Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0207(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0263/2015

Ingivna texter :

A8-0263/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/10/2015 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0327

Antagna texter
PDF 239kWORD 290k
Tisdagen den 6 oktober 2015 - Strasbourg
Genomförandebeslut om att underställa 5-(2-aminopropyl)indol kontrollåtgärder *
P8_TA(2015)0327A8-0263/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 oktober 2015 om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa 5-(2-aminopropyl)indol kontrollåtgärder (10012/2015 – C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (10012/2015),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8-0186/2015),

–  med beaktande av rådets beslut 2005/387/RIF av den 10 maj 2005 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen(1), särskilt artikel 8.3,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0263/2015), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 127, 20.5.2005, s. 32.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy