Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2255(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0241/2015

Внесени текстове :

A8-0241/2015

Разисквания :

PV 08/09/2015 - 13
CRE 08/09/2015 - 13

Гласувания :

PV 09/09/2015 - 8.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0309

Приети текстове
PDF 535kWORD 142k
Сряда, 9 септември 2015 г. - Страсбург
Оценка на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.)
P8_TA(2015)0309A8-0241/2015

Резолюция на Европейския парламент от 9 септември 2015 г. относно доклада относно прилагането, резултатите и цялостната оценка на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.) (2014/2255(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Решение № 940/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2011 г. относно Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.)(1),

—  като взе предвид Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите(2),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и в частност член 25 от нея относно правата на възрастните хора,

—  като взе предвид окончателния доклад на Комисията от 9—10 март 2015 г. относно Европейската среща на високо равнище за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве,

—  като взе предвид информационния документ на Комисията от 23 февруари 2015 г., озаглавен „Growing the Silver Economy in Europe“ (Развиване на „сребърната икономика“ в Европа),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 15 септември 2014 г. относно изпълнението, резултатите и общата оценка на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.) (COM(2014)0562),

—  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „The 2015 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013—2060)“ (Доклад от 2015 г. за застаряването. Икономически и бюджетни прогнози за 28-те държави — членки на ЕС (2013—2060 г.) (European Economy, 3/2015),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 17 януари 2014 г., озаглавен „Съвместен доклад за прилагането на Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (Директива за равенството между расите) и Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (Директива за равното третиране в областта на заетостта)“ (COM(2014)0002),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 февруари 2013 г., озаглавено „Социални инвестиции за растеж и сближаване, включително изпълнение на Европейския социален фонд за периода 2014 – 2020 г.“ (COM(2013)0083),

—  като взе предвид политическата пътна карта на Комисията за 2014 г. за прилагане на пакета за социални инвестиции,

—  като взе предвид Бялата книга на Комисията от 16 февруари 2012 г., озаглавена „Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии“ (COM(2012)0055),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 29 февруари 2012 г., озаглавено „Осъществяване на Стратегическия план за изпълнение на Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве“ (COM(2012)0083),

—  като взе предвид декларацията на Съвета от 7 декември 2012 г. относно „Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.): пътят напред“,

—  като взе предвид доклада от 10 октомври 2014 г., изготвен съвместно от Комитета за социална закрила и Комисията и озаглавен „Адекватна социална закрила за нуждите от дългосрочни грижи в едно застаряващо общество“,

—  като взе предвид доклада на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) от 31 октомври 2014 г. относно достъпа до здравеопазване във времена на криза,

—  като взе предвид настоящата дейност на работната група на ООН по въпросите на застаряването във връзка с евентуална конвенция за защита на правата на възрастните хора,

—  като взе предвид доклада от поредицата Foundation Findings на Eurofound, озаглавен „Work preferences after 50“ (Предпочитания по отношение на работата след 50-годишна възраст) (2014 г.),

—  като взе предвид документа от поредицата „Focus“ на Eurofound, озаглавен „Sustainable work: Toward better and longer working lives“ (Устойчив труд: към по‑добър и по-дълъг трудов живот) (декември 2014 г.),

—  като взе предвид задълбочения анализ на Службата на ЕП за парламентарни изследвания от март 2015 г., озаглавен „Европейска година за активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията (2012 г.)“,

—  като взе предвид окончателния доклад на ECORYS от 15 април 2014 г., озаглавен „Evaluation of the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations“ (Оценка на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията),

—  като взе предвид Пътната карта към и след Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.) (ЕГ 2012) от 10 декември 2012 г., изготвена от коалицията от заинтересовани участници във връзка с ЕГ 2012,

—  като взе предвид специалното проучване на Евробарометър 378 от януари 2012 г., озаглавено „Active Ageing“ (Активен живот на възрастните хора),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2013 г. относно въздействието на кризата върху достъпа до грижи за уязвимите групи(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 21 май 2013 г. относно програмата за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2010 г. относно демографските предизвикателства и солидарността между поколенията(5),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0241/2015),

A.  като има предвид, че целта на обявяването на 2012 г. за Европейска година за активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията (ЕГ 2012) беше да се повиши осведомеността за стойността на активния живот на възрастните хора, да се стимулира обменът на информация, да се насърчат политиките за активен живот на възрастните хора и да се създаде рамка за конкретни действия от страна на Съюза, неговите държави членки и от страна на всички заинтересовани участници от публичния и частния сектор;

Б.  като има предвид, че прогнозите за 2050 г. показват, че средната възраст на населението в ЕС ще е над 50 години;

В.  като има предвид, че Европейският съюз е изправен пред безпрецедентни демографски, социални и структурни промени, на които трябва незабавно да се обърне внимание; като има предвид, че общото застаряване на населението е придружено от нарастване на нуждите, свързани със социално подпомагане, здравни услуги и грижи за възрастните хора и техните семейства, а дългосрочното качество и дългосрочната устойчивост на публичните услуги в ЕС ще зависят до голяма степен от действията, предприети през следващите няколко години;

Г.  като има предвид, че увеличението в средната продължителност на живота следва да се счита за полза за цивилизацията и за фактор за социален напредък;

Д.  като има предвид, че през 2006 г. се създаде мрежа на регионите по въпросите на демографските промени, която включва около 40 европейски региона и като има предвид, че целта на тази мрежа е да повиши осведомеността за значението на предизвикателства като застаряването и намаляващото население за ЕС и за неговото икономическо и социално сближаване;

Е.  като има предвид, че средният брой деца на жена от ЕС е по-нисък от прага на подновяване на поколенията, че икономическата криза е допринесла за намаляването на раждаемостта и че продължителността на живота може да се увеличи с още 5 години до 2050 г.;

Ж.  като има предвид, че активният живот на възрастните хора е едно от големите предизвикателства на 21-и век;

З.  като има предвид, че заедно с явлението застаряване във все повече европейски региони настъпва демографски спад, причинен от намаляване на раждаемостта, придружен от намаляване на населението, повишаване на застаряването и високи равнища на зависимост и на намаляване на активното население; като има предвид, че всички тези явления се задълбочават в селските области на тези региони, тъй като често се наблюдава напускане на селските райони за сметка на големите и средните по големина градове;

И.  като има предвид, че активният живот на възрастните хора и солидарността между поколенията са ключови за постигането на общите и конкретните цели на стратегията „Европа 2020“ и за постигането на конкурентна, благоденстваща и приобщаваща Европа;

Й.  като има предвид, че успехът на политиките за активен живот на възрастните хора е тясно свързан с ефективността на редица политики за недискриминация, социална защита, социално приобщаване и обществено здраве, разработвани през целия жизнен цикъл на гражданите и работниците в ЕС;

К.  като има предвид, че според Световната здравна организация (СЗО) думата „активен“ се отнася до продължаване на участието в социалния, икономическия, културния, духовния и гражданския живот, а не просто способността за физическа активност или за участие в работната сила, и като има предвид, че следователно възрастните хора, които се пенсионират за трудов стаж и възраст, и тези, които се пенсионират заради инвалидност или заболяване, могат да продължат активно да допринасят за своите семейства, съвременници, общности и нации;

Л.  като има предвид, че е необходим цялостен подход, при който се вземат предвид различните елементи, допринасящи за устойчивостта на труда през целия живот за всички индивиди и за обществото като цяло;

М.  като има предвид, че различните групи работници работят при различни условия, което води до неравнопоставеност по отношение на здравословните условия на труд;

Н.  като има предвид, че съществуват огромни видими различия между държавите членки и регионалните и местните органи по отношение на политиките за активен живот на възрастните хора и политиките в областта на социалната закрила в напреднала възраст, инфраструктурата за подкрепа и бюджетните ресурси;

О.  като има предвид, че активният живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве създават нови социални нужди, за които са необходими инвестиции в разнообразни публични услуги – както съществуващи, така и нови, които тепърва ще бъдат създадени – и разбира се, в сферата на здравето и грижите за възрастните хора, и като има предвид, че това отключва нов потенциал във връзка с развлечението и удължаването на свободното време и времето за почивка;

П.  като има предвид, че финансовата и икономическа криза оказа влияние върху нарастването на равнището на бедност сред възрастните хора, и като има предвид, че бедността или застрашеността от бедност и социално изключване не само създават рискове за здравето, но и затрудняват всякаква възможност за активен живот на възрастните хора;

Р.  като има предвид, че на територията на ЕС действат 125 000 професионални пенсионни фонда, управляващи активи на стойност 2,5 трилиона евро от името на около 75 млн. европейци, което представлява 20% от населението в трудоспособна възраст в ЕС;

С.  като има предвид, че един от основните принципи на хуманното общество е солидарността между поколенията; като има предвид, че с все по-нарастващата средна продължителност на живота връзките между поколенията стават все по-важни; като има предвид, че икономиката и обществото имат нужда от житейския опит, ангажираността и идеите на всички поколения, за да постигнат своите цели;

Т.  като има предвид, че активното участие в програми за обучение и спорт през целия живот допринася значително за създаването на истинска култура на активен живот на възрастните хора, което позволява на населението не само да приспособява уменията си в хода на живота към променящите се изисквания на пазара на труда, но и да остане здраво, активно и ангажирано в обществото в по-общ смисъл;

У.  като има предвид, че възрастните жени представляват 20% от населението на ЕС, и че този процент ще продължи да нараства при настоящите демографски тенденции; като има предвид, че в повечето държави от ЕС възрастните жени са по-изложени на риск от бедност от възрастните мъже – съответният дял е средно 21% за жените и 16% за мъжете; като има предвид, че разликата в пенсиите на мъжете и жените в ЕС е 39%;

Ф.  като има предвид, че достъпните технологии могат да позволят и да улеснят достъпа до пазара на труда, независимия живот и участието във всички сфери на обществото; като има предвид обаче, че над 69% от хората без основни цифрови умения са на възраст над 55 години; като има предвид, че поради липсата на достъпност бързото развитие на ИКТ и недобрата цифрова грамотност много възрастни хора и хора с увреждания са изложени на голям риск от това да не се възползват в пълна степен от бъдещия цифров единен пазар;

1.  Отчита, че ЕГ 2012 даде важен политически импулс, който помогна да започне обсъждане на предизвикателствата, свързани с активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията в Европа;

2.  Определя справедливостта между поколенията като равното разпределяне на предимствата и тежестите между поколенията; счита, че функционалното сътрудничество между поколенията се основава на солидарност и трябва да се характеризира с взаимно уважение, отговорност и готовност за взаимна грижа;

3.  Отбелязва, че специфичните цели на ЕГ 2012 бяха постигнати отчасти, като най-добрите резултати бяха постигнати в областта на инициативите и проявите за повишаване на осведомеността;

4.  Отбелязва и приветства факта, че от събитията и инициативите на ЕГ 2012 стана ясно, че възрастните хора не са тежест за икономиката и обществото, а по-скоро – благодарение на своя опит, постижения и знания – са предимство;

5.  Посочва, че ЕГ 2012 успя да постигне целта си да мобилизира подходящите участници по въпросите на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията; счита обаче, че заслужава съжаление това, че рядко беше постигана целта за установяване на нови мрежи за споделяне на ресурси, проекти и идеи между публичния и частния сектор и гражданското общество; изразява съжаление във връзка с факта, че участието на социалните партньори беше променливо и че с частните предприятия не беше установена по-значителна връзка; подчертава необходимостта от по-добро изграждането на капацитет с цел насърчаване на активното участие на възрастните граждани в обществото;

6.  Приветства факта, че ЕГ 2012 спомогна да се прецизират националните програми за политиката в областта на активния живот на възрастните хора, стимулира обмена на добри практики между държавите членки, увеличи броя на инициативите за насърчаване на активен живот на възрастните хора и укрепи знанията и уменията на заинтересованите участници;

7.  Подчертава, че са необходими надеждни статистически данни относно положението на възрастните хора и демографските промени, за да се разработят по-целенасочени и ефективни стратегии за техния активен живот; призовава Комисията да гарантира събирането на изчерпателни висококачествени данни за обществения статус на възрастните хора, тяхното здраве, права и стандарт на живот;

8.  Счита, че е много важно по инициативите, започнати като част от ЕГ 2012, да се вземат последващи мерки и те да се превърнат в силен политически ангажимент, последван от конкретни действия, за осигуряване на социално приобщаване, активно участие и благосъстояние на всички поколения при спазване на принципа на субсидиарност и пропорционалност; припомня, че законодателството на ЕС относно политиките по отношение на живота на възрастните хора трябва да се прилага ефективно за противодействие и предотвратяване на дискриминацията във всички сфери на живота както срещу млади, така и срещу възрастни хора.

9.  Подчертава, че е необходимо да се активизира триъгълникът на координиране, който се състои от факторите за вземане на решения (включително на равнище ЕС, на национално, регионално и местно равнище), гражданското общество и частния сектор, включително индустриите, които предоставят иновативни стоки и услуги в подкрепа на независимия живот;

10.  Призовава Европейската комисия да направи проучване относно демографския спад, който засяга все по-голям брой региони в различни държави от Европейския съюз, и да изготви съобщение относно този въпрос и относно мерките, които могат да бъдат предприети на европейско равнище и на равнището на държавите членки и на засегнатите региони, за да се преодолеят предизвикателствата, свързани с демографския спад;

11.  Подчертава, че регионите със сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като например рядко населените региони, островите и планинските райони, са особено засегнати от проблемите, свързани със застаряването, и разполагат с по-малко ресурси и инфраструктура за насърчаване на активен живот на възрастните хора; призовава да се проучи доколко са полезни плановете за стимули при решаването на проблема със застаряването, обикновено усложнен от паралелни процеси на обезлюдяване, които засягат много от въпросните региони и могат да застрашат оцеляването на тези области;

12.  Счита, че заслужава съжаление това, че сравнително късното одобряване на ЕГ 2012 доведе до закъснения в сключването на договори и в изпълнението, като в резултат на това не беше възможно да се постигне пълният потенциал на някои прояви – например инициативата за Ден на потенциала на възрастните хора; отбелязва по-малкия бюджет, отпуснат на ЕГ 2012, в сравнение с предишни EГ и съответно по-оскъдните ресурси за изпълнение на целите на ЕГ 2012;

13.  Припомня, че активният живот на възрастните хора, наред с другото, е процесът на оптимизиране на възможностите за здравни грижи и за участие в обществото, с цел да се гарантира, че хората могат да запазят добър стандарт и качество на живот, докато остаряват; счита, че политиките за активен живот на възрастните хора следва да увеличат потенциала на хората за физическо, социално и душевно благосъстояние през целия им живот, така че да се даде възможност за по-добро социално приобщаване и по-голямо участие в обществото; подчертава факта, че активният живот на възрастните хора предполага и по-добър достъп до здравни услуги, дългосрочни грижи и социални услуги, които в някои случаи се оказаха под натиск през време на кризата, и до обучение през целия живот, участие в обществото и културни дейности, подобряване на съществуващата социална инфраструктура, като например домове и дневни центрове, премахване на възрастовата дискриминация и стереотипи, действия за борба срещу бедността и социалното изключване, както и по-висока осведоменост за стойността на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве;

14.  Препоръчва на всички държави членки посредством своите системи за социална сигурност да насърчават и засилват висококачествената публична инфраструктура за възрастните хора (домове, дневни центрове и помощ в домашни условия), в която възрастните хора се считат за активни участници, а не за пасивни получатели на инициативите, в които участват;

15.  Счита, че трябва да се разработи европейска стратегия относно деменцията, която следва да включва мерки за подпомагане на семействата на пациентите, информационни кампании, повишаване на осведомеността и обмен на най-добри практики между държавите членки;

16.  Призовава Комисията да проучи тревожния проблем с безработицата сред хората на възраст над 50 години и все по-нарастващото равнище на дългосрочната безработица и съвместно с държавите членки, регионалните и местните органи и социалните партньори да проучи обстоятелствата и личното положение на по-възрастните безработни и да разработи ефективни инструменти за задържане на работниците, принадлежащи към тази уязвима категория, на пазара на труда, като предлага възможности за обучение през целия живот и повишаване на уменията, обучение в процеса на работа и достъпни, включително финансово, програми за учене, както и като насърчава обучението и трансфера на знания между поколенията на работното място;

17.  Подчертава, че в тази връзка следва да се обърне внимание преди всичко на програми, като например „менторство на поколенията“, при които се насърчава обмен между по-възрастни експерти и по-младото поколение на работа и в обучения; посочва, че следва в работния процес да се подкрепят екипите със смесена възраст и да се награждават отличните проекти; счита, че държавите членки биха могли да въведат стимули за предприятията да назначават повече възрастни работници и че по принцип възрастните работници следва да не бъдат третирани по-неблагоприятно от младите при професионалното и продължаващото обучение; подчертава по-специално значението на адаптирането на работните места към нуждите на възрастните работници и на предоставянето на повече възможности за възрастните работници да работят на непълно работно време в съответствие с предпочитанията си, както и на улесняването на по-дългия трудов живот за тези, които искат и могат да работят по-дълго; счита, че следва да се създадат специални пенсионни планове за възрастните дългосрочно безработни, като се постигне баланс между нуждата от социална стабилност на тези хора и тази на системите за социална сигурност;

18.  Счита, че заслужава съжаление това, че по-възрастните хора все още често се сблъскват с възрастова дискриминация, стереотипи и бариери; ето защо призовава държавите членки да прилагат правилно и без забавяне Директива 2000/78/ЕО на Съвета относно равното третиране в областта на заетостта и професиите; отбелязва, че предложението за Хоризонтална директива за равното третиране(6) е блокирано в Съвета от 2008 г. и призовава държавите членки да намерят решение възможно най-скоро;

19.  Категорично отхвърля обаче разглеждането на политиките за активен живот на възрастните хора единствено като инструмент за запазване на пригодността за заетост на по-възрастните работници и настоятелно призовава държавите членки да извършат всички необходими оценки и усилия за преминаване към подход, основан на жизнения цикъл, и когато е уместно, да реформират пенсионната система, полагайки същевременно всички усилия, за да стабилизират правилата относно пенсионирането, като вземат предвид реалните проценти на безработица сред населението над 50-годишна възраст, преди да променят задължителната пенсионна възраст; счита, че обвързването на пенсионната възраст само със средната продължителност на живота не взема предвид значението на тенденциите на пазара на труда и поради това не следва да бъде единственият инструмент за справяне с предизвикателството на застаряващото общество; счита, че вместо това чрез своето законодателство за защита на заетостта и чрез системите за формиране на възнагражденията държавите членки следва да подкрепят назначаването на по-възрастни работници, по-специално преди да навършат законоустановената пенсионна възраст, тъй като безработицата би имала по-нататъшни отрицателни последствия за техния пенсионен доход, и че държавите членки следва да осигурят устойчиви системи за социална закрила;

20.  Призовава държавите членки да осигурят устойчивост на публичните пенсионни схеми и да гарантират индивидуални и адекватни пенсионни доходи и права за всички, за да се гарантира достоен живот в напреднала възраст, включително за онези хора, главно жени, които са прекъсвали професионалното си развитие по основателни причини; подчертава значението на подходящия надзор и независимия одит на професионалните пенсионни фондове с оглед на сигурните и устойчиви пенсии;

21.  Подчертава, че на възрастните хора трябва да се даде възможност да играят ключова роля в това да помагат на семействата си, и насочва вниманието към ценния доброволен труд, извършван от възрастните хора;

22.  Подчертава значението на достъпните технологии за застаряващите европейски общества и призовава Комисията да разработи приобщаваща стратегия за единен цифров пазар, като гарантира, че достъпността е включена като редовен елемент в стратегията и е свързана с насърчаването на „сребърната икономика“ в Европа;

23.  Приветства факта, че активният живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве е един от инвестиционните приоритети на Европейския социален фонд за програмния период 2014—2020 г., както е посочено в Регламент (ЕС) № 1304/2013; призовава държавите членки да използват отпуснатите ресурси по ефективен начин; припомня, че финансиране за проекти за насърчаване на активния живот на възрастните хора може да се получи също и по програми като европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), „Хоризонт 2020“, Програмата за заетост и социални иновации (ЗиСИ) и Програмата за здравеопазване; призовава за по-добра координация между програмите и различните инструменти, предоставяни от ЕС за насърчаване на активния живот на възрастните хора и за солидарност между поколенията, и призовава в съответствие с приоритетите на „Хоризонт 2020“ да се създаде приоритет за европейски научни изследвания, наречен „Приложни науки за здравето и активния живот на възрастните хора“;

24.  Призовава държавите членки да използват наличното финансиране по Европейския социален фонд (ЕСФ), ЕСИФ и ЗиСИ, за да предоставят финансово подпомагане на програми за самопомощ, ръководени от организации за възрастни хора, които споделят своята енергия, знания, опит и мъдрост помежду си и помагат на хора в нужда, като по този начин се допринася за активния живот на възрастните хора, за остаряването в добро здраве и за самостоятелния им живот за по-дълго време;

25.  Припомня направения от Комисията преглед на бюджета през 2010 г., в който „европейската добавена стойност“ беше посочена като един от неговите основни принципи; настоява, че този принцип трябва да представлява крайъгълен камък на всички разходи и че финансирането на ЕС, по-специално от ЕСФ, не следва да се използва за субсидиране на националните подходи, а за осигуряване на подкрепа, която е в допълнение към програмите на държавите членки за активен живот на възрастните хора;

26.  Призовава Комисията и държавите членки да подобрят целевото насочване на средства към активния живот на възрастните хора, както и ефективността на усвояване на средствата; освен това настоятелно призовава Комисията да проучи осъществимостта и добавената стойност на нов европейски финансов инструмент, който да решава проблема за повторното интегриране на съкратените работници на средна възраст;

27.  Призовава Комисията и държавите членки да събират пълни и надеждни данни, позволяващи да се оцени ефективността на разходите по ЕСФ за възрастните работници;

28.  Призовава Европейската комисия да проучи осъществимостта и добавената стойност на нов европейски финансов инструмент, който да гарантира минимален доход за всички европейски граждани, намиращи се под прага на бедността;

29.  Препоръчва държавите членки да изготвят и прилагат публични политики и програми, които не само ще подобрят физическото здраве, но и ще насърчат психическото здраве и социалните връзки;

30.  Счита, че е от съществено значение да бъдат подкрепяни възрастните хора да живеят възможно най-дълго самостоятелно и активно, както се посочва в член 25 от Хартата на основните права на Европейския съюз, като се развиват и поддържат публични услуги за подкрепа, подпомагане и грижи, които са ориентирани към хората и са обусловени от търсенето; ето защо призовава държавите членки да гарантират финансово и организационно достъпни и недискриминационни здравни грижи, а превенцията да стане приоритет в техните политики за здравеопазване; поради това призовава Комисията да приложи Пакета за социални инвестиции и да продължи да поставя остаряването в добро здраве и адекватността и качеството на дългосрочните грижи на по-предно място в политическия дневен ред, както и да анализира финансовата достъпност на здравните грижи за възрастните хора, да събере данни за периодите на изчакване в здравните системи в ЕС и да предложи насоки за максимални периоди на изчакване; счита, че е от съществено значение да се насърчава поемането на лична и индивидуална отговорност за собственото здраве с подчертано увеличение на нивото на информиране за здравеопазването и национални мотивационни кампании, както и да се насърчава сътрудничество в областта на здравната грамотност, за да се даде възможност на възрастните лица да се грижат за здравето си; припомня, че следва да посветим повече внимание на иновативни технологични решения и инструменти; и накрая, признава значението на ефективното разпространение на информация, свързана с местните услуги и права, при постигането на тази цел;

31.  Призовава Комисията да вземе предвид заключенията на съвместния доклад, озаглавен „Адекватна социална закрила за нуждите от дългосрочни грижи в едно застаряващо общество“ и да представи внесе незабавно конкретни предложения;

32.  Счита, че следва да се отдаде приоритет на интегрирането на възрастните хора в техните семейства; предлага Комисията да изследва потенциала на семейните предприятия и съответния труд в сферата на грижите за възрастните хора;

33.  Посочва, че по-ефективният обществен транспорт е един от висшите приоритети за по-възрастните хора с оглед на създаването на благоприятна за тях среда(7) в подкрепа на независимия живот и достъпа до основни услуги; призовава Комисията и държавите членки да подобрят достъпността и оперативната съвместимост на транспортните системи;

34.  Приветства информационния документ на Комисията, озаглавен „Growing the Silver Economy in Europe“ (Развиване на „сребърната икономика“ в Европа) и отново посочва необходимостта допълнително да се развие „сребърната икономика“, която обслужва желанията и потребностите на застаряващото население на основата на икономическите възможности, произтичащи от обществените и потребителските разходи, свързани със застаряването на населението, и от конкретни продукти, услуги, новаторски решения и потребности, което да доведе до нови работни места и растеж, като се отчитат нуждите на най-уязвимите социално-икономически групи;

35.  Отбелязва, че едностранчивото подмладяване на работната сила не води до повече иновации, а представлява загуба на опит, знания и умения;

36.  Счита, че по-възрастните хора следва да бъдат пълноценна част от обществото и че тяхното участие в ежедневния живот, включително в обществения живот, следва да бъде подкрепяно; счита освен това, че следва да се насърчава активен диалог и обмяна на опит между младите и възрастните хора; подчертава ролята на проектите за връзка между поколенията в този контекст; освен това подкрепя правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот, както е посочено в член 25 от Хартата на основните права на Европейския съюз; счита също, че активното политическо участие на представители на по-младите и по-възрастните поколения следва да се осигури на всички равнища на ЕС винаги, когато е възможно да бъдат засегнати интересите на поколения;

37.  Обръща внимание също и на ценната социална роля, която играят възрастните хора, като възпитават ценности и предават опит на другите и дават насоки как да се подхожда към общностния живот;

38.  Призовава Комисията, Съвета и държавите членки да възприемат положителна позиция в рамките на отворената работна група на ООН по проблемите на застаряването, за да се гарантира, че по-възрастните граждани могат да се ползват пълноценно от човешките си права; приканва Комисията да си сътрудничи тясно с независимия експерт на ООН за правата на възрастните хора и с представителните организации на възрастни хора в ЕС;

39.  Изразява съжаление поради факта, че моделите на заетост на отделните хора стават все по-неравномерни и несигурни в резултат на временната работа, увеличаването на краткосрочните договори, маргиналната заетост и безработицата;

40.  Приветства предстоящия Пакт на ЕС за демографската промяна като основен резултат от ЕГ 2012 и от Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве; отправя искане към Комисията да определи области в бюджета на ЕС, в които може да се постигнат икономии и ефективност, с цел да се предостави финансиране за пакта, който е отворена, мащабна и независима мрежа, обединяваща местните и регионалните заинтересовани участници, които са се ангажирали с действия по отношение на европейската демографска промяна чрез насърчаването на среда, съобразена с нуждите на възрастните хора, в тясно сътрудничество със Световната здравна организация (СЗО);

41.  Призовава Комисията да приеме стратегия на ЕС относно демографската промяна, за да се координират действията на ЕС в различни области, така че да се осигури взаимодействие и максимизиране на тяхното положително въздействие върху гражданите, икономиката и създаването на работни места в Европа, както и върху защитата на човешките права на възрастните хора във всички политики на ЕС;

42.  Счита, че по демографските предизвикателства не се предприемат адекватни действия на европейско равнище; поради това призовава предстоящите председателства на Съвета на ЕС да върнат тази точка в дневния ред на ЕС и да разработят убедителни политически отговори;

43.  Подчертава, че демографската промяна следва да не се привежда като основание за премахване на социални права и услуги;

44.  Приветства ръководните принципи за активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията, разработени съвместно от Комитета за социална закрила и Комитета по заетостта; приветства по-специално ролята на Комитета за социална закрила за създаването на възможност за пряк обмен на опит между държавите членки, включително в областта на дългосрочните грижи и пенсиите;

45.  Приветства индекса за активен живот на възрастните хора, чиято цел е да впрегне неизползвания потенциал на по-възрастните хора за по-активно участие в трудовия и социалния живот и за независим живот, заедно с текущия проект за последващи действия, който се провежда от Комисията в сътрудничество с Икономическата комисия за Европа на ООН; насърчава държавите членки да определят цели, основани на индекса за активен живот, които трябва да бъдат постигнати чрез всеобхватни стратегии за активен живот на възрастните хора, както и да наблюдават напредъка към постигането на тези цели;

46.  Посочва, че насърчаването на среда, съобразена с нуждите на възрастните хора, е съществен инструмент за подпомагане на работещите и търсещите работа възрастни хора и за насърчаването на приобщаващи общества, които предлагат равни възможности за всички; във връзка с това приветства съвместно управлявания проект на Комисията и СЗО, чиято цел е Световният пътеводител на СЗО на градовете, съобразени с нуждите на възрастните хора, да се адаптира към европейския контекст;

47.  Счита, че конвенцията на ООН за защита на правата на възрастните хора ще подобри живота на възрастните хора, като им гарантира равен достъп до политически, икономически, здравни и културни права, и ще представлява важна платформа за създаване на промяна в нагласите към остаряването в световен мащаб;

48.  Призовава Комисията да приеме план за действие относно злоупотребите по отношение на възрастни хора, като прегледа резултатите от Европейската рамка за качество на дългосрочните грижи, разработена от партньорството WeDO, и разреши проблема с правата на възрастните хора, нуждаещи се от грижи и помощ;

49.  Изразява съжаление, че Европейската комисия все още не е предприела мерки срещу възрастовите неравенства при прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD) и на Стратегията за хората с увреждания; поради това призовава Комисията да повиши осведомеността за правата на възрастните хора с увреждания и за възрастовата дискриминация срещу тях и да вземе мерки по тези въпроси, както и да гарантира, че при прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания не се пренебрегват възрастните хора;

50.  Призовава Комисията да представи дългоочаквания европейски акт за достъпност, за да се гарантира, че транспортът, жилищното настаняване и продуктите и услугите, основани на ИКТ, включително тези, които се предлагат в рамките на „сребърната икономика“, са достъпни за възрастните хора;

51.  Призовава Комисията да изготви специфични за всяка държава препоръки, насочени към адекватност, устойчивост и справедливост на икономическите реформи в областта на заетостта, пенсиите, социалното приобщаване и дългосрочните грижи в рамките на европейския семестър; призовава Комисията да оцени по-добре социалното въздействие на икономическите реформи, по-специално в контекста на застаряването на населението;

52.  Подчертава значението на доброволческата дейност, която не може да се възприема за даденост и съответно следва нейната добавена социалната стойност да бъде вземана предвид в по-голяма степен, и която насърчава междукултурното учене и солидарността между поколенията, допринася за активния живот на възрастните хора и за гражданското участие на всички етапи от живота, и дава възможност на възрастните хора да покажат ангажираност към обществото, като по този начин се подобрява качеството им на живот, благосъстоянието им и общото им здравословно състояние; насърчава развитието на по-гъвкави и приобщаващи подходи за участие в доброволчески програми; в този контекст изразява съжаление за прекратяването на програмата „Грюндвиг“, която подкрепяше възрастните доброволци; припомня значението на европейските и транснационалните мрежи от сдружения и публични и частни органи, полагащи усилия за насърчаване на интеграцията на възрастните хора, на които следва да се предоставя особена подкрепа, и настоятелно призовава Комисията да признае стойността на успешните програми на ЕС, които са съчетавали гражданско участие с групов обмен в целия ЕС, включващ възрастни хора;

53.  Подчертава, че политиката за справедливост между поколенията трябва да има за цел да създава необходимите инструменти за провеждане на открит и честен диалог между поколенията с цел постигане на полезни за всички участници ситуации; призовава Комисията и държавите членки да работят интензивно по такива инструменти, за да създават солидарност;

54.  Подчертава значението на социалните предприятия, които допринасят за предоставянето на услуги за възрастните хора, за грижите за тяхното здраве и участието им в обществото;

55.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и държавите членки.

(1) ОВ L 246, 23.9.2011 г., стр. 5.
(2) ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
(3) Приети текстове, P7_TA(2013)0328.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0204.
(5) ОВ C 74 E, 13.3.2012 г., стр. 19.
(6) Предложение за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008)0426).
(7) Европейска комисия (2012 г.) Специален Евробарометър № 378 за активния живот на възрастните хора.

Правна информация - Политика за поверителност