Index 
 Text integral 
Procedură : 2015/2729(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0656/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0323

Texte adoptate
PDF 504kWORD 216k
Miercuri, 16 septembrie 2015 - Bruxelles
Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2016
P8_TA(2015)0323RC-B8-0656/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 16 septembrie 2015 referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 (2015/2729(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Programul de lucru al Comisiei pentru 2015 - Un nou început” (COM(2014)0910) și anexele 1-4 la aceasta,

–  având în vedere articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Europa trebuie să răspundă cu o viziune și o orientare clare, cu spirit de inițiativă, ambiție și curaj la provocările cu care ne confruntăm, atât pe plan intern, cât și pe plan extern, pentru a demonstra că este capabilă să răspundă așteptărilor cetățenilor săi, oferindu-le perspective și instaurând un climat de încredere prin transformarea UE într-o uniune cu adevărat democratică, într-o democrație parlamentară și un spațiu în care cetățenii pot decide direcția în care merge continentul lor și pot contribui la modelarea acestuia, în favoarea menținerii și a consolidării standardului lor de viață;

B.  întrucât Strategia Europa 2020 rămâne o bază valabilă pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii în Europa și se preconizează că obiectivele acesteia vor fi confirmate înainte de sfârșitul lui 2015, însă instrumentele sale de punere în aplicare trebuie actualizate și consolidate;

C.  întrucât viitoarele programe de lucru ale Comisiei ar trebui să abordeze provocările definitorii ale secolului 21, precum schimbările climatice, independența energetică, utilizarea eficientă a resurselor, tranziția către o societate digitală, concurența la nivel mondial, egalitatea de gen și inegalitatea din ce în ce mai accentuată, ținând seama totodată de costul non-Europei;

D.  întrucât pierderea competitivității europene în cadrul economiei mondiale, șomajul ridicat, schimbările demografice și o populație în curs de îmbătrânire tot mai pronunțată reprezintă provocări fără precedent pentru UE; întrucât doar economiile competitive cu politica macroeconomică potrivită vor putea crea locuri de muncă, vor putea crește nivelul de trai al cetățenilor lor și vor putea genera prosperitatea care finanțează investițiile în viitor și furnizează servicii publice; întrucât este necesară punerea unui accent mai puternic pe promovarea concurenței libere și echitabile în vederea realizării obiectivelor ambițioase în materie de locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate globală a economiei europene, având în vedere mai ales faptul că majoritatea celorlalte regiuni ale lumii cresc mai rapid, cu niveluri ale productivității și inovării aflate în creștere;

E.  întrucât UE trece printr-o criză economică de durată, cu o creștere economică redusă, cu dezechilibre interne din ce în ce mai mari și fără noi locuri de muncă și investiții, criză care nu va fi depășită fără o integrare europeană mult mai profundă în domeniile în care aceasta se justifică, în special în ceea ce privește piața internă și în contextul uniunii economice și monetare, prin consolidarea controlului și a responsabilității democratice;

F.  întrucât resursele financiare ar trebui axate pe prioritățile politice ale UE, nu doar din perspectiva sumelor alocate, ci și a flexibilității și echilibrului, mai ales în ceea ce privește Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) și cadrul financiar multianual (CFM) 2014-2020, care prevede un set de mecanisme de flexibilitate, inclusiv o clauză de revizuire, pentru a permite adaptarea bugetului UE la circumstanțe neprevăzute;

G.  întrucât politica și acțiunile UE trebuie să respecte principiile subsidiarității și proporționalității, pentru a ajuta cetățenii să anticipeze schimbările rapide de ordin social și economic și să reacționeze în consecință;

H.  întrucât Europa trebuie să-și asume angajamentul față de o un model economic ce poate asigura creșterea durabilă, pentru a asigura acestei generații și generației viitoare locuri de muncă, și nu datorii;

I.  întrucât sustenabilitatea și creșterea economică sunt compatibile și se pot consolida reciproc și întrucât Comisiei i se solicită să facă din sustenabilitate o piatră de temelie a agendei sale pentru creștere și locuri de muncă; întrucât Comisia este gardianul tratatelor UE, care consacră principiile dezvoltării sustenabile, justiției sociale, solidarității, precum și drepturile fundamentale ale europenilor;

J.  întrucât Europa are nevoie de un program de lucru al Comisiei bine orientat și suficient de ambițios, cu care să abordeze adevăratele nevoi ale UE și ale cetățenilor săi,

PARTEA 1

1.  îndeamnă Comisia să-și folosească pe deplin dreptul de inițiativă pentru a-i asigura Uniunii o un rol de lider clar și în special să asigure finalizarea pieței unice și elaborarea foii de parcurs strategice pentru o uniune economică și o uniune politică, precum și în domeniul acțiunii externe;

2.  salută accentul pus de Comisie pe 10 priorități strategice; subliniază importanța promovării intereselor comunitare și a menținerii unității și coeziunii UE, respectând, totodată, principiile subsidiarității și proporționalității; crede, prin urmare, cu tărie că eforturile trebuie să se concentreze pe aceste priorități strategice;

3.  salută deschiderea negocierilor pentru un nou acord interinstituțional privind o mai bună reglementare; este de părere că acest lucru ar trebui să ducă la îmbunătățirea calității procesului de elaborare a actelor legislative din cadrul Comisiei, la consolidarea evaluărilor sale de impact privind proiectele legislative, inclusiv a evaluărilor de impact economice, sociale, de mediu și legate de IMM-uri, și, acolo unde este necesar, la utilizarea regulamentelor și nu a directivelor, în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității; așteaptă de la Comisie să trateze în mod egal cele două componente ale autorității legislative în ceea ce privește informarea și documentarea pe care le asigură pe tot parcursul procesului legislativ; se așteaptă la consolidarea angajamentului privind asigurarea unei consultări interinstituționale adecvate, luarea deplină în considerare a propunerilor și recomandărilor Parlamentului și furnizarea unor justificări detaliate pentru fiecare propunere avută în vedere; reamintește că programarea multianuală, convenită de cele trei instituții, ar trebui să asigure cadrul programului de lucru anual și ar trebui să reprezinte baza pentru discuțiile referitoare la programul de lucru anual specific; amintește că este de părere că îmbunătățirea reglementării nu ar trebui considerată o metodă de scădere a importanței domeniilor ce țin de competențele UE și că deciziile politice din cadrul procesului decizional democratic ar trebui să aibă prioritate față de evaluările tehnice;

4.  îndeamnă Comisia să crească în continuare coerența programului său legislativ și să îmbunătățească evaluările de impact independente ale proiectelor de acte legislative prin includerea unui test privind IMM-urile și a unui test privind competitivitatea, aceste măsuri contribuind la eliminarea birocrației la toate nivelurile – european, național și regional – și pentru toți actorii economici și cetățeni în existența lor cotidiană și susținând astfel stimularea creării de locuri de muncă, respectând, totodată, standardele sociale și de mediu; consideră că IMM-urile și microîntreprinderile nu ar trebui să se confrunte cu sarcini inutile atunci când pun în aplicare legislația și respectă normele; invită Comisia să urmărească o simplificare maximă și, dacă e posibil, să promoveze folosirea deplină a soluțiilor digitale, pentru a facilita punerea în aplicare a normelor UE; consideră că, atunci când se dovedesc nepotrivite pentru întreprinderile mici, directivele și regulamentele ar putea necesita o revizuire pentru a se evita împovărarea IMM-urilor; solicită ca microîntreprinderile să fie scutite, pe cât posibil, de aplicarea tuturor actelor legislative împovărătoare, în special pentru a încuraja întreprinderile nou-înființate și întreprinzătorii;

5.  invită Comisia ca, în contextul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), să prezinte o listă de acte legislative și propuneri ce trebuie revizuite sau abrogate atunci când se pare că pertinența lor sau valoarea lor adăugată pentru UE nu mai este garantată și când acestea sunt depășite sau nu mai deservesc scopul inițial; subliniază însă că REFIT nu trebuie folosit ca pretext pentru reducerea nivelului de ambiție în ceea ce privește aspectele de importanță vitală, pentru dereglementarea sau scăderea standardelor sociale și de mediu; consideră că simplificarea are legătură cu calitatea și nu cu obiectivele cantitative; ia act de obiectivul de a reduce cu 25% sarcina administrativă și birocratică și costurile conexe ale noilor propuneri pentru întregul ciclu politic, inclusiv pentru transpunere, implementare și aplicare; solicită să se facă reduceri semnificative pentru a se iniția condiții mai bune pentru crearea de noi locuri de muncă, menținerea locurilor de muncă în Europa și readucerea locurilor de muncă, stimulând concurența și creșterea durabilă;

6.  așteaptă de la Comisie să prezinte o propunere pentru următoarea etapă a Strategiei Europa 2020 pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă care să abordeze marile provocări și șanse care ne așteaptă, în special tranziția energetică, revoluția digitală și pregătirea europenilor pentru aceste schimbări; consideră că această strategie ar trebui să combine reformele relevante cu inițiative privind investiții majore, plecând de la uniunea energetică a cărei realizare a început deja și de la piața unică digitală, precum și cu o inițiativă nouă privind investițiile în domeniul social și în recalificare; consideră că strategia ar trebui susținută prin folosirea deplină a Fondului european pentru investiții strategice și a CFM 2014-2020 revizuit; consideră că toate statele membre ar trebui să aibă condițiile necesare pentru a pune în aplicare această strategie și că uniunea economică și monetară ar trebui finalizată pentru a stimula convergența în această direcție; consideră că și parteneriatele strategice externe ale UE ar trebui să ofere ocazii noi pentru asigurarea succesului acestei strategii;

7.  îndeamnă Comisia să prezinte o soluție solidă pentru problemele de natură socială ale UE, în special pentru șomaj, discrepanțele în privința competențelor, diferențele sociale și excluziunea, precum și riscurile de dumping social și exod de creiere; consideră că astfel este nevoie de redresare economică și de investiții care să stimuleze crearea de locuri de muncă de calitate, de investiții sociale concentrate pe competențe, servicii de îngrijire a copiilor și alte servicii sociale și pe economia socială; consideră că este nevoie și de o convergență sporită pentru a asigura respectarea în întreaga Uniune a unui set de standarde sociale fundamentale; consideră că, în acest context, mobilitatea echitabilă a forței de muncă ar trebui promovată ca libertate fundamentală pe piața unică; este de părere că trebuie luate imediat măsuri concrete către obținerea ratingului social AAA promis; invită Comisia să promoveze implicarea mai puternică în acest sens a partenerilor sociali de la nivel european și național;

8.   subliniază faptul că rata șomajului rămâne excesiv de ridicată, în special în rândul tinerilor și al femeilor, și că redresarea economică a UE este încă fragilă; salută adoptarea FEIS, solicită ca acesta să fie implementat integral și se așteaptă să fie aprobate și dezvoltate cât mai curând posibil o serie de proiecte de investiții, care să contribuie la o redresare puternică și la o creștere economică echilibrată și durabilă, stimulând astfel ocuparea forței de muncă și coeziunea economică, socială și teritorială în toată UE; reamintește solicitările sale în ceea ce privește transparența, răspunderea democratică și respectarea orientărilor privind investițiile;

9.  invită Comisia să pună accentul pe creștere și pe crearea de locuri de muncă drept piatră de temelie a economiei sociale și de piață europene și a strategiei UE de dezvoltare sustenabilă; îndeamnă Comisia să pună sustenabilitatea în centrul oricărei politici economice solide, orientate spre viitor și vizând depășirea crizei și să-i acorde un loc important atât în actualul program de lucru, cât și în cele viitoare, printr-o rubrică specifică dedicată aplicării cuprinzătoare și rapide a celui de-al șaptelea Program de acțiune pentru mediu;

10.  salută adoptarea strategiei privind piața unică digitală (PUD) și solicită punerea sa rapidă în aplicare, însoțită de recomandări legislative clare și de mijloace financiare, cu scopul de a crea o economie digitală în care Europa poate avea un rol de lider, întreprinderile pot funcționa la nivel transfrontalier, iar drepturile consumatorilor, ale deținătorilor de drepturi și ale cetățenilor sunt protejate; își exprimă convingerea că Europa oferă o valoare adăugată clară stimulând spiritul antreprenorial și economia bazată pe cunoaștere și înlăturând barierele inutile; consideră că strategia privind piața unică digitală ar trebui, de asemenea, să vizeze stimularea inovării și crearea de noi oportunități pentru cetățenii, întreprinderile și consumatorii din UE, creând astfel locuri de muncă și garantând, totodată, standardele sociale de bază; subliniază faptul că progresele în acest domeniu vor avea un impact direct asupra cetățenilor; consideră că protecția consumatorilor și apărarea drepturilor fundamentale sunt ambele esențiale pentru ca europenii să aibă încredere în piața unică digitală, ca parte a digitizării vieții lor de zi cu zi;

11.  este încredințat că elaborarea unei politici fiscale echilibrate și echitabile trebuie privită ca o parte integrantă a reformelor structurale din statele membre, dacă e cazul, și că politica fiscală și politica în domeniul concurenței ar trebui considerate drept cele două fețe ale aceleiași monede, în beneficiul tuturor consumatorilor și cetățenilor din UE, în perspectiva unei contribuții suplimentare la crearea de locuri de muncă; sprijină transferul sarcinii fiscale de la muncă la alte forme de impozitare sustenabilă;

12.  invită Comisia să reevalueze și să consolideze mecanismele și resursele politicii în materie de concurență și ale ajutoarelor de stat; consideră politica și controlul UE cu privire la ajutoarele de stat drept un instrument important de combatere a practicilor fiscale care denaturează piața unică;

13.  reafirmă importanța pe care o acordă „metodei comunitare”, transparenței procesului legislativ, legitimității democratice și rolului și responsabilității parlamentelor naționale;

14.  insistă asupra necesității de a pune în aplicare pe deplin, cu celeritate și cu eficacitate legislația existentă în domenii ca piața unică, legislația ambientală, politica agricolă comună (PAC) revizuită, politica comună în domeniul pescuitului (PDP) și politica de coeziune, precum și sectoarele financiar și bancar; invită Comisia să monitorizeze mai bine progresele statelor membre în ceea ce privește implementarea;

15.  solicită adoptarea prin procedura legislativă ordinară a unor orientări privind convergența, care, împreună cu analiza anuală a creșterii, ar trebui să constituie baza recomandărilor specifice fiecărei țări; consideră că rolul de control ce revine Parlamentului în cadrul semestrului european ar trebui oficializat, iar toate parlamentele naționale din zona euro ar trebui să respecte fiecare etapă a procesului semestrului european;

16.  invită Comisia, precum și toate părțile interesate, să analizeze toate opțiunile pentru consolidarea UEM și pentru a o face mai rezistentă și mai favorabilă creșterii, ocupării forței de muncă și stabilității, cu o dimensiune socială care să aibă ca scop protejarea economiei de piață sociale a UE și respectarea dreptului la negocieri colective, în cadrul căreia s-ar asigura coordonarea politicilor sociale ale statelor membre, inclusiv stabilirea unui mecanism privind salariul sau venitul minim care să corespundă fiecărui stat membru și să fie decis de fiecare stat membru și care să susțină combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, reintegrarea lucrătorilor pe piața muncii, precum și mobilitatea și flexibilitatea voluntare la nivel de profesii și de state membre;

17.  subliniază că bugetul UE trebuie utilizat cu eficacitate pentru a promova realizarea priorităților și politicilor UE și, prin urmare, solicită Comisiei să răspundă preocupărilor exprimate cu privire la gestiunea defectuoasă și la fraude; invită Comisia să întreprindă măsuri pentru evaluarea și îmbunătățirea controalelor existente și să reducă, acolo unde este posibil, sarcina birocratică; subliniază că Comisia trebuie să asigure utilizarea optimă a banilor contribuabililor UE și subliniază că rezultatele sunt mai importante decât simpla executare a creditelor disponibile; solicită, așadar, efectuarea unor evaluări sistematice, regulate și independente pentru a asigura faptul că toate cheltuielile efectuate duc la rezultatele dorite într-un mod rentabil; invită Comisia să-și reia eforturile în vederea implicării statelor membre în această sarcină, în special în ceea ce privește fondurile plătite de statele membre însele;

18.  subliniază necesitatea de a utiliza mai eficient banii contribuabililor și nevoia unor măsuri suplimentare în direcția protejării intereselor financiare ale Uniunii, pentru a asigura legitimitatea cheltuielilor UE, care trebuie efectuate în mod rentabil; cere, prin urmare, ca bugetul UE să fie utilizat cu eficacitate printr-o axare pe îmbunătățirea rezultatelor controalelor actuale, pe evaluarea controalelor și pe modalitățile de a asigura faptul că rezultatele și valoarea adăugată au prioritate în fața utilizării la maximum a creditelor înscrise în buget; consideră că ar trebui menținută propunerea privind instituirea unui inspector de garanții procedurale în cadrul oficiului antifraudă, OLAF (COM(2014)03402014/0173(COD));

19.  salută agenda europeană a Comisiei privind migrația și propunerile legislative corespunzătoare, precum și propunerile aferente de ajustări bugetare în 2015 și 2016 pentru a asigura punerea în aplicare corectă a obiectivelor stabilite în agenda privind migrația; îi reamintește însă Comisiei angajamentul său de a soluționa presiunea crescândă de la frontierele externe ale UE, incluzând măsuri ferme împotriva migrației ilegale și a traficului și contrabandei de persoane și îmbunătățirea politicii privind migrația controlată, ceea ce presupune o mai bună corelare a politicii UE în materie de migrație cu politica externă a UE; îndeamnă Comisia să elaboreze în continuare instrumente pentru o abordare bazată pe drepturile omului cu privire la persoanele care caută în UE protecție împotriva războiului și a persecuțiilor;

20.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la evoluțiile recente din Marea Mediterană și de pe ruta Balcanilor de Vest, locuri în care un număr record de migranți neregulamentari au trecut granițele UE, reprezentând o provocare fără precedent pentru Europa și statele sale membre ce impune o reacție europeană comună și fermă; își exprimă susținerea pentru măsurile prezentate de Comisie și solicită adoptarea și aplicarea rapidă a acestora de către statele membre; salută inițiativele Comisiei privind transferul și relocarea, inclusiv cea mai recentă privind transferul de urgență al unui număr crescut de solicitanți de azil care au nevoie de protecție internațională, în beneficiul Greciei, Italiei și Ungarie, precum și propunerea Comisiei privind un mecanism permanent de transfer care să fie activat în situații de urgență, ținându-se seama de numărul de refugiați prezenți într-un stat membru, bazat pe articolul 78 alineatul (2) din TFUE; îndeamnă Comisia să activeze mecanismul necesar, care a fost elaborat în mod special pentru situații de aflux masiv; subliniază, totodată, că este necesar să se accelereze procesarea cererilor de azil și întoarcerea persoanelor ale căror cereri au fost refuzate; își exprimă susținerea pentru abordarea de tip „focar”, anunțată în Agenda privind migrația, ce are scopul de a consolida ajutorul operațional la sosirea inițială a solicitanților, inclusiv pentru înregistrarea și procesarea inițială a cererilor, inclusiv pentru cei care nu au nevoie de protecție; respinge orice măsură care reintroduce, de facto, controalele la frontieră, periclitând spațiul Schengen;

21.   reamintește angajamentul Comisiei de a recurge la toate instrumentele disponibile, inclusiv la bugetul UE, pentru a impulsiona crearea locurilor de muncă și creșterea prin investiții inteligente, în cadrul unui parteneriat mai strâns cu statele membre, parlamentele naționale, regiunile și orașele, pentru a îmbunătăți implementarea politicilor existente și eficacitatea acțiunilor la fața locului, în mod specific în ceea ce privește utilizarea fondurilor structurale și de investiții ale UE; subliniază că politica de coeziune, în conformitate cu procesul de guvernanță economică, rămâne principala sursă de astfel de investiții publice și, prin urmare, consideră că ar trebui valorificate sinergiile dintre FEIS și alte fonduri, în special fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI); solicită să fie analizate sinergiile dintre fondurile ESI și programul Orizont 2020; solicită implicarea partenerilor privați și a investitorilor privați, care este de importanță esențială pentru succesul FEIS, și subliniază potențialul acestui fond de a crea locuri de muncă; solicită, în același timp, un control democratic la nivelul UE al FEIS; consideră că orice finanțare deviată de la programul Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea Europei ar trebui să aibă drept rezultat investiții de valoare egală sau mai mare în cercetare și inovare, infrastructura digitală, transport și, respectiv, energie și invită Comisia să profite de posibilitatea oferită de revizuirea obligatorie din 2016 a CFM pentru a pregăti compensări pentru aceste două programe;

22.  solicită punerea rapidă în aplicare a strategiei Mecanismul pentru interconectarea Europei, cu infrastructuri îmbunătățite și proiecte cu valoare adăugată europeană în domeniile transporturilor, energiei și telecomunicațiilor, esențiale pentru funcționarea pieței unice;

23.  observă că Comisia trebuie să lanseze în 2016 o „analiză postelectorală” profundă, consistentă și cuprinzătoare a CFM 2014-2020, însoțită de o propunere legislativă ce vizează modificarea Regulamentului privind CFM, ca modalitate de valorificare a bugetului UE și, prin urmare, de realizare a unei contribuții la redresarea economiei UE; constată că o revizuire legislativă obligatorie a CFM a fost una dintre principalele cereri ale Parlamentului în cadrul negocierilor privind CFM; atribuie, așadar, importanță maximă acestui proces; își exprimă disponibilitatea de a acționa constructiv pentru soluționarea mai multor chestiuni pendinte, printre care cele privind finanțarea fondului de garantare a FEIS;

24.  încurajează Comisia să tragă învățăminte din concluziile care se așteaptă înainte de sfârșitul lui 2016 din partea Grupului la nivel înalt privind resursele proprii și să prezinte propuneri concrete în cursul mandatului său; își reiterează angajamentul de a reforma sistemul de resurse proprii ale UE înainte de lansarea următorului CFM;

25.  își reafirmă preocuparea profundă față de restanțele acumulate la plăți, care subminează credibilitatea UE; salută adoptarea unei declarații comune de către Comisie, Consiliu și Parlament privind un plan de plăți pentru 2015-2016 menit să reducă până la sfârșitul lui 2016 aceste restanțe până la un nivel sustenabil; reamintește Comisiei angajamentul acesteia de a monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a programelor pentru 2014-2020, instituind un sistem de avertizare timpurie și propunând modificarea fără întârziere a bugetelor în cazul în care nivelul plăților autorizate în 2016 nu este suficient;

26.  invită Comisia să propună măsuri de îmbunătățire a schimbului de informații și să sporească cooperarea operațională dintre statele membre și agențiile UE, îndeosebi în ceea ce privește criteriile pentru alerte, și să facă obligatorie lansarea de alerte cu privire la persoanele condamnate pentru terorism sau suspectate de terorism; invită Comisia să mobilizeze resurse tehnice și financiare pentru a asigura coordonarea și schimbul de bune practici la nivelul UE în lupta împotriva propagandei teroriste, a rețelelor radicale și a recrutării pe internet; solicită, în special, în acest sens, ca Europol să dispună de toate mijloacele necesare pentru a combate terorismul și criminalitatea organizată, conform mandatului său;

27.  evidențiază faptul că încheierea unor noi acorduri comerciale este esențială pentru dezvoltarea unui cadru economic european orientat către exterior și competitiv, care este capabil să le ofere beneficii concrete și prețuri mai mici consumatorilor, precum și să genereze noi locuri de muncă prin deschiderea piețelor din țări terțe și diversificarea exporturilor; își reiterează poziția conform căreia acordurile comerciale echilibrate pot stabili reguli pentru globalizare; invită, prin urmare, Comisia să se asigure că standardele europene nu sunt periclitate și subliniază că comerțul trebuie să aibă un rol în combaterea sărăciei și consolidarea dezvoltării peste granițe; consideră că eliminarea barierelor comerciale și investiționale la nivel mondial trebuie să rămână o prioritate esențială a strategiei comerciale a UE; sprijină, prin urmare, eforturile Comisiei depuse în cadrul tuturor negocierilor comerciale bilaterale și multilaterale în curs pentru a se ajunge la un rezultat pozitiv în ceea ce privește încheierea în 2016 a unor acorduri comerciale cuprinzătoare și reciproc avantajoase; subliniază că sunt necesare eforturi susținute din partea UE pentru a profita de avantajele procesului inițiat în 2013 prin pachetul de la Bali convenit în cadrul negocierilor multilaterale din Runda de la Doha, care ar trebui să pună bazele stabilității economice mondiale; subliniază nevoia includerii unui capitol privind consolidarea cooperării în lupta împotriva evaziunii fiscale, a paradisurilor fiscale, a corupției și a spălării de bani în cadrul comerțului bilateral, plurilateral și multilateral din UE;

28.  invită Comisia să vizeze o strategie consecventă și coerentă pentru politica externă și de securitate, care să încerce să identifice, în climatul de securitate ce se schimbă rapid, provocările noi și cele emergente cu care UE trebuie să se confrunte și pe care trebuie să le soluționeze, interesele care trebuie apărate și valorile care trebuie promovate, precum și să asigure securitatea cetățenilor UE și să creeze un climat de pace și stabilitate susținute; reamintește, în acest context, importanța drepturilor omului și a libertăților fundamentale și imperativul ca UE să aibă un rol proeminent pe scena mondială în ceea ce privește dezvoltarea, promovarea și consolidarea păcii, ajutorul umanitar și promovarea la scară mondială a drepturilor omului;

PARTEA 2

Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții

29.  invită Comisia să prezinte o propunere pentru următoarea etapă a Strategiei Europa 2020, care să răspundă provocărilor privind concurența mondială, tranziția energetică, revoluția digitală și tendințele demografice; consideră că această propunere ar trebui să combine modificări structurale cu inițiative de investiții extinse care să se bazeze pe instrumentele existente (bugetul UE, FEIS);

30.  subliniază rolul esențial al punerii în aplicare a politicii din domeniul concurenței pentru crearea unor condiții de concurență echitabile care să favorizeze inovarea, productivitatea, crearea de locuri de muncă și investițiile pentru toți actorii de pe piața unică și pentru toate modelele de afaceri, inclusiv pentru IMM-uri; solicită Comisiei să aplice cu strictețe normele antitrust și normele privind ajutoarele de stat și controlul concentrărilor economice în vederea realizării unei piețe interne funcționale;

31.  sprijină dezvoltarea unei uniuni a piețelor de capital, subliniind totodată nevoia de a se garanta că riscurile financiare sistemice nu cresc și de a asigura pentru această uniune infrastructura necesară și o supraveghere consolidată pentru a stimula creditele nebancare durabile și a promova investițiile pe termen lung în sprijinul economiei reale;

32.  invită Comisia să elimine obstacolele existente pe piața unică, pentru a îmbunătăți finanțarea societăților, în special a IMM-urilor și a microîntreprinderilor, cu scopul de a stimula investițiile în sectorul privat; solicită consolidarea și aplicarea deplină a normelor UE privind piața internă și îndeamnă Comisia să dezvolte, în mod sistematic, dimensiunea externă a pieței unice în politicile comerciale ale UE, în vederea sporirii competitivității UE și a protecției consumatorilor, evitând în același timp concurența neloială din partea bunurilor și produselor care nu respectă standardele de siguranță, sociale și de mediu ale UE;

33.  solicită o politică industrială ambițioasă a UE, care să permită dezvoltarea de noi bunuri și restructurarea proceselor industriale prin inovare, în vederea modernizării industriei UE, prin gestionarea tranziției digitale a sectorului și asigurarea competențelor digitale care să permită fructificarea potențialului său;

34.  consideră că dimensiunea socială a Strategiei Europa 2020, care cuprinde competitivitatea, creșterea economică și locurile de muncă, ar trebui să vizeze sprijinirea și îmbunătățirea prin coordonarea politicilor sociale ale statelor membre, între altele prin stabilirea unor praguri de referință sau, dacă e necesar, prin legislație, prin stabilirea unui set de standarde sociale de bază precum calitatea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, acordarea unor ajutoare de șomaj și luarea unor măsuri de reintroducere pe piața muncii, accesul la servicii de sănătate, servicii de îngrijire a copiilor accesibile și de bună calitate, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții; consideră că obiectivele sociale din Strategia Europa 2020 și tabloul de bord al principalilor indicatori sociali și de ocupare a forței de muncă ar putea fi folosite pentru a monitoriza aplicarea acestor standarde de bază;

35.  îndeamnă Comisia să finalizeze și să prezinte pachetul privind mobilitatea forței de muncă până la finalul anului, abordând, de asemenea, efectele negative ale mobilității forței de muncă; solicită efectuarea de inspecții transfrontaliere ferme la locul de muncă, în vederea combaterii abuzului; consideră că mobilitatea în cadrul Europei constituie un drept fundamental; de asemenea, invită Comisia să adopte măsuri pentru promovarea integrării lucrătorilor europeni și a capacității de inserție profesională a acestora; reamintește Comisiei de angajamentul său referitor la Directiva privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii;

36.  cere acțiuni concrete pentru eliminarea discriminării persistente de pe piața muncii, în special cu privire la lucrătorii în vârstă, șomerii pe termen lung, femei, lucrătorii cu dizabilități și tineri; reamintește că este nevoie ca problema șomajului pe termen lung să se soluționeze nu numai prin intermediul educației și al formării, ci și prin incluziunea pe piețele forței de muncă, o mai bună consiliere și un sprijin sporit pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, subvenții care vizează încadrarea în muncă și beneficii condiționate de exercitarea unei activități;

37.  își exprimă speranța că punerea în aplicare a garanției pentru tineret, inclusiv a sprijinului din cadrul Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, va începe să dea roade și își exprimă disponibilitatea de a sprijini orice inițiativă, inclusiv financiară, pentru a consolida acest program al UE; solicită Comisiei să se asigure că educația și formarea rămân printre principalele sale priorități, inclusiv o nouă analiză a competențelor necesare în prezent și în viitor pe piața muncii, cu accent pe un nivel ridicat de calitate, eficacitate, accesibilitate și egalitate; opinează că o atenție deosebită ar trebui acordată învățării pe tot parcursul vieții, sistemelor duale, recunoașterii diplomelor și sprijinirii măsurilor urmărind reducerea ratelor de abandon școlar timpuriu, pentru a asigura că elevii își însușesc un nivel de alfabetizare de bază, conform definițiilor din Programul OCDE privind evaluarea internațională a elevilor (PISA) și în conformitate cu competențele prevăzute de Tratat; solicită să se acorde o atenție mai mare finanțării și facilitării mobilității tinerilor, îndeosebi prin intermediul stagiilor de ucenicie, pentru a corela la maximum competențele disponibile și oferta de locuri de muncă de pe piața unică;

38.  consideră că este crucial ca educația și asistența medicală pentru copii să fie accesibile, abordabile și de calitate pentru ca toți copiii să poată beneficia de ele și, prin urmare, solicită Comisiei să reflecteze la acțiuni suplimentare pentru promovarea investițiilor sociale și, în special, pentru reducerea sărăciei în rândul copiilor;

39.  reamintește că orice propunere legislativă nouă ar trebui să țină seama de un echilibru adecvat între flexibilitate și securitate atât pentru angajatori, cât și pentru angajați, precum și de considerentele sociale și privind ocuparea forței de muncă, printre care impactul îmbătrânirii și competențele necesare; constată că noțiunea de „lucrător” este pluridimensională datorită unor noi forme de ocupare a forței de muncă și de activitate independentă și că ar trebui adoptată o abordare în vederea combaterii inegalităților, care pot pune în pericol echitatea și eficiența economiei noastre sociale de piață; reamintește Comisiei solicitarea sa de revizuire a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, care era prevăzută pentru cel târziu sfârșitul anului 2012;

40.  subliniază importanța sprijinului pe care politica de coeziune îl acordă IMM-urilor, care reprezintă coloana vertebrală a creșterii economice și a ocupării forței de muncă în UE, și solicită să se creeze sinergii între fondurile destinate politicii de coeziune, Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) și Orizont 2020;

41.  evidențiază continuarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020, în special eforturile către o mai bună concentrare asupra concretizării cercetării de talie mondială în produse și servicii care pot contribui la relansarea competitivității economiilor europene;

42.  solicită să se prezinte inițiative în vederea dezvoltării potențialului sectorului cultural și creativ, ca sursă de locuri de muncă și de creștere economică; subliniază, în acest sens, că este important să se asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) și îndeamnă Comisia ia măsuri în continuarea planului său de acțiune de combatere a încălcărilor DPI, care include revizuirea Directivei privind asigurarea respectării DPI, care este decalată în raport cu era digitală și inadecvată pentru a combate încălcările online, precum și în continuarea Cărții verzi privind rambursarea și sistemele conexe, ca un drept potențial la nivelul UE de a recupera banii cheltuiți pentru achiziționarea neintenționată de bunuri contrafăcute; invită Comisia să consolideze în continuare mandatul Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală și salută constituirea grupului de experți ai Comisiei pentru asigurarea respectării DPI;

43.  salută obiectivul Comisiei de a retrage propunerea privind o legislație europeană comună în materie de vânzare și subliniază că noua propunere a Comisiei, anunțată în Comunicarea privind piața unică digitală, trebuie să se bazeze pe poziția Parlamentului în primă lectură;

44.  subliniază importanța unui sector competitiv al serviciilor financiare, care să le ofere consumatorilor produse benefice și informații transparente; subliniază că acest lucru va crește încrederea consumatorilor în produsele oferite de sectorul serviciilor financiare;

45.  este preocupat de posibilele consecințe ale unei crize economice și financiare din China, declanșate de spargerea bulei pieței de valori; avertizează cu privire la posibilele consecințe ale deficiențelor sistemice din cadrul arhitecturii serviciilor financiare chineze;

Combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale

46.  salută publicarea unui nou pachet privind politica fiscală și solicită Comisiei să dea dovadă de ambiție în ceea ce privește asigurarea unui sistem fiscal echitabil, bazat pe principiul conform căruia impozitele trebuie plătite în țara în care se generează profit, evitând denaturarea pieței interne și concurența neloială;

47.  salută eforturile Comisiei și ale statelor membre de a promova activ lupta împotriva fraudei fiscale, a evaziunii fiscale, a planificării fiscale agresive și a utilizării paradisurilor fiscale, inspirându-se din expertiza OCDE în încurajarea bunei guvernanțe fiscale în toate forumurile internaționale relevante;

48.  solicită Comisiei să prezinte o comunicare care să includă o definiție a paradisurilor fiscale (jurisdicții necooperante) la nivelul UE, pe baza criteriilor OCDE; consideră că această politică ar trebui să fie combinată cu o imagine clară a modului de a utiliza lista; solicită, de asemenea, Comisiei să prezinte o inițiativă a UE îmbunătățită privind o bază fiscală consolidată comună obligatorie a societăților - chiar dacă, într-o primă etapă, componenta de consolidare este amânată - care ar trebui să aibă implicații administrative semnificative și să includă un regim de tranziție lină;

O piață unică digitală conectată și incluzivă

49.  reamintește ferm Comisiei că o piață unică digitală ambițioasă nu va fi posibilă fără un mecanism adecvat pentru a stimula investițiile de pe teren; susține acordarea de prioritate pieței unice digitale, date fiind oportunitățile pe care activitățile digitale le pot genera în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și de noi întreprinderi, consolidarea inovării, stimularea productivității, creșterea competitivității și, prin urmare, generarea de creștere economică; subliniază necesitatea de a sprijini dezvoltarea unui sector digital care ar trebui să asigure pentru fiecare cetățean european o conexiune la cea mai mare viteză posibilă și la cel mai mic cost posibil;

50.  recunoaște angajamentul Comisiei de a valorifica potențialul economiei digitale concentrându-se pe trei piloni, vizând un mai bun acces pentru consumatori și întreprinderi și un mediu mai favorabil pentru dezvoltarea serviciilor digitale; subliniază necesitatea de a colabora cu autoritățile de reglementare de la nivel mondial în materie de concurență, siguranță și securitate; insistă că este important să se îmbunătățească accesul la rețea pentru toți, prin conexiuni în bandă largă de mare viteză, pentru a reduce diviziunea digitală; salută anunțarea inițiativei „liberei circulații a datelor la nivel european”, care trebuie să elimine barierele existente în calea pieței unice a datelor;

51.  sprijină eforturile Comisiei de a finaliza pachetul UE privind protecția datelor;

52.  consideră că eliminarea birocrației și a obstacolelor normative sau de altă natură nejustificate sau disproporționate din calea Strategiei privind piața unică digitală este necesară și pentru a fructifica la maximum potențialul unei transformări digitale a industriei și al comerțului electronic transfrontalier; consideră că ar putea fi luate în considerare măsuri mai bine direcționate pentru a consolida încrederea consumatorilor în achiziționarea de bunuri și servicii digitale în întreaga UE și pentru a spori protecția datelor în cadrul unor astfel de achiziții, ambele fiind elemente vitale pentru ca europenii să acorde încredere pieței unice digitale, ca parte a digitalizării vieții lor de zi cu zi;

53.  îi solicită Comisiei ca, în contextul revizuirii Directivei AVSM (privind serviciile mass-media audiovizuale), să țină seama de convergența tehnologică actuală, formulând recomandări adecvate pentru ajustarea și adecvarea la exigențele viitorului a cadrului normativ; invită Comisia să continue promovarea industriilor culturale și creative și să sprijine și să promoveze instituirea unui An european al patrimoniului cultural; subliniază, în acest sens, că sectorul cultural și creativ este responsabil pentru un procent de până la 4,5 % din PIB-ul UE și oferă în jur de 8,5 milioane de locuri de muncă, fiind important nu doar pentru diversitatea culturală, ci contribuind semnificativ și la dezvoltarea socială și economică în întreaga UE;

54.  contează pe o revizuire ambițioasă a Directivei privind serviciile universale, pentru ca drepturile utilizatorilor finali să fie actualizate;

Drepturi de autor

55.  solicită o intensificare a eforturilor depuse pentru dezvoltarea și modernizarea legislației UE privind drepturile de proprietate intelectuală, în special în domeniul drepturilor de autor, pentru a o adapta la era digitală și a facilita accesul transfrontalier la conținutul creativ în condiții echitabile și rezonabile în întreaga UE, generând astfel siguranță juridică și, în același timp, protejând drepturile autorilor și artiștilor interpreți și asigurându-le o remunerație adecvată și combătând pirateria legată de valoare și ocuparea forței de muncă în sectorul creativ și cel cultural; solicită Comisiei să își bazeze pe dovezi independente orice inițiativă legislativă de modernizare a drepturilor de autor; consideră că drepturile de autor ar trebui să își păstreze funcția primară, și anume aceea de a le permite creatorilor să fie recompensați pentru eforturile lor pe baza utilizării lucrărilor lor de către alte persoane; subliniază că importanta contribuție a metodelor tradiționale de promovare a culturii regionale și europene nu ar trebui să fie obstrucționată de propunerile de modernizare sau de reformă;

O uniune a energiei rezistentă și cu o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor

56.  subliniază că uniunea energetică poate fi realizată doar prin acțiuni mai ample ale UE în următoarele domenii: o piață internă a energiei competitivă, un sistem de guvernanță european solid, cercetare și inovare, noi investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere și a interconectărilor, care să genereze sustenabilitate și securitate, pentru o tranziție energetică care să stimuleze creșterea economică și crearea de locuri de muncă și, pe termen lung, să ofere prețuri abordabile la energie pentru gospodării și industrie și astfel să prevină și să combată sărăcia energetică;

57.  solicită să se încurajeze investițiile ecologice, inclusiv prin intermediul planului de investiții strategice, precum și un cadru de politică stabil și pe termen lung prin care să se promoveze o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, consolidând obiectivele UE de reducere a emisiilor de CO2, mărind cota energiei din surse regenerabile și îmbunătățind eficiența energetică, fapt care implică efectuarea unor investiții într-o rețea paneuropeană de energie electrică și acordarea unei atenții deosebite valorificării într-o mai mare măsură a surselor regenerabile de energie;

58.  solicită Comisiei să implice pe deplin Parlamentul în eforturile comune de combatere a încălzirii globale, garantând că acțiunile legate de climă sunt luate în considerare în cadrul tuturor politicilor UE, prin adaptarea lor la realitățile generate de schimbările climatice, și cere propuneri legislative pentru implementarea pachetului privind clima și energia pentru 2030 și a pachetului privind energia prin procedura legislativă ordinară;

59.  solicită Comisiei să vegheze la punerea deplină în aplicare a Directivei 2009/28/CE privind energia regenerabilă, precum și a propunerilor privind eficacitatea reglementării, inclusiv din partea Parlamentului, pentru a permite îndeplinirea unor obiective ambițioase în privința energiei regenerabile;

60.  invită Comisia să prezinte inițiative pentru stabilirea unui cadru ambițios privind clima și energia pentru 2030 drept contribuție a UE la încheierea unui acord global cu privire la climă înainte de summit-ul de la Paris al Convenției-cadru a ONU asupra schimbărilor climatice; subliniază că este important să se creeze o dinamică care să ducă la un acord solid, universal, echitabil și obligatoriu din punct de vedere juridic; invită Comisia să asigure luarea măsurilor corespunzătoare în urma reuniunii de la Paris și să prezinte propuneri legislative prin care să se asigure ratificarea promptă a acordului;

61.  solicită o propunere legislativă privind repartizarea obiectivelor legate de emisiile de gaze cu efect de seră pentru 2030 în sectorul non-ETS și o revizuire a cadrului legislativ pentru eficiența energetică, incluzând performanța energetică a clădirilor, Directiva privind eficiența energetică și alte aspecte legate de guvernanță ale cadrului 2030, precum și o revizuire a Directivei privind energia regenerabilă;

62.  îndeamnă Comisia, de asemenea, să acorde prioritate independenței geopolitice a UE, prin poziții de negociere comune ale UE față de țările terțe, inclusiv prin revizuirea în timp util a Regulamentului privind securitatea aprovizionării cu gaz și a deciziei de a institui un mecanism de schimb de informații privind acordurile interguvernamentale din domeniul energiei; subliniază importanța accesibilității economice, sustenabilității și securității aprovizionării cu energie; subliniază că, deși dreptul fiecărui stat membru de a decide cu privire la propriul mix energetic este garantat de tratat, cooperarea regională (de exemplu în Regiunea Mării Baltice, în Europa de Sud Est, în Europa Centrală și de Vest și în Regiunea Mării Nordului) ar permite reducerea costurilor și obținerea unor beneficii pentru sistemul energetic european;

Aspecte legate de mediu și sănătate

63.  salută propunerea Comisiei referitoare la pachetul privind calitatea aerului și aplicarea în curs de desfășurare a Regulamentului REACH; solicită o abordare mai echilibrată a măsurilor privind proiectarea ecologică, bazată pe potențialul de economisire a energiei și pe relevanța pe piață a acestor măsuri; sprijină ferm etichetarea clară a energiei, pentru a le oferi consumatorilor posibilitatea de a alege, și insistă în legătură cu o nouă propunere referitoare la pachetul privind economia circulară; consideră că investirea în trecerea la o economie circulară și stimularea acestei treceri pot veni în sprijinul agendei Comisiei pentru ocuparea forței de muncă, creștere economică și competitivitate și, reducând dependența UE de materii prime importate, au potențialul de a crea o situație avantajoasă pentru toate părțile interesate implicate, cu scopul de a progresa pe calea tranziției către o economie circulară prin intermediul producției cu circuit închis și al dezvoltării sustenabile a produselor;

64.  solicită întreprinderea unor acțiuni extinse în continuarea evaluării de la jumătatea perioadei a Strategiei UE în domeniul biodiversității și a raportului Comisiei intitulat „Starea naturii în Uniunea Europeană”, pentru a se soluționa deficiențele, a se asigura punerea în aplicare deplină a strategiei și a se atinge țintele UE în materie de biodiversitate; subliniază în general că acest proces nu trebuie să fie folosit ca pretext pentru reducerea nivelului ambițiilor cu privire la chestiuni de maximă importanță pentru protecția mediului;

65.  invită Comisia să reflecteze asupra actualelor provocări în domeniul mediului și al sănătății, având în vedere faptul că starea mediului are un efect negativ asupra sănătății oamenilor, și să prezinte propuneri privind strategiile planificate, în special criterii orizontale științifice pentru perturbatorii endocrini, menționate în cel de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu; subliniază necesitatea înregistrării de progrese în direcția unei rețele comune de evaluare a tehnologiilor medicale (HTA) la nivelul UE, care să nu creeze sarcini administrative suplimentare, precum și nevoia de a soluționa problema rezistenței antimicrobiene; așteaptă să primească legislația secundară prevăzută în temeiul Directivei privind produsele din tutun; subliniază necesitatea unei revizuiri urgente a Directivei privind țesuturile și celulele, pentru a o alinia la principiul donării neremunerate, și a Regulamentului privind terapiile avansate, care trebuie să fie mai bine adaptat IMM-urilor;

66.  subliniază că este important să se garanteze că toate inițiativele sau revizuirile viitoare propuse de Comisie în domeniul sănătății și al siguranței alimentare se bazează pe dovezi științifice solide;

Un sector al transporturilor integrat și eficient

67.  solicită Comisiei să asigure o mai bună monitorizare și punerea în aplicare în mod corespunzător a politicii privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), de la planificare până la punerea în aplicare; subliniază necesitatea de a dezvolta coridoarele din cadrul TEN-T, pentru a interconecta rețelele de transport din toate regiunile UE, îmbunătățind infrastructura și eliminând barierele, în special est-vest; subliniază importanța implementării integrale a programului de acțiune NAIADES II;

68.  solicită măsuri concrete prin care să se asigure accesibilitatea unor mijloace de transport public eficiente, să se elaboreze soluții inteligente și inovatoare și să se mobilizeze resurse financiare pentru o mobilitate urbană sustenabilă și infrastructuri de transport interconectate, inclusiv transportul sustenabil cu inovații tehnologice și combustibili alternativi;

69.  solicită o tarifare echitabilă și eficientă pentru transportul sustenabil, prin revizuirea Directivei privind eurovinieta și a cadrului pentru promovarea taxării rutiere electronice la nivel european, elaborarea unui plan general pentru realizarea unor sisteme de transport inteligente cooperative, revizuirea Directivei privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și revizuirea normelor de acces pe piață pentru transportul rutier, în vederea îmbunătățirii eficienței sale energetice;

70.  solicită Comisiei să analizeze modalități de a asigura o concurență echitabilă între companiile de transport, să abordeze chestiunea condițiilor de muncă ale lucrătorilor din domeniul transportului rutier și să sporească siguranța rutieră;

71.  subliniază că, în pachetul privind aviația, principalele priorități sunt strategia privind competitivitatea, o revizuire a Regulamentului (CE) nr. 868/2004 în ceea ce privește prețurile inechitabile în aviație, precum și o revizuire a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 privind Agenția Europeană de Siguranță a Aviației;

Politica agricolă și politica din domeniul pescuitului

72.  ia act de angajamentul Comisiei față de simplificare și de propunerea de verificare a adecvării și de evaluare a PAC, în vederea reducerii birocrației și a eliminării poverilor normative; solicită o propunere care să faciliteze realizarea reformei pentru a garanta că sarcina administrativă impusă fermierilor și autorităților din statele membre este menținută la un nivel absolut minim; subliniază necesitatea de a se asigura că rolul vital al PAC în garantarea securității alimentare este menținut, de a stimula creșterea exporturilor în industria agroalimentară a UE și de a dezvolta piețe noi, asigurând un acces echitabil pentru exportatori; evidențiază, de asemenea, că standardele foarte înalte ale UE în materie de siguranță alimentară și sănătate nu ar trebui compromise; solicită consolidarea prin inovare a legăturilor dintre cercetare, agricultori și industrie;

73.  invită Comisia să îi ajute pe agricultori să anticipeze crizele pieței, cu instrumente de piață noi și solide orientate spre evitarea pierderii de venituri și oferind informații cu privire la evoluția condițiilor de piață, folosind date exacte și în timp real atunci când este posibil;

74.  subliniază nevoia unor măsuri ferme pentru dezechilibrele din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, în special de a asigura condiții echitabile și transparență în cadrul relațiilor dintre producătorii primari, procesatori, furnizori și distribuitori, și invită Comisia să analizeze dezechilibrul din cadrul lanțului de aprovizionare și rolul sustenabil al producătorilor primari în cadrul acestuia;

75.  îndeamnă Comisia să prezinte planuri multianuale de gestionare, care constituie unul dintre principalele instrumente de implementare a PCP reformate, în vederea exploatării sustenabile a resurselor piscicole, precum și cadrul legislativ pentru măsuri tehnice, așteptat încă în 2015, și o propunere de revizuire a Regulamentului privind controalele, prin procedura legislativă ordinară;

76.  îi cere Comisiei ca, în cadrul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, să-și continue eforturile de creare a locurilor de muncă prin aplicarea conceptului de economie circulară și prin instituirea de sinergii în sectoarele marin și maritim în ansamblu (creștere albastră);

77.  subliniază că Regulamentul privind lupta împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (pescuitul INN) constituie un succes și că implementarea sa ar trebui continuată în 2016, în special împotriva țărilor necooperante și a tuturor organizațiilor care contribuie la pescuitul INN; invită Comisia să asigure coerența tuturor politicilor UE, inclusiv a PCP și a politicii comerciale;

78.  subliniază că obiectivul unei etichete ecologice europene unice pentru produsele pescărești și de acvacultură trebuie să fie urmărit printr-un raport;

O uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă

79.  îndeamnă Comisia să dea curs „Raportului celor cinci președinți” și să prezinte un proiect ambițios cuprinzând toate măsurile necesare pentru a mări reziliența uniunii economice și monetare (UEM) și pentru transformarea acesteia într-un cadru pentru o mai bună coordonare și convergență structurală, folosind metoda comunitară;

80.  invită Comisia să adopte măsuri pentru a îmbunătăți implementarea de către statele membre a recomandărilor specifice fiecărei țări și pentru a accelera și asigura transpunerea în practică a unor reforme structurale și investiții care să aibă ca scop modernizarea economiei UE, recurgând la instrumentele prevăzute în pachetul privind guvernanța economică și în cel privind supravegherea și monitorizarea bugetară și în legislația privind guvernanța economică; invită Comisia să ia în considerare în mod corespunzător obligațiile și competențele care îi revin în baza pachetului privind supravegherea și monitorizarea bugetară, în relațiile sale cu țări aflate sub supraveghere sporită sau într-un program de ajustare macroeconomică;

Politicile din domeniul comerțului internațional

81.  amintește că este de părere că o serie de acorduri comerciale echilibrate pot pune la dispoziție norme privind globalizarea; invită, prin urmare, Comisia să se asigure că standardele europene nu sunt periclitate și subliniază că comerțul trebuie să aibă un rol în combaterea sărăciei și consolidarea dezvoltării peste granițe; consideră că eliminarea barierelor comerciale și investiționale la nivel mondial rămâne o prioritate esențială a strategiei comerciale a UE; constată, în acest sens, că Raportul Comisiei privind barierele din calea comerțului și a investițiilor pe 2014 indică existența unor bariere semnificative și nejustificate în cadrul relațiilor comerciale ale UE cu principalele țări terțe; își reiterează, în consecință, apelul adresat Comisiei de a da curs, în continuare, acestei agende și de a lupta împotriva măsurilor protecționiste nejustificate;

82.  ia act de importanța Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP); îi reamintește Comisiei importanța cooperării, transparenței și a schimbului de informații cu Parlamentul pe toată durata procesului;

Alte chestiuni legate de comerț

83.  invită Comisia să anticipe revizuirea regulamentului privind dispozițiile tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții planificată pentru 2020 pentru a crea instrumentele necesare pentru luarea unor măsuri suplimentare în ceea ce privește elaborarea politicii de investiții a UE;

84.  invită Comisia să-și continue activitatea dedicată unor acorduri de liber schimb noi și revizuite și salută intenția acesteia de a propune statelor membre proiecte de directive în vederea modernizării acordurilor existente cu Mexicul, Chile și Turcia;

85.  remarcă cu îngrijorare că nu s-au făcut progrese înspre un acord de liber schimb UE-India și solicită Comisiei să își intensifice eforturile pentru depășirea actualelor obstacole din cadrul negocierilor;

86.  subliniază că multilateralismul trebuie să rămână un obiectiv esențial al politicii comerciale a UE și solicită Comisiei să întreprindă cele necesare pentru a se ajunge la un acord la cea de-a 10-a reuniune ministerială a OMC de la Nairobi din decembrie 2015;

Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat pe încredere reciprocă

87.  invită Comisia să ia în considerare abordarea decalajelor și a lacunelor actuale în aplicarea articolului 2 din TUE și valorile pe care se întemeiază UE, și anume respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor aparținând unor minorități, printre altele, printr-un mecanism obligatoriu care să se bazeze pe un set de indicatori obiectivi, care să permită un răspuns progresiv la încălcările acestor valori, inclusiv ale drepturilor fundamentale, atât la nivelul UE, cât și al statelor membre; reamintește faptul că respectarea drepturilor omului va trebui pusă în aplicare în mod efectiv prin respectarea tuturor prevederilor Tratatului referitoare la democrație;

88.  solicită finalizarea unui acord-cadru global UE-SUA privind protecția datelor și revizuirea principiilor „sferei de siguranță” sub aspectul conformității și pentru a nu permite nicio lacună juridică, mulțumită unui pachet legislativ ambițios al UE privind protecția datelor prin care să se stabilească un nou cadru legislativ la nivelul UE pentru protecția datelor cu caracter personal;

89.  invită Comisia să revizuiască Regulamentul Bruxelles IIa sub aspectul conflictului de legi existent la nivelul statelor membre în materia dreptului familiei; îndeamnă, în consecință, Comisia să prevină răpirea internațională a copiilor printr-un sistem de mediere și să promoveze formarea specifică a mediatorilor și judecătorilor angrenați în proceduri transnaționale care implică copii și încurajează statele membre să centralizeze cazurile de răpire a copiilor la instanțe specializate;

90.  salută adoptarea Agendei europene privind securitatea pentru perioada 2015-2020 și prioritățile stabilite în domeniul luptei contra terorismului, crimei organizate transfrontaliere și al criminalității cibernetice și sprijină pe deplin angajarea Comisiei în Strategia de securitate internă, pentru a contribui la soluționarea amenințărilor la adresa securității interne a statelor membre legate de combatanții străini și terorism; subliniază că UE trebuie să facă față unei amenințări tot mai mari de terorism intern din partea unor „combatanți străini”, și anume persoane care se deplasează într-o altă țară decât cea ai căror resortisanți sunt sau unde își au reședința cu scopul de a comite, a plănui sau a pregăti acte teroriste sau de a fi instruite sau a fi instructori în cadrul unor antrenamente teroriste, inclusiv în legătură cu conflicte armate; este de acord că prevenirea extremismului violent ar trebui să fie o prioritate pentru UE;

91.  invită Comisia să prevină deplasarea teroriștilor prin întărirea controalelor la granițele externe, verificarea mai sistematică și mai eficientă a documentelor de călătorie, combaterea traficului ilicit de arme și a utilizării frauduloase a identității, precum și prin identificarea zonelor de risc; așteaptă noua propunere a Comisiei referitoare la pachetul privind frontierele inteligente;

92.  invită Comisia să ia măsuri privind un schimb mai bun de informații între autoritățile de impunere a ordinii de drept din statele membre și agențiile UE; invită Comisia să ajute la ameliorarea, intensificarea și accelerarea procesului de împărtășire a informațiilor privind punerea în executare a legilor și la eficientizarea cooperării operaționale dintre statele membre, prin împărtășirea mai expeditivă și mai eficientă a datelor și informațiilor relevante, cu deplina respectare a drepturilor fundamentale și a principiilor de protejare a datelor;

93.  ia act de propunerile Comisiei din Agenda europeană privind securitatea referitoare la combaterea criminalității cibernetice și constată că organizațiile teroriste recurg din ce în ce mai mult la internet și la tehnologia comunicației pentru a-și plănui atacurile, a-și difuza propaganda și pentru a colecta fonduri; solicită Comisiei să încurajeze companiile din domeniul internetului și al rețelelor de socializare să coopereze cu guvernele și cu autoritățile de punere în executare a legii pentru a combate această problemă, asigurându-se, în același timp, respectarea drepturilor fundamentale și a statului de drept;

94.  invită Comisia să prezinte o propunere de reformare a mandatului european de arestare;

95.  reiterează faptul că Comisia ar trebui să asigure punerea integrală în aplicare a legislației UE cu respectarea termenelor de transpunere și îi solicită Comisiei să ia măsurile adecvate împotriva acelor state membre care nu au transpus în mod corespunzător Directiva 2011/93/UE privind abuzul sexual asupra copiilor; invită Comisia să-și continue și să-și intensifice eforturile de îmbunătățire a procedurilor pentru identificarea agresorilor de pe internet și pentru protejarea copiilor împotriva acestora;

96.  încurajează Comisia să continue să avanseze pe calea aderării UE la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ținând seama de avizul Curții de Justiție referitor la acest subiect și soluționând dificultățile juridice rămase;

97.  îndeamnă Comisia să continue implementarea corectă a legislației UE în domeniul justiției și să acționeze într-un mod mai sistematic în legătură cu cooperarea judiciară în materie civilă și penală;

98.  solicită Comisiei să ajute UE să promoveze în mod activ dialogul în cadrul unui parteneriat mondial împotriva terorismului, cooperând îndeaproape cu actorii regionali, cum ar fi Uniunea Africană, Consiliul de Cooperare al Golfului și Liga Arabă, și în special cu țările învecinate cu Siria și Irak și țările care au fost afectate grav de conflict, cum ar fi Iordania, Libanul și Turcia, inclusiv cu ONU, NATO și în special cu Comitetul ONU pentru combaterea terorismului;

99.  sprijină ferm acțiunile urmărind încetarea tuturor formelor de discriminare și se așteaptă ca Comisia să prezinte inițiative pentru consolidarea luptei împotriva discriminărilor bazate pe sex, rasă sau origine etnică, orientare sexuală, religie sau convingeri, dizabilități sau vârstă;

100.  subliniază faptul că intensificarea rasismului și a xenofobiei în Europa creează una dintre principalele provocări pentru UE, deoarece reprezintă o amenințare la adresa democrației și a respectării drepturilor omului; prin urmare, invită Comisia să prezinte inițiative pentru combaterea rasismului și a xenofobiei în UE;

101.  ia act de decizia Comisiei de a-și retrage propunerea de revizuire a Directivei nr. 92/85/CEE privind siguranța și sănătatea la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, și de disponibilitatea Comisiei de a deschide calea pentru o nouă inițiativă asupra căreia să se poată cădea de acord și care să poată conduce la îmbunătățirea reală a traiului părinților și al personalului de îngrijire, în scopul unei mai bune reconcilieri între viața profesională, familială și privată, facilitând participarea femeilor pe piața muncii, oferind o protecție minimă pentru mame și reducând inegalitățile dintre bărbați și femei;

102.  se așteaptă ca Comisia să facă din 2017 anul dedicat eliminării violenței împotriva femeilor și să-și intensifice eforturile pentru prevenirea și combaterea traficului cu ființe umane și pentru protejarea victimelor unui astfel de trafic; invită Comisia ca, în această privință, să inițieze procedura de aderare a UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul); invită, de asemenea, Comisia să adopte o nouă strategie separată în ceea ce privește drepturile femeilor și egalitatea dintre genuri pentru perioada 2015-2020, urmărind să creeze șanse egale, să reducă diferențele legate de remunerare, pauperitate și pensii pe criterii de gen și să combată violența împotriva femeilor; insistă asupra necesității de a aborda în continuare echilibrul dintre genuri în termeni de angajare în cadrul procesului de luare a deciziilor economice și invită Comisia să se ocupe de factorii care descurajează femeile să se angreneze în activități antreprenoriale;

O abordare globală a migrației și azilului

103.  își reiterează apelul pentru o abordare cuprinzătoare și globală a politicii privind azilul și migrația; subliniază necesitatea de a oferi siguranță solicitanților de azil în procesul solicitării statutului de refugiat și de a înlătura necesitatea alegerii de către refugiați a unor rute periculoase spre UE, abordând cauzele profunde ale migrației neregulamentare și luptând în mod eficient împotriva traficanților de migranți, consolidând solidaritatea și asumarea în comun a responsabilității de către toate statele membre; sprijină necesitatea ca migrația să fie corelată cu politica externă a UE prin cooperare cu țările de origine și țările de tranzit; sprijină propunerea Comisiei de a se oferi asistență umanitară; subliniază necesitatea unor măsuri suplimentare în ceea ce privește tragediile recente din Mediterana, pentru a preveni pierderea de vieți omenești pe mare; solicită abordarea provocărilor pe termen mediu și lung și elaborarea unui răspuns cuprinzător, după cum se prevede în Agenda europeană privind migrația; subliniază faptul că Directiva privind cartea albastră ar trebui revizuită, pentru a oferi posibilitatea unei migrări legale spre UE;

104.  subliniază că este pregătit să se ocupe de noul sistem de transfer pentru situații de urgență în cadrul unei proceduri accelerate și își declară intenția de a promova toate celelalte măsuri propuse de Comisie în paralel, pentru a se asigura că statele membre nu întârzie sistemul permanent de transfer; reamintește Consiliului că Parlamentul este ferm în favoarea unui mecanism obligatoriu de transfer, bazat pe criterii clare și bine definite și care ia în considerare preferințele refugiaților;

105.  invită Comisia să remedieze deficiențele în ceea ce privește calitatea condițiilor de detenție și procedurile de azil din cadrul UE, ambii factori având un impact semnificativ asupra reacției eficace și eficiente la presiunile migratorii; sprijină propunerile Comisiei de a oferi o asistență sporită statelor membre de destinație din prima linie din partea Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) și a Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO), pentru a realiza acest obiectiv;

106.  salută propunerea Comisiei de a crește eficiența sistemului returnărilor pentru solicitanții de azil respinși; încurajează Comisia să prezinte totuși o propunere privind o politică a returnărilor rapide în urma evaluării și revizuirii măsurilor existente, de exemplu să includă în acest cadru asistența sporită a FRONTEX; insistă asupra faptului că orice acțiune de returnare trebuie realizată cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale;

Un actor mai puternic pe plan mondial

107.  evidențiază importanța susținerii politicii de securitate și apărare comune (PSAC) cu ajutorul unei piețe interne pentru apărare și securitate veritabile, al adâncirii cooperării dintre industriile de apărare europene, al unei baze industriale și tehnologice de apărare europene competitive și al unei abordări mai colaborative a cercetării și dezvoltării și a achizițiilor publice în domeniul securității și apărării; evidențiază necesitatea ca Comisia să prezinte o propunere de instituire a unui regim de securizare a aprovizionării la nivel european, care este esențial pentru dezvoltarea, sprijinirea și transferul capabilităților de apărare critice, precum și expresia solidarității și a încrederii dintre statele membre; își exprimă deplinul sprijin pentru lansarea acțiunilor pregătitoare pentru cercetarea în materie de apărare legată de PSAC și proiectul pilot propus de Parlament;

108.  consideră că apărarea și promovarea libertății, sprijinirea aliaților și prevenirea atrocităților trebuie să fie în continuare obiective centrale ale politicii externe, inclusiv apărarea drepturilor grupurilor minoritare religioase și de altă natură persecutate;

109.  amintește că este de părere că, pentru a obține rezultate, Comisia ar trebui să aplice o politică de vecinătate revizuită, cu o abordare cuprinzătoare și coerentă la nivelul măsurilor externe și al politicilor interne; cere o revizuire a politicii europene de vecinătate, în cadrul căreia ar trebui abordate următoarele puncte: (a) diferențiere și „mai mult pentru mai mult”; (b) angajare dincolo de vecinătate; (c) sprijin pentru democrație, reforma sistemului judiciar, statul de drept și edificarea capacităților instituționale; (d) o ofertă diversificată: sectoare prioritare; (e) dimensiunea legată de securitate; (f) promovarea integrării regionale;

110.  consideră că ar trebui să existe o distincție clară între politica de vecinătate și politica de extindere; își exprimă convingerea că extinderea a fost una dintre poveștile de succes ale UE și ar trebui menținută pe agenda UE prin ierarhizarea și monitorizarea obiectivă a reformelor din țările candidate până la finele mandatului, în vederea menținerii motivației acestora și a capacității UE de a-și răspândi valorile; reamintește că numai o astfel de perspectivă poate motiva țările în cauză;

111.  solicită acordarea unei atenții sporite dialogului interreligios, urmărind analizarea și înțelegerea evoluțiilor religioase, în scopul promovării toleranței și angajării active în cadrul politicii externe a UE împotriva radicalizării violente și extremiste;

112.  susține în continuare acțiunile partenerilor internaționali în vederea asigurării stabilității, păcii și reformelor politice pe termen lung în țările din vecinătatea sudică și estică și susține aspirațiile țărilor care doresc legături mai strânse cu UE, inclusiv ale țărilor candidate care depun eforturi pentru a îndeplini criteriile de aderare la UE, inclusiv în ceea ce privește reformele economice, sociale și politice și respectarea drepturilor omului și a statului de drept;

113.  consideră că tulburările recente de pe piața financiară din China reprezintă un punct de răscruce semnificativ pentru modelul chinez de dezvoltare și că este necesară o colaborare strânsă între UE și China, pentru a evita posibile implicații negative pentru comerțul în ambele direcții; invită Comisia și Înaltul Reprezentant să ia în considerare posibilitatea actualizării parteneriatului strategic UE-China, să evalueze riscurile financiare și să intensifice cooperarea reciprocă, în scopul asigurării unui acces mai bun pe piață, bazat pe reciprocitate, care va fi benefic atât pentru UE, cât și pentru China;

114.  îndeamnă Comisia să colaboreze cu statele membre și cu țările terțe pentru a lua o serie de măsuri cuantificabile în vederea eliminării practicilor care aduc atingere femeilor și fetelor, inclusiv căsătoriile cu forța și căsătoriile copiilor, mutilarea genitală feminină, crimele de onoare, sterilizarea forțată, violurile în situații de conflict, lapidarea și toate celelalte forme de brutalitate; îndeamnă Comisia să colaboreze cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) pentru a îmbunătăți sprijinul disponibil pentru victimele acestor brutalități;

Politica de dezvoltare

115.  subliniază faptul că, în cursul Anului European pentru Dezvoltare, Comisia trebuie să obțină rezultate tangibile și invită Comisia să elaboreze și să prezinte un plan de acțiune de monitorizare pentru consensul european privind ajutorul umanitar pentru a asigura coerența și continuarea îndeplinirii în comun a angajamentului său privind principiile umanitare legate de umanitate, imparțialitate, neutralitate și independență;

116.  evidențiază faptul că ajutorul pentru dezvoltare trebuie să se concentreze asupra eforturilor de promovare a bunei guvernanțe, pentru instituirea statului de drept, combaterea corupției, a fluxurilor ilicite de capital, spălării banilor și a eludării și evaziunii fiscale, precum și pentru mărirea transparenței și responsabilizării tuturor părților interesate, inclusiv a guvernelor naționale ale țărilor în curs de dezvoltare și a sectorului privat; invită, în consecință, Comisia să elaboreze o strategie cuprinzătoare și un plan de acțiune pentru soluționarea acestei chestiuni în țările în curs de dezvoltare, astfel încât să asigure că agenda UE privind dezvoltarea și cooperarea este, de asemenea, adaptată, iar condiționările actualizate pentru combaterea cu eficacitate a fraudei și evaziunii fiscale;

117.  atrage atenția asupra faptului că IMM-urile reprezintă forța motrice a creării de locuri de muncă și de bogăție în țările în curs de dezvoltare, asigurând aproximativ 90% din locurile de muncă; invită Comisia să sprijine MIMM-urile și să se concentreze asupra conlucrării cu guvernele partenere la implementarea reformelor urmărind reducerea poverilor normative, combaterea corupției și a evaziunii fiscale, dezvoltarea managementului financiar public și a unor instituții publice eficiente, promovând în acest context spiritul antreprenorial și novator și mărind accesul la micro-creditare și micro-finanțare;

118.  invită Comisia să-și îndrepte atenția spre statele fragile și să elaboreze strategii privind consolidarea păcii și construcția statală; subliniază faptul că este absolut necesar să se implice în parteneriate structurale și pe termen lung, care acordă prioritate instituirii statului de drept și dezvoltării instituțiilor democratice în aceste țări;

119.  solicită investiții mai mari pentru accesul la educație în contextul urgențelor umanitare, ca mijloc de protejare a copiilor în situații de criză, ceea ce reflectă și necesitatea eliminării discrepanțelor dintre asistența umanitară și asistența pentru dezvoltare, corelând ajutorul de urgență, reabilitarea și dezvoltarea;

O Uniune a schimbărilor democratice

Aspecte instituționale

120.  îndeamnă Comisia să alinieze legislația tuturor dosarelor pendinte dinainte de Lisabona (procedura de reglementare cu control) la Tratatul de la Lisabona în ceea ce privește actele delegate și actele de punere în aplicare;

121.  își reiterează cererea ca Comisia să prezinte, în temeiul articolului 298 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, o propunere de regulament privind un drept european de procedură administrativă;

122.  îndeamnă Comisia să acorde prioritate deblocării procesului de revizuire a regulamentului privind accesul la documente și să dea curs recomandărilor Parlamentului din rezoluțiile sale succesive privind transparența și accesul la documente;

123.  sprijină ferm inițiativa privind un registru de transparență obligatoriu, bazat pe un acord interinstituțional; reiterează solicitarea Parlamentului privind o propunere legislativă;

124.  invită Comisia să-și intensifice eforturile de asigurare a aderării UE la Convenția europeană a drepturilor omului, ținând, totodată, seama de argumentele de natură juridică avansate de curând de Curtea de Justiție a Uniunii Europene;

125.  invită Comisia să evalueze procentul scăzut de inițiative cetățenești europene (ICE) încheiate cu succes, care afectează negativ măsura în care cetățenii acceptă acest instrument de democrație participativă transnațională directă și să asigure că deciziile privind admisibilitatea ICE corespund competențelor juridice ale UE, și se așteaptă ca Comisia să dea curs în mod corespunzător fiecărei ICE de succes, atunci când și-a luat angajamentul să o facă, și, în general, să abordeze deficiențele și limitările acestui instrument, îndeosebi prin facilitarea procesului și îmbunătățirea procedurilor ei întrucâtva birocratice și lungi, în cadrul unei revizuiri prompte a Regulamentului privind ICE, cu scopul de a-l transforma într-un instrument credibil, determinant pentru agenda europeană;

o
o   o

126.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate