Index 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 241kWORD 63k
Joi, 17 septembrie 2015 - Bruxelles
Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei, Greciei și Ungariei *
P8_TA(2015)0324

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 septembrie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei, al Greciei și al Ungariei (COM(2015)0451 – C8-0271/2015 – 2015/0209(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2015)0451),

–  având în vedere articolul 78 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8–0271/2015),

–  având în vedere poziția sa din 9 septembrie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei(1),

–  având în vedere situația excepțională de urgență și necesitatea de a răspunde acestei situații fără întârziere;

–  având în vedere articolul 59 și articolul 154 din Regulamentul său de procedură,

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

4.  informează Consiliul că acest acord nu aduce atingere poziției sale ulterioare cu privire la propunerea pentru un regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în caz de criză și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (COM(2015)0450);

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2015)0306.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate