Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2251(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0235/2015

Внесени текстове :

A8-0235/2015

Разисквания :

PV 08/09/2015 - 18
CRE 08/09/2015 - 18

Гласувания :

PV 09/09/2015 - 8.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0311

Приети текстове
PDF 593kWORD 137k
Сряда, 9 септември 2015 г. - Страсбург
Професионалните кариери на жените в науката и висшето образование
P8_TA(2015)0311A8-0235/2015

Резолюция на Европейския парламент от 9 септември 2015 г. относно професионалните кариери на жените в рамките на науката и висшето образование и наличието на т.нар. стъклени тавани (2014/2251(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и членове 8, 10, 19 и 157 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

—  като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите(1),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010—2015 г.“ (COM(2010)0491),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2010 г., озаглавено „По-висока степен на ангажираност за постигането на равенство между жените и мъжете: Харта на жените“ (COM(2010)0078),

—  като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011—2020 г.), приет от Съвета на 7 март 2011 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 септември 2014 г., озаглавено „Европейско научноизследователско пространство: Доклад за напредъка — 2014 г.“ (COM(2014)0575),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 февруари 1999 г., озаглавено „Жените и науката: Използване на капацитета на жените за обогатяване на европейската научноизследователска дейност“ (COM(1999)0076),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 юли 2012 г., озаглавено „Засилено партньорство в рамките на европейското научноизследователско пространство за върхови постижения и растеж“ (COM(2012)0392),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 3 септември 2014 г., озаглавен „Политики в областта на равенството между половете в публичната научноизследователска дейност“ и основаващ се на проучване на членовете на Хелзинската група (консултативна група на Комисията по въпросите на равенството между половете, научните изследвания и иновациите),

—  като взе предвид статистическите данни и показателите, съдържащи се в публикувания от Комисията през 2013 г. доклад „She Figures 2012: Gender in Research and Innovation“ („Статистика за жените за 2012 г.: как са представени половете в областта на научните изследвания и иновациите“),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 5 декември 2014 г. относно „Европейското научноизследователско пространство: Доклад за напредъка — 2014 г.“,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 29 май 2015 г. относно пътната карта за европейското научноизследователско пространство за периода 2015—2020 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 10 март 2015 г. относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г.(2),

—  като взе предвид член 40 от Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените,

—  като взе предвид своята позиция от 21 ноември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 21 май 2008 г. относно жените и науката(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2000 г. относно съобщението на Комисията, озаглавено „Жените и науката: Използване на капацитета на жените за обогатяване на европейската научноизследователска дейност“(5),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете (А8-0235/2015),

A.  като има предвид, че равенството между половете е водещ принцип на Европейския съюз, заложен в Договора за Европейския съюз, както и една от неговите цели и задачи;

Б.  като има предвид, че равенството между половете е основна предпоставка за пълноценното упражняване на човешките права от страна на жените и момичетата и е от съществено значение за тяхното овластяване и за постигането на устойчиво и приобщаващо общество; като има предвид, че недостатъчното използване на човешкия капитал намалява потенциалните ползи за свързаните с научните изследвания и иновациите стопански дейности и за цялостното икономическо развитие и има опустошителни социални последици;

В.  като има предвид, че е от изключително значение да се гарантира, че мъжете и жените са равностойни партньори, имат еднакви права и задължения и еднакви възможности за работа и че техният принос за обществото е еднакво ценен и уважаван;

Г.  като има предвид, че според наличните статистически данни и проучвания жените са слабо представени в рамките на по-голямата част от длъжностите в сферата на науките, инженерните специалности и управлението, както и на по-високите йерархични нива, дори в секторите, в които те са мнозинство, например в сферата на образованието; като има предвид, че жените са изключително слабо представени в сферата на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ), като представляват едва 24% от специалистите в сферата на науката и инженерството; като има предвид, че представителството на жените варира в зависимост от специализацията в областта на НТИМ, като например по отношение на специализацията в областта на химията се наблюдава проблем със задържането на кадрите, докато при инженерните специалности и физиката се наблюдава проблем с привличането на кадри;

Д.  като има предвид, че науката е от ключово значение за Европа в икономическо отношение и се нуждае от постоянно увеличаващи се екипи, които да са способни, наред с другото, да извършват революционните изследвания, крайно необходими за увеличаване на производителността и конкурентоспособността, и че наличието на достатъчен брой лица с умения в областта на НТИМ е основна предпоставка за изпълнението на Европейската програма за растеж и работни места и на целите на стратегията „Европа 2020“; като има предвид, че се очаква, че търсенето на специалисти в областта на НТИМ ще нараства през периода до 2015 г., и че последните статистически данни разкриват застаряване на кадрите в научноизследователския сектор; като има предвид, че положителното взаимно обогатяване между учебните предмети в областта на НТИМ и изкуствата и хуманитарните науки (НТИИМ) съдържа огромен икономически, социален и културен потенциал и че жените научни изследователи и новатори са в състояние да изграждат връзки между НТИМ и НТИИМ; като има предвид, че жените научни изследователи представляват актив за ЕС, който се нуждае от всички налични ресурси, за да се възстанови окончателно от икономическата и финансова криза и за да може да се справи с промените в обществото като цяло; като има предвид, че е необходимо да се насърчи и благоприятства професионалното развитие на жените, както и увеличаването на броя на младите хора, особено на жените студенти и жените университетски преподаватели, в различните области на НТИМ;

Е.  като има предвид, че се наблюдават някои положителни тенденции по отношение на жените научни изследователи и че през последните години техният дял нараства по‑бързо за сметка на дела на мъжете, но че броят на жените научни изследователи е все още значително по-нисък в сравнение с броя на мъжете в тази сфера, като най-голямата разлика е в стопанския сектор;

Ж.  като има предвид, че професионалните кариери на жените в академичната сфера все още се характеризират със силно изразена вертикална сегрегация, като делът на жените на най-високите академични длъжности е твърде малък; като има предвид, че според „She Figures 2012“ жените представляват само 10% от ректорите на университети;

З.  като има предвид, че изглежда, че малко държави членки са предвидили разпоредби относно равенството между половете в своята правна рамка, уреждаща научните изследвания, като се обръща слабо внимание на интегрирането на призмата на равенството между половете в националните програми за научни изследвания;

И.  като има предвид, че жените продължават да се сблъскват с пречки при започването на собствена стопанска дейност поради все още съществуващите предубеждения и стереотипни представи; като има предвид, че е необходимо да се насърчава и подкрепя по-активната роля на жените в сферата на предприемачеството, както и да се създаде среда, в която жените предприемачи и семейните предприятия могат да просперират и в която предприемчивостта се възнаграждава, чрез предприемането на необходимите мерки, основаващи се на обмена на най-добра практика, и чрез отделянето на особено внимание на майките;

Й.  като има предвид, че причините за тази ситуация са многобройни и сложни, включително отрицателните стереотипни представи и предразсъдъци и съзнателната или несъзнателната пристрастност;

К.  като има предвид, че статистическите данни последователно сочат, че момичетата губят интерес към учебните предмети в областта на НТИМ в училище и че те са по-малко склонни да се насочат към свързана с науката специалност в университета; като има предвид, че няма еднозначно обяснение за ниския процент на жените в областта на НТИМ, като причините включват: липсата на познания сред учителите в училищата относно различните възможности за професионално развитие в областта на НТИМ, липсата на ролеви модели за жените, високия брой на несигурните краткосрочни договори, несъзнателната пристрастност на комисиите, които провеждат интервютата за подбор на кадри, по-малката склонност на жените в сравнение с мъжете да кандидатстват за висши длъжности и тенденцията жените да бъдат насочвани по-скоро към преподавателско и наставническо поприще, отколкото към научните изследвания и висшето образование;

Л.  като има предвид, че жените, които работят в областта на научните изследвания, както и във всички други области, са принудени да поемат по-голям дял от родителските или семейните задължения в сравнение с колегите си мъже, и че следователно всички предложени мерки трябва да отчитат възможността за успешно съвместяване от жените на професионалния и семейния живот, с цел мъжете да се включат в тези сфери;

М.  като има предвид, че въпреки всички продължаващи усилия за насърчаване на равенството между половете и равните възможности жените все още се сблъскват с неравен достъп до научноизследователски длъжности, до финансиране, до възможности за публикуване на своите трудове и до академични отличия и са също така засегнати от стриктните критерии за повишаване в длъжност и признание и от липсата на финансиране или подходящи политики в тяхна подкрепа, перспективите за младите жени научни работници са особено мрачни; като има предвид, че всички тези фактори потенциално допринасят за „изтичането на мозъци“ — ситуация, която налага да се предприемат по‑скоро радикални, отколкото прости мерки; като има предвид освен това, че сътрудничеството на равнището на колектива е от изключително значение и следва да се осъществява и стимулира както на равнището на отделните лица, така и в рамките на обществото;

Н.  като има предвид, че на практика слабата позиция на жените, работещи в научната област, в обществото, без тя непременно да е оправдана от каквито и да е обективни критерии, както и взаимоотношенията между половете и основаните на пола стереотипни представи трябва да бъдат преразгледани и преоценени; като има предвид, че предлагането на по-широк кръг от възможности за професионално развитие на жените и промяната на образователните модели могат да допринесат значително за намаляване на разликата в заплащането на мъжете и жените, например чрез увеличаване на броя на жените учени и инженери;

О.  като има предвид, че Комисията вече се е ангажирала да осигури дял от поне 40% за по-слабо представения пол в състава на всички свои експертни и работни групи и комисии и че тя по‑специално ще приложи това в рамките на специалната програма „Хоризонт 2020“;

П.  като има предвид, че в последните заключения на Съвета относно укрепването на човешките ресурси в науката и технологиите в европейското научноизследователско пространство се признава колко важно е да се насърчава равенството между половете в областта на научните изследвания и жените да бъдат интегрирани на ръководни длъжности, като Съветът беше достигнал до подобни заключения още през 2005 г., но досега той не е правил по-подробни изявления по въпроса;

Р.  като има предвид, че в пътната карта за европейското научноизследователско пространство за периода 2015—2020 г. се отправя призив към Комисията и държавите членки да започнат да прилагат националните законодателства в областта на равенството между половете под формата на ефективни действия с цел преодоляване на основаните на пола дисбаланси в научноизследователските институти и ръководните органи и с оглед на по-успешното интегриране на призмата на равенството между половете в политиките, програмите и проектите в областта на научноизследователската и развойната дейност;

С.  като има предвид, че Конвенцията от Истанбул съдържа ангажимент за предприемане на действия във връзка с първопричините за насилието и за насърчаване на по-висока степен на равенство между жените и мъжете чрез промяна на поведението и премахване на стереотипните представи не само на равнището на отделните лица, но и на равнището на заведенията за висше образование и на територията и в сградите на университетите и колежите, в които също се наблюдава основано на пола насилие, за да могат жените да се освободят от насилието и произтичащия от него страх, които често са пречка за пълноценното им участие в академичния и обществения живот;

Т.  като има предвид, че Европейският институт за равенство между половете може да изпълнява основна роля при проследяването на промените в разликата в заплащането на жените и мъжете в областта на науката и изследванията, при анализа на причините за тази разлика и при оценяването на въздействието на законодателството;

Равенство между половете в рамките на академичните длъжности

1.  Отбелязва, че въпреки положителните промени, осъществени през последните години, равенството между половете в областта на науката и висшето образование все още не е постигнато, като положението варира между различните държави членки и между различните области на научните изследвания и различните академични степени; изтъква поразяващо малкия дял на жените сред най-висшите академични и административни длъжности в научните заведения и университетите, което свидетелства за наличието на „стъклен таван“, т.е. невидими пречки, основани на предразсъдъци, които възпрепятстват достъпа на жените до ръководни длъжности;

2.  Изразява съжаление във връзка с факта, че има доказателства за наличието на полова сегрегация в йерархичната структура в университетите и училищата в Европа и в други развити икономики, която по своя характер е както хоризонтална, така и вертикална, както и във връзка с факта, че въпреки че 59% от лицата, завършили висше образование в ЕС-28, са жени, жените представляват едва 18% от пълноправните университетски преподаватели;

3.  Отново изтъква, че равенството между половете е един от принципите, на които се основава ЕС, и че то трябва да се съблюдава също така и в областта на научните изследвания и висшето образование; подчертава, че всички форми на пряка или непряка дискриминация спрямо жените трябва да бъдат премахнати;

4.  Отбелязва, че липсата на жени в областта на научната и изследователската дейност е причина в сферата на научноизследователската и развойната дейност вниманието да се насочва автоматично към мъжете и че по-конкретно: а) няма женски манекени за изпитванията на удар при сблъсък на превозни средства; б) медицинските изследвания обикновено се провеждат върху мъже; в) изчисленията за радиационното облъчване се основават на степента на поглъщане на индивид на средна възраст от мъжки пол; и г) в мнозинството от книгите по анатомия изображенията са на мъжко тяло;

5.  Изразява съжаление, че все още се наблюдава неравностоен достъп на жените до длъжности в областта на изследванията, до финансиране и до възможности за публикуване на трудове, като все още не е коригирана разликата в заплащането на мъжете и жените в сферата на научните изследвания и висшето образование, въпреки че в ЕС и държавите членки са налице правни разпоредби относно равното третиране и недискриминацията на пазара на труда, в т.ч. разпоредби относно равното заплащане;

Позитивни мерки

6.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да анализират съществуващите правни разпоредби с оглед на правилното им прилагане и евентуално на тяхното преразглеждане, ако това е необходимо, с цел да се гарантира равното третиране на жените и мъжете; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да гарантират спазването на принципа на недискриминация, който в Договора от Лисабон се разглежда като цел на Европейския съюз, във всички видове трудови договори или финансиране, както и законното право на равно заплащане за равен труд при всички елементи на възнаграждението, предоставяно на мъжете и жените, включително безвъзмездните помощи и стипендиите, например чрез гарантиране на прозрачност на заплатите;

7.  Отбелязва, че освен че трябва да се прилагат съществуващите правни разпоредби, трябва също така да се премахнат културните и институционалните пречки, които водят до пряка или непряка дискриминация спрямо жените в рамките на научните кариери и при вземането на решения, с оглед на постигането на равенство между половете; счита, че тези форми на дискриминация, отрицателни предубеждения и съзнателни или несъзнателни стереотипни представи се основават на нагласи и стандарти, които постоянно се възпроизвеждат, и промените на институционално равнище могат да спомогнат за отстраняването им; призовава Комисията да въведе и да подкрепя кампании за повишаване на осведомеността и програми и инициативи за намаляване на тези пречки както в академичните среди, така и в обществото като цяло;

8.  Отново изразява критичното си отношение във връзка с факта, че жените продължават да получават по-ниско заплащане в сравнение с мъжете за еднакъв труд също и в сферата на науката и изследванията като последица от своето неравностойно представителство;

9.  Призовава Комисията и държавите членки да включат подпомагане и насърчаване на мрежи за партньорска подкрепа и споделяне на най-добри практики в цяла Европа и извън нея;

10.  Подчертава, че кампаниите за повишаване на осведомеността следва да са насочени както към мъжете, така и към жените, тъй като те (съзнателно или не) възпроизвеждат основаните на пола стереотипи, които могат да накарат жените да приемат като естествени културните и институционални пречки пред професионалното развитие в науката;

11.  Настоятелно призовава Комисията да полага усилия въз основа на съществуващите програми и инициативи и да провежда по-активно положителни целеви кампании за жените и момичетата, насърчаващи ги да се насочват към академични и изследователски кариери във всички научни области, с особен акцент върху инженерните специалности и технологичния сектор, където въпреки неотдавнашните положителни промени участието на жените все още е по-ниско от средното;

12.  Призовава Комисията и държавите членки да насърчават образователните програми, които поощряват взаимодействието и положителните връзки между учебните предмети в областта на НТИМ и изкуствата и хуманитарните науки и популяризират призмата на равенството между половете, благоприятствайки ролята, която жените могат да изпълняват при осъществяването на тези връзки;

13.  Призовава Комисията и държавите членки да насърчават положителните женски ролеви модели на всички равнища на образованието – от задължителното образование до горните класове, следдипломното обучение и различните степени на висшето образование - както и в неформалното образование и работата с младежите; признава, че насърчаването на положителните женски ролеви модели включва предприемането на мерки за подчертаване на историческите и съвременните постижения на жените в науката и технологиите, предприемачеството и управленските позиции; отбелязва, че тези мерки могат да включват специален акцент върху Международния ден на жената, седмиците на науката и възползването от съществуващата най-добра практика от държавите членки и от другите държави по света;

14.  Призовава Комисията, държавите членки и съответните заинтересовани страни да укрепят инициативите и програмите, насърчаващи жените да продължат своето професионално развитие в рамките на научните изследвания и висшето образование, например чрез програми за наставничество и за работа в мрежа и чрез подпомагане на жените научни работници, по-конкретно младите жени научни работници, участващи в научноизследователски програми и в заявления за получаване на безвъзмездни средства, както и чрез подпомагане на индивидуалното професионално развитие на жените научни изследователи и на напредъка им в кариерата до най-високите степени; счита, че жените следва също да бъдат насърчавани да кандидатстват за управленски позиции, като същевременно трябва да се предприемат действия за преодоляване на всички видове пречки, които затрудняват или осуетяват кандидатстването;

15.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки при разработването на стратегии относно равенството между половете във висшето образование да обърнат специално внимание на жените, които се сблъскват с множествена дискриминация, като например жените, които са лесбийки, бисексуални, транссексуални или интерсексуални, жените с увреждания, жените с малцинствен или мигрантски произход, жените бежанци и жените, които полагат грижи за други лица;

16.  Настоятелно призовава държавите членки да разработят ефективни и привлекателни учебни програми и методи на преподаване в областта на НТИМ, с цел да задържат интереса на момичетата към науката, както и да признаят приноса на учителите като двигател на културна промяна с потенциал да повишат трайното участие на момичетата в предметите от областта на науката в училище и да инвестират в тях;

17.  Настоятелно призовава държавите членки да признаят потенциала на качественото професионално ориентиране и участието в обучение за насърчаването на момичетата да продължат обучението си по предмети в областта на НТИМ в университета;

Постигане на равновесие между професионалния и личния живот

18.  Подчертава, че необходимостта от успешно съвместяване на професионалните и семейните задължения в много случаи представлява значителна пречка, която засяга по-конкретно жените, що се отнася до тяхното професионално израстване в сферата на науката и висшето образование, и че тя е една от основните причини те да изоставят своята кариера;

19.  Призовава за по-гъвкави условия на труд както за мъжете, така и за жените научни изследователи, които да им позволяват да съвместяват професионалния и семейния си живот, както и за премахване на разликата в заплащането на мъжете и жените в името на равенството между половете;

20.  Призовава Комисията, държавите членки, организациите, финансиращи научни изследвания, и други заинтересовани страни да разработят програми за активно насърчаване на жените да продължат своята кариера след отпуск по майчинство или родителски отпуск и да осигурят финансиране за програми за повторно навлизане на пазара на труда, които следва да бъдат съобразени с нуждите на всяка институция и да включват необходимото обучение с оглед на развитието на науката, както и да допускат повече гъвкавост по отношение на научните постижения на жените след раждането или осиновяването на дете и да предоставят подходящи услуги за полагане на грижи за децата, като също така насърчават участието на мъжете в семейния живот; тези мерки следва също така да се прилагат за изследователите, които работят въз основа на индивидуални стипендии, и за персонала в рамките на научноизследователски проекти с външно финансиране;

21.  Насърчава държавите членки и регионите да поощряват развитието на благоприятстващи семейството университети и научноизследователски институти;

22.  Настоятелно призовава Комисията да признае необходимостта от адекватен отпуск по бащинство и подходящи помощи за бащинство, така че мъжете да имат финансова възможност да отсъстват от работа, за да се грижат за дете, и да се спомогне за преодоляване на обичая жената да е родителят, който прекъсва професионалното си развитие, за да се премахне една значителна пречка пред професионалното израстване на жените в сферата на науката и висшето образование;

Промени и проекти на институционално равнище

23.  Приема за сведение, че в допълнение към насърчаването на професионалното развитие на отделните жени са необходими промени на институционално равнище, за да се преодолеят пречките пред равенството между половете, особено по отношение на вертикалната сегрегация и на участието на жените в комисиите, в които се вземат решенията;

24.  Подчертава необходимостта от институционална ангажираност за подпомагане и насърчаване на тези промени чрез установяване на нови стандарти, даване на отговор на възникващите въпроси и проследяване на напредъка, така че жените научни работници да могат да се възползват от наличната информация и същевременно да оказват активен принос за европейското научноизследователско пространство;

25.  Настоятелно призовава Комисията да предложи препоръка към държавите членки, съдържаща общи насоки относно институционалните промени за насърчаване на равенството между половете в университетите и научноизследователските институти;

26.  Счита, че трябва да бъде систематизирана наличната информация относно разпределението между половете и положението на жените научни работници в държавите членки, с цел насърчаване на равенството между половете във всички публични и частни научноизследователски институти; счита, че трябва да бъде постигнат консенсус относно бъдещите действия за насърчаване на проектите, свързани с жените научни работници;

27.  Настоятелно призовава Комисията да изпълнява по-активна координационна роля по отношение на инициативите за интегриране на принципа на равенство между половете в рамките на европейското научноизследователско пространство и да повишава осведомеността и да предлага подходящи курсове за обучение, насочени към заинтересованите страни, относно значението на интегрирането на принципа на равенство между половете в сферата на науката и висшето образование; подчертава необходимостта от мерки за насърчаване на истинско равенство между половете, що се отнася до професионалното израстване в академичната и научната сфера;

28.  Посреща със задоволство факта, че Комисията финансира разработването на планове за равенство между половете чрез проекти по 7-ата рамкова програма и по програма „Хоризонт 2020“, и също така приветства съвместния проект на Комисията и Европейския институт за равенство между половете за създаването на онлайн инструмент за разработване на планове за равенство между половете като средство за определяне и обмен на най-добрите практики със съответните заинтересовани страни; подчертава, че при предлагането на най-добри практики следва да се вземат предвид независимостта на университетите и научноизследователските организации и разнообразието на техните организационни структури в държавите членки;

29.  Приканва държавите членки да участват в партньорства с научноизследователски организации и университети с цел поощряване на културните и институционалните промени в областта на равенството между половете;

30.  Призовава държавите членки да работят с академичните институции с цел осигуряване на подкрепа и повече възможности за професионално развитие в ключови преходни моменти, като например прехода между позициите на докторант, доктор на науките и лектор;

31.  Подчертава необходимостта от пълноценно включване на призмата на равенството между половете в научноизследователската дейност и балансираното участие на половете в програмата „Хоризонт 2020“; счита, че това ще изисква подновяване на усилията за включване на измерението, свързано с равенството между половете, при формулирането и изпълнението на следващата работна програма; приветства създаването на консултативната група по въпросите на равенството между половете по програма „Хоризонт 2020“; изразява твърдо убеждение, че целите на програма „Хоризонт 2020“ ще бъдат постигнати единствено ако жените научни работници участват пълноценно в нея;

32.  Призовава държавите членки да работят с академичните институции за активно насърчаване на жените да кандидатстват за длъжности и за гарантиране на участието на жени в групите, които провеждат интервютата за подбор на кадри, когато това е възможно;

33.  Изразява твърдо убеждение, че измерението, свързано с равенството между половете, е източник на добавена стойност за научните изследвания и осигурява възвращаемост на инвестициите; подчертава, че анализът на въпросите на равенството между половете може да поощри иновациите и мултидисциплинарното сътрудничество в областта на науката и технологиите;

Следващи стъпки

34.  Призовава държавите членки да предоставят стимули на научноизследователските институти и университетите за въвеждането и прилагането на планове за равенство между половете, да включат измерението, свързано с равенството между половете, в своите национални програми за научни изследвания, да премахнат правните и други пречки пред наемането, задържането и професионалното развитие на жените научни изследователи и да прилагат всеобхватни стратегии за структурна промяна с цел преодоляване на съществуващите недостатъци в научноизследователските институти и програми;

35.  Призовава Комисията и държавите членки да предприемат действия във връзка с дисбаланса между половете в рамките на процеса на вземане на решения и в органите, отговарящи за наемането и повишаването в длъжност или степен на изследователите, и да разгледат възможността разработването на планове за равенство между половете да се въведе като предпоставка за достъпа до публично финансиране в областта на изследванията, науката и висшето образование, по-конкретно чрез насърчаване на изследователските и научните институти да представят доклади относно своите усилия за интегриране на жените научни работници и чрез осигуряване на открити и прозрачни процеси на подбор и повишаване в длъжност или степен;

36.  Отчита, че в рамките на стратегиите за равенство между половете във висшето образование трябва също така да се обърне внимание на явлението, свързано с основаното на пола насилие; призовава Комисията и държавите членки да разработят стратегии за преодоляване на основаното на пола насилие на територията и в сградите на университетите и колежите, включително за повишаване на осведомеността, улесняване на достъпа до правосъдие за засегнатите жени и ангажиране на мъжете студенти, преподаватели и служители в борбата срещу насилието;

37.  Призовава държавите членки да насърчават работодателите да предприемат мерки за борба с всички форми на тормоз на работното място, засягащи жените, които могат да доведат до обезсърчаване на жертвите и в крайна сметка до подаване на оставка от тяхна страна;

38.  Насърчава държавите членки да улеснят редовната комуникация между националните министри, отговарящи за университетите и науката, и министрите, отговарящи за равенството между половете, или съответния им еквивалент с оглед на разработването на национални политики, които поощряват и подкрепят жените в сферата на науката и висшето образование;

39.  Призовава държавите членки да ангажират медиите и частния сектор за изкореняване на стереотипните представи, свързани с пола, и за насърчаване на взаимното уважение; подчертава ролята на медиите за запазване на стереотипните представи или за борба за премахване на основаните на пола стереотипни представи, както и техния потенциал за активно насърчаване на положителните ролеви модели за жените и момичетата, които следва да бъдат поощрявани;

40.  Призовава Комисията и Европейския институт за равенство между половете да доразвият съществуващата методика за поддържане на разбити по пол статистически данни за всички академични и научни дейности в допълнение към статистическите данни за човешките ресурси, както и да разработят приложими показатели за измерване на процесите на институционална промяна както на национално равнище, така и в рамките на европейското научноизследователско пространство;

41.  Призовава държавите членки, академичния сектор и всички заинтересовани страни да въведат специализирани програми в образованието, по‑конкретно във висшето образование, за да се изтъкне значимостта на равенството между половете;

42.  Призовава Комисията и държавите членки последователно да прилагат съобразено с равновесието между половете бюджетиране във всички програми и мерки, осигуряващи финансиране в областта на науката, висшето образование и научните изследвания, и да разработят насоки и методи за наблюдение и оценка на включването на призмата на равенството между половете в тези области;

43.  Призовава държавите членки да разработят статистически мерки за проследяване на това накъде се насочват жените, след като напуснат сферата на висшето образование, с цел да се усъвършенства разработването на политики от страна на академичните институции и правителствата в съответните области;

44.  Насърчава държавите членки да разгледат възможностите за осигуряване на положително признание за академичните институции, които са предприели мерки за преодоляване на неравенството между половете;

45.  Призовава Комисията да интегрира призмата на равенството между половете в научното и технологичното съдържание, с цел да се сложи край на по‑дискретните форми на дискриминация чрез предоставяне на стимули за вземане под внимание на пола в рамките на научноизследователската и развойната дейност;

Участие

46.  Призовава Комисията и държавите членки да стимулират допълнително работата в мрежа сред жените учени на национално, регионално и европейско равнище;

47.  Насърчава държавите членки да разгледат възможностите за въвеждане на схеми за наставничество със специален акцент върху насърчаването на жените да кандидатстват за безвъзмездно финансиране, повишаване в длъжност или степен или други възможности, както и върху подпомагането им в този процес;

48.  Отново изтъква значението на по-голямото участие на жените в процеса на вземане на решения и на осигуряването на баланс между половете в комисиите за оценка, комисиите за подбор и всички други съответни комисии, както и в специално сформираните групи и комисии, вземащи решения относно набирането на персонал, финансирането, научноизследователските програми и публикациите; счита, че научноизследователските институции и университетите следва да бъдат насърчавани да въведат цели за участието на жените в тези органи; призовава Комисията и държавите членки във връзка с това да използват за основа предложението на Комисията за директива за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки(6), за да предложат подобни законодателни мерки относно ръководните длъжности за жените в науката и висшето образование;

49.  Призовава Съвета да приеме — в рамките на люксембургското председателство — заключения относно равенството между половете в областта на научните изследвания, така че да се гарантира по-висока степен на представителство и участие на жените в процеса на вземане на решения в сектора на научните изследвания;

50.  Призовава Парламента да въведе награда „Жените и науката в Европа“, която да се връчва на работодатели (предприятия, институции и органи), които играят водеща роля за насърчаване на жените в академичните и научните кръгове, за подкрепа на жените с управителни функции и за гарантиране на равно заплащане;

51.  Призовава Комисията да насърчава чрез информационни кампании схемите и програмите, предназначени да повишат участието на жените в научните изследвания;

o
o   o

52.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
(2) Приети текстове, P8_TA(2015)0050.
(3) Приети текстове, P7_TA(2013)0499.
(4) OВ C 279E, 19.11.2009 г., стр. 40.
(5) ОВ C 309, 27.10.2000 г., стр. 57.
(6) COM(2012)0614.

Правна информация - Политика за поверителност