Indekss 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 313kWORD 63k
Ceturtdiena, 2015. gada 17. septembris - Brisele
Pagaidu pasākumi starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas, Grieķijas un Ungārijas labā *
P8_TA(2015)0324

Eiropas Parlamenta 2015. gada 17. septembra normatīvā rezolūcija par Padomes lēmumu, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas, Grieķijas un Ungārijas labā (COM(2015)0451 – C8-0271/2015 – 2015/0209(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2015)0451),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 78. panta 3. punktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C8-0271/2015),

–  ņemot vērā tā 2015. gada 9. septembra nostāju par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā(1),

–  ņemot vērā ārkārtas situācijas steidzamību un vajadzību risināt situāciju bez turpmākas kavēšanās,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. un 154. pantu,

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

4.  informē Padomi, ka šis apstiprinājums neskar tā nostāju, ko tas vēlāk pieņems par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido krīzes pārcelšanas mehānismu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (COM(2015)0450);

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0306.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika