Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2833(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0832/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0317

Vedtagne tekster
PDF 181kWORD 77k
Torsdag den 10. september 2015 - Strasbourg
Migration og flygtninge i Europa
P8_TA(2015)0317RC-B8-0832/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 10. september 2015 om migration og flygtninge i Europa (2015/2833(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til FN-konventionen fra 1951 om flygtninges status og tillægsprotokollen hertil,

–  der henviser til sin beslutning af 9. oktober 2013 om EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien(1),

–  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om migrationsstrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa(2),

–  der henviser til sin beslutning af 17. december 2014 om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration(3),

–  der henviser til sin beslutning af 29. april 2015 om de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker(4),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. maj 2015 med titlen ”En europæisk dagsorden for migration” (COM(2015)0240),

–  der henviser til tipunktshandlingsplanen om migration fra det fælles rådsmøde for udenrigs- og indenrigsministre den 20. april 2015,

–  der henviser til konklusionerne fra det Det Europæiske Råds ekstraordinære møde om flygtningekrisen i Middelhavet den 23. april 2015,

–  der henviser til rapporten fra Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) med titlen ”Lives lost in the Mediterranean Sea” fra april 2012,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 20. juli 2015,

–  der henviser til migrationsruteinitiativet mellem EU og Afrikas Horn, den såkaldte Khartoumproces, der blev vedtaget den 28. november 2014 af Den Afrikanske Unions og EU's medlemsstater og institutioner,

–  der henviser til rapporterne fra FN’s særlige rapportør om migranters menneskerettigheder, navnlig rapporten ”Banking on mobility over a generation: follow-up to the regional study on the management of the external borders of the European Union and its impact on the human rights of migrants”, som blev offentliggjort i maj 2015,

–  der henviser til årsrapporten fra Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) om situationen på asylområdet i EU i 2014,

–  der henviser til forhandlingen om migration og flygtninge i Europa, der blev afholdt i Europa-Parlamentet den 9. september 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at Europa som følge af varige konflikter, regional ustabilitet og krænkelser af menneskerettighederne er vidne til tilstrømningen af et uhørt stort antal personer, der søger beskyttelse i EU; der henviser til, at antallet af ansøgninger om asyl til børn er steget med 75 % siden sidste år; der henviser til, at sommerperioden endnu en gang har vist, at migration ikke er et midlertidigt fænomen og at stigningen i antallet af flygtning ser ud til at fortsætte, hvilket endnu en gang understreger det presserende behov for at gøre enhver mulig indsats for at redde mennesker, der flygter fra deres land og er i livsfare, og nødvendigheden af, at medlemsstaterne lever op til deres internationale forpligtelser, herunder forpligtelser til redningsaktioner på havet;

B.  der henviser til, at 2 800 kvinder, mænd og børn i 2015 ifølge UNHCR’s oplysninger er omkommet eller forsvundet under deres forsøg på at nå i sikkerhed i Europa; der henviser til, at flygtninge og migranter også omkommer, mens de rejser gennem Europa over land;

C.  der henviser til, at menneskesmuglere og -handlere udnytter ulovlig migration og sætter migranternes liv på spil med egen fortjeneste for øje, er ansvarlige for tusinder af dødsfald og udgør en kolossal udfordring for EU og medlemsstaterne; der henviser til, at disse smuglere tjener 20 mia. EUR årligt på deres kriminelle aktiviteter; der henviser til, at organiserede kriminelle grupper, som aktivt virker for at befordre transport af ulovlige migranter over Middelhavet, ifølge Europol kan sættes i forbindelse med handel med mennesker, stoffer og våben og med terrorisme;

D.  der henviser til, at hovedoprindelseslandene for asylsøgere i 2015 ifølge Frontex-data er Syrien, Afghanistan, Eritrea og Irak; der henviser til, at langt de fleste af de mennesker, der flygter til Europa fra disse lande, opnår beskyttelse ifølge Eurostat;

E.  der henviser til, at regional ustabilitet og konflikt og den hurtige udbredelse af IS/Da'esh i tilgrænsende konfliktområder forstærker den massive tilstrømning af migranter og strømme af fordrevne mennesker og dermed antallet af personer, der forsøger at komme ind i EU;

F.  der henviser til, at det ved Det Europæiske Råds seneste møde den 25.- 26. juni 2015 og det efterfølgende møde i Rådet for Retlige og Indre Anliggender den 20. juli 2015 ikke lykkedes at nå frem til en aftale om en obligatorisk omfordelingsmekanisme for flytning og genbosætning, og man nøjedes derfor med en frivillig mekanisme; der henviser til, at medlemsstaterne ikke kunne nå til enighed om fremskaffelse af 40 000 pladser til flytning af flygtninge fra Grækenland og Italien og kun afgav tilsagn om 32 256 pladser;

G.  der henviser til, at formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, den 3. september 2015 opfordrede til omfordeling af mindst 100 000 flygtninge;

H.  der henviser til, at det er nødvendigt at udvikle en langsigtet tilgang til asyl og migration i stedet for den nuværende ad hoc-baserede beslutningstagning;

I.  der henviser til, at mange borgere udviser en uhørt grad af solidaritet med flygtninge ved at hilse dem varmt velkommen og yde dem en imponerende støtte; der henviser til, at de europæiske borgere dermed viser, at beskyttelse af nødlidende og medfølelse fortsat er ægte europæiske værdier;

J.  der henviser til, at den nuværende situation har afsløret en beklagelig mangel på solidaritet med asylsøgere samt utilstrækkelig koordinering og usammenhængende tiltag fra regeringers side; der henviser til, at denne situation fører til kaos og krænkelser af menneskerettighederne; der henviser til, at de forskellige holdninger, som de forskellige medlemsstater giver udtryk for, er en understregning af, at EU har fortsat har 28 fragmenterede migrationspolitikker; der henviser til, at manglen på fælles asylprocedurer og standarder i medlemsstaterne resulterer i forskellige grader af beskyttelse og i nogle tilfælde helt utilstrækkelige garantier for asylsøgere;

K.  der henviser til, at visse medlemsstater og deres ledere har valgt en proaktiv tilgang og demonstreret at være rede og villige til at modtage flygtninge og til at etablere en permanent og obligatorisk mekanisme for fordeling af flygtninge mellem alle medlemsstater; der henviser til, at andre medlemsstater bør følge dette gode eksempel;

L.  der henviser til, at den strategiske betænkning om en holistisk tilgang til migration fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender vil omhandle alle aspekter af EU's asyl- og migrationspolitik;

M.  der henviser til, at mennesker i henhold til konventionen om flygtninges status fra 1951 (Genèvekonventionen) kan søge om asyl, uanset hvilket land de kommer fra, så længe de har en velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af deres race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en bestemt samfundsgruppe eller politiske overbevisning;

1.  udtrykker sin dybe sorg og beklagelse over de tragiske tab af liv blandt mennesker, der søger asyl i EU; opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at gøre alt, hvad der er muligt, for at forhindre yderligere tab af menneskeliv til søs eller til lands;

2.  udtrykker solidaritet med de mange flygtninge og migranter, der er ofre for konflikter, alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, håndgribelige forvaltningsproblemer og brutal undertrykkelse;

3.  glæder sig over de civilsamfundsgrupper og enkeltpersoner i hele Europa, som møder talstærkt frem for at hilse flygtninge og migranter velkommen og yde dem hjælp; opfordrer de europæiske borgere til at opretholde deres støtte og engagement til fordel for et humanitært svar på flygtningekrisen; er af den overbevisning, at sådanne handlinger vidner om et ægte engagement i de europæiske værdier og giver håb for Europas fremtid;

4.  gentager sin beslutning af 29. april 2015 om de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker; gentager nødvendigheden af, at EU baserer sin reaktion på den aktuelle flygtningesituation på et grundlag af solidaritet og en ligelig ansvarsfordeling, som det fremgår af artikel 80 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), og af en holistisk tilgang, der tager højde for sikker og lovlig migration og fuld respekt for de grundlæggende rettigheder og værdier;

5.  gentager sit tilsagn om åbne grænser i Schengenområdet, samtidig med at der sikres en effektiv forvaltning af de eksterne grænser; understreger, at personers frie bevægelighed inden for Schengenområdet er en af de største landvindinger i den europæiske integrationsproces;

6.  glæder sig over Kommissionens initiativer vedrørende flytning og genbosætning samt det nye forslag om nødflytning af et stigende antal asylansøgere med behov for international beskyttelse, der omfatter Grækenland, Italien og Ungarn; støtter Kommissionens forslag til en permanent flytningsmekanisme til brug i nødsituationer baseret på artikel 78, stk. 2, i TEUF, der tager højde for det antal flygtninge, der befinder sig i medlemsstaten; er indstillet på at behandle den nye nødflytningsordning ved en hasteprocedure og erklærer, at det agter at fremme alle andre foranstaltninger, som foreslås af Kommissionen parallelt hermed med henblik på at sikre, at medlemsstaterne ikke forsinker den permanente flytningsordning; minder Rådet om, at Parlamentet går stærkt ind for en bindende flytningsmekanisme, der så vidt muligt tager hensyn til flygtningenes egne præferencer;

7.  glæder sig over, at Kommissionen vil yde operationel støtte til frontlinjemedlemsstater såsom Grækenland, Italien og Ungarn ved at anvende ekspertise fra EU-agenturer som Frontex, EASO og Den Europæiske Politienhed (Europol) i ”hotspots”, der skal hjælpe medlemsstaterne med at foretage registrering af personer, der ankommer; minder medlemsstaterne om, at sådanne registreringscentres succes vil afhænge af deres vilje til at flytte flygtninge fra disse ”hotspots” til deres område; mener, at en sådan tilgang klart bør omfatte effektive mekanismer til identifikation af personer med særlige behov og til deres videre henvisning til de relevante tjenester;

8.  noterer sig Kommissionens forslag om at styrke direktivet om asylprocedurers bestemmelse om sikkert oprindelsesland ved at oprette en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande; erkender, at en sådan tilgang kan begrænse de proceduremæssige rettigheder for borgere fra disse lande; minder om, at godkendelsesprocenten for asylansøgninger varierer meget fra en medlemsstat til en anden, herunder med hensyn til bestemte oprindelseslande; anmoder om, at der tages skridt i retning af at sikre, at denne tilgang ikke undergraver princippet om non-refoulement og den enkeltes ret til asyl, navnlig for mennesker, der tilhører sårbare grupper;

9.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at ændre Dublinforordningen med henblik på at indføre en permanent, bindende ordning for fordeling af asylsøgere mellem de 28 medlemsstater efter en retfærdig, obligatorisk nøgle, samtidig med at der tages hensyn til integrationsmulighederne og asylsøgernes egne behov og særlige omstændigheder;

10.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre et betydeligt budgetmæssigt råderum og beredskab i 2016-budgettet og bestemmelserne i den flerårige finansielle ramme (FFR), for at gøre de muligt at yde en hurtigere og mere omfattende støtte til EASO og medlemsstaterne i forbindelse med disses indsats for modtagelse og integration af flygtninge, herunder inden for rammerne af flytnings- og genbosætningsordningerne;

11.  opfordrer til, at alle deltagende medlemsstater hurtigt og fuldstændigt gennemfører det fælles europæiske asylsystem i national ret og effektivt implementerer det; opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle medlemsstater gennemfører EU-lovgivningen korrekt for at sikre, at der gennemføres effektive, konsekvente og humane standarder i hele EU under hensyntagen til barnets tarv;

12.  mener, at gennemførelsen af tilbagesendelsesdirektivet bør gå hånd i hånd med respekt for de procedurer og standarder, der giver Europa mulighed for at sikre en human og værdig behandling af tilbagevendte i overensstemmelse med princippet om non-refoulement; minder om, at frivillig tilbagevenden bør foretrækkes frem for tvangstilbagesendelse;

13.  minder om, at mennesker med behov for beskyttelse har meget begrænsede muligheder for at rejse lovligt ind i EU, og beklager, at de som resultat af bl.a. opstilling af hegn og lukning af ydre grænser ikke har andet valg end at ty til kriminelle smuglere og farlige ruter for at finde beskyttelse i Europa; anser det derfor for en høj prioritet, at EU og dets medlemsstater tilvejebringer sikre og lovlige indrejsemuligheder for flygtninge i form af eksempelvis humanitære korridorer og humanitære visa; understreger, at medlemsstaterne i tilgift til et obligatorisk genbosættelsesprogram bør muliggøre anvendelse af andre værktøjer som f.eks. styrket familiesammenhøring, private sponsoreringsordninger og fleksible visumordninger, herunder med henblik på studier eller arbejde; er af den opfattelse, at visumkodeksen bør ændres ved at indføje flere specifikke fælles bestemmelser om humanitært visum; opfordrer medlemsstaterne til at gøre det muligt at ansøge om asyl på deres ambassader og konsulater;

14.  minder om, at medlemsstaterne bør fastlægge stærke strafferetlige sanktioner mod menneskehandlere og smuglere, både ind i og på tværs af EU; opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe disse kriminelle netværk af smuglere men til samtidig ikke at straffe dem, der frivilligt hjælper migranter af humanitære grunde, herunder i form af transport, og opfordrer Kommissionen til at overveje en revision af Rådets direktiv 2001/51/EF; noterer sig EUNAVFOR Med-operationen mod smuglere og menneskehandlere i Middelhavsområdet;

15.  beklager, at lederne af nogle medlemsstater og de højreekstremistiske partier benytter den nuværende situation til at give næring til migrationsfjendtlige følelser, samtidig med at de giver EU skylden for krisen, hvilket fører til et stigende antal voldelige handlinger over for migranter; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigt at skride ind mod voldshandlinger og hadefuld tale rettet mod migranter; opfordrer endvidere EU’s og medlemsstaternes ledere til at tage klar stilling til fordel for europæisk solidaritet og respekt for den menneskelige værdighed;

16.  minder om, at migration er et globalt og kompliceret fænomen, der også kræver en langsigtet tilgang til håndtering af dets grundlæggende årsager som f.eks. fattigdom, ulighed, uretfærdighed, klimaændringer, korruption, dårlig regeringsførelse og væbnede konflikter; opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at fokusere Valletta-topmødet i november 2015 på disse grundlæggende årsager; understreger, at det er nødvendigt med en omfattende EU-tilgang, der styrker sammenhængen i de interne og eksterne politikker og navnlig i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, udviklingspolitik og migrationspolitik; stiller spørgsmålstegn ved planerne om at kæde udviklingsbistand sammen med øget grænsekontrol eller tilbagetagelsesaftaler med tredjelande;

17.  opfordrer EU, dets medlemsstater og andre internationale donorer til snarest muligt at gennemføre de tilsagn, der blev givet på konferencen om udviklingsfinansiering, som blev afholdt i juli 2015 i Addis Abeba, og understreger nødvendigheden af at reorientere udviklingspolitikken mod opbygning af fredelige samfund, bekæmpelse af korruption og fremme af god regeringsførelse, som specificeret i mål 16 for bæredygtig udvikling i den globale udviklingsramme for perioden efter 2015;

18.  opfordrer indtrængende EU, dets medlemsstater og det internationale samfund til at styrke deres rolle i konfliktløsning og navnlig være med til at finde holdbare politiske løsninger i konfliktramte regioner såsom Irak, Syrien og Libyen og Mellemøsten og til at styrke den politiske dialog, herunder med regionale organisationer, der skal indbefatte alle menneskerettighedselementer og have til formål at støtte inkluderende og demokratiske institutioner og retsstatsprincippet, opbygge modstandsdygtighed i lokalsamfundet og fremme den sociale og demokratiske udvikling i oprindelseslandene og i deres befolkninger; opfordrer i denne forbindelse til et tættere samarbejde med landene i regionen inden for Den Arabiske Liga og Den Afrikanske Union med henblik på at forvalte, genhuse og give asyl til mennesker med behov for beskyttelse;

19.  opfordrer Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at organisere en international konference om flygtningekrisen med deltagelse af EU, dets medlemsstater, FN-relaterede agenturer, USA, relevante internationale ngo'er og arabiske stater m.fl., med henblik på at opstille en fælles global strategi for humanitær bistand;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0414.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0448.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0105.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0176.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik