαναληφθούν τα ίδια προβλήματα στην επόμενη περίοδο· υπογραμμίζει ότι η διοικητική ικανότητα είναι βασική για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· τονίζει ότι η αστάθεια στον δημόσιο τομέα, σε συνδυασμό με τον ανεπαρκή συντονισμό των πολιτικών, μπορεί να υπονομεύσει την επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΔΕΤ και συνιστά απειλή για την αποτελεσματική διαχείριση των πολιτικών συνολικά·

19.  προτείνει ότι κατά την κατάρτιση της επόμενης περιόδου προγραμματισμού θα μπορούσαν οι ρυθμιστικές διατάξεις για τον προγραμματισμό να ενσωματωθούν χωριστά και πριν από τις δημοσιονομικές προτάσεις, αποσυνδέοντας έτσι τις συζητήσεις για το περιεχόμενο και τα χρήματα και παρέχοντας επαρκή χρόνο για τη διεξοδική προετοιμασία των προγραμμάτων· υπενθυμίζει πως παρόλο που οι ρυθμιστικές διατάξεις είναι πολύ αναλυτικές, δεν θα πρόσφεραν πλήρη διαβεβαίωση στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες και μπορεί να αποτελούν πηγή για διαφορετικές ερμηνείες· παρατηρεί ότι υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια για την απλοποίηση των ρυθμιστικών διατάξεων·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τις περιπτώσεις δημοσιονομικής διόρθωσης ή αναστολής πληρωμών, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση·

Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο των έξυπνων, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς επενδύσεων για την περίοδο 2014-2020

21.  επαναλαμβάνει τον αρχικό ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών, παρέχοντας ιδιαίτερη στήριξη στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· υπογραμμίζει ότι από τη φύση της και τον αρχικό της σχεδιασμό, όπως ορίζεται στη Συνθήκη, η πολιτική συνοχής προορίζεται να συμβάλλει στους στόχους της Ένωσης, ειδικότερα στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και τον θεμελιώδη στόχο της Συνθήκης για ενίσχυση της εδαφικής συνοχής·

22.  χαιρετίζει το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και την εν δυνάμει μόχλευση από αυτό· υπογραμμίζει ότι κύριος στόχος του ΕΤΣΕ πρέπει να είναι να εξασφαλιστεί οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να ωφελούνται όλες οι περιφέρειες της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η προσθετικότητα των πόρων του ΕΤΣΕ -και, κατά συνέπεια, η προσθετικότητα και η συνεργία μεταξύ αυτού και των ΕΔΕΤ- και, στο ίδιο πνεύμα, συνιστά στα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη της Οικονομίας το 2008, ειδικότερα όσον αφορά τις έξυπνες επενδύσεις·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ενισχυμένο συντονισμό και συνεκτικότητα ανάμεσα σε όλες τις επενδυτικές και αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ, και ιδίως την πολιτική συνοχής, καθώς και μεταξύ των ΕΔΕΤ, άλλων ταμείων της ΕΕ και των εθνικών και περιφερειακών μηχανισμών χρηματοδότησης, ώστε να εξασφαλίζεται συμπληρωματικότητα και αυξημένες συνέργειες, να αποφεύγονται οι αλληλοκαλύψεις και η διπλή στήριξη και να εξασφαλίζεται υψηλή προστιθέμενη αξία της ενωσιακής χρηματοδότησης· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις συνέργειες στις επικείμενες εκθέσεις συνοχής· προτείνει η υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου της ΕΕ να αξιοποιεί τις εμπειρίες των τριών κοινών πρωτοβουλιών JEREMIE, JESSICA και JASMINE, που επέφεραν αύξηση στην αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων από 1,2 δισεκατομμύρια EUR την περίοδο 2000-2006 σε 8,4 δισεκατομμύρια EUR την περίοδο 2007-2012· ζητεί να διενεργηθεί λεπτομερής και ενδελεχής ανάλυση σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ)·

24.  υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία της πολιτικής συνοχής προβλέπει την εκτεταμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων, με σκοπό να διπλασιασθεί η συνεισφορά τους σε περίπου 25-30 δισεκατομμύρια EUR την περίοδο 2014-2020, χάρις στην επέκταση του θεματικού τους πεδίου και την παροχή μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες· υπογραμμίζει τον ρόλο των χρηματοδοτικών μέσων στην κινητοποίηση πρόσθετων δημόσιων ή ιδιωτικών κοινών επενδύσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αστοχίες της αγοράς, σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και με τις προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής· υποστηρίζει ειδικότερα την επιμερισμένου κινδύνου πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ και καλεί την Επιτροπή να καταβάλει πάσα προσπάθεια για να καταστήσει τα χρηματοδοτικά μέσα εύχρηστα και δελεαστικά για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, εξασφαλίζοντας έτσι τον διπλασιασμό των συνεισφορών σε χρηματοδοτικά μέσα και την εδραίωση του ότι οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων ενστερνίζονται αυτόν τον στόχο· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστούν η διαφάνεια, η λογοδοσία και ο έλεγχος για τα χρηματοδοτικά μέσα που περιλαμβάνουν χρήματα της ΕΕ·

25.  προειδοποιεί, ωστόσο, ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν θα πρέπει να υπονομεύει τη στρατηγική συνεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη προοπτική του προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής· τονίζει ότι ο αναπροσανατολισμός των διαρθρωτικών ταμείων θα ήταν αντιπαραγωγικός και δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να γίνει αποδεκτός καθώς θα έθετε την αποτελεσματικότητά τους –και την ανάπτυξη των περιφερειών– σε κίνδυνο· επισημαίνει ότι οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις προς τα κράτη μέλη που έχουν συμφωνηθεί βάσει του τομέα 1β του ΠΔΠ 2014-2020 δεν μπορούν να τροποποιηθούν για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων· τονίζει ότι η αντικατάσταση των επιχορηγήσεων με δάνεια, ίδια κεφάλαια ή εγγυήσεις, ενώ έχει ορισμένα πλεονεκτήματα, πρέπει να εκτελεσθεί με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες και την ποικιλομορφία των πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των περιφερειών σχετικά με τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων· επισημαίνει ότι οι περιφέρειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από τόνωση των επενδύσεων έχουν συχνά χαμηλές ικανότητες διοίκησης και απορρόφησης·

26.  προειδοποιεί ότι η ευελιξία που παρέχεται κατά την επιλογή έργων εντός του ΕΤΣΕ δημιουργεί τον κίνδυνο να κατευθύνονται οι επενδύσεις στα πιο ανεπτυγμένα κράτη μέλη, υπονομεύοντας την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τη σχέση μεταξύ ΕΤΣΕ και ΕΔΕΤ·

Αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και προσανατολισμός των επιδόσεων για την πολιτική συνοχής 2014-2020

27.  τονίζει τη σπουδαιότητα όλων των μέτρων που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, της απλούστευσης, της αποδοτικότητας και του προσανατολισμού της πολιτικής συνοχής στις επιδόσεις και στα αποτελέσματα, στοιχεία που θα διασφαλίσουν τη μετάβαση από τα κριτήρια απορρόφησης των κονδυλίων προς την ποιότητα των δαπανών και την υψηλή προστιθέμενη αξία των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων· προτείνει στο πλαίσιο αυτό να πραγματοποιηθούν τεχνικές προσαρμογές στους σχετικούς κανονισμούς ΕΔΕΤ·

28.  χαιρετίζει τη μεγαλύτερη θεματική συγκέντρωση της στήριξης επενδύσεων σε έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που αποβλέπουν στην προώθηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής εξάρτησης και τον περιορισμό της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και σε ενισχυμένη εστίαση στα αποτελέσματα και στη μετρησιμότητα όσον αφορά τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020, με στόχο την περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή· διατηρεί ταυτόχρονα την απαίτηση για μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τις περιφέρειες, ανάλογα με τις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, ειδικά στο πλαίσιο της δεινής κρίσης, έτσι ώστε να μειωθούν τα αναπτυξιακά χάσματα ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες της Ένωσης· ζητεί μια ουσιαστικά ολοκληρωμένη και εδαφική προσέγγιση για τη στόχευση προγραμμάτων και έργων που ανταποκρίνονται στις επιτόπου ανάγκες·

29.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν συνοχή μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων με σκοπό την επαρκή κάλυψη των ειδικών ανά χώρα συστάσεων και την ευθυγράμμιση με τις διαδικασίες οικονομικής διακυβέρνησης, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο πρώιμου επαναπρογραμματισμού·

30.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αρχική αντίθεση του Κοινοβουλίου και τονίζει την ευθύνη του για πλήρη συμμετοχή, έλεγχο και εποπτεία ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παράσχουν πλήρη, διαφανή και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τα κριτήρια και όλη τη διαδικασία που θα μπορούσε να επιφέρει ο επαναπρογραμματισμός και η αναστολή υποχρεώσεων ή πληρωμών των ΕΔΕΤ, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 15 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων· επισημαίνει ότι η απόφαση για αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων ή πληρωμών θα πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση, εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι υπόλοιπες επιλογές και αφού έχουν εκτιμηθεί οι πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, καθώς η αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων ή των πληρωμών θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής συνολικά· θεωρεί ότι στόχος της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας πρέπει να είναι η επίτευξη περισσότερο βιώσιμης και αποτελεσματικής πολιτικής συνοχής και απορρίπτει την ιδέα να τιμωρούνται οι περιφέρειες, οι περιοχές ή/και οι πολίτες για μακροοικονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τις εθνικές κυβερνήσεις· εφιστά την προσοχή στον σημαντικό διοικητικό φόρτο που ενδέχεται να προκαλέσει ο επαναπρογραμματισμός των ταμείων υπενθυμίζει ότι πρόταση επαναπρογραμματισμού που έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού απαιτεί προηγούμενη διαβούλευση με τη σχετική επιτροπή παρακολούθησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού·

31.  επισημαίνει ότι οι παρατυπίες πηγάζουν σε σημαντικό βαθμό από περίπλοκες απαιτήσεις και ρυθμίσεις· τονίζει ότι ο αριθμός των παρατυπιών κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων συνοχής θα μπορούσε να μειωθεί με την απλούστευση της διαχείρισης και των διαδικασιών, με ταχεία μεταφορά των προσφάτως εγκεκριμένων σχετικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, καθώς και με ενίσχυση των διοικητικών δυνατοτήτων, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· τονίζει, κατά συνέπεια, την ανάγκη για ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους κατά τις επαληθεύσεις που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η δέουσα χρήση των πιστώσεων του ΕΤΣΕ, καθώς και την ανάγκη προσπαθειών για βελτιστοποίηση και την περαιτέρω ευελιξία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, εστιάζοντας περισσότερο στην εκτίμηση των κινδύνων και την ορθή κατανομή των αρμοδιοτήτων όλων των αρχών, χωρίς παράλληλα να υπονομεύεται η θέσπιση διαδικασιών ενισχυμένου ελέγχου προκειμένου να προλαμβάνονται πιο αποτελεσματικά οι παρατυπίες και, κατά συνέπεια, να αποφεύγονται οι δημοσιονομικές διορθώσεις, καθώς και οι διακοπές και οι αναστολές των πληρωμών· ανησυχεί για τα χαμηλά ποσοστά εκταμίευσης χρηματοδοτικών μέσων προς τους δικαιούχους, δεδομένου ιδίως του στόχου να αυξηθεί η χρήση αυτών των μέσων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη, τις διαχειριστικές αρχές και τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που εργάζονται με αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα να κάνουν πλήρη χρήση της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται μέσω των χρηματοδοτικών μέσων -της τεχνικής συμβουλευτικής πλατφόρμας (FI-TAP) και της υπηρεσίας fi-compass·

Απασχόληση, ΜΜΕ, νεολαία και εκπαίδευση

32.  τονίζει ότι τα ΕΔΕΤ θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στην ανατροπή των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και ότι, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να διευκολυνθεί και να απλουστευθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση την οποία παρέχει ο πολυταμειακός προγραμματισμός, με αποτελεσματικότερο συντονισμό και μεγαλύτερη ευελιξία των ταμείων, που καθιστά δυνατή την καλύτερη εκμετάλλευση των συνεργιών ειδικότερα μεταξύ ΕΚΤ και ΕΤΠΑ· επισημαίνει ότι οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ δεν μπορούν να παραγάγουν βέλτιστα αποτελέσματα εάν δεν υπάρχουν οι σχετικές υποδομές και τα κατάλληλα όργανα· εφιστά την προσοχή στο ότι τα ΕΔΕΤ μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την κοινωνική ένταξη και θα πρέπει, επομένως, να κινητοποιηθούν για να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση μειονεκτουσών και ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι Ρομά και τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για να στηρίξουν τη μετάβαση από τις θεσμικές στις δημοτικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες·

33.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των μειονοτικών ομάδων σε ολόκληρη την Ένωση, δεδομένου ότι υπόκεινται σε κάθε είδους κοινωνικούς αποκλεισμούς και είναι, συνεπώς, πιθανότερο να πληγούν από τη διαρθρωτική ανεργία· εκτιμά ότι οποιοσδήποτε προγραμματισμός πολιτικής προς την κατεύθυνση της κοινωνικής συνοχής στην Ένωση οφείλει να λάβει υπόψη την ενσωμάτωση των μειονοτήτων·

34.  επισημαίνει τον βασικό ρόλο των ΜΜΕ στη δημιουργία θέσεων εργασίας και υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΜΜΕ όσον αφορά την προώθηση της έξυπνης ανάπτυξης και της ψηφιακής οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· ζητεί ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον που θα ενθαρρύνει τη σύσταση και λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων, ιδίως των επιχειρήσεων που δημιουργούνται από νέους και των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές· υπογραμμίζει τη σημασία της μείωσης των γραφειοκρατικών εμποδίων που επιβάλλονται στις ΜΜΕ και της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση, καθώς και την ανάγκη στήριξης προγραμμάτων και κύκλων κατάρτισης που προάγουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων·

35.  υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν μέχρι και το 99 % του επιχειρηματικού ιστού της ΕΕ και προσφέρουν το 80 % των θέσεων εργασίας στην ΕΕ·

36.  εκφράζει την ανησυχία του για το ιδιαίτερα χαμηλό όριο (5 εκατομμύρια EUR) που έχει θέσει η Επιτροπή για παροχή στήριξης από το ΕΤΠΑ σε μικρής κλίμακας πολιτιστικές υποδομές και υποδομές βιώσιμου τουρισμού, το οποίο επιπλέον ορίζεται ως συνολικές δαπάνες αντί για τις επιλέξιμες δαπάνες και τονίζει τον ισχυρό θετικό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν αυτά τα έργα στην περιφερειακή ανάπτυξη, όσον αφορά τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο, την κοινωνική ένταξη και την ελκυστικότητα·

37.  συμφωνεί με την ανάλυση της Επιτροπής ότι πρέπει να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων ορισμένων κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά, αφενός, την οικονομική ανάπτυξη και, αφετέρου, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και με γνώμονα έναν ουσιαστικό διάλογο με τους εταίρους και τους ενδιαφερόμενους φορείς· τονίζει ότι μια σαφής στρατηγική για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των κρατών μελών όσον αφορά τη διοικητική ικανότητα και την ποιότητα της δικαιοσύνης είναι καίριος παράγοντας για την υλοποίηση των εν λόγω προτεραιοτήτων·

38.  τονίζει τη σημασία του ΕΚΤ καθώς και του προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, τα οποία πρέπει να στηρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα βιώσιμα έργα δημιουργίας θέσεων εργασίας, για παράδειγμα υπό τη μορφή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών·

39.  προειδοποιεί ότι τα ανησυχητικά ποσοστά ανεργίας των νέων απειλούν να επιφέρουν την απώλεια μιας ολόκληρης γενιάς, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και την ανεργία· επιμένει ότι η προώθηση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας πρέπει να παραμείνει κορυφαία προτεραιότητα, για την επίτευξη της οποίας είναι απολύτως απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή της ΕΕ και στην οποία η ολοκληρωμένη χρήση του ΕΚΤ, του ΕΤΠΑ, του Ταμείου Συνοχής και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)· θεωρεί ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί εν προκειμένω μια προσέγγιση περισσότερο προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, για να εξασφαλίζεται η πλέον αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, ώστε να τονωθεί η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, να αυξηθούν τα εισοδήματα και να ωφεληθεί ολόκληρη η οικονομία της ΕΕ· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τον ζωτικό ρόλο του προγράμματος Εγγυήσεις για τη Νεολαία για την παροχή βοηθείας σε νέους κάτω των 25 ετών είτε να βρουν μια θέση εργασίας καλής ποιότητας ή να αποκτήσουν την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την εύρεση εργασίας· τονίζει ότι πρέπει να διατεθούν το συντομότερο δυνατόν οι απαραίτητοι πόροι ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και τα λοιπά μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΠΑΝ· πιστεύει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται σαφείς και κατανοητοί δείκτες επιπτώσεων, ώστε η συμβολή των ενωσιακών ταμείων στην ανάπτυξη και την απασχόληση να μπορεί να εκτιμηθεί σωστά

40.  επαναλαμβάνει ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να εξευρεθούν περαιτέρω τρόποι για τη βελτίωση των επιδόσεων στον τομέα της απασχόλησης των νέων καθώς, παρά την έγκριση του κανονισμού ΕΚΤ και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, τα εν λόγω αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά· υπογραμμίζει την πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει άμεση στήριξη για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας·

41.  τονίζει ότι, εξαιτίας των αλλαγών στα πρότυπα παραγωγής και της γήρανσης του πληθυσμού, ο ρόλος του ΕΚΤ, και των επενδύσεων στην προσαρμογή των δεξιοτήτων των εργαζομένων, έχει αυξηθεί σημαντικά· πιστεύει ακράδαντα ότι, στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις εθνικές προσεγγίσεις των κρατών μελών· ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι οι διαθέσιμοι πόροι θα χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικά και αποδοτικά με στόχο να διασφαλίζεται η απασχολησιμότητα των εργαζομένων, η ισότητα των φύλων και η κοινωνική ένταξη· υπογραμμίζει, ταυτόχρονα, ότι χρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ προγράμματα κατάρτισης πρέπει επίσης να προσαρμοστούν στις ανάγκες των επιχειρηματιών και των διευθυντικών στελεχών προκειμένου να διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, κυρίως των ΜΜΕ, που δημιουργούν την πλειοψηφία των θέσεων εργασίας στην Ένωση·

42.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεχίζουν να εργάζονται, ιδίως, για την βελτίωση και εδραίωση της πλατφόρμας των ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), δεδομένου ότι αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο διευκόλυνσης της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρώπη, και δη της διασυνοριακής, μέσω της βελτίωσης των γνώσεων των εργαζομένων για την ενωσιακή αγορά εργασίας, της ενημέρωσής τους σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης και της πλαισίωσής τους κατά την αναζήτηση εργασίας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν και να υποστηρίξουν τα διασυνοριακά δίκτυα της EURES, μεταξύ άλλων ως αναγνώριση του γεγονότος ότι οι μεθοριακοί εργαζόμενοι είναι οι πρώτοι που έρχονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που δημιουργεί η προσαρμογή και η αναγνώριση των τυπικών επαγγελματικών προσόντων· σημειώνει ότι, μέσω της συνένωσης δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, κοινωνικών εταίρων, τοπικών και περιφερειακών αρχών καθώς και άλλων ιδιωτικών φορέων, τα δίκτυα αυτά ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την διασυνοριακή κινητικότητα·

43.  επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να αξιοποιείται η συνδρομή των νέων τεχνολογιών στην προσπάθεια δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας· συντάσσεται με την άποψη ότι η Επιτροπή οφείλει να συνδέσει την μείωση της ανεργίας με τα μέσα του Ψηφιακού Θεματολογίου και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

44.  σημειώνει ότι στην Ένωση το επίπεδο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου παραμένει αυξημένο και ότι το πρόβλημα αυτό έχει αντίκτυπο στο ποσοστό ανεργίας των νέων· τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί μέσω της χρησιμοποίησης του ΕΚΤ προκειμένου να εκσυγχρονιστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα προγράμματα διδασκαλίας·

45.  τονίζει ότι, χωρίς αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των συντελεστών της αγοράς εργασίας, θα είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων πτυχιούχων στην ΕΕ· τονίζει, ειδικότερα, ότι η διδασκαλία των γνώσεων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται στην αγορά εργασίας συντέλεσε στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των νέων και στη μείωση των κοινωνικών διαφορών·

46.  υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της δημιουργίας θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκή κονδύλια προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των γυναικών· συντάσσεται με την άποψη ότι οι γυναίκες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την τεχνολογική πρόοδο προκειμένου να αποκτήσουν πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας και καλεί την Επιτροπή να επενδύσει σε αυτό το θέμα·

47.  επιβεβαιώνει την ανάγκη δημιουργίας υποδομών φύλαξης για μικρά παιδιά, προκειμένου να ενισχυθεί η παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασίας, και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να στηρίξει καινοτόμα προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση· επισημαίνει ότι οι επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αυξάνουν τις πιθανότητες των γυναικών να λαμβάνουν ενεργό μέρος στην οικονομική ζωή και στην αγορά εργασίας·

48.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους σχετικά με την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, να λάβουν υπόψη τις ανάγκες των γυναικών που επιστρέφουν από άδεια μητρότητας, να δώσουν κίνητρα στους εργοδότες να προσλαμβάνουν γυναίκες μετά την άδεια μητρότητας, να διευκολύνουν ρυθμίσεις για ευέλικτα εργασιακά ωράρια και να προωθήσουν πρόσθετα προγράμματα εκπαίδευσης (διά βίου μάθησης) που θα δίνουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να επανέλθουν ομαλά στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία·

Διακυβέρνηση της πολιτικής

49.  επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να εφαρμόζεται στο πνεύμα μιας δεόντως λειτουργικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό ώστε να ανταποκρίνεται στα αιτήματα του κοινού και των επιχειρήσεων, και με διαφανείς και καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις, στοιχεία που είναι ζωτικής σημασίας για την τόνωση του αντικτύπου της πολιτικής· τονίζει επ' αυτού ότι ανεξαρτήτως της σπουδαιότητας των αποφάσεων που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές συχνά έχουν πρωταρχική διοικητική ευθύνη για τις δημόσιες επενδύσεις, και ότι η πολιτική συνοχής είναι εργαλείο ζωτικής σημασίας που επιτρέπει σε αυτές τις αρχές να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ΕΕ· επαναλαμβάνει την ανάγκη ευρείας εφαρμογής της αρχής εταιρικής σχέσης, όπως αναλύεται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και στον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την εταιρική σχέση·

50.  συνιστά να χρησιμοποιηθούν οι πόροι και οι γνώσεις από την πολιτική συνοχής για να ενισχυθεί σημαντικά η διοικητική ικανότητα των δημόσιων αρχών, ειδικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω της ευρύτερης χρήσης των νέων τεχνολογιών και της προώθησης εξορθολογισμένων διαδικασιών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ικανότητά τους να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στο κοινό,· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει μορφές διοικητικής υποστήριξης σε βασικά θέματα όπως η θέση στόχων για πρωτοβουλίες, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους μέσω κατάλληλων δεικτών και ο καθορισμός των επόμενων μέτρων που πρέπει να ληφθούν για να καθιερωθεί μια διοικητική φιλοσοφία που να βασίζεται στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση σε όλη την ΕΕ· θεωρεί σημαντικό να εξασφαλιστεί η παροχή βοήθειας στις τοπικές και περιφερειακές αρχές σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση των πόρων και των επενδύσεων, και σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να αναδειχθούν σε σημαντικό εργαλείο της δημόσιας διοίκησης για την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας·

51.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έκτη έκθεση συνοχής δεν περιλαμβάνει ενδελεχή αξιολόγηση των επιτευγμάτων του μηχανισμού τεχνικής βοήθειας JASPERS, ο οποίος την περίοδο 2007-2013 παρείχε στα κράτη μέλη την απαιτούμενη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την προετοιμασία σημαντικών έργων υψηλής ποιότητας που θα συγχρηματοδοτούνταν με κονδύλια της ΕΕ· χαιρετίζει την έναρξη της πλατφόρμας δικτύωσης JASPERS για δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων το 2013 και τη δημιουργία του κέντρου δικτύωσης και ικανοτήτων για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης από ειδικούς το 2014 στο πλαίσιο της προετοιμασίας των έργων της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020· χαιρετίζει τη δημιουργία ενός κέντρου ικανοτήτων για την ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων σχετικά με τα ΕΔΕΤ το οποίο θα συμβάλει στη βελτίωση των ικανοτήτων όλων των αρχών των κρατών μελών που συμμετέχουν στη διαχείριση και υλοποίηση των ΕΔΕΤ·

52.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δίνει ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή στον ρόλο της διακυβέρνησης και συμφωνεί ότι η χρηστή διακυβέρνηση και οι δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας διαφθοράς, έχουν καίρια σημασία για ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον· ζητεί να υπάρξουν υψηλές φιλοδοξίες ώστε οι δαπάνες της πολιτικής συνοχής να καταστούν λιγότερο επιρρεπείς σε δόλια χρήση και να εφαρμόζονται αυστηρά τα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης·

53.  είναι πεπεισμένο ότι ο κώδικας δεοντολογίας σχετικά με την εταιρική σχέση θα ενισχύσει τη συμμετοχή στις περιφέρειες σε όλα τα στάδια, σε μορφή και περιεχόμενο, και πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως καθώς θα έχει θεμελιώδη ρόλο στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων από την πολιτική συνοχής και στην εδραίωση του αντικτύπου της επί τόπου· συγχαίρει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των εταίρων τους στην προετοιμασία των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την εταιρική σχέση· ωστόσο, διατυπώνει σοβαρούς προβληματισμούς σχετικά με τις πολυάριθμες περιπτώσεις κακής εφαρμογής της αρχής της εταιρικής σχέσης και καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει προγράμματα για τα οποία η συμμετοχή των εταίρων δεν ήταν επαρκής· τονίζει τη σημασία διάδοσης παραδειγμάτων καλών πρακτικών για την οργάνωση εταιρικών σχέσεων, όπως αναλύεται στον κώδικα δεοντολογίας· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο, σε τακτική βάση, έκθεση που να αξιολογεί την κατάσταση της εφαρμογής της αρχής της εταιρικής σχέσης.

Εδαφική διάσταση

54.  σημειώνει με ανησυχία τη σχετική έλλειψη αναφορών στην περιφερειακή προσέγγιση, ειδικότερα στη διασυνοριακή συνεργασία, στην έκτη έκθεση συνοχής, παρόλο που η συνεργασία αυτή αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· επισημαίνει ότι η ένταξη όλων των διασυνοριακών και μακροπεριφερειακών πτυχών θα είχε εμπλουτιστικό αποτέλεσμα όσον αφορά π.χ. τις υποδομές, την αγορά εργασίας και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, τη χρήση και διάθεση των υδάτων, τη διαχείριση αποβλήτων, τη μέριμνα για την υγεία, την έρευνα και την ανάπτυξη, τον τουρισμό, τις δημόσιες υπηρεσίες και τη διακυβέρνηση, καθώς όλοι αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν αξιοσημείωτα διασυνοριακά στοιχεία και δυνατότητες· είναι της γνώμης ότι στην περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 οι επιδόσεις των ευρωπαϊκών μεθοριακών και διασυνοριακών περιφερειών στην αντιμετώπιση της κρίσης, με περισσότερο έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, θα βελτιωθούν σημαντικά·

55.  τονίζει ότι η ολοκληρωμένη και εδαφική προσέγγιση είναι σημαντική, ιδιαίτερα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα·

56.  επικροτεί την εισαγωγή νέων εργαλείων για τον συντονισμό των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων και την ολοκλήρωση των πολιτικών της ΕΕ, και για την εστίαση των επενδύσεων στις πραγματικές επιτόπου ανάγκες, όπως είναι οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις και τα μέσα τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των κοινοτήτων, αναζητώντας ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη· επισημαίνει τη σημασία της εφαρμογής μέσων για την αξιολόγηση του εδαφικού αντίκτυπου των πολιτικών, κύριος στόχος της οποίας είναι να εξετάσει τον εδαφικό αντίκτυπο των πολιτικών της ΕΕ στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και να επιστήσει μεγαλύτερη προσοχή στον αντίκτυπό τους στη νομοθετική διεργασία, σημειώνοντας παράλληλα τις υφιστάμενες δυσκολίες κατά την εφαρμογή ολοκληρωμένων εδαφικών προσεγγίσεων δεδομένων των κανονιστικών διαφορών μεταξύ των ταμείων της ΕΕ και του διαφορετικού βαθμού εξουσίας των περιφερειακών και τοπικών κοινοτήτων που παρατηρείται στα κράτη μέλη και τις διαχειριστικές αρχές· ζητεί μια συνολική ολοκληρωμένη στρατηγική επενδύσεων της ΕΕ και την ενίσχυση της εδαφικής ατζέντας 2020 της ΕΕ, η οποία εγκρίθηκε υπό την ουγγρική προεδρία το 2011 και έχει προγραμματιστεί να αξιολογηθεί από τις προεδρίες του 2015, στην οποία περιλαμβάνεται το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση του ρόλου των μικρών και μεσαίων αστικών περιοχών·

57.  σημειώνει με ανησυχία το γεγονός ότι δεν αναφέρεται με ποιον τρόπο οι αρχές και προτεραιότητες της εδαφικής ατζέντας 2020 της ΕΕ έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής 2007-2013· ζητεί τη δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών αξιολόγησης κατά την περίοδο 2014-2020 έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εκτίμηση της εδαφικής διάστασης της πολιτικής συνοχής·

58.  επιδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι δίδεται έμφαση στα αστικά ζητήματα στην έκθεση, δεδομένης της σημασίας των πόλεων στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία και του δυνάμει αντικτύπου που έχουν όσον αφορά τη βιωσιμότητα· σημειώνει τη δέσμευση των ευρωπαϊκών περιφερειών και πόλεων στο να υλοποιήσουν τη μετάβαση προς μια περισσότερο πράσινη ανάπτυξη, όπως εκφράζεται στο Σύμφωνο των Δημάρχων· συνιστά να αντιμετωπιστούν επίσης δεόντως τα σημαντικά χάσματα στην ανάπτυξη μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών· συνιστά να αντιμετωπιστεί επίσης η προβληματική κατάσταση στις μητροπολιτικές περιφέρειες που είναι ανθεκτικές αλλά και ευάλωτες·

59.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έκτη έκθεση συνοχής δεν αναφέρεται στην πολυκεντρική εδαφική ανάπτυξη ως βασικό στοιχείο για την επίτευξη εδαφικής συνοχής και εδαφικής ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με την εδαφική ατζέντα 2020 της ΕΕ και την έκθεση ESPON με τίτλο «Καθιστώντας την Ευρώπη Ανοιχτή και Πολυκεντρική» (2013)· υπογραμμίζει τον ρόλο των μικρών και μεσαίων πόλεων και τη σημασία της ενίσχυσης των λειτουργικών συνδέσεων των αστικών κέντρων με τις γύρω περιοχές τους για την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης·

60.  ζητεί μεγαλύτερο σεβασμό στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ σχετικά με την εδαφική συνοχή, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, δίδοντας τη δέουσα προσοχή στη σημαντική σχέση που έχει η πολιτική συνοχής με την αγροτική ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά περιοχές που πλήττονται από τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας και περιφέρειες που υποφέρουν από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι υπερβόρειες περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, οι διασυνοριακές και οι ορεινές περιοχές· συνιστά να ληφθούν επίσης υπόψη άλλες δημογραφικές προκλήσεις που έχουν μείζονα αντίκτυπο στις περιφέρειες, όπως είναι η συρρίκνωση, η γήρανση και η υψηλή διασπορά του πληθυσμού· ζητεί από την Επιτροπή να δίδει ιδιαίτερη έμφαση στις περισσότερο μειονεκτούσες από γεωγραφικής και δημογραφικής άποψης περιοχές κατά την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής·

61.  είναι της άποψης ότι η έκτη έκθεση συνοχής δεν δίδει επαρκή έμφαση στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ), δεδομένου ότι πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο στόχο της πολιτικής συνοχής ήδη από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013· υπενθυμίζει τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όχι μόνο ως μέσου για τη διαχείριση της διασυνοριακής διακυβέρνησης, αλλά και ως μέσου συμβολής σε μια συνολικά ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη·

62.  ζητεί στενότερο συντονισμό ανάμεσα στην πολιτική συνοχής, τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας και την πολιτική γειτονίας της ΕΕ, καθώς και καλύτερη αξιολόγηση και διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων·

Μακροπρόθεσμες προοπτικές για την πολιτική συνοχής

63.  υπενθυμίζει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, την αναγκαιότητα να δοθεί νέα ώθηση στη συζήτηση για την πολιτική συνοχής της ΕΕ· δηλώνει ότι το έτος 2019, έτος διεξαγωγής εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα είναι αποφασιστικό, καθώς το νέο Κοινοβούλιο που θα εκλεγεί και η νέα Επιτροπή θα έχουν να αντιμετωπίσουν τον τερματισμό της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ένα νέο επερχόμενο ΠΔΠ, καθώς και να διασφαλίσουν το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2020 με επαρκή προϋπολογισμό και να προετοιμάσουν νέα νομοθεσία για την πολιτική συνοχής· σημειώνει ότι η συζήτηση για την πολιτική συνοχής πρέπει να λάβει υπόψη τους σοβαρούς χρονικούς περιορισμούς και τις καθυστερήσεις που υπήρξαν στην έναρξη της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού·

64.  τονίζει τη ζωτική σημασία των διοικητικών ικανοτήτων· καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης να ευνοούν την παροχή στοχευμένης τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση των πολιτικών συνοχής γενικότερα, και ιδίως για τη διευρυμένη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων σε συνδυασμό με τα ΕΔΕΤ·

65.  εκτιμά ότι τα μέτρα της πολιτικής συνοχής διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη μείωση των εσωτερικών ανταγωνιστικών ανισοτήτων και των διαρθρωτικών ανισορροπιών στις περιφέρειες που το έχουν περισσότερο ανάγκη· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο προχρηματοδότησης ούτως ώστε να διευκολυνθεί η πλήρης αξιοποίηση των κονδυλίων από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη την περίοδο 2014-2020, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της αρχής της δημοσιονομικής λογοδοσίας·

66.  καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν τακτικά πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου εντός των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την έγκαιρη αξιοποίηση των πόρων των ΕΔΕΤ και σχετικά με τη συνεισφορά της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των μακροοικονομικών στόχων·

67.  ζητεί να διεξάγονται τακτικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου με τους υπουργούς που είναι αρμόδιοι για την πολιτική συνοχής, για να αντιμετωπίζεται η ανάγκη παρακολούθησης και ανταπόκρισης στις συνεχείς προκλήσεις που έχει ενώπιόν της η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ·

o
o   o

68.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(5) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.
(6) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281.
(7) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(8) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0002.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0015.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0132.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0133.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0068.
(14) ΕΕ C 19 της 21.1.2015, σ. 9.
(15) ΕΕ C 242 της 23.7.2015, σ. 43.
(16) Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2015)0015, 20.1.2015).
(17) Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη μη αυτόματη μεταφορά πιστώσεων από το 2014 στο 2015 και τις προς ανασύσταση πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων το 2015 (C(2015)0827, 11.2.2015).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου