Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2151(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0253/2015

Ingivna texter :

A8-0253/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/10/2015 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0330

Antagna texter
PDF 240kWORD 296k
Tisdagen den 6 oktober 2015 - Strasbourg
Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond: katastrofer i Bulgarien och Grekland 2015
P8_TA(2015)0330A8-0253/2015
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 6 oktober 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (katastrofer i Bulgarien och Grekland 2015) (COM(2015)0370 – C8-0198/2015 – 2015/2151(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0370 – C8-0198/2015),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 10,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt artikel 11,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0253/2015),

1.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2015/1872.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy