Hakemisto 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 146kWORD 61k
Torstai 17. syyskuuta 2015 - Bryssel
Italian, Kreikan ja Unkarin hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottaminen *
P8_TA(2015)0324

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. syyskuuta 2015 Italian, Kreikan ja Unkarin hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta ((COM(2015)0451 - C8-0271/2015 - 2015/0209(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2015)0451),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 78 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0271/2015),

–  ottaa huomioon 9. syyskuuta 2015 vahvistamansa kannan ehdotukseen neuvoston päätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta(1),

–  ottaa huomioon poikkeuksellisen kiireellisen tilanteen ja tarpeen puuttua tilanteeseen enemmittä viivytyksittä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 154 artiklan,

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  ilmoittaa neuvostolle, että tämä hyväksyntä ei rajoita parlamentin kantaa, jonka se myöhemmin vahvistaa ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kriisitilanteen siirtomekanismin perustamisesta sekä kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 muuttamisesta (COM(2015)0450);

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0306.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö