Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2061(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0244/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0244/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2015 - 8.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0313

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 504kWORD 107k
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
ΕΟX-Ελβετία: Εμπόδια όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς
P8_TA(2015)0313A8-0244/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τον ΕΟΧ-Ελβετία: Εμπόδια όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς (2015/2061(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 22 Ιουλίου 1972 Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και Ελβετικής Συνομοσπονδίας,

–  έχοντας υπόψη την από 21 Ιουνίου 1999 Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφετέρου σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, και ειδικότερα το Παράρτημα Ι περί ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και το Παράρτημα ΙΙΙ περί αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 25ης Ιουνίου 2009 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την απλοποίηση των ελέγχων και των διατυπώσεων ως προς τη μεταφορά εμπορευμάτων και τα τελωνειακά μέτρα ασφαλείας,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 21ης Ιουνίου 1999 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση ως προς την αξιολόγηση της πιστότητας,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 21ης Ιουνίου 1999 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των δημοσίων συμβάσεων,

–  έχοντας υπόψη το από 27 Μαΐου 2008 Πρωτόκολλο στη Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων όσον αφορά τη συμμετοχή, ως συμβαλλόμενων μερών, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας κατόπιν της προσχωρήσεώς τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο της 26ης Οκτωβρίου 2004 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, από τη μία πλευρά, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, από την άλλη, ως προς την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σχετικά με τη συμμετοχή, ως συμβαλλόμενα μέρη, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Δημοκρατίας της Σλοβακίας βάσει της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (η «οδηγία για τις υπηρεσίες»)(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τον ΕΟΧ-Ελβετία: Εμπόδια ως προς την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2012 για την Ισλανδία και τις μετεκλογικές προοπτικές(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 21 Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με μια ομοιογενή εκτεταμένη ενιαία αγορά και τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες μη μέλη της ΕΕ της Δυτικής Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο ΕΟΧ στην 42η συνεδρίασή του στις 19 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την επανεξέταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (SWD(2012)0425),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τις σχέσεις της ΕΕ με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, το Πριγκιπάτο του Μονακό και τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου - Επιλογές για στενότερη ολοκλήρωση με την ΕΕ (COM(2012)0680),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τις σχέσεις της ΕΕ με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, το Πριγκιπάτο του Μονακό και τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου: Επιλογές για τη συμμετοχή τους στην εσωτερική αγορά,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου για την ετήσια έκθεση της ίδρυσης της συμφωνίας ΕΟΧ του 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, της 30ής Μαΐου 2013, σχετικά με το μέλλον του ΕΟΧ και τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες μικρού μεγέθους και της Ελβετίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, της 26ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της 17ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της 17ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων και τις πιθανές επιπτώσεις της για τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ·

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για την Ελβετική Εξωτερική Πολιτική, της 14ης Ιανουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τον 35ο, πίνακα αποτελεσμάτων της Εσωτερικής Αγοράς των Κρατών ΕΟΧ ΕΖΕΣ,

–  έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και συγκεκριμένα το άρθρο 217 που δίνει στην Ένωση το δικαίωμα σύναψης διεθνών συμφωνιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α8-0244/2015),

Α.  εκτιμώντας ότι τα τέσσερα κράτη μέλη (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) αποτελούν σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με την Ελβετία και τη Νορβηγία να αποτελούν αντίστοιχα τον τέταρτο και πέμπτο πιο σημαντικό εμπορικό εταίρο της ΕΕ σύμφωνα με τον όγκο των συναλλαγών,

Β.  εκτιμώντας ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των τριών κρατών μελών ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) βασίζονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) που προβλέπει πλήρη συμμετοχή στην εσωτερική αγορά με τη Συμφωνία ΕΟΧ να διαχειρίζεται και να επιβλέπεται σε υψηλό θεσμικό πλαίσιο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή της Ελβετίας στη συμφωνία ΕΟΧ αμφισβητήθηκε από τη λαϊκή ψήφο το 1992 και, ως εκ τούτου, οι σχέσεις μεταξύ της Ελβετίας και της ΕΕ σήμερα βασίζεται σε περισσότερες από 100 τομεακές συμφωνίες που προβλέπουν διευρυμένο βαθμό ολοκλήρωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας αγοράς, η οποία βασίζεται σε μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, είναι απαραίτητη για να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά η νομοθεσία για την ενιαία αγορά πρέπει να μεταφερθεί εφαρμοστεί και να επιβληθεί σωστά, προκειμένου να αποφέρει τα πλήρη οφέλη της στα κράτη μέλη της ΕΕ και τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ·

Εισαγωγή

1.  θεωρεί τη συμφωνία για τον ΕΟΧ βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και την πλέον μακρόπνοη, φιλόδοξη και συνολική πράξη για την επέκταση της ενιαίας αγοράς σε τρίτες χώρες· πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις εσωτερικές εξελίξεις στην ΕΕ, έχει αποδειχθεί ότι είναι μια σταθερή, αποτελεσματική και εύρυθμη συμφωνία που εξασφαλίζει την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και μακροπρόθεσμα·

2.  αναγνωρίζει ότι οι στενές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ, των χωρών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και της Ελβετίας υπερβαίνουν την οικονομική ολοκλήρωση και την επέκταση της ενιαίας αγοράς, και συμβάλλουν στη σταθερότητα και την ευημερία προς όφελος όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, ώστε να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και νέες θέσεις εργασίας·

Εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά: χώρες ΕΟΧ ΕΖΕΣ

3.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς για τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ, το ισχύον μέσο έλλειμμα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των τριών κρατών της ΕΖΕΣ αυξήθηκε στο 2,0% από 1,9% τον Ιούλιο του 2014·

4.  χαιρετίζει τις σημαντικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν σε σχέση με τη βελτίωση της ταχείας ενσωμάτωσης του σχετικού κεκτημένου στη συμφωνία για τον ΕΟΧ, καθώς και την πρόσφατη συμφωνία σχετικά με τις αρχές για την ενσωμάτωση των κανονισμών της ΕΕ για την ίδρυση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

5.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ συμμετέχουν σε πολλά προγράμματα και υπηρεσίες της ΕΕ και σε μέτρα πρακτικής συνεργασίας, όπως το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά ή το Solvit, και συμβάλλουν στη συνοχή της ΕΕ μέσω των χρηματοδοτικών μηχανισμών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας· θεωρεί ότι η συνεργασία αυτή συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία μιας διευρυμένης ενιαίας αγοράς· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ να αναπτύξουν περαιτέρω μέσα πρόληψης και να εξεύρουν λύσεις σε δυνητικές προκλήσεις στο πλαίσιο της εξασφάλισης απρόσκοπτης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας:

6.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η έγκαιρη και η ει δυνατόν ταυτόχρονη εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς από τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και ότι η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω και να επιταχυνθεί·

7.  τονίζει ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκκρεμών προς ενσωμάτωση νομικών πράξεων εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ να εντείνουν τις προσπάθειές τους σε στενή συνεργασία με την ΕΕ, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς·

8.  αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαία η εκ των προτέρων συμφωνία από όλα τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ σχετικά με τον καθορισμό της σημασίας του ΕΟΧ και ότι ενδέχεται να απαιτούνται τεχνικές προσαρμογές πριν από την ενσωμάτωση· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων για προσαρμογές και οι εξαιρέσεις οδηγούν σε καθυστερήσεις και, ενδεχομένως, σε κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς· καλεί μετ’ επιτάσεως αυτές τις χώρες να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση και να εργαστούν στενά με την ΕΕ για να εξασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού στη διευρυμένη ενιαία αγορά·

9.  επισημαίνει ότι, μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΕΟΧ, η ΕΕ έχει καταφύγει σε αύξηση της χρήσης των οργανισμών· χαιρετίζει το γεγονός ότι τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ συμμετέχουν στις εργασίες των εν λόγω οργανισμών· καλεί τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και την Επιτροπή να συνεχίσουν να βελτιώνουν τη συνεργασία και τη συμμετοχή αυτή·

10.  υπενθυμίζει ότι αυτή τη στιγμή η ΕΕ και οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται μια σφαιρική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και επενδύσεων· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ εφαρμόζουν κανόνες εσωτερικής αγοράς και ότι ο αντίκτυπος μιας επιτυχημένης εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων στην εσωτερική αγορά θα επηρεάσει πιθανώς και τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ· τονίζει, επιπλέον, ότι η ΤΤΙΡ δεν θα πρέπει να δημιουργήσει νέους εμπορικούς φραγμούς μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ·

Το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

11.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το έλλειμμα μεταφοράς νομοθεσίας του Λιχτενστάιν αυξήθηκε από 0,7% στο 1,2%· εκφράζει, επιπλέον, την ανησυχία του για το γεγονός ότι η νομοθεσία του σχετικά με τα δικαιώματα εισόδου και παραμονής ορισμένων μελών οικογένειας υπηκόων χωρών του ΕΟΧ και τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε πολίτες του ΕΟΧ που διαμένουν στο Λιχτενστάιν να εργάζονται σε άλλο κράτος του ΕΟΧ, πράγμα που το Λιχτενστάιν θεωρεί ρύθμιση που βασίζεται σε ειδικές ποσοστώσεις της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, δεν φαίνεται να είναι πλήρως εναρμονισμένη με το δίκαιο του ΕΟΧ·

Δημοκρατία της Ισλανδίας

12.  λαμβάνει υπό σημείωση την από 12ης Μαρτίου 2015 επιστολή που απέστειλε η κυβέρνηση της Ισλανδίας σχετικά με την υποψηφιότητα της χώρας για ένταξη στην ΕΕ· καλεί μετ’ επιτάσεως την Ισλανδία να εντείνει τις προσπάθειές της για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, δεδομένου ότι σημειώνει έλλειμμα μεταφοράς νομοθεσίας της τάξεως του 2,8%, που είναι το υψηλότερο από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη· ενθαρρύνει την ΕΕ και την Ισλανδία να εντατικοποιήσουν περαιτέρω τη συνεργασία, μεταξύ άλλων και στο ζήτημα της ετοιμότητας αντιμετώπισης καταστροφών στη βορειοατλαντική περιφέρεια και να διαθέσουν κονδύλια για την αντιμετώπιση συναφών προκλήσεων·

Βασίλειο της Νορβηγίας

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Νορβηγία, με την οποία οι σχέσεις έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας των Πρωτοπόρων, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ενιαίας αγοράς· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το έλλειμμα μεταφοράς έχει αυξηθεί στο 2% και παροτρύνει τη Νορβηγία να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτό, ιδίως με στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας· ενθαρρύνει την εντατικοποίηση της συνεργασίας, μεταξύ άλλων στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής· τονίζει ότι εξακολουθούν να υφίστανται κάποια θέματα που αφορούν αυξημένους εισαγωγικούς δασμούς σε ορισμένα προϊόντα, τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν·

Πριγκιπάτο της Ανδόρας, Πριγκιπάτο του Μονακό, Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου

14.  αναγνωρίζει ότι η σύσφιξη των σχέσεων θα μπορούσε να αποφέρει αμοιβαία οφέλη, ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε γειτονικές περιφέρειες της ΕΕ και, ως εκ τούτου, χαιρετίζει την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες σύνδεσης ως σημαντικό βήμα όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην ενιαία αγορά και, ενδεχομένως, σε τομείς πέραν αυτής, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ιδιαίτερη φύση των εν λόγω χωρών·

Εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά: Ελβετική Συνομοσπονδία

15.  επιδοκιμάζει τις στενές, συνεχώς εντεινόμενες και μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας, οι οποίες έχουν συμβάλει στην ειρήνη, την ευημερία και την ανάπτυξη στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες· είναι πεπεισμένο ότι είναι δυνατόν να υπάρξει εμβάθυνση των διμερών αυτών σχέσεων προς όφελος αμφοτέρων των μερών με συνολική αναθεώρηση των τομεακών συμφωνιών, σε πλήρη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, και να επεκταθούν τα πολλά κοινά σημεία και αμοιβαία συμφέροντα·

16.  χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την έναρξη των διαπραγματεύσεων τον Μάιο του 2014, για τη χάραξη θεσμικού πλαισίου, ως προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς προσέγγισης· τονίζει ότι, χωρίς μια τέτοια συμφωνία-πλαίσιο, δεν θα συναφθούν περαιτέρω συμφωνίες για συμμετοχή της Ελβετίας στην εσωτερική αγορά· καλεί την ελβετική κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της με σκοπό την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα·

17.  λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 9ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη λαϊκή πρωτοβουλία «κατά της μαζικής μετανάστευσης» και τις αποφάσεις που έλαβε το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας στις 11 Φεβρουαρίου 2015 σε σχέση με την εφαρμογή του σχεδίου εκτελεστικού νόμου και των νέων συνοδευτικών μέτρων· επισημαίνει ότι τα ανωτέρω αντιστρατεύονται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (FMPA) και αναμένει από την Ελβετία να σεβαστεί αυτές τις υποχρεώσεις· επισημαίνει ότι το ζήτημα της μετανάστευσης των πολιτών από τρίτες χώρες δεν θα πρέπει να συγχέεται με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όπως κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες· υπογραμμίζει ότι τα μονομερή μέτρα που έλαβε η Ελβετία υπέρ των κροατών πολιτών δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την απαιτούμενη κύρωση του πρωτοκόλλου που επεκτείνει τη συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην Κροατία και ότι η επικύρωση του πρωτοκόλλου αυτού θα διευκολύνει τη συνέχεια και τη διεύρυνση της συμμετοχής της Ελβετίας στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μετά το 2016 με σκοπό να προωθηθεί η πρόσβαση των ερευνητών στις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την Ελβετία και τα κράτη μέλη να εξεύρουν ικανοποιητική λύση για την τήρηση των διατάξεων των οικείων συμφωνιών και των αρχών του κράτους δικαίου·

18.  επαναλαμβάνει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες και έναν πυλώνα της ενιαίας αγοράς και ότι αυτή η ελευθερία ανέκαθεν αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι των συμφωνιών και προϋπόθεση για τη διμερή προσέγγιση μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας· ως εκ τούτου, υποστηρίζει πλήρως την απόρριψη τον Ιούλιο του 2014, της αίτησης από τις ελβετικές αρχές για επαναδιαπραγμάτευση της FMPA, με στόχο την καθιέρωση ποσόστωσης ή εθνικού συστήματος προτιμήσεων της ΕΕ· σημειώνει με ανησυχία εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή ενός εθνικού συστήματος προτιμήσεων σε ορισμένες εταιρείες και σε ορισμένα καντόνια και τονίζει ότι η πρακτική αυτή δεν συνάδει με τη συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία·

19.  σημειώνει ότι οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όπως απαίτησε το δημοψήφισμα στην Ελβετία, κινδυνεύουν να δημιουργήσουν ανισορροπία και υπονομεύουν τα οφέλη των κρατών μελών της ΕΕ από τις συμφωνίες·

20.  σημειώνει ότι, ύστερα από την αναβολή των διαπραγματεύσεων για τη συμμετοχή της Ελβετίας στο πρόγραμμα Erasmus +, η Ελβετία θέσπισε μεταβατικές ρυθμίσεις· εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των μέτρων αυτών στην κινητικότητα των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας· καλεί την Ελβετία και την ΕΕ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+, ώστε να εξασφαλισθεί η αμοιβαιότητα στις συναλλαγές και να μην τιμωρούνται οι νέοι·

21.  ζητεί να συνεχιστεί η καθιερωμένη πρακτική σύμφωνα με την οποία εταιρείες ταξί κρατών μελών της ΕΕ μπορούν να παρέχουν χωρίς περιορισμούς υπηρεσίες στην Ελβετία, δεδομένου ότι η πρακτική αυτή έχει συμβάλει μακροχρόνια στην οικονομική ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών της Ελβετίας και είναι αμοιβαία επωφελής·

22.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει διεξοδικά τις επιπτώσεις που έχει η αγορά και η μίσθωση γης από Ελβετούς αγρότες σε παραμεθόριες περιοχές της ΕΕ·

23.  εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η Ελβετία καθιέρωσε μονομερώς και στη συνέχεια παγίωσε συνοδευτικά μέτρα στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων όπως, για παράδειγμα, η επιβολή δαπανών για την κάλυψη διοικητικών εξόδων, η υποχρέωση παροχής τραπεζικών εγγυήσεων ή ο συνδυασμός τέτοιων μέτρων, δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά παρεμποδίζουν σημαντικά την δυνάμει της συμφωνίας παροχή υπηρεσιών στην Ελβετία, ιδίως για τις ΜΜΕ· καλεί την Ελβετία να αναδιατυπώσει ανάλογα τα μέτρα αυτά ώστε να εναρμονιστούν με τις διατάξεις της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία·

24.  είναι της άποψης ότι η εφαρμογή, το 2013, της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ήταν από μακρόν αναμενόμενη και ζητεί την ταχεία ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/55/ΕΕ στο παράρτημα της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, με την προσδοκία ότι η Ελβετία θα βρει τρόπους για να διασφαλίσει ότι η συμφωνία θα εξακολουθήσει να ισχύει· σημειώνει ότι το παράρτημα ΙΙ της Συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων επικαιροποιήθηκε τελευταία με σκοπό την εξασφάλιση πιο αποτελεσματικού συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ και της Ελβετίας· προτρέπει την Ελβετία να συνεχίσει να εφαρμόζει, όπως επιβάλλεται, το δίκαιο της ΕΕ·

25.  είναι της άποψης ότι η αμοιβαιότητα και η δικαιοσύνη ανάμεσα στον ΕΟΧ και την Ελβετία συνιστούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την από πλευρά τους αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς·

26.  καλεί την Επιτροπή να εξετάζει, στο μέλλον, τις συνολικές επιπτώσεις της εισαγωγής νέων ρυθμίσεων για τις περιοχές που συνορεύουν με την Ελβετία, όπως για παράδειγμα της πρόσφατης τροποποίησης του άρθρου 561 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, με την οποία επιβάλλονται αυστηροί περιορισμοί στην ιδιωτική χρήση εταιρικών αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί σε τρίτη χώρα από εργαζόμενους που κατοικούν στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ·

27.  διαπιστώνει ότι η συνεργασία στο πλαίσιο της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (ΣΑΑ) σε σχέση με την αξιολόγηση πιστότητας είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητική, αλλά ότι η λειτουργία της συμφωνίας θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά εάν η Ελβετία αναλάμβανε τη δέσμευση να την επικαιροποιεί σύμφωνα με τις εξελίξεις που επισυμβαίνουν στο δίκαιο της ΕΕ·

28.  ζητεί να αρθούν τα εμπόδια στην διασυνοριακή επαγγελματική κινητικότητα προκειμένου να εδραιωθεί η εσωτερική αγορά· τονίζει προς τούτο τη σημασία της προώθησης της εκμάθησης γλωσσών, της καλύτερης ενημέρωσης και της πρακτικής στήριξης όλων όσοι αναζητούν εργασία, ιδίως μέσω του δικτύου EURES, στην Ελβετία και σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ· χαιρετίζει ως εκ τούτου την ενεργό συμμετοχή της Ελβετίας στις δραστηριότητες του δικτύου EURES, ειδικότερα στις μεθοριακές περιοχές· καλεί την Ελβετία να συνεχίσει να αναπτύσσει τις διακρατικές και τις διασυνοριακές υπηρεσίες της στο δίκτυο EURES σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό EURES, προκειμένου να αυξηθεί η κινητικότητα των εργαζομένων και να δημιουργηθεί μια πραγματική, ολοκληρωμένη αγορά εργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας· θέτοντας ως στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας των εργαζομένων, ενθαρρύνει επίσης τις προσπάθειες για τον καθορισμό ενός ευρέος φάσματος αναδυόμενων βιομηχανιών και βασικών τομέων ανάπτυξης στους οποίους οι χώρες του ΕΟΧ, η Ελβετία και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επικεντρωθούν με σκοπό την ανάπτυξη της βάσης δεξιοτήτων τους, ούτως ώστε οι δεξιότητες και τα προσόντα να ανταποκρίνονται καλύτερα στην προσφορά και την ζήτηση·

o
o   o

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.
(2) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 132.
(3) ΕΕ C 308 Ε της 20.10.2011, σ. 18.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0041.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0069.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου