Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 235kWORD 61k
Neljapäev, 17. september 2015 - Brüssel
Ajutised meetmed rahvusvahelise kaitse valdkonnas Itaalia, Kreeka ja Ungari toetuseks *
P8_TA(2015)0324

Euroopa Parlamendi 17. septembri 2015. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia, Kreeka ja Ungari toetamiseks (COM(2015)0451 – C8-0271/2015 – 2015/0209(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2015)0451),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 78 lõiget 3, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0271/2015),

–  võttes arvesse 9. septembri 2015. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks(1),

–  võttes arvesse erakordset hädaolukorda ning vajadust tegeleda sellega ilma edasise viivituseta,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 154,

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4.  annab nõukogule teada, et käesolev heakskiit ei mõjuta parlamendi seisukohta, mille ta hiljem võtab ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kriisiolukorras ümberpaigutamise mehhanism ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (COM(2015)0450);

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0306.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika