Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0160(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0260/2015

Внесени текстове :

A8-0260/2015

Разисквания :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Гласувания :

PV 06/10/2015 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0332

Приети текстове
PDF 475kWORD 67k
Вторник, 6 октомври 2015 г. - Страсбург
Общи разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове: специфични мерки за Гърция ***I
P8_TA(2015)0332A8-0260/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 октомври 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на специфичните мерки за Гърция (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0365),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0192/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид становището на комисията по бюджети относно финансовата съвместимост на предложението,

—  като взе предвид поетия с писмо от 16 септември 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид писмото на комисията по рибно стопанство,

—  като взе предвид член 59, член 50, параграфи 1 и 41 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0260/2015),

A.  като има предвид, че предложеният регламент за изменение е извънредна мярка, която цели предоставяне на незабавна помощ за Гърция чрез предоставяне на възможност за достъп и използване преди края на 2015 г. на финансиране от Съюза за политика в областта на сближаването, което е все още налично от периода на планиране 2007—2013 г., и следователно неговото приемане е спешно;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 октомври 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специфичните мерки за Гърция
P8_TC1-COD(2015)0160

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/1839.)

Правна информация - Политика за поверителност