Seznam 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 319kWORD 65k
Čtvrtek, 17. září 2015 - Brusel
Prozatímní opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Maďarska *
P8_TA(2015)0324

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. září 2015 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví prozatímní opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Maďarska (COM(2015)0451 – C8-0271/2015 – 2015/0209(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2015)0451),

–  s ohledem na čl. 78 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0271/2015),

–  s ohledem na svůj postoj ze dne 9. září 2015 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanovují dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka(1),

–  s ohledem na mimořádně naléhavou situaci a nutnost vypořádat se s ní bez dalšího otálení,

–  s ohledem na články 59 a 154 jednacího řádu,

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znvu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.  informuje Radu, že schválením tohoto usnesení není dotčen jeho postoj, který následně přijme ohledně návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje krizový relokační mechanismus a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (COM(2015)0450;

5.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2015)0306.

Právní upozornění - Ochrana soukromí