Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2061(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0244/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0244/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/09/2015 - 8.17
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0313

Hyväksytyt tekstit
PDF 265kWORD 81k
Keskiviikko 9. syyskuuta 2015 - Strasbourg
ETA–Sveitsi: sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvät esteet
P8_TA(2015)0313A8-0244/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 9. syyskuuta 2015 aiheesta ETA–Sveitsi: sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvät esteet (2015/2061(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 22. heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen vapaakauppasopimuksen,

–  ottaa huomioon 21. kesäkuuta 1999 tehdyn Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimuksen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta ja erityisesti sen liitteen I henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta ja liitteen III ammattipätevyyden tunnustamisesta,

–  ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2009 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen tavarakuljetusten tarkastusten ja muodollisuuksien yksinkertaistamisesta sekä turvallisuuteen liittyvistä tullitoimenpiteistä,

–  ottaa huomioon 21. kesäkuuta 1999 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta,

–  ottaa huomioon 21. kesäkuuta 1999 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen tietyistä julkisiin hankintoihin liittyvistä näkökohdista,

–  ottaa huomioon 27. toukokuuta 2008 tehdyn pöytäkirjan Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta Euroopan unioniin jäseninä sopimuspuolina Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimukseen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta,

–  ottaa huomioon 26. lokakuuta 2004 tehdyn Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimukseen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta liitetyn pöytäkirjan Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan osallistumisesta Euroopan unioniin liittymisensä johdosta sopimuspuolina kyseiseen sopimukseen,

–  ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen,

–  ottaa huomioon palveluista sisämarkkinoilla 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY (palveludirektiivi)(1),

–  ottaa huomioon ammattipätevyyden tunnustamisesta 20. marraskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/55/EU(2),

–  ottaa huomioon 7. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman "ETA–Sveitsi: Sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvistä esteistä"(3),

–  ottaa huomioon 16. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Islantia koskevasta vuoden 2012 edistymiskertomuksesta ja vaalien jälkeisistä näkymistä(4),

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden hallinnoinnista eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa(5),

–  ottaa huomioon 21. maaliskuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät yhtenäisistä laajemmista sisämarkkinoista ja EU:n suhteista EU:n ulkopuolisiin länsieurooppalaisiin maihin,

–  ottaa huomioon ETAn neuvoston 19. marraskuuta 2014 pidetyssä 42. istunnossaan hyväksymät päätelmät,

–  ottaa huomioon komission yksiköiden 7. joulukuuta 2012 päivätyn valmisteluasiakirjan Euroopan talousalueen toiminnan tarkastelusta (SWD(2012)0425),

–  ottaa huomioon 20. marraskuuta 2012 annetun komission tiedonannon "EU:n sekä Andorran ruhtinaskunnan, Monacon ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan väliset suhteet – Vaihtoehdot tiiviimmälle yhdentymiselle EU:n kanssa" (COM(2012)0680),

–  ottaa huomioon 18. marraskuuta 2013 annetun komission kertomuksen "EU:n sekä Andorran ruhtinaskunnan, Monacon ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan väliset suhteet: Vaihtoehdot näiden maiden osallistumiselle sisämarkkinoiden toimintaan",

–  ottaa huomioon Euroopan talousalueen parlamentaarisen sekakomitean kertomuksen ETA-sopimuksen toiminnasta vuonna 2013,

–  ottaa huomioon Euroopan talousalueen parlamentaarisen sekakomitean 30. toukokuuta 2013 antaman päätöslauselman ETA:n tulevaisuudesta ja EU:n suhteista pienikokoisiin maihin ja Sveitsiin,

–  ottaa huomioon Euroopan talousalueen parlamentaarisen sekakomitean 26. maaliskuuta 2014 antaman päätöslauselman sisämarkkinoiden hallinnosta,

–  ottaa huomioon Euroopan talousalueen parlamentaarisen sekakomitean 17. maaliskuuta 2015 antaman päätöslauselman Euroopan teollisuuspolitiikasta,

–  ottaa huomioon Euroopan talousalueen parlamentaarisen sekakomitean 17. maaliskuuta 2015 antaman päätöslauselman transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta ja sen mahdollisista vaikutuksista ETAan kuuluviin EFTA-maihin,

–  ottaa huomioon 14. tammikuuta 2015 julkistetun Sveitsin ulkopolitiikkaa koskevan kertomuksen,

–  ottaa huomioon ETAan kuuluvien EFTA-maiden sisämarkkinoiden 35. tulostaulun,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan, joka valtuuttaa unionin tekemään kansainvälisiä sopimuksia,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0244/2015),

A.  ottaa huomioon, että neljä Euroopan vapaakauppa-alueen (EFTA) jäsenvaltiota (Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi) ovat Euroopan unionin merkittäviä kauppakumppaneita ja että kaupan volyymin perusteella Sveitsi on EU:n neljänneksi suurin ja Norja viidenneksi suurin kauppakumppani;

B.  ottaa huomioon, että EU:n ja kolmen EFTA-maan (Islannin, Liechtensteinin ja Norjan) väliset suhteet perustuvat Euroopan talousalueeseen (ETA), joka mahdollistaa osallistumisen sisämarkkinoille erittäin pitkälle institutionaalisesti hallitun ja valvotun ETA-sopimuksen perusteella;

C.  toteaa, että Sveitsin osallistuminen ETA-sopimukseen torjuttiin kansanäänestyksessä vuonna 1992 ja että sen vuoksi Sveitsin ja EU:n nykyiset suhteet perustuvat yli sataan alakohtaiseen sopimukseen, jotka mahdollistavat pitkälle viedyn yhdentymisen;

D.  katsoo, että tarvitaan erittäin kilpailukykyiseen sosiaaliseen markkinatalouteen perustuvia hyvin toimivia ja tehokkaita sisämarkkinoita kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi sekä työpaikkojen luomiseksi Euroopan talouden elvyttämistä varten, mutta että sisämarkkinalainsäädäntö on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä, pantava täytäntöön ja saatettava voimaan asianmukaisesti, jotta se voi tuoda täyden hyödyn EU:n jäsenvaltioille ja ETAan kuuluville EFTA-maille;

Tausta

1.  katsoo, että ETA-sopimus on keskeinen talouskasvua edistävä osatekijä ja pisimmälle menevä, laaja-alainen väline, jolla sisämarkkinat voidaan ulottaa kolmansiin maihin; katsoo, että kun otetaan huomioon EU:n sisäinen kehitys, ETA-sopimus on osoittautunut lujaksi, tehokkaaksi ja hyvin toimivaksi sopimukseksi, joka turvaa sisämarkkinoiden eheyden myös pitkällä aikavälillä;

2.  toteaa, että EU:n, ETAan kuuluvien EFTA-maiden ja Sveitsin väliset vahvat suhteet ulottuvat muuallekin kuin taloudelliseen yhdentymiseen ja sisämarkkinoiden laajentamiseen ja että ne edistävät vakautta ja vaurautta kaikkien kansalaisten ja yritysten ja myös pk-yritysten eduksi; korostaa, että on tärkeää varmistaa sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta, jotta luodaan yhtäläiset toimintaolosuhteet ja uusia työpaikkoja;

Sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpano: ETAan kuuluvat EFTA-valtiot

3.  panee huolestuneena merkille, että ETAan kuuluvien EFTA-maiden sisämarkkinoiden tulostaulun mukaan kolmen EFTA-maan vaje lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä on noussut 2,0 prosenttiin vuoden 2014 heinäkuun 1,9 prosentista;

4.  pitää myönteisenä, että merkittäviä ponnisteluja on tehty, jotta edistettäisiin asiaankuuluvan unionin säännöstön nopeaa sisällyttämistä ETA-sopimukseen, ja on tyytyväinen äskettäin tehtyyn sopimukseen periaatteista, joiden mukaisesti rahoituspalvelualalla toimivien Euroopan valvontaviranomaisten perustamisesta annetut EU:n asetukset sisällytetään ETA-sopimukseen;

5.  palauttaa mieliin, että ETAan kuuluvat EFTA-maat osallistuvat moniin EU-ohjelmiin ja unionin virastojen toimiin sekä käytännön yhteistyöhön esimerkiksi sisämarkkinoiden tietojärjestelmissä ja SOLVIT-verkostossa ja myötävaikuttavat unionin koheesiopolitiikkaan ETAn ja norjalaisen rahoitusmekanismin kautta; katsoo, että tämä yhteistyö auttaa luomaan toimivat laajemmat sisämarkkinat; kannustaa ETAan kuuluvia EFTA-maita kehittämään edelleen ennaltaehkäiseviä välineitä ja ratkaisuja mahdollisille uhkille energian sisämarkkinoiden toiminnan varmistamiseksi;

6.  pitää erittäin tärkeänä, että ETAan kuuluvat EFTA-valtiot panevat asianmukaisen sisämarkkinalainsäädännön täytäntöön oikea-aikaisesti ja niin samanaikaisesti kuin mahdollista, ja katsoo, että tätä prosessia voitaisiin edelleen parantaa ja nopeuttaa;

7.  korostaa, että täytäntöönpanematta olevien säädösten suma on edelleen huolestuttava, ja kehottaa näin ollen ETAan kuuluvia EFTA-maita tiiviissä yhteistyössä EU:n kanssa tehostamaan ponnistelujaan sisämarkkinoiden eheyden ylläpitämiseksi;

8.  myöntää, että tarvitaan kaikkien ETAan kuuluvien EFTA-maiden etukäteissopimus merkityksellisyyden määrittämisestä ETAn kannalta ja että tekniset mukautukset voivat olla tarpeen ennen saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä; on kuitenkin huolissaan siitä, että lukuisat mukautuspyynnöt ja poikkeukset aiheuttavat viivytyksiä ja saattavat pirstaloittaa sisämarkkinat; kehottaa painokkaasti näitä maita korjaamaan tämän tilanteen ja toimimaan tiiviissä yhteistyössä EU:n kanssa, jotta voidaan varmistaa yhtäläiset toimintaolosuhteet laajemmilla sisämarkkinoilla;

9.  huomauttaa, että EU on ETA-sopimuksen allekirjoittamisesta lähtien turvautunut yhä enenevässä määrin virastojen käyttöön; pitää myönteisenä, että ETAan kuuluvat EFTA-maat osallistuvat näiden virastojen toimintaan; kehottaa ETAan kuuluvia EFTA-maita ja komissiota tehostamaan edelleen tätä yhteistyötä ja osallistumista;

10.  huomauttaa, että paraikaa käydään neuvotteluja EU:n ja Yhdysvaltojen kattavasta vapaakauppa- ja investointisopimuksesta; korostaa, että ETAan kuuluvat EFTA-maat soveltavat ETA-sopimuksen nojalla sisämarkkinasääntöjä ja että mahdollisen kauppa- ja investointikumppanuuden sisämarkkinavaikutukset koskevat todennäköisesti myös ETAan kuuluvia EFTA-maita; korostaa lisäksi, että transatlanttisella kauppa- ja investointikumppanuudella (TTIP) ei saa luoda uusia kaupan esteitä EU:n ja ETAan kuuluvien EFTA-maiden välille;

Liechtensteinin ruhtinaskunta

11.  on huolestunut siitä, että Liechtensteinin täytäntöönpanovaje on noussut 0,7 prosentista 1,2 prosenttiin; on huolestunut myös siitä, että Liechtensteinin lainsäädäntö, joka koskee ETA-valtioiden kansalaisten tiettyjen perheenjäsenten maahantulo- ja oleskeluoikeutta sekä Liechtensteinissa asuville ETA-valtioiden kansalaisille työpaikan vastaanottamisessa toisessa ETA-valtiossa asetettuja rajoituksia, joiden Liechtenstein katsoo perustuvan ETA-sopimuksesta johtuvaan erityiseen kiintiösääntöön, ei näytä olevan täysin ETA-lainsäädännön mukainen;

Islannin tasavalta

12.  panee merkille 12. maaliskuuta 2015 päivätyn Islannin hallituksen kirjeen, joka koskee sen asemaa EU:n jäsenehdokasvaltiona; kehottaa painokkaasti Islantia tehostamaan ponnistelujaan ETA-sopimukseen liittyvien velvoitteidensa täyttämiseksi, kun otetaan huomioon, että sillä on 2,8 prosentin täytäntöönpanovaje, joka on korkeampi kuin millään muulla kyseisistä maista; kannustaa EU:ta ja Islantia vahvistamaan edelleen yhteistyötä muun muassa katastrofeihin varautumisessa Pohjois-Atlantin alueella ja osoittamaan resursseja asiaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi;

Norjan kuningaskunta

13.  on tyytyväinen siitä, että Norja, johon solmitut siteet ovat vahvistuneet viime vuosina, on osa sisämarkkinoiden parantamiseksi perustettua ”edelläkävijöiden aloitetta”; toteaa kuitenkin, että täytäntöönpanovaje on noussut kahteen prosenttiin ja kehottaa Norjaa tehostamaan ponnistelujaan tässä suhteessa, erityisesti jotta energian sisämarkkinat saataisiin toteutettua; kannustaa yhteistyön tiivistämiseen muun muassa energiapolitiikan alalla; toteaa, että on vielä käsiteltävä tiettyjen tuotteiden korotettuihin tuontitulleihin liittyviä kysymyksiä;

Andorran ruhtinaskunta, Monacon ruhtinaskunta ja San Marinon tasavalta

14.  toteaa, että tiiviimmät suhteet voisivat tuoda molemminpuolisia hyötyjä, erityisesti alue- ja paikallistasohyötyjä läheisillä EU-alueilla, ja pitää näin ollen myönteisenä assosiaatiosopimuksia koskevien neuvottelujen aloittamista, sillä tämä on merkittävä edistysaskel näiden maiden tulemisessa mukaan sisämarkkinoille ja mahdollisesti muillekin alueille siten, että niiden erityisluonne otetaan samalla huomioon;

Sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpano: Sveitsin valaliitto

15.  on tyytyväinen EU:n ja Sveitsin vahvoihin ja jatkuvasti kukoistaviin pitkäaikaisiin suhteisiin, jotka ovat myötävaikuttaneet rauhaan, vaurauteen ja kasvuun Euroopassa viime vuosikymmenten aikana; on vakuuttunut siitä, että näitä suhteita voidaan syventää molempien osapuolten hyödyksi tarkistamalla alakohtaisia sopimuksia täysin EU:n perusperiaatteita noudattaen ja että ne voivat lisätä lukuisia yhteisiä piirteitä ja yhteisiä etuja;

16.  on tätä taustaa vasten tyytyväinen, että toukokuussa 2014 aloitettiin neuvottelut institutionaalisista puitteista ennakkoedellytyksenä kahdenvälisen lähestymistavan viemiseksi eteenpäin; korostaa, että ilman tällaista puitesopimusta mitään lisäsopimuksia Sveitsin osallistumisesta sisämarkkinoille ei tehdä; kehottaa Sveitsin hallitusta tehostamaan ponnistelujaan, jotta voidaan edistää neuvotteluja jäljellä olevista kysymyksistä;

17.  panee merkille laajamittaisen maahanmuuton vastustamista koskevasta kansalaisaloitteesta 9. helmikuuta 2014 saadun tuloksen sekä Sveitsin liittoneuvoston 11. helmikuuta 2015 tekemät päätökset täytäntöönpanoa koskevan lakiesityksen täytäntöönpanosta ja uusista liitännäistoimenpiteistä; tähdentää, että nämä toimenpiteet ovat vastoin henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevasta sopimuksesta johtuvia sitoumuksia, ja odottaa Sveitsin kunnioittavan näitä sitoumuksia; huomauttaa, että kolmansien maiden kansalaisten maahanmuuttoa koskevaa kysymystä ei pitäisi sekoittaa perussopimuksiin kirjattuun henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen; korostaa, että Sveitsin yksipuolisesti toteuttamat toimenpiteet Kroatian kansalaisten syrjinnän estämiseksi eivät vastaa henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan sopimuksen pöytäkirjan, jolla sopimus laajennetaan koskemaan Kroatiaa, ratifiointia ja että pöytäkirja parantaisi Sveitsin osallistumista Horizon 2000 -ohjelmaan, jota jatketaan ja laajennetaan vuoden 2016 jälkeen tutkijoiden Horizon 2000 -rahoituksen saamisen edistämiseksi; kehottaa komissiota työskentelemään Sveitsin ja jäsenvaltioiden kanssa sellaisen tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi, jolla kunnioitetaan asianomaisten sopimusten määräyksiä ja noudatetaan oikeusvaltion periaatetta;

18.  muistuttaa, että henkilöiden vapaa liikkuvuus on yksi perusvapauksista ja sisämarkkinoiden tukipilari ja että se on aina ollut EU:n ja Sveitsin kahdenvälisen lähestymistavan erottamaton osa ja edellytys; antaa näin ollen täyden tukensa sille, että EU hylkäsi heinäkuussa 2014 Sveitsin viranomaisten pyynnön, joka koski henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan sopimuksen neuvottelemista uudelleen, jotta voitaisiin ottaa käyttöön kiintiö tai kansallisten toimijoiden suosimisjärjestelmä; panee huolestuneena merkille joidenkin yritysten ja kantonien käytännöt kansallisten toimijoiden suosimisessa ja muistuttaa, että tämä ei ole sopusoinnussa vapaata liikkuvuutta koskevan sopimuksen kanssa;

19.  panee merkille, että Sveitsin kansanäänestyksessä vaadittujen, henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevien rajoitusten vaarana on tasapainon horjuminen ja EU:n jäsenvaltioille sopimuksista koituvien etujen heikkeneminen;

20.  panee merkille, että Sveitsi otti käyttöön väliaikaisia järjestelyjä sen johdosta, että neuvottelut Sveitsin osallistumisesta Erasmus+ -ohjelmaan katkesivat; on huolissaan siitä, että nämä järjestelyt todennäköisesti vaikuttavat korkea-asteen opiskelijoiden liikkumiseen EU:n ja Sveitsin välillä; kehottaa Sveitsiä ja EU:ta tekemään kaikkensa täyttääkseen edellytykset, joita on asetettu niiden osallistumiselle Erasmus+ -ohjelmaan, jotta voidaan varmistaa vaihdon vastavuoroisuus ja nuoret sukupolvet eivät joutuisi kärsimään;

21.  kannustaa jatkamaan nykykäytäntöä, jonka mukaan EU-maiden taksiyrittäjät saavat tarjota palvelujaan rajoituksitta Sveitsissä ja joka on jo pitkään edistänyt Sveitsin raja-alueiden talouskehitystä ja hyödyttänyt kaikkia osapuolia;

22.  kehottaa komissiota tarkastelemaan perusteellisemmin sveitsiläisten maatalousyrittäjien raja-alueilla harjoittaman maanhankinnan ja maanvuokrauksen vaikutuksia;

23.  pitää valitettavana Sveitsi on ottanut henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan sopimuksen yhteydessä käyttöön ja vahvistanut yksipuolisia liitännäistoimenpiteitä, muun muassa hallinnolliset kustannukset kattavien maksujen periminen, vaatimus pankkitakauksen antamisesta tai näiden toimenpiteiden yhdistelmä, sillä ne vaikeuttavat vakavasti sopimuksen mukaisten ja varsinkin pk-yritysten palveluiden tarjoamista Sveitsissä; kehottaa Sveitsiä tarkistamaan näitä toimenpiteitä niiden saattamiseksi vapaata liikkuvuutta koskevan sopimuksen mukaisiksi;

24.  toteaa, että ammattipätevyyksien vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY täytäntöönpano viivästyi pitkään vuonna 2013, ja kehottaa sisällyttämään pikaisesti direktiivin 2013/55/EU vapaata liikkuvuutta koskevan sopimuksen liitteeseen olettaen, että Sveitsi löytää tapoja varmistaa sopimuksen voimassaolon säilyminen; panee merkille, että henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan sopimuksen liite II päivitettiin äskettäin EU:n ja Sveitsin sosiaaliturvajärjestelmien paremman koordinoinnin varmistamiseksi; kehottaa Sveitsiä jatkamaan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa vaaditun mukaisesti;

25.  katsoo, että ETA:n ja Sveitsin sisämarkkinoihin liittyvien toimien on oltava vastavuoroisia ja oikeudenmukaisia;

26.  kehottaa komissiota tarkastelemaan jatkossa kaikkia vaikutuksia, joita uusien sääntöjen käyttöönotolla on Sveitsiin rajoittuviin EU:n alueisiin, esimerkiksi tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 561 artiklaan hiljattain tehdyllä muutoksella, jonka nojalla EU:n tullialueella asuviin työntekijöihin sovelletaan tiukkoja määräyksiä, joiden mukaan he saavat käyttää unionin ulkopuolisessa maassa rekisteröityä työsuhdeajoneuvoa omiin ajoihinsa vain tiukoin ehdoin;

27.  toteaa, että vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen puitteissa tehtävä yhteistyö on kaiken kaikkiaan tyydyttävää, mutta sopimus voisi toimia vielä huomattavastikin paremmin, jos Sveitsi suostuisi mukauttamaan sopimusta unionin jatkuvasti kehittyvään säännöstöön;

28.  kehottaa poistamaan rajat ylittävän ammatillisen liikkuvuuden esteet sisämarkkinoiden syventämiseksi; korostaa siksi, että on tärkeää edistää vieraiden kielten oppimista ja parantaa työntekijöille suunnattua työpaikan löytämiseen tähtäävää tiedotusta ja käytännön opastusta erityisesti Eures-verkoston kautta yhteistyössä Sveitsin kanssa ja kaikissa ETA-maissa; pitää tämän takia myönteisenä Sveitsin aktiivista osallistumista Eures-verkoston toimintaan erityisesti rajaseutualueilla; kehottaa Sveitsiä jatkamaan kansainvälisten ja rajat ylittävien Eures-palvelujensa kehittämistä voimassa olevan Eures-asetuksen mukaisesti, jotta voidaan parantaa työntekijöiden liikkuvuutta ja luoda EU:n ja Sveitsin väliset aidosti integroidut työmarkkinat; kehottaa työntekijöiden liikkuvuuden tehostamiseksi myös toteuttamaan toimia, joilla voidaan määritellä hyvin erilaisia nousevia teollisuudenaloja ja kasvun avainaloja, joilla ETA-maiden, Sveitsin ja jäsenvaltioiden olisi keskityttävä osaamisensa kehittämiseen, jotta taidot ja tutkinnot voidaan sovittaa paremmin kysyntään ja tarjontaan;

o
o   o

29.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.
(2)EUVL L 354, 28.12.2013, s. 132.
(3)EUVL C 308 E, 20.10.2011, s. 18.
(4)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0041.
(5)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0069.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö