Показалец 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2729(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0656/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1

Приети текстове :

P8_TA(2015)0323

Приети текстове
PDF 666kWORD 218k
Сряда, 16 септември 2015 г. - Брюксел
Подготовка на работната програма на Комисията за 2016 г.
P8_TA(2015)0323RC-B8-0656/2015

Резолюция на Европейския парламент от 16 септември 2015 г. относно работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Работна програма на Комисията за 2015 г. — Ново начало“ (COM(2014)0910), и приложения 1—4 към него,

—  като взе предвид член 37, параграф 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Европа трябва да реагира с ясна визия, насока, лидерство, амбиция и смелост на предизвикателствата, пред които сме изправени както във вътрешен, така и във външен план, и да покаже, че може да отговори на очакванията на гражданите си, като им предлага перспективи и създава доверие, чрез превръщането на ЕС в един наистина демократичен съюз, парламентарна демокрация и поле за изява за гражданите, където те могат да направляват и моделират своя континент в посока запазване и укрепване на жизнения си стандарт;

Б.  като има предвид, че стратегията „Европа 2020“ остава валидна основа за създаване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европа и че се очаква нейните цели да бъдат потвърдени преди края на 2015 г., но е необходимо актуализиране и укрепване на инструментите за изпълнение;

В.  като има предвид, че бъдещите работни програми на Комисията следва да отговарят на определящите предизвикателства на 21-ви век, като например изменението на климата, енергийната независимост, ефективността на ресурсите, прехода към цифрово общество, конкуренцията в световен мащаб, равенството между половете и увеличаващото се неравенство, като се вземе предвид цената на отказа от Европа;

Г.  като има предвид, че загубата на конкурентоспособност на Европа в глобалната икономика, високата безработица, демографските промени и все по-застаряващото население изправят ЕС пред безпрецедентни предизвикателства; като има предвид, че само конкурентоспособните икономики с правилна макроикономическа политика ще бъдат в състояние да създават работни места, да повишават жизнения стандарт на своите граждани и да генерират благоденствието, което инвестира в бъдещето и осигурява обществени услуги; като има предвид, че за постигането на амбициозните цели за качествени работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност в световен мащаб на европейската икономика е необходим засилен акцент върху насърчаването на свободна и лоялна конкуренция, особено с оглед на факта, че други региони в света отбелязват по-бърз растеж с увеличаващи се равнища на производителност и иновации;

Д.  като има предвид, че ЕС претърпя продължителна икономическа криза с нисък растеж, засилващи се вътрешни дисбаланси и липса на нови работни места и инвестиции, която няма да бъде преодоляна без съществена по-нататъшна европейска интеграция, когато това е обосновано, по-специално на вътрешния пазар и в контекста на Икономическия и паричен съюз, със засилен демократичен контрол и отчетност;

Е.  като има предвид, че финансовите ресурси следва да бъдат насочени към политическите приоритети на ЕС по отношение не само на сумите, но и на гъвкавостта и балансираността, не на последно място с оглед на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г., която предвижда набор от механизми за гъвкавост, включително клауза за преразглеждане, за да се даде възможност на бюджета на ЕС да се адаптира към непредвидени обстоятелства;

Ж.  като има предвид, че политиката и действията на ЕС трябва да бъдат в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност, за да помагат на гражданите да са предварително подготвени за бързо променящото се общество и икономика и да реагират на тези промени;

З.  като има предвид, че Европа трябва да се ангажира с икономическия модел, който може да гарантира устойчив растеж, така че да се осигурят на настоящото и на следващото поколение добри работни места, а не дългове;

И.  като има предвид, че устойчивостта и икономическият растеж са съвместими и могат да се подсилват взаимно, както и като има предвид, че Комисията е настоятелно призована да превърне устойчивостта в крайъгълен камък на своята програма за работни места и растеж; като има предвид, че Комисията е пазителят на Договорите на ЕС, в които са залегнали устойчивото развитие, социалната справедливост, солидарността и основните права на европейските граждани;

Й.  като има предвид, че Европа се нуждае от Комисия с целенасочена и достатъчно амбициозна работна програма, с която да отговори на реалните потребности, пред които са изправени ЕС и неговите граждани;

ЧАСТ 1

1.  Настоятелно призовава Комисията да използва в пълна степен правото си на инициатива, за да се предостави на Съюза ясно лидерство, и по-специално за да се постигне завършване на единния пазар заедно със стратегическата пътна карта за икономически съюз, политически съюз и външна дейност;

2.  Приветства поставения от Комисията акцент върху 10 стратегически приоритета; подчертава значението на насърчаването на общностния интерес и на това ЕС да бъде обединен и последователен, като същевременно се зачитат принципите на субсидиарност и пропорционалност; поради това изразява твърдо убеждение, че усилията трябва да се съсредоточат върху тези стратегически приоритети;

3.  Приветства започването на преговори за ново междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество; счита, че това следва да доведе до подобряване на качеството на законодателните проекти на Комисията, до укрепване на нейната оценка на въздействието на проектите на законодателни актове, включително на икономическото, социалното, екологичното и свързаното с МСП въздействие, и когато е целесъобразно, до използване на регламенти, а не директиви, в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност; очаква Комисията да третира двата клона на законодателния орган по еднакъв начин по отношение на информацията и документацията, предоставяна в хода на законодателния процес; очаква твърд ангажимент за гарантиране на правилното провеждане на консултации между институциите, пълно проследяване на предложенията и препоръките на парламентите и предоставяне на подробна обосновка за всяко предвиждано оттегляне; припомня, че многогодишното програмиране, договорено между трите институции, следва да предостави рамката за годишната работна програма и да бъде основата на дискусиите по конкретната годишна работна програма; припомня своето становище, че по-доброто законотворчество не следва да се разглежда като инструмент за отнемане на приоритета на области, попадащи в компетенциите на ЕС, и че политическите решения в рамките на един демократичен процес на вземане на решения следва да имат превес над техническите оценки;

4.  Настоятелно призовава Комисията да продължи да подобрява съгласуваността на законодателната си програма и да укрепва независимата оценка на въздействието на проектите на законодателни актове, включваща тест за МСП и тест за конкурентоспособност, като тези мерки спомагат за премахването на бюрокрацията на всички равнища — европейско, национално и регионално, и за всички икономически субекти и за гражданите в тяхното ежедневие, спомагайки по този начин за насърчаване на създаването на работни места, като същевременно се спазват социалните и екологичните стандарти; счита, че МСП и микропредприятията не следва да страдат от ненужна тежест при прилагането на законодателството и привеждането на съответствие със стандартите; призовава Комисията да се стреми към максимално опростяване и винаги, когато това е възможно, да насърчава пълноценното използване на цифрови решения, за да се улесни прилагането на правилата на ЕС; счита, че когато директиви и регламенти се оказват неподходящи за малките дружества, може да се наложи те да бъдат преразгледани, за да се гарантира, че МСП не са обременени; призовава микропредприятията да бъдат изключени, доколкото е възможно, от всички обременяващи законодателни актове, по-специално с цел насърчаване на стартиращите предприятия и предприемачите;

5.  Очаква Комисията, в контекста на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), да представи списък от законодателни актове и предложения, които да бъдат подложени на преглед или отменени, когато тяхната целесъобразност или добавена европейска стойност вече не изглеждат очевидни и когато те са остарели или вече не съответстват на първоначалната цел; подчертава обаче, че програмата REFIT не трябва да се използва като претекст за понижаване на равнището на амбициите по въпроси от жизнено важно значение, за дерегулиране или за понижаване на социалните и екологичните стандарти; счита, че опростяването е свързано с качествените, а не с количествените цели; отбелязва целта да се намали с 25% административната и бюрократичната тежест и разходите, свързани с новите предложения, за целия цикъл на политиката, в т.ч. транспониране, прилагане и изпълнение; призовава да се направят значителни намаления с цел създаване на по-добри условия за разкриване на нови работни места, запазване на работните места в Европа и връщане обратно на преместени в чужбина работни места чрез насърчаване на конкуренцията и устойчивия растеж;

6.  Очаква Комисията да представи предложение за следващата фаза на стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни места, което да отговаря на големите предизвикателства и възможности, пред които сме изправени, а именно на енергийния преход, цифровата революция и подготовка на европейците за тези промени; счита, че тази стратегия следва да съчетава съответните реформи с големи инвестиционни инициативи, въз основа на вече стартираните енергиен съюз и цифров единен пазар, както и нова инициатива за социални инвестиции и придобиване на нови умения; счита, че стратегията следва да бъде подкрепена чрез пълноценното използване на Европейския фонд за стратегически инвестиции и преразгледаната МФР за периода 2014-2020 г.; счита, че всички държави членки трябва да имат условията за прилагане на тази стратегия и че Икономическият и паричен съюз следва да се завърши, за да се стимулира сближаването в тази посока; счита, че външните стратегически партньорства следва също да отворят нови възможности за успеха на тази стратегия;

7.  Настоятелно призовава Комисията да представи силен отговор за решаване на социалните проблеми в ЕС, по-специално що се отнася до безработицата, недостига на умения, социалното неравенство и изключването, както и рисковете от социален дъмпинг и изтичане на мозъци; счита, че това налага икономическо възстановяване и инвестиции, стимулиращи създаването на качествени работни места, социални инвестиции, насочени към уменията, грижите за деца и други социалните услуги, както и социална икономика; счита, че това също така изисква по-голямо сближаване, за да се гарантира, че в целия Съюз се спазва един набор от основни социални стандарти; счита в този контекст, че справедливата трудова мобилност следва да се насърчава като една от основните свободи в рамките на единния пазар; счита, че без забавяне трябва да се предприемат конкретни стъпки за постигане на обещания социален рейтинг ААА; призовава Комисията да насърчава по-тясното участие на социалните партньори на европейско и национално равнище за постигането на тази цел;

8.   Подчертава факта, че равнището на безработица остава неправомерно високо, особено за младите хора и жените, и че икономическото възстановяване на ЕС е все още крехко; приветства приемането на ЕФСИ, настоятелно призовава за пълното му прилагане и очаква редица инвестиционни проекти да бъдат одобрени и разработени възможно най-скоро, за да допринесат за стабилно възстановяване и балансиран и устойчив растеж, които ще стимулират трудовата заетост и икономическото,социалното и териториалното сближаване в целия ЕС; припомня своите искания относно прозрачността, демократичната отчетност и съответствието с инвестиционните насоки;

9.  Призовава Комисията да подчертае растежа и работните места като крайъгълен камък на европейската социална пазарна икономика и на стратегията на ЕС за устойчиво развитие; настоятелно призовава Комисията да постави устойчивостта в центъра на всяка стабилна, ориентирана към бъдещето и към разрешаването на кризи икономическа политика, и да ѝ даде реална стойност в настоящата и бъдещите работни програми чрез специална функция, съсредоточена върху цялостното и бързо изпълнение на 7-ата програма за действие за околната среда;

10.  Приветства приемането на стратегията за цифровия единен пазар и призовава за бързото ѝ прилагане с ясни законодателни препоръки и финансови начини и средства, с цел създаване на цифрова икономика, в която Европа може да има водеща роля в света, предприятията могат да развиват презгранична дейност и правата на потребителите, носителите на права и гражданите да бъдат защитени; изразява убеждението, че Европа носи явна добавена стойност, като поощрява предприемачеството и икономиката, основана на знанието, и премахва ненужните пречки; счита, че тя следва да е насочена също така към насърчаване на иновациите и създаването на нови възможности за гражданите, предприятията и потребителите в ЕС и по този начин към създаването на работни места, като се гарантират основни социални стандарти; подчертава, че напредъкът в тази област ще има пряко въздействие върху гражданите; счита, че защитата на потребителите и защитата на основните права са изключително важни, за да могат европейците да имат доверие в цифровия единен пазар като част от цифровизацията на ежедневието им;

11.  Счита, че формирането на балансирана и справедлива данъчна политика следва по целесъобразност да се разглежда като неразделна част от структурните реформи на държавите членки и че данъчната политика и политиката в областта на конкуренцията следва да се считат за две страни на една и съща монета в рамките на вътрешния пазар, в полза на всички потребители и граждани на ЕС, с оглед на по-нататъшен принос за създаването на работни места; подкрепя прехвърлянето на данъчната тежест от труда към други форми на устойчиво данъчно облагане;

12.  Призовава Комисията да извърши повторна оценка и да засили механизмите и ресурсите за политиката в областта на конкуренцията и за държавната помощ; счита, че политиката на ЕС относно държавната помощ и контролът на ЕС са важни инструменти за борба с данъчните практики, които нарушават единния пазар;

13.  Отново потвърждава значението, което отдава на „общностния метод“, прозрачността на законодателния процес, демократичната легитимност и ролята и отговорността на националните парламенти;

14.  Настоява, че е необходимо действащото законодателство да се прилага изцяло, бързо и ефективно в сфери като единния пазар, правото в областта на околната среда, преразгледаните обща селскостопанска политика (ОСП), обща политика в областта на рибарството (ОПОР) и политика на сближаване, както и финансовия и банковия сектор; призовава Комисията да наблюдава по-добре напредъка на държавите членки в процеса на изпълнение;

15.  Призовава за приемането на насоки за сближаване по обикновената законодателна процедура, които, заедно с годишния обзор на растежа, следва да бъдат в основата на специфичните за всяка държава препоръки; счита, че контролната роля на Парламента в европейския семестър следва да бъде официализирана и че всички национални парламенти на държавите от еврозоната следва да следят всеки етап от процеса на европейския семестър;

16.  Приканва Комисията, заедно с всички заинтересовани страни, да проучи всички варианти за укрепване на Икономическия и паричен съюз и повишаване на неговата устойчивост и насоченост към растеж, заетост и стабилност, със социално измерение, целящо запазване на социалната пазарна икономика на Европа, при зачитане на правото на колективно договаряне, при което да бъде гарантирана координацията на социалните политики на държавите членки, включително механизъм за минимална заплата или минимален доход, отделен и определен от всяка държава членка, и за подкрепа на борбата срещу бедността и социалното изключване, повторната интеграция на работниците на пазара на труда и доброволната мобилност и гъвкавост между професиите и държавите членки;

17.  Подчертава, че бюджетът на ЕС трябва да се използва ефективно за постигане на приоритетите и политиките на ЕС, и поради това призовава Комисията да предприеме действия във връзка с опасенията относно лошо управление и измами; призовава Комисията да предприеме мерки за оценка и подобряване на съществуващите механизми за контрол и да намали бюрократичната тежест, когато това е възможно; подчертава, че Комисията трябва да гарантира най-добро използване на парите на данъкоплатците в ЕС и че резултатите са по-важни от простото изразходване на наличните бюджетни кредити; във връзка с това призовава за системни, редовни и независими оценки, за да се гарантира, че всички разходи постигат желаните резултати по икономически ефективен начин; изисква от Комисията да поднови усилията си за включване на държавите членки в тази задача, по-специално по отношение на финансирането, което се отпуска от самите държави членки;

18.  Подчертава необходимостта от по-ефикасно използване на парите на данъкоплатците и от по-нататъшни действия в защита на финансовите интереси на Съюза, с цел да се гарантира легитимността на разходите на ЕС по ефективен от гледна точка на разходите начин; във връзка с това призовава за ефективно използване на бюджета на ЕС, като се постави акцент върху по-доброто изпълнение на съществуващите механизми за контрол, оценката на проверките и начините да се гарантира, че резултатите и добавената стойност се считат за по-важни от максималното използване на предвидените бюджетни кредити; счита, че предложението за контрольор на процесуалните гаранции за Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (COM(2014)03402014/0173(COD)) следва да се поддържа;

19.  Приветства създадената от Комисията европейска програма за миграцията и съответните законодателни предложения и свързаните с тях предложения за бюджетни корекции през 2015 г. и 2016 г., за да се гарантира правилното изпълнение на целите, залегнали в програмата за миграцията; при все това припомня на Комисията поетия от нея ангажимент за справяне с нарастващия натиск по външните граници на ЕС, включително за решителни мерки срещу незаконната миграция и трафика на хора и незаконното им превеждане през граница, и за подобряването на управлението на миграционната политика, което означава по-добро обвързване на миграционната политика на ЕС с неговата външна политика; настоятелно призовава Комисията да продължи да разработва инструменти за основан на правата на човека подход към хората, търсещи в ЕС закрила от войни и преследване;

20.  Изразява дълбока загриженост относно неотдавнашните събития по средиземноморския път и пътя през Западните балкани, когато рекорден брой незаконни мигранти преминаха границите на ЕС, създавайки безпрецедентно предизвикателство за Европа и нейните държави членки, което налага единен и решителен европейски отговор; изразява подкрепата си за мерките, предложени от Комисията, и призовава за бързото приемане и прилагане от страна на държавите членки; приветства инициативите на Комисията за преместване и презаселване, включително новата инициатива в полза на Гърция, Италия и Унгария за спешно преместване на увеличения брой на търсещите убежище, които се нуждаят от международна закрила, както и предложението на Комисията за създаване на постоянен механизъм за преместване, който да се задейства при извънредни ситуации, като се вземе предвид броят на бежанците в държавата членка, който се основава на член 78, параграф 2 от ДФЕС; настоятелно призовава Комисията да задейства необходимата схема, предназначена специално за ситуации на масов прилив; подчертава същевременно необходимостта да се ускори обработването на молбите за убежище и връщането на лицата, чиито искания са били отхвърлени; изразява подкрепата си за подход на „горещите точки“, обявен в програмата за миграцията, с цел засилване на оперативната подкрепа при пристигането на търсещи убежище лица, включително за регистрацията и началната обработка на заявленията, също и за тези, които не се нуждаят от закрила; отхвърля всякакви мерки, които фактически възстановяват граничния контрол, което излага на риск Шенгенското пространство;

21.  Припомня ангажимента на Комисията да използва всички налични инструменти, включително бюджета на ЕС, за създаване на работни места и растеж чрез интелигентни инвестиции в по-тясно партньорство с държавите членки, националните парламенти, регионите и градовете, за да се подобри прилагането на действащите политики и ефективността на дейностите на място, особено при използването на европейските структурни и инвестиционни фондове; подчертава, че политиката на сближаване, в съответствие с процеса на икономическо управление, продължава да бъде основният източник на подобни публични инвестиции, и следователно е на мнение, че следва да бъдат използвани ползотворните взаимодействия между Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и други фондове, по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове); призовава да се проучат ползотворните взаимодействия между ЕСИ фондовете и програмата „Хоризонт 2020“; настоятелно призовава за ключовото участие на частни партньори и частни инвеститори, за да се осигури успех на ЕФСИ, и подчертава потенциала му за създаване на работни места; същевременно призовава върху ЕФСИ да се осъществява демократичен контрол на равнището на ЕС; счита, че всички финансови средства, отклонени от програмата „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа, следва да доведат до равна или по-голяма сума от инвестиции съответно в научни изследвания и иновации, цифрова инфраструктура, транспорт и енергетика, и приканва Комисията да се възползва от възможността, предоставена от задължителното преразглеждане през 2016 г., за да подготви компенсация за тези две програми;

22.  Призовава за бързо изпълнение на стратегията за Механизма за свързване на Европа, с по-добра инфраструктура и проекти с европейска добавена стойност в секторите на транспорта, енергетиката и телекомуникациите, които са от съществено значение за функционирането на единния пазар;

23.  Отбелязва, че през 2016 г. Комисията трябва да започне обстоен истински „следизборен преглед“ по същество на МФР за периода 2014 — 2020 г., придружен от законодателно предложение за изменение на Регламента за МФР, като начин за използване на бюджета на ЕС и следователно принос за възстановяването на европейската икономика; отбелязва, че задължителният законодателен преглед на МФР беше едно от главните искания на Парламента в преговорите за МФР; във връзка с това отдава изключително голямо значение на този процес; изразява своята готовност да работи конструктивно за намиране на решения на редица неуредени въпроси, включително такива, свързани с финансирането на гаранционния фонд на ЕФСИ;

24.  Насърчава Комисията да извлече поуки от предстоящите заключения на Групата на високо равнище за собствените ресурси до края на 2016 г. и да направи конкретни предложения по време на мандата си; отново заявява ангажимента си за реформа на системата на собствени ресурси на ЕС преди започването на следващата МФР;

25.  Отново изразява дълбоката си загриженост относно натрупаното изоставане в плащанията, което подкопава доверието в ЕС; приветства приемането на съвместно изявление на Комисията, Съвета и Парламента относно план за плащанията за 2015 — 2016 г., имащ за цел намаляване на това натрупано изоставане в плащанията до устойчиво равнище през 2016 г.; припомня на Комисията ангажимента ѝ за следене отблизо на изпълнението на програмите за периода 2014 — 2020 г., за създаване на система за ранно предупреждение и незабавно отправяне на предложения за изменение на бюджета, ако нивото на разрешените плащания през 2016 г. се окаже недостатъчно;

26.  Призовава Комисията да предложи мерки за подобряване на обмена на информация и увеличаване на оперативното сътрудничество между държавите членки и с агенциите на ЕС, особено по отношение на критериите за сигнали, и да въведе задължително издаване на сигнали по отношение на лица, осъдени или заподозрени в тероризъм; призовава Комисията да използва технически и финансови средства, с цел на равнище ЕС да се гарантира координация и обмен на най-добри практики в борбата срещу терористичната пропаганда, радикалните мрежи и набирането на бойци в интернет; изисква по-специално в тази връзка на Европол да бъдат предоставени всички необходими средства за борба с тероризма и организираната престъпност в съответствие с нейния мандат;

27.  Подчертава, че постигането на нови търговски споразумения е от съществено значение за развиване на отворена към външния свят, конкурентоспособна европейска икономическа рамка, която е в състояние да осигури реални ползи и по-ниски цени за потребителите и да създаде нови работни места чрез отваряне на пазарите на трети държави и разнообразяване на износа; припомня своето становище, че балансираните търговски споразумения могат да предоставят правила във връзка с глобализацията; поради това призовава Комисията да гарантира, че европейските стандарти не са изложени на опасност, и подчертава, че търговията трябва да играе своята роля в борбата с бедността и насърчаването на развитието извън ЕС; счита, че в тази връзка премахването на пречките пред търговията и инвестициите в целия свят трябва да остане важен приоритет на търговската стратегия на ЕС; поради това подкрепя усилията на Комисията във всички текущи двустранни и многостранни търговски преговори с цел постигане на положителен резултат по отношение на всеобхватни и взаимноизгодни търговски споразумения през 2016 г.; подчертава, че са необходими постоянни усилия на ЕС с цел възползване от процеса, започнат през 2013 г. с пакета от Бали, договорен като част от многостранните преговори от кръга от Доха, който следва да проправи пътя към световна икономическа стабилност; подчертава необходимостта от включване на глава за повече сътрудничество в борбата срещу данъчните измами, данъчните убежища, корупцията и изпирането на пари в двустранните и многостранните търговски отношения на ЕС;

28.  Призовава Комисията да цели постигането на последователна и съгласувана външна политика и политика на сигурност, която да се стреми да определи в бързо променящата се обстановка на сигурността новите и нововъзникващите предизвикателства, които ЕС трябва да посрещне и да разреши, интересите, които трябва да защитава, и ценностите, които трябва да насърчава, както и да гарантира сигурността на нашите граждани и да създава условия за траен мир и стабилност; в този контекст припомня значението на правата на човека и основните свободи, както и необходимостта ЕС да играе силна роля в световен мащаб в областта на развитието, възстановяването и изграждането на мира, хуманитарната помощ и глобалното утвърждаване на правата на човека;

ЧАСТ 2

Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите

29.  Призовава Комисията да представи предложение за следващата фаза на стратегията „Европа 2020“, което да отговаря на предизвикателствата на глобалната конкуренция, енергийния преход, цифровата революция и демографските тенденции; счита, че това предложение следва да съчетава структурна промяна с големи инвестиционни инициативи въз основа на съществуващите инструменти (бюджет на ЕС, ЕФСИ);

30.  Изтъква съществената роля на прилагането на политиката в областта на конкуренцията за създаването на условия на равнопоставеност, които насърчават новаторството, производителността, създаването на работни места и инвестициите от страна на всички участници в рамките на единния пазар и за всички бизнес модели, включително МСП; изисква от Комисията да прилага стриктно антитръстовото законодателство и законодателството в областта на държавната помощ и на контрола върху сливанията, с цел да се изгради добре функциониращ вътрешен пазар;

31.  Подкрепя развиването на съюз на капиталовите пазари, като същевременно посочва необходимостта да се гарантира, че системните финансови рискове не се увеличават, и да се предостави на този съюз необходимата инфраструктура и засилен надзор с цел насърчаване на устойчиви небанкови кредити и стимулиране на дългосрочните инвестиции в подкрепа на реалната икономика;

32.  Призовава Комисията да премахне пречките в рамките на единния пазар с цел подобряване на финансирането на предприятията, по-специално на МСП и микропредприятията, за да се поощрят инвестициите на частния сектор; призовава за укрепването и пълното прилагане на правилата на вътрешния пазар на ЕС и настоятелно призовава Комисията последователно да развива външното измерение на единния пазар в политиките на ЕС в областта на търговията, с оглед на повишаването на конкурентоспособността на ЕС и защитата на потребителите, като същевременно се избягва нелоялната конкуренция на стоки и продукти, които не отговарят на стандартите на ЕС за безопасност, както и на екологичните и социалните стандарти на ЕС;

33.  Призовава за амбициозна промишлена политика на ЕС, която създава условия за разработване на нови стоки и за преструктуриране на промишлените процеси посредством иновации, с оглед на модернизиране на промишлеността на ЕС чрез управление на цифровия преход на сектора и предоставяне на цифрови умения с цел използване на неговите предимства;

34.  Счита, че стратегията „Европа 2020“ за конкурентоспособност, растеж и работни места следва да е насочена в социалното си измерение към поддържане и подобряване, чрез координиране на социалните политики на държавите членки– наред с другото посредством целеви показатели или при необходимост чрез приемане на съответното законодателство — на набор от основополагащи социални стандарти, като например качеството на публичните служби по заетостта, предоставянето на обезщетения за безработица, свързани с мерки за активизиране, достъпа до здравни услуги, достъпни и висококачествени услуги, свързани с грижи за деца, професионално обучение и учене през целия живот; счита, че социалните цели на „Европа 2020“ и наборът от показатели за заетостта и социални показатели биха могли да бъдат използвани за наблюдение на прилагането на тези основополагащи стандарти;

35.  Настоятелно призовава Комисията да финализира и представи пакета за трудовата мобилност до края на годината, както разгледа и отрицателните въздействия на трудовата мобилност; призовава за силни трансгранични трудови инспекции за борба със злоупотребите; счита, че мобилността в Европа е основно право; призовава Комисията освен това да предприеме действия за насърчаване на интеграцията и пригодността за заетост на работниците; припомня на Комисията за ангажимента ѝ по отношение на Директивата относно командироването на работници;

36.  Изисква конкретни действия за премахване на все още продължаващата дискриминация на пазара на труда, особено по отношение на възрастните работници, дългосрочно безработните лица, жените, работниците с увреждания и младите хора; припомня необходимостта да се обърне внимание на проблемите на дългосрочно безработните не само чрез образование и обучение, но и чрез приобщаването на пазарите на труда, по-добри консултации и подкрепа за търсещите работа, целеви субсидии за наемане на работа и обвързани с връщането на работа обезщетения;

37.  Надява се прилагането на гаранцията за младежта, включително подкрепата по линия на инициативата за младежка заетост, да започне да дава резултати и изразява готовността си да подкрепя всяка инициатива, включително финансова, за укрепването на тази програма на ЕС; призовава Комисията да гарантира, че образованието и обучението продължават да са начело на приоритетите ѝ, включително преосмислянето на уменията, необходими за настоящия и бъдещия пазар на труда, като се акцентира върху високото качество, ефективността, достъпността и равенството; застъпва становището, че особено внимание следва да се обърне на ученето през целия живот, двойните системи, съчетаващи теория и практика, и признаването на дипломите, както и подкрепата за мерките за намаляване на равнищата на преждевременното напускане на училище, за да се гарантира, че учениците биха могли да постигнат основни умения, свързани с грамотността, определени от Програмата за международно оценяване на учениците на ОИСР (PISA), и в съответствие с правомощията по Договора; призовава за поставянето на по-силен акцент върху финансирането и улесняването на мобилността на младите хора, по-специално чрез възможности за чиракуване, така че да се осигури в най-висока степен съответствие на наличните умения и предлаганите работни места в рамките на единния пазар;

38.  Счита, че достъпността, разумните цени и качеството на образованието и здравеопазването са от решаващо значение, за да се гарантира, че никое дете не е изоставено, и призовава следователно Комисията да обмисли по-нататъшни действия за насърчаване на социалните инвестиции, и по-специално за намаляване на детската бедност;

39.  Припомня, че правилният баланс между гъвкавостта и сигурността за работодатели и служители следва да се взема предвид при всяко ново законодателно предложение, както и свързаните със заетостта и социалната сфера съображения, включително отражението на застаряването на населението и нуждите от умения; отбелязва, че понятието „работник“ е многостранно вследствие на новите форми на заетост и самостоятелна заетост и ще се наложи да бъде разгледано с оглед на борбата с неравенствата, които могат да изложат на риск на справедливостта и ефективността на нашата социална пазарна икономика; припомня на Комисията своето искане за преразглеждане на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа, което трябваше да бъде изпълнено до края на 2012 г.;

40.  Подчертава значението на подкрепата, която политиката на сближаване оказва на МСП, които са гръбнакът на растежа и заетостта в ЕС, и призовава за създаването на ползотворни взаимодействия между фондовете на политиката на сближаване, програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) и програмата „Хоризонт 2020“;

41.  Подчертава продължаващото прилагане на „Хоризонт 2020“, и в частност усилията за по-голямо съсредоточаване на вниманието върху превръщането на научните изследвания от световна класа в продукти и услуги, които могат да допринесат за съживяване на конкурентоспособността на европейските икономики;

42.  Призовава за инициативи за развиване на потенциала на секторите на културата и творчеството като източник на работни места и растеж; подчертава в тази връзка значението на прилагането на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) и настоятелно призовава Комисията да предприеме последващи действия във връзка със своя план за действие за борба с нарушенията на ПИС, включително преглед на Директивата относно упражняването на ПИС, която не е в синхрон с цифровата ера и не е подходяща за борба с онлайн нарушенията, и също така във връзка със Зелената книга за отказите от плащане и свързаните схеми като потенциално общо за ЕС право за получаване обратно на пари, използвани непреднамерено за закупуване на фалшифицирани стоки; призовава Комисията да засили в още по-голяма степен правомощията на Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост и приветства инициативата на Комисията за създаването на експертна група относно прилагането на ПИС;

43.  Приветства намерението на Комисията да оттегли предложението за общо европейско право за продажбите и подчертава, че новото предложение на Комисията, както беше обявено в съобщението за цифровия единен пазар, трябва да се основава на позицията на Парламента на първо четене;

44.  Подчертава значението на наличието на конкурентоспособен сектор на финансовите услуги, който да предоставя полезни продукти и прозрачна информация на потребителите; подчертава, че това ще увеличи доверието на потребителите в продуктите в областта на финансовите услуги;

45.  Изразява тревога във връзка с възможните последици от икономическа и финансова криза в Китай, предизвикана от спукване на балона на капиталовия пазар; предупреждава за възможните последици от системните слабости в структурата на китайските финансови услуги;

Борба с данъчните измами и укриването на данъци

46.  Приветства публикуването на нов пакет данъчни политики и изисква от Комисията да демонстрира амбициозен подход в стремежа за гарантиране на справедлива данъчна система, основаваща се на принципа, че данъците се плащат в държавата на генериране на печалбите, като се избягват нарушенията на вътрешния пазар и нелоялната конкуренция;

47.  Приветства работата, извършена от Комисията и държавите членки за активно насърчаване на борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци, агресивното данъчно планиране и използването на данъчни убежища, въз основа на експертния опит на ОИСР за насърчаване на добро данъчно управление във всички съответни международни форуми;

48.  Призовава Комисията да представи съобщение за разработване на определение на ЕС за данъчните убежища (юрисдикции, които не оказват съдействие) въз основа на критериите на ОИСР; счита, че тази политика следва да бъде съчетана с ясна представа за това как ще бъде използван списъкът; също така призовава Комисията да представи подобрена инициатива на ЕС относно задължителната обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, дори ако консолидираната част е отложена на първия етап, която следва да доведе до значителни административни последици и да включва плавен преходен режим;

Свързан и приобщаващ цифров единен пазар

49.  Настоятелно припомня на Комисията, че амбициозен цифров единен пазар няма да бъде възможен без подходящ механизъм за насърчаване на инвестиции на място, и подкрепя даването на предимство на цифровия единен пазар с оглед на възможностите, които цифровите дейности могат да създадат по отношение на създаването на работни места и нови стартиращи предприятия, насърчаването на иновациите, увеличаването на производителността, повишаването на конкурентоспособността и оттам и осигуряването на растеж; подчертава необходимостта да се подкрепи развитието на цифровия сектор, който следва да гарантира на всеки европейски гражданин връзка с възможно най-висока скорост и на възможно най-ниска цена;

50.  Признава ангажимента на Комисията за отключване на потенциала на цифровата икономика, като съсредоточи подхода си върху три стълба, с цел по-добър достъп за потребителите и предприятията и по-благоприятна среда за развитието на цифровите услуги; подчертава необходимостта да се работи със световните регулатори по отношение на конкуренцията, безопасността и сигурността; настоява върху значението на подобряването на достъпа до мрежата за всички чрез високоскоростни широколентови връзки с цел преодоляване на цифровото разделение; приветства обявяването на европейска инициатива за „свободното движение на данни“, която трябва да премахне съществуващите пречки пред единния пазар за данни;

51.  Подкрепя усилията на Комисията да приключи пакета на ЕС за защитата на данните;

52.  Счита, че също е необходимо премахване на бюрокрацията и необоснованите или несъразмерни нормативни или ненормативни пречки пред Стратегията за цифровия единен пазар с оглед на използването на пълния потенциал на цифровото преобразуване на промишлеността и трансграничната електронна търговия; счита, че могат да бъдат разгледани по-целенасочени мерки с цел изграждане на по-голямо потребителско доверие и осигуряване на по-добра защита на данните при закупуването на цифрови стоки и услуги в целия ЕС, тъй като и двете са важни, за да могат европейците да гласуват доверие на цифровия единен пазар като част от цифровизацията на ежедневието им;

53.  Изисква от Комисията да вземе предвид продължаващото технологично сближаване при прегледа на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, като даде подходящи препоръки за адаптиране и приложимост в бъдещето на регулаторната рамка; призовава Комисията да продължи да насърчава културните и творческите индустрии, както и да подкрепя и насърчава създаването на Европейска година на културното наследство; във връзка с това подчертава, че секторът на културата и творчеството осигурява близо 4,5% от БВП на ЕС и почти 8,5 милиона работни места, като този сектор не само има важно значение за културното многообразие, но също така допринася значително за социалното и икономическото развитие в целия ЕС;

54.  Разчита на амбициозен преглед на Директивата за универсалната услуга с цел осъвременяване на правата на крайния потребител;

Авторско право

55.  Призовава за допълнителни усилия за развиване и модернизиране на правото на ЕС в областта на правата върху интелектуалната собственост, по-специално на авторското право, за да го направи пригодно за цифровата ера и да се улесни трансграничният достъп до творческо съдържание при разумни и справедливи условия в целия ЕС, като по този начин се създаде правна сигурност и защита на правата на авторите и изпълнителите; призовава за подходящо възнаграждение и справяне с цифровото пиратство, имащо отражение върху стойността и заетостта в секторите на културата и творчеството; призовава Комисията всяка законодателна инициатива за модернизиране на авторското право да се основава на независими доказателства; счита, че авторското право следва да запази основната си функция, която е да се даде възможност на творците да получават възнаграждение за своите усилия от други лица, които използват работата им; подчертава факта, че важният принос на традиционните методи за насърчаване на регионалната и европейската култура не бива да бъде възпрепятстван от предложения за модернизация или реформа;

Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата

56.  Подчертава факта, че енергийният съюз може да се постигне чрез засилени действия на ЕС в следните области: конкурентоспособен вътрешен енергиен пазар, силна европейска система на управление, научни изследвания и иновации, нови инвестиции за подобряване на трансграничната инфраструктура и междусистемни връзки, които осигуряват устойчивост и сигурност на енергиен преход, който ще даде тласък на растежа и разкриването на работни места и в дългосрочен план ще предложи достъпни цени на енергията за домакинствата и промишлеността, и по този начин ще предотврати и ще се справи с енергийната бедност;

57.  Призовава за насърчаване на „зелени“ инвестиции, включително чрез плана за стратегически инвестиции, и за дългосрочна и стабилна политическа рамка за насърчаване на ресурсно ефективна и нисковъглеродна икономика, укрепване на целите на ЕС за намаляване на емисиите на CO2, увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност, което предполага инвестиции в общоевропейска електропреносна мрежа и акцент върху по-пълноценно използване на възобновяемите енергийни източници;

58.  Призовава Комисията да включи изцяло Парламента в общите усилия за борба с глобалното затопляне, като гарантира, че действията в областта на климата се вземат предвид във всички политики на ЕС, като ги адаптира към реалностите на изменението на климата, и изисква законодателни предложения за прилагане на пакета за климата и енергетиката за 2030 г. по обикновената законодателна процедура;

59.  Призовава Комисията да осигури пълното прилагане на Директива (2009/28/ЕО) за енергията от възобновяеми източници, наред с предложения за ефективно регулиране, включително от страна на Парламента, за да стане възможно постигането на амбициозните цели за възобновяемата енергия;

60.  Призовава Комисията да представи няколко инициативи, за да установи амбициозна рамка по отношение на климата и енергетиката за 2030 г., като принос на ЕС за сключването на световно споразумение за климата преди срещата на високо равнище в Париж на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата; изтъква значението на създаването на импулс за постигането на солидно, универсално, справедливо и правно обвързващо споразумение; призовава Комисията да гарантира подходящи последващи действия от срещата в Париж и да представи законодателни предложения, които да гарантират своевременното ратифициране на споразумението;

61.  Призовава за законодателно предложение относно разпределението на цели за 2030 г. за намаляване на емисиите на парникови газове в секторите извън обхвата на схемата за търговия с емисии (СТЕ) и за преглед на законодателната рамка за енергийната ефективност, в това число енергийните характеристики на сградите, Директивата относно енергийната ефективност и други свързани с управлението аспекти на рамката за 2030 г., и за преразглеждане на Директивата за енергията от възобновяеми източници;

62.  Настоятелно призовава Комисията да даде също така предимство на геополитическата независимост на ЕС чрез единни преговорни позиции на ЕС спрямо трети държави, включително чрез навременно преразглеждане на Регламента за сигурността на доставките на газ и на решението за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения в областта на енергетиката; подчертава значението на достъпността, устойчивостта и сигурността на енергийните доставки; подчертава,че макар Договорите да гарантират правото на всяка държава членка да определя своя микс от енергийни източници, регионалното сътрудничество (напр. в региона на Балтийско море, в региона на Югоизточна Европа, в региона на Централна и Западна Европа и в региона на Северно море) би позволило на европейската енергийна система да постигне икономия на разходи, както и ползи;

Екологични и здравни въпроси

63.  Приветства предложението на Комисията за пакет относно качеството на атмосферния въздух и текущото прилагане на Регламента REACH; призовава за по-балансиран подход към мерките за екопроектиране, основан на техния потенциал за икономия на енергия и на пазарната им релевантност; решително подкрепя ясното енергийно етикетиране с оглед предоставяне на избор на потребителите и настоява за ново предложение относно пакета за кръговата икономика; счита, че инвестирането в и стимулирането на преминаването към кръгова икономика може да подкрепи програмата на Комисията за създаване на работни места, растеж и конкурентоспособност и има потенциал чрез намаляването на зависимостта на ЕС от вносни суровини да създаде печеливша ситуация за всички участващи заинтересовани страни, с оглед постигането на напредък в прехода към кръгова икономика чрез затворен цикъл на производство и устойчиво разработване на продукти;

64.  Призовава за всеобхватни последващи действия от междинния преглед на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и доклада на Комисията, озаглавен „Състоянието на природата в Европейския съюз“, с цел преодоляване на недостатъците, осигуряване на пълното прилагане на стратегията и постигане на целите на ЕС в областта на биологичното разнообразие; подчертава като цяло, че този процес не трябва да се използва като претекст за понижаване на равнището на амбициите по въпроси от изключителна важност за опазването на околната среда;

65.  Очаква Комисията да разгледа настоящите предизвикателства в областта на околната среда и здравето, когато състоянието на околната среда се отразява отрицателно върху здравето на човека, и да постигне напредък по отношение на планираните стратегии, по-специално научнообоснованите хоризонтални критерии за веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, както е посочено в Седмата програма за действие за околната среда; подчертава необходимостта от напредък към обща европейска оценка на здравните технологии (ОЗТ) на равнището на ЕС, която не създава допълнително ниво на административна тежест, и необходимостта да се предприемат действия по отношение на антимикробната резистентност; очаква да получи вторичното законодателство, предвидено съгласно Директивата за тютюневите изделия; подчертава необходимостта от спешен преглед на Директивата относно тъканите и клетките, с цел тя да бъде приведе в съответствие с принципа на безвъзмездното даряване, и на Регламента за модерна терапия, който трябва да стане приложим в по-голяма степен за МСП;

66.  Подчертава, че е важно да се гарантира, че всички предложени от Комисията бъдещи инициативи или прегледи в областта на здравеопазването и безопасността на храните се основават на солидни научни доказателства;

Интегриран и ефективен транспортен сектор

67.  Призовава Комисията да гарантира по-добро наблюдение и правилно прилагане на политиката за трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T), от планирането до прилагането; подчертава необходимостта да се продължи работата по мрежовите коридори по TEN-T, с цел свързване на транспортните мрежи на всички региони на ЕС, подобряване на инфраструктурата и отстраняване на пречките, особено по направлението изток-запад; подчертава значението на цялостното прилагане на програмата за действие NAIADES II;

68.  Призовава за конкретни мерки за гарантиране на достъпността на ефикасен обществен транспорт, разработване на интелигентни и новаторски решения и мобилизиране на финансови ресурси за устойчива градска мобилност и инфраструктура за взаимосвързана транспортна система, включително устойчив транспорт с технологични иновации и алтернативни горива;

69.  Изисква справедливо и ефикасно ценообразуване за устойчив транспорт чрез преразглеждането на Директивата за евровинетката и рамката за насърчаване на изграждането на европейска електронна система за събиране на такси, съставянето на генерален план за внедряването на съвместни интелигенти транспортни системи, преразглеждането на Директивата за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства и преразглеждането на правилата за достъп до пазара за автомобилния транспорт с цел подобряване на енергийната му ефективност;

70.  Призовава Комисията да проучи начини за гарантиране на лоялна конкуренция между транспортните оператори, както и за вземане на мерки по отношение на условията на труд на работниците в сектора на автомобилния транспорт и подобряване на пътната безопасност;

71.  Подчертава, че по отношение на пакета от мерки за въздухоплаването ключови приоритети са стратегията за конкурентоспособността, преразглеждането на Регламент (ЕО) № 868/2004, който се отнася до несправедливото ценообразуване във въздухоплаването, и преразглеждането на Регламента за Европейската агенция за авиационна безопасност (Регламент (ЕО) № 216/2008);

Политики в областта на селското стопанство и рибарството

72.  Отбелязва ангажимента на Комисията за опростяване и предлаганата проверка на пригодността и оценката на ОСП, за да се намали бюрокрацията и да се премахне регулаторната тежест; изисква предложение, което да улеснява прилагането на реформата, за да се гарантира, че административното бреме за селскостопанските производители и органите на държавите членки е сведено да абсолютен минимум; подчертава необходимостта да се гарантира запазването на решаващата роля на ОСП за гарантирането на продоволствената сигурност, да се стимулира растежът на износа в хранително-вкусовата промишленост на ЕС и да се разработват нови пазари, като се осигури справедлив достъп за износителите, и изтъква, че много високите стандарти на ЕС в областта на безопасността на храните и здравето не бива да бъдат компрометирани; призовава връзките между научните изследвания, селскостопанските производители и промишлеността да бъдат засилени чрез иновации;

73.  Призовава Комисията да подпомага селскостопанските производители да посрещат пазарните кризи по-подготвени чрез нови и устойчиви пазарни инструменти, насочени към избягване на загубата на доходи, и като съобщава промените в пазарните условия въз основа на точни данни в реално време, когато това е възможно;

74.  Изтъква необходимостта от строги мерки за преодоляване на дисбалансите по веригата на хранителните доставки, по-конкретно за да се гарантира честност и прозрачност в отношенията между първични производители, преработватели, доставчици и дистрибутори, и призовава Комисията да проучи дисбаланса по веригата на доставки и устойчивата роля на първичния производител във веригата;

75.  Настоятелно призовава Комисията да предложи многогодишни планове за управление, които са един от главните инструменти за прилагането на реформираната ОПОР за устойчиво използване на рибните ресурси, както и законодателната рамка относно техническите мерки, която вече се очаква през 2015 г., и предложение за преразглеждане на Регламента относно контрола съгласно обикновената законодателна процедура;

76.  Изисква от Комисията, като част от стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, да продължава своите усилия за създаване на работни места, като прилага концепцията за кръговата икономика и създава взаимодействия в морския сектор и сектора на корабоплаването като цяло (син растеж);

77.  Подчертава, че Регламентът относно борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН риболов) е успех и следва да продължи да се прилага през 2016 г., по-специално срещу несътрудничещите държави и всички организации, които допринасят за ННН риболова; призовава Комисията да осигури съгласуваност на всички политики на ЕС, включително ОПОР и търговската политика;

78.  Подчертава, че целта за единна европейска екомаркировка за рибните продукти и продуктите на аквакултурата трябва да бъде преследвана посредством доклад;

По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз

79.  Настоятелно призовава Комисията да предприеме последващи действия по „доклада на петимата председатели“ и да представи амбициозен план, предлагащ всички необходими мерки, за да стане икономическият и паричен съюз (ИПС) по-устойчив и за превръщането му в рамка за по-добра координация и структурна конвергенция чрез използването на метода на Общността;

80.  Призовава Комисията да предприеме мерки за подобряване на прилагането на специфичните за всяка държава препоръки от държавите членки и за ускоряване и налагане на изпълнението на структурните реформи и инвестиции, насочени към модернизиране на икономиката на ЕС, като използва инструментите, предвидени в пакета от шест законодателни акта и пакета от два законодателни акта, както и в законодателството за икономическото управление; призовава Комисията да вземе надлежно предвид своите задължения и правомощия съгласно пакета от два законодателни акта в своите отношения с държави под засилено наблюдение или с програма за макроикономически корекции;

Политики за международната търговия

81.  Припомня своето становище, че балансираните търговски споразумения могат да предоставят правила във връзка с глобализацията; поради това призовава Комисията да гарантира, че европейските стандарти не са изложени на опасност, и подчертава, че търговията трябва да играе своята роля в борбата с бедността и насърчаването на развитието извън ЕС; счита, че премахването на пречките за търговията и инвестициите в целия свят остава ключов приоритет на търговската стратегия на ЕС; по отношение на това отбелязва, че докладът на Комисията от 2014 г. относно пречките за търговията и инвестициите установява наличието на значителни и неоправдани пречки в търговските отношения на ЕС с важни трети държави; затова отново отправя своя призив към Комисията да продължи тази програма и да се бори срещу неоправданите протекционистки мерки;

82.  Отбелязва значението на споразумението за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ); припомня на Комисията важността на сътрудничеството, прозрачността и обмена на информация с Парламента по време на целия процес;

Други търговски въпроси

83.  Призовава Комисията да пристъпи по-рано към преразглеждането на Регламента за преходните разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения, предвидено за 2020 г., с цел да се създадат необходимите инструменти, за да се предприемат допълнителни стъпки в разработването на инвестиционната политика на ЕС;

84.  Призовава Комисията да продължи работата си за нови и преразгледани споразумения за свободна търговия и приветства намерението ѝ да предложи на държавите членки проекти на директиви за модернизиране на съществуващите споразумения с Мексико, Чили и Турция;

85.  Отбелязва със загриженост липсата на напредък по отношение на споразумението за свободна търговия между ЕС и Индия и призовава Комисията да положи допълнителни усилия за преодоляване на настоящите препятствия в преговорите;

86.  Подчертава, че ефективното многостранно сътрудничество трябва да остане съществена цел на търговската политика на ЕС, и призовава Комисията да работи за постигане на споразумение на 10-ата министерска конференция в Найроби през декември 2015 г.;

Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие

87.  Отправя искане към Комисията да проучи възможността за преодоляване на пропуските и „вратичките“ при прилагането на член 2 от ДЕС и на ценностите, на които се основава ЕС, а именно зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, inter alia чрез задължителен механизъм, който се основава на набор от обективни показатели, като по този начин се предоставя възможност за постепенни действия при нарушения на тези ценности, включително на основните права, както на равнището на ЕС, така и на равнището на държавите членки; припомня, че зачитането на правата на човека ще трябва да бъде прилагано ефективно чрез спазване на всички разпоредби относно демокрацията, предвидени в Договора;

88.  Призовава постигането на цялостно рамково споразумение за защита на данните между ЕС и САЩ и преразглеждането на принципите за сферата на неприкосновеност на личния живот да бъдат в съответствие и да не разрешават каквито и да е правни ниши, благодарение на амбициозен пакет на ЕС за защитата на данните, определящ нова законодателна рамка на равнище ЕС за защитата на личните данни;

89.  Призовава Комисията да преразгледа Регламента Брюксел IIa относно въпросите на стълкновението на правните порядъци в областта на семейното право между държавите членки; следователно настоятелно призовава Комисията да предотвратява международните „отвличания на деца“ чрез схема за медиация и да насърчава специфично обучение за медиаторите и съдиите, които се занимават с транснационални производства, в които участват деца, и насърчава държавите членки да централизират делата за отвличане на деца в специализирани съдилища;

90.  Приветства приемането на Европейската програма за сигурност за периода 2015 — 2020 г. и приоритетите, определени в областта на борбата с тероризма, трансграничната организирана престъпност и киберпрестъпността, и напълно подкрепя ангажимента на Комисията в стратегията за вътрешна сигурност да окаже помощ за справяне със заплахите за вътрешната сигурност на държавите членки във връзка с чуждестранните бойци и тероризма; подчертава, че ЕС трябва да се изправи пред нарастващата заплаха на „домашния тероризъм“, произтичаща от „чуждестранните бойци“, т.е. лицата, които заминават в държава, различна от тяхната държава на пребиваване или от тази, на която са граждани, с цел извършване, планиране или подготовка на терористични актове или предоставяне или получаване на обучение в тероризъм, включително във връзка с въоръжени конфликти; изразява съгласие, че предотвратяването на екстремизма, използващ насилие, следва да бъде приоритет за ЕС;

91.  Призовава Комисията да предотвратява движението на лица, замесени в тероризъм, чрез засилване на контрола по външните граници, чрез извършване на по-систематични и по-ефективни проверки на пътните документи, чрез противодействие на незаконния трафик на оръжие и на използването на документи за самоличност с цел измама, както и чрез определяне на рисковите области; очаква новото предложение на Комисията по пакета „Интелигентни граници“;

92.  Призовава Комисията да предприеме действия във връзка с подобряването на обмена на информация между правоприлагащите органи на държавите членки и агенциите на ЕС; призовава Комисията да спомогне за подобряването, засилването и ускоряването на обмена на информация в областта на правоприлагането и за по-ефективното оперативно сътрудничество между държавите членки чрез по-бърз и ефикасен обмен на съответните данни и информация, при пълно зачитане на основните права и принципите за защита на данните;

93.  Отбелязва предложенията на Комисията в Европейската програма за сигурност относно борбата с киберпрестъпността и посочва, че терористичните организации все повече използват интернет и комуникационните технологии с цел планиране на нападения, разпространяване на пропаганда и набиране на средства; призовава Комисията да насърчава интернет дружествата и дружествата, управляващи социалните медии, да си сътрудничат с правителствата и правоприлагащите органи, за да се борят с този проблем, като същевременно се гарантира пълното зачитане на основните права и принципите на правовата държава;

94.  Призовава Комисията да представи предложение за реформа на европейската заповед за арест;

95.  Отново заявява, че Комисията следва да осигури пълното прилагане на законодателството на ЕС в рамките на крайните срокове за транспониране, и призовава Комисията да предприеме подходящи мерки срещу държавите членки, които не са транспонирали правилно Директива 2011/93/ЕС относно сексуалното насилие над деца; призовава Комисията да продължи и да увеличи усилията си за подобряване на процедурите за идентифициране на киберхищниците и защита на децата от тях;

96.  Насърчава Комисията да вземе предвид становището на Съда на ЕС по пътя към присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека и вземането на мерки във връзка с останалите правни предизвикателства;

97.  Настоятелно призовава Комисията да продължи да гарантира правилното прилагане на законодателството на ЕС в областта на правосъдието и да работи по-систематично в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси;

98.  Призовава Комисията да спомогне ЕС активно да насърчава диалога с глобално партньорство срещу тероризма, като работи в тясно сътрудничество с регионални организации като Африканския съюз, Съвета за сътрудничество в Персийския залив и Лигата на арабските държави, и по-специално със съседните на Сирия и Ирак държави и с държавите, засегнати драматично от конфликта, като Йордания, Ливан и Турция, както и с ООН, НАТО и особено Комитета на ООН за борба с тероризма;

99.  Решително подкрепя действията за слагане на край на всички форми на дискриминация и очаква Комисията да представи инициативи за засилване на борбата срещу дискриминацията, основана на пол, расов или етнически произход, сексуална ориентация, религия или убеждения, увреждане или възраст;

100.  Подчертава факта, че засилването на расизма и ксенофобията в Европа представлява едно от най-големите предизвикателства за ЕС, тъй като съставлява заплаха за демокрацията и зачитането на правата на човека; следователно призовава Комисията да представи инициативи за борба срещу расизма и ксенофобията в ЕС;

101.  Отбелязва решението на Комисията да оттегли своето предложение за преразглеждане на Директива 92/85/ЕИО относно безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и готовността на Комисията да създаде възможност за нова инициатива, за която може да се постигне съгласие и която може да доведе до реални подобрения в живота на работещите родители и лица, полагащи грижи, с цел по-добро съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, улесняване на участието на жените на трудовия пазар, осигуряване на нужната минимална закрила на майките и намаляване на неравенството между мъжете и жените;

102.  Очаква Комисията да обяви 2017 г. за година на премахването на насилието срещу жени и да увеличи усилията си за предотвратяване на и борба с трафика на хора и за защита на жертвите на този трафик; призовава Комисията, във връзка с това, да започне процедурата за присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие (Истанбулската конвенция); призовава също така Комисията да приеме нова отделна стратегия за правата на жените и равенството между половете в Европа за периода 2015—2020 г., целяща създаване на равни възможности, намаляване на разликата в заплащането, дълбочината на бедността и разликата в пенсиите на жените и мъжете, както и борба с насилието срещу жени; настоява, че е необходимо допълнително да се разгледа балансът между половете по отношение на участието в процеса на вземане на икономически решения, и приканва Комисията да обърне внимание на факторите, които възпират жените да се ангажират с предприемачество;

Цялостен подход към миграцията и убежището

103.  Отново отправя призив за цялостен и глобален подход към политиката в областта на убежището и миграцията; подчертава необходимостта от осигуряване на безопасността на лицата, търсещи убежище, в процеса на кандидатстване за бежански статут и от премахване на нуждата на бежанците да избират рисковани пътища за влизане в ЕС, като се преодолеят първопричините за незаконната миграция и ефективно се води борба с контрабандистите на хора, като се засили солидарността и споделянето на отговорност между всички държави членки; подкрепя необходимостта от свързване на миграцията с външната политика на ЕС чрез сътрудничество с държавите на произход и транзитните държави; подкрепя предложението на Комисията за предоставяне на хуманитарна помощ; подчертава необходимостта от по-нататъшни действия във връзка с неотдавнашните трагедии в Средиземноморието, за да се предотвратят човешките жертви в морето; призовава за посрещане на средносрочните и дългосрочните предизвикателства и за разработването на всеобхватен отговор, както е определено в Европейската програма за миграцията; подчертава, че Директивата за синята карта следва да бъде преразгледана, за да се предложи перспектива за законна миграция в ЕС;

104.  Подчертава готовността си да се справи с новата схема за спешно преместване в рамките на ускорена процедура и заявява намерението си да ускори предприемането на всички други успоредни мерки, предложени от Комисията, за да се гарантира, че държавите членки не забавят постоянната схема за преместване; припомня на Съвета, че Парламентът е категорично в полза на задължителен механизъм за преместване, който е основан на ясни и добре дефинирани критерии и отчита предпочитанията на бежанците;

105.  Призовава Комисията да разгледа съществуващите слабости по отношение на качеството на условията на задържане и на процедурите за предоставяне на убежище в рамките на ЕС, тъй като и двата фактора имат значително влияние върху преодоляването на миграционния натиск по ефективен и ефикасен начин; подкрепя предложенията на Комисията за увеличаване на подкрепата за приемащите държави членки по външните граници на Съюза от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (FRONTEX) и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), за да се постигне тази цел;

106.  Приветства предложението на Комисията за увеличаване на ефективността на системата за връщане за отхвърлените кандидати за убежище; насърчава обаче Комисията да представи предложение за политика на бързо връщане, след оценка и преглед на съществуващите мерки, например за включване в тази рамка на засилената подкрепа на FRONTEX; настоява, че всички действия по връщане следва да се извършват при пълно спазване на основните права;

По-силен фактор на световната сцена

107.  Подчертава значението на укрепването на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) с истински вътрешен пазар в областта на отбраната и сигурността, задълбочено сътрудничество между предприятията на европейската отбранителна промишленост, конкурентоспособна европейска отбранителна технологична и индустриална база и основан в по-голяма степен на сътрудничеството подход към научните изследвания и развойната дейност, както и възлагането на обществени поръчки в областта на сигурността и отбраната; подчертава необходимостта Комисията да излезе с предложение за създаване на общоевропейски режим за сигурност на доставките, което е от съществено значение за разработването, поддържането и прехвърлянето на критични отбранителни способности, както и като израз на солидарност и доверие между държавите членки; изразява пълна подкрепа за стартиране на подготвително действие в подкрепа на свързаните с ОПСО научни изследвания в областта на отбраната и за пилотния проект, предложен от Парламента;

108.  Счита, че защитата и насърчаването на свободата, подкрепата за нашите съюзници и предотвратяването на прояви на жестокост трябва да останат в центъра на целите на външната политика, включително защитата на правата на преследвани религиозни и други малцинствени групи;

109.  Припомня своето становище, че за да постигне резултати, Комисията следва да въведе преразгледана политика за съседство с всеобхватен и последователен подход между външните действия и вътрешните политики; призовава за преглед на европейската политика за съседство, в който следва да се обърне внимание на следните точки: а) диференциация и подход „повече за повече“; б) ангажираност и извън зоната на съседните държави; в) подкрепа за демокрацията, съдебната реформа, принципите на правовата държава и изграждането на институционален капацитет; г) разнообразно предлагане: приоритетни сектори; д) измерението, свързано със сигурността; е) насърчаване на регионалната интеграция;

110.  Счита, че следва да се прави ясно разграничение между политиките за съседство и разширяване; изразява убеденост, че разширяването е един от успехите на ЕС и следва да остане на дневен ред, чрез определяне на приоритети и обективно наблюдение на реформите в страните кандидатки до края на мандата, с оглед поддържане на мотивацията на тези държави и способността на ЕС да разпространява своите ценности; припомня, че само такава перспектива може да мотивира съответните държави;

111.  Призовава за по-силен акцент върху диалога между религиите, насочен към анализиране и разбиране на религиозни събития, за да се насърчава толерантността и активното ангажиране в рамките на външната политика на ЕС срещу агресивната и екстремистка радикализация;

112.  Продължава да подкрепя работата на международните партньори, за да се осигурят дългосрочна стабилност, мир и политически реформи в държавите от Южното и Източното съседство, и подкрепя стремежите на тези страни за по-тесни връзки с EС, включително онези държави кандидатки, които работят за изпълнението на критериите за членство в ЕС, включително икономическите, политическите и социалните реформи, както и зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава;

113.  Счита, че неотдавнашните сътресения на финансовите пазари в Китай представляват важен повратен момент за модела на развитие на Китай и че е необходимо тясно сътрудничество между ЕС и Китай, за да се избегнат възможни отрицателни последици за търговията и в двете посоки; призовава Комисията и върховния представител да обмислят възможността за актуализиране на стратегическото партньорство между ЕС и Китай, да оценят финансовите рискове, да засилят взаимното сътрудничество с оглед осигуряване на по-добър пазарен достъп въз основа на реципрочност, което ще бъде от полза както за ЕС, така и за Китай;

114.  Настоятелно призовава Комисията да работи съвместно с държавите членки и трети държави, за да се предприемат редица измерими стъпки за премахването на практиките, вредни за жените и момичетата, включително браковете на деца и принудителните бракове, гениталното осакатяване на жени, убийствата на честта, насилствената стерилизация, изнасилванията по време на конфликти, убиването с камъни и всички други форми на насилие; настоятелно призовава Комисията да работи съвместно с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), за да подобрят подкрепата за жертвите на такова насилие;

Политика за развитие

115.  Подчертава, че през Европейската година за развитие Комисията трябва да постигне осезаеми резултати, и я призовава да разработи и представи план за последващи действия от Европейския консенсус относно хуманитарната помощ, с оглед на това да гарантира съгласуваност и непрекъснатото съвместно изпълнение на своя ангажимент към хуманитарните принципи на хуманност, безпристрастност, неутралност и независимост;

116.  Подчертава, че помощта за развитие трябва да се съсредоточи върху усилията за насърчаване на доброто управление, за установяване на принципите на правовата държава, за борба с корупцията, незаконните капиталови потоци, изпирането на пари, избягването на данъци и данъчната измама, и за увеличаване на прозрачността и отчетността на всички заинтересовани страни, включително националните правителства на развиващите се държави и частния сектор; следователно призовава Комисията да разработи цялостна стратегия и план за действие за борба с този проблем в развиващите се държави, за да се гарантира също така адаптирането на програмата на ЕС за развитие и сътрудничество и увеличаването на обвързаността с условия с цел ефективна борба с данъчната измама и избягването на данъци;

117.  Обръща внимание на факта, че МСП са движещата сила за създаване на заетост и богатство в развиващите се държави, като генерират около 90% от работните места; призовава Комисията да допринесе за подпомагането на микропредприятията, малките и средните предприятия (ММСП) и да се концентрира върху работата с правителствата партньори за провеждането на реформи, целящи намаляване на регулаторната тежест, борба с корупцията и данъчната измама, развитие на управлението на публичните финанси и ефективните публични институции, насърчаване на предприемаческия и новаторския дух в този контекст, както и по-нататъшно засилване на достъпа до микрокредити и микрофинансиране;

118.  Призовава Комисията да се съсредоточи върху нестабилните държави и да разработи стратегии за укрепване на мира и изграждане на държавността; подчертава, че е наложително да се участва в структурни и дългосрочни партньорства, които имат за приоритет установяването на принципите на правовата държава и демократичните институции в тези страни;

119.  Призовава за увеличаване на инвестициите в достъпа до образование при извънредни хуманитарни ситуации, като средство за защита на децата при кризисни ситуации, което също така отразява необходимостта от преодоляване на различията между хуманитарната помощ и помощта за развитие чрез свързването на помощта, възстановяването и развитието;

Съюз на демократична промяна

Институционални въпроси

120.  Настоятелно призовава Комисията да приведе законодателството по всички неприключени досиета отпреди Договора от Лисабон (съгласно процедурата по регулиране с контрол) в съответствие с Договора от Лисабон по отношение на делегираните актове и актовете за изпълнение;

121.  Отново отправя своето искане към Комисията да представи, въз основа на член 298 от Договора за функционирането на Европейския съюз, предложение за регламент за административнопроцесуално право на Европейския съюз;

122.  Настоятелно призовава Комисията да отдаде приоритетно значение на деблокирането на преразглеждането на Регламента относно достъпа до документи и да последва препоръките, направени от Парламента в последователни резолюции относно прозрачността и достъпа до документи;

123.  Подкрепя решително инициативата за задължителен регистър за прозрачност въз основа на междуинституционално споразумение; отново отправя своето искане за законодателно предложение;

124.  Призовава Комисията да положи повече усилия, за да се гарантира присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за защита на правата на човека, като се вземат предвид правните аргументи, изтъкнати неотдавна от Съда на ЕС;

125.  Призовава Комисията да извърши оценка на ниския процент на успешните европейски граждански инициативи (ЕГИ), който оказва отрицателно въздействие върху приемането от страна на гражданите на този инструмент на транснационална пряка демокрация на участието, и да гарантира, че решенията относно допустимостта на ЕГИ съответстват на правната компетентност на ЕС, и очаква Комисията да представя подходящи последващи действия в отговор на всяка успешна ЕГИ, когато е поела ангажимент в това отношение, и по-общо очаква Комисията да предприеме действия за преодоляване на слабостите и ограниченията на този инструмент, по-специално чрез улесняване на процеса и подобряване на неговите в известна степен бюрократични и продължителни процедури, като част от бързото преразглеждане на Регламента относно Европейската гражданска инициатива, с цел тя да бъде превърната в надежден инструмент за определяне на дневния ред;

o
o   o

126.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност