Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2061(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0244/2015

Texte depuse :

A8-0244/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/09/2015 - 8.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0313

Texte adoptate
PDF 421kWORD 102k
Miercuri, 9 septembrie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
SEE-Elveția: obstacole în calea funcționării depline a pieței interne
P8_TA(2015)0313A8-0244/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 9 septembrie 2015 referitoare la SEE-Elveția: obstacole în calea funcționării depline a pieței interne (2015/2061(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de liber schimb din 22 iulie 1972 dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană,

–  având în vedere Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, și îndeosebi anexa I privind libera circulație a persoanelor și anexa III privind recunoașterea calificărilor profesionale,

–  având în vedere Acordul din 25 iunie 2009 dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind simplificarea controalelor și formalităților în ceea ce privește transportul mărfurilor și privind măsurile vamale de securitate,

–  având în vedere Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității,

–  având în vedere Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind anumite aspecte ale contractelor de achiziții publice,

–  având în vedere Protocolul din 27 mai 2008 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, în ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană,

–  având în vedere Protocolul din 26 octombrie 2004 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, în ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace, ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană,

–  având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European,

–  având în vedere Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (Directiva privind serviciile)(1),

–  având în vedere Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind recunoașterea calificărilor profesionale(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 7 septembrie 2010 referitoare la SEE-Elveția: obstacole în calea funcționării depline a pieței interne(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2014 referitoare la raportul de țară pentru 2012 privind Islanda și perspectivele postelectorale(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2015 referitoare la guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2015(5),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 21 martie 2014,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 16 decembrie 2014 privind o piață unică extinsă omogenă și relațiile UE cu țările vest-europene care nu sunt membre ale UE,

–  având în vedere concluziile adoptate de Consiliul SEE cu ocazia celei de-a 42-a reuniuni, care a avut loc la 19 noiembrie 2014,

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 7 decembrie 2012 privind o evaluare a funcționării Spațiului Economic European (SWD(2012)0425),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 noiembrie 2012 intitulată „Relațiile UE cu Principatul Andorra, Principatul Monaco și Republica San Marino – Opțiuni pentru o integrare mai strânsă cu UE“ (COM(2012)0680),

–  având în vedere Raportul Comisiei din 18 noiembrie 2013 privind relațiile UE cu Principatul Andorra, Principatul Monaco și Republica San Marino: opțiuni pentru participarea acestora la piața internă,

–  având în vedere Raportul Comisiei parlamentare mixte a Spațiului Economic European privind Raportul anual referitor la funcționarea Acordului privind SEE în 2013,

–  având în vedere Rezoluția Comisiei parlamentare mixte a Spațiului Economic European din 30 mai 2013 referitoare la viitorul SEE și relațiile UE cu țările de mici dimensiuni și cu Elveția,

–  având în vedere Rezoluția Comisiei parlamentare mixte a Spațiului Economic European din 26 martie 2014 privind guvernanța pieței unice,

–  având în vedere Rezoluția Comisiei parlamentare mixte a Spațiului Economic European din 17 martie 2015 referitoare la politica industrială în Europa,

–  având în vedere Rezoluția Comisiei parlamentare mixte a Spațiului Economic European din 17 martie 2015 referitoare la Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții și posibilele efecte ale acestuia asupra statelor SEE-AELS;

–  având în vedere Raportul din 14 ianuarie 2015 privind politica externă elvețiană,

–  având în vedere cel de-al 35-lea Tablou de bord al pieței interne a statelor SEE-AELS,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217 care abilitează Uniunea să încheie acorduri internaționale,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorului și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0244/2015),

A.  întrucât cele patru state membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), și anume Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, reprezintă parteneri comerciali importanți ai Uniunii Europene (UE), Elveția și Norvegia fiind cel de-al patrulea și, respectiv, cel de-al cincilea partener comercial al UE, în ordinea importanței volumului de schimburi;

B.  întrucât relațiile dintre UE și trei state membre ale AELS (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) sunt întemeiate pe Spațiul Economic European (SEE), ceea ce prevede participarea la piața internă, Acordul SEE fiind gestionat și monitorizat într-un cadru extrem de instituționalizat;

C.  întrucât participarea Elveției la Acordul privind SEE a fost respinsă prin referendum în 1992 și, prin urmare, relațiile dintre Elveția și UE se întemeiază în prezent pe mai bine de 100 de acorduri sectoriale care permit un grad ridicat de integrare;

D.  întrucât pentru stimularea creșterii economice și a competitivității și pentru crearea de locuri de muncă în vederea revitalizării economiei europene este necesară o piață unică funcțională și eficace, bazată pe conceptul unei economii sociale de piață foarte competitive, însă legislația privind piața unică trebuie să fie transpusă, pusă în aplicare și controlată în mod corespunzător pentru ca statele membre și statele SEE-AELS să beneficieze pe deplin de avantajele acesteia,

Introducere

1.  consideră Acordul privind SEE drept element-cheie al creșterii economice și drept instrumentul cel mai amplu, cel mai cuprinzător, de extindere a pieței unice la țări terțe; consideră că, luând în considerare evoluțiile interne din UE, acesta s-a dovedit a fi un acord trainic, eficient și funcțional, care asigură integritatea pieței unice inclusiv pe termen lung;

2.  recunoaște că relațiile strânse dintre UE, țările SEE-AELS și Elveția merg dincolo de integrarea economică și de extinderea pieței unice și contribuie la stabilitate și la prosperitate, în beneficiul tuturor cetățenilor și întreprinderilor, inclusiv al IMM-urilor; subliniază importanța asigurării funcționării în mod corespunzător a pieței unice, cu scopul de a crea condiții de concurență echitabile și de a crea noi locuri de muncă;

Punerea în aplicare a legislației privind piața unică: țările SEE-AELS

3.  constată cu îngrijorare că, potrivit Tabloului de bord al pieței interne a statelor SEE-AELS, deficitul actual mediu în materie de transpunere al celor trei state AELS a crescut la 2,0% de la 1,9 % (iulie 2014);

4.  salută eforturile considerabile întreprinse în ceea ce privește îmbunătățirea integrării rapide în Acordul privind SEE a porțiunii relevante din acquis-ul UE, precum și acordul recent încheiat referitor la principiile de integrare în Acordul privind SEE a regulamentelor UE privind instituirea autorităților europene de supraveghere în domeniul serviciilor financiare;

5.  amintește că statele SEE-AELS sunt implicate în numeroase programe și agenții ale UE, precum și în acțiuni practice de cooperarea, cum ar fi, de exemplu, Sistemul de informare al pieței interne sau rețeaua de soluționare a problemelor intervenite pe piața internă (SOLVIT), și contribuie la coeziunea UE prin mecanismele de finanțare ale SEE și Norvegiei; consideră că această cooperare contribuie la funcționarea eficace a unei piețe unice extinse; încurajează UE și statele SEE-AELS să continue să elaboreze instrumente de prevenire și răspunsuri la potențiale amenințări pentru a asigura funcționarea pieței interne a energiei;

6.  consideră că punerea în aplicare în timp util și cu cea mai mare simultaneitate posibilă a legislației relevante privind piața unică de către statele AELS-SEE este esențială și că acest proces ar putea fi și mai mult îmbunătățit și accelerat;

7.  evidențiază faptul că întârzierile în materie de încorporare a actelor legislative rămân o preocupare, prin urmare, îndeamnă statele SEE-AELS ca, în strânsă cooperare cu UE, să-și intensifice eforturile pentru a susține integritatea pieței unice;

8.  recunoaște că în ceea ce privește determinarea relevanței pentru SEE este necesar acordul prealabil al tuturor statelor SEE-AELS și că ar putea fi nevoie de adaptări cu caracter tehnic înaintea încorporării; este preocupat totuși de faptul că numeroasele cereri de adaptare și de exceptare duc la întârzieri inutile și sunt susceptibile de a fragmenta piața unică; solicită ferm statelor respective să redreseze această situație și să colaboreze îndeaproape cu UE pentru a asigura condiții de concurență echitabile pe piața unică extinsă;

9.  subliniază că de la semnarea Acordului privind SEE, UE a recurs tot mai mult la agenții; salută participarea statelor SEE-AELS la operațiunile acestor agenții; invită statele SEE-AELS și Comisia să îmbunătățească în continuare această cooperare și gradul de participare;

10.  amintește că în prezent UE și SUA negociază un acord cuprinzător de liber schimb și investiții; subliniază că, în temeiul Acordului SEE, statele SEE-AELS aplică normele pieței unice și că impactul unui parteneriat reușit pentru comerț și investiții se va răsfrânge probabil și asupra statelor SEE-AELS; subliniază, de asemenea, că TTIP nu poate conduce la noi bariere comerciale între UE și statele SEE-AELS;

Principatul Liechtenstein

11.  este îngrijorat că deficitul în materie de transpunere al statului Liechtenstein a crescut de la 0,7% la 1,2%; este, de asemenea, preocupat de faptul că legislația statului Liechtenstein referitoare la drepturile de intrare și de ședere ale unor membri de familie ai cetățenilor SEE și la restricțiile impuse cetățenilor SEE având domiciliul în Liechtenstein cu privire la angajarea într-un alt stat al SEE, reglementare care, din punctul de vedere al statului Liechtenstein, se bazează pe un sistem special de cote prevăzut în Acordul SEE, nu pare a fi pe deplin în conformitate cu legislația SEE;

Republica Islanda

12.  ia act de scrisoarea din 12 martie 2015 trimisă de guvernul islandez privind poziția Islandei în calitate de țară candidată; îndeamnă cu fermitate Islanda să își intensifice eforturile pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul Acordului privind SEE, având în vedere că are un deficit de 2,8% în materie de transpunere, cel mai ridicat dintre deficitele tuturor statelor interesate; încurajează UE și Islanda să consolideze în continuare cooperarea, între altele, în ceea ce privește pregătirea pentru dezastre în zona Atlanticului de Nord și să aloce resurse pentru a face față provocărilor legate de acest lucru;

Regatul Norvegiei

13.  salută faptul că Norvegia, cu care s-au consolidat relațiile în ultimii ani, participă la Inițiativa de avangardă, care urmărește îmbunătățirea pieței unice; observă totuși că deficitul în materie de transpunere a crescut la 2% și îndeamnă Norvegia să își intensifice eforturile în acest sens, în special în vederea finalizării pieței interne a energiei; încurajează intensificarea cooperării, între altele, în domeniul politicii energetice; subliniază, însă, că există încă unele aspecte legate de majorarea taxelor de import pentru unele produse care trebuie tratate;

Principatul Andorra, Principatul Monaco și Republica San Marino

14.  recunoaște că strângerea relațiilor ar putea aduce avantaje reciproce, în special la nivel regional și local, în regiunile învecinate din UE și, prin urmare, salută inițierea negocierilor privind acordurile de asociere ca fiind un important pas înainte în ceea ce privește participarea acestor state la piața unică și eventual la domenii care depășesc piața unică, ținând totodată seama de caracterul particular al acestor țări;

Punerea în aplicare a legislației privind piața unică: Confederația Elvețiană

15.  elogiază relațiile trainice, mereu prospere și de lungă durată dintre UE și Elveția, care au contribuit la pacea, prosperitatea și creșterea în Europa în ultimele decenii; este convins că se pot intensifica aceste relații, în avantajul ambelor părți, prin revizuirea amănunțită a acordurilor sectoriale, în deplină conformitate cu principiile fundamentale ale UE și se pot dezvolta numeroasele puncte și interese comune;

16.  salută în acest context inițierea, în mai 2014, a negocierilor privind cadrul instituțional, ca o condiție prealabilă a dezvoltării în continuare a unei abordări bilaterale; subliniază că, în lipsa unui asemenea acord-cadru, nu va fi încheiat niciun alt acord privind participarea Elveției la piața internă; îndeamnă guvernul elvețian să-și intensifice eforturile pentru a avansa în ceea ce privește negocierile referitoare la chestiunile nesoluționate;

17.  ia notă de rezultatul inițiativei populare din 9 februarie 2014 intitulată „Împotriva imigrației în masă” și de deciziile adoptate la 11 februarie 2015 de către Consiliul Federal Elvețian cu privire la transpunerea acestuia, și anume elaborarea unui proiect de act legislativ de transpunere și a unor noi măsuri de însoțire; subliniază că acest lucru încalcă obligațiile care decurg din Acordul privind libera circulație a persoanelor și se așteaptă ca Elveția să respecte aceste obligații; subliniază că problema migrației cetățenilor din țări terțe nu trebuie confundată cu libera circulație a persoanelor, așa cum este consacrată în tratate; subliniază în această privință că măsurile unilaterale introduse de Elveția în scopul de a evita discriminarea cetățenilor croați nu pot înlocui ratificarea Protocolului de extindere a Acordului de liberă circulație a persoanelor pentru a include Croația și că ratificarea acestui protocol ar permite continuarea și prelungirea după 2016 a participării Elveției la programul Orizont 2020, pentru a încuraja accesul cercetătorilor la finanțarea din cadrul Orizont 2020; solicită Comisiei să colaboreze cu Elveția și cu statele membre pentru a găsi o soluție satisfăcătoare, care să respecte dispozițiile acordurilor în cauză și statul de drept;

18.  reiterează faptul că libera circulație a persoanelor este una dintre libertățile fundamentale și unul dintre pilonii pieței unice și că a fost dintotdeauna parte integrantă și condiție prealabilă a abordării bilaterale UE-Elveția; prin urmare, sprijină pe deplin refuzul formulat de UE în iulie 2014 la solicitarea autorităților elvețiene de a renegocia Acordul privind libera circulație a persoanelor în vederea introducerii unui regim de cote sau a unui regim preferențial național; ia act cu îngrijorare de rapoartele privind practica anumitor întreprinderi și cantoane de a aplica principiul priorității acordate resortisanților naționali și amintește că o astfel de practică nu este conformă cu Acordul privind libera circulație;

19.  remarcă faptul că limitarea liberei circulații a persoanelor adoptată prin referendum de Elveția riscă să creeze un dezechilibru și să diminueze efectele pozitive ale acordurilor pentru țările membre UE;

20.  remarcă faptul că Elveția a introdus măsuri tranzitorii în urma suspendării negocierilor privind participarea sa la programul Erasmus+; este preocupat de faptul că aceste măsuri vor afecta, cel mai probabil, libera circulație a studenților din învățământul superior între UE și Elveția; invită Elveția și UE să depună toate eforturile pentru a se conforma cerințelor convenite cu privire la participarea lor la programul Erasmus+, pentru a garanta reciprocitatea schimburilor și pentru a nu penaliza tinerii;

21.  încurajează continuarea practicii actuale, prin care companiile de taximetrie din statele membre ale UE pot presta servicii fără restricții, fiind o practică care contribuie de vreme îndelungată la dezvoltarea economică în regiunile de frontieră elvețiene și care este reciproc avantajoasă;

22.  solicită Comisiei să analizeze mai riguros impactul achizițiilor și arendărilor de terenuri de către agricultorii elvețieni în regiunile de frontieră ale UE;

23.  regretă introducerea și consolidarea ulterioară de către Elveția a măsurilor complementare unilaterale în contextul Acordului privind libera circulație a persoanelor, printre care se numără impunerea de taxe pentru a acoperi costurile administrative, obligația de a prezenta garanții bancare sau o îmbinare a acestor măsuri, întrucât acestea ridică obstacole majore în calea prestării de servicii în Elveția în cadrul acordului, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii; în consecință, solicită Elveției să revizuiască aceste măsuri pentru a asigura conformitatea lor cu Acordul privind libera circulație;

24.  este de opinie că aplicarea în 2013 a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale a fost prea îndelung așteptată și solicită includerea rapidă a Directivei revizuite 2013/55/UE în anexa la Acordul privind libera circulație, în speranța că Elveția va găsi modalitatea de a asigura continuitatea acordului; constată că anexa II la Acordul privind libera circulație a persoanelor a fost recent actualizată, pentru a asigura o coordonare mai eficace a sistemelor de securitate socială ale UE și ale Elveției; invită Elveția să își continue eforturile de punere în aplicare a legislației UE, conform obligațiilor sale;

25.  este de părere că ar trebui să existe reciprocitate și echitate între SEE și Elveția în utilizarea pieței unice;

26.  solicită Comisiei ca, în viitor, orice introducere a unor noi reglementări să fie precedată de o analiză completă de impact asupra regiunilor UE de la frontiera cu Elveția, un exemplu în acest sens fiind recenta modificare a articolului 561 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, prin care se urmărește să se impună condiții stricte pentru utilizarea în scop privat a unui autovehicul de serviciu înmatriculat într-o țară terță de către angajații care își au reședința pe teritoriul vamal al UE;

27.  constată că, în general, cooperarea în cadrul Acordului privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității este satisfăcătoare, însă consideră că funcționarea acestuia ar putea fi îmbunătățită considerabil prin angajamentul Elveției de adaptare dinamică a acordului la evoluția acquis-ului UE;

28.  solicită eliminarea obstacolelor ce afectează mobilitatea profesională transfrontalieră pentru a consolida piața internă; insistă, în acest scop, asupra importanței de a încuraja învățarea limbilor străine și de a furniza informații mai adecvate și asistență practică lucrătorilor în găsirea unui loc de muncă, în special prin rețeaua EURES, în Elveția și în toate țările membre ale SEE; salută, prin urmare, implicarea activă a Elveției în activitățile desfășurate de rețeaua EURES, în special în cele care vizează regiunile transfrontaliere; invită Elveția să dezvolte în continuare serviciile sale transnaționale și transfrontaliere furnizate în cadrul rețelei EURES, în conformitate cu Regulamentul în vigoare privind EURES, cu scopul de a crește mobilitatea lucrătorilor și de a institui o piață pe deplin integrată a forței de muncă între UE și Elveția; încurajează, de asemenea, în vederea creșterii mobilității lucrătorilor, eforturile de a identifica o gamă largă de industrii emergente și sectoare-cheie de creștere pe care ar trebui să se concentreze dezvoltarea bazei de competențe a țărilor din SEE, a Elveției și a statelor membre, astfel încât competențele și calificările să corespundă în mai mare măsură cererii și ofertei.

o
o   o

29.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
(2) JO L 354, 28.12.2013, p. 132.
(3) JO C 308 E, 20.10.2011, p. 18.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2014)0041.
(5) Texte adoptate, P8_TA(2015)0069.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate