Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0836/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/09/2015 - 8.5
PV 10/09/2015 - 8.6
CRE 10/09/2015 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0318

Antagna texter
PDF 175kWORD 302k
Torsdagen den 10 september 2015 - Strasbourg
EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern
P8_TA(2015)0318RC-B8-0836/2015

Europaparlamentets resolution av den 10 september 2015 om EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (2015/2685(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om fredsprocessen i Mellanöstern,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juli 2015 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–  med beaktande av de senaste uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och hennes talesperson, om Israel, det ockuperade palestinska territoriet, fredsprocessen i Mellanöstern samt EU:s stöd till FN:s hjälporganisation,

–  med beaktande av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan,

–  med beaktande av Europa–Medelhavsinterimsavtalet om associering av handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen (PLO), å andra sidan, för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza,

–  med beaktande av de relevanta resolutionerna från FN:s generalförsamling och FN:s säkerhetsråd,

–  med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen från 1949 om skydd av civilbefolkningen i krigstid,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer för främjande av efterlevnaden av internationell humanitär rätt,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Att uppnå fred i Mellanöstern är och förblir en huvudprioritering för det internationella samfundet och en oundgänglig faktor för regional stabilitet och säkerhet. Det görs ansträngningar i FN:s säkerhetsråd för att återuppta fredsprocessen.

B.  Den israelisk-palestinska konflikten måste ses i det större sammanhang som den arabisk-israeliska konflikten utgör. EU anser att fred i Mellanöstern förutsätter en omfattande regional lösning. Den våldsamma krisen i Syrien, Daish framfart, den ökande radikaliseringen och spridningen av terrorism i Mellanöstern skapar betydande säkerhetshot för Israel och hela regionen och förvärrar ytterligare palestiniernas lidande, men skapar också gemensamma intressen mellan arabländerna och Israel, samtidigt som den kärntekniska uppgörelsen med Iran, i vilken EU spelade en betydelsefull roll, erbjuder ett unikt tillfälle för fredsprocessen vilket inte bör försummas.

C.  EU har upprepade gånger bekräftat sitt stöd för tvåstatslösningen på grundval av 1967 års gränser och med Jerusalem som båda staternas huvudstad, där den säkra Staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet. EU har också efterlyst ett återupptagande av direkta fredssamtal mellan Israel och den palestinska myndigheten.

D.  EU är Israels största handelspartner och den största biståndsgivaren till palestinierna. Vice ordföranden/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, har vid flera tillfällen uttryckt sin beslutsamhet att förnya och intensifiera EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern. I april 2015 utnämndes Fernando Gentilini till EU:s nya särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern. Trots sin ambition och sitt åtagande att spela en verklig roll på detta område har EU ännu inte utvecklat någon heltäckande och sammanhållen vision för sitt engagemang i fredsprocessen i Mellanöstern, en vision som bör återspegla den snabbt föränderliga regionala kontexten.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över det fortsatta dödläget i fredsprocessen i Mellanöstern och efterlyser ett återupptagande av trovärdiga fredsansträngningar utan dröjsmål. Parlamentet uppmanar både israeler och palestinier att undvika åtgärder som riskerar att leda till ytterligare upptrappning, däribland hets och uppvigling i det offentliga rummet och ensidiga åtgärder som kan komma att föregripa utfallet av förhandlingarna och hota tvåstatslösningens genomförbarhet. Parlamentet understryker att en varaktig lösning på konflikten kan åstadkommas endast i ett regionalt sammanhang under medverkan av alla berörda regionala parter och med stöd från det internationella samfundet.

2.  Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för tvåstatslösningen på grundval av 1967 års gränser, med ömsesidigt överenskomna markbyten och Jerusalem som huvudstad för båda staterna, där den säkra Staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet och ömsesidigt erkännande, på grundval av rätten till självbestämmande och fullständig respekt för folkrätten. Parlamentet betonar att icke-våld och respekt för de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt är det enda sättet att uppnå en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier.

3.  Europaparlamentet betonar att bevarandet av tvåstatslösningens genomförbarhet genom konkreta åtgärder och fullständig respekt för civilbefolkningens rättigheter på båda sidor måste vara en omedelbar prioritet för EU och det internationella samfundet. Parlamentet ser fram emot inledandet av EU:s strukturerade dialog med Israel om situationen på Västbanken och bevarandet av tvåstatslösningen, som även bör omfatta frågan om bosättningarna.

4.  Europaparlamentet välkomnar den positiva roll och det nödvändiga stöd som EU önskar bidra med för att underlätta en lösning på den israelisk-palestinska konflikten och den större arabisk-israeliska konflikten genom fredliga och konstruktiva medel som tjänar EU:s intressen i fråga om säkerhet, stabilitet och välstånd i Mellanöstern. Parlamentet vill dock se ett nytt förhållningssätt från EU:s sida som verkligen gynnar freden och säkerheten för både israeler och palestinier. Parlamentet välkomnar det personliga engagemanget från vice ordföranden/den höga representanten och utnämningen av EU:s nya särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, och stöder deras ansträngningar i detta avseende.

5.  Europaparlamentet välkomnar EU:s åtagande att aktivt verka för en förnyad multilateral strategi för fredsprocessen i samråd med alla berörda parter och att aktivt stödja parterna i arbetet med att återupprätta förtroendet och skapa den anda av tillit som krävs för att meningsfulla förhandlingar ska kunna inledas så snart som möjligt. Parlamentet konstaterar att EU betraktar inrättandet av en internationell stödgrupp som ett möjligt sätt att bidra till detta, och betonar att EU är redo att arbeta tillsammans med regionala partner med utgångspunkt i det arabiska fredsinitiativet.

6.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och EU:s särskilda representant att utnyttja EU:s och medlemsstaternas politiska förbindelser och institutionella sakkunskaper på ett bättre sätt, eftersom de grundar sig på Europas geografiska närhet till och historiska band och intensiva handelsutbyten med Mellanöstern, i syfte att spela en verklig politisk roll i fredsprocessen mellan israeler och palestinier samt mellan arabländerna och Israel i det större sammanhanget. Parlamentet påminner medlemsstaterna om deras skyldighet att aktivt bidra till utformningen av en enad EU-ståndpunkt om hur fredsprocessen i Mellanöstern ska hanteras och att avstå från unilaterala initiativ som försvagar EU:s åtgärder.

7.  Europaparlamentet stöder insatserna i FN:s säkerhetsråd för att fredssamtalen mellan israeler och palestinier ska återupptas. Parlamentet uppmanar dock EU att ta sitt ansvar som en inflytelserik aktör och lägga fram ett djärvt och heltäckande fredsinitiativ för regionen. Parlamentet anser att EU bör spela en nyckelroll för att omdefiniera kvartettens mål – som bör ses över och inriktas på att finna en politisk lösning på konflikten – och format.

8.  Europaparlamentet fördömer den fortsatta utvidgningen av israeliska bosättningar, som bryter mot internationell humanitär rätt, späder på bitterheten bland palestinierna och undergräver tvåstatslösningens genomförbarhet och försämrar dess utsikter. Parlamentet uppmanar de israeliska myndigheterna att omedelbart upphöra med sin bosättningspolitik och i stället vända utvecklingen.

9.  Europaparlamentet välkomnar EU:s åtagande att – i linje med åtskillnaden mellan Israel och dess verksamhet på det ockuperade palestinska territoriet – se till att alla avtal mellan EU och Israel otvetydigt och uttryckligen anger att de inte är tillämpliga på de territorier som Israel ockuperar sedan 1967, vilket bekräftades i rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 20 juli 2015. Parlamentet noterar kommissionens riktlinjer av den 19 juli 2013 för rätten för israeliska enheter och deras verksamheter inom de territorier som är ockuperade av Israel sedan juni 1967 att omfattas av bidrag, priser och finansieringsinstrument som finansieras av EU från och med 2014 samt den skrivelse till vice ordföranden/den höga representanten som sexton utrikesministrar i EU skickade den 13 april 2015 för att uppmuntra henne att ta ledningen inom kommissionen för att slutföra arbetet med EU-övergripande riktlinjer om märkning av produkter från israeliska bosättningar.

10.  Europaparlamentet betonar det ansvar som de berörda EU-myndigheterna har för att fortsätta att säkerställa att inga EU-medel direkt eller indirekt kan avledas till terroristorganisationer eller deras verksamhet.

11.  Europaparlamentet betonar att raketbeskjutningen från militanta grupper in på israeliskt territorium är oacceptabel, och understryker risken för upptrappning. Parlamentet framhåller att det är absolut nödvändigt att EU arbetar i partnerskap med Israel, den palestinska myndigheten, Egypten och Jordanien för att förhindra att terroristgrupper i Gaza och på Västbanken kommer över nya vapen och smugglar vapen, tillverkar raketer eller bygger tunnlar. Parlamentet betonar återigen det överväldigande behovet att alla terroristgrupper i Gaza avväpnas, i enlighet med rådets (utrikes frågor) slutsatser från juli 2014.

12.  Europaparlamentet är djupt oroat över det ökande våldet från bosättares sida på Västbanken. Parlamentet välkomnar det israeliska ledarskapets breda fördömande av mordbranden mot familjen Dawabshah i byn Duma nyligen, men påminner Israel om dess fulla ansvar att skydda den palestinska befolkningen och att ställa alla bosättare som begått våldshandlingar inför rätta.

13.  Europaparlamentet välkomnar det arbete som utförs av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens (GSFP) polis- och rättsstatsuppdrag (Eupol Copps) på det ockuperade palestinska territoriet för att hjälpa den palestinska myndigheten att bygga upp institutionerna i en framtida palestinsk stat på de polisiära och straffrättsliga områdena. Parlamentet efterlyser en nystart av GSFP:s gränsövervakningsuppdrag (EU BAM Rafah) med ett mer långtgående mandat och tillfredsställande resurser och personal, så att det kan spela en konkret roll i kontrollen över Gazaremsans gränser med Egypten och Israel.

14.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att rapportera till parlamentet om förstörelse av och skador på EU-finansierade anläggningar och projekt på det ockuperade palestinska territoriet.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att tillhandahålla finansiering och skydd för frivilligorganisationer i regionen vilkas politiska mål överensstämmer med de övergripande målen för fredsprocessen i Mellanöstern. EU-myndigheterna uppmanas kraftfullt att samarbeta med sina berörda motparter i denna fråga.

16.  Europaparlamentet upprepar att blockaden av Gazaremsan måste upphöra och att området brådskande måste återuppbyggas och återställas efter kriget sommaren 2014, vilket måste vara en prioritet inom det humanitära biståndet för EU och det internationella samfundet. Parlamentet lovordar FN:s hjälporganisation UNRWA:s hjältemodiga arbete i detta avseende. Parlamentet uppmanar kraftfullt givarna att så snart som möjligt uppfylla de finansiella åtaganden som de gjorde vid den internationella konferensen om Palestina (”Återuppbyggnaden av Gaza”) i Kairo den 12 oktober 2014.

17.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som Israel nyligen vidtagit för att lätta på restriktionerna i Gaza, men beklagar djupt att landet fortfarande tillämpar restriktioner för införsel av byggmaterial. Parlamentet understryker betydelsen av ytterligare positiva åtgärder – samtidigt som hänsyn tas till Israels legitima säkerhetsintressen – i syfte att göra det möjligt för allt humanitärt bistånd att komma fram och tillåta återuppbyggnad och ekonomisk återhämtning. Medlemsstaterna uppmanas med eftertryck att infria sina utfästelser att stödja den trilaterala mekanismen för övervakning och kontroll av material för återuppbyggnad.

18.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt vice ordföranden/den höga representanten att arbeta för ett fullständigt genomförande av rekommendationerna i rapporten från FN:s oberoende undersökningskommission om Gazakonflikten 2014, inklusive rekommendationen att aktivt stödja Internationella brottmålsdomstolens arbete. Den 3 juli 2015 röstade de av EU:s medlemsstater som ingår i FN:s råd för mänskliga rättigheter enhälligt för dess resolution om att säkerställa ansvarsskyldighet och rättvisa för alla kränkningar av folkrätten på det ockuperade palestinska territoriet, inbegripet östra Jerusalem, vilket välkomnas av parlamentet.

19.  Europaparlamentet betonar att försoning mellan palestinier är ett viktigt inslag för att tvåstatslösningen ska kunna uppnås, och beklagar djupt den fortsatta palestinska oenigheten. Parlamentet stöder EU:s uppmaning till de palestinska fraktionerna att sätta försoning och den palestinska myndighetens återkomst till Gaza som högsta prioritet. Parlamentet uppmanar bestämt alla palestinska krafter att utan dröjsmål återuppta arbetet för försoning, i synnerhet genom att genomföra de kraftigt försenade president- och parlamentsvalen. Parlamentet betonar att den palestinska myndigheten måste ta ett större ansvar i detta avseende och fylla sin regeringsfunktion i Gaza, även i fråga om säkerhet och civil förvaltning och genom sin närvaro vid gränsövergångarna.

20.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att till fullo respektera rättigheterna för fångar och frihetsberövade personer, också för sådana som hungerstrejkar.

21.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över UNRWA:s allvarliga finansieringskris. Parlamentet efterlyser ökat ekonomiskt stöd från EU till UNRWA, och uppmanar kraftfullt alla andra givare att leva upp till sina löften till byrån och UNRWA att fortsätta att förbättra sin förvaltning. Parlamentet begär dock också att den underliggande kärnfrågan om palestinska flyktingar ska tas upp. Parlamentet lovordar och gratulerar UNRWA för dess utomordentliga insatser, som gjorde det möjligt att förklara läsåret 2015/2016 öppet för palestinska flyktingelever.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s generalsekreterare, Knesset, Israels president och regering, det palestinska lagstiftande rådet och den palestinska myndigheten, Arabförbundets generalsekreterare, Egyptens, Jordaniens och Libanons parlament och regeringar samt generalkommissionären för FN:s hjälporganisation UNRWA.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy