Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2833(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0832/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0317

Приети текстове
PDF 487kWORD 100k
Четвъртък, 10 септември 2015 г. - Страсбург
Миграцията и бежанците в Европа
P8_TA(2015)0317RC-B8-0832/2015

Резолюция на Европейския парламент от 10 септември 2015 г. относно миграцията и бежанците в Европа (2015/2833(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и допълнителния протокол към нея,

—  като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2013 г. относно мерките на ЕС и държавите членки за справяне с потока от бежанци в резултат на конфликта в Сирия(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г. относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 29 април 2015 г. относно най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището(4),

—  като взе предвид разработената от Комисията европейска програма за миграцията от 13 май 2015 г. (COM(2015)0240),

—  като взе предвид плана за действие от 10 точки относно миграцията, приет на съвместното заседание на Съвета по външни работи и Съвета по вътрешни работи на 20 април 2015 г.,

—  като взе предвид заключенията на специалната среща на високо равнище на Европейския съвет относно бежанската криза в региона на Средиземноморието, проведена на 23 април 2015 г.,

—  като взе предвид доклада на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) от април 2012 г., озаглавен „Човешки жертви в Средиземно море“,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 юли 2015 г.,

—  като взе предвид инициативата за миграционния маршрут ЕС – Африкански рог (процес от Хартум), приета на 28 ноември 2014 г. от Африканския съюз и държавите членки и институциите на ЕС,

—  като взе предвид докладите на специалния докладчик на ООН по правата на човека на мигрантите, и по-специално доклада, озаглавен „Инвестиране в мобилността през едно поколение: последващи действия във връзка с регионалното проучване на управлението на външните граници на Европейския съюз и неговото въздействие върху правата на човека на мигрантите“, публикуван през май 2015 г.,

—  като взе предвид годишния доклад на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) относно положението в областта на убежището в Европейския съюз през 2014 г.,

—  като взе предвид дебата относно миграцията и бежанците в Европа, проведен в Парламента на 9 септември 2015 г.,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че вследствие на продължаващите конфликти, регионалната нестабилност и нарушенията на правата на човека безпрецедентно голям брой лица търсят закрила в ЕС; като има предвид, че броят на заявленията за убежище, отнасящи се до деца, се е увеличил със 75% от миналата година; като има предвид, че летният период показа още веднъж, че миграцията не е временен въпрос и че увеличаването на броя на бежанците изглежда ще продължи, което отново посочва спешната необходимост да се направи всичко възможно за спасяването на живота на хората, които бягат от страната си и са в опасност, както и факта, че държавите членки следва да спазват своите международни задължения, включително задълженията за спасяване по море;

Б.  като има предвид, че се съобщава за 2800 жени, мъже и деца, които са загинали или изчезнали през 2015 г. в опитите си да достигнат до сигурно място в Европа, според данни на ВКБООН; като има предвид, че бежанци и мигранти също загиват и по пътя си през Европа по суша;

В.  като има предвид, че лицата, незаконно превеждащи хора през граници, и трафикантите на хора експлоатират незаконната миграция, излагат на риск живота на незаконните имигранти с цел лична финансова печалба и носят отговорност за хиляди смъртни случаи и представляват огромно предизвикателство за ЕС и държавите членки; като има предвид, че трафикантите генерират печалба от 20 милиарда евро годишно от престъпните си дейности; като има предвид, че според Европол организираните престъпни групи, които активно улесняват транспортирането на незаконни имигранти през Средиземно море, са свързани с трафика на хора, наркотици и огнестрелни оръжия и с тероризма;

Г.  като има предвид, че според данни на Frontex основните държави на произход на лицата, търсещи убежище през 2015 г., са Сирия, Афганистан, Еритрея и Ирак; като има предвид, че според Евростат по-голямата част от лицата, бягащи от тези страни към Европа, получават закрила;

Д.  като има предвид, че регионалната нестабилност и конфликтите и възходът на ИД/Даиш в съседните райони на конфликт се отразяват върху масовия приток на мигранти и потоците на разселените лица и следователно – върху броя на лицата, които се опитват да стигнат до ЕС;

Е.  като има предвидя, че на последното заседание на Европейския съвет, проведено на 25 и 26 юни 2015 г., както и на последвалото заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 20 юли 2015 г. не беше постигнато споразумение за задължителен механизъм за преразпределяне, целящ преместване и презаселване на лица, а вместо това беше постигнато споразумение за доброволен механизъм; като има предвид, че държавите членки не успяха да постигнат споразумение за осигуряване на 40 000 места за преместването на бежанци от Гърция и Италия, а вместо това поеха ангажимент само за 32 256 места;

Ж.  като има предвид, че на 3 септември 2015 г. председателят на Европейския съвет Доналд Туск призова най-малко 100 000 бежанци да бъдат преразпределени;

З.  като има предвид, че вместо настоящото вземане на решения ad-hoc е необходимо да бъде разработен по-дългосрочен подход към убежището и миграцията;

И.  като има предвид, че много граждани демонстрират безпрецедентна солидарност с бежанците, като ги приветстват горещо и им предоставят впечатляваща подкрепа; като има предвид, че по този начин европейските граждани показват, че защитата на нуждаещите се лица и съчувствието продължават да бъдат истински европейски ценности;

Й.  като има предвид, че настоящото положение подчертава наличието на предизвикваща съжаление липса на солидарност от страна на някои правителства към лицата, търсещи убежище, както и недостатъчна координация и несъгласуваност на действията; като има предвид, че това води до ситуация на хаос и до нарушения на правата на човека; като има предвид, че различните позиции, изразени от отделни държави членки, продължават да подчертават факта, че ЕС има 28 разпокъсани политики в областта на миграцията; като има предвид, че липсата на единни процедури и стандарти за предоставяне на убежище в различните държави членки води до различни степени на защита, а в някои случаи дори до неадекватни гаранции за лицата, търсещи убежище;

К.  като има предвид, че някои държави членки и техните ръководители възприеха проактивен подход и демонстрираха готовност и добра воля за приемането на бежанци и създаването на постоянен и задължителен механизъм за разпределяне на бежанците между всички държави членки; като има предвид, че и други държави членки следва да последват този добър пример;

Л.  като има предвид, че стратегическият доклад на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно всеобхватен подход към миграцията ще разгледа политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията в нейната цялост;

М.  като има предвид, че съгласно Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. (Женевска конвенция) хората могат да търсят убежище независимо от тяхната държава на произход, ако имат основателни опасения от преследване поради тяхната раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически убеждения;

1.  Изразява дълбоко съжаление и скръб за трагичната загуба на човешки живот сред лицата, търсещи убежище в ЕС; настоятелно призовава ЕС и държавите членки да направят всичко възможно, за да предотвратят други случаи на загуба на човешки живот в морето или на сушата;

2.  Изразява своята солидарност с големия брой бежанци и мигранти, които са жертви на конфликти, тежки нарушения на правата на човека, осезаем управленски неуспех и сурови репресии;

3.  Приветства усилията на тези групи на гражданското общество и лица от цяла Европа, които се мобилизират масово за посрещане и предоставяне на помощ на бежанци и мигранти; насърчава европейските граждани да продължават със своята подкрепа и ангажимент за хуманитарна реакция по отношение на бежанската криза; счита, че подобни действия представляват доказателство за реално придържане към европейските ценности и са знак за надежда за бъдещето на Европа;

4.  Изразява отново подкрепа за своята резолюция от 29 април 2015 г. относно най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището; припомня необходимостта ЕС да основе своя непосредствен отговор на настоящата ситуация с бежанците на солидарността и на справедливото споделяне на отговорността, както е посочено в член 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и на цялостен подход, който взема предвид безопасната и законната миграция и пълното спазване на основните права и ценности;

5.  Повтаря ангажимента си за отваряне на границите в рамките на Шенгенското пространство, като едновременно бъде осигурено ефективно управление на външните граници; подчертава, че свободното движение на хора в рамките на Шенгенското пространство е едно от най-големите постижения на европейската интеграция;

6.  Приветства инициативите на Комисията за преместване и презаселване, включително новата инициатива за спешно преместване на по-голям брой лица, търсещи убежище, които се нуждаят от международна закрила, и която включва Гърция, Италия и Унгария; подкрепя съобщението на Комисията за постоянен механизъм за преместване, който да се задейства при извънредни ситуации при отчитане на броя на намиращите се в държавата членка бежанци, и който се основава на член 78, параграф 2 от ДФЕС; изразява готовност за прилагане на новата схема за спешно преместване на лица по ускорена процедура и заявява намерението да действа за паралелно придвижване на всички други мерки, предложени от Комисията, с цел да се гарантира, че държавите членки не забавят въвеждането на постоянната схема за преместване; припомня на Съвета, че Парламентът категорично подкрепя въвеждането на задължителен механизъм за преместване, при който, доколкото е възможно, да се вземат предвид предпочитанията на бежанците;

7.  Приветства оперативната подкрепа, която Комисията ще предостави на държавите членки по външните граници на Съюза, като например Гърция, Италия и Унгария, посредством създаването на „горещи точки“ чрез използване на експертен опит от агенции на ЕС като Frontex, EASO и Европейската полицейска служба (Европол), с цел подпомагане на държавите членки при регистрацията на пристигащите лица; припомня на държавите членки, че успехът на тези центрове за регистрация зависи от тяхното желание за преместване на бежанци от „горещите точки“ към собствената им територия; счита, че подобен подход следва ясно да предвиди ефективни механизми за идентифицирането на лица със специфични нужди и за последващото им насочване към различни служби;

8.  Отбелязва предложението на Комисията за подсилване на разпоредбата за „сигурна страна на произход“ в Директивата за процедурите за убежище чрез установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход; разбира, че този подход би могъл да ограничи процесуалните права на гражданите на тези държави; припомня, че процентът на приемане на молбите за предоставяне на убежище се различава значително от една държава членка в друга, включително по отношение на конкретни страни на произход; отправя искане да бъдат предприети стъпки, за да се гарантира, че този подход не нарушава принципа на забрана за връщане и правото на убежище на дадено лице, особено на лица от уязвими групи;

9.  Отново призовава Комисията да измени действащия Регламент от Дъблин, така че да включи постоянна, обвързваща система за разпределение на търсещите убежище лица между 28-те държави членки, като се използва справедлив, задължителен коефициент на разпределение, като същевременно се вземат предвид перспективите за интеграция и потребностите и специфичните обстоятелства на самите търсещи убежище лица;

10.  Призовава Комисията и държавите членки да създадат значителни бюджетни възможности и готовност в рамките на бюджета за 2016 г. и на разпоредбите на многогодишната финансова рамка (МФР), като по този начин се осигури по-бърза и голяма подкрепа за EASO и държавите членки във връзка с техните действия за приемане и интегриране на бежанци, включително в рамките на схемите за преместване и презаселване;

11.  Призовава за бързо и пълно транспониране и ефективно прилагане на общата европейска система за убежище от всички участващи държави членки; настоятелно призовава Комисията да се увери, че всички държави членки изпълняват правилно законодателството на ЕС, за да се гарантира, че в целия ЕС се прилагат общи, ефективни, последователни и хуманни стандарти, като се отчита интересът на детето;

12.  Счита, че прилагането на Директивата относно връщането следва да върви ръка за ръка със спазването на процедурите и стандартите, които позволяват на Европа да осигурява хуманно и достойно третиране на завърналите се лица, в съответствие с принципа на забрана за връщане; припомня, че доброволното връщане следва да има приоритет над принудителното връщане;

13.  Припомня, че за лицата, нуждаещи се от закрила, възможностите за законно влизане в ЕС са твърде ограничени, и изразява съжаление за факта, че те нямат друга възможност, освен да прибягват до престъпни мрежи за незаконно превеждане на лица през граница и опасни маршрути, за да намерят закрила в Европа, в резултат от, наред с други фактори, изграждането на огради и „запечатването“ на външните граници; поради това счита за важен приоритет ЕС и неговите държави членки да създадат безопасни и законни пътища за бежанците, като хуманитарни коридори и хуманитарни визи; подчертава, че в допълнение към една задължителна програма за презаселване държавите членки следва да се споразумеят да предоставят други инструменти, като например засилено събиране на семейството, частни схеми за спонсориране и гъвкави визови мерки, включително за обучение и работа; счита, че е необходимо да се измени Визовият кодекс чрез включване на по-конкретни общи разпоредби относно хуманитарните визи; призовава държавите членки да направят възможно подаването на заявления за предоставяне на убежище в техните посолства и консулски служби;

14.  Припомня, че държавите членки следва да въведат строги наказателни санкции срещу трафика на хора и незаконното превеждане през граница, както към ЕС, така и през вътрешните граници; призовава държавите членки да водят борба с престъпните мрежи от лица, нелегално превеждащи хора през граници, но междувременно да не наказват лицата, които доброволно помагат на мигрантите от хуманитарни съображения, включително и превозвачите, като приканва Комисията да обмисли преразглеждането на Директива 2001/51/ЕО на Съвета; приема за сведение Военната операция на Европейския съюз в южната част на Централното Средиземноморие (EUNAVFOR MED) за борба с лицата, незаконно превеждащи хора през граници, и трафикантите на хора в Средиземноморието;

15.  Изразява съжаление, че ръководителите на някои държави членки и крайнодесните партии използват настоящата ситуация за подхранване на антимиграционни настроения, като едновременно с това обвиняват ЕС за кризата, и че това води до все по-голям брой насилствени действия срещу мигранти; призовава Комисията и държавите членки да предприемат незабавни действия срещу проявите на насилие и подбуждащи към омраза изказвания, насочени към мигрантите; също така призовава ръководителите на ЕС и на държавите членки да заемат ясна позиция в полза на европейската солидарност и зачитането на човешкото достойнство;

16.  Припомня, че миграцията представлява глобално и сложно явление, което също така изисква дългосрочен подход, чрез който да се преодолеят първопричините за него, като например бедността, неравенството, несправедливостта, изменението на климата, корупцията, лошото управление и въоръжените конфликти; настоятелно призовава Комисията и Съвета да насочат срещата на високо равнище, която ще бъде проведена във Валета през ноември 2015 г., към тези първопричини; подчертава необходимостта от всеобхватен подход на ЕС, от засилване на съгласуваността на вътрешните и външните политики на Съюза, и по-специално на неговата обща външна политика и политика на сигурност, политиката за развитие и политиката в областта на миграцията; поставя под въпрос плановете за обвързване на помощта за развитие с условието за упражняване на повече контрол по границите или със споразумения за обратно приемане на лица от трети държави;

17.  Призовава ЕС, неговите държави членки и други международни донори да изпълнят спешно ангажиментите, поети на Конференцията за финансиране за развитие, проведена през юли 2015 г. в Адис Абеба, и набляга на необходимостта политиката за развитие да се пренасочи към изграждане на мирни общества, борба с корупцията и насърчаване на добро управление, както е посочено в 16-ата цел от целите за устойчиво развитие на рамката за световно развитие за периода след 2015 г.;

18.  Настоятелно призовава ЕС, неговите държави членки и международната общественост да засилят ролята си в разрешаването на конфликти, и по-специално да спомогнат за намиране на устойчиво политическо решение в регионите, в които има конфликти, като например Ирак, Сирия, Либия и Близкия Изток, както и да засилят политическия диалог, включително с регионални организации, чрез обхващане на всички елементи на правата на човека, с цел да се подкрепят приобщаващите и демократични институции и принципите на правовата държава, да се изгради устойчивост у местните общности и да се насърчи социалното и демократично развитие в държавите на произход и сред техните народи; призовава в тази връзка за по-тясно сътрудничество с държавите от региона в рамките на Арабската лига и Африканския съюз за управляване, презаселване и предоставянето на убежище на лицата, които се нуждаят от закрила;

19.  Призовава Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да свикат международна конференция относно кризата с бежанците с участието на ЕС, неговите държави членки, свързани с ООН агенции, САЩ, съответните международни НПО и арабските държави, наред с останалите, с цел създаване на обща стратегия за хуманитарна помощ в световен мащаб;

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0414.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0448.
(3) Приети текстове, P8_TA(2014)0105.
(4) Приети текстове, P8_TA(2015)0176.

Правна информация - Политика за поверителност