Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0160(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0260/2015

Indgivne tekster :

A8-0260/2015

Forhandlinger :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Afstemninger :

PV 06/10/2015 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0332

Vedtagne tekster
PDF 249kWORD 62k
Tirsdag den 6. oktober 2015 - Strasbourg
Fælles bestemmelser for de europæiske fonde for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland ***I
P8_TA(2015)0332A8-0260/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. oktober 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0365),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0192/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til udtalelse fra Budgetudvalget om forslagets finansielle forenelighed,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 16. september 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til skrivelse fra Fiskeriudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59, artikel 50, stk. 1, og artikel 41,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0260/2015),

A.  der henviser til, at den foreslåede ændring af forordningen er en ekstraordinær foranstaltning, der har til formål at yde øjeblikkelig støtte til Grækenland ved at give landet mulighed for inden udgangen af 2015 at få adgang til og bruge EU-midler til samhørighedspolitikken, der stadig er til rådighed fra programmeringsperioden 2007–2013, og at vedtagelsen heraf derfor haster;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. oktober 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/... om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland
P8_TC1-COD(2015)0160

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/1839.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik