Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2236(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0247/2015

Внесени текстове :

A8-0247/2015

Разисквания :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Гласувания :

PV 10/09/2015 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0320

Приети текстове
PDF 600kWORD 137k
Четвъртък, 10 септември 2015 г. - Страсбург
Социалното предприемачество и социалните иновации в борбата срещу безработицата
P8_TA(2015)0320A8-0247/2015

Резолюция на Европейския парламент от 10 септември 2015 г. относно социалното предприемачество и социалните иновации в борбата срещу безработицата (2014/2236(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 февруари 2013 г. относно корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 февруари 2009 г. относно социалната икономика(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 2 юли 2013 г. относно приноса на кооперациите за превъзмогване на кризата(3),

—  като взе предвид член 184 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейски фондове за социално предприемачество,

—  като взе предвид своята резолюция от 20 ноември 2012 г. относно инициативата за социалното предприемачество — Създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в икономиката и социалната иновативност(4),

—  като взе предвид своята декларация от 10 март 2011 г.(5),

—  като взе предвид Заключенията на Съвета от 20 май 2014 г. относно насърчаване на младежкото предприемачество с цел стимулиране на социалното приобщаване на младите хора(6);

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“), който въвежда оста, свързана с микрофинансирането и социалното предприемачество,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 октомври 2011 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Инициатива за социалното предприемачество“ (COM(2011)0682),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 май 2015 г., озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 февруари 2013 г., озаглавено „Социални инвестиции за растеж и сближаване, включително изпълнение на Европейския социален фонд за периода 2014—2020 г.“ (COM(2013)0083),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0247/2015),

А.  като има предвид, че социалната и солидарна икономика осигурява заетост за над 14 милиона души или около 6,5% от работещите в ЕС; като има предвид, че има 2 милиона предприятия в сферата на социалната и солидарна икономика в ЕС, които представляват 10% от всички предприятия в Съюза;

Б.  като има предвид, че в резултат на икономическата и финансова криза равнищата на бедност и социална изолация са се увеличили, както и дългосрочната и младежката безработица и социалните неравенства;

В.  като има предвид, че най-засегнати от икономическата и финансова криза се оказаха групите, които са най-изолирани и в най-неблагоприятно положение на пазара на труда, като например хората с увреждания, младите хора и хората в напреднала възраст, жените, дългосрочно безработните и работниците в неравностойно положение;

Г.  като има предвид, че икономическата и финансова криза следва да се разглежда като възможност да се работи за изграждането на по-устойчив икономически модел на ЕС, като се отдава по-голяма значение на социалното и на териториалното сближаване и на екологичната устойчивост; като има предвид, че всяко подобрение във връзка с икономическата и финансова криза следва да бъде допълнено от подкрепа за приобщаваща, устойчива и качествена заетост; като има предвид, че социалната и солидарна икономика могат да допринесат за постигането на тази цел и следва също така да се разглеждат като двигател на този преход, който е в състояние да помогне за постигането на баланс по социални и икономически въпроси и въпроси, свързани с околната среда;

Д.  като има предвид, че предприятията, осигуряващи социалната подкрепа и здравни услуги, много от които са социални предприятия, представляват една от ключовите области на растеж по отношение на работните места в ЕС, като са създали 1,3 милиона работни места в периода 2009—2013 г., като има предвид, че това е доказателство за способността на сектора както за създаване на нови работни места, дори и във време на криза, така и за укрепването на социалното и териториалното сближаване в Европа, по-специално като помага ползвателите на услуги да започнат работа;

Е.  като има предвид, че на конференцията „Разгръщането на потенциала на социалната икономика за растеж в ЕС“, проведена в Рим на 17 и 18 ноември 2014 г., беше отчетено, че социалната и солидарна икономика играе ключова роля в европейските страни и допринася за постигането на редица основни цели на ЕС, като например създаването и запазването на работни места, социалното сближаване, социалните иновации, развитието на селските райони и регионалното развитие, както и опазването на околната среда;

Ж.  като има предвид, че увеличаването на процента на заетост при възрастовата група 20—64 години от 69% на най-малко 75% и намаляването с 25% на броя на европейските граждани, които живеят под националните прагове на бедност, като се помогне на над 20 милиона души да се спасят от бедността, са цели на стратегията „Европа 2020“, които досега не са постигнати;

З.  като има предвид, че в Декларацията от Страсбург от януари 2014 г. се посочва, че социалните предприятия трябва да играят по-важна роля в бъдещето на Европа;

И.  като има предвид, че ЕС е регионът с най-голям дял на най-възрастното население и с най-нисък ръст на населението в света; като има предвид, че според прогнозите до 2050 г. средната възраст на гражданите на ЕС ще бъде над 50 години; като има предвид, че застаряващото население и демографските промени представляват предизвикателство за системите за социално подпомагане;

Й.  като има предвид, че предприятията на социалната и солидарна икономика не само се стремят към подобряване на икономическите и социалните условия, но могат и да предложат гъвкави и иновативни условия на труд и да се окажат способни да се адаптират по-добре към икономическите и социалните условия;

К.  като има предвид, че предприятията от областта на социалната и солидарна икономика се отличават с демократичните си методи на управление, силна ангажираност на техните членове или партньори в управлението на дружеството, както и висока степен на прозрачност в тяхната дейност, и отговорят на нарастващите изисквания на гражданите за корпоративно поведение, което е етично, социално и зачита околната среда;

Л.  като има предвид, че предприятията от сферата на социалната и солидарна икономика обхващат широк спектър от дружества и че повечето от тези дружества не са признати от правна рамка на европейско равнище, а само на национално равнище в някои държави членки, и то под различни правни форми;

М.  като има предвид, че кооперациите осигуряват висококачествени работни места, които не са застрашени от преместване на дейността, открити са за всички и устояват на кризата; като има предвид, че благодарение на своя кооперативен бизнес модел те са увеличили оборота и растежа по време на кризата, като има по-малко случаи на обявяване на несъстоятелност и намаляване на персонала;

Н.  като има предвид, че Регламент (ЕС) № 1296/2013 относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) се дават определения за „социални предприятия“ и „социални иновации“ в член 2, параграф 1 и член 2, параграф 5;

О.  като има предвид, че социалните иновации се отнасят до разработването и прилагането на нови идеи — независимо дали става дума за продукти, услуги или модели на социална организация, които имат за цел да се отговори на новите потребности и предизвикателства, свързани със социалната сфера, териториалното развитие и с околната среда, като например застаряването на населението, обезлюдяването, съвместяването на професионалния и семейния живот, управлението на многообразието, борбата с безработицата сред младежта, интегрирането на най-силно изолираните от пазара на труда лица и борбата срещу изменението на климата;

П.  като има предвид, че социалните инвестиции са инвестиции в хора, имащи за цел засилване на техните умения и способности и подпомагането на тези хора, за да участват те пълноценно в трудовия и социалния живот; като има предвид, че социалните инвестиции обикновено се отнасят до политиките в областите на образованието, детските заведения, здравеопазването, обучението, помощта за търсене на работа и ресоциализацията;

Р.  като има предвид, че непризнаването на предприятията на социалната и солидарна икономика, които понякога дори не са признавани като икономически заинтересовани страни, затруднява в още по-голяма степен техния достъп до финансиране — както публично, така и частно; като има предвид, че структурните фондове и програмите на ЕС следва да допринасят за модернизирането на икономическите структури, в това число на социалната и солидарна икономика, която е представена от различаващи се по вид и мащаб предприятия (кооперации, взаимоспомагателни организации, фондации, сдружения и нови форми на предприятия на социалната и солидарна икономика), по-голямата част от които са малки и средни предприятия (МСП) и микропредприятия;

С.  като има предвид, че образованието и обучението трябва да бъдат приоритетни области по отношение на насърчаването на предприемаческата култура сред младите хора;

Т.  като има предвид, че неравнопоставеността между половете при социалното предприемачество е по-малка в сравнение с традиционните форми на предприемачество; като има предвид, че жените социални предприемачи допринасят в значителна степен за намаляването на социалното изключване и създаването на нови възможности за развитие;

У.  като има предвид необходимостта от осигуряване на обучение и преквалификация в социалния сектор за дългосрочно безработните лица, за да им се предоставят нови възможности в иновативна среда, каквато е средата на социалната и солидарна икономика;

Ф.  като има предвид, че предприятията на социалната и солидарна икономика, и по-специално предприятията за социална интеграция, предлагат възможности за заетост по-специално за хората, които са най-изолирани от пазара на труда, за които безработицата често се превръща в дългосрочната безработица ; като има предвид, че държавите членки могат да разгледат възможности за подпомагане на предприятията на социалната и солидарна икономика, които наемат безработни или подпомагат кандидатстващи за обезщетения лица, в това число, когато е приложимо, чрез намаляване на данъците и социални премии;

Х.  като има предвид, че допълващото и допълнително въздействие на социалната и солидарна икономика също е важно, наред с другите мерки за насърчаване на заетостта, като има предвид, че трябва да се отделя по-голямо внимание на решения, съдействащи за реинтеграцията на пазара на труда на лицата, които не разполагат с основните способности и средства за конкурентоспособност, така че те да бъдат в състояние на по-късен етап да се ползват от предимствата, предлагани от най-новаторските решения в областта на социалната и солидарна икономика;

Ц.  като има предвид, че социалният диалог е от основно значение за функционирането на социалната пазарна икономика на ЕС и играе решаваща роля за насърчаване на конкурентоспособността и на справедливостта; като има предвид, че социалният диалог и участието на социалните партньори в разработването на политиките на ЕС представлява основна социална иновация;

Ч.  като има предвид, че възлагането на обществени поръчки често е под формата на големи еднократни тръжни процедури за предоставяне на услуги или за доставки, което може да изключва по-малките участници;

Увод

1.  Отбелязва, че предприятията на социалната и солидарната икономика, за които не е задължително да бъдат организации с нестопанска цел, са предприятия, чиято основна цел е да изпълнят социалното си предназначение, което може да бъде създаване на заетост за уязвимите групи, осигуряване на услуги за техните членове или, в по-общ смисъл, генериране на положително социално и екологично въздействие, като реинвестират печалбата си главно за постигане на тези цели; посочва, че предприятията на социалната и солидарна икономика се отличават с ангажимента си към утвърждаването на следните ценности:

   предимство на личностните и социалните цели пред интересите на капитала;
   демократичното управление от страна на членовете;
   съчетаване на интересите на членовете и на ползвателите с общия интерес;
   защита и прилагане на принципите на солидарност и отговорност;
   реинвестиране на излишъка от средства в дългосрочните цели за развитие или за предоставянето на услуги от интерес за членовете или на услуги от общ интерес;
   доброволното и отворено членство;
   автономно управление, независимо от публичните органи;

2.  Счита, че Комисията следва да признае многообразието на социалните предприятия и да гарантира предприемането на действия на равнище ЕС за предоставяне на подкрепа за предприятията на социалната и солидарна икономика от всички видове;

3.  Призовава Комисията и държавите членки да приложат последователно и незабавно всички мерки, посочени в Инициатива за социалното предприемачество от 2012 г. призовава Комисията да представи втори етап на инициативата във възможно най-кратки срокове, в партньорство с държавите членки и местните и регионалните органи, организациите на гражданското общество и ключовите участници в социалната и солидарна икономика, с което ще се разшири и задълбочи нейният обхват;

4.  Отбелязва, че социалната и солидарна икономика не може да замести социалната държава и публичните услуги;

5.  Отбелязва, че моделът на социалното предприемачество често привлича младите хора и им дава възможност да отговорят по иновативен начин на съвременните икономически, социални и екологични предизвикателства;

6.  Посочва, че предприятията на социалната и солидарна икономика имат силна основа на местно и регионално равнище, което им дава предимството по-добре да познават специфичните потребности и да предлагат продукти и услуги, предимно на равнище общност, които отговарят на тези потребности, като повишават степента на социално и териториално сближаване; счита, че трябва да се насърчава сътрудничеството между предприятията на социалната и солидарна икономика, преминаващо държавните и секторните граници, за да се дава възможност за обмен на знания и практики, така че да може да се подкрепя по-специално растежът на тези предприятия;

7.  Призовава Комисията и държавите членки да предложат планове и мерки за подобряване на териториалната организация, особено в райони с постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, което не само ще помогне за създаване и развитие на предприятия на социалната и солидарна икономика и за насърчаване на социалните иновации и предприемачество, но също така ще помогне за укрепване на социалното и териториалното сближаване в ЕС и ще улесни справянето с демографските предизвикателства, пред които е изправен ЕС;

8.  Горещо приветства увеличаването на броя на традиционните предприятия, които прилагат в рамките на търговските си програми стратегии за корпоративна социална отговорност; подчертава обаче, че прилагането на такива стратегии само по себе си не е достатъчно условие, за да се счита дадено предприятие за предприятие на социалната и солидарна икономика;

9.  Счита, че е важно да се определи произходът на по-слабо изразените неравенства между половете при социалното предприемачество, така че тези фактори да бъдат взети предвид от лицата, разработващи политики, като същевременно се насърчава социалното и традиционното предприемачеството;

10.  Счита, че социалните иновации допринасят значително за полагане на основите за растеж в служба на общество, което е в по-голяма степен устойчиво и приобщаващо и води до икономическо, социално и географско сближаване; отбелязва, че социалните иновации трябва да бъдат насочени към подобряване на качеството на услугите по ефективен начин, а не просто към намаляване на разходите;

11.  Приветства факта, че четири държави — членки на ЕС (Испания, Франция, Португалия и Белгия) имат национално законодателство относно социалната и солидарна икономика, Полша е поставила началото на стратегия за развитие на социалната и солидарна икономика, а Румъния обсъжда приемането на законодателство, с което се урежда социалната и солидарна икономика;

12.  Счита, че Комисията следва да признае и подкрепи ролята на доставчиците на социални услуги с нестопанска цел както с политически, така и с финансови средства;

13.  Подчертава необходимостта от насърчаване на обмена на практики между иновативните предприятия на социалната и солидарна икономика, училищата академичните среди и заинтересовани страни в областта на социалните инвестиции, като се отчитат също така обществените потребности, с цел засилване на предприемаческите умения и укрепване на условията, които ще позволят на предприятията на социалната и солидарна икономика да се развиват и да се разрастват, както и от създаване на социални иновационни клъстери; счита, че е важно да се вземат предвид възгледите на заинтересованите страни, в това число социалните партньори и организациите на потребителите; призовава държавите членки да насърчават кооперативния модел на предприемачество;

14.  Подчертава необходимостта от сътрудничество между всички държави членки, с цел да се създадат необходимите рамкови условия за система за социални иновации във всички държави членки, тъй като социалната и солидарна икономика не може сама по себе си да се бори срещу симптомите и причините на най-наболелите социални проблеми;

Стратегията „Европа 2020“

15.  Признава, че ЕС все още е далеч от постигането на целите, заложени в стратегията „Европа 2020“, и по-специално на тези, свързани със заетостта, иновациите и намаляването на бедността и социалното изключване; отбелязва, че социалната и солидарна икономика допринася не само за изграждането на по-устойчив, интелигентен и приобщаващ икономически модел, на и за европейския социален модел и е част от единния пазар, поради което заслужава категорично признание и подкрепа от страна на ЕС и на държавите членки, както това е предвидено в конституциите на някои държави членки и редица ключови документи на ЕС; поради това призовава да се разгледа възможността да се вземе предвид социалната и солидарна икономика при прегледа на стратегията „Европа 2020“ с оглед на значителния принос, който тя може да има за постигането на целите на стратегията;

16.  Посочва, че демографските тенденции са свързани с новите модели на потребление и че застаряването на населението в развитите страни поражда засилено търсене на социални услуги, но и ще предостави също така възможности за създаване на социално отговорни предприятия;

17.  Подчертава, че социалната и солидарна икономика, като се има предвид нейният социален и интегриращ характер, предлага заетост на групите, които най-често са изключени от отворения пазар на труда, като по този начин допринася за солидарността, социалното сближаване и икономическия растеж;

18.  Счита, че предприятията на социалната и солидарна икономика могат да разработят процеси, които позволяват по-ефективно, отговорно и прозрачно управление на намаляващите ресурси, и могат да засилят прилагането на социално отговорни мерки;

19.  Призовава държавите членки да интегрират по-добре предприятията на социалната и солидарна икономика в плановете за действие за заетост и социална интеграция, както и в националните планове за реформи, с цел да се разгърне и оползотвори техният потенциал за създаване на работни места и приносът, който могат да имат за постигането на водещите цели на „Европа 2020“;

20.  Приветства факта, че пакетът за авансово финансиране на инициативата за младежка заетост беше увеличен с 30%; призовава държавите членки да съгласуват мерки за насърчаване на социалното предприемачество в рамките на своите национални планове за изпълнение на гаранцията за младежта; призовава Комисията и държавите членки да насърчават социалното предприемачество и иновации в националните оперативни програми по ЕСФ; настоятелно призовава схемите за гаранция за младежта да се прилагат ефективно и ефикасно;

Обществени поръчки

21.  Посочва, че предприятията на социалната и солидарна икономика са изправени пред трудности при достъпа до обществени поръчки, като тези трудности са свързани с мащаба и финансовите възможности; призовава за бързо и ефективно прилагане на новите директиви относно обществените поръчки и концесиите (директиви 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2014/23/ЕС) с цел да се постигне по-голямо участие на предприятията на социалната и солидарна икономика в тръжни процедури за договори за обществени поръчки, да се подобри целевото разпределяне на договори за такива предприятия, да се засили тяхната роля и да се насърчават социалното приобщаване и социалните иновации; призовава за действия с цел улесняване на участието на тези предприятия в процедурите за възлагане на обществени поръчки чрез подходящи консултации, опростяване на процедурите и изготвяне на търговете по начин, който да ги направи достъпни за по-малките оператори; призовава при процедурите за възлагане на обществени поръчки да се отдава приоритет по-скоро на офертите, които предлагат по-голяма икономическа и социална стойност, отколкото на тези, които предлагат най-ниската цена, като се включват социални или екологични критерии в договорите за обществени поръчки;

22.  Приветства изменението на директивите относно обществените поръчки и концесиите, което включва социални клаузи и критерии с цел насърчаване на социалното приобщаване и социалните иновации и договори, предназначени да насърчават наемането на работа на лицата в най-неравностойно положение на пазара на труда; призовава държавите членки за правилно прилагане на принципите на възлагане на обществени поръчки при всички тръжни процедури и процедури за подбор, при широко използване на принципа за икономически най-изгодната оферта и при спазване на задълженията от областта на екологичното, социалното и трудовото право; настоятелно призовава държавите членки да включват социални клаузи и критерии в процедурите за възлагане на обществени поръчки, за да се подобри положението на лица в най-неравностойно положение на пазара на труда, да се намали административната тежест, да се опростят процедурите и да се предприемат ефективни мерки срещу корупцията;

23.  Изразява съжаление, че стратегията на Комисията за цифровия единен пазар за Европа не споменава предприятията на социалната и солидарна икономика и техния потенциален принос за постигането на целите на Съюза; изразява съжаление относно факта, че тази стратегията не взема под внимание необходимостта да се гарантира пълен, равен и неограничен достъп на всички до всички нови цифрови технологии, пазари и телекомуникации, и по-специално по отношение на хората с увреждания; подчертава, че технологичните предприятия на социалната и солидарна икономика могат да играят ключова роля за справяне с обществените предизвикателства по лесен и ефективен от гледна точка на разходите начин;

Финансиране

24.  Изразява съжаление във връзка с факта, че предприятията на социалната и солидарна икономика срещат повече проблеми във връзка с финансирането — било то с публични или частни средства, отколкото традиционните предприятия, и поради това призовава публичните органи и доставчиците на финансови услуги да разработят широк набор от подходящи финансови инструменти, които ефективно ще подпомагат социалните предприятия на всеки етап от тяхното бизнес развитие, особено по време на създаването им, и да изготвят рамка с цел да се съберат на едно място потенциалните инвеститори и специализираните фондове;

25.  Посочва, че достъпът до финансиране е затруднен от недостатъчното познаване на реалното положение на тези предприятия на социалната и солидарна икономика от страна на ръководителите на финансовите посредници; подчертава, че е необходимо да се подобри обучението на тези ръководители относно такива предприятията с цел да се улесни достъпът на предприятията до финансиране; поради това призовава за въвеждането на т.нар. европейски знак за доверие за „социално предприемачество“, който дава възможност на инвеститорите да идентифицират фондове с портфейл, включващ социални предприятия, особено що се отнася до Европейския фонд за социално предприемачество;

26.  Подчертава необходимостта от предоставянето на по-силен стимул за създаване и подпомагане на мрежи на социални предприятия с цел насърчаване на полезното взаимодействие в организацията, обмена и разпространението на технологии и развитието на услугите при производители в различни региони;

27.  Подчертава необходимостта от насърчаване на по-структуриран диалог между МСП, предприятията на социалната и солидарна икономика и финансовите институции чрез специални онлайн платформи;

28.  Приветства приемането на Регламента относно европейските фондове за социално предприемачество;

29.  Приветства факта, че част от финансирането за Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации е предназначена за подпомагане на финансирането на предприятията на социалната и солидарна икономика; подчертава ролята, която трябва да изиграят свързаната със социалното предприемачество ос на Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации, структурните фондове и другите имащи отношение програми на ЕС за подобряване на функционирането на тези предприятия; подчертава необходимостта от повишаване на осведомеността по отношение на възможностите за финансиране; призовава държавите членки да установят национални звена за контакт или „обслужване на едно гише“ за подпомагане на участниците в социалната и солидарна икономика при достъпа до схеми за финансиране на ЕС;

30.  Призовава Комисията да преразгледа тавана за заеми за социални предприятия, предвиден в рамките на Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации, и да реши дали той отразява пазарните условия;

31.  Подчертава необходимостта от подпомагане на предприятията на социалната и солидарна икономика с достатъчно финансови средства на местно, регионално, национално равнище и на равнище ЕС, като така се създават полезни взаимодействия между различните видове предприятия; призовава държавите членки и Комисията да признаят факта, че трябва да бъдат осигурени необходимите средства; поради това счита, че е необходимо да се подобри достъпът до финансиране на социалната и солидарна икономика чрез различни форми на финансиране, като например европейски фондове, фондове за рисков капитал, микрокредити и колективно финансиране („crowdfunding“);

32.  Призовава държавите членки да засилят обществените услуги (например в областта на здравеопазването и на образованието) чрез местните органи, като ги използват като движеща сила за подобряване на качеството на услугите, така че да се предоставят възможности за заетост и да се повиши нивото на предлаганите услуги с цел намаляване на бедността и на социалното изключване;

33.  Посочва, че разпоредбите относно държавната помощ следва да не представляват пречка за публичното финансиране на предприятията на социалната и солидарна икономика и на социалните услуги; в този смисъл, призовава Комисията да действа гъвкаво при прилагането на правилата за държавна помощ за тези предприятия услуги и да помогне да се гарантира, че местните и регионалните органи разбират и прилагат правилно държавната помощ, насочена към тях;

34.  Изразява съжаление във връзка с факта, че в регламента за създаване на Европейския фонд за стратегически инвестиции има позоваване на социалната и солидарна икономика само в съображенията; призовава Комисията да продължи да насърчава подхода на социални инвестиции, представен в рамките на пакета за социални инвестиции, и да се обърне внимание на проекти, свързани със социалната и солидарна икономика, при оценяването на проекти по Европейския фонд за стратегически инвестиции;

35.  Отправя критика във връзка с факта, че достъпът на предприятията за социална интеграция, създадени въз основа на партньорства между предприятията на социалната и солидарна икономика, до средствата, предназначени за МСП, като цяло е възпрепятстван; призовава Комисията да предложи ново изключение от правното определение за „МСП“, подобно на тези, които вече се прилагат за публичните инвестиционни дружества, дружествата за рисков капитал и университетите и изследователските центрове с нестопанска цел, така че предприятие за социална интеграция да може да бъде класифицирано като автономно предприятие, дори ако друго предприятие притежава, самостоятелно или съвместно с други предприятия, повече от 25% от неговия капитал или от правата на глас в неговия управителен съвет;

Обучение

36.  Призовава държавите членки да насърчават предприемаческата култура и кооперативния стопански модел и да включат в своите образователни програми и програми за обучение социалното предприемачество, както и принципите на социалната и солидарна икономика; също така ги приканва да насърчават създаването в университетите на бизнес инкубатори за предприятия на социалната и солидарна икономика;

37.  Посочва, че социалната и солидарна икономика може да спомогне в значителна степен за намаляване на броя на безработните млади хора в ЕС; призовава държавите членки да насърчават по-засиленото участие на предприятията от социалната и солидарна икономика в програмите за образование и обучение в държавите членки, по-специално чрез системите за обучение, съчетаващи теоретична и практическа подготовка;

38.  Призовава държавите членки да осигурят на центровете по заетост необходимите средства, за да предоставят ефективна информация на лицата, които възнамеряват да работят в сектора на социалната и солидарна икономика;

39.  Посочва, че някои предприятия на социалната и солидарна икономика са по-конкурентоспособни и имат водеща позиция в сектора, а други се нуждаят от специализирани знания, когато става въпрос за създаването, развитието и управлението на предприятията; призовава държавите членки да разработят програми за обучение, специално насочени и адаптирани към предприемачите от социалния сектор, и по-специално към групите с по-ниски равнища на заетост, като например жени, млади хора и лица в неравностойно положение, с оглед развитие на основни умения и познания в областта на бизнес управлението;

40.  Призовава държавите членки да насърчават обучението през целия живот и професионалното ориентиране сред по-възрастните работници, трайно безработните и лицата с увреждания чрез предприятията на социалната и солидарна икономика, като по този начин улесняват прехода им към пазара на труда;

41.  Посочва, че правилното разбиране на правата на човека е от основно значение за постигането на социалните цели на предприятията на социалната и солидарна икономика; поради това призовава държавите членки да изготвят програми за обучение, за да се запознаят специалистите в социалната сфера с правилното прилагане на принципите на правата на човека в Европа;

42.  Призовава Комисията и държавите членки да използват изцяло потенциала на програми като „Еразъм +“, като по този начин се насърчават обменът на студенти и преподаватели, както и други иновативни предприемачи;

43.  Посочва, че секторите с голям потенциал за растеж и създаване на работни места, като например „белият“ и „зеленият“ сектор, са секторите, в които е налице осезаемо присъствие на социалната и солидарна икономика; съответно настоятелно призовава държавите членки да насърчават образованието и обучението в тези сектори;

Подпомагане и насърчаване

44.  Изразява дълбоко съжаление във връзка с ниския процент на признаване на социалната и солидарна икономика на европейско равнище; счита, че подобряването на събирането на групирани по полов признак данни, обменът на информация и добри практики на равнището на ЕС и по-значителното отразяване на социалната и солидарна икономика и на нейните постижения в медиите биха насърчили по-голямото участие на обществото в социалната и солидарна икономика, с което та тази икономика ще се осигури по-добро разбиране и признание и по-голяма популярност;

45.  Подкрепя създаването на многоезична цифрова платформа за обмен на информация, насочена към социалните предприятия, бизнес инкубаторите, бизнес клъстерите и инвеститорите в социални предприятия, както и за улесняване на обмена на информация и на достъпа до подпомагане от програми на ЕС; счита, че разработването на тази платформа следва да бъде предшествано от консултации със заинтересованите групи;

46.  Призовава Комисията да изготви сравнително проучване относно националните системи за сертифициране и етикетиране на социалната и солидарна икономика и да улесни обмена на добри практики, в тясно сътрудничество с предприятията на социалната и солидарна икономика;

47.  Призовава Комисията и държавите членки да насърчават създаването на бизнес инкубатори за предприятия на социалната икономика и да прилагат и ефективно да насърчават интернет платформата за обмен на данни между социалните инвеститори и социалните предприемачи (Европейската платформа за социални иновации), която вече е договорена в детайли;

48.  Призовава държавите членки да засилят обмена на най-добри практики по отношение на възможностите за подкрепа на предприятията на социалната и солидарна икономика и на социалните инвестиции, в това число, когато е приложимо, данъчни облекчения или стимули за предприятията, насочени към уязвими групи, като например хората с увреждания;

49.  Призовава Комисията да следи отблизо предприетите от държавите членки практически мерки с цел да се гарантират на хората, които са избрали социално и основаващо се на солидарността предприемачество, същите права като на другите работници в областта на социалната и здравната защита и сигурност на работните места;

50.  Призовава Комисията да гарантира, че нито една мярка, предприета от държавите членки, не представлява пречка за свободното движение на работници, така че хората, които са избрали социално и основаващо се на солидарността предприемачество, да могат да извършват дейността си навсякъде, където пожелаят, на територията на Съюза;

51.  Подкрепя идеята предприятията на социалната и солидарна икономика да образуват отделна категория предприятия със собствен правен статут и други цели, различни от тази само да се осигури печалба за акционерите; призовава Комисията, в съответствие със Стратегията от Рим, приета от европейските представители на социалната и солидарна икономика, да се представи нормативна уредба за тези предприятия, което да бъде постигнато посредством европейския устав за кооперативните дружества, сдруженията, фондациите и взаимоспомагателните дружества;

52.  Призовава Комисията да засили социалния диалог в социалната и солидарна икономика с цел улесняване на социалните иновации и подобряване на условията на труд и да гарантира цялостното признаване на потенциала за създаване на работни места на сектора;

o
o   o

53.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0049.
(2) ОВ C 76 E, 25.3.2010 г., стр. 16.
(3) Приети текстове, P7_TA(2013)0301.
(4) Приети текстове, P7_TA(2012)0429.
(5) ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 187.
(6) OВ C 183, 14.6.2014 г., стр. 18.

Правна информация - Политика за поверителност