Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2685(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0836/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/09/2015 - 8.5
PV 10/09/2015 - 8.6
CRE 10/09/2015 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0318

Vastuvõetud tekstid
PDF 171kWORD 73k
Neljapäev, 10. september 2015 - Strasbourg
ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis
P8_TA(2015)0318RC-B8-0836/2015

Euroopa Parlamendi 10. septembri 2015. aasta resolutsioon ELi rolli kohta Lähis-Ida rahuprotsessis (2015/2685(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. juuli 2015. aasta järeldusi Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini ja tema pressiesindaja hiljutisi avaldusi Iisraeli, okupeeritud Palestiina territooriumi, Lähis-Ida rahuprotsessi ning ELi toetuse kohta ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsioonile,

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahelise assotsiatsiooni loomiseks sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingut,

–  võttes arvesse Euroopa Ühenduse ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni vahelist kaubandust ja koostööd käsitlevat Euroopa – Vahemere piirkonna ajutist assotsiatsioonilepingut,

–  võttes arvesse asjakohaseid ÜRO Peaassamblee ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone,

–  võttes arvesse tsiviilisikute sõjaaegse kaitse 1949. aasta Genfi (IV) konventsiooni,

–  võttes arvesse ELi suuniseid rahvusvahelise humanitaariõiguse järgimise edendamiseks,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et rahu saavutamine Lähis-Idas jääb rahvusvahelise üldsuse üheks peamiseks prioriteediks ning on piirkonna stabiilsuse ja julgeoleku seisukohast vältimatu; arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu teeb rahuprotsessi jätkamiseks jõupingutusi;

B.  arvestades, et Iisraeli ja Palestiina konflikti tuleb käsitleda laiemas Araabia ja Iisraeli konflikti kontekstis; arvestades et ELi arvates nõuab rahu Lähis-Idas terviklikku lahendust piirkonnas; arvestades, et vägivaldne kriis Süürias, Da’eshi esilekerkimine, suurenev radikalism ja terrorismi levik Lähis-Idas tekitavad Iisraelile ja kogu piirkonnale olulisi julgeolekuohte ning süvendavad palestiinlaste kannatusi, kuid ka loovad Araabia riikide ja Iisraeli jaoks ühiseid huve ning Iraaniga sõlmitud tuumakokkulepe, milles ELil oli oluline osa, pakub rahuprotsessi arendamiseks ainulaadse võimaluse, mida ei tohiks käest lasta;

C.  arvestades, et EL on korduvalt kinnitanud oma toetust kahe riigi kooseksisteerimisel põhinevale lahendusele, mille aluseks on 1967. aasta piirid ja mille kohaselt Jeruusalemm on mõlema riigi pealinn ning Iisraeli Riik ja iseseisev, demokraatlik ja elujõuline Palestiina naaberriik eksisteerivad kõrvuti rahumeelselt ja turvaliselt, ning arvestades, et EL on nõudnud otseste rahukõneluste jätkamist Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vahel;

D.  arvestades, et EL on Iisraeli suurim kaubanduspartner ja suurim abiandja palestiinlastele; arvestades, et liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini on korduvalt väljendanud oma pühendumust ELi rolli taastamiseks ja suurendamiseks Lähis-Ida rahuprotsessis; arvestades, et 2015. aprillis nimetati Fernando Gentilini uueks ELi eriesindajaks Lähis-Ida rahuprotsessi jaoks; arvestades, et olenemata soovist ja otsusekindlusest täita selles valdkonnas tulemuslikult oma rolli, tuleb EL-il Lähis-Ida rahuprotsessis osalemise kohta alles koostada laiahaardeline ja sidus visioon, mis peaks kajastama kiireid piirkondlikke muutusi;

1.  peab äärmiselt muret tekitavaks Lähis-Ida rahuprotsessi jätkuvat ummikseisu ja nõuab viivitamata veenvate pingutuste tegemist rahu saavutamiseks; kutsub iisraellasi ja palestiinlasi üles hoiduma sammudest, sealhulgas vihakõnest ja avalikust viha õhutamisest, mis võiksid veelgi olukorda pingestada, ning samuti ühepoolsetest meetmetes, mis võivad läbirääkimiste tulemusi kahjustada ja ohustada kahe riigi lahenduse elujõulisust; rõhutab asjaolu, et konfliktile võib leida püsiva lahenduse ainult piirkondlikult koos piirkonna kõigi asjaomaste sidusrühmade kaasamise ja rahvusvahelise üldsuse toetusega;

2.  kinnitab oma kindlat toetust kahel riigil põhinevale lahendusele, mille aluseks on 1967. aasta piirid, olles vahetanud vastastikusel kokkuleppel maid, ja mille kohaselt Jeruusalemm on mõlema riigi pealinn ning Iisraeli Riik ja iseseisev, demokraatlik ja elujõuline Palestiina naaberriik eksisteerivad kõrvuti rahumeelselt ja turvaliselt ning vastastikuse tunnustamise vaimus, lähtudes enesemääramise õigusest ja järgides täielikult rahvusvahelist õigust; rõhutab, et vägivallast hoidumine ning inimõiguste ja humanitaarõiguse austamine on ainus viis, kuidas jõuda õiglase ja kestva rahuni iisraellaste ja palestiinlaste vahel;

3.  rõhutab, et kahe riigi lahenduse elujõulisuse säilitamine konkreetsete meetmetega ja mõlema poole tsiviilelanike õiguste austamise täielik tagamine peab olema ELi ja rahvusvahelise üldsuse jaoks esmane prioriteet; ootab ELi struktureeritud dialoogi alustamist Iisraeliga Läänekalda olukorra ja kahe riigi lahenduse säilitamise teemal, mis peaks hõlmama ka asunduste küsimust;

4.  tunneb heameelt asjaolu pärast, et EL soovib täita positiivset rolli ja anda vajalikku toetust, aidates kaasa Iisraeli ja Palestiina ning laiema Araabia ja Iisraeli konflikti rahumeelsele ja konstruktiivsele lahendamisele, mis teenib ELi huve julgeoleku, stabiilsuse ja jõukuse tagamisel Lähis-Idas; nõuab samas värsket ELi lähenemisviisi, mis teeniks tõeliselt nii palestiinlaste kui ka iisraellaste rahu ja julgeoleku huve; tunneb heameelt liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi isikliku pühendumise ning uue ELi eriesindaja nimetamise üle Lähis-Ida rahuprotsessi jaoks ning toetab ühtlasi nende jõupingutusi;

5.  tunneb heameelt ELi pühendumuse üle tegutseda aktiivselt selle nimel, et leida kõigi sidusrühmadega konsulteerides uus mitmepoolne lähenemisviis rahuprotsessile, ning toetada aktiivselt osapooli usalduse taastamisel ja usaldusliku õhkkonna loomisel, mis on vajalik sisuliste läbirääkimiste võimalikult kiireks alustamiseks; märgib, et vastavalt ELi seisukohale on rahvusvahelise toetusrühma moodustamine üks võimalik viis, kuidas selle eesmärgi saavutamisele kaasa aidata; rõhutab, et EL on valmis tegema Araabia rahualgatuse alusel piirkondlike partneritega koostööd;

6.  nõuab, et liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident ning ELi eriesindaja kasutaksid paremini ära ELi ja liikmesriikide poliitilisi sidemeid ja institutsioonilisi eksperditeadmisi, mis põhinevad Euroopa geograafilisel lähedusel, ajaloolistel sidemetel ja tihedatel majandussuhetel Lähis-Ida piirkonnaga, et täita tegelikku poliitilist rolli rahuprotsessis iisraellaste ja palestiinlaste vahel ning Araabia riikide ja Iisraeli vahel laiemalt; tuletab liikmesriikidele meelde, et nende kohustus on aidata aktiivselt kaasa ühise ELi seisukoha kujundamisele Lähis-Ida rahuprotsessi käsitlemise kohta ja hoiduda ühepoolsetest algatustest, mis nõrgestavad ELi tegevust;

7.  toetab ÜRO Julgeolekunõukogus tehtavaid jõupingutusi Iisraeli ja Palestiina vaheliste rahukõneluste jätkamiseks; nõuab tungivalt, et EL täidaks oma mõjuvõimust tulenevaid kohustusi ja esitaks kõnealuse piirkonna rahu küsimuses selge ja kõikehõlmava algatuse; on seisukohal, et EL peaks täitma juhtrolli, et vaadata läbi Lähis-Ida neliku eesmärgid, milles tuleks keskenduda konfliktile poliitilise lahenduse leidmisele, ja selle formaat;

8.  taunib Iisraeli asunduste jätkuvat laienemist, mis on vastuolus rahvusvahelise humanitaarõigusega, suurendab palestiinlaste pahameelt ning kahjustab kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse elujõulisust ja väljavaateid, ning kutsub Iisraeli ametivõime oma asunduspoliitika koheselt peatama ja tagasi pöörama;

9.  peab tervitatavaks ELi võetud kohustust – milles eristatakse Iisraeli ja tema tegevust okupeeritud Palestiina territooriumil – tagada, et kõikides ELi ja Iisraeli vahelistes lepingutes sätestatakse ühemõtteliselt ja selge sõnaga, et neid ei kohaldata Iisraeli poolt 1967. aastal okupeeritud alade suhtes, nagu kordas ka välisasjade nõukogu oma 20. juuli 2015. aasta järeldustes; võtab teadmiseks komisjoni 19. juuli 2013. aasta suunised, milles käsitletakse Iisraeli poolt alates 1967. aasta juunist okupeeritud aladel tegutsevatele Iisraeli üksustele ja nende tegevusele selliste toetuste, auhindade ja rahastamisvahendite andmist, mida EL rahastab alates 2014. aastast, ning 16 ELi välisministri poolt 13. aprillil 2015 saadetud kirja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, milles ergutatakse teda võtma juhtrolli komisjonis, et lõpetada töö ELi suunistega Iisraeli asunduste toodete märgistamise kohta;

10.  rõhutab, et asjaomastel ELi asutustel on endiselt kohustus tagada, et ELi antavaid rahalisi vahendeid ei saaks suunata otseselt ega kaudselt terroristlikele organisatsioonidele või tegevustele;

11.  toonitab, et sõjaliste rühmituste raketirünnakud Iisraeli territooriumil on vastuvõetamatud, ning rõhutab, et on olemas olukorra halvenemise oht; rõhutab, et ELil on kindlasti vaja teha koostööd Iisraeli, Palestiina omavalitsuse, Egiptuse ja Jordaaniaga, et hoida ära Gaza sektoris ja Läänekaldal terrorirühmituste taasrelvastumist, relvade salakaubavedu, rakettide tootmist ja tunnelite rajamist; rõhutab veel kord vältimatut vajadust võtta relvad kõikidelt terrorirühmitustelt Gazas kooskõlas välisasjade nõukogu 2014. aasta juuli järeldustega;

12.  tunneb sügavat muret Läänekaldal kasvava asunikuvägivalla pärast; peab tervitatavaks, et Iisraeli juhid on laialdaselt hukka mõistnud hiljutise süütamisrünnaku Dawabshahi perekonna vastu Duma külas, kuid tuletab Iisraelile meelde tema täielikku kohustust kaitsta palestiinlastest elanikke ja tuua kõik asunikuvägivalla toimepanijad kohtu ette;

13.  tunnustab ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonna politseimissiooni ja Euroopa Liidu õigusriigimissiooni (EUPOL COPPS) tööd Palestiina territooriumil, mille eesmärk on aidata Palestiina omavalitsusel ehitada üles tulevase Palestiina riigi institutsioonid politsei ja kriminaalõiguse valdkonnas; nõuab, et taas käivitataks ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika piirihaldamise abimissioon (EUBAM Rafah) ning sellele antaks laialdasem mandaat ning vajalikud vahendid ja töötajad, et missioon saaks täita selget rolli Gaza sektori ning Egiptuse ja Iisraeli vahelise piiri kontrollimisel;

14.  kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni andma Euroopa Parlamendile aru ELi rahastatud rajatiste ja projektide purustamise ja kahjustamise kohta okupeeritud Palestiina aladel;

15.  palub komisjonil ja Euroopa välisteenistusel eraldada rahalisi vahendeid ja pakkuda kaitset piirkonna nendele valitsusvälistele organisatsioonidele, mille poliitilised eesmärgid on kooskõlas Lähis-Ida rahuprotsessi üldiste eesmärkidega, ja nõuab, et ELi ametiasutused tegeleksid selles küsimuses asjakohaste vastaspooltega;

16.  kordab nõudmist Gaza sektori blokaadi lõpetamiseks, ala kiireks ülesehitamiseks ja taastamiseks pärast 2014. aasta suvesõda ning see peab olema ELi ja rahvusvahelise üldsuse jaoks humanitaarabi prioriteet; tunnustab ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsiooni kangelaslikku tööd selles valdkonnas; palub doonorriikidel maksta välja nii pea kui võimalik rahalise toetuse, milleks nad kohustusid rahvusvahelisel Palestiina-teemalisel konverentsil („Gaza ülesehitamine”) 12. oktoobril 2014 Kairos;

17.  tervitab Iisraeli hiljutisi samme piirangute vähendamiseks Gaza sektoris, kuid mõistab hukka jätkuvalt kehtivad piirangud ehitusmaterjalide sisseveole; rõhutab, et on vaja uusi positiivseid meetmeid – arvestades samas Iisraeli õigustatud muret julgeoleku pärast –, mis võimaldaksid kogu humanitaarabi kohale toimetada, tegelda ülesehitusega ja taastada majandust; nõuab, et liikmesriigid täidaksid oma lubadused toetada kolmepoolset mehhanismi taastamistöödeks ettenähtud materjalide järelevalvel ja kontrollimisel;

18.  nõuab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgelt esindajalt ja komisjoni asepresidendilt tegutsemist selle nimel, et täielikult rakendataks ÜRO 2014. aasta Gaza konflikti sõltumatu uurimiskomisjoni aruandes antud soovitused, sealhulgas soovitus aktiivselt toetada Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tööd; tervitab ÜRO Inimõiguste Nõukogus osalevate ELi liikmesriikide ühehäälset toetust 3. juuli 2015. aasta resolutsioonile vastutuse ja õigusemõistmise tagamise kohta kõigi rahvusvahelise õiguse rikkumiste eest Palestiina okupeeritud aladel, sh Ida-Jeruusalemmas;

19.  rõhutab, et Palestiina-sisene leppimine on oluline tegur kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduseni jõudmiseks, ja taunib palestiinlaste jätkuvat killustatust; toetab ELi üleskutset Palestiina rühmitustele seada leppimine ja Palestiina omavalitsuse naasmine Gaza sektorisse esmaseks prioriteediks; kutsub kõiki Palestiina jõude üles jätkama viivitamata jõupingutusi leppimise saavutamiseks, eelkõige korraldades selleks ammu oodatud presidendi- ja parlamendivalimised; rõhutab, et Palestiina omavalitsus peab selles osas võtma suurema vastutuse ja teostama Gazas oma valitsemisfunktsiooni, muu hulgas julgeoleku ja tsiviilhalduse valdkonnas ning piiripunktides kohalviibimise kaudu;

20.  kutsub kõiki konfliktiosalisi täielikult austama kinnipeetavate ja vangide, sh näljastreiki pidavate kinnipeetavate ja vangide õigusi;

21.  väljendab sügavat muret ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsiooni (UNRWA) tõsise rahastamiskriisi pärast; nõuab, et EL annaks UNRWA-le suuremat rahalist abi ja seda, et kõik muud rahastajad täidaksid abiorganisatsioonile antud lubadusi ning UNRWA jätkaks juhtimise parandamist, kuid nõuab ka selle põhjuseks oleva Palestiina pagulaste probleemiga tegelemist; kiidab UNRWAd erakorraliste pingutuste eest, mille tulemusena oli võimalik kuulutada õppeaasta 2015/2016 Palestiina pagulaste lastele avatuks;

22.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, ELi eriesindajale Lähis-Ida rahuprotsessi jaoks, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Iisraeli Knessetile, presidendile ja valitsusele, Palestiina Seadusandlikule Nõukogule ja Palestiina omavalitsusele, Araabia Riikide Liiga peasekretärile, Egiptuse, Jordaania ja Liibanoni parlamentidele ja valitsustele ning ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsiooni ülemvolinikule.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika