Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2061(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0244/2015

Indgivne tekster :

A8-0244/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/09/2015 - 8.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0313

Vedtagne tekster
PDF 187kWORD 78k
Onsdag den 9. september 2015 - Strasbourg
EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked
P8_TA(2015)0313A8-0244/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 9. september 2015 om EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked (2015/2061(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til frihandelsaftalen af 22. juli 1972 mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund,

–  der henviser til aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer, navnlig bilag I om fri bevægelighed for personer og bilag III om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer,

–  der henviser til aftalen af 25. juni 2009 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om forenkling af kontrol og formaliteter under godstransport og om toldsikkerhedsforanstaltninger,

–  der henviser til aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering,

–  der henviser til aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om visse aspekter af offentlige indkøb,

–  der henviser til protokollen af 27. maj 2008 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union,

–  der henviser til protokollen af 26. oktober 2004 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union,

–  der henviser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (tjenesteydelsesdirektivet)(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer(2),

–  der henviser til sin beslutning af 7. september 2010 om EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked(3),

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2014 om statusrapport for 2012 om Island og perspektiverne efter valget(4),

–  der henviser til sin beslutning af 11. marts 2015 om styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2015(5),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 21. marts 2014,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 16. december 2014 om et homogent udvidet indre marked og EU-forbindelser med vesteuropæiske lande uden for EU,

–  der henviser til konklusionerne, der blev vedtaget af EØS-Rådet på dets 42. møde den 19. november 2014,

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 7. december 2012 med en gennemgang af, hvordan Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde fungerer (SWD(2012)0425),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. november 2012 om EU’s forbindelser med Andorra, Monaco og San Marino – Muligheder for øget integration med EU (COM(2012)0680),

–  der henviser til Kommissionens rapport af 18. november 2013 om EU’s forbindelser med Fyrstendømmet Andorra, Fyrstendømmet Monaco og Republikken San Marino: muligheder for landenes deltagelse i det indre marked,

–  der henviser til det Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalgs betænkning om den årlige rapport om, hvordan EØS-aftalen har fungeret i 2013,

–  der henviser til det Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalgs beslutning af 30. maj 2013 om fremtiden for EØS og EU’s forbindelser med de små lande og Schweiz,

–  der henviser til det Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalgs beslutning af 26. marts 2014 om styringen af det indre marked,

–  der henviser til det Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalgs beslutning af 17. marts 2015 om industripolitik i Europa,

–  der henviser til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalgs beslutning af 17. marts 2015 om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab og dets mulige følger for EØS/EFTA-staterne,

–  der henviser til den schweiziske udenrigspolitiske rapport af 14. januar 2015,

–  der henviser til den 35. resultattavle for det indre marked for EØS/EFTA-staterne,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217, der giver Unionen beføjelse til at indgå internationale aftaler,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0244/2015),

A.  der henviser til, at de fire medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) er væsentlige handelspartnere for Den Europæisk Union (EU), og at Schweiz og Norge er henholdsvis den fjerde- og femtevigtigste handelspartner opgjort efter omfang;

B.  der henviser til, at forbindelserne mellem EU og tre EFTA-medlemsstater (Island, Liechtenstein og Norge) er baseret på aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som sikrer deltagelse i det indre marked, og til at EØS-aftalen forvaltes og overvåges inden for stærkt institutionaliserede rammer;

C.  der henviser til, at Schweiz' deltagelse i EØS-aftalen blev nedstemt ved en folkeafstemning i 1992, og at forbindelserne mellem Schweiz og EU derfor på nuværende tidspunkt er baseret på mere end 100 sektoraftaler, som sikrer en vidtrækkende grad af integration;

D.  der henviser til, at et velfungerende og effektivt indre marked baseret på en stærkt konkurrencedygtig social markedsøkonomi er en forudsætning for at fremme væksten og konkurrenceevnen og skabe arbejdspladser til at genrejse den europæiske økonomi, men lovgivningen for det indre marked skal omsættes, gennemføres og håndhæves korrekt for at opnå de fulde fordele i EU-medlemsstaterne og EØS/EFTA-staterne;

Indledning

1.  anser EØS-aftalen for at være en væsentlig faktor for økonomisk vækst og det mest vidtrækkende og omfattende instrument til at udvide det indre marked til tredjelande; mener, at den med tanke på den interne udvikling i EU har vist sig at være en solid, effektiv og velfungerende aftale, der også på lang sigt sikrer det indre markeds integritet;

2.  anerkender, at de stærke forbindelser mellem EU, EØS/EFTA-landene og Schweiz ikke blot omfatter økonomisk integration og udvidelse af det indre marked, men også bidrager til stabilitet og velstand til gavn for alle borgere og virksomheder, herunder SMV'er; understreger betydningen af at sikre et velfungerende indre marked med henblik på at skabe lige vilkår og nye arbejdspladser;

Gennemførelse af lovgivningen om det indre marked: EØS/EFTA-stater

3.  noterer sig med bekymring, at i henhold til resultattavlen for det indre marked for EØS/EFTA-staterne er det nuværende gennemsnitlige gennemførelsesunderskud i de tre EFTA-stater steget til 2 % fra 1,9 % i juli 2014;

4.  glæder sig over den betydelige indsats, der er gjort med hensyn til at forbedre den hurtige indarbejdelse af den relevante EU-ret i EØS-aftalen samt den nylige aftale om principperne for indarbejdelse af EU-forordningerne om oprettelse af den europæiske tilsynsmyndighed på området for finansielle tjenesteydelser;

5.  minder om, at EØS/EFTA-staterne deltager i mange EU-programmer og EU-agenturer såvel som i praktiske samarbejdsforanstaltninger såsom informationssystemet for det indre marked og SOLVIT og bidrager til EU's samhørighed gennem EØS og den norske finansieringsmekanisme; er af den opfattelse, at dette samarbejde bidrager til, at det udvidede indre marked fungerer effektivt; opfordrer EU og EØS/EFTA-staterne til yderligere at udvikle forebyggende redskaber og svar på eventuelle trusler med henblik på at sikre funktionen af det indre marked for energi;

6.  mener, at rettidig og så vidt muligt samtidig gennemførelse af den relevante lovgivning om det indre marked i EØS/EFTA-staterne er af afgørende betydning, og at denne proces kan forbedres og fremskyndes;

7.  understreger, at puklen af retsakter, der venter på at blive indarbejdet, fortsat vækker bekymring, og opfordrer derfor EØS/EFTA-staterne til i tæt samarbejde med EU at optrappe deres indsats for at bevare det indre markeds integritet;

8.  anerkender, at forudgående enighed i alle EØS/EFTA-lande for så vidt angår fastlæggelsen af EØS-relevans er nødvendig, og at tekniske tilpasninger kan være nødvendige inden indarbejdelsen; er imidlertid bekymret over, at de talrige anmodninger om tilpasninger og undtagelser fører til unødvendige forsinkelser og måske til fragmentering af det indre marked; opfordrer indtrængende disse lande til at afhjælpe denne situation og arbejde tæt sammen med EU for at sikre lige vilkår i det udvidede indre marked;

9.  påpeger, at EU siden undertegnelsen af EØS-aftalen har gjort øget brug af agenturer; glæder sig over, at EØS/EFTA-staterne deltager i driften af disse agenturer; opfordrer EØS/ EFTA-staterne og Kommissionen til at fortsætte med at forbedre dette samarbejde og denne deltagelse;

10.  minder om, at EU og USA i øjeblikket forhandler om en omfattende frihandels- og investeringsaftale; understreger, at EØS/EFTA-staterne i medfør af EØS-aftalen anvender det indre markeds regler, og at enhver effekt af et vellykket handels- og investeringspartnerskab på det indre marked sandsynligvis også vil berøre EØS/EFTA-staterne; understreger endvidere, at indgåelsen af TTIP ikke må medføre, at der opstår nye handelshindringer mellem EU og EØS/EFTA-staterne;

Fyrstendømmet Liechtenstein

11.  er bekymret over, at Liechtensteins gennemførelsesunderskud er steget fra 0,7 % til 1,2 %; er endvidere bekymret over, at dets lovgivning vedrørende indrejse- og opholdsret for visse familiemedlemmer til EØS-statsborgere og de begrænsninger, der gælder for EØS-statsborgere bosat i Liechtenstein, der ønsker at arbejde i en anden EØS-stat, som Liechtenstein betragter som en ordning baseret på en særlig kvoteordning i EØS-aftalen, ikke forekommer at være i overensstemmelse med EØS-reglerne;

Republikken Island

12.  noterer sig skrivelsen af 12. marts 2015 fra den islandske regering om sin position som kandidat til EU-medlemskab; opfordrer indtrængende Island til at fremskynde sin indsats for at opfylde sine forpligtelser i henhold til EØS-aftalen, idet det har et efterslæb på 2,8 %, hvilket er det højeste af alle de berørte stater; opfordrer EU og Island at styrke samarbejdet yderligere, bl.a. med katastrofeberedskab i det nordatlantiske område og til at afsætte ressourcer til at imødegå udfordringer, der er forbundet hermed;

Kongeriget Norge

13.  glæder sig over, at Norge, som tilhørsforholdet er blevet styrket med i løbet af de seneste år, er en del af foregangsinitiativet, som sigter mod at forbedre det indre marked; bemærker imidlertid, at gennemførelsesunderskuddet er steget til 2 %, og opfordrer indtrængende Norge til at øge sine bestræbelser i denne henseende, især med henblik på at gennemføre det indre marked for energi; opfordrer til en intensivering af samarbejdet om bl.a. energipolitik; påpeger, at der stadig er problemer med øgede importafgifter på visse produkter, som er nødt til at blive evalueret;

Fyrstendømmet Andorra, Fyrstendømmet Monaco og Republikken San Marino

14.  anerkender, at tættere forbindelser kan give gensidige fordele, navnlig på regionalt og lokalt plan i de tilstødende regioner i EU, og glæder sig derfor over indledningen af forhandlinger om associeringsaftaler som et væsentligt skridt fremad med hensyn til deres deltagelse i det indre marked og eventuelt yderligere områder, under hensyntagen til disse landes særlige karakter;

Gennemførelse af lovgivningen om det indre marked: Det Schweiziske Forbund

15.  roser de stærke, fortsat blomstrende og langvarige forbindelser mellem EU og Schweiz, som har bidraget til fred, velstand og vækst i Europa gennem de sidste årtier; er overbevist om, at disse forbindelser kan styrkes til gavn for begge parter gennem en omfattende revision af sektoraftalerne i fuld overensstemmelse med EU’s grundlæggende principper, og at de mange fællestræk og gensidige interesser kan udvides;

16.  bifalder i denne forbindelse indledningen af forhandlinger i maj 2014 om en institutionel ramme som en forudsætning for yderligere udvikling af en bilateral tilgang; understreger, at uden sådan en rammeaftale vil ingen yderligere aftaler om Schweiz' deltagelse i det indre marked blive indgået; opfordrer den schweiziske regering til at intensivere sin indsats for at gøre fremskridt i forhandlingerne om de udestående spørgsmål;

17.  noterer sig resultatet af folkeinitiativet den 9. februar 2014 "mod masseindvandring" og de beslutninger, der blev truffet den 11. februar 2015 af det schweiziske forbundsråd i forbindelse med gennemførelsen af et udkast til gennemførelsesbestemmelser og nye ledsageforanstaltninger; påpeger, at dette er i modstrid med de forpligtelser, der følger af aftalen om fri bevægelighed for personer, og forventer, at Schweiz overholder disse forpligtelser; påpeger, at spørgsmålet om indvandring af statsborgere fra tredjelande ikke bør forveksles med den frie bevægelighed for personer, som er nedfældet i traktaterne; understreger, at de ensidige foranstaltninger, Schweiz har truffet for at undgå forskelsbehandling af kroatiske statsborgere, ikke er tilstrækkelige til at træde i stedet for en ratificering af protokollen om udvidelse af aftalen om fri bevægelighed for personer til også at omfatte Kroatien, og at en ratificering af denne protokol ville bane vejen for, at Schweiz' deltagelse i Horisont 2020-programmet kan fortsætte og udvides efter 2016 for at fremme forskernes adgang til Horisont 2020-finansiering; opfordrer Kommissionen til at samarbejde med Schweiz og medlemsstaterne om at finde en tilfredsstillende løsning, som respekterer bestemmelserne i de berørte aftaler og samtidig overholder retsstatsprincippet;

18.  gentager, at den frie bevægelighed for personer er en af de grundlæggende frihedsrettigheder og en hjørnesten i det indre marked, og det har altid været en uadskillelig del af og forudsætning for den bilaterale tilgang mellem EU og Schweiz; støtter derfor fuldt ud EU’s forkastelse i juli 2014 af de schweiziske myndigheders anmodning om at genforhandle aftalen om fri bevægelighed for personer med henblik på indførelse af en kvote eller et system med national præference; noterer sig med bekymring meldingerne om visse virksomheders og kantoners praksis med anvendelse af en national præferenceordning og påpeger, at en sådan praksis ikke er i overensstemmelse med aftalen om fri bevægelighed;

19.  bemærker, at begrænsninger af den frie bevægelighed for personer, som krævet i medfør af folkeafstemningen i Schweiz, risikerer at skabe ubalance i og underminere fordelene ved aftalerne for EU-medlemsstaterne;

20.  bemærker, at Schweiz har indført overgangsordninger efter suspenderingen af forhandlingerne om Schweiz' deltagelse i programmet Erasmus+; er bekymret over, at sådanne foranstaltninger formentlig vil have en indvirkning på bevægeligheden mellem EU og Schweiz for studerende ved højere uddannelsesinstitutioner; opfordrer Schweiz og EU til i dag at gøre alt for at opfylde betingelserne for deres deltagelse i programmet Erasmus+ for at sikre gensidighed i samhandelen og ikke straffe de yngre generationer;

21.  opfordrer indtrængende til at lade den nuværende praksis fortsætte, ifølge hvilken taxafirmaer fra EU-medlemsstater kan levere tjenesteydelser i Schweiz uden nogen restriktioner, eftersom dette i lang tid har bidraget til udviklingen i de schweiziske grænseregioner og er til gensidig gavn;

22.  opfordrer Kommissionen til at få foretaget en grundig undersøgelse af konsekvenserne af, at schweiziske landbrugere køber og forpagter jord i EU's grænseregioner;

23.  beklager dybt Schweiz' indførelse og efterfølgende konsolidering af ensidige ledsageforanstaltninger i forbindelse med aftalen om fri bevægelighed for personer, såsom opkrævning af gebyrer til dækning af administrationsudgifter, krav om at stille en bankgaranti eller en kombination af sådanne foranstaltninger, da de udgør alvorlige hindringer for levering af tjenesteydelser i Schweiz i henhold til aftalen, navnlig for SMV'er; opfordrer derfor Schweiz til at revidere disse foranstaltninger med henblik på at sikre, at de er i overensstemmelse med aftalen om fri bevægelighed;

24.  er af den holdning, at gennemførelsen i 2013 af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer skete meget sent, og kræver en hurtig indarbejdning af det reviderede direktiv 2013/55/EU i bilaget til aftalen om fri bevægelighed, i forventning om at Schweiz vil finde måder til at sikre, at aftalen forbliver i kraft; bemærker, at bilag II til aftalen om fri bevægelighed for personer blev ajourført for nylig for at sikre en mere effektiv koordinering af de sociale sikringsordninger i EU og Schweiz; opfordrer Schweiz til at fortsætte videre ad dette spor med henblik på at gennemføre EU-retten korrekt;

25.  er af den opfattelse, at gensidighed og retfærdighed mellem EØS og Schweiz er nødvendige med hensyn til parternes brug af det indre marked;

26.  opfordrer Kommissionen til fremover at undersøge alle følger for EU-regioner, der grænser op til Schweiz, forud for indførelsen af nye regler såsom ændringen for nylig af artikel 561 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks, hvormed der blev indført skrappe begrænsninger i brugen af firmabiler, der er indregistreret i et tredjeland, til private formål af ansatte, der er bosat på EU's toldterritorium;

27.  bemærker, at samarbejdet inden for rammerne af aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering (MRA) overordnet set er tilfredsstillende, men at aftalen ville kunne fungere betydeligt bedre, hvis Schweiz ville forpligte sig til løbende at ajourføre den i takt med EU-rettens stadige udvikling;

28.  opfordrer til at fjerne hindringer for arbejdskraftens mobilitet for at uddybe det indre marked; understreger med henblik herpå betydningen af at fremme sprogindlæring og give bedre information og praktisk støtte til arbejdssøgende, bl.a. via Euresnettet, i Schweiz og i alle EØS-lande; bifalder derfor Schweiz' aktive deltagelse i Euresnettets aktiviteter, navnlig i grænseregionerne; opfordrer Schweiz til at fortsætte med at opbygge sine transnationale og grænseoverskridende Eurestjenester i overensstemmelse med den nuværende Euresforordning med henblik på at forbedre arbejdstagernes mobilitet og skabe et virkeligt integreret arbejdsmarked mellem EU og Schweiz; opmuntrer ligeledes – med henblik på at forbedre arbejdskraftens mobilitet – tiltagene for at udpege en bred vifte af vækstindustrier og vækstsektorer, som EØS-landene, Schweiz og medlemsstaterne bør fokusere på i udviklingen af deres kvalifikationsgrundlag for bedre at matche kompetencer og kvalifikationer med udbud og efterspørgsel;

o
o   o

29.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.
(2) EUT L 354 af 28.12.2013, s. 132.
(3) EUT C 308 E af 20.10.2011, s. 18.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0041.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0069.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik