Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2729(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0656/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0323

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 593kWORD 227k
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες
Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016
P8_TA(2015)0323RC-B8-0656/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2729(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2015 – Νέο Ξεκίνημα» (COM(2014)0910) και τα Παραρτήματα 1 έως 4 αυτής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να απαντήσει με ξεκάθαρο όραμα, κατεύθυνση, ηγετική στάση, φιλοδοξία και θάρρος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, να καταδείξει ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών μας, προσφέροντάς τους προοπτικές και εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη τους, καθιστώντας την ΕΕ μια πραγματικά δημοκρατική πολιτική ένωση, μια κοινοβουλευτική δημοκρατία και ένα πεδίο στο οποίο θα μπορούν οι πολίτες να κατευθύνουν και να διαμορφώνουν την ήπειρό τους με σκοπό τη διασφάλιση και κατοχύρωση του επιπέδου διαβίωσής τους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 παραμένει έγκυρη βάση για την επίτευξη ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, οι δε στόχοι της αναμένεται να επιβεβαιωθούν πριν από τα τέλη του 2015, αλλά τα μέσα υλοποίησής της έχουν ανάγκη επικαιροποίησης και ενίσχυσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μελλοντικό Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής θα πρέπει να επιληφθεί των καθοριστικών προκλήσεων του 21ου αιώνα, όπως είναι η αλλαγή του κλίματος, η ενεργειακή ανεξαρτησία, η αποδοτική χρήση των πόρων, η μετάβαση προς μία ψηφιακή κοινωνία, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, η ισότητα των φύλων και η αυξανόμενη ανισότητα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το κόστος της μη Ευρώπης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια οικονομία, η υψηλή ανεργία, η δημογραφική μεταβολή και η όλο και μεγαλύτερη γήρανση του πληθυσμού φέρνουν την ΕΕ αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες προκλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο οι ανταγωνιστικές οικονομίες με τη σωστή μακροοικονομική πολιτική θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών τους και να δημιουργήσουν την ευημερία που χρηματοδοτεί τις επενδύσεις στο μέλλον και εξασφαλίζει δημόσιες υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για ποιοτική απασχόληση, ανάπτυξη, επενδύσεις και παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας απαιτείται εντονότερη προσήλωση στην προώθηση ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού, δεδομένου ιδιαίτερα ότι άλλες περιοχές του κόσμου αναπτύσσονται ταχύτερα κι έχουν υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και καινοτομίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει υποστεί μια παρατεταμένη οικονομική κρίση με χαμηλή ανάπτυξη, αυξημένες εσωτερικές ανισορροπίες και χωρίς δημιουργία θέσεων απασχόλησης και επενδύσεις, πράγμα που δεν θα ξεπεραστεί χωρίς σημαντική περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όπου αυτό δικαιολογείται, και συγκεκριμένα στην εσωτερική αγορά και στο πλαίσιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, με ενισχυμένο δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι θα πρέπει να διατίθενται για τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, όχι μόνο όσον αφορά τα ποσά αλλά και ως προς την ευελιξία και την ισορροπία, μεταξύ άλλων σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020, που προβλέπει ένα σύνολο μηχανισμών ευελιξίας, συμπεριλαμβανομένης μιας ρήτρας αναθεώρησης, ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή του προϋπολογισμού της ΕΕ σε τυχόν απρόβλεπτες συνθήκες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές και οι δραστηριότητες της ΕΕ πρέπει να αντιστοιχούν στις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, προκειμένου να βοηθούν τους πολίτες να προβλέπουν και να αντιμετωπίζουν άμεσα τις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινωνίας και της οικονομίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι προσηλωμένη σε ένα οικονομικό μοντέλο που να μπορεί να εξασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε να προσφέρει στην παρούσα και στην επόμενη γενιά καλές θέσεις εργασίας αντί για χρέη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη είναι μεταξύ τους συμβατές και μπορούν να αλληλοενισχύονται, και ότι επείγει να καταστήσει η Επιτροπή τη βιωσιμότητα ακρογωνιαίο λίθο του προγράμματός της για την απασχόληση και την ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι ο θεματοφύλακας των Συνθηκών της ΕΕ, οι οποίες ορίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ευρωπαίων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Επιτροπή, η οποία θα έχει σαφή στοχοθέτηση και αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα εργασίας, με το οποίο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και οι πολίτες της·

ΜΕΡΟΣ 1

1.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως το δικαίωμα πρωτοβουλίας της για να δώσει σαφή ηγετικό ρόλο στην Ένωση, ιδίως δε να υλοποιήσει την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς μαζί με τον στρατηγικό χάρτη πορείας για την οικονομική ένωση, την πολιτική ένωση, και την εξωτερική δράση·

2.  επικροτεί το ότι η Επιτροπή επικεντρώνεται σε 10 στρατηγικές προτεραιότητες· τονίζει τη σημασία του να προαχθεί το ευρωπαϊκό συμφέρον και να κρατηθεί η ΕΕ ενωμένη και συνεκτική σεβόμενη παράλληλα τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· πιστεύει, επομένως, ακράδαντα, ότι οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτές τις στρατηγικές προτεραιότητες·

3.  επιδοκιμάζει την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια νέα διακυβερνητική συμφωνία σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας· θεωρεί ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών κειμένων της Επιτροπής, στη βελτίωση της εκτίμησης αντικτύπου των νομοσχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και σχετικών με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εκτιμήσεων αντικτύπου και, όπου είναι ενδεδειγμένο, στη χρήση κανονισμών αντί οδηγιών βάσει των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· αναμένει από την Επιτροπή να αντιμετωπίζει ισότιμα τα δύο σκέλη της νομοθετικής αρχής όσον αφορά την ενημέρωση και την τεκμηρίωση που παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια των νομοθετικών διαδικασιών· αναμένει μεγαλύτερη προσήλωση στην εξασφάλιση κατάλληλης διοργανικής διαβούλευσης, πλήρη συνέχεια στις προτάσεις και συστάσεις του Κοινοβουλίου και αναλυτική αιτιολόγηση κάθε σχεδιαζόμενης απόσυρσης· υπενθυμίζει ότι ο πολυετής προγραμματισμός, που συμφωνείται μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, θα πρέπει να παρέχει το πλαίσιο για το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και να αποτελεί τη βάση των συζητήσεων για το ειδικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας· θυμίζει την άποψή του ότι η βελτίωση της νομοθεσίας δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένα μέσο υποβάθμισης της προτεραιότητας τομέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΕΕ και ότι οι πολιτικές αποφάσεις στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων θα πρέπει να υπερισχύουν των τεχνικών αξιολογήσεων·

4.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να βελτιώνει τη συνοχή του νομοθετικού της προγράμματος και να ενισχύει την ανεξάρτητη εκτίμηση αντικτύπου των νομοθετικών προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων μιας δοκιμής ΜΜΕ και μιας δοκιμής ανταγωνιστικότητας, δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά συμβάλλουν στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας σε όλα τα επίπεδα –ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό– και για όλους τους οικονομικούς φορείς και τους πολίτες στην καθημερινή ζωή τους, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας με παράλληλο σεβασμό των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων· εκτιμά πως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν πρέπει να επωμίζονται περιττά βάρη κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας και την τήρηση των προτύπων· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει τη μέγιστη απλούστευση και, όπου είναι δυνατόν, να προάγει την πλήρη χρήση των ψηφιακών λύσεων, για να διευκολύνεται η εφαρμογή των κανόνων ΕΕ· θεωρεί ότι, όταν οδηγίες και κανονισμοί αποδεικνύονται ακατάλληλα για τις μικρές επιχειρήσεις, ενδέχεται να πρέπει να επανεξεταστούν, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα επιβαρύνουν τις ΜΜΕ· ζητεί να απαλλαχθούν, στο μέτρο του δυνατού, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις από κάθε επαχθή νομοθεσία, με σκοπό ιδίως την ενθάρρυνση των νεοφυών επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών·

5.  ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας (REFIT), να υποβάλει κατάλογο νομοθεσίας καθώς και κατάλογο των προτάσεων που θα αναθεωρηθούν ή θα καταργηθούν διότι η σκοπιμότητά τους ή η προστιθέμενη αξία της ΕΕ δεν φαίνεται να είναι πλέον δεδομένη και διότι είναι απαρχαιωμένες ή δεν εκπληρώνουν πλέον τον αρχικό σκοπό· τονίζει, ωστόσο, ότι το REFIT δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τον περιορισμό του επιπέδου φιλοδοξίας σε θέματα ζωτικής σημασίας, για την απορρύθμιση ή για την υποβάθμιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων· πιστεύει ότι η απλούστευση αφορά την ποιότητα και όχι ποσοτικούς στόχους· επισημαίνει τον στόχο της κατά 25 % μείωσης του διοικητικού και γραφειοκρατικού φόρτου και του σχετικού κόστους των νέων προτάσεων για ολόκληρο τον κύκλο πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, της εφαρμογής και της επιβολής· ζητεί να γίνουν σημαντικές μειώσεις προκειμένου να δρομολογηθούν καλύτερες συνθήκες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και τον επαναπατρισμό θέσεων εργασίας, για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης·

6.  αναμένει από την Επιτροπή ότι θα υποβάλει πρόταση για την επόμενη φάση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη που να καλύπτει τα μεγάλα προβλήματα και τις ευκαιρίες που έχουμε απέναντί μας, και ειδικότερα την ενεργειακή μετάβαση, την ψηφιακή επανάσταση και την προετοιμασία των ευρωπαίων ενόψει αυτών των αλλαγών· εκτιμά πως αυτή η στρατηγική θα πρέπει να συνδυάζει τις σχετικές μεταρρυθμίσεις με μεγάλες επενδυτικές πρωτοβουλίες, με αφετηρία την ήδη δρομολογημένη Ενεργειακή Ένωση και την ενιαία ψηφιακή αγορά και μια νέα πρωτοβουλία για τις κοινωνικές επενδύσεις και την επανεκπαίδευση· πιστεύει πως η στρατηγική αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί πλήρως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και από ένα αναθεωρημένο ΠΔΠ 2014-2020· εκτιμά πως όλα τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε συνθήκες που να επιτρέπουν την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής κι ότι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε να προωθήσει τη σύγκλιση σε αυτή την κατεύθυνση· εκτιμά πως οι εξωτερικές στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της ΕΕ θα πρέπει επίσης να είναι ανοικτές σε νέες ευκαιρίες προκειμένου αυτή η στρατηγική να επιτύχει·

7.  καλεί την Επιτροπή να επεξεργασθεί μια δυναμική απάντηση που θα αντιμετωπίσει τα κοινωνικά προβλήματα της ΕΕ, και ειδικότερα την ανεργία, την έλλειψη δεξιοτήτων, τις κοινωνικές ανισότητες και τον αποκλεισμό, καθώς και τους κινδύνους κοινωνικού ντάμπιγκ και φυγής εγκεφάλων· εκτιμά πως το ανωτέρω απαιτεί μια οικονομική ανάκαμψη και επενδύσεις που θα προωθούν τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, κοινωνικές επενδύσεις επικεντρωμένες στις δεξιότητες, την παιδική μέριμνα και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, και την κοινωνική οικονομία· εκτιμά πως απαιτεί επίσης μεγαλύτερη σύγκλιση προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός μιας δέσμης θεμελιωδών κοινωνικών προτύπων σε όλη την Ένωση· εκτιμά πως, σε αυτό το πλαίσιο, η δίκαιη εργασιακή κινητικότητα θα πρέπει να προαχθεί ως θεμελιώδης ελευθερία μέσα στην ενιαία αγορά· εκτιμά πως θα πρέπει να αρχίσουν να λαμβάνονται χωρίς καθυστέρηση συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση της «κοινωνικής βαθμολόγησης τριπλού Α»· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη στενότερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο προς το σκοπό αυτό·

8.  υπογραμμίζει ότι το επίπεδο της ανεργίας παραμένει υπέρμετρα υψηλό, ιδιαιτέρως για τους νέους και τις γυναίκες, και ότι η οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ είναι ακόμη εύθραυστη· χαιρετίζει την ίδρυση του EFSI (ΕΤΣΕ), απευθύνει έκκληση για την πλήρη εκτέλεσή του, αναμένει δε ότι θα εγκριθεί και θα αναπτυχθεί το συντομότερο δυνατόν ένα φάσμα επενδυτικών σχεδίων, που θα συμβάλει σε μια ισχυρή ανάκαμψη, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, που θα προωθήσει την απασχόληση και την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή σε ολόκληρη την ΕΕ· υπενθυμίζει τα αιτήματά του για διαφάνεια, δημοκρατική λογοδοσία και συμμόρφωση προς τις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές·

9.  καλεί την Επιτροπή να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη και την απασχόληση ως ακρογωνιαίο λίθο για την ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία της αγοράς και τη στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να αναγάγει τη βιωσιμότητα σε πυρήνα κάθε υγιούς, μελλοντοστραφούς οικονομικής πολιτικής ικανής να αντιμετωπίζει κρίσεις, και να την ενσωματώσει τόσο στο παρόν όσο και στα μελλοντικά προγράμματα εργασίας μέσω ειδικής ενότητας εστιασμένης στην πλήρη και ταχεία εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον·

10.  επιδοκιμάζει τη θέσπιση της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά (DSM) και ζητεί την ταχεία υλοποίησή της με σαφείς νομοθετικές συστάσεις και χρηματοοικονομικούς τρόπους και μέσα, με στόχο τη δημιουργία μιας ψηφιακής οικονομίας όπου η Ευρώπη θα μπορεί να έχει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως, οι επιχειρήσεις να λειτουργούν υπεράνω συνόρων, και τα δικαιώματα των καταναλωτών, των κατόχων δικαιωμάτων και των πολιτών να προστατεύονται· είναι πεπεισμένο ότι η Ευρώπη παρέχει σαφή προστιθέμενη αξία με την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της γνώσης και με την άρση περιττών φραγμών· θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας και στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές της ΕΕ, και έτσι στη δημιουργία θέσεων εργασίας με παράλληλη διασφάλιση των βασικών κοινωνικών προτύπων· υπογραμμίζει ότι η πρόοδος σε αυτόν τον τομέα θα έχει άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες· πιστεύει ότι η προστασία των καταναλωτών και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι εξίσου ζωτικής σημασίας προκειμένου να έχουν οι ευρωπαίοι εμπιστοσύνη στη ψηφιακή ενιαία αγορά ως μέρος της ψηφιοποίησης της καθημερινής τους ζωής·

11.  πιστεύει ότι το σχέδιο ισορροπημένης και δίκαιης φορολογικής πολιτικής θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ως αναπόσπαστο μέρος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών όπου αυτές είναι αναγκαίες, και ότι η φορολογική πολιτική και η πολιτική του ανταγωνισμού θα πρέπει να θεωρούνται ως οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος μέσα στην εσωτερική αγορά, προς όφελος όλων των καταναλωτών και πολιτών της ΕΕ, με σκοπό την περαιτέρω συμβολή στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· υποστηρίζει τη μετατόπιση του φορολογικού βάρους από την εργασία σε άλλες μορφές βιώσιμης φορολόγησης·

12.  καλεί την Επιτροπή να επαναξιολογήσει και να ενισχύσει τους μηχανισμούς και τους πόρους της πολιτικής του ανταγωνισμού καθώς και τις κρατικές ενισχύσεις· θεωρεί ότι η πολιτική της ΕΕ σε θέματα κρατικών ενισχύσεων και ο έλεγχος από την ΕΕ είναι σημαντικά εργαλεία για την καταπολέμηση φορολογικών πρακτικών που στρεβλώνουν την ενιαία αγορά·

13.  επαναβεβαιώνει τη σημασία που προσδίδει στην «κοινοτική μέθοδο», στη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας, στη δημοκρατική νομιμότητα, και στον ρόλο και την ευθύνη των εθνικών κοινοβουλίων·

14.  Επιμένει στην ανάγκη για μια πλήρη, γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή και υλοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας σε τομείς όπως η ενιαία αγορά, η περιβαλλοντική νομοθεσία, η αναθεωρημένη κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑλΠ) και η πολιτική της συνοχής καθώς και στον χρηματοπιστωτικό και τον τραπεζικό κλάδο· καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει καλύτερα την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την υλοποίηση·

15.  ζητεί την έγκριση ενός Κώδικα Σύγκλισης, με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, ο οποίος, από κοινού με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα· θεωρεί ότι ο ελεγκτικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να επισημοποιηθεί και ότι όλα τα εθνικά κοινοβούλια της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να παρακολουθούν κάθε βήμα της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

16.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει, μαζί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όλες τις δυνατότητες για να ενισχυθεί η ΟΝΕ και να καταστεί ανθεκτικότερη και φιλικότερη στην ανάπτυξη, την απασχόληση και τη σταθερότητα, με μια κοινωνική διάσταση που θα αποσκοπεί στη διατήρηση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην Ευρώπη και στον σεβασμό του δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσης, με εξασφάλιση στο πλαίσιο αυτό του συντονισμού των κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού ελάχιστου μισθού ή εισοδήματος διαφορετικού για κάθε κράτος μέλος και εγκρινόμενου από αυτό, και να υποστηρίξει τον αγώνα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, και την εθελοντική κινητικότητα και ευελιξία μεταξύ επαγγελμάτων και μεταξύ κρατών μελών·

17.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να αξιοποιείται αποτελεσματικά για την προώθηση των προτεραιοτήτων και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να ανταποκριθεί στις ανησυχίες σχετικά με την κακοδιαχείριση και την απάτη· καλεί την Επιτροπή λάβει μέτρα για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των υφιστάμενων ελέγχων, και να ελαφρύνει τη γραφειοκρατική επιβάρυνση, όπου είναι δυνατόν· τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ, και υπογραμμίζει ότι τα αποτελέσματα έχουν μεγαλύτερη σημασία από την απλή χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πιστώσεων· ζητεί, συνεπώς, συστηματικές, τακτικές και ανεξάρτητες αξιολογήσεις, που να επαληθεύουν ότι όλες οι δαπάνες επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα με οικονομικά αποδοτικό τρόπο· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη συμμετοχή των κρατών μελών στο έργο αυτό, ιδίως όσον αφορά τα κεφάλαια που εκταμιεύονται από τα ίδια τα κράτη μέλη·

18.  τονίζει την ανάγκη για αποδοτικότερη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων και για τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα των δαπανών της ΕΕ με οικονομικά αποδοτικό τρόπο· ζητεί, συνεπώς, την αποτελεσματική χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ, με έμφαση στη βελτίωση των επιδόσεων των υφιστάμενων ελέγχων, στην αξιολόγηση των ελέγχων και σε τρόπους που θα διασφαλίζουν ότι οι επιδόσεις και η προστιθέμενη αξία θα θεωρούνται σημαντικότερες από την μεγιστοποίηση της χρήσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού· θεωρεί ότι η πρόταση για ελεγκτή ή διαδικαστικές εγγυήσεις στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης OLAF (COM(2014)0340 - 2014/0173(COD)), θα πρέπει να διατηρηθεί·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση και τις αντίστοιχες νομοθετικές προτάσεις και τις σχετικές προτάσεις δημοσιονομικής αναπροσαρμογής για το 2015 και το 2016 προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση των στόχων που καθορίζονται στο πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση· υπενθυμίζει, ωστόσο, στην Επιτροπή τη δέσμευσή της να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πίεση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αυστηρών μέτρων κατά της παράτυπης μετανάστευσης και κατά της εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων, και της συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της μεταναστευτικής πολιτικής, που σημαίνει καλύτερη σύνδεση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ με την εξωτερική της πολιτική· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω μέσα για μια προσέγγιση βασιζόμενη στα ανθρώπινα δικαιώματα, για τους ανθρώπους που αναζητούν στην ΕΕ καταφύγιο από πολέμους και διώξεις·

20.  ανησυχεί έντονα από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μεσόγειο και στο δρόμο των Δυτικών Βαλκανίων, όπου ένας αριθμός-ρεκόρ άτυπων μεταναστών έχει περάσει τα σύνορα της ΕΕ θέτοντας μια άνευ προηγουμένου πρόκληση στην Ευρώπη και στα κράτη μέλη της, πρόκληση που απαιτεί κοινή και αποφασιστική ευρωπαϊκή απάντηση· εκφράζει την υποστήριξή του στα μέτρα που ετοίμασε η Επιτροπή, και ζητεί την ταχεία έγκριση και εφαρμογή τους από τα κράτη μέλη· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής περί μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της νέας πρωτοβουλίας περί επείγουσας μετεγκατάστασης αυξημένου αριθμού αιτούντων άσυλο που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας υπέρ της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ουγγαρίας, καθώς και την πρόταση της Επιτροπής για μόνιμο μηχανισμό επανεγκατάστασης ο οποίος θα ενεργοποιείται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό προσφύγων που είναι παρόντες στο κράτος μέλος, ο οποίος βασίζεται στο άρθρο 78 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ· καλεί την Επιτροπή να ενεργοποιήσει τον αναγκαίο μηχανισμό που είχε σχεδιασθεί ειδικά για μαζικές εισροές· τονίζει ταυτόχρονα την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου και επιστροφής όσων οι αιτήσεις απορρίπτονται· εκφράζει την υποστήριξή του στη θεωρία του «κομβικού σημείου» που εξαγγέλθηκε στο θεματολόγιο για τη μετανάστευση, και το οποίο έχει ως σκοπό να ενισχύσει την επιχειρησιακή υποστήριξη κατά την πρώτη άφιξη των αιτούντων, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρησης και της αρχικής επεξεργασίας των αιτήσεων, ακόμη και για όσους χρειάζονται προστασία· απορρίπτει κάθε μέτρο που de facto επαναφέρει συνοριακούς ελέγχους υπονομεύοντας το χώρο του Σένγκεν·

21.  υπενθυμίζει τη δέσμευση την Επιτροπής να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού της ΕΕ, με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης μέσω ευφυών επενδύσεων σε στενότερη συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια, τις περιφέρειες και τις πόλεις, προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών και η αποτελεσματικότητα της επιτόπιας δράσεως, ειδικά όσον αφορά τη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων· υπογραμμίζει ότι η πολιτική της συνοχής, σύμφωνα με τη διαδικασία της οικονομικής διακυβέρνησης, παραμένει η κύρια πηγή τέτοιων δημόσιων επενδύσεων και θεωρεί, συνεπώς, ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ του ΕΤΣΕ και άλλων ταμείων, ιδίως των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)· ζητεί να αναζητηθούν συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ και του προγράμματος «Ορίζων 2020»· τονίζει ότι η καθοριστική συμμετοχή ιδιωτών εταίρων και επενδυτών είναι καθοριστική για την επιτυχία του ΕΤΣΕ, και υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρει για τη δημιουργία θέσεων εργασίας· ζητεί ταυτόχρονα να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος του ΕΤΣΕ, σε επίπεδο ΕΕ· θεωρεί ότι κάθε κονδύλιο που εκτρέπεται από το «Ορίζων 2020» και τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα πρέπει να οδηγεί, αντίστοιχα, σε ίσο ή μεγαλύτερο ποσό επένδυσης σε έρευνα και καινοτομία, ψηφιακή υποδομή, μεταφορές και ενέργεια, και καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την ευκαιρία της υποχρεωτικής επανεξέτασης του 2016 για να προετοιμάσει την αντιστάθμιση των δύο αυτών προγραμμάτων·

22.  ζητεί την ταχεία εφαρμογή της στρατηγικής του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», με βελτιωμένη υποδομή και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, που είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς·

23.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να δρομολογήσει μια ουσιαστική και πλήρη «μετεκλογική αναθεώρηση» του ΠΔΠ 2014-2020 το 2016, συνοδευόμενη από νομοθετική πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού του ΠΔΠ, ως μέσο για την αξιοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ και, συνακόλουθα, ως συμβολή στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας· επισημαίνει ότι η υποχρεωτική νομοθετική αναθεώρηση του ΠΔΠ ήταν ένα από τα κύρια αιτήματα του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ· αποδίδει, ως εκ τούτου, ύψιστη σημασία στην εν λόγω διαδικασία· εκφράζει την προθυμία του να συνεργαστεί εποικοδομητικά για την εξεύρεση λύσεων σε έναν αριθμό εκκρεμών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη χρηματοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ·

24.  παροτρύνε την Επιτροπή να αντλήσει διδάγματα από τα συμπεράσματα της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, που αναμένονται έως το τέλος του 2016, και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις κατά τη διάρκεια της θητείας της· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ πριν την έναρξη του επόμενου ΠΔΠ·

25.  επαναλαμβάνει τη βαθιά ανησυχία του για τις συσσωρευμένες καθυστερήσεις στις πληρωμές, που έχουν υπονομεύσει την αξιοπιστία της ΕΕ· χαιρετίζει την έκδοση κοινής δήλωσης από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, σχετικά με ένα σχέδιο πληρωμών για την περίοδο 2015-2016, που αποσκοπεί στη μείωση αυτής της συσσώρευσης σε βιώσιμο επίπεδο έως το τέλος του 2016· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευσή της να παρακολουθεί προσεκτικά την εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, με τη δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, και την άμεση υποβολή πρότασης για την τροποποίηση των προϋπολογισμών αν δεν είναι επαρκές το επίπεδο των εγκεκριμένων πληρωμών το 2016·

26.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και την αύξηση της επιχειρησιακής συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα κριτήρια προειδοποίησης, και να καταστήσει υποχρεωτική την έκδοση προειδοποιήσεων σε σχέση με πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί ή είναι ύποπτα για τρομοκρατία· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τεχνικούς και οικονομικούς πόρους προκειμένου να εξασφαλίσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, σε ενωσιακό επίπεδο, για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής προπαγάνδας, των ριζοσπαστικών δικτύων και της στρατολόγησης μέσω Διαδικτύου· ζητεί, ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό, να διατεθούν στην Ευρωπόλ όλα τα αναγκαία μέσα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος σύμφωνα με την εντολή της·

27.  τονίζει ότι η σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών έχει καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη ενός εξωστρεφούς, ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού οικονομικού πλαισίου το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να αποφέρει απτά οφέλη και χαμηλότερες τιμές στους καταναλωτές, και να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας με το άνοιγμα αγορών τρίτων χωρών και τη διαφοροποίηση των εξαγωγών· υπενθυμίζει την άποψή του ότι μέσω των ισόρροπων εμπορικών συμφωνιών μπορούν να ορίζονται κανόνες για την παγκοσμιοποίηση· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και τονίζει ότι το εμπόριο πρέπει να συμβάλει στην καταπολέμηση της φτώχειας και την ενίσχυση της ανάπτυξης στο εξωτερικό· θεωρεί ότι η άρση των εμπορικών και επενδυτικών εμποδίων σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει συνεπώς να παραμένει κύρια προτεραιότητα της εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ· υποστηρίζει, συνεπώς, τις προσπάθειες της Επιτροπής σε όλες τις διεξαγόμενες διμερείς και πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος για ολοκληρωμένες και αμοιβαία επωφελείς εμπορικές συμφωνίες το 2016· θεωρεί, ωστόσο, ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες προκειμένου να επωφεληθεί από τη διαδικασία που είχε κινηθεί το 2013 με τη δέσμη μέτρων του Μπαλί, η οποία είχε συμφωνηθεί ως μέρος των πολυμερών διαπραγματεύσεων του γύρου της Ντόχα, που θα πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα· τονίζει την ανάγκη προσθήκης ενός κεφαλαίου για περισσότερη συνεργασία στον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής, των φορολογικών παραδείσων, της διαφθοράς και του ξεπλύματος χρημάτων, στις διμερείς, πλειονομερείς και πολυμερείς συναλλαγές της ΕΕ·

28.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει μια συνεπή και συνεκτική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας που να προσπαθεί να εντοπίζει στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας, τις νέες και πρωτοεμφανιζόμενες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΕ, τα συμφέροντα που πρέπει να υπερασπιστεί και τις αξίες που πρέπει να προωθήσει, όπως επίσης να προσφέρει ασφάλεια στους πολίτες της ΕΕ και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον για βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και την ανάγκη να διαδραματίσει η ΕΕ ισχυρό ρόλο στον κόσμο, όσον αφορά την ανάπτυξη, την εξασφάλιση και οικοδόμηση της ειρήνης, την ανθρωπιστική βοήθεια και την παγκόσμια προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΜΕΡΟΣ 2

Μια νέα ώθηση για θέσεις απασχόλησης, ανάπτυξη και επενδύσεις

29.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την επόμενη φάση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, που να ανταποκρίνεται στα προβλήματα του διεθνούς ανταγωνισμού, της ενεργειακής μετάβασης, της ψηφιακής επανάστασης και των δημογραφικών τάσεων· εκτιμά πως αυτή η πρόταση θα πρέπει να συνδυάζει τη διαρθρωτική αλλαγή με μεγάλες επενδυτικές πρωτοβουλίες θεμελιωμένες στα υφιστάμενα μέσα (προϋπολογισμό ΕΕ, ΕΤΣΕ)·

30.  υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού στη δημιουργία ενός πλαισίου ίσων όρων ανταγωνισμού, το οποίο θα προωθεί την καινοτομία, την παραγωγικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις επενδύσεις από όλους τους παράγοντες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά και για όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει με αυστηρότητα αντιμονοπωλιακούς κανόνες και κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τον έλεγχο των συγχωνεύσεων, με σκοπό την υλοποίηση μιας εύρυθμης εσωτερικής αγοράς·

31.  υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας ένωσης κεφαλαιαγορών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι δεν θα αυξηθούν οι συστημικοί χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι, και ότι αυτή θα πλαισιωθεί με την αναγκαία υποδομή και με ενισχυμένη εποπτεία προκειμένου να δοθεί ώθηση στη μη τραπεζική πίστωση και να προωθηθούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας·

32.  καλεί την Επιτροπή να άρει τους φραγμούς στην ενιαία αγορά, ώστε να βελτιωθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, και έτσι να τονωθούν οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα· ζητεί την ενίσχυση και την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την εσωτερική αγορά, και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει με συνέπεια την εξωτερική διάσταση της ενιαίας αγοράς στις εμπορικές πολιτικές της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να βελτιωθεί η προστασία των καταναλωτών, και παράλληλα να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός από αγαθά και προϊόντα που δεν συμμορφώνονται προς τα ενωσιακά πρότυπα ασφάλειας, περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστασίας·

33.  ζητεί μια φιλόδοξη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ που θα καθιστά δυνατή την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την αναδιάρθρωση των βιομηχανικών διεργασιών μέσω της καινοτομίας, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας της ΕΕ μέσα από την επίτευξη της ψηφιακής μετάβασης του τομέα και την παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων για την αξιοποίησή της·

34.  εκτιμά πως η στρατηγική Ευρώπη 2020 που καλύπτει την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική μεγέθυνση και τις θέσεις εργασίας, θα πρέπει στην κοινωνική της διάσταση να αποβλέπει στην υποστήριξη και βελτίωση των κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών μέσω του συντονισμού τους, μεταξύ άλλων μέσω δεικτών αναφοράς ή, αν χρειασθεί, με νομοθετικές ρυθμίσεις, μια σειρά θεμελιωδών κοινωνικών προτύπων, όπως η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, η παροχή επιδομάτων ανεργίας συνδεδεμένων με μέτρα ενεργοποίησης, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, οι φθηνές και ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, η επαγγελματική κατάρτιση και η διά βίου μάθηση·. είναι της γνώμης ότι οι κοινωνικοί στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ο πίνακας αποτελεσμάτων των βασικών δεικτών απασχόλησης και των βασικών κοινωνικών δεικτών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εποπτεία της υλοποίησης των βασικών αυτών προτύπων·

35.  καλεί την Επιτροπή να οριστικοποιήσει και να υποβάλει πριν από το τέλος του έτους τη δέσμη μέτρων για την εργασιακή κινητικότητα, που θα καλύπτει επίσης τις αρνητικές επιπτώσεις της εργασιακής κινητικότητας· ζητεί αυστηρές διασυνοριακές επιθεωρήσεις εργασίας, για την καταπολέμηση των καταχρήσεων· εκτιμά πως η κινητικότητα στο έδαφος ολόκληρης της Ευρώπης συνιστά βασικό δικαίωμα· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να προαγάγει την ένταξη και απασχολησιμότητα των ευρωπαίων εργαζομένων· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευσή της σχετικά με την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων·

36.  ζητεί συγκεκριμένη δράση για την άρση των συνεχιζόμενων διακρίσεων στην αγορά εργασίας, κυρίως σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους μακροχρόνια άνεργους, τις γυναίκες, τους εργαζόμενους με αναπηρίες και τους νέους· υπενθυμίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των μακροχρόνια άνεργων όχι μόνο μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αλλά και μέσω του μη αποκλεισμού από τις αγορές εργασίας, της παροχής καλύτερων συμβουλών και της στήριξης όσων είναι σε αναζήτηση εργασίας, μέσω στοχοθετημένων επιδοτήσεων πρόσληψης προσωπικού και ενδοεργασιακών παροχών·

37.  ελπίζει ότι θα αρχίσει να δίδει καρπούς η υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, περιλαμβανομένης της στήριξης από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, και δηλώνει πρόθυμο να στηρίξει οιαδήποτε πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων χρηματοοικονομική, για την ενίσχυση του συγκεκριμένου προγράμματος της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση θα παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την τρέχουσα και τη μελλοντική αγορά εργασίας, με έμφαση στην υψηλή ποιότητα, την αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα και την ισότητα· εκφράζει την άποψη ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη δια βίου μάθηση, τα συστήματα εναλλασσόμενης κατάρτισης, την αναγνώριση των διπλωμάτων και την υποστήριξη μέτρων προκειμένου να μειωθούν τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι σπουδαστές αποκτούν βασικές δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης, όπως ορίζεται από το πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη διεθνή αξιολόγηση των μαθητών (PISA), και σε συμφωνία με τις αρμοδιότητες που προβλέπει η Συνθήκη· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη χρηματοδότηση και διευκόλυνση της κινητικότητας των νέων, ειδικότερα μέσω περιόδων μαθητείας, ώστε να αντιστοιχούν στον μέγιστο βαθμό οι διαθέσιμες ικανότητες με τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται στην ενιαία αγορά·

38.  εκτιμά πως η προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και ποιοτική εκπαίδευση και παιδική υγειονομική περίθαλψη είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένα παιδί δεν θα εγκαταλείπεται και καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να σκεφτεί περαιτέρω δράσεις που θα προάγουν τις κοινωνικές επενδύσεις, και ειδικότερα θα μειώνουν την παιδική φτώχεια·

39.  υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε νέα νομοθετική πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας για εργοδότες και εργαζόμενους, όπως και κάθε ζήτημα σχετικό με την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων από τη γήρανση και των αναγκών σε δεξιότητες· επισημαίνει ότι η έννοια του «εργαζομένου» είναι πολυδιάστατη λόγω των νέων μορφών απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης και θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της αντιμετώπισης των ανισοτήτων, οι οποίες μπορούν να υπονομεύσουν τη δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα της κοινωνικής μας οικονομίας της αγοράς· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την έκκλησή του για αναθεώρηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία, που έπρεπε να είχε υποβληθεί πριν από το τέλος του 2012·

40.  τονίζει τη σημασία της στήριξης που παρέχει η πολιτική της συνοχής στις ΜΜΕ, καθώς αυτές συνιστούν τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης και απασχόλησης στην ΕΕ, και ζητεί να αναπτυχθούν συνέργειες ανάμεσα στα ταμεία της πολιτικής της συνοχής, στο πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME) και στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

41.  υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη υλοποίηση του προγράμματος «Ορίζων 2020», ιδιαίτερα όσον αφορά τις προσπάθειες για μεγαλύτερη επικέντρωση στη μετατροπή έρευνας παγκόσμιου επιπέδου σε προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να συμβάλουν στην αναζωογόνηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών·

42.  ζητεί να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του δυναμικού στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας ως πηγών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, πως είναι σημαντικό να ενισχυθούν τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο σχέδιο δράσης της για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των ΔΔΙ, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της οδηγίας για την επιβολή των ΔΔΙ, που δεν συνάδει με την ψηφιακή εποχή και είναι ακατάλληλη για την καταπολέμηση των επιγραμμικών (online) παραβάσεων, καθώς και στην Πράσινη Βίβλο για την αντίστροφη χρέωση και τα συναφή σχέδια ως ένα πιθανό δικαίωμα σε επίπεδο ΕΕ για ανάκτηση χρημάτων που ακούσια χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραβίασης των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, και επιδοκιμάζει τη σύσταση, από την Επιτροπή, ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ενίσχυση των ΔΔΙ·

43.  επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων και τονίζει ότι η νέα πρόταση της Επιτροπής, όπως αναγγέλθηκε στην ανακοίνωση για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, πρέπει να βασίζεται στη θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση·

44.  υπογραμμίζει τη σημασία ενός ανταγωνιστικού τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που να παρέχει επωφελή προϊόντα και διαφανείς πληροφορίες στους καταναλωτές· τονίζει ότι αυτό θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τα προϊόντα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

45.  ανησυχεί για τις πιθανές επιπτώσεις μιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Κίνα που προκλήθηκε από το σκάσιμο μιας χρηματιστηριακής φούσκας· προειδοποιεί για τις πιθανές συνέπειες συστημικών σφαλμάτων στη δομή των κινεζικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

Καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής

46.  χαιρετίζει τη δημοσίευση μιας νέας δέσμης φορολογικής πολιτικής και ζητεί από την Επιτροπή να φανεί φιλόδοξη και να επιδιώξει να εξασφαλίσει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα βασισμένο στην αρχή ότι οι φόροι πρέπει να καταβάλλονται στη χώρα όπου δημιουργούνται τα κέρδη, αποφεύγοντας τη στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς και τον αθέμιτο ανταγωνισμό·

47.  χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής και των κρατών μελών όσον αφορά την ενεργό προώθηση του αγώνα κατά της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και της χρήσης φορολογικών παραδείσων, που αντλεί από την πείρα του ΟΟΣΑ σε σχέση με την προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε όλα τα αρμόδια διεθνή φόρα·

48.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού ορισμού περί μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας (φορολογικών παραδείσων) με βάση τα κριτήρια του ΟΟΣΑ· πιστεύει ότι η πολιτική αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με μια σαφή αντίληψη του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο κατάλογος· καλεί επίσης την Επιτροπή να υποβάλει βελτιωμένη ενωσιακή πρωτοβουλία για μια υποχρεωτική κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών που να έχει σημαντικό διοικητικό αντίκτυπο και να περιλαμβάνει καθεστώς ομαλής μετάβασης, έστω κι αν η ενοποίηση αναβληθεί σε πρώτη φάση·

Μια συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά χωρίς αποκλεισμούς

49.  υπενθυμίζει με έμφαση στην Επιτροπή ότι μια φιλόδοξη ψηφιακή ενιαία αγορά (DSM) δεν θα είναι δυνατή χωρίς κατάλληλο μηχανισμό για τη μόχλευση επενδύσεων επιτόπου, και υποστηρίζει την προτεραιότητα που δίνεται στην DSM, δεδομένου ότι οι ψηφιακές δραστηριότητες μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και νεοφυών επιχειρήσεων, την τόνωση της καινοτομίας, την ώθηση στην παραγωγικότητα, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και, συνεπώς, την επίτευξη ανάπτυξης· τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί η ανάπτυξη του ψηφιακού τομέα, που θα πρέπει να εγγυάται σε κάθε ευρωπαίο πολίτη μια σύνδεση με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και το χαμηλότερο δυνατό κόστος·

50.  αναγνωρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να ελευθερώσει τις δυνατότητες της ψηφιακής οικονομίας εστιάζοντας την προσέγγισή της σε τρεις πυλώνες: καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, και καλύτερο περιβάλλον για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών· υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεργασία με τους παγκόσμιους ρυθμιστικούς φορείς όσον αφορά τον ανταγωνισμό, την ασφάλεια και την προστασία· επιμένει στη σημασία που έχει η βελτίωση της πρόσβασης στο δίκτυο για όλους μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ψηφιακή υστέρηση· χαιρετίζει την εξαγγελία μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για «ελεύθερη ροή δεδομένων», η οποία θα πρέπει να άρει τα υφιστάμενα εμπόδια στην ενιαία αγορά δεδομένων·

51.  στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να ολοκληρώσει τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

52.  θεωρεί ότι χρειάζεται επίσης η εξάλειψη της γραφειοκρατίας και των αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων κανονιστικών ή μη κανονιστικών εμποδίων στην ψηφιακή ενιαία αγορά, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας και του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου· πιστεύει ότι θα μπορούσαν να εξεταστούν περισσότερο στοχοθετημένα μέτρα για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να βελτιωθεί η προστασία των δεδομένων κατά την αγορά ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ, δεδομένου ότι αυτό έχει ζωτική σημασία προκειμένου να αποκτήσουν οι ευρωπαίοι εμπιστοσύνη στη ψηφιακή ενιαία αγορά ως μέρος της ψηφιοποίησης της καθημερινής τους ζωής·

53.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της την υπό εξέλιξη τεχνολογική σύγκλιση, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ΥΟΑΜΕ), μέσω κατάλληλων συστάσεων για την προσαρμογή και τη θωράκιση του ρυθμιστικού πλαισίου απέναντι στις μελλοντικές εξελίξεις· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να προωθεί τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας, και να υποστηρίξει και να προωθήσει την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο τομέας του πολιτισμού και της δημιουργίας αναλογεί στο 4,5 % του ΑΕΠ της ΕΕ και σε έως 8,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, πράγμα που είναι σημαντικό όχι μόνο για την πολιτιστική πολυμορφία αλλά και για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ·

54.  βασίζεται σε μια φιλόδοξη αναθεώρηση της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία που θα επικαιροποιήσει τα δικαιώματα του τελικού χρήστη·

Δικαιώματα δημιουργού

55.  ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της ΕΕ για την διανοητική ιδιοκτησία, ιδίως στον τομέα των δικαιωμάτων του δημιουργού, προκειμένου να προσαρμοστεί κατάλληλα για την ψηφιακή εποχή και να διευκολυνθεί η διασυνοριακή πρόσβαση στο δημιουργικό περιεχόμενο υπό θεμιτούς και εύλογους όρους σε όλη την ΕΕ, ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου με παράλληλη προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών και των ερμηνευτών· και κατάλληλη αποζημίωση και καταπολέμηση της ψηφιακής πειρατείας σε σχέση με την αξία και την απασχόληση στους τομείς της δημιουργίας και του πολιτισμού καλεί την Επιτροπή να βασίζει κάθε ενδεχόμενη νομοθετική πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό των δικαιωμάτων δημιουργού σε ανεξάρτητα στοιχεία· θεωρεί ότι τα δικαιώματα του δημιουργού πρέπει να διατηρήσουν τον πρωταρχικό στόχο τους, ήτοι να παρέχουν στους δημιουργούς τη δυνατότητα να αμείβονται για τις προσπάθειές τους όταν άλλοι εκμεταλλεύονται το έργο τους· τονίζει ότι η σημαντική συμβολή των παραδοσιακών μεθόδων προώθησης του περιφερειακού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από προτάσεις εκσυγχρονισμού ή μεταρρύθμισης·

Μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση συνοδευόμενη από μακρόπνοη πολιτική όσον αφορά την κλιματική αλλαγή

56.  υπογραμμίζει ότι η Ενεργειακή Ένωση μπορεί να επιτευχθεί μέσω βελτιωμένης δράσης της ΕΕ στους ακόλουθους τομείς: ανταγωνιστική εσωτερική αγορά ενέργειας, ισχυρό ευρωπαϊκό σύστημα διακυβέρνησης, έρευνα και καινοτομία, νέες επενδύσεις για τη βελτίωση των διασυνοριακών υποδομών, και διασυνδέσεις που προσφέρουν βιωσιμότητα και ασφάλεια σε μια ενεργειακή μετάβαση που θα τονώσει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και, μακροπρόθεσμα, θα προσφέρει οικονομικά προσιτές τιμές ενέργειας για τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία προλαμβάνοντας και καταπολεμώντας έτσι την ενεργειακή ένδεια·

57.  ζητεί την προώθηση οικολογικών επενδύσεων, μεταξύ άλλων μέσω του σχεδίου στρατηγικών επενδύσεων, και την ανάπτυξη ενός μακρόπνοου και σταθερού πλαισίου πολιτικής για την προώθηση μιας οικονομίας με αποδοτική χρήση πόρων και χαμηλές εκπομπές άνθρακα, ώστε να προωθηθούν οι στόχοι της ΕΕ για μείωση των εκπομπών CO2, για αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, πράγματα που προϋποθέτουν επενδύσεις για ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτροδότησης και μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

58.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει πλήρως στις κοινές προσπάθειες για την καταπολέμηση της πλανητικής υπερθέρμανσης, ώστε η δράση για το κλίμα να συνυπολογίζεται σε όλες τις πολιτικές ΕΕ, μέσω της προσαρμογής τους στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την εφαρμογή της δέσμης του 2030 για το κλίμα και την ενέργεια, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας·

59.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, παράλληλα με προτάσεις για αποτελεσματική ρύθμιση, ακόμη και από το Κοινοβούλιο, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για την ανανεώσιμη ενέργεια·

60.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια σειρά από πρωτοβουλίες, προκειμένου να θεσπίσει ένα φιλόδοξο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια μέχρι το 2030 ως συμβολή της ΕΕ στη σύναψη μιας παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα πριν από τη διάσκεψη κορυφής της Σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στο Παρίσι· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια δυναμική για την επίτευξη μιας συνεκτικής, καθολικής, δίκαιης και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την κατάλληλη επακολούθηση της διάσκεψης του Παρισιού και να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις που θα εξασφαλίζουν την έγκαιρη κύρωση της συμφωνίας·

61.  ζητεί την υποβολή νομοθετικής πρότασης σχετικά με την κατανομή των στόχων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030 στον τομέα εκτός του συστήματος εμπορίας εκπομπών, και την επανεξέταση του νομοθετικού πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών επιδόσεων των κτιρίων, της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και άλλων πτυχών που συνδέονται με τη διακυβέρνηση του πλαισίου του 2030·

62.  καλεί την Επιτροπή να δώσει επίσης προτεραιότητα στη γεωπολιτική ανεξαρτησία της ΕΕ μέσω ενιαίων διαπραγματευτικών θέσεων της ΕΕ έναντι των τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων της έγκαιρης αναθεώρησης του κανονισμού για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο και της απόφασης για τη συγκρότηση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας· τονίζει ότι, αν και το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει για το μίγμα των ενεργειακών πηγών του είναι κατοχυρωμένο στη Συνθήκη, η περιφερειακή συνεργασία (π.χ. στην περιφέρεια της Βαλτικής, στην περιφέρεια της Νοτιανατολικής Ευρώπης, στην περιφέρεια της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, και στην περιφέρεια της Βόρειας Θάλασσας) θα επέτρεπε στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα να εξοικονομεί δαπάνες και να επιτυγχάνει πλεονεκτήματα·

Αντίκτυπος στο περιβάλλον και την υγεία

63.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ποιότητα του αέρα και τη συνεχιζόμενη εφαρμογή του κανονισμού REACH· ζητεί να υπάρξει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση στα μέτρα οικολογικής σχεδίασης, βάσει του δυναμικού τους για εξοικονόμηση ενέργειας και της καταλληλότητάς τους για την αγορά· υποστηρίζει θερμά τη σαφή επισήμανση της ενεργειακής κατανάλωσης προκειμένου να δίδεται στους καταναλωτές δυνατότητα επιλογής, και ζητεί μια νέα πρόταση σε ό,τι αφορά τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία· πιστεύει ότι η επένδυση και η παροχή κινήτρων για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία μπορούν να υποστηρίξουν πλήρως το θεματολόγιο της Επιτροπής για θέσεις απασχόλησης, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, και, μειώνοντας την εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγόμενες πρώτες ύλες, προσφέρουν δυνατότητα δημιουργίας μιας αμοιβαία επωφελούς κατάστασης για όλους τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να προωθηθεί η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία μέσω κλειστών κατασκευαστικών κύκλων και βιώσιμης ανάπτυξης προϊόντων·

64.  ζητεί τη διεξοδική επακολούθηση της ενδιάμεσης επανεξέτασης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και της έκθεσης της Επιτροπής με τίτλο «Η κατάσταση της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής και να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα· τονίζει, γενικά, ότι η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τον περιορισμό του επιπέδου φιλοδοξίας σε θέματα ζωτικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος·

65.  αναμένει από την Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της υγείας, δεδομένου ότι η κατάσταση του περιβάλλοντος επηρεάζει αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, και να επιτύχει πρόοδο στις σχεδιαζόμενες στρατηγικές, ιδίως όσον αφορά τα οριζόντια κριτήρια με επιστημονική βάση για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, που αναφέρονται στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον· τονίζει την ανάγκη να γίνει ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας κοινής ευρωπαϊκής αξιολόγησης της τεχνολογίας της υγείας (HTA) σε επίπεδο ΕΕ, που δεν θα προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο διοικητικού φόρτου και δεν θα δημιουργεί ανάγκη για καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής· αναμένει την έγκαιρη έγκριση του παράγωγου δικαίου που προβλέπεται στο πλαίσιο της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού· υπογραμμίζει την ανάγκη για επείγουσα αναθεώρηση της οδηγίας για τους ιστούς και τα κύτταρα, ώστε να ευθυγραμμιστεί με την αρχή της μη αμειβόμενης δωρεάς, και του κανονισμού για την προηγμένες θεραπείες, που θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη εφαρμογή στις ΜΜΕ·

66.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές πρωτοβουλίες ή αναθεωρήσεις προτείνονται από την Επιτροπή στο πεδίο της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων θα έχουν στέρεη επιστημονική βάση·

Ένας ολοκληρωμένος και αποτελεσματικός τομέας μεταφορών

67.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την καλύτερη παρακολούθηση και την ορθή εφαρμογή της πολιτικής για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), από τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση· τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν οι διάδρομοι του ΔΕΔ-Μ, για τη σύνδεση των δικτύων μεταφορών όλων των περιφερειών της ΕΕ, τη βελτίωση των υποδομών και την εξάλειψη των εμποδίων, ειδικότερα στον άξονα Ανατολής Δύσης· τονίζει τη σημασία της πλήρους εφαρμογής του προγράμματος δράσης NAIADES II·

68.  ζητεί συγκεκριμένα μέτρα για την εξασφάλιση αποδοτικών δημόσιων μεταφορών, την ανάπτυξη έξυπνων και καινοτόμων λύσεων και την κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για βιώσιμη αστική κινητικότητα και διασυνδεδεμένες υποδομές συστημάτων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων μεταφορών με τεχνολογική καινοτομία και εναλλακτικά καύσιμα·

69.  ζητεί δίκαιη και αποδοτική τιμολόγηση για βιώσιμες μεταφορές, με την αναθεώρηση της οδηγίας για το ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας και το πλαίσιο για την προώθηση των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων διοδίων, την κατάρτιση ενός γενικού σχεδίου για την ανάπτυξη συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών και την αναθεώρηση της οδηγίας για την προώθηση καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών και την επανεξέταση των κανόνων πρόσβασης στην αγορά των οδικών μεταφορών, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής της·

70.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους για τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορικών επιχειρήσεων, να αντιμετωπίσει το θέμα των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στις οδικές μεταφορές, και να βελτιώσει την οδική ασφάλεια·

71.  τονίζει ότι, όσον αφορά τη δέσμη για τις αεροπορικές μεταφορές, αποτελούν βασικές προτεραιότητες η στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα, η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004, που αφορά τις αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές στις αερομεταφορές, και η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας·

Γεωργική και αλιευτική πολιτική

72.  επισημαίνει τη δέσμευση της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας, και τον προτεινόμενο έλεγχο καταλληλότητας και αξιολόγησης της ΚΓΠ προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και να αρθούν οι κανονιστικοί φραγμοί· ζητεί την υποβολή πρότασης η οποία θα διευκολύνει την υλοποίηση της μεταρρύθμισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διοικητική επιβάρυνση για τους αγρότες και τις αρχές των κρατών μελών θα περιοριστεί στο απολύτως ελάχιστο· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η ΚΓΠ θα έχει ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της ασφάλειας των τροφίμων, να τονωθεί η ανάπτυξη των εξαγωγών της βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, και να αναπτυχθούν νέες αγορές που θα εξασφαλίζουν τη δίκαιη πρόσβαση των εξαγωγέων χωρίς να απειληθούν τα πολύ υψηλά πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής των ευρωπαϊκών τροφίμων· ζητεί να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ έρευνας, γεωργών και βιομηχανίας, μέσω της καινοτομίας·

73.  καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τους αγρότες στην πρόληψη κρίσεων στην αγορά, με νέα και εύρωστα εργαλεία της αγοράς που αποβλέπουν στην αποφυγή της απώλειας εισοδημάτων, και με την κοινοποίηση των αλλαγών στις συνθήκες της αγοράς με ακριβή δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, όποτε είναι δυνατό·

74.  τονίζει την ανάγκη για ισχυρά μέτρα αντιμετώπισης των ανισορροπιών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, με σκοπό ιδίως να διασφαλίζονται η ακριβοδίκαιη μεταχείριση και η διαφάνεια στη σχέση μεταξύ πρωτογενών παραγωγών, μεταποιητών, προμηθευτών και διανομέων, και καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την ανισορροπία στην αλυσίδα εφοδιασμού και τον βιώσιμο ρόλο του πρωτογενούς παραγωγού μέσα στην αλυσίδα·

75.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πολυετή σχέδια διαχείρισης, που είναι ένα από τα κύρια εργαλεία για την υλοποίηση της μεταρρυθμισμένης ΚΑΠ, με σκοπό τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, καθώς επίσης να υποβάλει το νομοθετικό πλαίσιο για τα τεχνικά μέτρα, το οποίο αναμένεται ήδη για το 2015, καθώς και πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού ελέγχου, βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας·

76.  ζητεί από την Επιτροπή, ως τμήμα της στρατηγικής Ευρώπη 2020, για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης εφαρμόζοντας την έννοια της κυκλικής οικονομίας και δημιουργώντας συνέργιες στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας ως σύνολο (γαλάζια ανάπτυξη)·

77.  τονίζει ότι ο κανονισμός για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ αλιεία) έχει στεφθεί με επιτυχία και ότι θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται το 2016, ιδίως κατά των μη συνεργάσιμων κρατών και όλων των φορέων που συμβάλλουν στην ΠΛΑ αλιεία· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή όλων των πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΚΑλΠ και της εμπορικής πολιτικής·

78.  τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου ενός ενιαίου ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να επιδιωχθεί με την εκπόνηση μιας έκθεσης·

Βαθύτερη και δικαιότερη οικονομική και νομισματική ένωση

79.  καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην έκθεση των «πέντε προέδρων» και να υποβάλει ένα φιλόδοξο σχέδιο με όλα τα αναγκαία μέτρα για να καταστεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) ανθεκτικότερη και να μετατραπεί σε πλαίσιο για τη βελτίωση του συντονισμού και της διαρθρωτικής σύγκλισης μέσω της «κοινοτικής μεθόδου»·

80.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της εφαρμογής των ειδικών συστάσεων ανά χώρα από τα κράτη μέλη και να επιταχύνει και να επιβάλλει την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της ΕΕ, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που προβλέπονται στο «εξάπτυχο» και στο «δίπτυχο», και τη νομοθεσία για την οικονομική διακυβέρνηση· καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα καθήκοντα και τις εξουσίες που έχει βάσει της νομοθεσίας του «εξάπτυχου» όποτε διαπραγματεύεται με χώρες υπό ενισχυμένη επιτήρηση ή υπό πρόγραμμα μακροοικονομικής αναπροσαρμογής·

Διεθνείς εμπορικές πολιτικές

81.  υπενθυμίζει την άποψή του ότι μέσω των ισορροπημένων εμπορικών συμφωνιών μπορούν να ορίζονται κανόνες για την παγκοσμιοποίηση· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και τονίζει ότι το εμπόριο πρέπει να συμβάλει στην καταπολέμηση της φτώχειας και την ενίσχυση της ανάπτυξης στο εξωτερικό· θεωρεί ότι η άρση των εμπορικών και επενδυτικών εμποδίων σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει κύρια προτεραιότητα της εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η έκθεση της Επιτροπής του 2014 σχετικά με τους φραγμούς στο εμπόριο και τις επενδύσεις εντοπίζει σημαντικά και αδικαιολόγητα εμπόδια στις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με σημαντικές τρίτες χώρες· επαναλαμβάνει, συνεπώς, την έκκλησή του προς την Επιτροπή να συνεχίσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης και να καταπολεμήσει τυχόν αδικαιολόγητα προστατευτικά μέτρα·

82.  επισημαίνει τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία της διατλαντικής συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων (TTIP)· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη σημασία της συνεργασίας, της διαφάνειας και της ανταλλαγής πληροφοριών με το Κοινοβούλιο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

Άλλα εμπορικά θέματα

83.  καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει την αναθεώρηση του κανονισμού για τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών που έχει προγραμματιστεί για το 2020, ώστε να δημιουργηθούν τα αναγκαία μέσα για να γίνουν πρόσθετα βήματα στην κατεύθυνση της κατάρτισης της επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ·

84.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για νέες και αναθεωρημένες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει στα κράτη μέλη σχέδια οδηγιών για τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων συμφωνιών με το Μεξικό, τη Χιλή και την Τουρκία·

85.  επισημαίνει με ανησυχία την έλλειψη προόδου προς μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (FTA) μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας, και ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω προσπάθειες ώστε να ξεπεραστούν τα υφιστάμενα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις·

86.  τονίζει ότι ο πολυμερής χαρακτήρας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στόχο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να εργαστεί προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας στη 10η σύνοδο υπουργών του ΠΟΕ στο Ναϊρόμπι τον Δεκέμβριο 2015·

Ένας χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη

87.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια πρόταση που θα αντιμετωπίζει τα υπάρχοντα κενά όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 2 ΣΕΕ και τις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα οποία βασίζεται η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός δεσμευτικού μέσου, το οποίο θα βασίζεται σε μια δέσμη αντικειμενικών δεικτών και θα επιτρέπει την αυτόματη και βαθμιαία αντίδραση σε παραβιάσεις του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κράτους μέλους· υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να υλοποιείται αποτελεσματικά μέσω της συμμόρφωσης με όλες τις διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν τη δημοκρατία·

88.  ζητεί, η ολοκλήρωση μιας σφαιρικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για ένα σύστημα προστασίας των δεδομένων και η αναθεώρηση των αρχών του ασφαλούς λιμένα να είναι συμβατές και να μην επιτρέψουν την ύπαρξη νομικών κενών, χάρη σε μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων προστασίας δεδομένων της ΕΕ που θα καθορίζει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων·

89.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙΑ για ζητήματα σύγκρουσης νόμων στο οικογενειακό δίκαιο μεταξύ των κρατών μελών· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή, να αποτρέψει τις διεθνείς «απαγωγές παιδιών» μέσω ενός συστήματος διαμεσολάβησης, και να προωθήσει ειδική κατάρτιση για τους διαμεσολαβητές και τους δικαστές που ασχολούνται με διεθνείς διαδικασίες που αφορούν παιδιά, ενθαρρύνει δε τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν τις υποθέσεις απαγωγής παιδιών σε ειδικευμένα δικαστήρια·

90.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια για την περίοδο 2015-2020, και των προτεραιοτήτων που ορίζονται στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και του κυβερνοεγκλήματος, και υποστηρίζει πλήρως την Επιτροπή στη δέσμευσή της να αντιμετωπίσει τις απειλές για την εσωτερική ασφάλεια των κρατών μελών απέναντι στους αλλοδαπούς μαχητές και την τρομοκρατία· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη απειλή της ενδογενούς τρομοκρατίας που συνιστούν οι «αλλοδαποί μαχητές», δηλαδή τα άτομα που μεταβαίνουν σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής ή προέλευσής τους με σκοπό τη διάπραξη, τον σχεδιασμό ή την προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών ή την παροχή ή λήψη τρομοκρατικής εκπαίδευσης σε σχέση, μεταξύ άλλων, με ένοπλες συγκρούσεις· συμφωνεί ότι η πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού θα πρέπει να συνιστά προτεραιότητα για την ΕΕ·

91.  καλεί την Επιτροπή να εμποδίσει την κυκλοφορία των τρομοκρατών ενισχύοντας τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, ελέγχοντας τα ταξιδιωτικά έγγραφα με πιο συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο, αντιμετωπίζοντας το λαθρεμπόριο όπλων και την παράνομη χρήση εγγράφων ταυτότητας, και εντοπίζοντας τους τομείς κινδύνου· αναμένει τη νέα πρόταση της Επιτροπής για τη δέσμη έξυπνης διαχείρισης συνόρων·

92.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών και των οργανισμών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στη βελτίωση, την εντατικοποίηση και την επιτάχυνση της ανταλλαγής πληροφοριών για την επιβολή του νόμου και για την αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών μέσα από την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταλλαγή σχετικών στοιχείων και πληροφοριών, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των βασικών αρχών περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων·

93.  λαμβάνει γνώση, στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια, των προτάσεων της Επιτροπής για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, και επισημαίνει ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνολογία του διαδικτύου και των επικοινωνιών για τον σχεδιασμό επιθέσεων, τη διάδοση προπαγάνδας και την άντληση κεφαλαίων· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης να συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις και τις αρχές επιβολής του νόμου για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, με πλήρη σεβασμό ταυτόχρονα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

94.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης·

95.  επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ εντός των προθεσμιών μεταφοράς της οδηγίας, και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά των κρατών μελών που δεν έχουν μεταφέρει ορθά την οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά με την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση των διαδικασιών εντοπισμού παιδεραστών στο διαδίκτυο και την προστασία των παιδιών από αυτούς·

96.  προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες για την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να διευθετήσει τα εναπομένοντα νομικά προβλήματα λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική γνωμοδότηση του Δικαστηρίου·

97.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και να εργαστεί συστηματικότερα για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις·

98.  καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει την ΕΕ να προαγάγει ενεργά τον διάλογο με μια παγκόσμια συνεργασία κατά της τρομοκρατίας, συνεργαζόμενη στενά με περιφερειακούς παράγοντες, όπως είναι η Αφρικανική Ένωση, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου και ο Αραβικός Σύνδεσμος, ιδίως με τις χώρες που γειτνιάζουν με τη Συρία και το Ιράκ και τις χώρες που έχουν υποστεί τις δραματικές επιπτώσεις των συγκρούσεων, όπως η Ιορδανία, ο Λίβανος και η Τουρκία, καθώς και με τα Ηνωμένα Έθνη, το NATO και ιδιαίτερα την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας·

99.  υποστηρίζει θερμά την ανάληψη δράσης για τον τερματισμό κάθε μορφής διακρίσεων, και αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του αγώνα κατά των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενετήσιου προσανατολισμού, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας ή ηλικίας·

100.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η άνοδος του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ευρώπη αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις για την ΕΕ, δεδομένου ότι συνιστά απειλή για τη δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να προτείνει πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην ΕΕ·

101.  λαμβάνει γνώση της απόφασης της Επιτροπής να αποσύρει την πρότασή της για αναθεώρηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων, και της πρόθεσης της Επιτροπής να ανοίξει το δρόμο για μια νέα πρωτοβουλία που μπορεί να συμφωνηθεί και να οδηγήσει σε πραγματικές βελτιώσεις στη ζωή των εργαζόμενων γονέων και κηδεμόνων με σκοπό την καλύτερη συμφιλίωση της επαγγελματικής, της οικογενειακής και της ιδιωτικής ζωής, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και την παροχή μιας ελάχιστης προστασίας στις μητέρες και τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών·

102.  αναμένει από την Επιτροπή να κηρύξει το 2017 έτος για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και να εντείνει τις προσπάθειές της για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων από παρόμοιες πρακτικές· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να κινήσει τη διαδικασία προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών καθώς και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)· καλεί επίσης την Επιτροπή να θεσπίσει μια νέα ειδική στρατηγική για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη για το 2015-2020, με στόχο τη δημιουργία ίσων ευκαιριών, τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά τις αποδοχές, τη φτώχεια και τις συντάξεις, και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών· επιμένει ως προς την ανάγκη περαιτέρω αντιμετώπισης του θέματος της ισορροπίας των φύλων στη διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων, και καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει τους παράγοντες που αποθαρρύνουν τις γυναίκες από την ανάληψη δράσης στον τομέα της επιχειρηματικότητας·

Ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο

103.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια σφαιρική προσέγγιση στην πολιτική του ασύλου και της μετανάστευσης· τονίζει την ανάγκη παροχής ασφαλών συνθηκών στους αιτούντες άσυλο κατά τη διαδικασία απόδοσης της προσφυγικής ιδιότητας και την ανάγκη απαλλαγής των προσφύγων από την υποχρέωση να επιλέγουν επικίνδυνες οδούς για να φθάσουν στην ΕΕ, και τούτο με την αντιμετώπιση των αιτίων της άτυπης μετανάστευσης και με την αποτελεσματική καταπολέμηση των διακινητών μεταναστών. την ενίσχυση της αλληλεγγύης και την κατανομή της ευθύνης μεταξύ όλων των κρατών μελών· υποστηρίζει την ανάγκη να συνδεθεί η μετανάστευση με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, μέσω της συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής και τις χώρες διέλευσης· υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας· υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω δράση σε σχέση με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο, προκειμένου να προληφθεί η απώλεια ζωών στη θάλασσα· ζητεί να αντιμετωπιστούν τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα και να διαμορφωθεί μια συνολική απάντηση, όπως ορίζεται στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση· τονίζει ότι η οδηγία για την Μπλε Κάρτα πρέπει να επανεξετασθεί για να προσφέρει την προοπτική μιας νόμιμης μετανάστευσης στην ΕΕ·

104.  υπογραμμίζει την ετοιμότητά του να διεκπεραιώσει τον νέο μηχανισμό επείγουσας μετεγκατάστασης στο πλαίσιο επείγουσας διαδικασίας, και δηλώνει την πρόθεσή του να προωθήσει όλα τα άλλα μέτρα που προτείνονται από την Επιτροπή παραλλήλως, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη δεν καθυστερούν τον μηχανισμό επείγουσας μετεγκατάστασης· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι το Κοινοβούλιο τάσσεται κατηγορηματικά υπέρ ενός δεσμευτικού μηχανισμού μετεγκατάστασης με βάση σαφή και καλώς καθορισμένα κριτήρια, ο οποίος να λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις των προσφύγων·

105.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που παρατηρούνται όσον αφορά την ποιότητα των συνθηκών κράτησης και των διαδικασιών χορήγησης ασύλου στην ΕΕ, καθώς και οι δύο αυτοί παράγοντες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αποτελεσματική και ουσιαστική διαχείριση των μεταναστευτικών πιέσεων· υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής να προσφέρει ενισχυμένη βοήθεια σε κράτη μέλη υποδοχής πρώτης γραμμής από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), με σκοπό την επίτευξη του στόχου αυτού·

106.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να αυξήσει την αποδοτικότητα του συστήματος επαναπατρισμού των αιτούντων άσυλο που απορρίπτονται· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διατυπώσει, ωστόσο, πρόταση για την πολιτική ταχέως επαναπατρισμού κατόπιν αξιολόγησης και αναθεώρησης των υφιστάμενων μέτρων, για παράδειγμα να συμπεριλάβει στο εν λόγω πλαίσιο την ενισχυμένη βοήθεια του Frontex· τονίζει ότι οποιαδήποτε δράση επαναπατρισμού θα πρέπει να εκτελείται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Ένας ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας

107.  τονίζει τη σημασία της υποστήριξης της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) με τη δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, με την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών, με μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αμυντική τεχνολογική και βιομηχανική βάση και με μια συνεργατικότερη προσέγγιση στην Ε&Α στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας και στις προμήθειες· τονίζει την ανάγκη να παρουσιάσει η Επιτροπή μια πρόταση για τη θέσπιση ενός πανευρωπαϊκού καθεστώτος ασφαλούς εφοδιασμού, απαραίτητου για την ανάπτυξη, τη διατήρηση και τη μεταφορά κρίσιμων αμυντικών ικανοτήτων, καθώς και για την έκφραση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών· εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στην έναρξη της προπαρασκευής δράσης για την έρευνα στον τομέα της άμυνας όσον αφορά την ΚΠΑΑ και του πιλοτικού σχεδίου που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

108.  θεωρεί ότι η υπεράσπιση και προώθηση της ελευθερίας, η στήριξη προς όλους τους συμμάχους μας και η αποτροπή θηριωδιών πρέπει να παραμείνουν στον πυρήνα των στόχων της εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της υπεράσπισης των δικαιωμάτων διωκόμενων θρησκευτικών και άλλων μειονοτήτων·

109.  υπενθυμίζει την άποψή του ότι, προκειμένου να υπάρξουν αποτελέσματα, η Επιτροπή θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή μια αναθεωρημένη πολιτική γειτονίας, με μια συνολική και συνεκτική προσέγγιση εξωτερικής δράσης και εσωτερικών πολιτικών· ζητεί την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, όπου θα πρέπει να εξεταστούν τα ακόλουθα σημεία: α) διαφοροποίηση και «περισσότερα για περισσότερα»· β) δέσμευση πέραν της γειτονίας· γ) στήριξη της δημοκρατίας, της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και της οικοδόμησης της θεσμικής ικανότητας· δ) διαφοροποιημένη προσφορά: τομείς προτεραιότητας· ε) η διάσταση της ασφάλειας· στ) η προαγωγή της περιφερειακής ολοκλήρωσης·

110.  θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ της πολιτικής των διευρύνσεων και της πολιτικής στον τομέα της γειτονίας· είναι πεπεισμένο ότι η διεύρυνση αποτελεί μία από τις επιτυχίες της ΕΕ και πρέπει να παραμείνει στην ημερήσια διάταξη, με την ιεράρχηση και αντικειμενική εποπτεία των μεταρρυθμίσεων στις υποψήφιες χώρες μέχρι το τέλος της περιόδου, με στόχο να διατηρηθούν τα κίνητρά τους και η ικανότητα της ΕΕ να διαδίδει τις αξίες της· υπενθυμίζει ότι μόνον μια τέτοια προοπτική μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τις ενδιαφερόμενες χώρες·

111.  ζητεί να αποδοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο διαθρησκευτικό διάλογο με στόχο την ανάλυση και κατανόηση των θρησκευτικών εξελίξεων προκειμένου να προωθηθεί η ανοχή και ενεργός δέσμευση, στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, κατά της βίαιης και εξτρεμιστικής ριζοσπαστικοποίησης·

112.  εξακολουθεί να υποστηρίζει το έργο των διεθνών εταίρων για τη διασφάλιση μακροχρόνιας σταθερότητας, ειρήνης και πολιτικών μεταρρυθμίσεων σε χώρες της νότιας και της ανατολικής γειτονίας, και υποστηρίζει τις προσδοκίες των εν λόγω χωρών οι οποίες επιδιώκουν στενότερους δεσμούς με την ΕΕ, περιλαμβανομένων των χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης και προσπαθούν να εκπληρώσουν τα κριτήρια για την ένταξη στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

113.  εκτιμά πως η πρόσφατη αναταραχή στην κινεζική κεφαλαιαγορά σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή στο αναπτυξιακό μοντέλο της Κίνας κι ότι απαιτείται μια στενή συνεργασία ΕΕ και Κίνας για να αποφευχθούν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο εμπόριο και προς τις δυο κατευθύνσεις· καλεί την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο να εξετάσουν τη δυνατότητα αναπροσαρμογής της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κίνας, να εκτιμήσουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους, και να εντείνουν την αμοιβαία συνεργασία με σκοπό μια καλύτερη πρόσβαση στις αγορές βάσει της αμοιβαιότητας, που θα ήταν επωφελές και για την ΕΕ και για την Κίνα·

114.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες για τη λήψη μιας σειράς ποσοτικά αποτιμήσιμων μέτρων με σκοπό την εξάλειψη πρακτικών βλαβερών για τις γυναίκες και τα κορίτσια, συμπεριλαμβανομένων των καταναγκαστικών γάμων και των γάμων σε παιδική ηλικία, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, των εγκλημάτων τιμής, της υποχρεωτικής στείρωσης, του βιασμού στο πλαίσιο συγκρούσεων, του λιθοβολισμού και κάθε άλλης μορφής βαρβαρότητας· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), για τη βελτίωση της στήριξης που διατίθεται στα θύματα τέτοιος βαρβαρότητας·

Αναπτυξιακή πολιτική

115.  υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους για την ανάπτυξη, η Επιτροπή πρέπει να επιτύχει απτά αποτελέσματα, και την καλεί να εκπονήσει και να υποβάλει ένα σχέδιο δράσης που να δίνει συνέχεια στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια, με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνοχή και να συνεχιστεί η από κοινού υλοποίηση της δέσμευσής της υπέρ των ανθρωπιστικών αρχών του ανθρωπισμού, της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας·

116.  τονίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να επικεντρωθεί σε προσπάθειες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, την εδραίωση του κράτους δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς, των παράνομων ροών κεφαλαίων και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, και για τη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας όλων των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών κυβερνήσεων των αναπτυσσόμενων χωρών και του ιδιωτικού τομέα· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να εκπονήσει μια συνολική στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να προσαρμοστεί κατάλληλα και το θεματολόγιο της ΕΕ για την ανάπτυξη και τη συνεργασία και θα αναβαθμιστεί η αιρεσιμότητα, με σκοπό την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής·

117.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι ΜΜΕ είναι η κινητήριος δύναμη δημιουργίας θέσεων εργασίας και πλούτου στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς το 90 % περίπου των θέσεων εργασίας δημιουργείται χάρη σε αυτές· καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στην υποστήριξη των πολύ μικρών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και να επικεντρωθεί στη συνεργασία με τις κυβερνήσεις εταίρους για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που θα μειώσουν το διοικητικό φόρτο, θα καταπολεμήσουν τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή, θα προωθήσουν τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και αποτελεσματικούς κρατικούς θεσμούς, θα προαγάγουν την επιχειρηματικότητα και το πνεύμα καινοτομίας σε αυτό το πλαίσιο, και θα βελτιώσουν περαιτέρω την πρόσβαση στην μικροπίστωση και τη μικροχρηματοδότηση·

118.  καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί στα ασταθή κράτη και να εκπονήσει στρατηγικές για την εδραίωση της ειρήνης και τη συγκρότηση κρατικών θεσμών· τονίζει ότι είναι επιτακτική η συμμετοχή σε διαρθρωτικές και μακροχρόνιες εταιρικές σχέσεις οι οποίες θα θέτουν ως προτεραιότητα την εγκαθίδρυση κράτους δικαίου και δημοκρατικών θεσμών στις εν λόγω χώρες·

119.  ζητεί περισσότερες επενδύσεις για την πρόσβαση στην εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης, ως μέσο για την προστασία των παιδιών σε καταστάσεις κρίσης, που αντικατοπτρίζει επίσης την ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της ανθρωπιστικής και της αναπτυξιακής βοήθειας με τη σύνδεση της αρωγής, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης·

Μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής

Θεσμικά θέματα

120.  προτρέπει την Επιτροπή να εναρμονίσει με τη συνθήκη της Λισαβόνας τη νομοθεσία όλων των φακέλων που εκκρεμούν πριν από τη Λισαβόνα (σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο) σε ό,τι αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις·

121.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να υποβάλει, με βάση το άρθρο 298 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση κανονισμού για ένα ευρωπαϊκό διοικητικό δικονομικό δίκαιο·

122.  παροτρύνει την Επιτροπή να αναδείξει σε προτεραιότητα την αποδέσμευση της αναθεώρησης του κανονισμού για την πρόσβαση στα έγγραφα και να δώσει συνέχεια στις συστάσεις που έχει διατυπώσει το Κοινοβούλιο σε διαδοχικά ψηφίσματά του σχετικά με τη διαφάνεια και την πρόσβαση στα έγγραφα·

123.  υποστηρίζει θερμά την πρωτοβουλία για ένα υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας στη βάση μιας διοργανικής συμφωνίας· επαναλαμβάνει το αίτημα του Κοινοβουλίου για μια νομοθετική πρόταση·

124.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα νομικά επιχειρήματα που προβλήθηκαν πρόσφατα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

125.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει το χαμηλό ποσοστό επιτυχημένων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών (ΕΠΠ), που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αποδοχή αυτού του μέσου διεθνικής συμμετοχικής δημοκρατίας από τους πολίτες, και να εξασφαλίσει ότι οι αποφάσεις όσον αφορά το παραδεκτό των ΕΠΠ ανταποκρίνονται στη νομική αρμοδιότητα της ΕΕ, αναμένει δε από την Επιτροπή να δίνει τη δέουσα συνέχεια σε κάθε επιτυχημένη ΕΠΠ, όταν έχει δεσμευτεί να το πράξει, και γενικότερα να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες και τους περιορισμούς αυτού του μέσου, ιδίως διευκολύνοντας την όλη διαδικασία και βελτιώνοντας τις κάπως γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες στο πλαίσιο μιας άμεσης αναθεώρησης του κανονισμού ΕΠΠ, με σκοπό τη μετατροπή του σε ένα αξιόπιστο εργαλείο καθορισμού του θεματολογίου·

o
o   o

126.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου