Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2236(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0247/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0247/2015

Συζήτηση :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0320

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 526kWORD 139k
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας
P8_TA(2015)0320A8-0247/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας (2014/2236(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Εταιρική κοινωνική ευθύνη: λογοδοσία, διαφάνεια και υπευθυνότητα στην επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη»(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την «Κοινωνική οικονομία»(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Ιουλίου 2013, σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην υπέρβαση της κρίσης(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 184 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας»(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 10ης Μαρτίου 2011(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI»), που εισάγει τον άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2011, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα» (COM(2011)0682),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή –συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)» (COM(2013)0083),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0247/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία προσφέρει απασχόληση σε πάνω από 14 εκατομμύρια άτομα, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 6,5% των εργαζομένων στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην ΕΕ, που αντιπροσωπεύουν το 10% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, τα επίπεδα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού έχουν αυξηθεί, το ίδιο και η μακροχρόνια ανεργία, η ανεργία των νέων και οι κοινωνικές ανισότητες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχουν πληγεί περισσότερο οι πλέον αποκλεισμένες και μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, όπως τα άτομα με αναπηρίες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, οι γυναίκες, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ευκαιρία για την προώθηση ενός βιωσιμότερου οικονομικού μοντέλου της ΕΕ που να αποδίδει μεγαλύτερη σημασία στην κοινωνική και εδαφική συνοχή και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε βελτίωση της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης θα πρέπει να συμπληρώνεται από ισχυρή υποστήριξη στη χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου και θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως κινητήρια δύναμη στη μετάβαση αυτή, που μπορεί να συμβάλει στην εξισορρόπηση των κοινωνικών, των περιβαλλοντικών και των οικονομικών πτυχών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης και υγείας, πολλοί από τους οποίους είναι κοινωνικές επιχειρήσεις, αποτελούν έναν από τους βασικούς τομείς ανάπτυξης της απασχόλησης στην ΕΕ, δεδομένου ότι δημιούργησε 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας από το 2009 έως το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη διττή ικανότητα του τομέα όχι μόνο να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ακόμα και σε εποχές κρίσης, αλλά και να ενισχύει την κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ευρώπη, συμβάλλοντας, ιδίως, στην εύρεση απασχόλησης για τους χρήστες των υπηρεσιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσκεψη «Απελευθέρωση του δυναμικού της κοινωνικής οικονομίας για την ανάπτυξη της ΕΕ», που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2014, αναγνώρισε πως η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στις ευρωπαϊκές χώρες και συμβάλλει στην υλοποίηση διαφόρων καίριων στόχων της ΕΕ όπως η δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης, η κοινωνική συνοχή, η κοινωνική καινοτομία, η αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών από 69% σε τουλάχιστον 75%, και η μείωση κατά 25% του αριθμού των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας στα κράτη μέλη, με τη δημιουργία των προϋποθέσεων εξόδου από τη φτώχεια για περισσότερα από 20 εκατομμύρια ανθρώπους, αποτελούν στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 που δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διακήρυξη του Στρασβούργου, του Ιανουαρίου 2014, επιβεβαιώνεται ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας οφείλουν να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στο μέλλον της Ευρώπης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι η περιφέρεια με τον μεγαλύτερο πληθυσμό ηλικιωμένων και τη μικρότερη δημογραφική αύξηση στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, έως το 2050 ο μέσος όρος ηλικίας των πολιτών της ΕΕ θα έχει υπερβεί τα 50 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γήρανση του πληθυσμού, σε συνδυασμό με τις δημογραφικές αλλαγές, συνιστούν πρόκληση για τα συστήματα κοινωνικής μέριμνας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία δεν αποσκοπεί μόνο στη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, αλλά μπορεί επίσης να προσφέρει ευέλικτες και καινοτόμες εργασιακές συνθήκες και μπορεί να προσαρμόζεται περισσότερο στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας χαρακτηρίζονται από δημοκρατική διακυβέρνηση, ισχυρή συμμετοχή των μελών ή των εταίρων τους στη διαχείριση της εταιρείας, και υψηλή διαφάνεια των δραστηριοτήτων τους, και ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη απαίτηση των πολιτών για ηθική, κοινωνική και φιλοπεριβαλλοντική επιχειρηματική συμπεριφορά·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, και ότι οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες δεν αναγνωρίζονται από ευρωπαϊκού επιπέδου νομικό πλαίσιο αλλά μόνο σε εθνικό επίπεδο σε ορισμένα κράτη μέλη, με διάφορες νομικές μορφές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεταιρισμοί παρέχουν απασχόληση υψηλού επιπέδου που δεν κινδυνεύει με μετεγκατάσταση και είναι προσβάσιμη από όλους και ανθεκτική στην κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάρη στο συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο, οι συνεταιρισμοί βελτίωσαν τον κύκλο εργασιών και τους ρυθμούς ανάπτυξής τους στη διάρκεια της κρίσης, με λιγότερες πτωχεύσεις και απολύσεις προσωπικού·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») ορίζει τις «κοινωνικές επιχειρήσεις» και «κοινωνικές καινοτομίες» στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 5·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική καινοτομία αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων ιδεών, για προϊόντα, για υπηρεσίες ή για μοντέλα κοινωνικής οργάνωσης, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των νέων κοινωνικών, εδαφικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων και προκλήσεων, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η εξισορρόπηση της εργασίας με την οικογενειακή ζωή, η διαχείριση της ποικιλομορφίας, η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η ένταξη των πλέον αποκλεισμένων στην αγορά εργασίας, και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές επενδύσεις είναι επενδύσεις σε ανθρώπους, σχεδιασμένες για να ενισχύουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους και να τους υποστηρίζουν προκειμένου να συμμετέχουν πλήρως στην απασχόληση και την κοινωνική ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές επενδύσεις αναφέρονται, εν γένει, σε πολιτικές στους τομείς της εκπαίδευσης, της παιδικής μέριμνας, της υγειονομικής περίθαλψης, της κατάρτισης, της συνδρομής στην αναζήτηση εργασίας και της αποκατάστασης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη αναγνώρισης που συχνά αντιμετωπίζουν οι εταιρείες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, οι οποίες μερικές φορές δεν αναγνωρίζονται καν ως οικονομικοί παράγοντες, τους δυσχεραίνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τόσο από τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ευρωπαϊκά προγράμματα θα πρέπει να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των οικονομικών δομών, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, η οποία εκπροσωπείται από επιχειρήσεις διαφόρων τύπων και μεγεθών (συνεταιρισμοί, ταμεία αλληλασφάλισης, ιδρύματα, ενώσεις και νέες μορφές επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας), οι περισσότερες από τις οποίες είναι ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες στο πλαίσιο της προώθησης του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μικρότερο από ό,τι στις παραδοσιακές μορφές επιχειρηματικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοί επιχειρηματίες συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και στη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παροχής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης στον κοινωνικό τομέα για τους μακροχρόνια άνεργους, ώστε να τους δοθούν νέες δυνατότητες σε ένα καινοτόμο περιβάλλον όπως αυτό της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, και ιδίως οι επιχειρήσεις κατάρτισης και εύρεσης απασχόλησης, προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης ιδίως για τους πλέον αποκλεισμένους από την αγορά εργασίας, για τους οποίους η ανεργία συχνά καταλήγει σε μακροχρόνια ανεργία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εξετάσουν τρόπους στήριξης των επιχειρήσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που προσλαμβάνουν ανέργους ή δικαιούχους κοινωνικής βοήθειας, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, με μείωση των φόρων και των κοινωνικών εισφορών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συμπληρωματικός και επικουρικός χαρακτήρας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας είναι επίσης σημαντικός, παράλληλα με τα άλλα μέτρα προώθησης της απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε λύσεις που προάγουν την επανένταξη στην αγορά εργασίας των ατόμων που στερούνται τις πλέον βασικές ικανότητες και τα ανταγωνιστικά μέσα προκειμένου να είναι αργότερα σε θέση να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι πιο καινοτόμες λύσεις της κοινωνικής οικονομίας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς της ΕΕ και απαραίτητος για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της δικαιοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός διάλογος και η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο της χάραξης πολιτικής της ΕΕ συνιστούν σημαντική κοινωνική καινοτομία·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη συμβάσεων συχνά παίρνει τη μορφή εφάπαξ διαγωνισμών μεγάλης κλίμακας για υπηρεσίες ή προμήθειες, από τους οποίους μπορεί να αποκλείονται μικρότεροι φορείς·

Εισαγωγή

1.  επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, που δεν είναι κατ’ ανάγκη μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, είναι επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο στόχο την επίτευξη του κοινωνικού σκοπού τους, ο οποίος αφορά είτε τη δημιουργία θέσεων εργασίας για ευπαθείς ομάδες είτε την παροχή υπηρεσιών στα μέλη της είτε, γενικότερα, τη δημιουργία θετικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου, και που επανεπενδύουν τα κέρδη τους κυρίως για την επίτευξη των στόχων αυτών· επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας χαρακτηρίζονται από τη δέσμευσή τους να τηρούν τις ακόλουθες αξίες:

   υπεροχή των ατομικών και των κοινωνικών στόχων έναντι των συμφερόντων του κεφαλαίου·
   δημοκρατικός έλεγχος από τα μέλη·
   συνδυασμός των συμφερόντων των μελών και των χρηστών, και του γενικού συμφέροντος·
   προάσπιση και εφαρμογή των αρχών της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας·
   επανεπένδυση του πλεονάσματος σε μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης ή στην παροχή υπηρεσιών ενδιαφέροντος για τα μέλη ή υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος·
   εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή μελών·
   αυτόνομη διαχείριση, με ανεξαρτησία από τις δημόσιες αρχές·

2.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναγνωρίσει την ποικιλομορφία των κοινωνικών επιχειρήσεων και να εξασφαλίσει τη λήψη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για τη στήριξη των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων κάθε είδους·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν με συνέπεια όλα τα μέτρα που προβλέπονται στην πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, του 2012, χωρίς καθυστέρηση· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν ένα δεύτερο στάδιο της πρωτοβουλίας, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους βασικούς παράγοντες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, το οποίο να διευρύνει και να εμβαθύνει το πεδίο εφαρμογής της·

4.  επισημαίνει ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία δεν μπορεί να υποκαταστήσει το κράτος πρόνοιας και τις κοινωνικές υπηρεσίες·

5.  επισημαίνει ότι το μοντέλο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας συχνά έχει απήχηση στους νέους και τους προσφέρει την ευκαιρία να δώσουν καινοτόμες απαντήσεις στις τρέχουσες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις·

6.  επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας έχουν ισχυρή τοπική και περιφερειακή βάση που τους προσφέρει το πλεονέκτημα ότι κατανοούν καλύτερα τις ιδιαίτερες ανάγκες και μπορούν να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες, ως επί το πλείστον στη βάση της κοινότητας, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές, βελτιώνοντας έτσι την κοινωνική και εδαφική συνοχή· θεωρεί ότι η συνεργασία των επιχειρήσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας πέρα από εθνικά και τομεακά όρια πρέπει να προωθείται, προκειμένου να είναι δυνατή η ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών κατά τρόπο ώστε να μπορεί να υποστηριχτεί ειδικότερα η ανάπτυξη των εν λόγω επιχειρήσεων·

7.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν σχέδια και δραστηριότητες για να βελτιωθεί η εδαφική διάρθρωση, ιδίως σε περιοχές με μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, γεγονός που όχι μόνο θα συμβάλει στη δημιουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ενθαρρύνοντας την καινοτομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, αλλά θα επιτρέψει επίσης την ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ και θα διευκολύνει την αποτελεσματική απόκριση στις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ·

8.  εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για την αύξηση του αριθμού των συμβατικών εταιρειών που εφαρμόζουν στο πλαίσιο των επιχειρηματικών σχεδίων τους στρατηγικές για την επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η εφαρμογή τέτοιων στρατηγικών δεν αποτελεί από μόνη της επαρκή προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί μια εταιρεία ως εταιρεία κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας·

9.  πιστεύει ότι είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι αιτίες για την ύπαρξη μικρότερου χάσματος μεταξύ των φύλων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, προκειμένου να μπορούν οι εν λόγω παράγοντες να λαμβάνονται υπόψη από τους φορείς χάραξης πολιτικής στην προώθηση της κοινωνικής και της παραδοσιακής επιχειρηματικότητας·

10.  πιστεύει ότι η κοινωνική καινοτομία συμβάλλει σημαντικά στο να τεθούν τα θεμέλια ενός τύπου ανάπτυξης ο οποίος θα εξυπηρετεί μια βιωσιμότερη και πιο ανοιχτή κοινωνία που δημιουργεί οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· επισημαίνει ότι η κοινωνική καινοτομία πρέπει να έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών με αποτελεσματικό τρόπο και όχι απλώς τη μείωση του κόστους·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ (Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία και Βέλγιο) διαθέτουν εθνική νομοθεσία για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, ενώ η Πολωνία έχει δρομολογήσει στρατηγική για την ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και η Ρουμανία συζητεί την έγκριση νομοθεσίας που θα διέπει την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία·

12.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναγνωρίσει και να στηρίξει τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά τον ρόλο των μη κερδοσκοπικών φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών·

13.  τονίζει την ανάγκη για την προώθηση της ανταλλαγής πρακτικών μεταξύ των καινοτόμων κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων, του ακαδημαϊκού κόσμου και των ενδιαφερόμενων του τομέα των κοινωνικών επενδύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρηματικές ικανότητες και να ενισχυθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την εξέλιξη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και τη δημιουργία πόλων κοινωνικής καινοτομίας· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων των καταναλωτών· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν το μοντέλο συνεταιριστικής επιχείρησης·

14.  τονίζει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ όλων των κρατών μελών με σκοπό τη δημιουργία του αναγκαίου νομοθετικού πλαισίου για ένα σύστημα κοινωνικής καινοτομίας σε όλα τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία αδυνατεί από μόνη της να καταπολεμήσει τα συμπτώματα και τις αιτίες των πιεστικότερων κοινωνικών προβλημάτων·

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020»

15.  αναγνωρίζει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να απέχει πολύ από την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως δε εκείνων που αφορούν την απασχόληση, την καινοτομία και τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· επισημαίνει ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία συμβάλλει όχι μόνο σε ένα πιο βιώσιμο, έξυπνο και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικό μοντέλο, αλλά και στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, αποτελεί δε μέρος της ενιαίας αγοράς που αξίζει να αναγνωριστεί και να υποστηριχτεί σθεναρά από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στα συντάγματα ορισμένων κρατών μελών και σε διάφορα βασικά ενωσιακά έγγραφα· ζητεί, συνεπώς, ληφθεί υπόψη η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία κατά την αναθεώρηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δεδομένης της σημαντικής συμβολής που μπορεί να έχει στην επίτευξη των στόχων αυτής της στρατηγικής·

16.  επισημαίνει ότι οι δημογραφικές τάσεις συνδέονται με τα νέα πρότυπα κατανάλωσης και ότι η γήρανση του πληθυσμού στις ανεπτυγμένες χώρες αυξάνει τη ζήτηση για κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά θα προσφέρει επίσης ευκαιρίες για τη δημιουργία κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων·

17.  τονίζει ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, λόγω του κοινωνικού και ανοιχτού χαρακτήρα της, παρέχει απασχόληση στις ομάδες που αποκλείονται συχνότερα από την ελεύθερη αγορά εργασίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή, καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη·

18.  πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας μπορούν να αναπτύξουν διαδικασίες που επιτρέπουν πιο αποτελεσματική, υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση των διαρκώς πιο περιορισμένων πόρων, και παράλληλα να βελτιώσουν την εφαρμογή κοινωνικά υπεύθυνων μέτρων·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν καλύτερα τις επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στα σχέδια δράσης για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, καθώς και στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, με σκοπό την αποδέσμευση και αξιοποίηση του δυναμικού τους για τη δημιουργία απασχόλησης και τη συμβολή τους στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η προχρηματοδότηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων αυξήθηκε στο 30%· καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν τα μέτρα προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με τα εθνικά τους σχέδια υλοποίησης των εγγυήσεων για τους νέους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ· ζητεί την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των προγραμμάτων εγγυήσεων για τους νέους·

Δημόσιες συμβάσεις

21.  τονίζει ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις, όπως εμπόδια που συνδέονται με το μέγεθος και την οικονομική τους δυνατότητα· ζητεί για την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των νέων οδηγιών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης (οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ) προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στις διαδικασίες υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις, να βελτιωθεί η αποκλειστική διάθεση συμβάσεων για τέτοιες επιχειρήσεις, να ενισχυθεί ο ρόλος τους, και να προαχθούν η κοινωνική ένταξη και η κοινωνική καινοτομία· ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών στους δημόσιους διαγωνισμούς με την παροχή κατάλληλων συμβουλών, την απλούστευση των διαδικασιών και την κατάρτιση των προσφορών κατά τρόπο ώστε να καθίστανται προσβάσιμες για τις μικρότερες επιχειρήσεις· ζητεί να πριμοδοτούνται στους δημόσιους διαγωνισμούς οι προσφορές που παρέχουν υψηλότερη οικονομική και κοινωνική αξία σε σχέση με εκείνες με τη χαμηλότερη τιμή, με τη συμπερίληψη κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις·

22.  επικροτεί τη μεταρρύθμιση των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις και για τις παραχωρήσεις, η οποία περιλαμβάνει κοινωνικές ρήτρες και κριτήρια για την προώθηση της ένταξης και της κοινωνικής καινοτομίας, καθώς και συμβάσεις που προορίζονται για την προώθηση της απασχόλησης των πλέον μειονεκτούντων στην αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αυτές τις αρχές σωστά σε όλες τις διαδικασίες υποβολής και επιλογής προσφορών, με ευρεία χρήση της αρχής της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς (MEAT), σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της περιβαλλοντικής, της κοινωνικής και της εργατικής νομοθεσίας· καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν κοινωνικές ρήτρες και κριτήρια στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, για να ενισχυθεί η θέση των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας, να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, να απλουστευτούν οι διαδικασίες και να ληφθούν αποτελεσματικότερα μέτρα κατά της διαφθοράς·

23.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι στη στρατηγική της Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά δεν γίνεται αναφορά στις επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ούτε στην πιθανή συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά δεν λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να εξασφαλιστεί για όλους πλήρης, ίση και απεριόριστη πρόσβαση στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, τις αγορές και τις τηλεπικοινωνίες, ιδίως για τα άτομα με αναπηρία· τονίζει ότι η βασιζόμενη στην τεχνολογία κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων με τρόπο απλό και οικονομικά αποδοτικό·

Χρηματοδότηση

24.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας αντιμετωπίζουν ακόμη περισσότερα προβλήματα από ό,τι οι παραδοσιακές επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, δημόσια ή ιδιωτική, και καλεί στο πλαίσιο αυτό τις δημόσιες αρχές και τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα κατάλληλων χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία θα υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής τους ανάπτυξης, κυρίως κατά την ίδρυσή τους, και να δημιουργήσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα φέρνει σε επαφή τους υποψήφιους επενδυτές με τα ειδικευμένα ταμεία·

25.  επισημαίνει ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση παρεμποδίζεται λόγω της άγνοιας της πραγματικότητας των επιχειρήσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας από τα στελέχη των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η κατάρτιση των στελεχών αυτών όσον αφορά τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση· ζητεί, συνεπώς, την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού σήματος αξιοπιστίας για την «κοινωνική επιχειρηματικότητα», που θα επιτρέπει στους επενδυτές να εντοπίζουν τα ταμεία των οποίων το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο ευρωπαϊκό ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας·

26.  τονίζει την ανάγκη παροχής περισσότερων κινήτρων για τη δημιουργία και τη στήριξη δικτύων κοινωνικών επιχειρήσεων, ώστε να προωθηθούν συνέργειες στον τομέα της οργάνωσης, της ανταλλαγής και της διάδοσης τεχνολογιών, καθώς και στον τομέα της ανάπτυξης υπηρεσιών μεταξύ παραγωγικών μονάδων διαφόρων περιφερειών·

27.  τονίζει την ανάγκη προώθησης ενός καλύτερα δομημένου διαλόγου μεταξύ των ΜΜΕ, των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω ειδικών διαδικτυακών πλατφορμών·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του κανονισμού σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας·

29.  επικροτεί το γεγονός ότι ένα μέρος των πιστώσεων του προγράμματος EaSI προορίζεται για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας· υπογραμμίζει τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν ο άξονας κοινωνικής επιχειρηματικότητας του EaSI, το ΕΚΤ και όλα τα άλλα συναφή προγράμματα της ΕΕ στη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών· τονίζει την ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση όσον αφορά τις ευκαιρίες χρηματοδότησης· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν εθνικά σημεία επαφής ή μονοαπευθυντικές θυρίδες για να βοηθήσουν τους φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας να αποκτήσουν πρόσβαση στα ενωσιακά προγράμματα χρηματοδότησης·

30.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το ανώτατο όριο δανεισμού προς τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας που έχει καθοριστεί στο πλαίσιο του EaSI, για να διαπιστώσει αν ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς·

31.  τονίζει την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με επαρκείς οικονομικούς πόρους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, με τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των διαφόρων τύπων επιχειρήσεων· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναγνωρίσουν ότι πρέπει να διατεθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση· θεωρεί επομένως απαραίτητη τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία με διάφορα μέσα, όπως τα ευρωπαϊκά ταμεία, τα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, οι μικροπιστώσεις και η χρηματοδότηση με πληθοπορισμό·

32.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν μέσω των τοπικών φορέων τις δημόσιες υπηρεσίες (για παράδειγμα την υγεία και την εκπαίδευση) και να τις αξιοποιήσουν ως κινητήρια δύναμη για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, την παροχή ευκαιριών απασχόλησης και τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

33.  επισημαίνει ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις δεν θα πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στη χορήγηση δημόσιας χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και σε κοινωνικές υπηρεσίες· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή να επιδείξει ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις για αυτές τις επιχειρήσεις και υπηρεσίες, και να διευκολύνει την κατανόηση και την ορθή εφαρμογή, από πλευράς των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των σχετικών κρατικών ενισχύσεων·

34.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι ο κανονισμός για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων αναφέρει τον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας μόνο στις αιτιολογικές σκέψεις· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τον κοινωνικό προσανατολισμό των επενδύσεων σύμφωνα με τη δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις, και να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τα σχέδια που αφορούν την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στην αξιολόγηση των έργων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων·

35.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι εταιρείες κατάρτισης και ένταξης που δημιουργήθηκαν από τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας συχνά αποκλείονται από την πρόσβαση στα χρηματοδοτικά κεφάλαια για τις ΜΜΕ· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια νέα εξαίρεση όσον αφορά τον νομικό ορισμό των ΜΜΕ, παρόμοια με αυτές που ισχύουν για τις δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, τα πανεπιστήμια ή τα μη κερδοσκοπικά ερευνητικά κέντρα, προκειμένου να καταστεί δυνατό μια επιχείρηση κατάρτισης και ένταξης να μπορεί να χαρακτηριστεί ανεξάρτητη επιχείρηση ακόμη και όταν κατέχει, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλες επιχειρήσεις, το 25% ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στο διοικητικό της συμβούλιο·

Κατάρτιση

36.  καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν το επιχειρηματικό πνεύμα και το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο, και να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα σπουδών και κατάρτισης το κοινωνικό επιχειρηματικό πνεύμα και τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη δημιουργία φυτωρίων επιχειρήσεων μέσα στα πανεπιστήμια, για επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας·

37.  επισημαίνει ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της ανεργίας των νέων στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών, ιδίως μέσω συστημάτων διττής κατάρτισης·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να εξοπλίσουν κατάλληλα τα κέντρα απασχόλησης ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν ουσιαστική πληροφόρηση στους πολίτες που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας·

39.  επισημαίνει ότι ορισμένες επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας είναι ανταγωνιστικές και κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο τους, ενώ άλλες χρειάζονται ειδική τεχνογνωσία για να θέσουν σε κίνηση, να αναπτύξουν και να διαχειριστούν τις δραστηριότητές τους· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα κατάρτισης ειδικά στοχευμένα και διαμορφωμένα για τους επιχειρηματίες του κοινωνικού τομέα, και ιδίως για ομάδες ατόμων με χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, όπως οι γυναίκες, οι νέοι και οι μειονεκτούντες εργαζόμενοι, προκειμένου να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες και γνώσεις στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δια βίου μάθηση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και των μακροχρόνια ανέργων μέσω επιχειρήσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας·

41.  επισημαίνει ότι η σωστή κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ουσιαστική για την επίτευξη των κοινωνικών σκοπών των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων· καλεί επομένως τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα κατάρτισης για να εξοικειωθούν οι ειδικοί του κοινωνικού τομέα με την ορθή εφαρμογή των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη·

42.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες προγραμμάτων όπως το Erasmus+, ενθαρρύνοντας τις ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών, καθώς και άλλων καινοτόμων επιχειρηματιών·

43.  επισημαίνει ότι οι τομείς με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης, όπως ο «λευκός τομέας» και ο «πράσινος τομέας», είναι εκείνοι στους οποίους η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία έχει πολύ ενεργή παρουσία· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε αυτούς τους τομείς·

Ενίσχυση και προώθηση

44.  εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση για το χαμηλό επίπεδο αναγνώρισης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο· θεωρεί ότι η βελτίωση της συλλογής ξεχωριστών δεδομένων ανά φύλο και η ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως επίσης η αυξημένη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, της κοινωνικής οικονομίας και των επιτευγμάτων της, θα ευνοούσαν την ευρύτερη συμμετοχή της κοινωνίας στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, εξασφαλίζοντας καλύτερη κατανόηση, αναγνώριση και προβολή του συγκεκριμένου τομέα·

45.  υποστηρίζει τη δημιουργία μιας πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, τις επιχειρηματικές συστάδες, και τους επενδυτές στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία θα διευκολύνει επίσης την ανταλλαγή πληροφοριών και την εξασφάλιση υποστήριξης από τα προγράμματα της ΕΕ· πιστεύει ότι πριν από την ανάπτυξη της πλατφόρμας αυτής θα πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις με τις ενδιαφερόμενες ομάδες·

46.  καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει συγκριτική ανάλυση των εθνικών συστημάτων πιστοποίησης και επισήμανσης για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, σε στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας·

47.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δημιουργία φυτωρίων για τις επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, καθώς επίσης να υλοποιήσουν και να προωθήσουν αποτελεσματικά την ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κοινωνικών επενδυτών και των κοινωνικών επιχειρηματιών (Social Innovation Europe Platform), οι λεπτομέρειες της οποίας έχουν συμφωνηθεί·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τους πιθανούς τρόπους υποστήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της κοινωνικής επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, φοροελαφρύνσεων ή κινήτρων για όσες από αυτές τις επιχειρήσεις ασχολούνται με ευπαθείς ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία·

49.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τα πρακτικά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσουν για όσους έχουν επιλέξει την οδό της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους εργαζόμενους στους τομείς της κοινωνικής και υγειονομικής προστασίας και της εργασιακής ασφάλειας·

50.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε κανένα από τα μέτρα που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, και οποιοδήποτε πρόσωπο έχει επιλέξει την οδό της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας να μπορεί, κατά συνέπεια, να αναπτύξει τις δραστηριότητές του οπουδήποτε επιθυμεί, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

51.  υποστηρίζει την ιδέα ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν ειδική κατηγορία επιχείρησης, με δικό της νομικό καθεστώς και με στόχους που δεν περιορίζονται απλώς στο όφελος των μετόχων· καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη στρατηγική της Ρώμης, που εγκρίθηκε από τους ευρωπαίους εκπροσώπους της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, να υποβάλει ένα νομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις αυτές, το οποίο να επιτευχθεί μέσω του ευρωπαϊκού καταστατικού για τους συνεταιρισμούς, τις ενώσεις, τα ιδρύματα και τα ταμεία αλληλασφάλισης·

52.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον κοινωνικό διάλογο στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η κοινωνική καινοτομία, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να αναγνωριστεί πλήρως το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας του τομέα·

o
o   o

53.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0049.
(2) ΕΕ C 76 E της 25.3.2010, σ. 16.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0301.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0429.
(5) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 187.
(6) ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 18.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου