Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0160(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0260/2015

Esitatud tekstid :

A8-0260/2015

Arutelud :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Hääletused :

PV 06/10/2015 - 7.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0332

Vastuvõetud tekstid
PDF 243kWORD 61k
Teisipäev, 6. oktoober 2015 - Strasbourg
Ühissätted Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohta seoses Kreeka erimeetmetega ***I
P8_TA(2015)0332A8-0260/2015
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 6. oktoobri 2015. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses Kreeka erimeetmetega (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0365),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 177, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0192/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni arvamust ettepaneku finantsraamistikuga kokkusobivuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 16. septembri 2015. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni kirja,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59, artikli 50 lõiget 1 ja artiklit 41,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0260/2015),

A.  arvestades, et kavandatav muutmismäärus on erakorraline meede, mille eesmärk on anda Kreekale viivitamatut toetust, võimaldades Kreekal pääseda juurde ja kasutada enne 2015. aasta lõppu liidu ühtekuuluvuspoliitika rahalisi vahendeid, mis on veel saadaval programmitöö perioodist 2007–2013, ning seetõttu tuleb see kiiremas korras vastu võtta;

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. oktoobril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/..., millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses Kreeka erimeetmetega
P8_TC1-COD(2015)0160

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2015/1839) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika