Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2834(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0866/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/09/2015 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0319

Vastuvõetud tekstid
PDF 166kWORD 69k
Neljapäev, 10. september 2015 - Strasbourg
Olukord Valgevenes
P8_TA(2015)0319RC-B8-0866/2015

Euroopa Parlamendi 10. septembri 2015. aasta resolutsioon olukorra kohta Valgevenes (2015/2834(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ja soovitusi Valgevene kohta,

–  võttes arvesse 2015. aasta mais Riias toimunud idapartnerluse tippkohtumist ja sellel vastuvõetud deklaratsiooni,

–  võttes arvesse 28. juulil 2015 toimunud Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi inimõiguste alast dialoogi,

–  võttes arvesse kuue poliitvangi vabastamist Valgevene võimude poolt 22. augustil 2015 ning selle järgnenud liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini ning Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste voliniku Johannes Hahni 22. augusti 2015. aasta avaldust poliitvangide vabastamise kohta Valgevenes,

–  võttes arvesse eesseisvaid presidendivalimisi 11. oktoobril 2015,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et vaatamata kontaktide märkimisväärsele tihenemisele Valgevene ning ELi ja USA vahel, jätkuvad Valgevenes inimõiguste rikkumised, sealhulgas inimõiguste kaitsjate hirmutamine, politseihaarangud inimõiguste organisatsioonides ja nende vara arestimine ning sunniviisilised Valgevenest väljasaatmine, mida kinnitab Valgevene inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri aruanne;

B.  arvestades, et Euroopa Parlamendi delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks tegi 18.–19. juunil 2015 oma esimese visiidi Minskisse pärast 2002. aastat; arvestades, et Euroopa Parlamendil ei ole praegu ametlikke suhteid Valgevene parlamendiga;

C.  arvestades, et ELi ja Valgevene paremate suhete eeltingimus on olukorra märkimisväärne paranemine nii sõna- ja meediavabaduse, tavakodanike ja opositsiooniaktivistide poliitiliste õiguste austamise kui ka õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste järgimise osas; arvestades, et Euroopa Liit toetab endiselt kindlalt inimõiguste, sealhulgas sõna- ja meediavabaduse austamist Valgevenes;

D.  arvestades, et on tehtud edusamme koostöös mõnes valdkondlikus poliitikas, näiteks kõrghariduses, kutsehariduses, digitaalse turu, energeetikasektori, toiduohutuse ja kultuuri vallas, mis on soodustanud Valgevene ühiskonnas konstruktiivse arutelu alustamist riigile vajalike reformide üle ja suurendanud teadlikkust EList; arvestades, et EL peab samas tagama, et tema vahendeid ei kasutataks kodanikuühiskonna organisatsioonide, inimõiguste kaitsjate, vabakutseliste ajakirjanike ja opositsioonijuhtide allasurumiseks;

E.  arvestades, et alates 1994. aastast ei ole Valgevenes toimunud vabasid ja õiglasi valimisi rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega kooskõlas oleva valimisseaduse alusel, ning arvestades, et praegune seadus annab tohutu eelise praegusele presidendile; arvestades, et Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (OSCE/ODIHR) on paigutanud oma pikaajalise valimisvaatlusmissiooni Valgevene eri paikkondadesse ja valmistub koordineerima lühiajaliste vaatlejate tööd;

F.  arvestades, et president Lukašenka allkirjastas 2. aprillil 2015 dekreedi nr 3 „sotsiaalse ülalpeetavuse ennetamise kohta”, mille kohaselt kehtestatakse töötutele isikutele sunniviisiline töö ning vastasel juhul peavad nad maksma erimaksu riigieelarvesse või neile määratakse halduskaristus, milleks võib olla trahv või haldusarest;

G.  arvestades, et 1. jaanuaril 2015 jõustus uus seadus, millega reguleeritakse kõiki meediakanaleid; arvestades, et tänu sellele seadusele on valitsusel võimalik sulgeda mis tahes massimeediakanaleid, sh veebilehti, kui nende sisu on valitsuse arvates sobimatu;

H.  arvestades, et Valgevene võimud on lõpuks, olles aastaid eitanud nende olemasolu, vabastanud kõik kuus poliitilist vangi, sealhulgas endised presidendikandidaadid;

I.  arvestades, et 13. ja 31. juulil 2015 vaatas nõukogu läbi Valgevene vastu kehtestatud piiravad meetmed ning muutis viisakeeldu ja varade külmutamise nimekirja, kustutades sellest mõned isikud ja ettevõtted; arvestades, et ELi sissesõidu keeld kehtib praegu 175 isiku, nende seas Alaksandr Lukašenka suhtes ning kõigi nende ja lisaks 18 ettevõtte varad ELis on külmutatud; arvestades, et lähikuudel kavatsetakse ELi piirangud läbi vaadata, võttes arvesse viimaseid muutusi ja kõiki muid tegureid, mille alusel piiravad meetmed võeti;

J.  arvestades, et 28. juulil 2015 toimus Brüsselis ELi ja Valgevene Vabariigi inimõiguste alane dialoog, kus käsitleti mitmeid teemasid, sealhulgas riikliku inimõiguste institutsiooni moodustamist, sõna-, kogunemis- ja ühinemisvabadust, surmanuhtlust, võitlust piinamise ja väärkohtlemisega ning lapse õigusi;

K.  arvestades, et Valgevenel oli konstruktiivne roll relvarahu kokkuleppe saavutamisel Ukrainas;

L.  arvestades, et konflikt Ukrainas on süvendanud Valgevene ühiskonnas hirmu, et siseolukord võib võimuvahetuse tõttu destabiliseeruda;

M.  arvestades, et Valgevene on Euroopas ainus riik, kus veel rakendatakse surmanuhtlust;

1.  on jätkuvalt sügavalt mures inimõiguste ja põhivabaduste olukorra pärast Valgevenes ning puuduste pärast, mida sõltumatud rahvusvahelised vaatlejad eelmiste valimiste käigus täheldasid, samuti opositsioonijuhtide aktiivse tagakiusamise pärast valimiste järel;

2.  väljendab heameelt viimaste poliitvangide hiljutise vabastamise üle; palub Valgevene valitsusel vabastatud poliitilised vangid rehabiliteerida ning nende kodaniku- ja poliitilised õigused täielikult taastada; rõhutab, et see võiks olla esimene samm Euroopa Liidu ja Valgevene suhete parandamise suunas; rõhutab siiski, et varasemad sarnased sammud olid vaid sümboolsed ega aidanud kaasa ei Valgevene ühiskonna olukorra paranemisele ega suhete paranemisele ELiga;

3.  kutsub Valgevene võime üles viima eesseisvad presidendivalimised läbi kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega, andma opositsioonile takistamatu juurdepääsu kõikidele valitsuse kontrolli all olevatele kommunikatsioonivahenditele ja võimaldama opositsioonierakondadel osaleda valimistes võrdsetel alustel, sealhulgas luues sõltumatud valimiskomisjonid ja tagades vajaliku esindatuse nendes kõikidel tasanditel ning läbipaistva häältelugemise;

4.  ootab, et võimud lõpetaksid sõltumatu meedia poliitilistel põhjustel ahistamise; nõuab tungivalt, et lõpetataks halduskorras vastutusele võtmise tava ja halduskoodeksi artikli 22.9 2. osa meelevaldne kasutamine akrediteeringuta vabakutseliste ajakirjanike vastu, kes teevad välismeediaga koostööd, sest see piirab sõnavabadust ja teabe levitamist;

5.  väljendab muret „pahatahtlikus huligaansuses” kahtlustatavate nooraktivistide Maksim Pjakarski, Vadzim Žaromski ja Vjatšaslau Kasinerau hiljutise kinnipidamise ja neile esitatud kriminaalsüüdistuse ebaproportsionaalsuse üle ning mõistab teravalt hukka nende suhtes tarvitatud vägivalla;

6.  tuletab meelde, et alates 2010. aastast on Valgevenes hukatud kümme inimest, nendest ainuüksi 2014. aastal kolm ning 18. märtsil 2015 mõisteti veel üks kohtualune surma; nõuab sellega seoses tungivalt, et Valgevene kui ainus Euroopa riik, kus veel surmanuhtlust kohaldatakse, esimese sammuna surmanuhtluse täielikuks kaotamiseks ühineks surmanuhtlusele kuulutatud üleüldise moratooriumiga;

7.  palub Valgevene valitsusel järgida ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste komitee soovitusi sunniviisilise töö elementide keelustamise kohta riigis;

8.  juhib tähelepanu rahvusvähemuste ja nende kultuuriorganisatsioonide olukorrale riigis, kus viimaste juhte on mõnikord vahetatud välja ametivõimude poolt eelistatud isikutega, millega on rikutud üht peamist põhivabadust – ühinemisvabadust;

9.  kordab oma üleskutset Valgevene ametivõimudele tagada kõikides olukordades demokraatlike põhimõtete, inimõiguste ja põhivabaduste järgimine vastavalt inimõiguste ülddeklaratsioonile ning Valgevene poolt ratifitseeritud rahvusvahelistele ja piirkondlikele inimõigusi käsitlevatele õigusaktidele;

10.  märgib, et 3. septembril 2015 toimus Brüsselis kuues kaasajastamise teemaline ELi ja Valgevene nõupidamistevoor, kus delegatsioonid arutasid peamiste valdkondade koostööväljavaateid, lähtudes 2014. ja 2015. aastal sõlmitud kokkulepetest; palub Euroopa välisteenistusel ja nõukogul tagada, et ametiasutuste osalemine ajakohastamise teemalises dialoogis – koos demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonnaga ning nendega võrdväärsetel alustel – toimub täielikus kooskõlas demokraatlike põhimõtetega, eesmärgiga kujundada välja konkurentsivõimeline majandus ning toetada demokraatlikke reforme, pluralistlikku ühiskonda ja õigusriigi põhimõtet;

11.  toetab komisjoni tema kaalutletud koostöö poliitikas Valgevene võimude suhtes ning väljendab valimisolekut aidata sellele kaasa Valgevenega suhtlemiseks moodustatud parlamendi delegatsiooni kaudu; tuletab samas meelde, et EL peab jääma valvsaks, milleks tema vahendeid eraldatakse, ning veenduma, et need ei aita kaasa opositsiooni ja kodanikuühiskonna olukorra halvenemisele;

12.  kordab oma üleskutset komisjonile toetada rahaliste ja poliitiliste vahenditega Valgevene kodanikuühiskonna, sõltumatu meedia ja Valgevene valitsusväliste organisatsioonide jõupingutusi Valgevene rahva demokraatlike püüdluste edendamisel;

13.  väljendab heameelt edusammude üle, mida on tehtud koostöö alal Valgevenega mõnes valdkonnas, näiteks kõrghariduse, kutsehariduse, digitaalse turu, energeetikasektori, toiduohutuse ja kultuuri vallas;

14.  märgib, et 2014. aasta jaanuaris algasid viisalihtsustusläbirääkimised, mille eesmärk on parandada inimestevahelisi kontakte ja ergutada kodanikuühiskonda; rõhutab, et selle protsessi edenemist on vaja kiirendada;

15.  võtab teadmiseks, et valgevene keele kasutamine avalikus elus sageneb; võtab teadmiseks haridusministeeriumi kava toetada valgevene keele kasutamist hariduses ning asjaolu, et konstitutsioonikohus avaldab õigusaktid nii vene kui ka valgevene keeles;

16.  palub Euroopa välisteenistusel ja komisjonil leida uusi võimalusi Valgevene kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamiseks; rõhutab sellega seoses vajadust toetada kõiki Valgevene ühiskonnale teavet andvaid sõltumatuid allikaid, sh välismaalt edastatavat valgevenekeelset ringhäälingut;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, Euroopa välisteenistusele, nõukogule, komisjonile ja liikmesriikidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika