Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2235(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0222/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0222/2015

Συζήτηση :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0321

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 559kWORD 189k
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα
P8_TA(2015)0321A8-0222/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα: αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες εργασίας, ως τρόπος ανάκαμψης από την κρίση (2014/2235(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2014(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Απριλίου 2014, σχετικά με τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όσον αφορά την αύξηση του ποσού της αρχικής προχρηματοδότησης το οποίο καταβάλλεται στα επιχειρησιακά προγράμματα που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την απασχόληση των νέων(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη μία από τις προτεραιότητες των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26-27 Ιουνίου 2014 για τη συμβολή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην αξιοποίηση ταλέντων και στην παροχή ευκαιριών ζωής για όλους μέσω της προώθησης των κατάλληλων δεξιοτήτων για τη σύγχρονη οικονομία και τη διά βίου μάθηση,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που υπέβαλε η Επιτροπή την 17η Ιανουαρίου 2014 για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας (COM(2014)0006),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(6),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/962/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0222/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη επαγγελμάτων στα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν οι θέσεις εργασίας λόγω έλλειψης ειδικευμένων εργαζομένων ποικίλλει σημαντικά μεταξύ κρατών μελών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή(8), περίπου 12,4 εκατομμύρια πολίτες παραμένουν άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους και από αυτούς περισσότεροι από 6 εκατομμύρια παραμένουν άνεργοι για περισσότερο από δύο χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και στη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και μπορεί να εξελιχθεί σε διαρθρωτικό πρόβλημα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανελαστικότητα της αγοράς εργασίας και η έλλειψη εσωτερικής ζήτησης και επενδύσεων έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας στην ΕΕ, που λαμβάνει υπόψη της αυτούς τους τρεις παράγοντες, μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «ΕΕ 2020» για την απασχόληση και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μειώνεται η ζήτηση των εργαζομένων με χαμηλά επίπεδα προσόντων, ενώ αυξάνεται σημαντικά η ζήτηση εργαζομένων με υψηλά επίπεδα προσόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η εξέλιξη στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας απαιτεί τη λήψη μέτρων για τις δεξιότητες των εργαζομένων, καθώς και για τη βασική και επαγγελματική κατάρτιση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 ένας στους τρεις Ευρωπαίους εργαζομένους διέθετε είτε περισσότερα είτε λιγότερα από τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση εργασίας του(9)· και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι εργαζόμενοι είναι πιθανότερο να διαθέτουν περισσότερα τυπικά προσόντα από τα ζητούμενα, ενώ οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι είναι πιθανότερο να εργάζονται σε θέσεις που αντιστοιχούν λιγότερο στις δεξιότητές τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, ένα μέρος των υφιστάμενων θέσεων εργασίας θα εξαφανιστεί ή θα ελαττωθεί σημαντικά λόγω της αυτοματοποίησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδίωξη μιας οικονομίας υψηλότερης ειδίκευσης σημαίνει ότι, μέσα στην προσεχή πενταετία, πολύ περισσότερες επιχειρήσεις αναμένεται να αυξήσουν τον αριθμό θέσεων εργασίας τους που απαιτούν ηγετικές δεξιότητες, διαχειριστικές δεξιότητες και δεξιότητες υψηλότερου επιπέδου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των ευρωπαίων εργαζομένων ενισχύει την απασχολησιμότητά τους και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας·

Η οικονομική κρίση και ο απόηχός της

1.  διαπιστώνει ότι ως επακόλουθο της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης και της συνακόλουθης οικονομικής επιβράδυνσης, ορισμένα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα ανεργίας (ΕΕ-28: 9,9%) καθώς και δημόσιου χρέους, χαμηλής ανάπτυξης και ανεπαρκών επενδύσεων· σημειώνει τις εκτενείς περικοπές των δημόσιων δαπανών· εκφράζει ακόμα ανησυχία διότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων (ΕΕ-28: 20,9 %) είναι πολύ υψηλότερα, ενώ η βελτίωση και η μείωση των ποσοστών είναι σπάνιο φαινόμενο·

2.  θεωρεί ότι απαιτούνται φιλόδοξες οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας προκειμένου να προωθηθεί η έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας που θα οδηγήσουν σε ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση· τονίζει ακόμα την ανάγκη για βιώσιμα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας που θα περιλαμβάνουν αναβάθμιση των προσόντων των ανέργων και προώθηση της απασχολησιμότητας ανθρώπων που διαθέτουν πολύ λίγα ή και μηδενικά προσόντα και την ανάγκη για παροχή κινήτρων και ευκαιριών για εργασία·

Κατάσταση της αγοράς εργασίας της ΕΕ

3.  σημειώνει ότι ακόμη και αν η προσφορά εργατικού δυναμικού αρκεί για να καλύψει τη ζήτηση εργατικού δυναμικού, ενδέχεται να εξακολουθήσουν να υπάρχουν ποιοτικές ελλείψεις, δεδομένου ότι όσοι αναζητούν εργασία μπορεί να μην είναι κατάλληλοι για κάθε κενή θέση, λόγω αναντιστοιχίας των απαιτήσεων που αφορούν τομείς, επαγγέλματα ή δεξιότητες·

4.  εκφράζει τον προβληματισμό του διότι τα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ παραμένουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα (Μάρτιος 2015, ΕΕ-28: 9,8%), και έχουν βελτιωθεί σημαντικά μόνο σε λίγες χώρες και εφιστά την προσοχή στις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, με το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας να παρατηρείται στη Γερμανία και την Αυστρία (περίπου 5%) και το υψηλότερο στην Ελλάδα και την Ισπανία (26% και 23% αντίστοιχα(10))· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι τεράστιες διαφορές αυξάνουν τον κίνδυνο κατακερματισμού της αγοράς εργασίας τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών, πράγμα που ενδέχεται να υπονομεύσει την οικονομική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή στην ΕΕ·

5.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το μέσο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην ΕΕ είναι κατά περισσότερο από 10 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών και τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου του ποσοστού απασχόλησης της τάξης του 75%, όπως περιγράφεται στη στρατηγική «ΕΕ 2020», εξαρτάται από την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών μέσω πολιτικών που αποσκοπούν, ιδίως, στον επιτυχή συνδυασμό της εργασίας με τα καθήκοντα κατ' οίκον·

6.  σημειώνει ότι η ανεργία των νέων ποικίλει σημαντικά στην ΕΕ, με τα ποσοστά ανεργίας των νέων ηλικίας 16 έως 25 ετών να υπερβαίνουν το 50% σε ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει ότι τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων, όχι μόνο πλήττουν μια ολόκληρη γενιά, αλλά, επιπλέον, θέτουν σε κίνδυνο την ισορροπία μεταξύ των γενεών·

7.  υπογραμμίζει ότι εξακολουθεί να παρατηρείται διαφορά της τάξης του 26 % στο ποσοστό απασχόλησης των ανθρώπων με αναπηρία έναντι του μέσου ποσοστού απασχόλησης στην ΕΕ, με το ποσοστό απασχόλησης των ανθρώπων με αναπηρία να εμφανίζεται κατώτερο του 50%·

8.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τα επίπεδα ανεργίας των νέων στην Ευρώπη· επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία της διττής εκπαίδευσης όπως η επαγγελματική κατάρτιση και οι μαθητείες για την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων των νέων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας·

9.  επισημαίνει ότι στοιχεία όπως το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, η ικανότητα καινοτομίας, η αύξηση της αγοραστικής δύναμης και ένα σταθερό κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη καλού επενδυτικού κλίματος·

10.  διαπιστώνει το υψηλό επίπεδο μακροχρόνιας ανεργίας, προειδοποιώντας για την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισής της, δεδομένης της ανθεκτικότητας που τη χαρακτηρίζει·

11.  διαπιστώνει ότι αρκετές σημαντικές προκλήσεις επηρεάζουν αρνητικά την αγορά εργασίας της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της παγκοσμιοποίησης, της γήρανσης της κοινωνίας, των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών, όπως η ψηφιοποίηση και η ρομποτοποίηση, των αναντιστοιχιών μεταξύ προσόντων και θέσεων εργασίας και της αυξανόμενης ζήτησης για εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης, με πλεόνασμα στην προσφορά εργατικού δυναμικού χαμηλής ειδίκευσης, με αποτέλεσμα την πόλωση·

12.  τονίζει, ωστόσο, τους κινδύνους που επισημαίνει το CEDEFOP όσον αφορά τη διαιώνιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και των παρωχημένων δεξιοτήτων, ως αποτέλεσμα της χαμηλής ζήτησης που επιφέρει υψηλή ανεργία·

13.  επισημαίνει τις σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις νέες θέσεις εργασίας μεταξύ των κρατών μελών, υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι οι νέες θέσεις εργασίας αποτελούν καίριο στοιχείο μιας δυναμικής αγοράς εργασίας που ανταποκρίνεται στις δεξιότητες και στις θέσεις εργασίας και που δημιουργεί ευκαιρίες και δυνατότητες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη στάσιμη κατάσταση των αγορών εργασίας ορισμένων κρατών μελών· ζητεί, ως εκ τούτου, έναν ευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς για τις νέες θέσεις εργασίας στα κράτη μέλη· τα δεδομένα για αυτόν τον δείκτη αναφοράς θα μπορούσαν να συλλέγονται ετησίως μέσω της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού και πρέπει να μετράνε τουλάχιστον τα εξής: τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας στα κράτη μέλη· τη μέση διάρκεια της ανεργίας·

14.  επισημαίνει ότι η Ευρώπη έχει αφενός 24 εκατομμύρια ανέργους, συμπεριλαμβανομένων 7,5 εκατομμυρίων ΕΑΕΚ, και αφετέρου 2 εκατομμύρια κενές θέσεις, και ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες πλήττονται από τεράστια έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού και εργατικού δυναμικού με μεταβιβάσιμες δεξιότητες·

15.  τονίζει ότι, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και τις κενές θέσεις εργασίας που δεν καλύπτονται σε άλλα, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στο εσωτερικό της ΕΕ παραμένει χαμηλή (ΕΕ-27: 0,29 %). μεταξύ άλλων εξαιτίας των υφιστάμενων φραγμών και σε σχέση με την κινητικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, και είναι σχεδόν 10 φορές χαμηλότερη από την κινητικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και 5 φορές χαμηλότερη από την κινητικότητα στην Αυστραλία· εφιστά την προσοχή στους 7 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ που ζουν και εργάζονται, σύμφωνα με στοιχεία του 2013, σε χώρες μέλη εκτός της χώρας υπηκοότητάς τους· υπενθυμίζει επίσης ότι σήμερα υπάρχουν 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη για δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην Ένωση με σκοπό να καλυφθεί αυτό το χάσμα·

16.  σημειώνει ότι η αγορά εργασίας της ΕΕ μπορεί να συνδράμει στην απορρόφηση των μεγάλων θυλάκων ανεργίας που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης·

17.  πιστεύει ότι η αγορά εργασίας της ΕΕ θα προσαρμοστεί στη νοοτροπία, στο παραγωγικό μοντέλο και στην επιχειρηματική διάρθρωση των διαφόρων περιοχών της Ευρώπης και ότι οι διαφορές μεταξύ τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη θέσπιση μέτρων για την αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας·

18.  υπενθυμίζει ότι, στην οικονομική ύφεση, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την ανεύρεση εργασίας και, κατά καιρούς, πρέπει να δέχονται θέσεις εργασίας με χαμηλότερες εκπαιδευτικές απαιτήσεις από εκείνες που κατέχουν· τονίζει ότι η ανάπτυξη που επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλών δεξιοτήτων και προσπαθειών για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω της διευκόλυνσης των επενδύσεων σε νέους τομείς αποτελούν, επομένως, σημαντικά μέσα για τον μετριασμό της επικράτησης της υπερειδίκευσης εντός των οικονομιών της ΕΕ·

Προώθηση μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας στην ΕΕ

19.  πιστεύει ότι, για να επιτευχθεί μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας στην ΕΕ, απαιτούνται φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν τους αποκλεισμούς, θα αυξήσουν την ευελιξία, την καινοτομία και την κινητικότητα, θα ενισχύσουν τον ρόλο του κοινωνικού διαλόγου, θα τονώσουν τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας που να επιφέρουν ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση, θα τονώσουν την παραγωγικότητα και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, υπό το φως των διαρκώς μεταβαλλόμενων αγορών εργασίας και τρόπων παραγωγής·

20.  τονίζει την ανάγκη για συνεχή καταβολή προσπαθειών με σκοπό το πάντρεμα εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγορών εργασίας και επαναλαμβάνει ότι η δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην Ευρώπη πρέπει να επιτευχθεί μέσω μιας συνολικής προσέγγισης η οποία θα αντανακλά τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και θα υποστηρίζει τις ευάλωτες ομάδες μέσω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και της παροχής κινήτρων·

21.  υπογραμμίζει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για να διασφαλίσουν ότι η επιστροφή στην ανάπτυξη στον τομέα της απασχόλησης δεν θα έχει ως επακόλουθο αντιστοιχίσεις δεξιοτήτων κατώτερης ποιότητας·

22.  υπενθυμίζει τη σημασία της καλύτερης κατανόησης της εργατικής νομοθεσίας για εργαζόμενους και εργοδότες, της άρσης των εμποδίων στην απασχόληση και της προώθησης της ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους·

23.  τονίζει ότι οι νέοι άνθρωποι συχνά αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες στη μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην εργασία και, συνεπώς, είναι συχνά πιο ευάλωτοι στην ανεργία και είναι πιθανότερο να καταλήξουν σε χαμηλής ποιότητας και επισφαλείς θέσεις εργασίας·

24.  υπογραμμίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας της ευρωπαϊκής ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO) για την πολύγλωσση κατηγοριοποίηση της ευρωπαϊκής ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων, η οποία προσδιορίζει και κατηγοριοποιεί δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα και επαγγέλματα που σχετίζονται με την ενωσιακή αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, σε 25 ευρωπαϊκές γλώσσες·

25.  τονίζει τη σημασία της προσωπικής εξέλιξης, της ευελιξίας κατά τη σταδιοδρομία και της προσωπικής δέσμευσης· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι η επαγγελματική κινητικότητα είναι ουσιαστικός παράγοντας και ότι απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για την ενεργό στήριξη της απασχολησιμότητας και της προσαρμοστικότητας και την αποφυγή της απώλειας δεξιοτήτων μεταξύ των ανέργων·

26.  υπογραμμίζει τη σημασία των κοινωνικών επενδύσεων που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ενεργοποιημένου κράτους που προσφέρει στους εργαζομένους μέσα τα οποία τους επιτρέπουν να προσαρμόζονται εύκολα στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και στις απαιτήσεις των αγορών εργασίας·

27.  πιστεύει ότι μια διεθνώς ανταγωνιστική βάση δεξιοτήτων θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να κερδίσουν τμήματα υψηλής αξίας της παγκόσμιας αγοράς·

28.  υπογραμμίζει ότι η κυκλική οικονομία έχει το δυναμικό να δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλη την ΕΕ και να οδηγήσει σε βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

29.  υπενθυμίζει τη σημασία της κινητικότητας των εργαζομένων γεωγραφικά και μεταξύ τομέων, ως επιλογής για την εξασφάλιση μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας, και τονίζει την ανάγκη μείωσης των διοικητικών και γλωσσικών φραγμών που ενδέχεται να την περιορίσουν και την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης εργαλείων για τη διευκόλυνση της κινητικότητας, όπως η ταχεία αναγνώριση μεταξύ των χωρών των τυπικών, μη τυπικών ή άτυπων επαγγελματικών προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, του ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος και του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Δεξιοτήτων καθώς και η παροχή ειδικών ανά τομέα μαθημάτων εκμάθησης γλώσσας και κατάρτισης με αντικείμενο τη διαπολιτισμική επικοινωνία· ενθαρρύνει την ενίσχυση της ενημέρωσης σχετικά με την ευρωπαϊκή πύλη EURES για την εύρεση θέσεων εργασίας, και την περαιτέρω βελτίωσή της, διασφαλίζοντας, ιδίως, την κατάρτιση και τη διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού συμβούλων EURES, καθώς και τη δίκαιη κατανομή τους στο σύνολο της επικράτειας, με στόχο την ανάδειξη του δικτύου EURES σε απαραίτητο εργαλείο της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) και της ένταξης των ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης στο δίκτυο EURES στο μέλλον· υπογραμμίζει τη σημασία πρωτοβουλιών της ΕΕ που αποσκοπούν στην τόνωση της κινητικότητας και στη δημιουργία ευκαιριών, στις οποίες συγκαταλέγονται το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, το Βιογραφικό Σημείωμα Europass, το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων, η Πύλη EURES, οι «Συμμαχίες Γνώσης» και η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Θέσεις Μαθητείας· ζητεί καλύτερη προώθηση των εν λόγω πρωτοβουλιών προκειμένου να βελτιωθεί η αγορά εργασίας στην Ευρώπη·

30.  επαναλαμβάνει ότι πρέπει να απελευθερωθεί το μεγάλο οικονομικό δυναμικό των γυναικών στην Ευρώπη και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών και την επιδίωξη υψηλότερων θέσεων σε εταιρείες ή τη σύσταση της δικής τους επιχείρισης· τονίζει την ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της εκπαιδευτικής πραγμάτωσης των γυναικών και της συμμετοχής και της θέσης τους στην αγορά εργασίας· υπενθυμίζει τη σημασία της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένων της εξάλειψης του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων και της αύξησης του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών, καθώς και της ενίσχυσης των πολιτικών εξισορρόπησης της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής, για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «ΕΕ 2020» για την απασχόληση·

31.  εκφράζει ικανοποίηση για τα θετικά αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος επαγγελματικής κινητικότητας «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES», που μπορεί πράγματι να ωφελήσει τους νέους και να αναπτύξει προσαρμοσμένες υπηρεσίες τόσο για αιτούντες εργασία όσο και για εργοδότες· επισημαίνει τις θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις μεταξύ του εν λόγω προγράμματος και του EURES·

32.  τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία των ενεργών εργασιακών πολιτικών, της διά βίου μάθησης καθώς και της βελτίωσης της προσαρμοστικότητας στις τεχνολογικές εξελίξεις· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν το εύρος και την αποτελεσματικότητα των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας·

33.  θεωρεί ότι η χάραξη μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων και αμοιβαίως επωφελών μορφών οργάνωσης της εργασίας, μέσω της πλήρους αξιοποίησης των γνώσεων των εργαζομένων και της αύξησης της ποιότητας των θέσεων εργασίας, θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας· τονίζει ότι θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περισσότερο συμμετοχικές και δημιουργικές μορφές οργάνωσης της εργασίας με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων στην καινοτομία και την στήριξη της συμμετοχής των εργαζομένων και της ενίσχυσης της χρήσης των δεξιοτήτων τους και, ως εκ τούτου, τη βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων·

34.  υπογραμμίζει ότι, δεδομένων των προβλεπόμενων μεταβολών στην αγορά εργασίας, απαιτούνται σήμερα επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για τους νέους· τονίζει ότι οι πολιτικές για τις δεξιότητες δεν πρέπει να αποσκοπούν μόνο στην ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας, αλλά και στην παροχή των απαραίτητων εγκάρσιων ικανοτήτων προκειμένου να εξελιχθούν τα άτομα σε ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σεβαστούν το γεγονός ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν συνιστούν απλώς μηχανισμό της αγοράς εργασίας ούτε αποσκοπούν στην επιμόρφωση των μελλοντικών εργαζομένων, αλλά αποτελούν πρωτίστως θεμελιώδες δικαίωμα και έχουν εγγενή αξία·

Πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες

35.  πιστεύει ότι, προκειμένου να προβλεφθούν οι μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες, οι ενδιαφερόμενοι της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα επίπεδα, ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων απόκτησης επαγγελματικών προσόντων, τα οποία προσφέρουν αποτελεσματική μετάβαση από την τυπική εκπαίδευση στη μάθηση στον χώρο εργασίας·

36.  ζητεί καλύτερη κατανόηση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες και ενίσχυση του υφιστάμενου Πανοράματος δεξιοτήτων της ΕΕ, ώστε να προσδιοριστούν καλύτερα τα κενά δεξιοτήτων και τα ελλείμματα σε συγκεκριμένους τομείς, επαγγέλματα και περιφέρειες και ζητεί επίσης να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις εξελισσόμενες ανάγκες σε δεξιότητες θα συλλέγονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα διαδίδονται μεταξύ των φορέων λήψης αποφάσεων και των κρατικών αρχών, των εκπαιδευτικών φορέων, των φορέων κατάρτισης και των εργοδοτών, ώστε να μπορούν να προβλεφθούν καλύτερα οι μελλοντικές τάσεις·

37.  πιστεύει ότι η εκπαίδευση έχει ζωτική σημασία για την αποτελεσματική έρευνα και καινοτομία, που θα ενισχύσει τις πιθανότητες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς υψηλής ειδίκευσης και, κατά συνέπεια, θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας·

38.  τονίζει τη σημασία της περαιτέρω ολοκλήρωσης των εταιρικών σχέσεων και της εμπιστοσύνης μεταξύ σχολείων, ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιχειρήσεων και άλλων συναφών αρχών με σκοπό να αξιολογηθούν οι μελλοντικές ανάγκες σε εργατικό δυναμικό, να επανεξεταστούν και να υλοποιηθούν νέα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και να προαχθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ κρατών μελών και περιφερειακών και τοπικών αρχών, μεταξύ άλλων μέσω της παρακολούθησης των ανισορροπιών που υπάρχουν στην αγορά εργασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· υπενθυμίζει ότι, ταυτόχρονα, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη και να συμμετάσχουν στην περαιτέρω ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης και πρόγνωσης·

39.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο προκειμένου να διασφαλίσουν την ύπαρξη επαρκούς αριθμού καθηγητών φυσικής και μαθηματικών που θα μεταδώσουν στους νέους γνώσεις και ενθουσιασμό για τους κλάδους STEM·

40.  τονίζει τη σημασία της κάλυψης των αναγκών των παιδιών στο σχολείο από πολύ νεαρή ηλικία· συνιστά να εγκρίνουν τα κράτη μέλη καινοτόμα μέτρα και να τα ενσωματώσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία εντός και εκτός σχολείου και να αναμορφώσουν ή να ανανεώσουν το σχολικό περιβάλλον, τις διδακτικές μεθόδους και τις ικανότητες των διδασκόντων· προτείνει προσαρμογή των σχολικών προγραμμάτων στα κράτη μέλη προκειμένου να συμπεριλαμβάνουν επισκέψεις των παιδιών σε άλλες χώρες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ώστε η εκπαίδευση, από πολύ πρώιμο στάδιο, να μην περιορίζεται στο μάθημα μέσα στην τάξη·

Η σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης όλων των παραγόντων της αγοράς εργασίας

41.  υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και τονίζει την ανάγκη να επιδιώκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της προσωπικής σταδιοδρομίας μια ευέλικτη και ατομική προσέγγιση στην επαγγελματική εξέλιξη και τη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, και αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν εν προκειμένω τόσο οι δημόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί φορείς, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η καθοδήγηση και η παροχή συμβουλών που πραγματεύονται τις προσωπικές ανάγκες και εστιάζουν στην αξιολόγηση και επέκταση των ατομικών δεξιοτήτων πρέπει να αποτελούν από νωρίς βασικό στοιχείο των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης·

42.  αναγνωρίζει τη σημασία της προώθησης της μαθητείας με σκοπό την βασιζόμενη στην εργασία μάθηση ως εναλλακτικής οδού στην απασχόληση·

43.  τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές διά βίου καθοδήγησης είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις εθνικές πολιτικές καθοδήγησης και ότι η αποτελεσματική διά βίου καθοδήγηση απαιτεί προγράμματα οριζόντιας προοπτικής σε όλα τα επίπεδα·

44.  σημειώνει ότι πρέπει να υπάρχουν διάφοροι τρόποι ένταξης για τους νέους και ότι οι ορισμοί των εν λόγω τρόπων ένταξης (περίοδοι μαθητείας, πρακτική άσκηση) ποικίλλουν στην Ευρώπη·

45.  πιστεύει ότι τα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης των ανέργων, και ιδίως των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και τα προγράμματα αξιολόγησης δεξιοτήτων πρέπει να προσφέρονται για την ενίσχυση των ευκαιριών των υποψηφίων στις αγορές εργασίας και πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται σε στενή συνεργασία με τις ενώσεις εργοδοτών και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις οργανώσεις εκπροσώπησης των ανέργων και τις ιδιωτικές και δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, με σκοπό την καλύτερη ευθυγράμμιση των νέων προσόντων των εργαζομένων με τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας· τονίζει ότι πρέπει να καταρτισθούν και να τεθούν σε εφαρμογή ειδικά προγράμματα με σκοπό τη στήριξη της επανένταξης των μακροχρόνια άνεργων στην αγορά εργασίας·

46.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει την παρακολούθηση των εθνικών σχεδίων εφαρμογής των εγγυήσεων για τη νεολαία και την αποτελεσματική υλοποίησή τους· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να καταρτίσει σαφείς και μη επιδεχόμενες παρερμηνείες ειδικές ανά χώρα συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» και την ποιότητα της απασχόλησης·

47.  επισημαίνει τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως εκφράστηκαν στην έκθεσή του με τίτλο «Νέοι και άνεργοι στην Ευρώπη: εμπόδια στον ορίζοντα για την πρωτοβουλία της ΕΕ "Εγγυήσεις για τη νεολαία"», όσον αφορά συγκεκριμένα την επάρκεια της συνολικής χρηματοδότησης για το πρόγραμμα, τον ορισμό της «προσφοράς καλής ποιότητας» και τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή παρακολουθεί και παρουσιάζει τα αποτελέσματα·

48.  υπενθυμίζει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να παρέχονται στους αιτούντες εργασία εξατομικευμένη καθοδήγηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τρόπους αναζήτησης εργασίας ή την επιλογή περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης, ούτως ώστε να διασφαλιστεί αφενός ότι τα προσόντα και οι ικανότητές τους θα είναι μεταβιβάσιμα, θα αναγνωρίζονται και θα επικυρώνονται μέσω «διαβατηρίων δεξιοτήτων» όπως το Europass και θα αντικατοπτρίζουν τα προσόντα και τις ικανότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης και αφετέρου ότι η καθοδήγηση που θα παρέχεται στους αιτούντες εργασία θα πρέπει να έχει ως συγκεκριμένο στόχο την βελτιστοποίηση των ευκαιριών απασχόλησής τους·

49.  υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού ως τρόπου αντιμετώπισης των μελλοντικών ελλείψεων· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία, και ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για τον σκοπό αυτό·

50.  τονίζει ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους μακροχρόνια άνεργους· υπενθυμίζει ότι οι μακροχρόνια άνεργοι επωφελούνται περισσότερο από μια προσέγγιση που στοχεύει στις συγκεκριμένες ανάγκες τους, και όχι από τυπικά μέτρα· επισημαίνει ότι οι μακροχρόνια άνεργοι πρέπει να ενημερώνονται για το δικαίωμά τους στην κατάρτιση, ότι τα μέτρα σχετικά με τους μακροχρόνια άνεργους πρέπει να σέβονται τις επιλογές αφομοίωσης και ότι η κατάρτιση πρέπει να είναι οικονομικά προσιτή και αξιοπρεπής και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες· υπενθυμίζει ότι αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, οι μακροχρόνια άνεργοι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων ως ευκαιρία βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας τους·

51.  τονίζει τη σημασία του προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» ως εργαλείου για την παροχή βοήθειας στους νέους κατά τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία και για την απόκτηση της εκπαίδευσης, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας που απαιτούνται για την εύρεση καλής και ποιοτικής εργασίας μέσω μαθητείας, πρακτικής άσκησης ή συνεχούς εκπαίδευσης·

52.  υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης ίσων ευκαιριών και πρόσβασης σε εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως για μειονεκτούσες ομάδες, και της παροχής ουσιαστικής στήριξης για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία·

Ενίσχυση των συνδέσμων μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης

53.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα που θα αποσκοπούν σε μείωση κάτω από το 10% του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου έως το 2020, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου αποτελεί μόνιμο πρόβλημα στην ΕΕ και έχει καταστροφικό αντίκτυπο στην απασχολησιμότητα και στην κοινωνική ένταξη των νέων αυτών·

54.  θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διττή επαγγελματική κατάρτιση μέσω μαθητειών και παρεμφερών συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία και να δοθεί προτεραιότητα στην ποιότητα, χωρίς ακαδημαϊκή μεροληψία, καθώς τείνει να ευνοεί την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ομαλότερη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία, και έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην προώθηση της απασχόλησης των νέων·

55.  πιστεύει ότι τα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης που υπάρχουν σήμερα είναι το αποτέλεσμα ορισμένων ιστορικών και πολιτιστικών δυνάμεων και έχουν διαμορφωθεί βάσει των κυρίαρχων νομικών προτύπων, παραδόσεων, παιδαγωγικών αρχών και στο πλαίσιο θεσμικών δομών·

56.  επισημαίνει τα άκρως ανησυχητικά στοιχεία σχετικά με το ποσοστό των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), που στα περισσότερα κράτη μέλη υπερβαίνει το 10 %· υπογραμμίζει την άμεση σχέση μεταξύ των υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου· τονίζει ότι, αν δεν ληφθεί επείγουσα και καθοριστική δράση, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, μια ολόκληρη γενιά νέων Ευρωπαίων κινδυνεύει να στερηθεί επαρκή επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ως εκ τούτου, να αποκλειστεί από την αγορά εργασίας, με δραματικές επιπτώσεις για τον κοινωνικό ιστό, την κοινωνική και εδαφική συνοχή και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού οικονομικού μοντέλου συνολικά·

57.  υπογραμμίζει ότι κάθε εθνικό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη ορισμένων στόχων οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα και ότι κάθε σύστημα μπορεί, συνεπώς, να κρίνεται μόνο από την επιτυχία του όσον αφορά την επίτευξη των εν λόγω στόχων· τονίζει ότι η εξαγωγή ενός συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης από μια χώρα σε άλλη χώρα είναι δυνατή μόνον εφόσον επικρατούν συγκρίσιμες συνθήκες στις αντίστοιχες χώρες ή υπάρχει περιθώριο προσαρμογής των συνθηκών αυτών·

58.  επαναλαμβάνει τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και για να ανοίξει ο δρόμος για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων από τους νέους· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όσον αφορά τις ανάγκες της αγοράς εργασίας καθιστώντας τις αναπόσπαστο τμήμα του εκπαιδευτικού συστήματος και να εγγυηθούν πρότυπα υψηλής ποιότητας και διασφάλιση ποιότητας για την ΕΕΚ·

59.  επισημαίνει ότι, παράλληλα με τις 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας που δεν καλύπτονται στην ΕΕ, υπάρχουν πολλοί νέοι άνεργοι με προσόντα που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της ζήτησης στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων και της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της έκθεσης στο επαγγελματικό περιβάλλον, των περιόδων μαθητείας και της συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να προωθηθεί και να αυξηθεί σημαντικά το επίπεδο απασχόλησης και να δημιουργηθούν θύλακες καινοτομίας· τονίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις συνεργαζόμενες με τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών τους· τονίζει ότι για την προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης, στις σημερινές και στις μέλλουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας, απαιτείται μία σφαιρική μακροπρόθεσμη στρατηγική συνοδευόμενη από άμεσα μέτρα·

60.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας που αποσκοπεί στη συνεργασία των δημόσιων αρχών, των επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων, των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των εκπροσώπων της νεολαίας και άλλων βασικών παραγόντων, για την προώθηση των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών μαθητείας στην Ευρώπη·

61.  τονίζει τον ρόλο της διττής εκπαίδευσης η οποία συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική εξάσκηση ως βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και ενθαρρύνει το κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τέτοια προγράμματα στις σπουδές, ώστε να εφοδιάσουν τους νέους με την απαιτούμενη πρακτική εμπειρία που θα διευκολύνει την ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην αγορά εργασίας·

62.  τονίζει τη σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού και της επαγγελματικής πείρας μέσω αξιολόγησης και παροχής συμβουλών σταδιοδρομίας που εστιάζουν στα ατομικά προσόντα και ανάγκες και παρέχονται από συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού υψηλής ειδίκευσης και από ομότιμους συμβούλους, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι νέοι είναι εξοπλισμένοι με τις κατάλληλες πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση ώστε να προβαίνουν σε σωστές επιλογές όσον αφορά τη σταδιοδρομία τους·

63.  υπογραμμίζει τον ρόλο των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των φοιτητών · καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν υψηλής ποιότητας καθοδήγηση σε θέματα σταδιοδρομίας ώστε να βοηθήσουν τους νέους να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις όσον αφορά τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές·

64.  επισημαίνει ότι για την επιτυχημένη μετάβαση στην απασχόληση, μεγάλη σημασία έχει η λήψη αποφάσεων κατόπιν ενημέρωσης, η ανάπτυξη αίσθησης πρωτοβουλίας και ή αύξηση των κινήτρων και της αυτογνωσίας, ενώ πρέπει να παρέχεται επίσης κατάλληλη υποστήριξη εν προκειμένω· τονίζει τη σημασία της ποιοτικής μετάβασης, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση, μεταξύ θέσεων εργασίας, καθώς και μεταξύ απασχόλησης και διακοπών της σταδιοδρομίας·

65.  υπενθυμίζει ότι είναι ουσιώδες τόσο για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, όσο και για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης, την προσωπική ανάπτυξη και την αυτοπεποίθηση, να γίνουν επενδύσεις στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας· επισημαίνει ότι η επιχειρηματικότητα απαιτεί την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων, όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η ομαδική εργασία και η ανάληψη πρωτοβουλιών, που συμβάλλουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των νέων και διευκολύνουν τη συντομότερη είσοδό τους στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι οι επενδύσεις αυτές πρέπει να στηρίζονται από ισχυρότερες συνέργιες μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών πρωτοβουλιών όπου εμπλέκονται διάφοροι τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς και άλλοι σχετικοί με αυτούς τομείς, όπως η απασχόληση, η κοινωνική πολιτική, η πολιτική για τη νεολαία και η πολιτιστική πολιτική, και σε στενότερη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κοινωνικοί εταίροι και οι επιχειρήσεις, με σκοπό να διατηρείται το πρόγραμμα σπουδών συντονισμένο με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

66.  επαναλαμβάνει τη δέσμευση των κρατών μελών να επενδύσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και, ζητεί υπό το φως αυτής της δέσμευσης, σταδιακή βελτίωση των προτύπων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης· ζητεί από τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την εκπαίδευση ως ουσιαστική επένδυση, να δεσμευθούν ότι θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 2 % του ΑΕγχΠ τους και να προστατεύσουν τον κλάδο από περικοπές δαπανών· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της εκπαίδευσης στη στρατηγική Ευρώπη 2020 συσχετίζοντας τους συνολικούς στόχους του στρατηγικού πλαισίου «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» με την αναθεώρηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

67.  τονίζει ότι η διά βίου επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τις δεξιότητες και, συγκεκριμένα, στη βελτίωση των δεξιοτήτων του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού και των ανειδίκευτων εργαζομένων είναι ουσιώδης για την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας και την παροχή ευρύτερης πρόσβασης σε θέσεις εργασίας ποιότητας· ζητεί από την ΕΕ να καθορίσει σαφείς στόχους σχετικά με μεθόδους διά βίου μάθησης και να επεκτείνει την κατάρτιση και την εκπαίδευση στους τομείς της επικοινωνίας, των γλωσσών και των ψηφιακών δεξιοτήτων για μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους και ιδίως για εργαζομένους με λίγες δεξιότητες άνω των 30 ετών και για άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο·

68.  τονίζει την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση και αξιοποίηση, από τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους επιμέρους εργοδότες, των προγραμμάτων ποιοτικής άσκησης και μαθητείας, καθώς και της μάθησης στο σχολικό περιβάλλον· υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα αυτά πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα κοινωνικής προστασίας·

69.  θεωρεί ότι απαιτούνται στενές και συστηματικές εταιρικές σχέσεις, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, μεταξύ δημόσιων αρχών και εκπροσώπων των εργοδοτών και των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης και των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να αναπτυχθούν μακροπρόθεσμες στρατηγικές για τις εκάστοτε αγορές εργασίας και να εντοπιστεί ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στις πλήρεις διαστάσεις του, και καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εν λόγω συνεργασία·

70.  θεωρεί ότι το πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία» αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα για τις ανάγκες των νέων όσον αφορά την απασχόληση· υπενθυμίζει την υποχρέωση των εργοδοτών να συμμετέχουν στη διαδικασία παροχής προσιτών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και ποιοτικής πρακτικής άσκησης στους νέους· επισημαίνει ότι η πτυχή της ποιότητας της αξιοπρεπούς εργασίας για τους νέους δεν πρέπει να διακυβευθεί και ότι τα βασικά πρότυπα εργασίας και άλλα πρότυπα που συνδέονται με την ποιότητα της εργασίας, όπως τα ωράρια, ο ελάχιστος μισθός, η κοινωνική ασφάλιση, και η υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες που θα καταβληθούν·

Ενίσχυση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

71.  υπενθυμίζει ότι σήμερα υπάρχουν 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στην Ένωση με σκοπό να καλυφθεί αυτό το χάσμα, και επαναλαμβάνει τη σημασία των ERASMUS+ και EURES εν προκειμένω·

72.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η κινητικότητα των μεθοριακών εργαζομένων μέσω της περαιτέρω ενημέρωσης για την ύπαρξη διασυνοριακών συμπράξεων EURES, των οποίων η αποστολή είναι η ενθάρρυνση και η άρση των εμποδίων που παρακωλύουν την κινητικότητα των μεθοριακών εργαζομένων, προσφέροντάς τους πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τις ευκαιρίες εργασίας και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και στις δύο πλευρές των συνόρων· στο πλαίσιο αυτό, το EURES-T αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον καλύτερο έλεγχο των πηγών διασυνοριακών θέσεων εργασίας και την επίτευξη μιας περισσότερο ολοκληρωμένης αγοράς για την ευρωπαϊκή απασχόληση·

73.  υπενθυμίζει ότι η κινητικότητα των ειδικευμένων εργαζόμενων από τρίτες χώρες είναι μία από τις απαντήσεις στις δημογραφικές προκλήσεις, στις ελλείψεις και στις αναντιστοιχίες της αγοράς εργασίας και στην ανάγκη ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων της διαρροής εγκεφάλων·

74.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει οικοδομηθεί με βάση την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων· ζητεί την ενθάρρυνση της μελέτης και της πρακτικής άσκησης των ξένων γλωσσών με στόχο την ανάπτυξη της κινητικότητας· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία της ενθάρρυνσης της εκμάθησης ξένων γλωσσών, ιδίως ευρωπαϊκών γλωσσών, στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, ως μέσου διευκόλυνσης της κινητικότητας των εργαζομένων και διεύρυνσης του φάσματος ευκαιριών απασχόλησης·

Ανταλλαγή και επικύρωση βέλτιστων πρακτικών στην ΕΕ

75.  τονίζει την ανάγκη ανταλλαγής και επικύρωσης βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και σύγκρισης και υπολογισμού της αποτελεσματικότητάς τους, ιδίως σε σχέση με τη διττή και την επαγγελματική εκπαίδευση και τα συστήματα μαθητείας και άσκησης και τα προγράμματα σπουδών, τα αποτελέσματα της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και τις στρατηγικές δια βίου μάθησης, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς εργασίας και εκπαιδευτικού συστήματος· επισημαίνει την πλατφόρμα ευρωπαϊκής μαθητείας ως βασικού εργαλείου για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την μαθητεία·

76.  εξαίρει τον σημαντικό ρόλο της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και προσόντων που να αντιστοιχούν στις ανάγκες της αγοράς, ιδιαίτερα δε εγκάρσιων δεξιοτήτων όπως η επιχειρηματικότητα, οι ΤΠΕ, οι προσωπικές και οι γλωσσικές ικανότητες που μπορούν να εφαρμοστούν σε ευρύ φάσμα τομέων· ζητεί από την ΕΕ να βελτιώσει την πρόσβαση στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας· ζητεί επικύρωση και αναγνώριση από εργοδότες και από παρόχους εκπαίδευσης της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης·

77.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί νέα ώθηση στη διαδικασία της Μπολόνια, αξιοποιώντας την ευκαιρία που προσφέρει η υπουργική διάσκεψη στο Ερεβάν τον Μάιο του 2015 για νέες και πιο προωθημένες μορφές συνεργασίας που πρέπει να υλοποιηθούν χωρίς χρονοτριβή·

78.  τονίζει ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να μεριμνά για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος Erasmus+ με όλες τις διαφορετικές του δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης του προγράμματος που αφορά τον αθλητισμό· υπογραμμίζει τη σημασία της απλούστευσης των όρων πρόσβασης έτσι ώστε το πρόγραμμα να απευθύνεται σε μεγαλύτερο αριθμό πολιτών και οντοτήτων·

Προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος μεταξύ των πολιτών: ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις

79.  θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωσης των ηγετικών δεξιοτήτων, της οικονομικής διαχείρισης και της προαγωγής της επιχειρηματικής εκπαίδευσης από νεαρή ηλικία, καθώς και για υποστηρικτικά, εκτεταμένα και ποιοτικά συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης για μειονεκτούσες οικογένειες, ούτως ώστε να συνειδητοποιηθούν οι δυνατότητες των νέων και να τους παρασχεθούν τα εφόδια ώστε να καταστούν όχι μόνο εργαζόμενοι, αλλά και εργοδότες και να τους δοθεί η δυνατότητα να συστήνουν νέες επιχειρήσεις και να αξιοποιούν τις νέες αγορές·

80.  χαιρετίζει προγράμματα, όπως το «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες», που στόχο έχουν να βοηθήσουν τους νέους επιχειρηματίες να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικές με τη διαχείριση της επιχείρησής τους, και θεωρεί ότι αυτού του είδους τα προγράμματα πρέπει να προωθηθούν περαιτέρω προκειμένου να βοηθήσουν στην εδραίωση της θέσης και στην επιτυχία περισσότερων νεαρών επιχειρηματιών· πιστεύει ότι πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα στήριξης για τους νέους επιχειρηματίες, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε πληροφορίες, καθώς η χρηματοδότηση και οικονομική τους ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης που να παρέχουν πληροφόρηση και στήριξη και να απευθύνονται στους νέους στο πλαίσιο των υφιστάμενων φορέων επιχειρηματικής στήριξης·

81.  πιστεύει ότι η μη τυπική εκπαίδευση, ιδίως όπως αναπτύσσεται σε οργανώσεις νεολαίας, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, την αίσθηση πρωτοβουλίας και την έννοια της προσωπικής ευθύνης, και μπορεί να αυξήσει τις ευκαιρίες των νέων στην αγορά εργασίας·

82.  τονίζει την ανάγκη ένταξης στοιχείων επιχειρηματικής κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς η ενστάλαξη επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους σε πρώιμο στάδιο αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο καταπολέμησης της ανεργίας και ιδίως της ανεργίας των νέων· ζητεί, εν προκειμένω, ενεργό διάλογο και συνεργασία μεταξύ της πανεπιστημιακής κοινότητας και των επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα εξοπλίζουν τους νέους με τις αναγκαίες δεξιότητες και τα απαραίτητα προσόντα·

83.  ζητεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική δεξιοτήτων εστραμμένη προς το μέλλον και με έμφαση στα αποτελέσματα, ώστε να καθοδηγηθούν οι εθνικές στρατηγικές δεξιοτήτων και να ενσωματωθούν στα εθνικά σχέδια απασχόλησης, παράλληλα με τη δημιουργία συνολικού πλαισίου για τα τομεακά σχέδια δράσης που προτείνονται στη δέσμη μέτρων για την απασχόληση·

84.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μέτρα στήριξης και εξασφάλισης κινήτρων για τις νέες επιχειρήσεις, τις ΜΜΕ, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας, με σκοπό να διευκολυνθούν η σύσταση και η λειτουργία τους, καθώς και την ανάγκη για ενσωμάτωση και εφαρμογή της αρχής της βελτίωσης της νομοθεσίας και για διευκόλυνση της πρόσληψης κατάλληλα ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και της κατάρτισης των εργαζομένων· για τον σκοπό αυτό, τονίζει ότι η φορολογική επιβάρυνση πρέπει να μετατοπιστεί από την εργασία σε άλλες πηγές φορολογίας που είναι λιγότερο επιζήμιες για την απασχόληση και την ανάπτυξη, παρέχοντας παράλληλα επαρκές επίπεδο κοινωνικής προστασίας·

85.  καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τη φορολογική επιβάρυνση στην εργασία·

86.  υπενθυμίζει ότι σχεδόν το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ και αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας στην Ευρώπη· με βάση το γεγονός αυτό, τονίζει ότι είναι σημαντικό να βασιστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία στην αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» («Think Small First») προκειμένου να αρθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και να μπορέσουν να απελευθερώσουν ολόκληρο το δυναμικό τους για τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

87.  πιστεύει ότι οι επιχειρηματίες θα πρέπει να επενδύουν στην κατάρτιση και τη μαθητεία για τους εργαζομένους και ότι πρέπει, κατά περίπτωση, να θεσπιστούν και να αναπτυχθούν σε μεγαλύτερο βαθμό κίνητρα για τον σκοπό αυτό, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να επεκταθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας· πιστεύει ότι η ανάπτυξη δικτύων εργοδοτών μπορεί να βοηθήσει τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στην κατάρτιση και υποστήριξη που χρειάζονται·

Καινοτομία και ψηφιοποίηση: νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας

88.  τονίζει τη σημασία της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης για την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και για μια πιο δίκαιη, περισσότερο διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία και, εν προκειμένω, της ανάγκης παροχής γνώσεων, δημιουργικότητας και δεξιοτήτων, καθώς και τη σημασία του ενδιαφέροντος και της αποφασιστικότητας των εργαζόμενων και των δυνητικών εργαζόμενων και των εργοδοτών για τη δημιουργία καινοτόμων, δημιουργικών και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών· τονίζει την ανάγκη γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος και της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων ως στοιχείου της διά βίου μάθησης και της ενσωμάτωσης νέων μέσων και νέων τεχνολογιών στα προγράμματα σπουδών· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη ανάπτυξης καινοτόμων τρόπων μάθησης και επέκτασης της διαθεσιμότητας της ηλεκτρονικών και εξ αποστάσεως προγραμμάτων εκπαίδευσης, μέσω ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που διευκολύνουν την ίση πρόσβαση για όλους στην εκπαίδευση και την κατάρτιση·

89.  τονίζει την ανάγκη εντοπισμού διαφόρων αναδυόμενων βιομηχανιών και καίριων τομέων ανάπτυξης στους οποίους καλούνται να εστιάσουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την ανάπτυξη της βάσης δεξιοτήτων τους·

90.  επισημαίνει το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας που παρέχεται μέσω της ολοκλήρωσης της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, της οικοδόμησης της ενεργειακής ένωσης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη και στην καινοτομία, της προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας, της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, και της προώθησης βελτιωμένων δικτύων μεταφορών·

91.  επισημαίνει την πρόσφατη τάση των εταιρειών να επαναπατρίζουν την παραγωγή και τις υπηρεσίες τους στην ΕΕ, καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρει το γεγονός αυτό για δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους· πιστεύει ότι οι οικονομίες της ΕΕ έχουν τη μοναδική ευκαιρία να επισπεύσουν αυτήν την τάση επανεγκατάστασης των θέσεων εργασίας, διασφαλίζοντας την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μας στις ανάγκες των επιχειρήσεων·

92.  υπογραμμίζει τη σημασία των επιστημονικών, τεχνολογικών, μηχανολογικών και μαθηματικών (STEM) σπουδών και επισημαίνει τον ρόλο τους ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να συμμετέχει στην παγκόσμια σκηνή όσον αφορά την προώθηση των τεχνολογικών εξελίξεων·

93.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής σε συνεργασία με τις τρεις Προεδρίες να προωθήσει την επιχειρηματική νοοτροπία στην Ευρώπη και να αναπτύξει μεταβιβάσιμες δεξιότητες εφ’ όρου ζωής·

94.  επισημαίνει το γεγονός ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει έλλειψη δεξιοτήτων στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά ενώ έχει υπερπροσφορά αποφοίτων στις κοινωνικές επιστήμες· είναι της άποψης ότι οι συμπληρωματικές πρωτοβουλίες είναι απαραίτητες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σημεία συμφόρησης σε θέσεις εργασίας και σπουδές που σχετίζονται με τον κλάδο των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, του πολυτεχνείου και των μαθηματικών· συνιστά να λάβουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μέτρα για την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της αξίας των μαθημάτων στον κλάδο των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών και να ενθαρρύνουν τους νέους, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, να στραφούν σε σπουδές στους ανωτέρω κλάδους·

95.  υπενθυμίζει ότι ο 21ος αιώνας δεν είναι ασυμβίβαστος με την παραδοσιακή τεχνογνωσία, που συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών και μόνιμων θέσεων εργασίας οι οποίες αποτελούν τη βάση διαφόρων ευρωπαϊκών τομέων αριστείας· ζητεί να υποστηριχθεί η διατήρηση αυτής της παραδοσιακής τεχνογνωσίας και η διάδοσή της στις νέες γενιές μέσω της κατάρτισης, συνδυάζοντάς την κατά περίπτωση με τις νέες μορφές τεχνογνωσίας, ιδίως στον ψηφιακό τομέα, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του δυναμικού της·

Μέτρα για τους εργαζόμενους μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας και τους εργαζόμενους με αναπηρία

96.  τονίζει την ανάγκη και τη σημασία λήψης ειδικών μέτρων και παροχής στήριξης προς τους εργοδότες, ιδίως τις ΜΜΕ, προκειμένου να μπορέσουν να ενισχύσουν την ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση, να εξασφαλίσουν κατάρτιση με βάση την εργασία και να προσφέρουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ομάδες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας, όπως οι νέοι, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, οι γυναίκες, οι μετανάστες, τα άτομα με αναπηρία και οι μακροχρόνια άνεργοι· αναγνωρίζει και υποστηρίζει τον ρόλο τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης στην προώθηση ανταγωνιστικών αγορών εργασίας· υπενθυμίζει τη σημασία της κοινωνικής και οικονομικής ευθύνης των εργοδοτών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έναντι του συνόλου των εργαζομένων και της κοινωνίας· θεωρεί ότι αυτού του είδους η κοινωνική ευθύνη πρέπει να ζητείται επίσης από ιδρύματα υπεύθυνα για την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης·

97.  αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και υπενθυμίζει τη σημασία της απόκτησης των πρώτων επαγγελματικών εμπειριών τους κατά τη διάρκεια των σπουδών προκειμένου να αποκτούν οι νέοι δεξιότητες απασχολησιμότητας και να καταστεί η μετάβασή τους από το σχολείο στην εργασία αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη· επισημαίνει το δυναμικό που ενέχει η επιχειρηματικότητα των νέων και απευθύνει, ως εκ τούτου, έκκληση στους εργοδότες και στα κράτη μέλη να αναλάβουν την ευθύνη να προσφέρουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν αυτή την εμπειρία και να τους υποστηρίξουν να αποκτήσουν τα κατάλληλα προσόντα· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ σχολείων και εργοδοτών για τον σκοπό αυτό και καλεί τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να γίνουν φιλικότερα προς τις επιχειρήσεις και να υποστηρίξουν τους νέους ώστε να μετουσιώσουν τις ιδέες τους σε επιτυχή επιχειρηματικά σχέδια·

Προτάσεις πολιτικής και συστάσεις

98.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να επενδύσουν σε καινοτόμους και πολλά υποσχόμενους νέους οικονομικούς τομείς για να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις στην ΕΕ με στόχο να τονωθεί η ανάπτυξη και η δημιουργία νέων ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας και να διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο μια περισσότερο δίκαιη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της εφαρμογής οικονομικών και χρηματοπιστωτικών μέτρων από τα κράτη μέλη, καθώς και της διεξαγωγής μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας που θα στηρίζονται σε σαφείς, βασισμένους σε δεδομένα και μετρήσιμους δείκτες, των οποίων η αποτελεσματικότητα μπορεί να αποδειχθεί·

99.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας έχουν ως στόχο –πέραν της προώθησης της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων απασχόλησης– τη μείωση του κατακερματισμού, την προώθηση της ένταξης ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, την προώθηση της ισότητας των φύλων, τη μείωση της φτώχειας στην εργασία και την εξασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας σε όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων·

100.  καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην προσχολική εκπαίδευση, στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε πρώιμη παιδική ηλικία και στη διδασκαλία των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στα δημοτικά σχολεία·

101.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν πλήρως υπόψη τους τη σημασία της αυτοματοποίησης ως τάσης που μπορεί να διαβρώσει την ποσοτική σπουδαιότητα πολλών θέσεων εργασίας και να κατευθύνουν τα προγράμματα κατάρτισης για τους ανέργους στην απόκτηση δεξιοτήτων που χρησιμεύουν σε μη στερεότυπες θέσεις εργασίας·

102.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αντλήσουν διδάγματα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και να μεριμνήσουν ώστε οι πρακτικές αυτές να δώσουν τη σκυτάλη σε δράσεις πολιτικής που αυξάνουν τα ποσοστά απασχόλησης και μειώνουν τη φτώχεια και την ανισότητα, και να προβούν σε πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις που θα βασίζονται στις εν λόγω πρακτικές· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να συγκρίνουν και να υπολογίσουν την αποτελεσματικότητα αυτών των πρακτικών, να εξασφαλίσουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ προσαρμοστικότητας και ασφάλειας για τους εργαζομένους και τις εταιρείες και να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες της αγοράς εργασίας και των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών·

103.  ζητεί από τις πόλεις και τις περιφέρειες να εστιάσουν στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση και στην καταπολέμηση της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο και της ανεργίας των νέων, δεδομένου ότι οι νέοι χρειάζονται επειγόντως νέες προοπτικές και πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποστήριξή τους·

104.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν συλλογικές προσεγγίσεις, όπως δίκτυα εργοδοτών, προκειμένου να αρθούν οι φραγμοί που εμποδίζουν τους εργοδότες να επιδιώξουν πιο φιλόδοξα σχέδια για την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού·

105.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν υπόψη την ευθύνη τους απέναντι στο περιβάλλον, στους καταναλωτές και στους εργαζομένους·

106.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν έναν μηχανισμό κατώτατου μισθού με στόχο την αντιμετώπιση των μισθολογικών ανισοτήτων, στο οποίο θα χρησιμοποιείται ένα βασικό επίπεδο αποδοχών για κάθε κράτος μέλος, ώστε να διασφαλίζονται αξιοπρεπείς μισθοί είτε βάσει του νόμου είτε βάσει συμφωνίας, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές·

107.  καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα εκπαίδευση με αντικείμενο την διαχείριση, τις επιχειρήσεις και την οικονομία, παροχή συμβουλών σχετικά με τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και τεχνολογίες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών δια βίου μάθησης, και να δώσουν προτεραιότητα στην περαιτέρω ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βιοτεχνίας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την αγορά εργασίας και τα εκπαιδευτικά συστήματα, αποφεύγοντας μια γενικού χαρακτήρα προσέγγιση·

108.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αναγνώριση και την επικύρωση των δεξιοτήτων που χαρακτηρίζουν συγκεκριμένες δραστηριότητες και επαγγέλματα, η οποία θα περιλαμβάνει και την αναγνώριση δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω εθελοντικής εργασίας·

109.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη σύσταση του Συμβουλίου του 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης ως τρόπο αναγνώρισης των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω μη τυπικής εκπαίδευσης, ιδίως στον τομέα του εθελοντισμού και της νεολαίας, και να υποστηρίξουν την εφαρμογή πολιτικών διά βίου μάθησης·

110.  καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν την ενεργό και συστηματική συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, των ιδρυμάτων κατάρτισης και των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω της διευκόλυνσης της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τους, με σκοπό να προαχθούν οι στενότεροι δεσμοί μεταξύ της εκπαίδευσης και κατάρτισης και του τόπου εργασίας, ούτως ώστε να υπάρξει καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης και να προβλεφθούν και να σχεδιαστούν οι μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες και τα προσόντα στην αγορά εργασίας·

111.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να παράσχουν χρηματοοικονομικά και οικονομικά κίνητρα που θα στηρίζουν τη συμμετοχή στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση με σκοπό να εξασφαλισθεί μελλοντικό εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης· προτείνει να βασίζονται τα κίνητρα αυτά σε μετρήσιμους και βασισμένους σε δεδομένα δείκτες, των οποίων η αποτελεσματικότητα μπορεί να αποδειχθεί·

112.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν κατάλληλη κατάρτιση και να διασφαλίσουν τη διαρκή επαγγελματική εξέλιξη των δασκάλων και των εκπαιδευτικών ιθυνόντων, προκειμένου να τους βοηθήσουν να χρησιμοποιούν τις καταλληλότερες μεθόδους διδασκαλίας και να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 21ου αιώνα για τη νεολαία της Ευρώπης· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της παροχής στους δασκάλους τεχνογνωσίας βασιζόμενης στην εμπειρία, η οποία θα συνδυάζει πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις, ιδίως όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιοποίηση, ώστε να μπορούν να μεταδώσουν αυτές τις γνώσεις στους μαθητές·

113.  καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να προβούν αμέσως σε συγκεκριμένες ενέργειες για να εφαρμόσουν τις πολιτικές και την υφιστάμενη νομοθεσία για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και ακαδημαϊκών τίτλων στην ΕΕ ως μέσο ενθάρρυνσης της δίκαιης κινητικότητας των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ και αντιμετώπισης του προβλήματος των κενών θέσεων εργασίας που δεν καλύπτονται·

114.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν προβλέψεις σχετικά με τις μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας, ειδικότερα όσον αφορά τις προκλήσεις που απορρέουν από την παγκοσμιοποίηση, καθώς και προβλέψεις για τις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες ανά κράτος μέλος και γενικότερα ανά τομέα·

o
o   o

115.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0038.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0394.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0110.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0010.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0037.
(6) EE C 398 της 22.12.2012, σ. 1.
(7) ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.
(8) Σύμφωνα με την τριμηνιαία επισκόπηση της Επιτροπής για την κατάσταση της απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ του Μαρτίου 2015.
(9) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013), Employment and Social Developments in Europe.
(10) Σύμφωνα με την τριμηνιαία επισκόπηση της Επιτροπής για την κατάσταση της απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ της 13ης Απριλίου 2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου