Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2685(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0836/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/09/2015 - 8.5
PV 10/09/2015 - 8.6
CRE 10/09/2015 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0318

Priimti tekstai
PDF 263kWORD 88k
Ketvirtadienis, 2015 m. rugsėjo 10 d. - Strasbūras
ES vaidmuo Artimųjų Rytų taikos procese
P8_TA(2015)0318RC-B8-0836/2015

2015 m. rugsėjo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES vaidmens Artimųjų Rytų taikos procese (2015/2685(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 20 d. Tarybos išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–  atsižvelgdamas į naujausius Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir jos atstovo spaudai pareiškimus dėl Izraelio, Okupuotosios Palestinos Teritorijos, Artimųjų Rytų taikos proceso ir ES paramos JT paramos ir darbo agentūrai;

–  atsižvelgdamas į Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą, įsteigiantį asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės,

–  atsižvelgdamas į Europos ir Viduržemio jūros regiono laikinosios asociacijos susitarimą dėl prekybos ir bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Palestinos išsivadavimo organizacijos, atstovaujančios Vakarų Kranto ir Gazos ruožo Palestinos valdžios interesams,

–  atsižvelgdamas į atitinkamas JT Generalinės Asamblėjos ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 1949 m. Ketvirtąją Ženevos konvenciją dėl civilių apsaugos karo metu,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl skatinimo laikytis tarptautinės humanitarinės teisės,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi taikos siekis Artimuosiuose Rytuose ir toliau yra svarbiausias tarptautinės bendruomenės prioritetas ir būtina sąlyga siekiant regiono stabilumo ir saugumo; kadangi JT Saugumo Taryba deda pastangas, kad taikos procesas būtų atnaujintas;

B.  kadangi Izraelio ir Palestinos konfliktas turi būti vertinamas platesniame Izraelio ir arabų konflikto kontekste; kadangi ES mano, kad, norint užtikrinti taiką Artimuosiuose Rytuose, reikia visa apimančio regioninio sprendimo; kadangi dėl smurtinės krizės Sirijoje, „Da'esh“ iškilimo, augančio radikalizmo ir terorizmo plitimo Artimuosiuose Rytuose kyla didžiulė grėsmė Izraelio ir visam regiono saugumui bei dar labiau kenčia palestiniečiai, antra vertus, dėl to arabų valstybės ir Izraelis įgyja bendrų interesų, o branduolinis susitarimas su Iranu, kurį rengiant ES atliko svarbų vaidmenį, yra išskirtinis taikos proceso stimulas ir ši galimybė neturėtų būti praleista;

C.  kadangi ES ne kartą patvirtino savo paramą dviejų valstybių sambūviu grindžiamam sprendimui, pagal kurį būtų laikomasi 1967 m. sienų, Jeruzalė būtų abiejų valstybių sostinė ir taikiai bei saugiai viena šalia kitos egzistuotų saugi Izraelio Valstybė ir nepriklausoma, demokratinė, vientisa ir gyvybinga Palestinos Valstybė, ir ragino atnaujinti tiesiogines Izraelio ir Palestinos Administracijos taikos derybas;

D.  kadangi ES yra didžiausia Izraelio prekybos partnerė ir didžiausia pagalbos palestiniečiams teikėja; kadangi Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini ne kartą parodė esanti įsipareigojusi atnaujinti ir sustiprinti Sąjungos vaidmenį Artimųjų Rytų taikos procese; kadangi 2015 m. balandžio mėn. Fernando Gentilini paskirtas nauju ES specialiuoju įgaliotiniu Artimųjų Rytų taikos procese; kadangi ES, nepaisant jos plataus užmojo ir įsipareigojimo veiksmingai veikti šioje srityje, tebeturi parengti visapusišką ir nuoseklią savo dalyvavimo Artimųjų Rytų taikos procese viziją, kuri turėtų atspindėti sparčiai kintantį regiono kontekstą;

1.  reiškia didžiulį susirūpinimą dėl užsitęsusios Artimųjų Rytų taikos proceso ir ragina nedelsiant įtikinamai atnaujinti pastangas siekti taikos; ragina ir Izraelį, ir Palestiną vengti veiksmų, kurie galėtų sukelti tolesnį konflikto eskalavimą, be kita ko, neapykantą kurstančių kalbų ir neapykantos skatinimo visuomeninėje sferoje, vienašalių priemonių, kurios galėtų nulemti derybų rezultatus ir kelia grėsmę dviejų valstybių sambūviu grindžiamo sprendimo įgyvendinamumui; pabrėžia, kad bet koks ilgalaikis konflikto sprendimas gali būti pasiektas tik regiono kontekste, dalyvaujant visoms susijusioms šalims regione ir remiant tarptautinei bendruomenei;

2.  pakartoja tvirtai remiąs dviejų valstybių sambūviu grindžiamą sprendimą, pagal kurį būtų laikomasi 1967 m. sienų, Jeruzalė būtų abiejų valstybių sostinė ir taikiai bei saugiai viena šalia kitos egzistuotų saugi Izraelio Valstybė ir nepriklausoma, demokratinė, vientisa ir gyvybinga Palestinos Valstybė, paremta apsisprendimo teise ir visapusiškai besilaikanti tarptautinės teisės; pabrėžia, kad nesmurtinės priemonės ir pagarba žmogaus teisėms bei humanitarinei teisei yra vienintelis būdas teisingai ir ilgalaikei izraeliečių ir palestiniečių taikai pasiekti;

3.  pabrėžia, kad galimybės užtikrinti dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą išsaugojimas imantis konkrečių veiksmų ir užtikrinant visapusišką pagarbą abiejų šalių civilių gyventojų teisėms turi būti didžiausias ES ir tarptautinės bendruomenės prioritetas; nekantriai laukia ES struktūrinio dialogo su Izraeliu dėl padėties Vakarų Krante ir dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo išsaugojimo klausimais pradžios: jo metu turėtų būti aptarta ir gyvenviečių problema;

4.  palankiai vertina teigiamą ES vaidmenį ir reikalingą paramą, kurią ES nori suteikti siekdama sudaryti palankesnes sąlygas taikiomis ir konstruktyviomis priemonėmis išspręsti Izraelio ir Palestinos konfliktą ir platesnį Izraelio ir arabų šalių konfliktą, kas atitiktų ES interesus užtikrinti saugumą, stabilumą ir klestėjimą Artimuosiuose Rytuose; vis dėlto ragina ES laikytis naujos strategijos, kuria iš tiesų užtikrinama taika ir saugumas Izraelio ir Palestinos žmonėms; teigiamai vertina Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos asmeninį pasiryžimą ir naujo ES specialiojo įgaliotinio Artimųjų Rytų taikos procese paskyrimą bei remia jų pastangas šiuo klausimu;

5.  palankiai vertina ES įsipareigojimą aktyviai dirbti siekiant atnaujinti daugiašalį požiūrį į taikos procesą, konsultuojantis su visomis susijusiomis šalimis regione ir aktyviai remti šalis, siekiant atkurti pasitikėjimą ir sukurti pasitikėjimu grindžiamą aplinką, kuri yra būtina norint kuo greičiau pradėti prasmingas derybas; pažymi, kad, ES nuomone, tarptautinės paramos grupės sukūrimas yra galimas būdas prisidėti prie šio tikslo; pabrėžia, kad ES yra pasirengusi dalyvauti bendrame darbe su regioniniais partneriais pagal Arabų taikos iniciatyvą;

6.  primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir ES specialųjį įgaliotinį geriau pasinaudoti ES ir jos valstybių narių politiniais ryšiais ir institucijų praktine patirtimi, nes jie grindžiami Europos geografiniu artumu, istoriniais ryšiais ir glaudžiais ekonominiais mainais su Artimųjų Rytų regionu, siekiant atlikti tikrą politinį vaidmenį Izraelio ir Palestinos – platesniame kontekste arabų valstybių ir Izraelio – taikos procese; primena valstybėms narėms, kad jų pagrindinė pareiga – aktyviai prisidėti formuojant bendrą ES poziciją dėl to, kaip spręsti su Artimųjų Rytų taikos procesu susijusias problemas, ir susilaikyti nuo vienašalių ES veiksmus silpninančių iniciatyvų;

7.  remia JT Saugumo Tarybos dedamas pastangas, kad būtų atnaujintos Izraelio ir Palestinos taikos derybos; vis dėlto ragina ES vykdyti savo, kaip įtakingos veikėjos, įsipareigojimus ir priimti drąsią ir išsamią taikos regione iniciatyvą; mano, kad ES turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį iš naujo nustatant Ketverto tikslus – jie turėtų būti iš naujo sutelkti į konflikto politinio sprendimo ieškojimą – ir pobūdį;

8.  smerkia nuolatinį Izraelio gyvenviečių plėtimąsi, kuris prieštarauja tarptautinei teisei, kursto Palestinos pasipiktinimą ir kenkia dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo įgyvendinamumui ir perspektyvoms, ir ragina Izraelio valdžios institucijas nedelsiant sustabdyti ir atšaukti savo gyvenviečių plėtros politiką;

9.  palankiai vertina ES įsipareigojimą, stengiantis atskirti Izraelį ir jo veiksmus Okupuotojoje Palestinos Teritorijoje, užtikrinti, kad visuose ES ir Izraelio susitarimuose būtų nedviprasmiškai ir aiškiai nurodyta, jog jie netaikomi 1967 m. Izraelio okupuotoms teritorijoms, kaip pakartota 2015 m. liepos 20 d. Užsienio reikalų tarybos išvadose; atsižvelgia į 2013 m. liepos 19 d. Komisijos gaires, skirtas nustatyti, ar Izraelio subjektai ir jų veikla teritorijose, Izraelio okupuotose nuo 1967 m. birželio mėn., atitinka kriterijus, būtinus subsidijoms bei premijoms gauti ir naudotis finansinėmis priemonėmis, kurias ES finansuoja nuo 2014 m., ir į 2015 m. balandžio 13 d. 16 ES užsienio reikalų ministrų nusiųstą laišką Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei, kuriame ji skatinama imtis iniciatyvos Komisijoje, kad būtų užbaigtas darbas, susijęs su ES gairių dėl produktų iš gyvenviečių ženklinimo parengimu;

10.  pabrėžia, jog atitinkamos ES institucijos turi ir toliau užtikrinti, kad ES lėšos nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai nukreipiamos teroristinėms organizacijoms ar veiklai finansuoti;

11.  pabrėžia, kad kovotojų grupuočių įvykdytas apšaudymas raketomis Izraelio teritorijoje yra nepriimtinas, ir atkreipia dėmesį į eskalavimo pavojų; pabrėžia, jog būtina, kad ES, siekdama užkirsti kelią teroristų grupuočių Gazos Ruože ir Vakarų Krante pakartotiniam ginklavimuisi, ginklų kontrabandai, raketų gamybai ir tunelių statybai, bendradarbiautų su Izraeliu, Palestinos Administracija, Egiptu ir Jordanija; dar kartą pabrėžia, kad, remiantis 2014 m. liepos mėn. Užsienio reikalų tarybos išvadomis, ypač būtina nuginkluoti visas teroristų grupuotes Gazoje;

12.  reiškia didžiulį susirūpinimą dėl to, kad Vakarų Krante vis dažniau susiduriama su naujakurių smurtu; teigiamai vertina tai, kad Izraelio vadovai plačiai pasmerkė neseniai įvykdytą padegėjų išpuolį prieš Dawabshah šeimą Dumos kaime, tačiau primena Izraeliui, kad jis visapusiškai atsakingas už Palestinos gyventojų apsaugą ir visų smurtaujančių naujakurių patraukimą baudžiamojon atsakomybėn;

13.  džiaugiasi darbu, atliktu vykdant bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misiją policijos ir teisinės valstybės srityse (EUPOL COPPS) Okupuotojoje Palestinos Teritorijoje, padedant Palestinos Administracijai, steigti būsimos Palestinos Valstybės institucijas policijos ir baudžiamosios teisenos srityje; ragina atnaujinti BSGP pasienio pagalbos misiją (EUBAM Rafah), užtikrinant platesnio užmojo įgaliojimus, tinkamas priemones ir darbuotojus, siekiant atlikti konkretų vaidmenį kontroliuojant Gazos Ruožo sienas su Egiptu ir Izraeliu;

14.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir Komisiją pranešti Parlamentui apie ES finansuotų objektų ir projektų Okupuotojoje Palestinos Teritorijoje sunaikinimo atvejus ir jiems padarytą žalą;

15.  ragina Komisiją ir EIVT teikti finansavimą ir apsaugą regiono NVO, kurių politiniai tikslai atitinka bendruosius Artimųjų Rytų taikos proceso tikslus, ir primygtinai ragina ES valdžios institucijas šiuo klausimu bendradarbiauti su atitinkamomis regiono valdžios institucijomis;

16.  pakartoja savo raginimą nutraukti Gazos Ruožo blokadą ir skubiai atstatyti ir atkurti jį po 2014 m. vasaros karo – tai turi būti ES ir tarptautinės bendruomenės humanitarinės pagalbos prioritetas; palankiai vertina didvyrišką JT paramos ir darbo agentūros darbu šioje srityje; primygtinai ragina paramos teikėjus kuo greičiau išmokėti savo finansinius įsipareigojimus, prisiimtus Kairo tarptautinėje konferencijoje Palestinos klausimams („Gazos atstatymas“) 2014 m. spalio 12 d.;

17.  palankiai vertina priemones, kurių neseniai ėmėsi Izraelis siekdamas sumažinti apribojimus Gazai, tačiau apgailestauja, kad toliau taikomi apribojimai statybinių medžiagų įvežimui; pabrėžia, kad svarbu imtis tolesnių teigiamų priemonių, tuo pat metu sprendžiant teisėtus Izraelio susirūpinimą keliančius saugumo klausimus, kad būtų galima visapusiškai teikti humanitarinę pagalbą, vykdyti rekonstrukciją ir atgaivinti ekonomiką; primygtinai ragina valstybes nares vykdyti savo įsipareigojimą remti rekonstrukcijai būtinų medžiagų stebėsenos ir kontrolės trišalį mechanizmą;

18.  primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę imtis priemonių siekiant užtikrinti visapusišką rekomendacijų, pateiktų JT nepriklausomos tyrimų komisijos ataskaitoje dėl 2014 m. Gazos konflikto, įskaitant rekomendaciją aktyviai remti Tarptautinio baudžiamojo teismo darbą, įgyvendinimą; palankiai vertina tai, kad ES valstybės narės, kurios yra JT žmogaus teisių tarybos narės, vieningai balsavo už 2015 m. liepos 3 d. šios tarybos rezoliuciją „Atsakomybės už visus tarptautinės teisės pažeidimus Okupuotojoje Palestinos Teritorijoje, įskaitant Rytų Jeruzalę, ir teisingumo užtikrinimas“;

19.  pabrėžia, kad palestiniečių tarpusavio susitaikymas yra svarbus elementas siekiant dviejų valstybių sambūviu grindžiamo sprendimo, ir apgailestauja dėl nuolatinio Palestinos susiskaldymo; pritaria, kad ES ragina palestiniečių grupuotes svarbiausią pirmenybę teikti susitaikymui ir tam, kad Palestinos Administracija grįžtų į Gazą; ragina Palestino pajėgas nedelsiant atnaujinti pastangas susitaikyti, visų pirma surengiant ilgai lauktus prezidento ir parlamento rinkimus; pabrėžia, kad Palestinos Administracija privalo prisiimti šiuo požiūriu didesnę atsakomybę ir vyriausybės funkcijas Gazoje, be kita ko, saugumo ir civilinės administracijos srityse bei dislokuojant pareigūnus Gazoje sienos perėjimo punktuose;

20.  ragina visas konflikte dalyvaujančias šalis visapusiškai gerbti sulaikytų asmenų ir kalinių teises, taip pat ir bado streiką paskelbusių kalinių teises;

21.  išreiškia gilų susirūpinimą dėl rimtos Jungtinių Tautų pagalbos ir darbo Palestinos pabėgėliams organizacijos (JTPDO) finansavimo krizės; ragina ES didinti finansinę paramą JTPDO, taip pat ragina visus kitus paramos teikėjus įvykdyti savo pažadus šiai agentūrai, o agentūrą toliau gerinti savo valdymą, be to, ragina spręsti ir esminį ypač svarbų palestiniečių pabėgėlių klausimą; sveikina JTPDO ir palankiai vertina jos išskirtines pastangas, dėl kurių tapo galima paskelbti, kad 2015–2016 mokslo metais galės mokytis Palestinos pabėgėlių mokiniai;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui Artimųjų Rytų taikos procese, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, Knesetui, Izraelio prezidentui ir vyriausybei, Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai ir Palestinos Administracijai, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui, Egipto, Jordanijos ir Libano parlamentams ir vyriausybėms ir JTPDO generaliniam komisarui.

Teisinė informacija - Privatumo politika