Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2251(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0235/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0235/2015

Συζήτηση :

PV 08/09/2015 - 18
CRE 08/09/2015 - 18

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2015 - 8.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0311

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 522kWORD 134k
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο
P8_TA(2015)0311A8-0235/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο, και το φαινόμενο της γυάλινης οροφής με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες (2014/2251(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 8, 10, 19 και 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών: Χάρτης για τα δικαιώματα των γυναικών» (COM(2010)0078),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο την 7η Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2014, με τίτλο «Έκθεση Προόδου 2014 για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας» (COM(2014)0575),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 1999, με τίτλο «Γυναίκες και Επιστήμη: «Κινητοποίηση των γυναικών με σκοπό τον εμπλουτισμό της ευρωπαϊκής έρευνας»» (COM(1999)0076),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2012, με τίτλο «Μία ενισχυμένη σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας για αριστεία και ανάπτυξη» (COM(2012)0392),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τις πολιτικές στον τομέα της ισότητας των φύλων στη δημόσια έρευνα ('Gender Equality Policies in Public Research') βάσει συνοπτικής μελέτης της Ομάδας του Ελσίνκι (της συμβουλευτικής ομάδας της Επιτροπής που ασχολείται με θέματα φύλου, έρευνα και καινοτομία),

–  έχοντας υπόψη την έκδοση «She Figures (στοιχεία για τις γυναίκες) 2012: Το φύλο στις στατιστικές για την έρευνα και την καινοτομία», που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή το 2013,

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2014, για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας - Έκθεση Προόδου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2015, για τον χάρτη πορείας του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 2015-2020.

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 40 της σύμβασης της Κωνσταντινουπόλεως, σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, της 21ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Μαΐου 2008, σχετικά με τις γυναίκες και την επιστήμη(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Γυναίκες και επιστήμη – Κινητοποίηση των γυναικών για τον εμπλουτισμό της ευρωπαϊκής έρευνας»(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (Α8-0235/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων της στόχων και καθηκόντων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων συνιστά προϋπόθεση για την πλήρη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και κοριτσιών και είναι ουσιαστικής σημασίας για τη χειραφέτησή τους και για την επίτευξη βιώσιμης κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου αποδυναμώνει το δυνητικό πλεονέκτημα της επιχειρηματικότητας που συνδέεται με την έρευνα και την καινοτομία καθώς και το πλεονέκτημα της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα έχει καταστροφικές κοινωνικές συνέπειες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υψίστης σημασίας να εξασφαλισθεί ότι οι γυναίκες και οι άνδρες είναι ίσοι εταίροι, έχουν τα ίδια δικαιώματα και ευθύνες, τις ίδιες ευκαιρίες εργασίας και ότι η συνεισφορά τους στην κοινωνία είναι εξίσου αξιόλογη και σεβαστή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες στατιστικές και έρευνες, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε ανώτερες ιεραρχικά βαθμίδες, ακόμα και σε τομείς στους οποίους αποτελούν την πλειονότητα, όπως στον εκπαιδευτικό τομέα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς τομείς STEM (θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών), αντιπροσωπεύοντας μόνο το 24 % των επαγγελματιών στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και έρευνες, η γυναικεία εκπροσώπηση ποικίλλει ανάλογα με την ειδικότητα στους τομείς STEM· για παράδειγμα στον τομέα της χημείας υπάρχει πρόβλημα διατήρησης, ενώ στη μηχανική και στη φυσική πρόβλημα πρόσληψης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστήμη διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία και χρειάζεται ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ομάδων ικανών, μεταξύ άλλων, για πρωτοποριακή έρευνα, που είναι απαραίτητη για την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, ενώ η ύπαρξη επαρκούς αριθμού ατόμων με δεξιότητες στους τομείς STEM είναι βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ατζέντας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και των στόχων της στρατηγικής 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαγγελματίες στους τομείς STEM αναμένεται να αυξηθούν μέχρι το 2025, ενώ τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι ο τομέας έρευνας τελεί υπό γήρανση· εκτιμώντας ότι η θετική γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ των τομέων STEM, αφενός, και των τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών, αφετέρου, παρουσιάζει ένα τεράστιο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό δυναμικό, οι δε γυναίκες και ερευνήτριες βρίσκονται στην ενδεδειγμένη θέση για να αναπτύξουν δεσμούς μεταξύ των δύο τομέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερευνήτριες αποτελούν πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία χρειάζεται όλους τους διαθέσιμους πόρους για να ανακάμψει οριστικά από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και να αντιμετωπίσει τις αλλαγές στην κοινωνία στο σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη να προωθηθεί και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της σταδιοδρομίας των γυναικών και η αύξηση της παρουσίας νέων, ιδίως γυναικών φοιτητριών και επιστημόνων στους τομείς STEM·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν σημειωθεί μεν ορισμένες θετικές εξελίξεις όσον αφορά τις ερευνήτριες και το ποσοστό τους έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια με ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με αυτό των ανδρών, αλλά ο αριθμός των ερευνητριών παραμένει σημαντικά μικρότερος από αυτό των ανδρών ερευνητών, ενώ το μεγαλύτερο χάσμα παρατηρείται στον επιχειρηματικό κλάδο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία των γυναικών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σαφώς από έντονο κάθετο διαχωρισμό, με πολύ χαμηλό ποσοστό γυναικών σε κορυφαίες ακαδημαϊκές θέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκδοση She Figures (στοιχεία για τις γυναίκες) του 2012, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 10% των πανεπιστημιακών πρυτάνεων ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγα κράτη μέλη φαίνεται να έχουν διατάξεις για την ισότητα των φύλων στο νομικό τους πλαίσιο που αφορά την έρευνα, ενώ λίγη μόνο προσοχή έχει δοθεί στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα εθνικά ερευνητικά προγράμματα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκουν εμπόδια στη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων, λόγω της επιμονής των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη να προωθηθεί και να υποστηριχθεί μεγαλύτερη επιχειρηματικότητα μεταξύ των γυναικών και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο να μπορούν να ευημερήσουν οι γυναίκες επιχειρηματίες και οι οικογενειακές επιχειρήσεις και το οποίο να ανταμείβει το επιχειρηματικό πνεύμα, με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων βάσει της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και με ιδιαίτερη προσοχή στις μητέρες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λόγοι για την κατάσταση αυτή είναι πολλοί και περίπλοκοι, όπως τα αρνητικά στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι συνειδητές και ασυνείδητες διακρίσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στατιστικές δείχνουν σταθερά ότι τα κορίτσια τείνουν να απομακρύνονται από μαθήματα θετικής κατεύθυνσης (STEM) στο σχολείο και είναι λιγότερο πιθανό να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές στον τομέα των επιστημών· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει μία και μόνη εξήγηση για τα χαμηλά επίπεδα των γυναικών σε τομείς STEM και οι λόγοι περιλαμβάνουν: την έλλειψη γνώσης εκ μέρους των δασκάλων στα σχολεία όσον αφορά τη σταδιοδρομία στους τομείς STEM, την έλλειψη γυναικείων προτύπων, τον μεγάλο αριθμό επισφαλών βραχυπρόθεσμών συμβάσεων, την ασυνείδητη προκατάληψη στις επιτροπές συνεντεύξεων για προσλήψεις, το ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό από τους άνδρες να έχουν φιλοδοξίες για ανώτερες θέσεις και την τάση των γυναικών να κατευθύνονται στη διδασκαλία και την καθοδήγηση των νέων αντί για την έρευνα και την ακαδημαϊκή καριέρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που απασχολούνται στον τομέα της έρευνας, όπως και σε όλους τους άλλους τομείς, είναι υποχρεωμένες να αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών ή της οικογένειας από τους άνδρες συντρόφους τους, και ότι, ως εκ τούτου, όλα τα προτεινόμενα μέτρα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα επιτυχούς συνδυασμού εργασίας και οικογενειακής ζωής για τις γυναίκες, ώστε να είναι δυνατή η ένταξη ανδρών σε αυτές τις σφαίρες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις διαρκείς προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών, οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται άνισους όρους πρόσβασης στις ερευνητικές θέσεις, στη χρηματοδότηση, σε δυνατότητες δημοσίευσης και στις ακαδημαϊκές διακρίσεις, αντιμετωπίζουν δε αυστηρά κριτήρια προαγωγής και αναγνώρισης και της έλλειψη χρηματοδότησης και κατάλληλων πολιτικών αρωγής προς αυτές, με αποτέλεσμα οι προοπτικές των νέων γυναικών επιστημόνων να είναι ιδιαίτερα αβέβαιες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι παράγοντες συντείνουν στη διαρροή πνευματικού δυναμικού, κατάσταση που απαιτεί ριζικά μέτρα αντί για ημίμετρα· λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι η συνεργασία σε συλλογικό επίπεδο είναι θεμελιώδους σημασίας και θα πρέπει να αναληφθεί και να ενθαρρυνθεί τόσο σε επίπεδο ατόμων όσο και κοινωνίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η de facto χαμηλή θέση των γυναικών στον επιστημονικό τομέα, στην κοινωνία, χωρίς αναγκαστικά να δικαιολογείται από τυχόν αντικειμενικά κριτήρια, καθώς και οι σχέσεις των δύο φύλων και τα φυλετικά στερεότυπα πρέπει να αναθεωρηθούν και να επανεκτιμηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση των προοπτικών σταδιοδρομίας των γυναικών και η τροποποίηση των εκπαιδευτικών προτύπων θα μπορούσαν να έχουν θετική επίδραση στην άμβλυνση των διαφορών ως προς την αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών, για παράδειγμα με την αύξηση του αριθμού των γυναικών επιστημόνων και μηχανικών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ήδη δεσμευθεί να διασφαλίσει μια εκπροσώπηση της τάξης του 40% για το υποεκπροσωπούμενο φύλο μεταξύ των μελών όλων των ομάδων εμπειρογνωμόνων της, των ειδικών ομάδων και των επιτροπών και θα εφαρμόσει, πιο συγκεκριμένα, την γραμμή αυτή στο ειδικό πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων στην επιστήμη και την τεχνολογία στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, αναγνωρίζουν τη σημασία της προώθησης της ισότητας των φύλων στον τομέα της έρευνας και της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, ήδη από το 2005, αλλά ότι το Συμβούλιο δεν έδωσε καμία συνέχεια στο θέμα έκτοτε·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οδικός χάρτης 2015-2020 του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αρχίσουν να μεταφράζουν σε αποτελεσματική δράση την εθνική νομοθεσία για την ισότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες μεταξύ των φύλων σε ερευνητικά ιδρύματα και φορείς λήψης αποφάσεων και να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου καλύτερα στις πολιτικές Ε&Α, σε προγράμματα και έργα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης περιέχει τη δέσμευση να αντιμετωπιστούν στη ρίζα τους τα αίτια της βίας και να προωθηθεί περισσότερο η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών με την αλλαγή αντιλήψεων και την εξάλειψη στερεοτύπων, όχι μόνο σε επίπεδο ατόμου αλλά και σε επίπεδο ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και μέσα στους πανεπιστημιακούς και κολλεγιακούς χώρους, οι οποίοι δεν είναι απαλλαγμένοι από τη βία με βάση το φύλο, ώστε να ελευθερωθούν οι γυναίκες από τη βία και τον φόβο που γεννά, τα οποία συχνά τις εμποδίζουν να συμμετάσχουν πλήρως στην ακαδημαϊκή και κοινωνική ζωή·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών μπορεί να διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στην παρακολούθηση της εξέλιξης των διαφορών αμοιβής μεταξύ γυναικών και ανδρών στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας, αναλύοντας τις αιτίες τους και αξιολογώντας τον αντίκτυπο της νομοθεσίας·

Ισότητα των φύλων στις ακαδημαϊκές θέσεις

1.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι παρά τις θετικές αλλαγές των τελευταίων ετών, η ισότητα των φύλων δεν έχει ακόμα επιτευχθεί στον επιστημονικό και ακαδημαϊκό τομέα, ενώ η κατάσταση διαφέρει αναλόγως με το κράτος μέλος, τους τομείς έρευνας και τον ακαδημαϊκό βαθμό· επισημαίνει την εξαιρετικά περιορισμένη παρουσία γυναικών στις υψηλότερες ακαδημαϊκές βαθμίδες και στις θέσεις με ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σε επιστημονικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, γεγονός το οποίο υποδεικνύει την ύπαρξη γυάλινης οροφής, δηλαδή αόρατων εμποδίων που βασίζονται σε προκαταλήψεις οι οποίες εμποδίζουν την άνοδο των γυναικών σε θέσεις ευθύνης·

2.  εκφράζει τη λύπη του διότι τα στοιχεία καταδεικνύουν διαχωρισμό με βάση το φύλο στις ιεραρχικές θέσεις στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και σχολεία και τις προηγμένες οικονομίες, τόσο οριζόντιο όσο και κάθετο, και ότι, ενώ από το 59 % των αποφοίτων πανεπιστημίου στην ΕΕ των 28 είναι γυναίκες, αντιπροσωπεύουν μόνο το 18 % των τακτικών καθηγητών στα πανεπιστήμια·

3.  επαναλαμβάνει ότι η ισότητα των φύλων συνιστά μια από τις αρχές στις οποίες έχει θεμελιωθεί η ΕΕ και ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή, μεταξύ άλλων και στον ερευνητικό και ακαδημαϊκό κλάδο· τονίζει ότι όλες οι μορφές άμεσης ή έμμεσης διάκρισης εις βάρος γυναικών πρέπει να καταργηθούν·

4.  επισημαίνει ότι η έλλειψη των γυναικών στην επιστήμη και την έρευνα έχει οδηγήσει σε μια κατεξοχήν αρσενική προεπιλογή σε τομείς Ε&Α, και πιο συγκεκριμένα: α) δεν υπάρχουν θηλυκά ανδρείκελα στα crash tests· β) οι ιατρικές έρευνες πραγματοποιούνται συνήθως σε πληθυσμό ανδρικού φύλου· γ) οι υπολογισμοί για τις δόσεις ακτινοβολίας βασίζονται στην απορρόφηση ποσοστό ενός μεσήλικα άνδρα· και δ) στα περισσότερα βιβλία ανατομίας οι εικόνες είναι ανδρικού σώματος·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι η άνιση πρόσβαση των γυναικών σε ερευνητικές θέσεις, χρηματοδότηση και δυνατότητες δημοσίευσης εξακολουθεί να υφίσταται, συμπεριλαμβανομένου ενός μισθολογικού χάσματος στον επιστημονικό και ακαδημαϊκό τομέα, παρά τις νομικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί στην ΕΕ και στα κράτη μέλη για την ίση μεταχείριση και κατά των διακρίσεων στην αγορά εργασίας, περιλαμβανομένων των διατάξεων για ίση αμοιβή·

Θετικά μέτρα

6.  ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν τις υφιστάμενες νομικές διατάξεις με σκοπό την κατάλληλη εφαρμογή τους και, εν ανάγκη, την αναθεώρησή τους, ούτως ώστε να επιβληθεί η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την τήρηση της αρχής της καταπολέμησης των διακρίσεων, η οποία θεωρείται στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, σε κάθε τύπο σύμβασης για απασχόληση ή χρηματοδότηση, καθώς και το νόμιμο δικαίωμα σε ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας για όλες τις μορφές αμοιβής που καταβάλλονται σε άνδρες και γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων επιδοτήσεων και υποτροφιών, εξασφαλίζοντας την διαφάνεια στους μισθούς·

7.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι, εκτός από την επιβολή νομικών διατάξεων, πρέπει να αρθούν τα πολιτιστικά και θεσμικά εμπόδια που δημιουργούν άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις εις βάρος γυναικών στην επιστημονική σταδιοδρομία και σε θέσεις λήψης αποφάσεων, ούτως ώστε να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων· αυτές οι μορφές διάκρισης, οι αρνητικές προκαταλήψεις και τα συνειδητά ή ασυνείδητα στερεότυπα βασίζονται σε στάσεις και πρότυπα που αναπαράγονται διαρκώς, ενώ οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να συμβάλουν στην άρση τους· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει και να υποστηρίξει εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς και προγράμματα και πρωτοβουλίες για τη μείωση αυτών των εμποδίων, τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στην κοινωνία γενικότερα·

8.  επικρίνει για μια ακόμη φορά το ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο για την ίδια εργασία από τους άνδρες και στον τομέα της έρευνας και της επιστήμης, ως συνέπεια της άνισης εκπροσώπησης τους·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη στήριξη και την προώθηση δικτύων αμοιβαίας πίεσης από ομοτίμους και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής·

10.  τονίζει ότι οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης θα πρέπει να στοχεύουν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, που συνειδητά ή ασυνείδητα αναπαράγουν τα στερεότυπα με βάση το φύλο, τα οποία οδηγούν μερικές φορές τις γυναίκες στο να εσωτερικεύουν τα πολιτιστικά και θεσμικά εμπόδια στην πρόοδο της επιστημονικής σταδιοδρομίας·

11.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα υπάρχοντα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες και να αναπτύξει περαιτέρω τις θετικές εκστρατείες που απευθύνονται σε γυναίκες και κορίτσια, ενθαρρύνοντάς τις να ξεκινήσουν ακαδημαϊκές και ερευνητικές σταδιοδρομίες σε όλους τους επιστημονικούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της μηχανικής και της τεχνολογίας, όπου, παρά τις πρόσφατες θετικές μεταβολές, η συμμετοχή των γυναικών παραμένει κάτω από τον μέσο όρο·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα που ενθαρρύνουν τις συνέργιες και τις θετικές σχέσεις μεταξύ μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης (STEM), αφενός, και των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών, αφετέρου, και να προωθήσουν τη διάσταση του φύλου, διευκολύνοντας τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι γυναίκες στην δημιουργία αυτών των αμοιβαίων σχέσεων·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα θετικά γυναικεία πρότυπα σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την υποχρεωτική εκπαίδευση και εξακολουθώντας στην περαιτέρω και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την άτυπη εκπαίδευση και τις κοινωνικομορφωτικές δραστηριοτήτες για τους νέους· αναγνωρίζει ότι η προώθηση θετικών γυναικείων προτύπων περιλαμβάνει μέτρα που λαμβάνονται για να δοθεί έμφαση στα ιστορικά και σύγχρονα επιτεύγματα γυναικών στην επιστήμη και την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και τις θέσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· σημειώνει ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν ειδική εστίαση στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και τις εβδομάδες που αφιερώνονται στις επιστήμες καθώς και την αξιοποίηση των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών από κράτη μέλη και από όλο τον κόσμο·

14.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς να ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που ενθαρρύνουν τις γυναίκες να συνεχίζουν την επιστημονική και ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία, όπως τα προγράμματα καθοδήγησης και δικτύωσης, υποστηρίζουν γυναίκες επιστήμονες, κυρίως τις νέες, να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και να υποβάλλουν αιτήσεις για υποτροφίες, και που υποστηρίζουν τις μεμονωμένες σταδιοδρομίες ερευνητριών και την προαγωγή τους στις υψηλότερες βαθμίδες· οι γυναίκες πρέπει να ενθαρρύνονται επίσης να υποβάλλουν υποψηφιότητα για θέσεις με ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων, ενώ, παράλληλα, πρέπει να ληφθεί δράση για την καταπολέμηση όλων των εμποδίων που δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την υποβολή αιτήσεων·

15.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη, κατά τον σχεδιασμό οιασδήποτε στρατηγικής για την ισότητα των φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, όπως τις γυναίκες ΛΟΑΔΜ, τις γυναίκες με αναπηρίες, τις γυναίκες με μειονοτική καταγωγή, τις γυναίκες πρόσφυγες και τις γυναίκες που έχουν επωμιστεί τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων·

16.  καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να αναπτύξουν αποτελεσματικά και ελκυστικά προγράμματα διδακτέας ύλης και διδακτικές μεθόδους όσον αφορά τα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης (STEM), για να διατηρηθεί η ενασχόληση κοριτσιών με την επιστήμη, και να επενδύσουν στους διδάσκοντες αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους ως καταλυτών της πολιτισμικής αλλαγής, με το δυναμικό τους να προωθούν τη διαρκή συμμετοχή κοριτσιών στο σχολείο·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες του ποιοτικού επαγγελματικού προσανατολισμού και της ενασχόλησης με την εκπαίδευση, για να ενθαρρύνονται τα κορίτσια να συνεχίσουν στον δρόμο των μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης (STEM) στο πανεπιστήμιο·

Εξισορρόπηση του επαγγελματικού και του προσωπικού βίου

18.  υπογραμμίζει ότι η ανάγκη επιτυχούς συνδυασμού των επαγγελματικών και των οικογενειακών υποχρεώσεων συνιστά συχνά μέγιστο εμπόδιο για τις γυναίκες που ακολουθούν την επιστημονική και ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία και αντιπροσωπεύει έναν από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους εγκαταλείπουν τη σταδιοδρομία τους·

19.  ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες του τομέα της έρευνας, προκειμένου να μπορούν να συνδυάζουν επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, και ζητεί την εξάλειψη των διαφορών αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών στον ερευνητικό τομέα με στόχο τον σεβασμό της ισότητας των φύλων·

20.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τους οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας και άλλους ενδιαφερομένους να σχεδιάσουν προγράμματα για την ενεργό ενθάρρυνση των γυναικών να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους μετά από άδεια μητρότητας ή γονική άδεια, να παράσχουν χρηματοδότηση για προγράμματα επανένταξης, τα οποία θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε φορέα και να περιλαμβάνουν την απαραίτητη κατάρτιση για να ανταποκρίνονται στις επιστημονικές εξελίξεις, καθώς και να προβλέψουν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την επιστημονική παραγωγή των γυναικών μετά από τη γέννηση ή υιοθέτηση παιδιού καθώς και να προβλέψουν κατάλληλες υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών, ενθαρρύνοντας επίσης την ενσωμάτωση των ανδρών στην οικογενειακή ζωή· τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται επίσης σε ερευνητές που λαμβάνουν ατομικές υποτροφίες και σε προσωπικό που απασχολείται σε ερευνητικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με εξωτερικά μέσα·

21.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να προωθήσουν την ανάπτυξη πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων που είναι φιλικά προς τις οικογένειες·

22.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να αναγνωρίσει την ανάγκη για επαρκή άδεια πατρότητας και επίδομα πατρότητας, ούτως ώστε να μπορούν οι άνδρες να απουσιάζουν από την εργασία τους για την φροντίδα παιδιού και να καταπολεμηθεί ο κανόνας ότι οι γυναίκες είναι ο γονέας που πρέπει να διακόψει τη σταδιοδρομία του, ώστε να καταπολεμηθεί έτσι ένα σημαντικό εμπόδιο στην πρόοδο των γυναικών στην επιστημονική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία·

Θεσμικές αλλαγές και σχέδια

23.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι, εκτός από το να ενθαρρύνουν τη σταδιοδρομία μεμονωμένων γυναικών, χρειάζονται επίσης θεσμικές αλλαγές για την υπέρβαση των εμποδίων στην ισότητα των φύλων, ειδικότερα σε ό, τι αφορά τον κάθετο διαχωρισμό και τη συμμετοχή των γυναικών στις επιτροπές που λαμβάνουν αποφάσεις·

24.  τονίζει την ανάγκη της συμμετοχής των θεσμών στην υποστήριξη και την ενθάρρυνση αυτών των αλλαγών, με τον καθορισμό νέων προτύπων, κατά τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται τα ανακύπτοντα ζητήματα και να παρακολουθείται η σημειούμενη πρόοδος, προκειμένου να μπορέσουν οι γυναίκες επιστήμονες να επωφεληθούν από τις υπάρχουσες πληροφορίες και συγχρόνως να έχουν ενεργό συμβολή στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας·

25.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να προτείνει μια σύσταση προς τα κράτη μέλη με κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις θεσμικές αλλαγές για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα·

26.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η συστηματοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων για την κατά φύλο κατανομή και τη θέση των γυναικών επιστημόνων σε επίπεδο κρατών μελών, προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα μεταξύ των φύλων σε όλα τα ιδρύματα έρευνας του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα· θεωρεί ότι χρειάζεται συναίνεση για την ανάπτυξη συμπληρωματικών δράσεων ενθάρρυνσης σχεδίων που αφορούν γυναίκες επιστήμονες·

27.  ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να ενισχύσει το συντονιστικό της ρόλο όσον αφορά τις πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου εντός του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, να συμβάλει στη σχετική ευαισθητοποίηση και να προσφέρει την αντίστοιχη κατάρτιση στους ενδιαφερομένους όσον αφορά τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στον επιστημονικό και πανεπιστημιακό χώρο· τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων που να ενθαρρύνουν την πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε σχέση με την εξέλιξη της ακαδημαϊκής και επιστημονικής τους σταδιοδρομίας·

28.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή χρηματοδοτεί τη δημιουργία σχεδίων για την ισότητα των φύλων σύμφωνα με το 7° πρόγραμμα πλαίσιο και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και επικροτεί επίσης το κοινό σχέδιο της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εργαλείου για σχέδια περί ισότητας των φύλων ως μέσου εντοπισμού και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με τους ενδιαφερομένους· υπογραμμίζει ότι οι προτεινόμενες βέλτιστες πρακτικές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανεξαρτησία των πανεπιστημίων και των ερευνητικών οργανισμών καθώς και την ποικιλομορφία των οργανωτικών τους διαρθρώσεων στα διάφορα κράτη μέλη·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε εταιρικές σχέσεις με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια για την προώθηση πολιτισμικών και θεσμικών αλλαγών στο θέμα των φύλων·

30.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με ακαδημαϊκά ιδρύματα για να παρέχουν στήριξη και περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε βασικά μεταβατικά σημεία, όπως τη μετάβαση μεταξύ διδακτορικών, μεταδιδακτορικών και διδακτικών θέσεων·

31.  τονίζει την ανάγκη για πλήρη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην έρευνα και της ισορροπίας των φύλων στη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· πιστεύει ότι αυτό απαιτεί νέες προσπάθειες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη διαμόρφωση και την εφαρμογή του νέου προγράμματος εργασίας· εκφράζει ικανοποίηση για τη δημιουργία της συμβουλευτικής ομάδας της Επιτροπής που ασχολείται με θέματα φύλου στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· πιστεύει σθεναρά ότι οι στόχοι του προγράμματος «Ορίζων 2020» θα επιτευχθούν μόνο με την πλήρη συμμετοχή των γυναικών επιστημόνων·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα για να ενθαρρύνουν προορατικά τις αιτήσεις γυναικών για σχετικές θέσεις και να εξασφαλίσουν γυναικεία εκπροσώπηση σε ομάδες συνεντεύξεων όπου είναι δυνατόν·

33.  πιστεύει σθεναρά ότι η διάσταση του φύλου αποτελεί πηγή προστιθέμενης αξίας για την έρευνα και αποτελεί αποδοτική επένδυση· τονίζει ότι η ανάλυση ως προς το φύλο μπορεί να προωθήσει την καινοτομία και τη διεπιστημονική συνεργασία στην επιστήμη και την τεχνολογία·

Βήματα προόδου

34.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα σε ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια για να εισαγάγουν και να εφαρμόσουν σχέδια περί ισότητας των φύλων, να προβλέψουν τη διάσταση του φύλου στα εθνικά τους ερευνητικά προγράμματα, να άρουν τους νομικούς και λοιπούς φραγμούς στην πρόσληψη, τη διατήρηση και την επαγγελματική εξέλιξη των ερευνητριών και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για διαρθρωτική αλλαγή, προκειμένου να γεφυρωθούν τα υφιστάμενα κενά σε ερευνητικά ινστιτούτα και προγράμματα·

35.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την ανισορροπία των φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εντός των φορέων που είναι αρμόδιοι για την πρόσληψη και την προαγωγή ερευνητών, καθώς και να εξετάσουν το ενδεχόμενο της δημιουργίας σχεδίων περί ισότητας των φύλων ως προϋπόθεσης για την πρόσβαση σε δημόσια κονδύλια στον ερευνητικό, επιστημονικό και ακαδημαϊκό τομέα, ιδίως ενθαρρύνοντας τα επιστημονικά και ερευνητικά να συντάσσουν εκθέσεις σχετικά με τις προσπάθειές τους για την ένταξη γυναικών επιστημόνων και διασφαλίζοντας ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες επιλογής και προαγωγής·

36.  αναγνωρίζει ότι οι στρατηγικές ισότητας των φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει επίσης να καταπολεμούν φαινόμενα βίας με βάση το φύλο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν στρατηγικές για την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο στους χώρους των πανεπιστημίων και των κολεγίων, μεταξύ άλλων με την ευαισθητοποίηση, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τις θιγόμενες γυναίκες και τη συμμετοχή των ανδρών φοιτητών, καθηγητών και λοιπού προσωπικού στην καταπολέμηση της βίας·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους εργοδότες να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση όλων των μορφών παρενόχλησης των γυναικών στον χώρο εργασίας, καθώς το φαινόμενο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποθάρρυνση και μελλοντική παραίτηση των θυμάτων·

38.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την τακτική επικοινωνία μεταξύ των ανά κράτος μέλος υπουργών που είναι αρμόδιοι για τα πανεπιστήμια και την επιστήμη, αφενός, και των υπουργών που είναι αρμόδιοι για την ισότητα ή των αντίστοιχων αξιωματούχων, αφετέρου, για να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές που προωθούν και στηρίζουν τις γυναίκες στον επιστημονικό και τον ακαδημαϊκό χώρο·

39.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης και του ιδιωτικού τομέα στην εξάλειψη των στερεοτύπων σχετικά με το φύλο και την προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού· υπογραμμίζει τον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαιώνιση ή στην εξάλειψη των στερεοτύπων των φύλων, καθώς και το δυναμικό τους στην ενεργή προώθηση θετικών προτύπων για τις γυναίκες και τα κορίτσια, πράγμα που πρέπει να ενθαρρυνθεί·

40.  καλεί την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να αναπτύξουν περαιτέρω την υφιστάμενη μεθοδολογία για τη διατήρηση των ανά φύλο στατιστικών στοιχείων για όλες τις ακαδημαϊκές και επιστημονικές δραστηριότητες, εκτός από τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους, και να αναπτύξουν έγκυρους δείκτες για τη μέτρηση των διαδικασιών θεσμικής αλλαγής σε εθνικό επίπεδο και στο σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας·

41.  καλεί τα κράτη μέλη, τον ακαδημαϊκό κλάδο και όλους τους ενδιαφερομένους να εισαγάγουν ειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, ιδίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να τονίσουν τη σημασία της ισότητας των φύλων·

42.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν σταθερά την συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό σε όλα τα προγράμματα και τα μέτρα βάσει των οποίων παρέχεται χρηματοδότηση στους τομείς της επιστήμης, του ακαδημαϊκού χώρου και της έρευνας, καθώς και να αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές και μεθόδους για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε αυτούς τους τομείς·

43.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στατιστικά μέτρα για την παρακολούθηση του πού κατευθύνονται οι γυναίκες που εγκαταλείπουν τον ακαδημαϊκό χώρο, για να βελτιώσουν τη χάραξη πολιτικής των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των κυβερνήσεων στους σχετικούς τομείς·

44.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο της θετικής αναγνώρισης των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που έχουν λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου στο επιστημονικό και τεχνολογικό περιεχόμενο, προκειμένου να εξαλειφθούν δυσδιάκριτες μορφές διακρίσεων με την παροχή κινήτρων για τη συνεξέταση του βιολογικού και κοινωνικού φύλου στην ανάπτυξη της έρευνας·

Κινητοποίηση

46.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν περαιτέρω τα δίκτυα που ενώνουν γυναίκες επιστήμονες σε εθνικό, περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής προγραμμάτων καθοδήγησης με ειδική εστίαση στην ενθάρρυνση των γυναικών να υποβάλουν αιτήσεις για χρηματοδοτικές επιχορηγήσεις, προαγωγές ή άλλες ευκαιρίες και για τη στήριξή τους σε αυτή τη διαδικασία·

48.  επαναλαμβάνει ότι είναι μέγιστης σημασίας η διασφάλιση της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων και στην εγγύηση της ισορροπίας μεταξύ των φύλων σε ομάδες αξιολόγησης, εξεταστικές επιτροπές και όλες τις άλλες σχετικές επιτροπές, καθώς και σε ομάδες και επιτροπές που διορίζονται για να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με προσλήψεις, χρηματοδότηση, ερευνητικά προγράμματα και δημοσιεύσεις· πιστεύει ότι τα ερευνητικά ινστιτούτα και τα πανεπιστήμια πρέπει να ενθαρρυνθούν να προσδιορίζουν στόχους για τη συμμετοχή των γυναικών στους φορείς αυτούς· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν ως βάση την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων μεταξύ των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και τα συναφή μέτρα(6), για να προτείνουν παρόμοια νομοθεσία σχετικά με ανώτερες θέσεις για τις γυναίκες στις ακαδημαϊκές και επιστημονικές κοινότητες·

49.  καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει κατά την Προεδρία του Λουξεμβούργου συμπεράσματα σχετικά με την ισότητα των φύλων στην έρευνα, για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη εκπροσώπηση και συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της έρευνας·

50.  ζητεί από το Κοινοβούλιο να θεσπίσει το βραβείο «Γυναίκες και Επιστήμη στην Ευρώπη», το οποίο θα απονέμεται σε εργοδότες (επιχειρήσεις, ιδρύματα και αρχές) που έχουν πρωτοποριακό ρόλο στην προώθηση των γυναικών στο ακαδημαϊκό και στο επιστημονικό πεδίο, στηρίζουν τις γυναίκες με διευθυντικό ρόλο και εφαρμόζουν πολιτική ίσης αμοιβής·

51.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, μέσω ενημερωτικών εκστρατειών, τα συστήματα και τα προγράμματα που αποσκοπούν στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην επιστημονική έρευνα·

o
o   o

52.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0050.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0499.
(4) ΕΕ C 279 Ε της 19.11.2009, σ. 40.
(5) ΕΕ C 309 της 27.10.2000, σ. 57.
(6) COM(2012)0614.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου